Landsforeningen Autisme FeBRUAR Autisme hos voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014. Autisme hos voksne"

Transkript

1 Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014 Autisme hos voksne

2 AUTISME HOS VOKSNE Infantil autisme, atypisk autisme, Aspergers syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, GUA, GUU, NLD m.fl. Autismeområdet er for tiden dækket ind af en forvirrende palet af diagnoser, som først og fremmest afspejler, at det nuværende diagnosesystem ikke længere fungerer særlig godt, og at der er hårdt brug for den revision af diagnosekriterierne, som er undervejs, og som kommer inden for et par år. I denne folder kalder vi det alt sammen autisme, for det ord kommer til at indgå i de fremtidige diagnoser, og det dækker også bedst den underliggende anderledeshed, som er det centrale i autismen. Man begyndte at få øjnene op for autismeproblematikken i midten af fyrrerne, men det betyder naturligvis ikke, at autisme ikke eksisterede før. Der var blot ingen diagnose til at beskrive det eller pege på behandlingsmuligheder. I det omfang, man havnede i behandlingssystemet, fik man andre diagnoser som fx udviklingshæmning, skizofreni, psykose, depression og social fobi, ofte med fejlbehandling til følge. Ret mange fik dog et nogenlunde acceptabelt om end ikke særlig let liv. Siden autismen blev optaget i det international diagnosesystem, er antallet af personer, der får en autismediagnose, steget eksplosivt, og grænserne for, hvem diagnosen kan omfatte, er udvidet kraftigt. Foreløbig er der ingen udsigt til, at denne udvikling vil stoppe. Når stadig flere har brug for støtte og oplever autisme som et alvorligt og diagnosekrævende handicap, hænger det sammen med, at et handicap ikke er noget, man er født med. Det er noget, der opstår, når samfundet stiller krav til en, som man ikke er udrustet til at opfylde. Mennesker med autisme er særlig hårdt ramt af, at samfundet er blevet mindre rummeligt og inkluderende. Familierne er blevet mindre, lokalsamfundene mere diffuse og anonyme, netværkene svagere. Folkeskolens skift fra struktureret til socialbaseret undervisning forvirrer børn med autisme og giver dem tidlige nederlag, og voksne med autisme har vanskeligt ved at begå sig på arbejdsmarkedet på grund af kravene om omstillingsparathed, fleksibilitet og teambuilding. 2

3 Denne folder er først og fremmest tænkt som en vejledning og støtte til de mennesker med autisme, som skal forsøge at klare sig ude i samfundet på så god og velinkluderet måde som muligt. Udgivet af: Landsforeningen Autisme Ansvarhavende: Heidi Thamestrup Tekst: Aspergerforeningen, Aage Sinkbæk Oplag: eksemplarer - 1. udgave / Januar 2014 Layout og tryk: Grønagers Grafisk / ggp.dk 3

4 tilgange til autisme Ens tilgang til autisme afhænger af, om man er psykiater, er diagnosticeret med autisme, er pårørende eller ven. Måske møder man mennesker med autisme på arbejdsmarkedet eller som ansat i det kommunale regi. Det kan også være, at man er uafklaret med hensyn til, om man selv har autisme, eller overvejer, om en pårørende eller ven har det. Den psykiatriske vinkel Autismediagnoser kan kun stilles af en psykiater. Psykiaterens værktøj er diagnosekriterierne fra WHO s diagnosesystem. Den nuværende udgave hedder ICD-10, men vil blive afløst af ICD-11 i Det essentielle i diagnosekriterierne er den autistiske triade af funktionsforstyrrelser, der viser sig ved: problemer med social kommunikation problemer med socialt samspil problemer med social forestillingsevne Triadens kriterier er en meget snæver måde at opfatte autismen på, men giver relativt sikre og entydige diagnoser, hvilket er psykiaterens hovedformål. De bagved liggende mekanismer Autisme udspringer af en anderledes hjernefunktion, men de fleste bagvedliggende mekanismer er usynlige. De symptomer, man diagnosticerer efter, er blot den synlige del. Forklaringen på autisme skal søges i den måde, hjernen behandler, filtrerer og analyserer de indkomne sanseindtryk på. Dette indgår ikke i diagnosekriterierne, fordi det er svært at måle og ikke giver tilstrækkeligt entydige resultater. Når sanseindtrykkene rammer en typisk såkaldt normal hjerne, bliver de straks filtreret og synkroniseret til et meningsbærende overblik. I den autistiske hjerne sker denne udvælgelsesproces ikke. Derfor siger man, at mennesker med autisme tager udgangspunkt i detaljer, mens andre tager udgangspunkt i helheder. En væsentlig ulempe ved at være detaljeorienteret (det, fagpersoner kalder svag central kohærens) er, at det tager meget længere tid at orientere sig især i nye og uvante situationer. Mennesker med autisme skal bruge mere tid på at samle det puslespil af sanseindtryk, de modtager, og prøve på at få det til at give mening. Det gør det sværere at planlægge og være fleksibel, at man er så længe om at få overblik, og det gør det samtidig vigtigt at leve struktureret og med et ret fast skema. Fagpersoner kalder det en nedsat eksekutivfunktion. 4

5 At der ikke hurtigt bliver valgt fra og sorteret blandt sanseindtrykkene, giver ofte et kaotisk forhold til sanserne, og sanseforstyrrelser af forskellig art er hyppigt forekommende. Der kan både være tale om hypersensitivitet meget skarpe sanser og hyposensitivitet det modsatte. Kropsfornemmelsen den proprioceptive sans er ofte svag og giver sig hyppigt udslag i motorisk klodsethed. Den følgevirkning af detaljeorienteringen, som giver flest problemer med omverdenen, er imidlertid den meget svage, næsten fraværende, udvikling af det nonverbale sprog (blikkontakt, mimik og kropssprog). At få et ansigtsudtryk til at give mening er meget sværere, når man ikke har et samlet overblik og ikke engang er informeret om, at der er et ansigtspuslespil, som det kan betale sig at samle. Da hovedparten af de informationer, folk normalt udveksler via det nonverbale sprog, er emotionelle, er man med autisme ekstra handicappet, da man sjældent har overblik over følelserne. Det, som de fleste mennesker lærer via det nonverbale sprog, er andre menneskers perspektiv og de væsentligste mekanismer i kommunikation. Det lærer mennesker med autisme derfor langt senere og mere tilfældigt og sjældent godt nok. Hele det sociale samspil, som gør mennesker til effektive og succesfulde flokdyr, kører på det nonverbale sprog, og de, som ikke taler det sprog, får store problemer med deres liv, hvis de ikke har et solidt netværk til at bakke sig op. Komorbide lidelser Psykiateren skal, udover at udrede autisme, også udrede eventuelle medfølgende tilstande, bl.a. ADHD, depression, Tourettes syndrom (tics), OCD og bipolar lidelse. En del forekommer hyppigere hos mennesker med autisme end i normalbefolkningen; i faglitteraturen bliver de kaldt komorbide lidelser. Når autisme er kombineret med en eller flere komorbide lidelser, bliver den naturligvis meget vanskeligere at håndtere. Når du har fået en autismediagnose Det er ikke nok at opfylde diagnosekriterierne. Du får kun en autismediagnose, hvis du har alvorlige problemer med dit liv; eksempelvis hvis manglende støtte og forståelse har ført til depression, stress eller andre former for sammenbrud. Når du har fået diagnosen, er det vigtigste derfor at få behandlet de akutte kriseproblemer. Hvis du er i et ansvarligt behandlingsmiljø, sker dette automatisk. Derefter er det langt mere usikkert og varierende, hvad du bliver tilbudt af støtte, da langt fra alle har forstået, at kriserne let vil kunne komme igen, hvis der ikke bliver gjort noget ved de grundlæggende problemer. Veje til en bedre hverdag I det omfang, du har brug for hjælp fra andre, vil du være afhængig af viljen i samfundet og i dit netværk til at yde denne hjælp. Denne vilje kan svinge meget, og det kan være meget frustrerende at få afslag på hjælp, som du selv oplever som meget vigtig. Men det sker, og så må du søge en anden løsning (når klagemulighederne er udtømt). Det er vigtigt, at du ikke fortvivler. Der er fire forhold, du skal prøve at få styr på, fordi de er vigtige, for at hverdagen kan fungere: selvforståelse bolig uddannelse eller arbejde netværk 5

6 Selvforståelse Det er vigtigt, at du tager dig selv og dit liv op til revision og om muligt får hjælp og støtte til det. En del af dine problemer kan skyldes, at du er blevet opdraget og uddannet på samme måde som alle andre uden forståelse for, at du har brug for at lære tingene på en anden måde og lære en hel del ekstra. Du har derfor som regel meget tilbage at lære om dig selv og andre. Du har brug for selvindsigt, indsigt i autisme og for at lære at være dig selv. Der findes relevante kurser og vejledning, men det er ikke altid let at få det bevilget. Der er meget, du kan gøre selv, og som du bliver nødt til at gøre. Det er lettere at få hjælp fra andre, når de kan se, at du selv gør indsats. Du kan fx se på dine styrkesider: Når du har autisme, er der en god chance for, at din hukommelse er bedre end gennemsnittet, og at du har et skarpt blik for detaljer. Mange med autisme er også skrappe til konkret analyse, og modsat de udbredte forestillinger om stereotyp adfærd er autisme ofte forbundet med kreative evner. Dog er det langt fra sikkert, at du er god til alle disse ting. Det er kun en statistisk chance, ingen garanti. Dine intense interesser kan også være en styrkeside, som endda kan udvikle sig til en levevej og undertiden føre til kreativitet og opdagelser. Du kan også være i besiddelse af en stærk vedholdenhed. Udover disse mulige styrkesider kan du naturligvis have mange andre evner og styrker, som kan være værd at tage med. Det er endvidere vigtigt at gøre dine svage sider op. En del af dem er allerede beskrevet i diagnosen: Du fungerer sandsynligvis ikke godt i sociale sammenhænge, kan have svært ved sociale samtaler og det nonverbale sprog. Du kan have svært ved at finde ud af, hvornår du skal tie, og hvornår du må tale. Du har ofte svært ved at danne dig overblik over, hvad der foregår, når det ikke lige handler om dine interesser eller dit fagområde, og det kan være svært for dig at planlægge og holde styr på din dagligdag. Sanserne er, selv om de kan være en styrke, hyppigere en plage. Sanseforstyrrelser er udbredte ved autisme. Det kan være følsomhed over for alle de fem ydre sanser, som sender hjernen informationer om den omgivende verden: syn, lyd, smag, berøring eller lugt. Men også de to indre sanser, der holder hjernen informeret om kroppen, kan være berørte, selv om det ofte viser sig som underfølsomhed. De indre sanser har ikke danske navne, da de traditionelt ikke har været betragtet som sanser. De omfatter den proprioceptive sans, som tilnærmet kan kaldes krops- og ledfornemmelsen, og den vestibulære sans, som tager vare på balancen. Der er en god chance for, at du er berørt af nogle af disse sanseforstyrrelser. Hvis dine svage sider ikke skal hæmme dine muligheder for meget, bliver du nødt til at lære de mest elementære sociale spilleregler. Det er de færreste med autisme, der udvikler sig til virkelig kompetente sociale væsener, men på kurser kan du lære at blive lidt bedre til det, ligesom du kan søge råd hos dit netværk. Boforhold og bostøtte Hvis du har svært ved at holde styr på hverdagen, kan du søge hjælp til planlægning og bostøtte, både fra det offentlige og fra dit netværk. Det er vigtigt, at du og dine støtter er opmærksomme på, at det er vigtigt at undgå at udfordre dine sanser. Dette kan i et vist omfang gøres ved fornuftig boligindretning, spisevaner mm. 6

7 Uddannelse og arbejde Det er vigtigt at undersøge dine resurser og de muligheder, det omgivende samfund giver dig. Du kan fx allerede have taget en eller flere uddannelser, som måske kan hjælpe dig til at få den tilværelse, du ønsker, eller i det mindste et liv, der er økonomisk sikkert og værd at leve. Også en uafsluttet uddannelse kan måske rumme brugbare kvalifikationer. Undersøg mulighederne for at få støtte til at komme i arbejde, hvis du er arbejdsløs, eller at få hjælp til uddannelse, efteruddannelse, rådgivning mm. De sensoriske udfordringer spiller en stor rolle under uddannelse og arbejde. På arbejdspladser kan du prøve at forhandle dig til fx bedre belysning og mere afskærmning. Netværk Som diagnosticeret har du et offentligt netværk bestående af sagsbehandler, psykiatri med flere. I det omfang, du har brug for hjælp og støtte, har dette netværk stor indflydelse på din hverdag, og det er derfor vigtigt, at du holder dig på så god fod som muligt med dette netværk. Du bør finde ud af, hvor meget personligt netværk du har i form af familie og venner, for det er tungt at sidde med problemerne alene. Den nedsatte eksekutivfunktion og de nederlag, som du sandsynligvis har med dig fra et liv som anderledes, kan gøre det ekstra svært at få sat gang i dit liv. I autismemiljøet kan du finde netværksgrupper og mødesteder, som du kan måske kan have gavn og glæde af at deltage i. hvis du vil undersøges for autisme Det kan være, at de uforståelige problemer, du hele tiden løber ind i, har fået dig til at tænke, at du måske selv har autisme. Det kan også være, at dit barn eller en nær slægtning har fået konstateret autisme, og det giver tit stof til eftertanke, for autisme er genetisk betinget. Hvis du ønsker at få undersøgt, om du selv har autisme, bør du først gøre dig klart, hvad diagnosen bruges til? Hvis du blot vil have afklaret med dig selv, om du har autisme, vil din sagsbehandler sandsynligvis ikke bevilge offentlige kroner på en udredning. Det er dog nyttigt at vide, om man har autistiske træk, også selv om man indtil videre er i stand til at håndtere tilstanden. Derfor kan du overveje en billigere løsning, fx en afklarende samtale med en psykolog, der har specialiseret sig i autisme. Hvis du har presserende problemer og stort besvær med at få din tilværelse til at fungere, skal du naturligvis søge rådgivning og udredning. Du vil sandsynligvis også finde det offentlige system mere samarbejdsvillig, når en udredning måske kan bane vejen for, at du kommer ud på arbejdsmarkedet og bliver lettere og billigere at støtte. Hvis en pårørende har autisme Hvis du er en pårørende til en person, der har fået en autismediagnose, har du måske 7

8 i mange år undret dig over den underlige adfærd hos vedkommende. Hvis diagnosen er faldet i barndommen eller ungdommen, har du haft mere tid til at sætte dig ind i, hvad autisme betyder; men hvis den lige er faldet, bør du tage dine gamle forestillinger om din slægtning op til revision. Hvis du vil være til nytte og gavn og også have glæde og fornøjelse af din slægtning, må du droppe din irritation over, at han eller hun ikke bare tager sig sammen og får gang i sit liv. Det vigtigste, du kan gøre, er at acceptere din pårørende, som han eller hun er, og vise respekt for det udfordrede liv, vedkommende forsøger at leve. Hvis du er sagsbehandler Tænk på din klient som en vigtig resurse og ikke bare som et dræn på de offentlige budgetter. Mennesker med autisme er en gruppe mennesker med et stort støttebehov, men også mennesker, som med den fornødne støtte i et vist omfang kan ende med at bidrage til samfundsøkonomien. Hvis du kun ser drænet og undlader at støtte, kan det på længere sigt let blive dyrt for samfundet. Dels får klienten ikke mulighed for at udvikle sit potentiale, dels udvikler et menneske, som ikke får den fornødne opbakning, let psykiske skader og lidelser, der kan blive et meget stort dræn på budgetterne. Et menneske med autisme tænker og fungerer anderledes. Det er vigtigt, at du prøver at sikre dig, at din klient virkelig har forstået, hvad du siger, og forstår konsekvenserne af sine svar. Hvis du er arbejdsgiver Hvis din virksomhed skal have udført arbejde, hvor der fx er brug for præcise iagttagelser, sans for detaljer og gode evner for konkret analyse, kan det være en ide at ansætte et menneske med autisme. Men først er det vigtigt at gøre sig klart, om virksomhedskulturen kan rumme mennesker med autisme. Mange virksomheder lever efter fleksibilitet, omstillingsparathed og teambuilding, og en person med autisme kan være svær at indpasse her. I mange tilfælde er der mulighed for offentlige tilskud til fx fleksjobs i forbindelse med ansættelse af en person med autisme. Et firma, der er i stand til at rumme ansatte med autisme, udviser social ansvarlighed, hvilket er et vigtigt signal at sende til omverdenen. Landsforeningen Autisme Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Tlf , KREDSE: Bornholm, Fyn, København/Frederiksberg, Midtvest, Nordjylland, Nordsjælland, Sydvest Jylland, Roskilde, Storkøbenhavn, Sønderjylland, Trekanten, Vestsjælland, Limfjord, Østjylland, Storstrøm og Færøerne

LANDSFORENINGEN AUTISME. Aspergers syndrom hos voksne

LANDSFORENINGEN AUTISME. Aspergers syndrom hos voksne LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom hos voksne Landsforeningen Autisme April 2011 Aspergers syndrom hos voksne Aspergers syndrom (AS) er en ret ny diagnose, der blev taget i brug i Danmark i 1994,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Mere end 55.000 danskere har autisme i en af diagnosens mange former, og mindst hver fjerde skønnes at være

Læs mere

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne:

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne: 1 Et hvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Det er den viden og arbejdsvinkel vi har i dag i vores arbejde med alle elever i folkeskolen. Samtidig ved vi også, at en lille

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd Kom godt ud af det - om håndtering af problemskabende adfærd Af aut. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, PsykologCompagniet, pædagogisk vejleder Hanne Veje, StøtteCompagniet og autismekonsulent Hanne Stolt,

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere