Budgetopfølgning 2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 2/2013"

Transkript

1 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat

2 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen for driftsområdet overholdes. I denne samlede Budgetopfølgning (BO2/) opgøres den økonomiske status pr. 31. juli, det vil sige det forventede regnskab for, det korrigerede og den samlede afvigelse herunder afvigelsen på servicerammen. Endelig beskrives den samlede kassevirkning af opfølgningen på drift, anlæg, jordforsyning og finansiering, som også kan ses i oversigten bagerst. I notatet præsenteres først driftsresultatet og det forventede regnskab for både den samlede økonomi og for de lagte udgifter på servicerammen. Opfølgningen på driften består udover den samlede opfølgning ligeledes af opfølgning på udsving og kompenserende tiltag på de enkelte udvalgsområder, jf. afsnit 2.1. I afsnit 3 præsenteres resultatet af Anlægsrapport 3 pr. 31. juli, herefter vises ændringen i den samlede kassevirkning og afslutningsvis vises på de to sidste sider en samlet resultatoversigt for Greve Kommunes økonomi pr. 31. juli. 2. Driftsresultat ved BO2/ Afvigelserne ved BO2/ viser samlet set et merforbrug på den ordinære driftsvirksomhed på 3,3 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på udgiftssiden og en mindreindtægt på 4,6 mio. kr. på indtægtssiden. Sidstnævnte skyldes midtvejsreguleringen for, hvor Greve Kommune primært blev reguleret på beskæftigelsesområdet. Det bemærkes, at Greve Kommune til imødegåelse af midtvejsreguleringen allerede ved BO1/ indhentede 11,4 mio. kr. vedr. en lønkorrektion som følge af ændrede lønforudsætninger for, hvorfor mindreindtægten ved BO2/ er neutraliseret. Hvis driftsoverførslerne fra til 2014 fastholdes på samme niveau som fra 2012 til, således at virkningen af overførslerne er neutral, viser det forventede regnskab for et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 63,4 mio. kr. Under forudsætning af at der ikke overføres driftsmidler til 2014 forventes et overskud 29,8 mio. kr. Der henvises til oversigten bagerst i notatet. Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed var i det oprindelige et overskud på 46,7 mio. kr. Der er imidlertid givet tillægsbevillinger og overførsler for netto 47,1 mio. kr. siden vedtagelsen af Budget og frem til BO2/. Heraf er 33,6 mio. kr. driftsoverførsler fra 2012 og 1,4 mio. kr. overførsel fra anlæg til drift. For at modvirke driftsoverførslernes belastning af Greve Kommunes serviceramme er der lagt med en overførselspulje på 32 mio. kr. i Budget, hvorfor driftsoverførslernes faktiske belastning er reduceret til sammenlagt at udgøre 1,6 mio. kr Fordeling af afvigelserne på driften ved BO2/ Ved BO2 er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på driftsudgifterne og en mindreindtægt på 4,6 mio. kr. på driftsindtægterne. Fordelingen på udvalg af det samlede mindreforbrug fremgår af oversigten næste side: 2

3 Driftsafvigelser Afvigelse Økonomi- og Planudvalget -5,382 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget -1,650 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget 0,239 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget -0,428 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget 3,860 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,069 mio. kr. Beredskabet 0 mio. kr. Samlet -3,292 mio. kr. + = indtægt, hhv. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv. merudgift/mindreindtægt Herunder kommenteres de største afvigelser og opmærksomhedspunkter ved BO2/: Økonomi- og Planudvalget På Økonomi- og Planudvalgets område udviser BO2/ overordnet set en afvigelse på 5,4 mio. kr., der er sammensat af en mindreindtægt på 4,6 mio. kr. henset til midtvejsreguleringen og en merudgift på 0,7 mio. kr. Merforbruget tilskrives hovedsagligt merforbrug på KMD udgifter, tjenestemandspensioner, risikostyring og løn til fundraiser. Opmærksomhedspunkter Juridisk bistand: Der verserer sager, som ikke har udsigt til at blive afsluttet i, ligesom der kontinuerligt opstår behov for juridisk bistand i forbindelse med ad hoc sager på området. Nettorenter Teknik- og Miljøudvalget Samlet set forventer Teknik- og Miljøudvalget et merforbrug på nettodriftsudgifterne på 1,7 mio. kr., der henføres til nedskrivning af de forventede indtægter ved erhvervsaffald, der skyldes ændring af praksis for indtægtsførelse. Opmærksomhedspunkt Snerydning. Børne- og Ungeudvalget BO2/ udviser overordnet set for Børne- og Ungeudvalget et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Afvigelsen er primært sammensat af et mindreforbrug vedrørende ressourcetildeling på skolerne og i SFOen og et merforbrug, som skyldes en stigning i antal børn på 0-6 års området i forhold til det terede børneantal. Opmærksomhedspunkt Konsekvenser af lockout af lærerne. Kultur- og Fritidsudvalget BO2/ har for Kultur- og Fritidsudvalget samlet set givet anledning til et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes et større pladsbehov i klubberne, hvor der fremover sker tidligere overflytning fra SFOen. Social- og Sundhedsudvalget Det samlede resultat for Social- og Sundhedsudvalget viser ved BO2/ et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i. Afvigelsen er primært sammensat af et mindreforbrug til høreapparater, da opgaven pr. 1. januar er overgået til regionerne, og et merforbrug til andre kropsbårne hjælpemidler. Ligeledes har der været en mindreindtægt på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. 3

4 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget BO2/ viser for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der er sammensat af en række større og mindre udsving på forsørgelses- og aktivitetsområdet, herunder den ændrede dagpengereform, der medfører en udvidelse af retten til Særlig Uddannelsesydelse Opfølgning på servicerammen I forhold til overholdelse af servicerammen er der isoleret set ved BO2/ anvist reduktioner for sammenlagt 2,7 mio. kr. Greve Kommunes oprindelige for indenfor servicerammen udgør 1.896,2 mio. kr. Det korrigerede pr. 31. juli udgør 1.908,1 mio. kr., hvorfor den overordnede forbrugsprocent inden for servicerammen i Greve Kommune er 56,2, hvilket er 2,1 procentpoint under en ligelig fordelt forbrugsprocent, der udgør 58,3 pr. ultimo juli. Det bemærkes i øvrigt, at forbrugsprocenten på servicerammen i forhold til korrigeret pr. 31. juli 2012 udgjorde 55,7. Siden vedtagelsen af Budget og frem til BO2/ er der givet tillægsbevillinger til merforbrug inden for servicerammen for netto 10,4 mio. kr. Endvidere er der omplaceret midler fra konti inden for servicerammen til merforbrug uden for servicerammen for samlet 0,7 mio. kr. Derudover giver en omplacering fra anlæg til drift i forbindelse med sagen om overførsler fra 2012 til en servicerammebelastning på 1,4 mio. kr. Endeligt er der bevilget overførsler inden for servicerammen for 34,5 mio. kr., der dog kun belaster servicerammen med 0,9 mio. kr. henset til den afsatte overførselspulje på 32 mio. kr., og at 1,6 mio. kr. indgår som tillægsbevilling. Bevægelserne siden vedtagelsen betyder alt andet lige, at Greve Kommune vil overholde kommunens serviceramme i, hvis BO2/ godkendes, og der efterfølgende overføres serviceudgifter for mindst 9,3 mio. kr. til Hvis overførselsniveauet i 2012/ fastholdes i /2014, vil Greve Kommune isoleret set have et overskud på servicerammen på 25,2 mio. kr. Det bemærkes, at eventuelle sanktioner i forhold til servicerammen i udgangspunktet udmåles i forhold til det oprindelige, men at sigtepunkterne for en eventuel sanktion ved regnskabet for som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet og ændrede pris- og lønforudsætninger vil være lavere end det oprindelige for serviceudgifterne. Presset på servicerammen Oprindeligt (serviceudgifter) Tillægsbevillinger Overførsler anlæg til drift Omplaceringer til og fra servicerammen Afvigelse ved BO2/ Serviceramme korrigeret for bevægelser ekskl. driftsoverførsler fra 2012 Forventet underskud på servicerammen ekskl. driftsoverførsler Bevægelser -10,411 mio. kr. -1,392 mio. kr. 0,744 mio. kr. 2,707 mio. kr ,167 mio. kr mio. kr mio. kr. Nettovirkning af overførsler fra ,929 mio. kr. Serviceramme korrigeret for bevægelser inkl. driftsoverførsler fra 2012 Overskridelse af oprindeligt (servicerammen), hvis der ikke overføres til 2014 Overholdelse af oprindeligt ved et driftsoverførselsniveau i /14 som i 2012/13 + = indtægt, hhv. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv. merudgift/mindreindtægt ,448 mio. kr mio. kr. 25,248 mio. kr. 4

5 3. Forventet resultat for anlægsområdet Anlægsrapport 3/ indeholder det oprindelige på 81,7 mio. kr., overførsler mellem 2012 og på -57,9 mio. kr. samt tillægsbevillinger på -43,5 mio. kr. Det giver et korrigeret i på 183 mio. kr. Jordsalgslisten indeholder netto salgsindtægter i oprindeligt på 20 mio. kr., overførsler mellem 2012 og på -3,3 mio. kr. samt tillægsbevillinger på -3,5 mio. kr. Det korrigerede udgør herefter 13,2 mio. kr. Det bemærkes, at der vedrørende salg af jord i Tune Nordøst er tidsmæssig usikkerhed angående den lagte indtægt i. Det samlede billede af anlægsrapport 3/ er herefter: At det samlede korrigerede anlægs inkl. overførsler og tillægsbevillinger udgør 183 mio. kr., og det forventede regnskab udgør 128 mio. kr. At det korrigerede på jordsalgslisten inkl. overførsler og tillægsbevillinger viser en nettoindtægt på 13,2 mio. kr., og det forventede regnskab er 13,8 mio. kr. Samlet Anlægsrapport pr. 31. juli Investeringsoversigt Projektnavn Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Årets forventede forbrug Udvalg Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt Jordforsyning pr Projektnavn Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Årets forventede forbrug Udvalg Økonomi- og Planudvalget I alt Den samlede kassevirkning Ses resultaterne på den ordinære drift i sammenhæng med resultaterne på anlæg, jordforsyning og finansieringsområdet fås ændringen af likvide midler. Det forventede regnskab for ved 5

6 BO2/ under forudsætning af et uændret overførselsniveau (drift og anlæg) medfører et kassetræk på 10,7 mio. kr., der skal ses i forhold til et oprindeligt på 0,1 mio. kr. Hvis der ikke er overførsler til 2014, vil kassetrækket udgøre 105,4 mio. kr. Nedenstående oversigt viser udviklingen i kassetrækket fra vedtagelsen af i oktober 2012 til og med BO2/: Udvikling i kassetræk Beløb Kassetræk, opr. 0,1 mio. kr. Tillægsbevillinger, Driftsvirksomhed -12,1 mio. kr. Tillægsbevillinger, Finansiering 12,0 mio. kr. Tillægsbevillinger, Anlæg -43,6 mio. kr. Tillægsbevillinger, Jordforsyning -3,5 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Driftsvirksomhed -3,3 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Finansiering -48,0 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Anlæg 55,0 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Jordforsyning 0,6 mio. kr. Overførsler, Drift -33,4 mio. kr. Overførsler, Anlæg -57,9 mio. kr. Overførsler, Jordforsyning -3,3 mio. kr. Overførelsespulje nulstillet 32,0 mio. kr. Kassetræk ved BO2/ ekskl. overførsler til ,4 mio. kr. Kassetræk ved BO2/ inkl. overførsler til ,7 mio. kr. + = indtægt, hhv. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv. merudgift/mindreindtægt Hovedårsagen til denne udvikling findes på drifts- og anlægssiden, hvor der hidtil i året er givet tillægsbevillinger til merforbrug på sammenlagt 59,2 mio. kr. På driftssiden er der bl.a. tale om tillægsbevillinger til kontanthjælp, aktivering og ressourceforløbsydelse, mens der på anlægssiden bl.a. er tale om tillægsbevillinger til energirenovering på skolerne og en kunststofbane i Tune. Dertil kommer overførsel af anlægsmidler fra 2012 til på 61,2 mio. kr. 5. Det samlede overblik over Greve Kommunes økonomi På de følgende sider vises et samlet overblik over Greve Kommunes økonomi i form af en resultatoversigt fordelt på de enkelte udvalgs områder. Oversigterne indeholder følgende kolonner: Oprindeligt Budget : Viser det oprindelige som vedtaget oktober Overførsler 2012/: Viser overførte midler fra 2012 til. Omplaceringer : Viser omplaceringer foretaget for året. Tillægsbevillinger : Viser tillægsbevillinger bevilget af Byrådet for året. Korrigeret Budget : Viser tet korrigeret med tillægsbevillinger, omplaceringer og overførsler. BO2 - Forventet regnskab : Viser det forventede regnskab som anslået i opfølgningen, inkl. afvigelser. 6

7 BO2 - Samlet afvigelse : Viser den samlede afvigelse mellem det korrigerede og det forventede regnskab, som anslået i opfølgningen. BO2 - Heraf afvigelser på servicerammen: Viser de samlede afvigelser mellem det korrigerede og det forventede regnskab, der ligger indenfor servicerammen 7

8 Greve Kommune Direktionen Netto, mio. kr. A B C D E G H I Omplaceringebevillinger Tillægs- Korrigeret BO2 BO2 Overførsler Forventet Samlet afvigelse 2012/ regnskab Oprindeligt Mio. kr. BO2 Heraf afvigelser på servicerammen RESULTATOVERSIGT Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.640,597 0,000 0,000-0, , ,810-4,644 0, Skatter og generelle tilskud 2.646,854 0,000 0,000 0, , ,210-4,644 0, Renter -6,257 0,000 0,000-0,143-6,400-6,400 0,000 0,000 2 Driftsudgifter ekskl. brugerfinansieret, netto, i alt ,908-1,392 0,000-11, , ,022 1,352 2, Administration -261,342-6,102 1,880-5, , ,071-0,440-0, Byråd, kommissioner og valg -7,950 0,008 0,050 0,000-7,892-7,892 0,000 0, Tværgående områder -86,194 33,235-10,361-2,173-65,494-65,792-0,298-0,298 Økonomi- og Planudvalget, i alt -355,487 27,141-8,432-7, , ,755-0,738-0, Teknik og miljø -141,437-0,142 0,313 3, , ,342-1,650-0, Park&Vej 3,500 0,000-0,529 0,000 3,873 3,873 0,000 0,000 Teknik- og Miljøudvalget, i alt -137,937-0,142-0,217 3, , ,469-1,650-0, Skoler -440,752-9,850 3,859-3, , ,366 2,400 2, Dagpleje og Daginstitutioner 0-6 år -192,475-5,526 2,624-1, , ,128-2,661-2, Forebyggelse og anbringelse -139,432-0,415 0,031 0, , ,316 0,500 0, Fritid - unge -15,038-0,494 0,328 0,000-15,203-15,203 0,000 0,000 Børne- og Ungeudvalget, i alt -787,697-16,285 6,842-4, , ,013 0,239-0, Kultur -45,888-1,129 0,930-0,130-46,217-46,217 0,000 0, Fritid -44,557-1,514 0,419-0,501-46,153-46,153 0,000 0, Fritids- og Ungdomsklubber -23,163-0,270 0,131-0,152-23,454-23,882-0,428-0,428 Kultur- og Fritidsudvalget i alt -113,608-2,913 1,480-0, , ,252-0,428-0, Retsbestemte sikringsydelser -213,749-0,080 0,000 4, , ,129 0,000 0, Voksne og handicap -195,042-1,505 0,320 0, , ,367 3,860 4, Hjemmepleje -257,961-5,486 1,469 3, , ,977 0,000 0, Sundhed -180,329-0,907-0,847 0, , ,082 0,000 0,000 Social- og Sundhedsudvalget, i alt -847,080-7,978 0,942 7, , ,555 3,860 4, Forsørgelsesudgifter -284,782 0,000-0,407-11, , ,100-0,105 0, Aktivitetstilbud -54,558-0,908 0,160 0,792-54,514-54,340 0,174-0,076 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, i alt -339,340-0,908-0,247-11, , ,440 0,069-0, Beredskabet -12,761-0,307-0,369-0,100-13,537-13,537 0,000 0,000 Beredskabskommissionen, i alt -12,761-0,307-0,369-0,100-13,537-13,537 0,000 0,000 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 46,689-1,392 0,000-12,118 33,080 29,788-3,292 2,707 Ordinær driftsvirksomhed (opgivet med uændret overførselsniveau 2012/13 ift. /14) 66,681 63,389 + = indtægt, hhv. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv merudgift/mindreindtægt

9 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/2012 Netto, mio. kr. A B C D E G H I Omplaceringebevillinger Tillægs- Korrigeret BO2 BO2 Overførsler Forventet Samlet afvigelse 2012/ regnskab Oprindeligt Mio. kr. BO2 Heraf afvigelser på servicerammen 3 Anlægsudgifter ekskl. forsyning, netto -81,656-57,873 0,000-43, , ,031 55, Administration 0,000 2,537 0,000-3,914-1,377-0,458 0, Tværgående områder -1,700-1,453 0,000 0,000-3,153-3,720-0,567 Økonomiudvalget, i alt -1,700 1,084 0,000-3,914-4,530-4,178 0, Teknik og miljø -60,956-49,382 0,000-19, ,842-59,360 70, Park og vej 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Teknik- og Miljøudvalget, i alt -60,956-49,382 0,000-19, ,842-59,360 70, Skoler -5,000-7,365 0,000-2,321-14,686-13,543 1, Dagpleje og Daginstitutioner 0-6 år 0,000-0,714 0,000 0,000-0,714-0,714 0, Forebyggelse og anbringelse 0,000-0,216 0,000-0,950-1,166-1,033 0,133 Børne- og Ungeudvalget, i alt -5,000-8,295 0,000-3,271-16,566-15,290 1, Kultur -5,100-2,837 0,000-1,000-8,937-8,937 0, Fritid -11,500-0,214 0,000-10,800-22,514-14,452 8, Fritids- og Ungdomsklubber -0,800-0,040 0,000 0,100-0,740-0,740 0,000 Kultur- og Fritidsudvalget, i alt -17,400-3,091 0,000-11,700-32,191-24,129 8, Voksne og Handicap 0,000-0,390 0,000-0,500-0,890-0,568 0, Hjemmepleje 3,400 2,201 0,000-4,665 0,936-24,506-25,442 Social- og Sundhedsudvalget, i alt 3,400 1,811 0,000-5,165 0,046-25,074-25,120 4 Jordforsyning (funk ) 20,000-3,250 0,000-3,533 13,217 13,816 0,599 0, Salg af jord (anlæg) 20,000-3,250 0,000-3,533 13,217 13,816 0,599 I Resultat på det skattefinansierede område, i alt -14,967-62,515 0,000-59, ,786-84,427 52,359 2,707 FINANSIERINGSOVERSIGT A Tilgang af likvide aktiver 35,633-62,515 0,000-47,205-74,186-69,827 4,359 2,707 Resultat, punkt I -14,967-62,515 0,000-59, ,786-84,427 52,359 2, Optagne lån 50,600 0,000 0,000 12,000 62,600 14,600-48,000 0,000 B Anvendelse af likvide aktiver -35,569 0,000 0,000 0,000-35,569-35,569 0,000 0, Afdrag på lån -37,623 0,000 0,000 0,000-37,623-37,623 0, Øvrige forskydninger (funk ) 2,054 0,000 0,000 0,000 2,054 2,054 0,000 Ændring af likvide aktiver, i alt (A+B) 0,063-62,515 0,000-47, , ,396 4,359 2,707 Ændring af likvide midler (opgivet med uændret drifts- og anlægsoverførselsniveau 2012/13 ift. /14) -15,031-10,672 + = indtægt, hhv. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv. merudgift/mindreindtægt A. Oprindeligt G: Forventet regnskab (E+H) B: Overførsler mellem 2012 og H: Samlet afvigelse BO2 C: Omplaceringer I: Heraf afvigelser der ligger indenfor servicerammen D: Tillægsbevillinger meddelt frem til 31/7-13 E: Korrigeret inkl. overførsler, omplaceringer og tillægsbevillinger (A+B+C+D)

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14

Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14 Frederikshavn Kommune Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet Økonomicentret # 52.267-14 Indhold Regnskabsresultatet 2013 - Sammendrag... 3 Hovedtallene i regnskab 2013 balancen i regnskabet...

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2013 pr. 31. marts 2013

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2013 pr. 31. marts 2013 Allerød Kommune 2013 pr. 31. marts 2013 1. Indledning... 2 2. 2013 pr. 31. marts 2013... 2 3. Kassebeholdning... 4 3.1 Den faktiske likvide beholdning... 5 3.2 Den gennemsnitlige kassebeholdning... 5 3.3

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Oktober 2014 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG VI BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD... 2 1.2 STATUS OG RESUME... 3 2

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn. Tel.: +45 98 45 50 00. post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.

Grafikgruppen 08-426.hl. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn. Tel.: +45 98 45 50 00. post@frederikshavn.dk www.frederikshavn. Grafikgruppen 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Årsberetning FORORD Frederikshavn

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-06-2015 Sag: 00.30.14-G01-2-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 11 Administration og service

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2008

Budgetopfølgning 1/2008 Budgetopfølgning 1/2008 Budgetopfølgning 1/2008 19.02.2008 Side 1 Indledning Budgetopfølgning 1/2008 lægger vægt på at beskrive eventuelle ændringer i de forudsætninger, som ligger til grund for budget

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere