EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA /N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den K(2014) 8004 corr. TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag SA /N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 9. november 2005 ("den oprindelige afgørelse") fandt Kommissionen støtteordning N 602/2004 (Støtte til miljøvenlig elproduktion) forenelig med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 1. (2) Ved brev af 12. februar 2013 anmeldte de danske myndigheder en ændring af ovennævnte ordning. (3) Kommissionen udbad sig nærmere oplysninger herom ved breve af 15. april, 22. april, 23. september, 2. oktober og 20. december 2013, som de danske myndigheder besvarede den 17. juni, 25. juni, 22. juli, 9. september og 29. oktober 2013 samt 3. og 4. februar Der fandt møder sted mellem Kommissionen og de danske myndigheder den 28. juni 2013 og den 30. april Yderligere spørgsmål blev fremsendt den 3. april, den 12. juni og den 11. september 2014, som Danmark besvarede den 11. april, den 25. juni, den 2. og den 11. juli, den 24. og den 29. september samt den 1. oktober Med virkning fra den 1. december 2009 er EF-traktatens artikel 87 og 88 blevet til henholdsvis artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"). De to sæt bestemmelser er i alt væsentligt identiske. I denne afgørelse skal henvisninger til artikel 107 og 108 i TEUF læses som henvisninger til EF-traktatens artikel 87 og 88, hvor det er relevant. Udenrigsminister Martin LIDEGAARD Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 2. Beskrivelse af støtten 2.1 Den tidligere støtteordning N 602/2004 (4) Støtteordning N 602/2004, som blev godkendt i 2005, omfattede bl. a. støtte til såkaldte "fremadrettede teknologier" såsom bølgekraft, solenergi, brændselsceller, der anvender vedvarende energi, og biomasse. (5) Til anlæg baseret på disse teknologier, der var nettilsluttet efter den 21. april 2004, skulle der ydes et pristillæg udover markedsprisen på elektricitet, som beløb sig til 60 øre pr. kwh i de første ti år efter nettilslutningen og derefter 40 øre pr. kwh i de efterfølgende ti år (se afsnit 5.b i den oprindelige afgørelse). 2.2 Den anmeldte støtteordning (6) Formålet med den nye ordning er at fremme investeringer i forskellige typer solcelleanlæg og VE-teknologier, lige fra små husholdningsanlæg til større anlæg. Solpanelkapaciteten i Danmark skal frem til 2020 udbygges til op til 800 MW. (7) Den anmeldte ordning har hjemmel i lov nr af 23. december 2012 og lov nr. 900 af 28. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (8) Ordningen vil få et samlet budget på 300 mio. DKK (ca. 40 mio. EUR). (9) Støtten vil ikke blive finansieret via statens budget, men derimod gennem den PSOtarif, forbrugerne betaler af deres elforbrug. Som udgangspunkt betaler alle forbrugere den samme PSO-tarif for al elektricitet leveret af det kollektive elforsyningsnet. I andet kvartal 2014 lå den på 22,7 øre pr. kwh. For forbrugere med et forbrug på over 100 GWh og for anlæg, der producerer elektricitet til eget forbrug, gælder en lavere tarif 2. (10) Tariffen opkræves af distributionssystemoperatørerne, men overføres til transmissionssystemoperatøren (TSO'en), Energinet.dk, som administrerer midlerne i henhold til den gældende lovgivning og fastsætter tariffen for det kommende kvartal. PSO-tariffen anvendes i vid udstrækning til at finansiere foranstaltninger til fremme af grøn energiproduktion. I 2013 var det således 70 % af de samlede indtægter af PSOtariffen, der gik til VE-støtte. (11) Med denne anmeldelse, som senest ændret, ønsker Danmark at yde støtte til solcelleanlæg og andre VE-anlæg på de vilkår, der beskrives under punkt 12 til 15 nedenfor. 2 Der tages i denne afgørelse ikke stilling til disse nedsættelser, da de vil indgå i Danmarks anmeldelse af den tilpasningsplan, der skal indsendes i henhold til punkt 194 ff. i Retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi

3 (12) Støtteordningen omfatter tre på hinanden følgende faser. (a) (b) Det er i princippet den dato, hvor et givet anlæg nettilsluttes, der er afgørende for, hvilken fase anlægget falder ind under, og dermed hvilke støttevilkår der gælder. Hvis tilslutningsdatoen undtagelsesvis ikke falder ind under en bestemt fase, kan der stadigvæk ydes støtte til et solcelleanlæg efter reglerne for denne fase (den såkaldte "overgangsordning"), når følgende betingelser er opfyldt: (i) Anlæggets ejer har indgået en bindende og ubetinget aftale om køb af et solcelleanlæg inden for fasen. (ii) Inden for fasen er mindst en af følgende handlinger foretaget: indgivelse af ansøgning om planlovstilladelse indgivelse af ansøgning om byggetilladelse anmeldelse til Energinet.dk med henblik på registrering i den officielle database indgivelse af ansøgning om nettilslutning til Energinet.dk. (13) I hver af de tre faser sondres der i ordningen mellem forskellige kategorier af støtte, der afhænger af teknologien og anlæggets type og kapacitet. (14) For disse kategorier er der mulighed for op til fem forskellige støttekonfigurationer: Støtten vil typisk blive ydet til støttemodtageren som en fast afregningspris (markedsprisen plus et variabelt tillæg) i et bestemt antal år fra anlæggets nettilslutningsdato. Den overordnede afregningspris aftrappes hvert år for at modsvare faldet i anlægsomkostningerne: Et anlæg, der nettilsluttes i 2014, vil derfor modtage en højere afregningspris i hele støtteperioden end et anlæg, der nettilsluttes i I nogle tilfælde vil støtten ikke bestå i en afregningspris, men blot i et fast pristillæg. (15) Husholdninger, der etablerer egne solcelle- eller VE-anlæg, vil kunne anvende en del af den producerede elektricitet til deres eget forbrug i stedet for at sælge det hele til nettet ("nettoafregning"). Det vil generelt være mere fordelagtigt, så længe besparelsen ved ikke at skulle købe el fra nettet er større end den statsstøtte, de modtager ved salg af el til nettet. Men nettoafregningen vil afhænge af anlægstypen og de nærmere forhold omkring elproduktionen (f. eks. falder intermitterende elproduktion på basis af sol- eller vindenergi ikke altid sammen med forbrugsperioderne). Fordelene ved nettoafregning er indregnet i de beregninger af støtteniveauerne, der er anført nedenfor i punkt (23) Støtteordningens første fase (16) Den første fase i støtteordningen er perioden fra og med 20. november 2012 til og med 19. marts Anlæg, der nettilsluttes i denne fase, kan modtage støtte, hvis de falder ind under en af nedennævnte støttekategorier: (a) Høj konfiguration: Denne støtte kan kun ydes til fælles solcelleanlæg etableret af flere forbrugere, der går sammen om at investere i et anlæg, der leverer elektricitet til flere husholdninger og til nettet. Antagelsen er, at et fælles solcelleanlæg ikke vil overstige 6 kw pr. husholdning. Støttemodtagerne modtager en af de afregningspriser, der er angivet i nedenstående tabel, i i alt 10 år. 3

4 Tilslutningsår Afregningspris 3 1,45 1,28 1,11 0,94 0,77 0,60 (b) Mellemkonfiguration: Der er tale om solcelleanlæg med en nominel kapacitet på ikke over 400 kw, herunder husholdningsanlæg, samt små VE-anlæg 4 med en nominel kapacitet på ikke over 6 kw. De modtager en afregningspris i i alt 10 år, som aftrappes således: Tilslutningsår Afregningspris 1,30 1,16 1,02 0,88 0,74 0,60 (c) (d) Standardkonfiguration: Der kan ydes støtte til store solcelleanlæg med en nominel kapacitet på over 400 kw samt til VE-anlæg "af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet" 5 med en nominel kapacitet på over 6 kw. Standardkonfigurationen opererer med en afregningspris på 60 øre pr. kwh i de første 10 år og på 40 øre pr. kwh i de efterfølgende 10, med en samlet varighed på 20 år 6. Pristillægskonfiguration: Denne konfiguration kan gælde for andre VE-anlæg end de i litra b) og c) nævnte, f.eks. stationære motorer med rapsolie i stedet for dieselolie. Støtten består i et pristillæg på 10 øre pr. kwh i 20 år Støtteordningens anden fase (17) Den anden fase dækker perioden fra 20. marts til 10. juni Der ydes støtte til anlæg nettilsluttet i denne fase på følgende vilkår: (a) Høj konfiguration: Denne støtte kan kun ydes til fælles solcelleanlæg, der etableres på taget af en bygning eller integreres i en bygning, som ikke er opført alene med henblik på etablering af solpaneler. Støttemodtagerne modtager en afregningspris som angivet i nedenstående tabel i i alt 10 år Alle afregningspriser er angivet i DKK pr. kwh. Bl. a. bølgekraftanlæg, solenergianlæg (uden solceller), biogasanlæg og sterlingmotorer, i det omfang disse er baseret på vedvarende brændstoffer eller vedvarende energi, men ikke husholdningsvindmøller, idet støtte hertil efterfølgende er bragt ind under den ordning, der blev anmeldt som sag SA (2013/N). De danske myndigheder har bekræftet, at bæredygtighedskriterierne, jf. punkt 19, nr. 9, og fodnote 24 i Retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi , vil være opfyldt ved enhver støtte til flydende biobrændsler, der ydes under denne ordning. Det omfatter også her bl. a. bølgekraftanlæg, solenergianlæg (uden solceller), biogasanlæg, brændselsceller, sterlingmotorer. Det svarer til støtten under den foregående ordning N 602/2004. Se punkt (5). 4

5 Tilslutningsår Afregningspris 1,45 1,28 1,11 0,94 0,77 0,60 (b) Mellemkonfiguration: Denne konfiguration kan gælde for solcelleanlæg etableret på et tag eller integreret i en bygning, solcelleanlæg i husholdninger med en nominel kapacitet på ikke over 6 kw og små VE-anlæg med en nominel kapacitet på ikke over 6 kw. De modtager en afregningspris i i alt 10 år, der aftrappes således: Tilslutningsår Afregningspris 1,30 1,16 1,02 0,88 0,74 0,60 (c) Lav konfiguration: Der kan ydes støtte til fælles solcelleanlæg, der hverken er etableret på taget af en bygning eller integreret i en bygning. Støtten ydes i form af en afregningspris i 10 år som angivet i følgende tabel: Tilslutningsår Afregningspris 0,90 0,84 0,78 0,72 0,66 0,60 (d) (e) Standardkonfiguration: Til alle andre solcelleanlæg end de i litra a), b) og c) nævnte ydes støtten efter standardkonfigurationen. Det samme gælder for VE-anlæg af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet med en nominel kapacitet på over 6 kw. Støtten består i en afregningspris på 60 øre pr. kwh i de første 10 år og derefter 40 øre pr. kwh i de efterfølgende 10 år. Pristillægskonfiguration: Denne konfiguration gælder for andre VE-anlæg end de under litra b) og d) nævnte. Støtten består i et pristillæg på 10 øre pr. kwh i 20 år Støtteordningens tredje fase (18) Den tredje fase i støtteordningen omfatter alle anlæg, der blev (eller vil blive) nettilsluttet fra og med 11. juni (19) I denne tredje fase vil der være en basisstøtteordning for solcelleanlæg baseret på standardkonfigurationen, dvs. med en afregningspris på 60 øre pr. kwh i de første ti år efter nettilslutningen og på 40 øre pr. kwh i de efterfølgende ti år. Ordningen er åben for alle solcelleanlæg, som ikke modtager støtte under den årlige puljeordning, der beskrives nedenfor i punkt (20). (20) Derudover vil der være en årlig puljeordning for visse solcelleanlæg, der tager sigte på at finansiere en udbygning af solenergiproduktionskapaciteten med 20 MW om året i 5 fra 2013 (dvs. en samlet udbygning på 100 MW). Inden for puljeordningens rammer vil nogle kategorier af solcelleanlæg kunne modtage forhøjet støtte. Adgang hertil vil blive 5

6 givet efter "først til mølle"-princippet. Alle anlæg, som ikke får adgang til puljeordningen, vil kunne modtage støtte efter basisstøtteordningen. (a) Høj konfiguration: Støtten kan ydes til fælles solcelleanlæg etableret på taget af en bygning eller integreret i en bygning, der ikke er opført alene med henblik på etablering af solpaneler. Støttemodtagerne får en afregningspris som anført i nedenstående tabel i i alt 10 år. Tilslutningsår Afregningspris 1,45 1,28 1,11 0,94 0,77 0,60 (b) Mellemkonfiguration: Der kan ydes støtte til solcelleanlæg i husholdninger tilsluttet ejerens eget energiforbrugsanlæg og med en nominel kapacitet på ikke over 6 kw Støtten ydes i form af en afregningspris i 10 år efter følgende tabel: Tilslutningsår Afregningspris 1,30 1,16 1,12 0,88 0,74 0,60 (c) Lav konfiguration: Der kan ydes støtte til fælles solcelleanlæg, der hverken er etableret på taget af en bygning eller integreret i en bygning. Støtten ydes i form af en afregningspris i 10 år efter følgende tabel: Tilslutningsår Afregningspris 0,90 0,84 0,78 0,72 0,66 0,60 (21) Eftersom den årlige puljeordning kun vil omfatte solcelleanlæg, vil der blive ydet støtte til alle andre VE-teknologier på samme måde som i første og anden fase: (a) Mellemkonfiguration: Denne konfiguration gælder for små VE-anlæg med en nominel kapacitet på ikke over 6 kw. De modtager en afregningspris i i alt 10 år, der aftrappes således: Tilslutningsår Afregningspris 1,30 1,16 1,02 0,88 0,74 0,60 (b) Standardkonfiguration: Denne konfiguration er åben for VE-anlæg "af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet" med en nominel kapacitet på over 6 kw. De vil modtage en afregningspris på 60 øre pr. kwh i de første 10 år og derefter 40 øre pr. kwh i de efterfølgende 10 år, altså en samlet varighed på 20 år. 6

7 (c) Pristillægskonfiguration: Denne konfiguration er åben for andre VE-anlæg end de i litra a) og b) nævnte. Støtten består i et pristillæg på 10 øre pr. kwh i 20 år. 2.3 Omkostningsberegninger for de forskellige kategorier af støttemodtagere (22) Danmark har oplyst, at den relevante markedspris er spotprisen på Nordpool. Den gennemsnitlige markedspris lå lige under 30 øre pr. kwh i I løbet af perioden forventes Nordpool-markedsprisen at stige til en årlig gennemsnitspris på 36 øre pr. kwh. (23) Danmark har fremlagt detaljerede omkostnings- og støtteberegninger for de forskellige anlægstyper. Nedenstående tabel opsummerer produktionsomkostningerne (kolonne 2), forskellen mellem produktionsomkostningerne og markedsprisen på elektricitet (kolonne 3), og støtten under de forskellige støttekonfigurationer (kolonne 4 og 5). Alle tal er beregnet til nutidsværdi 7 og er årlige gennemsnitsbeløb i DKK pr. kwh. I produktionsomkostningerne er indregnet en kapitalforrentning på 10 % Støttemodtagerkategori, punkt Prod. Omk. Støttekonfig. Støtte omk. forskel Støttemodtagere med samme støtte i alle faserne Små VE-anlæg 6 kw, (16)(b) Biogasanlæg Bølgekraftanlæg Brændselscelle Sterlingmotor 2,70 3,88 3,32 3,20 2,35 3,52 2,96 2,84 Mellem 1,22 0,82 1,30 1,30 Store VE-anlæg > 400 kw, (16)(c) 1,74 1,38 Standard 0,19 VE-anlæg "af væsentlig betydning" > 6 kw, (16)(c) Bølgekraftanlæg Brændselscelle 1,59 2,45 1,23 2,09 Standard 0,19 0,19 Andre VE-anlæg, (16)(d) Rapsoliemotor 2,37 2,01 Støttemodtagere i første fase Fælles solcelleanlæg, (16)(a) 1,69 1,33 2,18 1,82 Solcelleanlæg 400 kw, (16)(b) Solcelleanlæg i husholdninger Solcelleanlæg i husholdninger, 1,69 2,18 2,57 2,57 1,33 1,82 2,21 2,21 Pristillæg Høj Mellem 0,09 0,95 1,02 0,82 1,42 0,82 1,14 7 Danmark har anvendt en kalkulationsrente på 1,85% svarende til den af Kommissionen offentliggjorte: (for Danmark pr ). 7

8 nettoafregning Støttemodtagere i anden fase Fælles solcelleanlæg på tag eller integreret i bygning, (17)(a) Solcelleanlæg på tag eller integreret i bygning, (17)(b) Solcelleanlæg i husholdninger, (17)(b) Med nettoafregning Fælles solcelleanlæg, hverken på tag eller integreret, (17)(c) Andre solcelleanlæg, (17)(d) Støttemodtagere i tredje fase Basisstøtteordning Solcelleanlæg under basisstøtteordningen, (19) Årlig puljeordning Fælles solcelleanlæg på tag eller integreret i bygning, (20)(a) Solcelleanlæg i husholdninger til eget forbrug 6 kw, (20)(b) Med nettoafregning Fælles solcelleanlæg hverken på tag eller integreret, (20)(c) 1,69 2,18 1,69 2,18 2,57 2,57 1,69 2,18 1,69 2,18 1,69 2,18 1,69 2,18 2,57 2,57 1,69 2,18 1,33 1,82 1,33 1,82 2,21 2,21 1,33 1,82 1,33 1,82 1,33 1,82 1,33 1,82 2,21 2,21 1,33 1,82 Høj Mellem 0,95 1,02 0,82 1,42 Mellem 0,82 1,14 Lav Standard Standard Høj Mellem Lav 0,46 0,57 0,19 1,26 0,19 1,26 0,95 1,02 0,82 1,14 0,46 0,57 (24) Ifølge de danske myndigheder kan der ikke ydes nogen investeringsstøtte til de anlæg, der modtager støtte under den anmeldte støtteordning. Desuden har de danske myndigheder oplyst, at et anlægs levetid typisk er på 20 år, uanset hvilken anlægstype eller teknologi der er tale om. (25) Danmark har givet tilsagn om ikke at yde nogen støtte til nye anlæg med en kapacitet på 500 kw eller derover efter 31. december Danmark har desuden givet tilsagn om at gøre ordningen tidsbegrænset til 31. december 2016, da der på nuværende tidspunkt ikke er klarhed over, hvordan ordningen vil kunne finansieres efter den dato. Endvidere har Danmark bekræftet, at produktionsomkostningerne vil blive vurderet og opdateret 8

9 mindst en gang om året, og at ansøgningsproceduren vil blive ændret, således at den bringes i overensstemmelse med punkt 49 til 52 i EU-retningslinjerne. Endelig har Danmark forsikret, at der i forbindelse med eksisterende VE-anlæg, der anvender flydende biobrændsler og er sat i drift før 31. december 2013, kun vil kunne ydes driftsstøtte til fødevarebaserede biobrændstoffer og flydende biobrændsler indtil 2020 at der for nye anlæg i drift fra og med 31. december 2013 ikke vil blive ydet nogen driftsstøtte til fødevarebaserede biobrændstoffer og flydende biobrændsler. (26) Danmark har givet tilsagn om at åbne de VE-pilotudbud, der skal afholdes i 2015 og 2016, op for producenter etableret i andre lande inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") med op til 6 % af den udbudte kapacitet eller op til 2,4 MW i denne toårsperiode (det største af de to tal skal finde anvendelse). Denne adgang vil være betinget af indgåelse af gensidige samarbejdsaftaler 8 med de pågældende EØSstater og af, at fysisk import kan finde sted Vurdering 3.1 Statsstøtte (27) I traktatens artikel 107, stk. 1, defineres statsstøtte som "støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner [ ], i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne". (28) Solcelle- og VE-anlæg, der er støtteberettigede under denne ordning, vil modtage finansiel støtte fra den danske stat og dermed opnå en selektiv økonomisk fordel betalt med statsmidler. I betragtning af integrationen af det indre marked for elektricitet vil enhver statsstøtte til el- og gasproducenter kunne få indvirkning på samhandelen på tværs af grænserne og på konkurrencen på gas- og elmarkederne. Den anmeldte ordning udgør derfor statsstøtte Lovlighed (29) Danmark har anmeldt støtteordningen til Kommissionen og forsikret, at ordningen først vil blive iværksat efter Kommissionens godkendelse. Danmark har følgelig opfyldt sine forpligtelser efter traktatens artikel 108, stk Artikel 5 til 8 og artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EUT L 140 af , s. 16 ("VE-direktivet"). De danske myndigheder har tilkendegivet, at der ikke vil blive krævet dokumentation for fysisk import for lande, hvor den ikke kan dokumenteres. Se statsstøttesag N 354/2008 Danmark, Pristillæg for elektricitet fra nye vindmøller, nr (EUT C 143 af , s. 6) og SA (2013/N) Danmark, Støtte til alle former for biogasanvendelser A, nr (endnu ikke offentliggjort). 9

10 3.3 Forenelighed med det indre marked (30) Kommissionen har vurderet den anmeldte ordning på grundlag af retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi ("retningslinjerne"), i særdeleshed afsnit 3.1 og 3.2 i disse retningslinjer Bidrag til et mål af fælles interesse (31) I henhold til punkt 31 i retningslinjerne skal medlemsstaten præcist fastlægge det tilstræbte mål og redegøre for ordningens forventede bidrag til at opnå dette mål. De danske myndigheder har anført, at den anmeldte ordning har til formål at fremme investeringer i vedvarende energi overalt i samfundet og derigennem bidrage til en samlet udbygning af solenergi på 800 MW frem til Ordningen er derfor rettet mod det mål af fælles interesse, der består i fremme af anvendelsen af vedvarende energi Behov for statslig indgriben (32) Som udgangspunkt skal medlemsstaten påvise, at støtten er nødvendig for at afhjælpe et markedssvigt, der ikke tackles (punkt 37 i retningslinjerne). Kommissionen formoder dog, at der stadigvæk findes et markedssvigt inden for vedvarende energi (punkt 115). Oplysningerne fra Danmark, bl. a. om produktionsomkostningerne ved grøn elektricitet og de nuværende priser på elmarkedet, bekræfter, at der under de nuværende markedsforhold ikke er sandsynlighed for, at der vil blive investeret i VE-anlæg uden støtte Støttens hensigtsmæssighed og proportionalitet og undgåelse af uberettigede negative virkninger (33) Ifølge punkt 116 i retningslinjerne vil Kommissionen anse statsstøtte for at være hensigtsmæssig, når følgende betingelser (punkt 34 til 37 nedenfor) er opfyldt. Støtten antages i så fald også for kun at have begrænsede negative virkninger. (34) For alle ordninger, der træder i kraft fra og med 1. januar 2016, vil driftsstøtte til producenter af VE-elektricitet blive betragtet som forenelig med det indre marked, når følgende betingelser er opfyldt (punkt 124 i retningslinjerne): (a) (b) (c) støtten ydes som et tillæg til den markedspris, hvortil producenterne afsætter deres elektricitet direkte på markedet støttemodtagerne er underlagt standardansvar for balancering, medmindre der ikke findes konkurrenceprægede interdaymarkeder for balancering, og der er truffet foranstaltninger til at sikre, at producenterne ikke tilskyndes til at producere elektricitet til negative priser. 11 EUT C 200 af , s

11 (35) Betingelserne i punkt (34) (a) til (c) ovenfor gælder imidlertid ikke for støtte til anlæg med en installeret elkapacitet på under 500 kw (punkt 125 i retningslinjerne) eller demonstrationsprojekter. (36) Desuden skal støtten ydes efter en ægte, konkurrencepræget udbudsprocedure baseret på klare, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier (punkt 126 i retningslinjerne), dog med følgende modifikationer: (a) (b) (c) Kravet om et udbud er først obligatorisk fra og med 1. januar 2017 og gælder kun for nye anlæg. I en overgangsperiode, der dækker 2015 og 2016, er det kun 5 % af den planlagte nye elkapacitet fra vedvarende energikilder, der er underlagt dette krav om udbud (punkt 126). Udbud er ikke obligatorisk, når medlemsstaten kan påvise, at en udbudsproces ville have en af de i punkt 126 (a) til (c) nævnte mangler. Der kan ydes støtte uden afholdelse af et udbud til anlæg med en installeret elektricitetskapacitet på under 1 MW og til demonstrationsprojekter (punkt 127). (37) Hvis der ikke gennemføres et udbud, skal følgende betingelser være opfyldt (punkt 128 og 131 i retningslinjerne): (a) (b) (c) (d) Støtten pr. energienhed må ikke overstige forskellen mellem de samlede normaliserede omkostninger til energiproduktion ("levelised costs of producing energy" - LCOE) ved hjælp af den pågældende teknologi og markedsprisen på den pågældende energiform. LCOE kan også omfatte normal kapitalforrentning. Investeringsstøtte skal fratrækkes det samlede investeringsbeløb ved beregningen af LCOE. Produktionsomkostningerne skal ajourføres regelmæssigt og mindst en gang om året. Der kan kun ydes støtte, indtil anlægget er fuldt afskrevet i overensstemmelse med de almindelige regnskabsregler, således at det undgås, at driftsstøtte baseret på LCOE overstiger afskrivningen af investeringen. (38) Den danske ordning opfylder disse betingelser: (39) For det første ser det ud til, at størsteparten af støtten vil gå til solcelle- og VE-anlæg i husholdninger med en kapacitet på 6 kw eller derunder eller til større solcelleanlæg på ikke over 400 kw. For disse anlæg finder kriterierne i punkt (34) ovenfor ikke anvendelse, og støttemodtagerne behøver heller ikke at blive udvalgt gennem udbud. Støtten skal alene opfylde de betingelser, der er nævnt ovenfor i punkt (37). (40) I den forbindelse har Danmark fremlagt beregninger af omkostninger og støtteniveauer for de forskellige solcelle- og VE-anlæg, som indgår i ordningens tre faser. Selv om støtteniveauerne kan variere afhængigt af fase og anlægstype (der er faktisk fem forskellige konfigurationer), fremgår det af beregningerne, at i alle faserne og under alle konfigurationerne vil ethvert anlægs gennemsnitlige produktionsomkostninger overstige 11

12 summen af de fordele, det kan opnå (som består af statsstøtten, markedsprisen og fordelen ved eget forbrug af den producerede grønne elektricitet). Som det fremgår af tabellen i punkt (23) ovenfor, vil den andel af produktionsomkostningerne, som ikke dækkes ved salg til markedspris (kolonne 3), altid være større end støtten, også selv om man medregner fordelene ved nettoafregningen af eget forbrug. Støtten vil derfor ikke overstige forskellen mellem produktionsomkostningerne og den relevante markedspris. (41) Alle beregninger er baseret på en kapitalforrentning på 10 %, hvilket kan anses for at være et normalt forrentningskrav 12. De danske myndigheder har bekræftet, at der ikke vil kunne ydes nogen investeringsstøtte til anlæg, der modtager støtte under den anmeldte ordning. De har også forsikret, at produktionsomkostningerne vil blive opdateret mindst hvert år, og at støtteniveauet om fornødent vil blive justeret. (42) I betragtning af, at anlæggenes levetid typisk er 20 år, at der under alle konfigurationerne ydes støtte i højst 20 år efter nettilslutning (og i mange tilfælde kun i 10 år), og at støtteniveauerne ikke dækker hele forskellen mellem produktionsomkostningerne og den relevante markedspris, har Kommissionen endvidere konkluderet, at der ikke vil blive ydet støtte efter det tidspunkt, hvor støttemodtagerens anlæg er afskrevet. (43) Ifølge de danske myndigheder er der ikke sandsynlighed for, at anlæg med en kapacitet på over 400 kw vil modtage støtte, da selve udformningen af den anmeldte ordning forventes at begrænse størrelsen af støtteberettigede anlæg. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle større anlæg med en kapacitet på også over 1 MW vil modtage støtte. De danske myndigheder har derfor givet tilsagn om at ændre ordningen på en sådan måde, at der ikke ydes nogen støtte til nye anlæg med en kapacitet på 500 kw eller derover efter 31. december (44) For så vidt angår brugen af biobrændsler og flydende biobrændstoffer stemmer ordningen endelig overens med punkt 113 i retningslinjerne. (45) Eftersom de danske myndigheder har forsikret, at ordningen på dette stadium ikke vil vare ved efter 1. januar 2017, er de betingelser, der blev anført ovenfor i punkt (34) til (37), som helhed opfyldt Tilskyndelsesvirkning (46) Ifølge punkt 49 i retningslinjerne skal medlemsstaten godtgøre, at støtten vil tilskynde støttemodtagerne til at ændre adfærd i retning af det mål af fælles interesse, der forfølges. Kommissionen finder i særdeleshed, at støtte ikke har nogen tilskyndelsesvirkning for støttemodtageren, hvis arbejdet på projektet allerede er påbegyndt, før støttemodtageren indgiver sin ansøgning til de nationale myndigheder (punkt 50 i retningslinjerne). Desuden skal medlemsstaterne indføre et standardansøgningsskema, der opfylder kravene i punkt 51 i retningslinjerne, og sikre, at den støtteydende myndigheds behandling af støtteansøgninger foregår i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 52 i retningslinjerne. 12 Jf. sag SA /N, Støtte til alle former for biogasanvendelse A, punkt

13 (47) Det bemærkes allerførst, at der for alle de anlæg, ordningen omfatter, er en forskel mellem omkostningerne ved at producere VE-elektricitet og de fordele, disse anlæg vil opnå både via salg af elektricitet til markedspris og gennem besparelser på grund af nettoafregningen. Uden støtten vil anlæggene ikke kunne tjene deres omkostninger ind, og der ville ikke blive investeret i dem. Med støtten dækkes en del af anlæggenes omkostningsgab. (48) Hvad angår 20 MW-puljeordningen med et forhøjet pristillæg for nogle solcelleanlæg (i støtteordningens tredje fase), hæfter Kommissionen sig ved, at aftalen om købet af anlægget skal være betinget af, at der faktisk opnås tilsagn om et højere tillæg. For støttemodtagere under denne særlige konfiguration kan der derfor ikke forventes at blive foretaget nogen bindende investeringer før godkendelsen af støtteansøgningen. (49) De danske myndigheder har desuden givet tilsagn om at indføre en ny ansøgningsprocedure for at efterleve bestemmelserne i punkt 50 til 52 i retningslinjerne, som trådte i kraft den 1. juli 2014, efter anmeldelsen af ordningen. Støtteansøgerne vil skulle anvende en ansøgningsformular indeholdende de oplysninger, der er anført i retningslinjerne, specielt om støttebeløb og det kontrafaktiske scenarie uden støtten. De administrative procedurer vil desuden blive tilpasset, så det sikres, at den kontrol af det kontrafaktiske scenarie, der er nævnt i retningslinjerne, bliver foretaget Konklusion angående støttens forenelighed (50) Kommissionen finder derfor, at støtten er forenelig med kriterierne i EU's retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi fra Overholdelse af andre traktatbestemmelser (51) I overensstemmelse med punkt 29 i retningslinjerne og i betragtning af, at bidraget til udligningsordningen har til formål at finansiere støtten til grøn elektricitet, har Kommissionens desuden undersøgt, om bestemmelserne i traktatens artikel 30 og 110 er overholdt. (52) Ifølge retspraksis kan en afgift, som rammer indenlandske og importerede varer efter samme kriterier, ikke desto mindre være i strid med traktaten, når afgiftsprovenuet er bestemt til at betale aktiviteter, der i særlig grad er til fordel for indenlandske, afgiftsbelagte varer. Hvis fordelene for disse varer fuldt ud opvejer den afgift, de er pålagt, har afgiften kun virkninger for importerede varer og udgør derfor en afgift med tilsvarende virkning i strid med traktatens artikel 30. Og hvis fordelene kun opvejer en del af den byrde, der er pålagt de indenlandske varer, er afgiften en diskriminerende intern afgift i relation til traktatens artikel 110 og i strid med denne traktatbestemmelse med hensyn til den del af dens beløb, der anvendes til at udligne den byrde, som indenlandske varer er belagt med Forenede sager C-128/03 og C-129/03, AEM, EU:C:2005:224, præmis 44-47; sag C-206/06, Essent, EU:C:2008:413, præmis

14 (53) Hvis der til indenlandsk elproduktion ydes støtte, der finansieres via en afgift af alt forbrug af elektricitet (også af importeret elektricitet), er der risiko for, at finansieringsmåden, der lægger en byrde på importeret elektricitet, som ikke nyder godt af denne finansiering, kan medføre en forskelsbehandling af importeret VE-elektricitet og dermed være i strid med traktatens artikel 30 og/eller (54) Den anmeldte støtteordning vil blive finansieret af en PSO-tarif, som betales af elforbrugerne. Tariffen opkræves af elforbruget og vil derfor også kunne opkræves af elektricitet importeret fra andre EØS-lande. Kommissionen er derfor betænkelig ved, at finansieringsmåden vil kunne medføre forskelsbehandling af import som omhandlet i traktatens artikel 30 og 110. (55) Danmark har gjort gældende, at finansieringen af støtteordningen ikke kan anses for at udgøre en integrerende del af ordningen og derfor ikke udgør en tilsidesættelse af traktatens artikel 30 og 110. Danmark peger i den forbindelse på, at PSO-tariffen dækker omkostningerne ved en række forskellige aktiviteter, bl. a. med henblik på øget forsyningssikkerhed. Indtægterne af PSO-tariffen går derfor ikke nødvendigvis til finansiering af støtten til vedvarende energi. Kommissionen bemærker imidlertid, at den anmeldte ordning finansieres med en afgift pålagt elektricitet, der forbruges i Danmark, både indenlandsk og importeret elektricitet 15 at afgiften beregnes af forbruget af elektricitet (og dermed er pålagt selve varen) 16 at den støtteordning, som afgiften finansierer, kun er åben for indenlandske elektricitetsproducenter. (56) Når en medlemsstat finansierer støtte til indenlandske producenter gennem en afgift, der opkræves af såvel importerede som indenlandske produkter, kan afgiften have den virkning, at den yderligere forøger den fordrejning på produktmarkedet, som støtten som sådan forårsager. I den henseende behøver afgiften ikke nødvendigvis udelukkende at finansiere støtten, eftersom den yderligere fordrejende virkning kan være til stede, når blot en betydelig del af afgiftsprovenuet anvendes til at finansiere støtten Sag 47/69, Frankrig mod Kommissionen, EU:C:1970:60, præmis 20. Se også sag SA (2014/N) Tyskland EEG 2014 Reform af loven om vedvarende energi (endnu ikke offentliggjort i EUT). Elektricitet er en vare i traktatens forstand. Se sag C-393/92 Almelo, EU:C:1994:171, præmis 28, sag C- 158/94, Kommissionen mod Italien, EU:C:1997:500, præmis 17, og sag C-206/06, Essent Netwerk Noord, EU:C:2008:413, præmis 43. Sag C-206/06, Essent Netwerk Noord, EU:C:2008:413, præmis

15 (57) For at afhjælpe denne potentielle forskelsbehandling har Danmark imidlertid givet tilsagn om at åbne op for de VE-pilotudbud, der skal gennemføres i 2015 og 2016, for producenter fra andre EØS-lande, med op til 6 % af den udbudte kapacitet eller op til 2,4 MW i denne toårige periode (det største af de to tal skal gælde) 17. Denne procentandel er fastlagt på grundlag af Danmarks samlede import af grøn elektricitet fra nabolandene (Norge, Sverige og Tyskland) divideret med den samlede elektricitetsforsyning i Danmark og ganget med den årligt nyinstallerede kapacitet til grøn elektricitet. Importen af grøn elektricitet er beregnet som den gennemsnitlige andel, som import (nærmere betegnet import, der ikke er til transit, men til forbrug i Danmark) fra hvert af nabolandene tegner sig for, ganget med vedvarende energikilders andel af den samlede elproduktion i hvert af landene. Den valgte formel afspejler Danmarks stilling som transitland for elektricitet fra Skandinavien ved kun at tage hensyn til den del af elimporten, der rent faktisk forbruges i Danmark (eftersom det kun er denne del, der er underlagt PSO-tariffen). (58) Andre EØS-producenters adgang til udbuddene kan være betinget af, at der er indgået samarbejdsaftaler. Denne betingelse stemmer overens med bestemmelserne i punkt 122 i retningslinjerne og bestemmelserne i VE-direktivet, hvorefter medlemsstaterne kan etablere samarbejdsmekanismer (artikel 6 til 11). (59) Adgangen til at deltage i udbuddene er desuden betinget af dokumentation for, at der rent faktisk vil foregå fysisk import af elektricitet fra vedvarende energikilder (i det omfang, hvor det er muligt at dokumentere). Denne betingelse stemmer overens med traktatens artikel 30 og 110, da der uden en import slet ikke ville opstå nogen forskelsbehandling i artikel 30's og 110's forstand. Danmark er desuden nødt til at sikre, at elektriciteten rent faktisk leveres til Danmark. (60) Da denne åbning af udbuddene over for andre EØS-producenter eliminerer risikoen for forskelsbehandling af producenter af grøn elektricitet i andre medlemsstater, stemmer ordningens finansiering via PSO-tariffen overens med traktatens artikel 30 og 110 under ordningens varighed, dvs. indtil den 31. december Støtte tildelt før denne dato kan i princippet også udbetales efter den 31. december 2016, hvis der er sikkerhed for, at artikel 30 og 110 er overholdt. 17 Ifølge punkt 126 i retningslinjerne skal de udbud, der afholdes i 2015 og 2016, dække mindst 5 % af den planlagte nye elektricitetskapacitet fra vedvarende energikilder (pilotudbud). Størrelsen af pilotudbuddet i Danmark ventes for øjeblikket at blive på 20 MW. Danmark har imidlertid oplyst, at for at tiltrække udenlandske investorer vil den del af den udbudte kapacitet, som disse investorer vil kunne byde på, rent faktisk blive på i alt op til 2,4 MW. 15

16 4. Konklusion Kommissionen har følgelig besluttet ikke at modsætte sig støtten, da den er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjemand, bedes De senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen underrette Kommissionen herom. Har Kommissionen ikke inden udløbet af denne frist modtaget en begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået i, at disse oplysninger videregives til tredjemand, og at brevets fulde ordlyd offentliggøres på det autentiske sprog på: En begrundet anmodning sendes med brev eller pr. fax til: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe 1049 Bruxelles BELGIEN Fax: Med venlig hilsen, På Kommissionens vegne Joaquín ALMUNIA Næstformand 16

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2014 C(2014) 8162 TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Hr. udenrigsminister

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 C(2015) 4966 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final. Statsstøttesag SA.40305 (2015/N) Danmark Havmølleparken Horns Rev 3

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final. Statsstøttesag SA.40305 (2015/N) Danmark Havmølleparken Horns Rev 3 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet

Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet Statsstøttereform I alt 37 retsakter, som er revideret Herunder: Miljø- og energirammebestemmelserne (EEAG) Den generelle gruppefritagelsesforordning (GBER)

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Konstruktion og etablering af en havmøllepark på 350 MW

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Konstruktion og etablering af en havmøllepark på 350 MW EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6405 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøttesag

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion"

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark Støtte til miljøvenlig elproduktion EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig Vedr.: Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion" Hr. udenrigsminister 1. PROCEDURE Ved brev af 22. december

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen støtte til miljøvenlig elproduktion (N 602/2004) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.03.2009 K(2009)1731 Vedr.: Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004) Hr. Udenrigsminister, 1. Sagsforløb

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.03.2013 C(2013) 1510 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF 27.10.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 283/33 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF den 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008.

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009)8093 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 327/2008 Danmark Lempelse af NO X -afgift for virksomheder med særlig store udledninger og virksomheder, der reducerer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt HØRINGSNOTAT 3 18. september 2015 Udkast til ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere