LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005"

Transkript

1 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISSN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

3 Løn og beskæftigelse i sygehusvæsenet Beskæftigelse, lønsum og lønudvikling for 2000 til Hermed offentliggøres på baggrund af Sundhedsstyrelsens Løn- og beskæftigelsesregister tal for beskæftigelsen, lønsum og lønudvikling for 2000 til 2005 fordelt på stillingsgrupper og sygehusejere. Figur 1 Lønindeks 2000 til 2005 Lønsum udgør med arbejdskraft som det væsentligste input i produktionen af sygehusydelser, den største andel af sygehusudgifterne. Således er niveau og udvikling en betydende faktor. Lønudviklingen opgøres ved et lønindeks, lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget. Lønudviklingen er opgjort i løbende priser. Udviklingen i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fra 2000 til 2005 fordelt på stillingsgrupper er illustreret i figur 1. Den samlede lønstigning i sygehusvæsenet er 2,8 pct. i 2005 sammenlignet med Der er i perioden samlet set sket en stigning i lønindekset på 21,2 pct., svarende til en årlig gennemsnitlig ændring på 3,9 pct. Lønudviklingen er nogenlunde ensartet mellem stillingsgrupper. Den største stigning ses hos øvrigt personale, der omfatter administrativt personale samt diverse grupper af teknisk personale, mens den mindste stigning ses hos sygeplejersker År 2000= Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

4 Datagrundlag Løn- og beskæftigelsesregistret dækker personale ansat i det offentlige danske sygehusvæsen. Registret eksisterer fra 2000 og frem. Registret indeholder detaljerede oplysninger om både lønelementer såsom A-indkomst, pension og tillæg samt beskæftigelseselementer såsom stillingsbeskrivelse, beskæftigelsesgrad og anciennitet. Den enkelte stilling er endvidere koblet til en afdeling på et sygehus i amtet. Data i registret er baseret på lønindberetninger i lønsystemerne fra Silkeborg Data og KMD (Kommunedata). Disse videresendes til FLD (Det Fælleskommunale Løndatakontor) til viderebehandling, hvorefter de sendes til Sundhedsstyrelsen. Afgrænsning af datagrundlag Revision af data i 2005 Validitet Mangler i datamaterialet 2000 og 2001 Definition af stillinger Data dækker de offentlige sygehuse i Danmark. I de endelige tal fra sygehusene er følgende personalegrupper ikke medtaget. Sygehusapoteker, elever og studerende, fondsfinansieret beskæftigelse, praksisreservelæger, personale ved skoler, personale ved centralvaskerier samt personale i arbejdsmarkedspolitiske ordninger, f.eks. jobtræning, aktivering og puljejobs. Jordemødre er endvidere kun medtaget i statistikken, hvis de er ansat på en sygehusafdeling. I datagrundlaget for 2005 er der foretaget en mindre revision af data og opgørelsesmetode, hvorved der er sket en præcisering i afgrænsningen af sygehusene. Dette påvirker i nogen grad sammenligningen med tidligere års opgørelser. Det er ikke muligt at kvantificere denne videreudvikling af opgørelsen, men det kan dog konstateres, at der ikke er tale om et egentligt databrud. Da statistikkerne er baseret på personalets faktiske beskæftigelses- og lønoplysninger, antages det, at validiteten af data er høj, idet den enkelte ansatte samt ansættelsesstedet har et økonomisk incitament til at berigtige forkerte oplysninger. På grund af manglende indberetninger fra Vestsjællands Amt er løn- og beskæftigelsestallene for Øvrigt personale undervurderet i 2000 og Det medfører en overvurderet vækst frem til I udgivelsen er personalet på sygehusene beskrevet udfra forskellige stillingsgrupper. Disse repræsenterer personalets stillingsmæssige tilhørsforhold og ikke deres beskæftigelsesmæssige funktion. De stillinger, som findes på sygehusene, er inddelt i forskellige stillingsgrupper, hvor der i første omgang skelnes mellem to personalegrupper, og Øvrigt personale. Disse to personalegrupper er så igen opdelt i stillingsgrupper baseret på stillinger på sygehusene. I Bilag 4 er en opgørelse over inddelingen af stillingskategorier. Definition af fuldtidsbeskæftigede (årsværk) Antal ansatte personer omregnes til fuldtidsbeskæftigede, 37 timer pr. uge. Fuldtidsbeskæftigede (årsværk) beregnes udfra de beskæftigelsesenheder, som en person i et ansættelsesforhold har haft i en given periode. Beskæftigelsesenheder opgøres ud fra ansættelsesdage under hensyn til arbejdstid, for en given periode. Et ansættelsesforhold kan for fastlønnede maksimalt tælle svarende til én fuldtidsbeskæftigelse. For timelønnede omregnes præsterede timer i perioden til hele ansættelsesdage. En person, som har været ansat i hele optællingsperioden på halv tid vil tælle som 0,5 omregnet til fuldtidsbeskæftiget. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

5 En månedslønnet person, som har været heltidsansat i en stilling, 365 ansættelsesdage i løbet af året, vil have en fuldtidsbeskæftigelse på 1 i en årsopgørelse. Definition af lønsum Lønsum beregnes som periodens A-indkomst plus lønmodtagers og arbejdsgivers bidrag til pension og sociale ordninger herfra dog fratrukket dagpengegodtgørelse i forbindelse med ledighed. Lønudviklingen er opgjort i løbende priser. Beskæftigelse, lønsum og lønudvikling fordelt på stillingsgrupper Beskæftigelse Uændret beskæftigelse fra 2004 til 2005 Fordelingen af personale på stillingsgrupper I 2005 er der lidt over fuldtidsbeskæftigede på de offentlige sygehuse. Der er sket et lille fald i beskæftigelsen fra 2004 til 2005 på 695 fuldtidsbeskæftigede. Dette skyldes bl.a. en revision af data i 2005, som har medført en præcision af sygehusenes afgrænsning. På den baggrund vurderes beskæftigelsen i 2005 at være stort set uændret sammenlignet med Der er fuldtidsbeskæftigede sundhedsfagligt uddannet personale, og gruppen udgør 80,6 pct. af det samlede personale. Øvrigt personale har fuldtidsbeskæftigede og udgør 19,4 pct. Sygeplejersker er den største gruppe på fuldtidsbeskæftigede, hvilket er 35,4 pct. af personalet. Tabel 1 Fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingsgrupper Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Personale i alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Udviklingen i personaleandele Andelen af sundhedsfaglige personale er det samme i 2005 som i 2004 og udviser derfor ikke den stigende tendens som har været tilfældet i perioden Det skyldes et fald i andelen af andet plejepersonale fra 13,8 pct. til 13,0, som opvejer stigninger blandt læger og sygeplejersker. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

6 Tabel 2 Andel af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede (pct.) Læger 12,0 12,1 12,3 12,7 13,1 13,4 Sygeplejersker 33,9 34,2 34,1 34,3 35,0 35,4 Andet plejepersonale 14,8 14,8 14,9 14,6 13,8 13,0 18,3 18,3 18,4 18,5 18,7 18,7 79,0 79,5 79,8 80,1 80,6 80,6 Administration 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,7 Andet personale 17,9 17,2 16,8 16,5 16,0 15,7 Øvrigt personale 21,1 20,5 20,2 19,9 19,4 19,4 Personale i alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 En stigning i antal fuldtidsbeskæftigede fra 2000 til 2005 på 1,9 pct. Der er samlet set sket en stigning i personalet på sygehusene på fuldtidsbeskæftigede i perioden 2000 til 2005, en stigning på 1,9 pct. svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 0,4 pct. Stigningen er sket hos det sundhedsfaglig uddannede personale med en stigning på 4,0 pct., svarende til fuldtidsbeskæftigede, mens der er sket et fald hos øvrigt personale på 6,0 pct., svarende til fuldtidsbeskæftigede. Stigningen blandt sundhedsfagligt uddannet personale er størst i 2001 og 2002, mens væksten aftager i 2003 og 2004, hvorefter der sker et fald i Dette kan dog eventuel skyldes præciseringen i afgrænsningen af sygehuse i Tabel 3 Årlig ændring i antal fuldtidsbeskæftigede i forhold til året før Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Personale i alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Et fald i antal fuldtidsbeskæftigede hos andet plejepersonale og andet sundhedsfagligt personale Der samlet set er sket en stigning for det sundhedsfagligt uddannede personale i perioden 2000 til Som den eneste gruppe er der dog sket et fald for andet plejepersonale på 10,3 pct., svarende til fuldtidsbeskæftigede. I 2005 ses også et fald i andet sundhedsfagligt personale, mens der fortsat ses en stigning blandt læger og sygeplejersker. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

7 Tabel 4 Årlig procentvis ændring i antal fuldtidsbeskæftigede i forhold til året før Årlig gennemsnitlig ændring Læger 2,5 2,7 3,1 3,4 1,9 14,3 2,7 Sygeplejersker 2,0 1,0 0,7 2,3 0,4 6,5 1,3 Andet plejepersonale 0,9 2,2-2,0-5,1-6,5-10,3-2,2 1,1 1,7 0,9 1,2-0,8 4,1 0,8 1,6 1,6 0,6 0,9-0,8 4,0 0,8 Administration 4,8 4,9 0,8-1,7 9,7 19,6 3,6 Andet personale -2,9-1,3-1,4-2,4-3,0-10,5-2,2 Øvrigt personale -1,7-0,3-1,0-2,3-0,7-6,0-1,2 Personale i alt 0,9 1,2 0,3 0,2-0,8 1,9 0,4 Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Læger og sygeplejersker har det største vækstbidrag Læger og sygeplejersker bidrager mest til den samlede vækst i fuldtidsbeskæftigede fra 2000 til 2005, med hhv. 1,7 pct. og 2,2 procentpoint Andet personale bidrager mindst, med et negativt vækstbidrag på 1,9 procentpoint, men også andet plejepersonale bidrager negativt med 1,5 procentpoint. Tabel 5 Stillingsgruppens vækstbidrag (procentpoint) til den årlige samlede ændring i fuldtidsbeskæftigelsen Læger 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 1,7 Sygeplejersker 0,7 0,3 0,2 0,8 0,2 2,2 Andet plejepersonale 0,1 0,3-0,3-0,7-0,9-1,5 0,2 0,3 0,2 0,2-0,2 0,8 1,3 1,3 0,5 0,7-0,7 3,1 Administration 0,2 0,2 0,0-0,1 0,3 0,6 Andet personale -0,5-0,2-0,2-0,4-0,5-1,9 Øvrigt personale -0,4-0,1-0,2-0,5-0,1-1,3 Personale i alt 0,9 1,2 0,3 0,2-0,8 1,9 Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

8 Lønsum Sygeplejersker har den største andel af den samlede lønsum på sygehusene i 2005 Den samlede lønsum for alle personalegrupper udgør i ,7 mia. kr. Lønsummen udgør for sundhedsfagligt uddannet personale 28,2 mia. kr., en andel på 83,8 pct., mens lønsummen for øvrigt personale udgør 5,4 mia. kr., en andel på 16,2 pct. Sygeplejersker har den største andel af den samlede lønsum med en andel på 33,4 pct., svarende til 11,2 mia. kr. Lægers lønsum i 2005 er på 7,9 mia. kr., hvilket er en andel på 23,4 pct. af den samlede lønsum, mens administration med en lønsum på 1,2 mia. kr., en andel på 3,5 pct., har den mindste andel af den samlede lønsum i Tabel 6 Lønsum fordelt på stillingsgrupper (mio. kr.) Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale I alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Da lønsummen følger beskæftigelsens er andelen af den samlede lønsum på samme måde som andelen af fuldtidsbeskæftigede steget hos det sundhedsfaglige uddannede personale i perioden 2000 til 2005 fra 82,6 pct. til 83,8 pct., mens andelen af den samlede lønsum tilsvarende er faldet hos øvrigt personale fra 17,4 pct. til 16,2 pct. Tabel 7 Andel af den samlede lønsum (pct.) Læger 21,2 21,6 22,1 22,5 23,0 23,4 Sygeplejersker 32,8 32,9 32,8 32,7 33,1 33,4 Andet plejepersonale 12,9 12,8 12,8 12,6 11,9 11,3 15,7 15,6 15,6 15,7 15,8 15,8 82,6 83,0 83,3 83,5 83,8 83,8 Administration 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,5 Andet personale 14,4 13,9 13,5 13,3 13,0 12,7 Øvrigt personale 17,4 17,0 16,7 16,5 16,2 16,2 I alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Den samlede lønsum i perioden 2000 til 2005 er steget med 23,5 pct. I perioden fra 2000 til 2005 ses en stigning i den samlede lønsum på 6,4 mia. kr., en stigning på 23,5 pct. svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på 4,3 pct. Der ses en stigning i lønsummen hos samtlige personalegrupper fra 2000 til Hos andet plejepersonale og andet personale ses der dog et fald fra 2004 til Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

9 Tabel 8 Årlig ændring i lønsummen i forhold til året før (mio. kr.) Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale I alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Der ses en større procentvis stigning i lønsummen blandt det sundhedsfagligt uddannede personale på 25,4 pct. end blandt øvrigt personale på 14,6 pct. Tabel 9 Årlig procentvis ændring i lønsummen i forhold til året før (pct.) Årlig gennemsnitlig ændring Læger 7,5 7,3 6,6 6,8 3,8 36,4 6,4 Sygeplejersker 5,8 4,7 4,1 6,1 2,8 25,8 4,7 Andet plejepersonale 4,5 5,5 2,8-1,2-3,8 7,9 1,5 4,9 5,1 4,8 5,4 2,0 24,2 4,4 5,9 5,6 4,7 5,1 2,0 25,4 4,6 Administration 8,4 8,2 5,6 3,1 11,5 42,3 7,3 Andet personale 1,5 2,3 2,8 2,2-0,3 8,8 1,7 Øvrigt personale 2,7 3,4 3,3 2,4 2,0 14,6 2,8 I alt 5,3 5,2 4,5 4,6 2,0 23,5 4,3 Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Vækstbidrag Sygeplejersker bidrager mest til den samlede stigning i lønsum fra 2000 til 2005 med et vækstbidrag på 8,5 procentpoint Andet plejepersonale bidrager mindst, med et vækstbidrag på 1,0 procentpoint Tabel 10 Stillingsgruppens vækstbidrag (procentpoint) til den årlige samlede ændring i lønsummen Læger 1,6 1,6 1,5 1,5 0,9 7,7 Sygeplejersker 1,9 1,5 1,3 2,0 0,9 8,5 Andet plejepersonale 0,6 0,7 0,4-0,2-0,4 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,3 3,8 4,9 4,6 3,9 4,2 1,7 21,0 Administration 0,3 0,3 0,2 0,1 0,4 1,3 Andet personale 0,2 0,3 0,4 0,3 0,0 1,3 Øvrigt personale 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 2,5 I alt 5,3 5,2 4,5 4,6 2,0 23,5 Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

10 Lønsum 2000 til 2005 indekseret I figur 2 er stillingsgruppernes ændring i lønsummer illustreret i et indeks over lønsummer. Hos andet plejepersonale ses den mindste stigning for hele perioden 2000 til 2005 med et fald fra 2003 til 2005, mens den største stigning ses hos læger. Figur 2 Lønsum 2000 til 2005 indekseret Indeks: 2000= Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

11 Lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget Læger har den største lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i 2005 I 2005 har læger en lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget på kr. Denne stillingsgruppe har dermed den højeste lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget blandt alle stillingsgrupper. Dette er efterfulgt af sygeplejersker med kr. og administration med kr. Den laveste lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget ses hos andet personale med kr. Tabel 11 Lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på stillingsgrupper (kr.) Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale I alt Gennemsnitlig årlig procentvis ændring i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget på 3,9 pct Der er sket en årlig gennemsnitlig stigning i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i perioden 2000 til 2005 på 3,9 pct., svarende til kr. Øvrigt personale har haft en årlig gennemsnitlig stigning på 4,0 pct., mens det sundhedsfagligt uddannede personale har haft en årlig gennemsnitlig stigning på 3,8 pct. Tabel 12 Årlig ændring i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget (kr.) Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale I alt Andet personale har den højeste årlige gennemsnitlige stigning i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget, mens sygeplejersker har den laveste Sygeplejersker har i perioden haft den laveste årlige gennemsnitlige stigning i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget på 3,4 pct., mens andet personale har haft den højeste stigning på 4,0 pct. Læger har haft en årlig stigning på 3,6 pct., svarende til kr. Set i forhold til den samlede gennemsnitlige vækst på 3,9 pct. udviser ingen af personalegrupperne særlig markante afvigelser. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

12 Tabel 13 Årlig procentvis ændring i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget Årlig gennemsnitlig ændring Læger 4,9 4,5 3,5 3,2 1,9 19,3 3,6 Sygeplejersker 3,8 3,7 3,3 3,8 2,3 18,1 3,4 Andet plejepersonale 3,6 3,2 5,0 4,1 2,9 20,3 3,8 3,8 3,3 3,9 4,1 2,8 19,3 3,6 4,2 3,9 4,1 4,2 2,8 20,6 3,8 Administration 3,5 3,2 4,7 4,8 1,6 19,0 3,5 Andet personale 4,5 3,7 4,3 4,7 2,7 21,6 4,0 Øvrigt personale 4,5 3,7 4,4 4,8 2,8 21,9 4,0 I alt 4,4 3,9 4,2 4,4 2,8 21,2 3,9 Beskæftigelse, lønsum og lønudvikling fordelt på sygehusejere Beskæftigelse Fuldtidsbeskæftigede fordelt på sygehusejere Den største andel af de fuldtidsbeskæftigede i 2005 er ansat i H:S, 19,2 pct., svarende til fuldtidsbeskæftigede ud af de i alt fuldtidsbeskæftigede. Århus Amt har den næststørste andel på 13,7 pct., svarende til fuldtidsbeskæftigede, efterfulgt af Københavns Amt og Fyns Amt på hhv. 10,7 pct. og 10 pct., svarende til 9212 og fuldtidsbeskæftigede. Bornholms regionskommune har den mindste andel af fuldtidsbeskæftigede på 0,7 pct., svarende til 609 fuldtidsbeskæftigede. Tabel 14 Fuldtidsbeskæftigede fordelt på sygehusejere H:S Københavns amt Frederiksborg amt Roskilde amt Vestsjællands amt Storstrøms amt Bornholms regionskommune Fyns amt Sønderjyllands amt Ribe amt Vejle amt Ringkøbing amt Århus amt Viborg amt Nordjyllands amt Personale i alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 I perioden 2000 til 2005 har fordelingen af fuldtidsbeskæftigede mellem sygehusejerne været næsten konstant med kun meget små ændringer. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

13 Tabel 15 Andel af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede(pct.) H:S 19,8 19,2 18,8 19,0 19,0 19,2 Københavns amt 10,7 10,6 10,6 10,6 10,4 10,7 Frederiksborg amt 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,6 Roskilde amt 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,3 Vestsjællands amt 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5 Storstrøms amt 4,3 4,4 4,3 4,1 4,5 3,8 Bornholms regionskommune 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Fyns amt 9,7 9,8 10,0 10,2 10,2 10,0 Sønderjyllands amt 3,5 3,5 3,6 3,5 3,3 3,4 Ribe amt 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 Vejle amt 5,0 5,1 5,2 5,5 5,6 5,7 Ringkøbing amt 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Århus amt 13,5 13,7 13,8 13,7 13,6 13,7 Viborg amt 4,2 4,2 4,2 4,0 3,9 4,1 Nordjyllands amt 9,1 9,0 9,0 8,9 8,9 9,2 Personale i alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og ud af 14 amter har haft vækst i antal fuldtidsbeskæftigede i perioden 2000 til 2005 Grundet revisionen af data i 2005 ses relativt store ændringer i antal fuldtidsbeskæftigede fra 2004 til I perioden 2000 til 2005 ses et fald hos H:S på 172 fuldtidsbeskæftigede, Frederiksborg amt på 145, Storstrøms amt på 320, Ribe amt på 97 og Viborg på 42 fuldtidsbeskæftigede. De øvrige amter har alle haft en vækst i perioden. Tabel 16 Årlig ændring i antal fuldtidsbeskæftigede i forhold til året før H:S Københavns amt Frederiksborg amt Roskilde amt Vestsjællands amt Storstrøms amt Bornholms regionskommune Fyns amt Sønderjyllands amt Ribe amt Vejle amt Ringkøbing amt Århus amt Viborg amt Nordjyllands amt Personale i alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Storstrøms amt har haft det største fald i antal fuldtidsbeskæftigede med et årligt gennemsnitligt fald på 1,8 pct. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

14 Tabel 17 Årlig procentvis ændring i antal fuldtidsbeskæftigede i forhold til året før Årlig gennemsnitlig ændring H:S -1,9-0,6 0,9 0,6 0,0-1,0-0,2 Københavns amt -0,1 0,9 0,7-1,9 1,7 1,3 0,3 Frederiksborg amt 0,8 1,2 0,2 1,3-6,7-3,5-0,7 Roskilde amt 1,7 2,6 2,7 1,0-6,2 1,5 0,3 Vestsjællands amt 2,1 4,0 0,4 1,9-1,7 6,8 1,3 Storstrøms amt 4,1-0,3-5,4 10,2-15,7-8,9-1,8 Bornholms regionskommune 2,8 1,3-0,2 1,1 6,8 12,2 2,3 Fyns amt 2,5 2,6 2,6-0,3-2,2 5,2 1,0 Sønderjyllands amt 1,9 1,7-1,9-4,1 0,4-2,2-0,4 Ribe amt 0,4 0,0-2,9-1,3 0,4-3,4-0,7 Vejle amt 2,5 4,0 5,4 2,1 1,7 16,7 3,1 Ringkøbing amt 1,0 0,7 0,4 0,6 0,3 3,1 0,6 Århus amt 2,9 1,6-0,2-0,6 0,2 3,8 0,8 Viborg amt 0,6 1,8-3,2-2,9 2,8-1,2-0,2 Nordjyllands amt 0,4 1,2-0,9 0,3 2,8 3,9 0,8 Personale i alt 0,9 1,2 0,3 0,2-0,8 1,9 0,4 Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Vejle Amt bidrager mest til væksten i antal fuldtidsbeskæftigede i perioden fra 2000 til 2005 med 0,8 pct., mens Storstrøms Amt bidrager mindst med et negativt vækstbidrag på 0,4 pct. Tabel 18 Sygehusejerens vækstbidrag til den årlige samlede vækst H:S -0,4-0,1 0,2 0,1 0,0-0,2 Københavns amt 0,0 0,1 0,1-0,2 0,2 0,1 Frederiksborg amt 0,0 0,1 0,0 0,1-0,3-0,2 Roskilde amt 0,1 0,1 0,1 0,0-0,2 0,1 Vestsjællands amt 0,1 0,2 0,0 0,1-0,1 0,3 Storstrøms amt 0,2 0,0-0,2 0,4-0,7-0,4 Bornholms regionskommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Fyns amt 0,2 0,3 0,3 0,0-0,2 0,5 Sønderjyllands amt 0,1 0,1-0,1-0,1 0,0-0,1 Ribe amt 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 Vejle amt 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,8 Ringkøbing amt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Århus amt 0,4 0,2 0,0-0,1 0,0 0,5 Viborg amt 0,0 0,1-0,1-0,1 0,1 0,0 Nordjyllands amt 0,0 0,1-0,1 0,0 0,3 0,4 Personale i alt 0,9 1,2 0,3 0,2-0,8 1,9 Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

15 Lønsum H:S har den største andel af den samlede lønsum H:S har den største andel af den samlede lønsum på 33,6 mia. kr. med en andel på 19,7 pct., svarende til 6,6 mia. kr. Århus Amt har den næststørste andel med 13,6 pct., svarende til 4,6 mia. kr., mens Bornholms Regionskommune har den mindste andel af den samlede lønsum med 0,7 pct., svarende til 226 mio. kr. Tabel 19 Lønsum fordelt på sygehusejere (mio. kr.) H:S Københavns amt Frederiksborg amt Roskilde amt Vestsjællands amt Storstrøms amt Bornholms regionskommune Fyns amt Sønderjyllands amt Ribe amt Vejle amt Ringkøbing amt Århus amt Viborg amt Nordjyllands amt I alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 På samme måde som med antal fuldtidsbeskæftigede er der kun små ændringer i fordelingen af lønsum mellem sygehusejerne over årene 2000 til Tabel 20 Andel af den samlede lønsum (pct.) H:S 20,1 19,6 19,3 19,4 19,4 19,7 Københavns amt 10,8 10,8 10,8 10,8 10,6 10,8 Frederiksborg amt 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,6 Roskilde amt 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,2 Vestsjællands amt 4,3 4,2 4,4 4,3 4,3 4,2 Storstrøms amt 4,2 4,3 4,2 4,0 4,3 3,6 Bornholms regionskommune 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 Fyns amt 9,7 9,9 10,0 10,2 10,2 10,0 Sønderjyllands amt 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 Ribe amt 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 Vejle amt 5,0 5,1 5,2 5,5 5,6 5,7 Ringkøbing amt 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 Århus amt 13,2 13,5 13,5 13,6 13,4 13,6 Viborg amt 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 4,0 Nordjyllands amt 8,9 8,8 8,8 8,8 8,8 9,1 I alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

16 Vejle Amt har haft den største positive vækst i lønsum i perioden fra 2000 til 2005 Samlet er der sket en årlig gennemsnitlig stigning i lønsummen på 4,3 pct. i perioden fra 2000 til 2005, svarende til 6,4 mia. kr. Vejle Amt har haft den største stigning med en årlig gennemsnitlig stigning på 7 pct., svarende til 549 mio. kr. Tabel 21 Årlig ændring i lønsummen i forhold til året før (mio. kr.) H:S Københavns amt Frederiksborg amt Roskilde amt Vestsjællands amt Storstrøms amt Bornholms regionskommune Fyns amt Sønderjyllands amt Ribe amt Vejle amt Ringkøbing amt Århus amt Viborg amt Nordjyllands amt I alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Tabel 22 Procentvis ændring i antal fuldtidsbeskæftigede i forhold til året før Årlig gennemsnitlig ændring H:S 3,1 3,4 4,9 4,9 3,4 21,2 3,9 Københavns amt 4,6 5,3 4,8 2,7 4,3 23,6 4,3 Frederiksborg amt 4,2 5,2 4,4 4,7-4,2 14,9 2,8 Roskilde amt 4,6 5,2 5,5 3,2-2,6 16,7 3,1 Vestsjællands amt 4,8 8,0 3,9 4,9-1,2 22,0 4,1 Storstrøms amt 8,7 3,1-2,0 13,6-13,6 7,9 1,5 Bornholms regionskommune 6,1 4,8 1,9-0,4 12,9 27,5 5,0 Fyns amt 7,2 6,5 6,6 4,4 0,2 27,4 5,0 Sønderjyllands amt 6,8 5,8 2,5 2,7 3,6 23,2 4,3 Ribe amt 5,2 4,2 0,7 3,4 3,8 18,6 3,5 Vejle amt 7,0 7,7 9,7 6,7 3,7 39,9 7,0 Ringkøbing amt 5,3 5,1 5,5 7,0 2,8 28,5 5,1 Århus amt 7,3 5,6 4,7 3,6 3,3 26,9 4,9 Viborg amt 5,5 5,5 1,8 2,4 4,5 21,3 3,9 Nordjyllands amt 4,2 5,2 3,6 4,8 6,0 26,2 4,8 I alt 5,3 5,2 4,5 4,6 2,0 23,5 4,3 Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Alle sygehusejerne har et positivt vækstbidrag Alle sygehusejerne har et positivt vækstbidrag i perioden 2000 til H:S har det største bidrag på 4,3 pct., mens Bornholms Regionskommune har det mindste bidrag på 0,2 pct. Dette følger fuldstændigt andelen af fuldtidsbeskæftigede. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

17 Tabel 23 Sygehusejerens vækstbidrag til den årlige samlede vækst (pct.) H:S 0,6 0,7 0,9 1,0 0,7 4,3 Københavns amt 0,5 0,6 0,5 0,3 0,5 2,6 Frederiksborg amt 0,2 0,3 0,2 0,2-0,2 0,7 Roskilde amt 0,2 0,2 0,2 0,1-0,1 0,6 Vestsjællands amt 0,2 0,3 0,2 0,2-0,1 0,9 Storstrøms amt 0,4 0,1-0,1 0,5-0,6 0,3 Bornholms regionskommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 Fyns amt 0,7 0,6 0,7 0,5 0,0 2,7 Sønderjyllands amt 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,8 Ribe amt 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,6 Vejle amt 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 2,0 Ringkøbing amt 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 1,1 Århus amt 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 3,6 Viborg amt 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,9 Nordjyllands amt 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 2,3 I alt 5,3 5,2 4,5 4,6 2,0 23,5 Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget Sønderjylland har den højeste lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i 2005 Sønderjyllands Amt har den højeste lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i 2005 blandt sygehusejerne på kr., mens Storstrøms Amt har den laveste på kr. Der er 9 sygehusejere, der ligger lavere end den gennemsnitlige lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget på kr., mens der er 6, der ligger højere. Tabel 24 Lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på sygehusejere (kr.) H:S Københavns amt Frederiksborg amt Roskilde amt Vestsjællands amt Storstrøms amt Bornholms regionskommune Fyns amt Sønderjyllands amt Ribe amt Vejle amt Ringkøbing amt Århus amt Viborg amt Nordjyllands amt I alt Sønderjyllands Amt har haft den største årlige gennemsnitlige stigning fra 2000 til 2005 i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget på 4,7 pct., svarende til kr., og Ringkøbing Amt har haft den næststørste stigning på 4,5 pct., svarende til kr., mens Bornholms Regionskommune har haft den mindste stigning på 2,6 pct., svarende til kr. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

18 Tabel 25 Årlig ændring af lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til året før (kr.) H:S Københavns amt Frederiksborg amt Roskilde amt Vestsjællands amt Storstrøms amt Bornholms regionskommune Fyns amt Sønderjyllands amt Ribe amt Vejle amt Ringkøbing amt Århus amt Viborg amt Nordjyllands amt I alt Tabel 26 Procentvis ændring i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til året før Årlig gennemsnitlig ændring H:S 5,1 4,1 3,9 4,3 3,3 22,5 4,1 Københavns amt 4,7 4,4 4,1 4,7 2,5 22,0 4,1 Frederiksborg amt 3,4 3,9 4,2 3,4 2,8 19,0 3,5 Roskilde amt 2,8 2,5 2,7 2,2 3,9 14,9 2,8 Vestsjællands amt 2,7 3,8 3,5 3,0 0,5 14,3 2,7 Storstrøms amt 4,5 3,5 3,6 3,1 2,5 18,4 3,4 Bornholms regionskommune 3,3 3,5 2,1-1,4 5,7 13,6 2,6 Fyns amt 4,6 3,8 3,9 4,7 2,5 21,1 3,9 Sønderjyllands amt 4,8 4,1 4,5 7,1 3,2 26,0 4,7 Ribe amt 4,8 4,2 3,7 4,8 3,4 22,7 4,2 Vejle amt 4,4 3,6 4,1 4,5 2,0 20,0 3,7 Ringkøbing amt 4,3 4,3 5,1 6,4 2,4 24,6 4,5 Århus amt 4,3 3,9 4,9 4,2 3,1 22,2 4,1 Viborg amt 4,9 3,6 5,2 5,6 1,7 22,8 4,2 Nordjyllands amt 3,8 4,0 4,5 4,5 3,0 21,5 4,0 I alt 4,4 3,9 4,2 4,4 2,8 21,2 3,9 I bilag 1 til 3 ses antal fuldtidsbeskæftigede, lønsum og lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på sygehusejere og stillingsgruppe, 2000 til I bilag 4 ses en opgørelse over inddelingen af stillingskategorier. Henvendelse: Næste offentliggørelse Monika Madsen, tlf , Løn og beskæftigelse ved sygehuse 2006 (foreløbige tal), forventes offentliggjort efteråret Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

19 Bilag 1 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på sygehusejere og stilling H:S Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Københavns Læger amt Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Frederiksborg amt Roskilde amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

20 Bilag 1 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på sygehusejere og stilling Vestsjællands amt Storstrøms amt Bornholms regionskommune Fyns amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

21 Bilag 1 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på sygehusejere og stilling Sønderjyllands amt Ribe amt Vejle amt Ringkøbing amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

22 Bilag 1 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på sygehusejere og stilling Århus amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Viborg amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Nordjyllands Læger amt Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale Hele landet Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale personale Administration Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

23 Bilag 2 Lønsum fordelt på sygehusejere og stillingsgrupper H:S Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Københavns Læger amt Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Frederiksborg amt Roskilde amt Vestsjællands amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

24 Bilag 2 Lønsum fordelt på sygehusejere og stillingsgrupper Storstrøms amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Bornholms regionskommune Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Fyns amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Sønderjyllands amt Ribe amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

25 Bilag 2 Lønsum fordelt på sygehusejere og stillingsgrupper Vejle amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Ringkøbing amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Århus amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Viborg amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Nordjyllands Læger amt Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

26 Bilag 2 Lønsum fordelt på sygehusejere og stillingsgrupper Hele landet Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

27 Bilag 3 Lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på sygehusejere og stillingsgrupper H:S Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Københavns amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Frederiksborg amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Roskilde amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Vestsjællands amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Administration Andet personale Øvrigt personale Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 6, marts

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 20. maj 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2014 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 UNI C Statistik & Analyse, 20. april 2007 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse 1 Forord og resumé 3 2 Metode 4 3 Elever i den vidtgående

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedshjælperuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedshjælperuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene er

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2002 SUS nr. 10 November 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-37-3 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Statistik 1993-1999 - klagesager vedr. specialundervisning for børn 18-- Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 Statistik 1993-1999

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2. STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2012:2 20. februar 2012 Husstande og familier 1. januar 2012 Resumé: Antallet af husstande i Danmark er i løbet af 2011 steget med 9.074. Personantallet er

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012

Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012 N O T A T Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012 Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2004

Landbrugsgazellerne 2004 Landbrugsgazellerne 2004 Hovedsponsorer Landbrugsgazellerne 2004 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 UIndhold:U HTUgens analyseth HTUgens temath HTFærre ledige og aktiverede i august TH Ny strategi skal sikre arbejdsmiljø HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Statistik. 5.100 færre ledige i februar

Statistik. 5.100 færre ledige i februar Statistik Sagsnr. Ref. GHA Den. april 0.0 færre ledige i februar Der var i februar.00 fuldtidspersoner uden job, når der korrigeres for sæsonmæssige udsving. Det var.0 personer færre end i januar. Dermed

Læs mere