Kapitel 11 Konfliktløsning Case Opgaver Teori Konfliktløsning Konfliktløsningsstile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 11 Konfliktløsning 172 11.1 Case 173 11.2 Opgaver 174 11.3 Teori Konfliktløsning 175 11.3.1 Konfliktløsningsstile 176 11."

Transkript

1 Kapitel 1: Lederens opgaver Case Opgaver Teori Lederens opgaver Lundquists lederopgaver Leavitts model Ledelsesniveauer Forventninger til lederen Sammendrag 22 Kapitel 2: Personlig planlægning Case Opgaver Teori Personlig planlægning De fire liv Angrib tidsrøverne på jobbet Prioritering af opgaverne Brug af planlægningskalender Delegering Sammendrag 43 Kapitel 3: Ledelsesteorier Case Opgaver Teori: Ledelsesteorier Motivation og trivsel Herzbergs motivationsteori Maslows behovsteori Lawlers forventningsteori Menneskesyn og ledelsesformer McGregors teori X og Y-syn Kurt Lewins ledelsesformer Case fortsat Opgaver fortsat Virksomhedskultur Scheins tredelte organisationskultur Lærende organisationer Ændring af organisationskulturen Sammendrag 70 Kapitel 4: Lederstil og mennesketyper Case Opgaver Teori Lederstil og ledergitter Personlighedstræk og mennesketyper Raymond Cattels 16PF Sammendrag 81 Kapitel 5: Lederroller og teamdynamik Case Opgaver Teori Lederroller Adizes lederroller Mintzbergs ti Lederroller Belbins ni roller Teampræstation Case fortsat Opgaver fortsat Teambuilding og teampræstation Lederens rolle i teambuilding Sammendrag 99 Kapitel 6 Situationsbestemt ledelse Case Opgaver Teori Situationsbestemt ledelse Tannenbaum og Schmidts teori Blanchards Situtional Leadership II Sammendrag 115 Kapitel 7 Kommunikation Case Opgaver Teori Kommunikationsformer Samtalen Synlig ledelse og gennemslagskraft Præsentation Sammendrag 132 Kapitel 8 Læring og træning Case Opgaver Teori Læringsteorier Howard Gardners intelligenser Kolbs læringscirkel Træning og uddannelsesforløb Sammendrag 145 Kapitel 9 Formelle samtaler Case Opgaver Teori Medarbejderudviklingssamtale Case fortsat Opgaver fortsat Teori Den vanskelige samtale Sammendrag af kapitlet 160 Kapitel 10 Mødeledelse og forhandlingsteknik Case Opgaver Teori Mødeledelse Case fortsat Opgaver fortsat Teori Forhandlingsteknik Sammendrag 171 Kapitel 11 Konfliktløsning Case Opgaver Teori Konfliktløsning Konfliktløsningsstile Sammendrag 179 Kapitel 12 Projektledelse Case Opgaver Teori Hvad er projektledelse? Projektets faser Projektlederens rolle Projektledelse og modstand Lederen som udviklingsog forandringsagent Sammendrag Afslutning 195 Stikord 196 5

2 Indledning I det efterfølgende er der en kort beskrivelse af virksomheden Danhandel A/S samt en introduktion af casens gennemgående hovedperson Peter Hansen (PH), som er leder. Introduktion til virksomheden Danhandel A/S er en mellemstor handelsvirksomhed, som ligger i Danby i Jylland. Danhandel importerer og sælger bl.a. en række kosmetik-, personlig pleje- og helseprodukter via telefonsalg og internet dir ekte til forbrugeren. Danhandel sælger dog også en række produkter inden for samme område til forskellige detailkæder. Peter Hansen (PH), der er 33 år, blev for 6 måneder siden ansat i Danhandel som leder af det administrative område, der består af ordremodtagelse, telefonsælgerne, reception og omstilling samt regnskab. PH er uddannet økonom og kom fra et job som kontroller i regnskabsafdelingen i en stor fynsk virksomhed. PHs erfaring med ledelse var ved tiltrædelsen alene den, han havde fået ved at arbejde under sin chef på Fyn. 6 Book_Bedre-Ledelse.indb :35:24

3 Nedenstående organisationsdiagram giver et hurtigt overblik over organisationen. PH er placeret som mellemleder med ansvar for et af fem områder i virksomheden. Han r efererer direkte til direktøren. PH besluttede ved sin tiltræden, at han vil have en lederuddannelse, og derfor er han begyndt på HDstudiet i organisation på Handelshøjskolen. Organisationsdiagram Danhandel A/S Direktør FJ It-afdeling Regnskab og ordremodtagelse PH Salg og marketing SL Indkøb og lager Personale- og lønafdeling LJ Der er kun sat initialer på tre af de fem enheder samt direktøren. Det er de personer, PH løbende har mest jobmæssig berøring med. 7

4 Kapitel 1 Lederens opgaver Det er helt afgør ende som leder at vide, hvad ens opgaver handler om. For det første er der de opgaver, som ledelsen har sat dig til at udføre. De kan være mere eller mindre præcist formulerede. Du skal øge omsætningen med 20 % p.a. er et præcist mål, mens beskeden om, at du skal skabe en god trivsel i afdelingen, er betydeligt mindre præcis. Ud over ledelsens forventninger har de ansatte også forventninger til deres leder. Og det er din opgave som leder at håndtere disse forventninger. Du får altså nogle opgaver def neret fra starten, andre opgaver opstår undervejs. 8 Book_Bedre-Ledelse.indb :35:29

5 Firmaets direktør sagde ved ansættelsessamtalen, at det vigtigste for PH er at få det hele til at funger e og at man får reduceret mængden af fejl, både i ordremodtagelsen og i regnskabsafdelingen. Det hjælper jo ikke, at vi sælger mer e og mere, hvis vi samtidig glemmer at opkræve pengene, sagde han f ere gange. 1.1 Case PH har i f ere omgange tænkt over, hvad god ledelse egentlig er: Hvad en god leder skal sør ge for og hvad han ikke skal sørge for? PH tænker tit, at han jo har en masse viden om regnskab, og at de ledelsesmæssige opgaver må kunne beskrives på en eller anden måde. I det daglige oplever PH, at han ofte må svare på rent faglige spørgsmål: Hvordan ting skal bogfør es, om der kan ydes en særlig rabat osv.? Men han oplever også en række spør gsmål om de systemer, der benyttes. Ind imellem kommer personalet med forslag til helt nye systemer eller forr etningsgange, og især i de situationer er PH usikker på, hvad han skal gøre. Det er ligesom lettere, når der er tale om spørgsmål, man kan klare her og nu i afdelingen. Kort efter sin tiltræden mærkede PH, at nogle var glade for en ny leder, mens andre virkede meget tilbageholdne. PH mær - kede også en klar skuffelse hos især dele af personalet i ordreafdelingen, da han måtte indrømme, at han ikke vidste noget om netop der es særlige or dresystem og de besværligheder, der var med det. PH lovede, at han ville lytte til de udfordringer og problemer, de oplever, og så må de sammen prøve at f nde de bedste løsninger. Ind imellem kommer der en invitation til en reception eller en anden sammenkomst. Den kan komme fra andre afdelinger i Danhandel eller fra kunder eller leverandører. PH har opdaget, at disse receptioner nok er både tidskrævende og ret ens, men egentlig også ret nyttige, fordi der kan etableres mange gode netværk. En fredag efter fyraften inviter ede PH alle i afdelingen på cafe. Til sin overraskelse hørte han næste dag på gangen en diskussion, hvor én sagde: Nå, du går nok i byen med den 9

6 nye chef, hvad vil du opnå? Det kunne jeg aldrig drømme om, mens en anden sagde: Det er da godt, at vi har fået en leder, vi også kan snakke med uden for arbejdstid. Efter en tid stod det klart for PH, at der i regnskabsafdeling en er en del samarbejdsforhold, der skal løses. Der er 2 gr upperinger. Den ene består af de ældre medarbejdere, og den anden består af de yngr e medarbejdere. Alle i afdelingen kommer ind imellem ind til PH med der es problemer og utilfr edshed. PH oplever faktisk, at han bruger mere og mere tid på at snakke med sine medarbejdere om alt muligt, lige fra private sorger og glæder til samarbejdsmæssige vanskeligheder, fejl eller succeser. Ugen efter cafebesøget kom Inge fra or dreafdelingen ind til PH. Inge havde i et fagblad læst, at der var udviklet et helt nyt it-program, der kunne kontrollere indtastninger, når man modtog ordrer fra en kunde. Det skulle funger e vha. ord- og talegenkendelse. Inge mente, Danhandel omgående skulle investere i programmet for at nedbringe mængden af fejl. PH svarede, at man da også kunne overveje nogle nemmer e koder, der var mere logiske. Ordrebladene kunne forenkles. PH vurderede også, at mere træning og forklaring til hele personalet i nummersystemet kunne nedbringe fejl. PH sagde, at han synes, det er vigtigt, at den enkelte hele tiden har ansvaret for, at opgaven løses rigtigt, det må aldrig overlades til en maskine. Hertil svarede Inge, at det jo ikke er sort eller hvidt, hun synes bare, det er mærkeligt, at når man nu kan få et itværktøj, der kan løse alle problemer, at man så ikke vil bruge det. Hun pointerede også, at så kunne direktøren jo holde op med at skælde ud på personalet over fejlene. 1.2 Opgaver A1 Hvad mener direktøren med sætningen: At få det hele til at fungere? Hvilke ledelsesmæssige opgaver prioriter er han med dette udsagn og hvilke overser han? A2 PH oplever især 3 typer af ledelsesmæssige opgaver. Hvilke? 10

7 A3 Medarbejderne har tydeligvis forskellige forventninger til PH som leder. Giv eksempler på de konf ikter, der er, og kom med konkrete bud på, hvordan PH skal løse dem. A4 Hvilket ledelsesniveau vurderer PH er det nemmeste at håndtere og hvad har han svært ved? A5 Analyser samtalen mellem PH og Inge ud fra Leawitts teori. B1 Giv eksempler på rollekonf ikter, ledere ofte bef nder sig i, og drøft, hvordan de undgås eller løses. B2 Hvad mener du, god ledelse er? Og hvad er vigtigst for en leder? B3 Giv konkrete eksempler på, hvor dan lederrollen gennem tiden har forandret sig. B4 Mange virksomheder har formuler et et ledelsesgr undlag eller en holdning til ledelse. Medbring, hvad du kan f nde fra egen virksomhed, eller f nd eksempler på sådanne formuleringer. Diskuter jeres holdninger hertil. C1 Hvad har inspireret dig mest ved dette kapitel? Hvad er årsagen hertil? C2 I kapitlet er vist en ledelsesmæssig udvikling fra administrator til leder. Giv eksempler fra egen virksomhed på denne udvikling. D Ingen øvelser til dette kapitel. 11

8 1.3 Teori Lederens opgaver Lederens overordnede opgave er at lede og for dele arbejdet. Denne udlægning er naturligvis korr ekt, men den er meget overordnet og derfor ikke særlig præcis. I det følgende vil lederens forskellige opgaver blive beskrevet ud fra diverse teoretiske synsvinkler. Disse er: Lundquists lederopgaver Leavitts model Ledelsesniveauer Teorierne skal bruges til at skabe overblik over ledelsesopgaverne ved at placere dem i forskellige sammenhænge Lundquists lederopgaver Agne Lundquist har opdelt lederens opgaver i tre hovedområder: De instrumentelle (de faglige opgaver) De emotionelle (de menneskelige og følelsesmæssige aspekter) De repræsentative (de udadvendte funktioner) Instrumentelle lederopgaver Området omfatter varetagelsen af den faglige side af arbejdet. Det omfatter bl.a. planlægning, udfør else og kontrol af virksomhedens processer. Emotionelle lederopgaver Området vedrører lederens forhold til medarbejderne, der es indbyrdes forhold, samt hvor dan deres indstilling er til ar - bejdsopgaverne. Det drejer sig om følelser. Repræsentative lederopgaver Området består i at r epræsentere enheden udadtil. Enheden kan være hele f rmaet, afdelingen eller en gruppe. Det afhænger af lederens stilling, og det varierer meget i forhold til stillingens art. 12

9 Det er Lundquists opfattelse, at et af de tr e hovedområder er dominerende i de f este opgaver, men det er yderst sjældent, at en af de to andre ikke også spiller en rolle. Eksempel En leder udarbejder en ny vagtplan for sin afdeling, som er en serviceafdeling med 24/7 service med kunder over hele verden, hvilket som udgangspunkt helt klart er en instrumentel opgave. Ingen kan dog vær e i tvivl om, at når den bliver fremlagt for afdelingens medarbejder e, bliver det hurtigt en emotionel opgave. Hvem skal være på vagt i weekenderne og specielt på helligdagene? I sidste ende kan det også blive en repræsentativ opgave, da afdelingsleder en måske skal fr emlægge hele planen for ledelsen, som skal godkende forbr uget af ressourcer til opgaven. Når lederen ved, hvilke områder han arbejder med i for hold til Lundquists opdeling, har han nemmere ved at forudse reaktionerne på sine tiltag. Det er vigtigt at få et overblik over or ganisationen. Det gøres bedst ved at opdele organisationen i delsystemer. Den efterfølgende model, som er udviklet af Leavitt, inddeler organisationen i f re delsystemer. Selvom disse systemer er afgrænsede i forhold til hinanden, foregår der en gensidig påvirkning Leavitts model Figuren her viser Leavitts model med de f re interne delsystemer: Organisatoriske grænser Struktur Teknologi Kultur Aktører Opgaver Omverden 13

10 De f re interne delsystemer er: Opgaverne er overordnet bestemt af organisationens målsætning. Det drejer sig i de f este tilfælde om at udvikle og levere de ydelser, som virksomheden lever af at sælge. I offentlige virksomheder sælges der dog ikke ydelser, de leveres gratis (betales over skatten) til befolkningen (fx hospitaler, militær mv.). Modellen er dog stadigvæk fuldt ud anvendelig, fordi organisationerne har fået tildelt en vis mængde ressourcer (penge, bygninger, folk osv.). De skal med disse ressourcer levere en politisk for udbestemt mængde goder til befolkningen. Det er deres mål, og på baggrund heraf def neres opgaverne. Struktur er de formelle mønstre, som bl.a. består af organisationens arbejdsdeling, beslutningsstruktur, informations- og kommunikationsmønstre. Teknologi vil sige bygninger, lokaler, it-systemer, maskiner samt de dertil knyttede arbejdspr ocesser og administrative procedurer. Altså både hardware og software. Aktører er de personer, som er tilknyttet or ganisationen i så høj en grad, at de indgår i or ganisationens kultur. De er karakteriseret ved deres værdier, holdninger, viden og fær digheder. De f este aktører er ansatte og har der es daglige gang i or - ganisationen. Der f ndes dog undtagelser. Frivillige organisationer har meget få lønnede personer tilknyttet. Or ganisationen består som regel af frivilligt personale. De frivillige er en vigtig bestanddel af organisationen og er dermed aktører, fx. Frelsens Hær, Læger uden Grænser mf. Hvis der er problemer i et delsystem, er det ikke altid, at problemet kan afhjælpes i det enkelte delsystem alene. Mange gange skal løsningen søges i de andre delsystemer. 14

11 Eksempel I en virksomhed, hvor sygefravær et over en periode er ufor - holdsmæssigt højt, bef nder vi os som udgangspunkt i delsystemet Personer. Hvis fraværet fx skyldes: Dårligt indeklima, skal løsningen måske f ndes i delsystemet Teknologi. Udluftningen skal ændres, eller der skal bruges andre rengøringsmidler. Et ekstremt hårdt arbejdspres, skal løsningen måske f ndes i delsystemet Struktur. Arbejdsgange skal ændres eller måske ligefrem ledelsesformen. At medarbejderne arbejder med allergifremkaldende kemikalier, skal løsningen f ndes i delelementet Opgaver eller Struktur. Hvis opgaven skal stoppes helt, er det delsystemet Opgaver, hvis arbejdsprocesserne skal ændres, er det delsystemet Struktur. At medarbejderne er ekstremt overvægtige, skal løsningen som udgangspunkt f ndes i delsystemet Personer. Personerne skal ændre deres livsstil. Det sidste er selvfølgelig lidt forsimplet. I dag vil mange f r- maer være behjælpelige med at opr ette programmer for at holde deres personale sundt. Sund mad i kantinen, for edrag af kostvejleder, betalt f tness osv. Herved indarbejdes en anden kultur i organisationen. Fraværet kan selvfølgelig også skyldes, at der f orerer en inf uenza-epidemi. Lederen skal se problemet, før det bliver et r eelt problem. På den anden side skal lederen passe på med at løse et problem, der ikke er et reelt problem. På hvilket ledelsesniveau kan de enkelte problemstillinger løses optimalt? For at forstå dette skal leder en have viden om ledelsesniveauer. 15

12 1.3.3 Ledelsesniveauer Den mest udbredte opdeling af ledelsesniveauer er disse tre: Strategisk niveau Taktisk niveau Operationelt niveau På alle tre niveauer er der ledere. De er meget forskellige, fordi deres funktioner er meget forskellige. Strategiske niveau Her bef nder topledelsen sig. Dvs. den administr erende direktør samt hele direktionen. Det kunne være økonomidirektøren, salgsdirektøren, HR-direktøren mv. Det afhænger meget af den struktur, organisationen har. Det er på dette niveau, at de store og langsigtede beslutninger, som omfatter hele organisationen, tages. Taktiske niveau Her f nder man normalt mellemledere. Det drejer sig ofte om salgschefen, produktionschefen mf. Det afhænger igen af organisationens struktur, og den er mange gange dikter et af virksomhedens størrelse. I en lille organisation vil den samme person ofte være en del af både det strategiske og det operationelle niveau. Dette niveau er kendetegnet ved, at der udføres beslutninger, som er direkte af edte af beslutninger taget på det strategiske niveau. Operationelle niveau Her f ndes de daglige ledere. Det er bl.a. her, værkførere, afdelingsledere, formænd, teamleder e og tovholder e bef nder sig. Titlerne og den kompetence, der er forbundet med dem, varierer fra organisation til organisation. På dette niveau tages de beslutninger, der får hverdagen til at fungere. 16

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

! Hvorfor projektledelse? ! Hvad er ledelse? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesholdninger. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. ! Skelne mellem 2 begreber:

! Hvorfor projektledelse? ! Hvad er ledelse? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesholdninger. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. ! Skelne mellem 2 begreber: Indhold Projektledelse! Hvorfor projektledelse?! Hvad er ledelse?! Ledelsesopgaver! Ledelsesholdninger! Ledelsesformer! Ledelsesroller 1 2 Projektledelse - citater Vi vil ikke have nogen projekt til at

Læs mere

En leders opgaver19 består i at planlægge, fordele og kontrollere arbejdet, samt at træffe de nødvendige beslutninger.

En leders opgaver19 består i at planlægge, fordele og kontrollere arbejdet, samt at træffe de nødvendige beslutninger. Ledelse Lederens opgaver En leders opgaver19 består i at planlægge, fordele og kontrollere arbejdet, samt at træffe de nødvendige beslutninger. Opgaverne kan lidt skarpt opdeles i følgende hovedarbejdsområder:

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Version 1. Organisation, 5. udgave, 2012

Trojka. Multiple choice opgaver Version 1. Organisation, 5. udgave, 2012 Opgave nr. 1 Organisation og virksomhed Den afgørende forskel på en organisation og en virksomhed er: a At en virksomhed udbetaler lønninger b At en organisation kun beskæftiger frivillige medarbejdere

Læs mere

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. !

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. ! Projektledelse 1 Indhold! Projektorganisation, uformel/formel! Projektledelse, hvorfor og hvad?! Ledelsesopgaver! Ledelsesformer! Ledelsesroller! Opgave 2 1 Organisering og projektledelse De uformelle

Læs mere

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y)

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y) Ledelse opgaver Ledelse Autoritet magt - indflydelse Instrumentelle varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle forholdet til og mellem medarbejderne og deres forhold

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. !

! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. ! Indhold Projektledelse! Projektorganisation, uformel/formel! Projektledelse, hvorfor og hvad?! Ledelsesopgaver! Ledelsesformer! Ledelsesroller! Opgave 1 2 Organisering og projektledelse De uformelle roller

Læs mere

Akademiuddannelsen. Eksamensopgaven i organisation, januar 2004

Akademiuddannelsen. Eksamensopgaven i organisation, januar 2004 Vejledende skitse til løsning af opgaven og bedømmelse af besvarelserne vedr. eksamensopgaven i organisation, januar 2004. I teksten er A/S KØKKENUDSTYR forkortet til ASK, ligesom lederne er angivet ved

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Version 3. Organisation, 5. udgave, 2012

Trojka. Multiple choice opgaver Version 3. Organisation, 5. udgave, 2012 Opgave nr. 1 Ydrestyring af en organisation Ydrestyring er vigtig i udviklingen i organisationsteorierne, fordi: a Ved ydrestyring taler man om, at systemet er lukket b Ydrestyring omformer input til output

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Version 2. Organisation, 5. udgave, 2012

Trojka. Multiple choice opgaver Version 2. Organisation, 5. udgave, 2012 Opgave nr. 1 Organisationen som et åbent system At en organisation kan betragtes som et åbent system betyder: a At man kan kontakte organisationen via internettet b At organisationen gennemstrømmes af

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

Hvad vil det sige at være leder?

Hvad vil det sige at være leder? Hvad vil det sige at være leder? 2 K A P I T E L Perspektiv Kvante System Aktør Analytisk Teorier om komplekse processer Symbolfortolkende teorier Moderne organisationsteori Human Relationsteori Klassisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation C Jane

Læs mere

LEDEREN OG LEDERENS ROLLER

LEDEREN OG LEDERENS ROLLER LEDEREN OG LEDERENS ROLLER Hvordan karakteriserer vi en leder? Lederens menneskesyn Lederens personlige opfattelser af hvordan andre mennesker egenskaber er Påvirker i høj grad hvordan han/hun virker

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Organisationsudvikling i et HR perspektiv dag 4.

VELKOMMEN TIL. Organisationsudvikling i et HR perspektiv dag 4. Kilde: Systime, Hildebrandt m.f.: Ledelse hele historien, 1. udgave 2015. Figur 1.2, Ledelse som en praksis, Mintzberg 2010 VELKOMMEN TIL Organisationsudvikling i et HR perspektiv dag 4. OPSAMLING FRA

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden dbio s Lederforum 13. marts 2013 v/bettina Skårup aksia-institute.dk bettinaskaarup.dk Lyn-baggrund 27 dybdegående interviews i kommuner og regioner

Læs mere

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger Internt trænings- & repetitionsprogram Indvendinger En-til-en træning med indvendinger To kolleger træner sammen En af jer træner som kunden. En af jer træner som sælgeren. Næste gang I træner, bytter

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Konflikter som mulighed for organisatorisk udvikling

Konflikter som mulighed for organisatorisk udvikling GL Arbejdsmiljøseminar 16. 17.11.2015, workshop Konflikter som mulighed for organisatorisk udvikling Hvordan kan man bruge Leavitt s systemmodel til konfliktanalyse og organisationsudvikling på en og samme

Læs mere

Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte undervisningsforløb Erhvervsøkonomi - htxøkoc310 undervisningsplan Termin 2010-11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Djurslands Erhvervsskoler HTX Erhvervsøkonomi, C Ole Peter Munch Erhvervsøkonomi - htxøkoc310

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN Dagens program Mål og formål Afsluttende eksamen 18-19/11 2013 Vejen dertil indhold og arbejdet Opholdet sammen hvordan kommer vi frem til en succes? Personlige udbytter hvorfor

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte undervisningsforløb Erhvervsøkonomi - htxøkoc310 undervisningsbeskrivelse Termin 2010-11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Djurslands Erhvervsskoler HTX Erhvervsøkonomi, C Ole Peter Munch Erhvervsøkonomi -

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. GSU 210a Ledelse (LED) Officersforberedende uddannelse OBU/SPROG/RESOF

LÆRINGSPLAN FOR. GSU 210a Ledelse (LED) Officersforberedende uddannelse OBU/SPROG/RESOF LÆRINGSPLAN FOR GSU 210a Ledelse (LED) Officersforberedende uddannelse OBU/SPROG/RESOF Udarbejdet af: PL L. S. Hansen (HSGS-GSU-108). Dato og år: OK 2015. Side 1 af 16 INDHOLDSFOREGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

! Projektstyring i en usikker verden. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver

! Projektstyring i en usikker verden. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver Projektstyring og Projektledelse Indhold Projektstyring i en usikker verden Projektorganisation, uformel/formel Projektledelse, hvorfor og hvad? Ledelsesopgaver Ledelsesholdninger Ledelsesformer Ledelsesroller

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Lederuddannelse Dansk Maskinhandel 2011-2012

Lederuddannelse Dansk Maskinhandel 2011-2012 Lederuddannelse Dansk Maskinhandel 2011-2012 Indhold Formål med kurset... 2 Modul 1 Ledelse og lederrollen den personlige leder, Ledelse og samarbejde (43559)... 3 Modul 2 Kommunikation og kvalitet, Kommunikation

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du godt tænke dig at blive leder og har du en kort uddannelsesbaggrund, er Den Grundlæggende

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning?

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? Velkommen til workshoppen Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? AM:2010, den 8. november v/ Signe Tønnesen Bergmann, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Trine Dilèng, Ledelsesrådgiver, Lederne Indhold

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Praktisk lederuddannelse for transport og logistik

Praktisk lederuddannelse for transport og logistik Praktisk lederuddannelse for transport og logistik En praksisnær lederuddannelse, som er skræddersyet og målrettet til transportbranchen. Udviklet af: ITD (International Transport Danmark) Danske Speditører

Læs mere

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management)

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management) Projektledelse SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, lpj@es.aau.dk Læringsmål På kort sigt at blive i stand til at afprøve en række redskaber til projektstyring og projektledelse På længere

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Opfølgningsplan efter intern audit gennemført 4. kvartal 2015

Opfølgningsplan efter intern audit gennemført 4. kvartal 2015 Opfølgningsplan efter intern audit gennemført 4. kvartal 2015 Interviewmetode anvendt i alle tilfælde. Respondenter var bekendt med emne på forhånd. TABEL 1: Generelt vedrørende arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 13.1 Samspillet mellem organisationen, medarbejderne og ledelsen. Fig. 13.2 Pyramidestrukturen i organisationen. Fig. 13.3 Eksempel på en organisationsplan. S T O U Fig. 13.4 Værdikæden i virksomheden

Læs mere

Kapitel 1 Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Indholdsfortegnelse Byg & Bo A/S Evalueringscase 6. semester Udarbejdet af gruppe C116 Foråret 2005 Kapitel 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1 Forord... 3 1.2 Problemstilling... 4 1.3 Forudsætninger

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

Tillidsreformen: Staten skal op i gear

Tillidsreformen: Staten skal op i gear 05-12-2013 12/23/221 Tillidsreformen: Staten skal op i gear TNS Gallup lavede i oktober 2013 en undersøgelse for OAO blandt offentligt ansatte om tillidsreformen i den offentlige sektor 1. Undersøgelsen

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Har du været leder i en kort årrække eller er du lige blevet udnævnt som

Læs mere

LEDELSE AF STRESS DEN INVESTERENDE LEDELSE OG NØGLESAMTALEN V/PSYKOLOG, PH.D. TANJA KIRKEGAARD

LEDELSE AF STRESS DEN INVESTERENDE LEDELSE OG NØGLESAMTALEN V/PSYKOLOG, PH.D. TANJA KIRKEGAARD LEDELSE AF STRESS DEN INVESTERENDE LEDELSE OG NØGLESAMTALEN V/PSYKOLOG, PH.D. TANJA KIRKEGAARD DEN EMPATISKE TILGANG OG DEN SNAKKENDE OG EKSPRESSIVE DEN TEORETISKE TILGANG OG DEN FRUSTREREDE OG UTÅLMODIGE

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du du godt tænke dig dig at at blive

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2010 Institution UCH Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation C Niels Bentsen Orgc10 Litteratur:

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Den svære samtale - ØVELSER

Den svære samtale - ØVELSER Den svære samtale - ØVELSER Det bliver aldrig sværere i virkeligheden end det bliver lige her i dette rum i dag! 07.05.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver Diplom i projektledelse

Læs mere

Bestyrelseskandidatur

Bestyrelseskandidatur KONTAKT Ditte Keinicke Stabelhøjen 4 8400 Ebeltoft e-mail: dk@keinicke.com mobil: 2426 2079 BESTYRELSESPROFIL Jeg ønsker at skabe værdi i bestyrelsen gennem engagement og aktivt brug af mine kernekompetencer.

Læs mere

MØDEBOOKING SKAF NYE KUNDER VIA TELEFONEN, SOCIALE. Lær at booke møder pr. telefon. Forstå hvordan sociale medier kan benyttes til at få nye kunder.

MØDEBOOKING SKAF NYE KUNDER VIA TELEFONEN, SOCIALE. Lær at booke møder pr. telefon. Forstå hvordan sociale medier kan benyttes til at få nye kunder. MØDEBOOKING SKAF NYE KUNDER VIA TELEFONEN, SOCIALE MEDIER OG E-MAIL Lær at booke møder pr. telefon. Forstå hvordan sociale medier kan benyttes til at få nye kunder. Booster salget i dit firma 2015 Leon

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Tema 1: Helheder og sammenhænge

Tema 1: Helheder og sammenhænge Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk Organisationsudvikling Tema 1: Helheder og sammenhænge Udvalgte modeller til at støtte evnen at se og forstå sammenhænge i helikopterperspektiv

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Erhvervsøkonomi - htxøkoc309 undervisningsbeskrivelse Termin 2009-10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Djurslands Erhvervsskoler HTX Erhvervsøkonomi, C Ole Peter Munch Erhvervsøkonomi -

Læs mere