Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S"

Transkript

1 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden Kastrup CVR-nr Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er et uddrag af den samlede årsrapport for Årsrapporten for koncernen er udarbejdet i en særskilt publikation, der kan modtages ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S. Begge er tilgængelige på Årsregnskabet for moderselskabet er en integreret del af den samlede årsrapport. Den samlede årsrapport inklusive årsregnskabet for moderselskabet vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Anvendt regnskabspraksis... 2 Resultatopgørelse... 3 Balance - aktiver... 4 Balance - passiver... 5 Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter... 8 Ledelsesberetning Ledelsesberetning for Københavns Lufthavne A/S er indeholdt i ledelsesberetningen for koncernen i koncernårsrapporten. Hoved- og nøgletal Der gives ikke særskilte hoved- og nøgletal for moderselskabet. Der henvises til hoved- og nøgletal for koncernen i koncernårsrapporten. 1

3 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for moderselskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven samt øvrige regnskabsbestemmelser, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. Anvendt regnskabspraksis for moderselskabet er den samme som for koncernen, dog med nedenstående tilføjelser. Koncernens anvendte regnskabspraksis fremgår af koncernårsrapporten. Finansielle anlægsaktiver I årsregnskabet for moderselskabet indregnes kapitalandele i dattervirksomheder og associerede selskaber efter den indre værdis metode, d.v.s. til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre værdi i disse virksomheder. Et positivt forskelsbeløb mellem anskaffelsessummen og den indre værdi på anskaffelsestidspunktet aktiveres som goodwill i moderselskabets regnskab under Finansielle anlægsaktiver som en del af kapitalinteresser i dattervirksomheder eller associerede virksomheder. Andel af resultat i dattervirksomheder og associerede virksomheder er indregnet i moderselskabets resultatopgørelse med fradrag for afskrivning af goodwill. I moderselskabet henlægges den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder via overskudsdisponeringen til Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode. Pengestrømsopgørelse Der er ikke udarbejdet en særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet. Der henvises til pengestrømsopgørelsen for koncernen i koncernårsrapporten. Segmentnote Der gives ikke særskilt segmentoplysninger for moderselskabet. Der henvises til segmentnoten (note 1) for koncernen i koncernårsrapporten. 2

4 Resultatopgørelse 1. januar december DKK mio. Trafikindtægter 1.435, ,7 Koncessionsindtægter 772,7 730,6 Lejeindtægter 194,8 181,8 Salg af tjenesteydelser med videre 124,8 96,2 1 Omsætning 2.527, ,3 2 Eksterne omkostninger 535,5 313,9 3 Personaleomkostninger 719,5 591,4 8, 9 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 340,9 451,1 Driftsresultat 931,5 971,9 4 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat 26,3-18,4 4 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 53,4 55,6 5 Finansielle indtægter 24,1 51,5 6 Finansielle omkostninger 200,7 254,3 Resultat før skat 834,6 806,3 7 Skat af årets resultat 181,6 231,4 Årets resultat 653,0 574,9 Der disponeres således: Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 32,0 37,2 Overført overskud -49,4 241,3 Udbytte 670,4 296,4 653,0 574,9 3

5 Balance - aktiver 31. december Aktiver DKK mio. ANLÆGSAKTIVER 8 Immaterielle anlægsaktiver i alt 56,6 51,6 9 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 2.888, ,2 Investeringsejendomme 159,7 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 2.036, ,3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 290,0 182,8 Materielle anlægsaktiver under udførelse 328,7 207,0 Materielle anlægsaktiver i alt 5.703, ,3 Finansielle anlægsaktiver 10 Kapitalandele i dattervirksomheder 951,2 967,9 10 Kapitalandele i associerede virksomheder 860,6 595,4 11, 19 Andre finansielle anlægsaktiver 3,3 0,9 Finansielle anlægsaktiver i alt 1.815, ,2 Anlægsaktiver i alt 7.575, ,1 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender 12 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 213,1 180,3 Tilgodehavender hos dattervirksomheder 182,7 72,9 Andre tilgodehavender 31,4 18,5 7 Tilgodehavende selskabsskat 18,1 0,0 Periodeafgrænsningsposter 35,5 32,3 Tilgodehavender i alt 480,8 304,0 Likvide beholdninger 2,1 302,4 Omsætningsaktiver i alt 482,9 606,4 Aktiver i alt 8.058, ,5 4

6 Balance - passiver 31. december Passiver DKK mio. EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 833,0 Overført overskud 1.880, ,3 Forslag til udbytte 670,4 296,4 Egenkapital i alt 3.335, ,7 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER 7 Hensættelser til udskudt skat 726,1 793,6 13 Kreditinstitutter 2.841, ,9 19 Anden gæld 208,2 399,9 Langfristede forpligtelser i alt 3.775, ,4 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 13 Kreditinstitutter 533,6 316,1 Modtagne forudbetalinger fra kunder 50,3 49,6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 184,2 142,7 7 Selskabsskat 0,0 36,8 14 Anden gæld 153,0 124,9 Periodeafgrænsningsposter 25,8 12,3 Kortfristede forpligtelser i alt 946,9 682,4 Forpligtelser i alt 4.722, ,8 Passiver i alt 8.058, ,5 15 Økonomiske forpligtelser 16 Nærtstående parter 17 Egne aktier 18 Koncession til drift af lufthavne 19 Finansielle instrumenter 5

7 Egenkapitalopgørelse 2005 DKK mio. Note Aktiekapital Reserve for indre værdi Overført overskud Forslag til udbytte I alt 1. januar december 2005 Saldo 1. januar ,0 0, ,3 296, ,7 Årets resultat 32,0-49,4 670,4 653,0 Valutakursregulering af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 10, ,5 171,5 Regulering af investering i associerede virksomheder vedrørende IRFS praksisændring (pension mv.) 10-47,7-47,7 Sikring af renterisiko ved renteswaps 19-61,1-61,1 Skatteeffekt af sikring 17,1 17,1 Udbytte associerede og dattervirksomheder -57,5 57,5 0,0 Regulering for negativ reserve (primo) 227,1-227,1 0,0 Regulering for negativ reserve (ultimo) -329,1 329,1 0,0 Køb af egne aktier ,9-290,9 Annullering af egne aktier -48,2 48,2 0,0 Udbetaling af udbytte -296,4-296,4 Udbytte vedrørende egne aktier 18,1 18,1 Saldo 31. december ,8 0, ,1 670, ,3 Selskabets aktiekapital består af stk. á DKK 100. Overført overskud er disponibel for udlodning som udbytte. Forslået udbytte per aktie DKK 85,42. 6

8 Egenkapitalopgørelse 2004 DKK mio. Note Aktiekapital Reserve for indre værdi Overført overskud Forslag til udbytte I alt 1. januar december 2004 Saldo 1. januar ,0 0, ,7 165, ,4 Årets resultat 37,2 241,3 296,4 574,9 Valutakursregulering af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 10, 19-61,6-61,6 Valutakurssikring af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 19 67,1 67,1 Sikring af renterisiko ved renteswaps -20,1-20,1 Skatteeffekt af valutakurssikring 0,0 0,0 Udbytte associerede virksomheder -43,3 43,3 0,0 Regulering vedrørende tidligere år 3,9-3,9 0,0 Regulering for negativ reserve (primo) -210,3 210,3 0,0 Regulering for negativ reserve (ultimo) 227,1-227,1 0,0 Køb af egne aktier -373,4-373,4 Annullering af egne aktier -77,0 77,0 0,0 0,0 Udbetaling af udbytte -165,7-165,7 Udbytte vedrørende egne aktier 14,0 14,0 Saldo 31. december ,0 0, ,3 296, ,7 Selskabets aktiekapital består af stk. á DKK 100. Overført overskud er disponibel for udlodning som udbytte. Forslået udbytte per aktie DKK 35,58. 7

9 Noter DKK mio. et 1 Omsætning Trafikindtægter Startafgifter 511,1 502,1 Passagerafgifter 895,6 787,8 Øvrige afgifter 28,4 29,8 Trafikindtægter i alt 1.435, ,7 Koncessionsindtægter Forretningscenter 456,2 458,2 Handling 94,7 90,2 Øvrige koncessionsindtægter 221,8 182,2 Koncessionsindtægter i alt 772,7 730,6 Lejeindtægter Lejeindtægter fra udlejning af lokaler 132,5 129,9 Lejeindtægter fra udlejning af arealer 46,1 44,1 Øvrige lejeindtægter 16,2 7,8 Lejeindtægter i alt 194,8 181,8 Salg af tjenesteydelser med videre i alt 124,8 96,2 I alt 2.527, ,3 2 Eksterne omkostninger Drift og vedligeholdelse 315,6 204,0 Energiomkostninger 34,7 30,8 Administrationsomkostninger 153,1 66,2 Øvrige omkostninger 32,1 12,9 Eksterne omkostninger i alt 535,5 313,9 Honorar til de generalforsamlingsvalgte revisorer Revision PricewaterhouseCoopers 1,1 1,0 Grant Thornton - 0,2 Revision i alt 1,1 1,2 Andre ydelser end revision PricewaterhouseCoopers 3,5 1,6 Grant Thornton - 0,1 Andre ydelser end revision i alt 3,5 1,7 I alt 4,6 2,9 8

10 DKK mio. et 3 Personaleomkostninger Gager og lønninger 638,5 546,1 Pensioner 47,1 38,9 Andre omkostninger til social sikring 4,0 2,9 Øvrige personaleomkostninger 59,5 31,8 749,1 619,7 - Aktiveret som anlægsaktiver 29,6 28,3 I alt 719,5 591,4 For informationer vedrørende vederlag til bestyrelse og direktion henvises til note 4 i koncernårsrapporten. 4 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S, Danmark 1,7-16,5 Copenhagen Airports International A/S, Danmark 6,5 0,9 CPH Newcastle Ltd., England 18,1-2,8 I alt 26,3-18,4 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat Hainan Meilan Airport Company Ltd. Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias S.A. de C.V. (ITA) Grupo Aeroportuario del Sureste S.A. de C.V. (ASUR) 53,4 58,0 Rygge Sivile Lufthavn AS, Norge 0,0-0,9 Airport Smart, UK 0,0-1,5 I alt 53,4 55,6 5 Finansielle indtægter Renter af bankmellemværender med videre 1,9 9,7 Renter af mellemregning med dattervirksomheder 4,0 1,6 Renter af øvrige tilgodehavender 4,9 31,9 Valutakursgevinster 13,3 8,3 I alt 24,1 51,5 6 Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter med videre 171,0 191,8 Valutakurstab 19,9 11,8 Øvrige finansieringsomkostninger 8,2 49,0 Amortisering af låneomkostninger 1,6 1,7 I alt 200,7 254,3 9

11 DKK mio. 6 Finansielle omkostninger (fortsat) I valutakursgevister indgår urealiserede valutakurstab vedrørende langfristet USD-lån på DKK 257,0 mio. (2004 valutakursgevinster på DKK 147,0 mio.), der modsvares af urealiserede valutakursgevinster på valutaswaps vedrørende samme lån på DKK 257,0 mio. (2004 valutakurstab på DKK 147,0 mio.). 7 Skat af årets resultat For specifikation af selskabsskatten henvises til note 8 i koncernårsrapporten. 8 Immaterielle anlægsaktiver Edb-software Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 118,9 100,7 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 16,7 18,2 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 135,6 118,9 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 72,3 54,6 Årets afskrivninger 18,1 17,7 Samlede afskrivninger 31. december 90,4 72,3 Bogført værdi 31. december 45,2 46,6 Edb-software under udførelse Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 5,0 5,2 Tilgang i året 23,1 18,0 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse -16,7-18,2 Bogført værdi 31. december 11,4 5,0 Immaterielle anlægsaktiver, i alt 56,6 51,6 10

12 DKK mio. 9 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 4.612, ,4 Reklassifikation -266,8 0,0 Afgang i året 0,8 8,6 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 44,8 121,3 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 4.389, ,1 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 1.377, ,9 Reklassifikation -15,8 0,0 Årets afskrivninger 139,1 181,6 Samlede afskrivninger på årets afgang 0,5 6,6 Samlede afskrivninger 31. december 1.500, ,9 Bogført værdi 31. december 2.888, ,2 Heraf leasede aktiver 454,5 472,2 Investeringsejendomme Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 0,0 0,0 Reklassifikation 159,7 0,0 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 159,7 0,0 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 0,0 0,0 Periodens afskrivninger 0,0 0,0 Samlede afskrivninger 31. december 0,0 0,0 Bogført værdi 31. december 159,7 0,0 Produktionsanlæg og maskiner Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 4.068, ,6 Reklassifikation -179,3 0,0 Afgang i året 0,0 0,3 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 189,8 126,6 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 4.079, ,9 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 2.066, ,6 Reklassifikation -154,6 0,0 Årets afskrivninger 130,9 210,1 Samlede afskrivninger på årets afgang 0,0 0,1 Samlede afskrivninger 31. december 2.042, ,6 Bogført værdi 31. december 2.036, ,3 11

13 DKK mio. 9 Materielle anlægsaktiver (fortsat) Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 768,0 732,3 Reklassifikation 286,1 0,0 Afgang i året 11,4 3,7 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 46,0 39,4 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 1.088,7 768,0 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 585,2 547,1 Reklassifikation 170,4 0,0 Årets afskrivninger 52,8 41,7 Samlede afskrivninger på årets afgang 9,7 3,6 Samlede afskrivninger 31. december 798,7 585,2 Bogført værdi 31. december 290,0 182,8 Materielle anlægsaktiver under udførelse Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 207,0 124,1 Tilgang i året 402,3 370,2 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse -280,6-287,3 Bogført værdi 31. december 328,7 207,0 12

14 DKK mio. 10 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 1.343, ,2 Tilgang i året 0,0 20,0 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 1.343, ,2 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar -375,3-332,8 Udbytte -29,9-17,3 Årets valutakursreguleringer 34,6-6,8 Resultat efter skat 41,7-2,9 Afskrivninger af positiv merværdi under immaterielle anlægsaktiver -15,4-15,5 Regulering af invest. i assoc selskab -47,7 0,0 Samlede op- og nedskrivninger 31. december -392,0-375,3 Bogført værdi 31. december 951,2 967,9 Positiv merværdi under immaterielle anlægsaktiver, der indgår i ovenstående regnskabsmæssige værdi, udgør 31. december 500,2 498,7 Kapitalandele i associerede virksomheder Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 750,9 673,2 Tilgang i året 102,5 77,7 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 853,4 750,9 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar -155,5-130,3 Udbytte -27,6-26,0 Årets valutakursreguleringer 136,9-54,8 Resultat efter skat 55,8 58,0 Afskrivninger af positiv merværdi under immaterielle anlægsaktiver -2,4-2,4 Samlede op- og nedskrivninger 31. december 7,2-155,5 Bogført værdi 31. december 860,6 595,4 Positiv merværdi under immaterielle anlægsaktiver, der indgår i ovenstående regnskabsmæssige værdi, udgør 31. december 93,7 83,0 13

15 DKK mio. 11 Andre finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 0,8 0,8 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 0,8 0,8 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar 0,1 1,0 Kursreguleringer til markedsværdi 2,4-0,9 Samlede op- og nedskrivninger 31. december 2,5 0,1 Bogført værdi 31. december 3,3 0,9 Andre finansielle tilgodehavender Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 0,0 0,0 Afgang i året 0,0 0,0 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 0,0 0,0 Andre finansielle anlægsaktiver i alt 3,3 0,9 12 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Nedskrivning til imødegåelse af tab Samlet nedskrivning 1. januar 5,5 23,6 Årets nedskrivning 2,2 0,8 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 0,0-18,9 Samlet nedskrivning 31. december 7,7 5,5 14

16 DKK mio. 13 Kreditinstitutter Valuta Restgæld (i valuta) DKK 1.032, , ,0 USD 300, , ,3 Låneomkostninger til amortisering -8,5-9,5 Gældsforpligtelser vedrørende leasede aktiver 454,5 472,2 Kreditinstitutter i alt 3.375, ,0 Kreditinstitutter opdelt efter forfaldstidspunkt Forfald indenfor 1 år Gældsforpligtelser vedrørende leasede aktiver 17,7 17,7 Øvrige gældsforpligtelser 415,9 298,4 I alt 533,6 316,1 Forfald mellem 1 og 5 år Gældsforpligtelser vedrørende leasede aktiver 38,8 56,5 Øvrige gældsforpligtelser 546,8 546,8 I alt 585,6 603,3 Forfald efter 5 år Gældsforpligtelser vedrørende leasede aktiver 398,0 398,0 Øvrige gældsforpligtelser 1.858, ,6 I alt 2.256, ,6 14 Anden gæld Feriepenge og andre lønrelaterede poster 103,0 72,8 Skyldige renter 41,3 43,8 Øvrige skyldige omkostninger 8,7 8,3 Saldo 31. december 153,0 124,9 15

17 DKK mio. et 15 Økonomiske forpligtelser For oplysninger om økonomiske forpligtelser henvises til note 16 i koncernårsrapporten. 16 Nærtstående parter og ejerforhold For oplysninger om nærtstående parter og ejerforhold henvises til note 17 i koncernårsrapporten. 17 Egne aktier Antal Procentdel af selskabkapitalen Beholdning 1. januar ,69% 255,9 356,7 Køb i året ,70% 290,9 373,3 Annullering ,30% 546,8 474,1 Beholdning 31. december 0 0,00% 0,0 255,9 18 Koncession til drift af lufthavne For oplysninger om koncession til drift af lufthavne henvises til note 19 i koncernårsrapporten. 19 Finansielle instrumenter For oplysninger om finansielle instrumenter henvises til note 20 i koncernårsrapporten. 16

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2017 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2009 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup Danmark CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2018 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

CPH Håndværker Gruppen 786 ApS

CPH Håndværker Gruppen 786 ApS CPH Håndværker Gruppen 786 ApS Vesterbrogade 104 1620 København V Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/01/2019 Muhammad

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport Revisors erklæring om opstilling af årsrapport Til den daglige ledelse i Pixy Film ApS Vi har opstillet årsrapporten for Pixy Film ApS for 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger,

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger Regnskab 3. kvartal 2009 Resultatopgørelse 2009 2008 2009 2008 2008 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Helår Nettoomsætning 3.264 2.810 9.921 8.629 11.282 Produktionsomkostninger 519 433 1.629

Læs mere

CODA BYG & VVS & ALT TIL BAD ApS

CODA BYG & VVS & ALT TIL BAD ApS CODA BYG & VVS & ALT TIL BAD ApS Årsrapport 26. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2013 Tino Segebrecht Dirigent (Urevideret)

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2013 Lasse Kammersgård Johansen Dirigent Side

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

E-Bolig A/S CVR-nr. 12 51 11 40. Årsrapport 2011/12

E-Bolig A/S CVR-nr. 12 51 11 40. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 Postboks 229 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk E-Bolig A/S CVR-nr. 12 51 11 40 Årsrapport

Læs mere

IN-JET ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013

IN-JET ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 IN-JET ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Ulla Alsly Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2016 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

PN1 HOLDING IVS. Lemnosvej København S. Årsrapport 1. januar december 2018

PN1 HOLDING IVS. Lemnosvej København S. Årsrapport 1. januar december 2018 PN1 HOLDING IVS Lemnosvej 5 2300 København S Årsrapport 1. januar 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06/2019 Andre Nesgaard Dirigent

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2013 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Johan Juul Holding IVS

Johan Juul Holding IVS Johan Juul Holding IVS Nørrebrogade 36, 5 tv 2200 København N Årsrapport 20. september 2017-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2019

Læs mere

Engrosbiler Jens Munk ApS

Engrosbiler Jens Munk ApS Engrosbiler Jens Munk ApS CVR-nr. 26 22 92 00 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12 2014 Jens Munk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S Årsrapport 9. december 2011-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/08/2013 Bent Kristiansen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport for 2012 41. regnskabsår

Årsrapport for 2012 41. regnskabsår Årsrapport for 2012 41. regnskabsår Elektro-Motor, Elektromekanisk Etablissement ApS Skælskørvej 88 4250 Fuglebjerg CVR-nr. 40 68 39 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS. Årsrapport for 2017

EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS. Årsrapport for 2017 Esplanaden 46, 3. 1263 København K CVR-nr. 32065341 Årsrapport for 2017 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29-06-2018 RH REVISION ApS CVR.NR.:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Steno Group IVS. Drosselvangen Farum. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er godkendt den 25/01/2018

Steno Group IVS. Drosselvangen Farum. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er godkendt den 25/01/2018 Steno Group IVS Drosselvangen 16 3520 Farum Årsrapport 1. oktober 2016-30. september 2017 Årsrapporten er godkendt den 25/01/2018 Rolf Steno Petersen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/10/2012 Helle Johansen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Rothbuhr Johnson Holding IVS

Rothbuhr Johnson Holding IVS Rothbuhr Johnson Holding IVS Slotshusene 3, st 3 3400 Hillerød Årsrapport 1. november 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/06/2018

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403 Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

TOP REJSER A/S 2011/12

TOP REJSER A/S 2011/12 Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev@bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOP REJSER A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

DANSK PORTVIN IMPORT ApS

DANSK PORTVIN IMPORT ApS DANSK PORTVIN IMPORT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/02/2013 Johannes Madsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

EVENTS FYN ApS. Sdr. Højrupvejen Ringe. Årsrapport 1. januar december 2017

EVENTS FYN ApS. Sdr. Højrupvejen Ringe. Årsrapport 1. januar december 2017 EVENTS FYN ApS Sdr. Højrupvejen 114 5750 Ringe Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2018 Pia Vind Dirigent

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere