HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF"

Transkript

1 HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige ansøgning) Baggrund og formål Det overordnede formål med et netop igangsat skoleprojekt ved HF&VUC Fyn er at afprøve forsøg med uddelegering af ansvar og arbejdstilrettelæggelse til team, der bygger på tillid gennem ramme og målstyring i forhold til den nævnte organisering. Arbejdsspørgsmålet til de deltagende lærere i skoleforsøget er: "Hvordan sikrer vi den bedst mulige læring samtidig med at fastholdelse, faglig og social inklusion og gennemførelse prioriteres for kursisterne på fx gennem lektieintegreret undervisning, fokuserede projektforløb, en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse mv.?" på begge pakker. HF&VUC FYN har til dette skoleprojekt ansøgt om og fået bevilget penge fra GL og rektorforeningens pulje til skoleforsøg med uddelegering og arbejdstilrettelæggelse (godkendt ansøgning til GL med budget er vedlagt som bilag). Ansøgningen om deltagelse i 2. fase af Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser skal ses som en udvidelse eller knopskydning i relation til det igangværende skoleprojekt, hvor gennemførelsesprocenten på især HF-søfart i Svendborgafdelingen har plads til forbedring (gennemførelsesprocenten på HF Søfart i Svendborg var 47 % for årgang ). HF-Søfart i Svendborg er udbudt i et samarbejde mellem Søfartsskolen i Svendborg og HF & VUC Fyn Svendborg.. I forbindelse med en igangværende EVA undersøgelse er vi især blevet opmærksomme på elevernes oplevelse af manglende samarbejde, sammenhæng og koordinering mellem de 2 uddannelsessteder, som vi ønsker at gøre en indsats for at forbedre gennem et tættere samarbejde mellem ledelse og lærere på de to uddannelsessteder og ved helt konkret at tænke innovative kompetencer ind i tværfaglige projektforløb på tværs af de to uddannelsessteder. Samtidig har vi vedtaget en strukturel ændring af HF-søfart i Svendborg med start august 2013 ved at lade begge uddannelsessteder indgå på alle tre år frem for de nuværende 2 år på Søfartsskolen og med tredje og sidste år alene på VUC, hvilket har været en medvirkende årsag til den lave gennemførelsesprocent på HF-søfart i Svendborg sammenlignet med de øvrige HF-søfartsuddannelser i Marstal og Frederikshavn. Kursistgruppen på HF Søfart har desuden stor glæde af afveksling og spredning af de faglige elementer på hf over tre år, men der er behov for en langt bedre integration mellem skolerne, ikke bare på organisatorisk niveau, men også i fagene i form af målrettet anvendelsesorientering. HF søfart giver oplagte muligheder for at tone fagene med henblik på specifikke "søfartsfaglige" og praktiske dimensioner, men det kræver et tæt lærersamarbejde og en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen at udvikle denne anvendelsesorienterede tilgang i lærernes faglige formidling. For yderligere at vægte de praktiske og

2 anvendelsesorienterede tilsnit i undervisningen ønsker vi at udvikle både en mere innovativ pædagogik samt undervisning med blandt andet projektuger, hvilket er baggrunden for denne ansøgning. HF & VUC Svendborg har i år oprettet et nyt hf tilbud: KREATIV HF som er et tilbud til unge, der kan lide at arbejde kreativt med musik, teater og billedkunst. Målet er at øge fastholdelsen ved at gøre undervisningen innovativ og anvendelsesorienteret. Der er i forløbets første år indlagt en introdag, to tværfaglige projektuger samt en række mindre tværsektorielle samarbejder, eksempelvis korsamarbejde med den lokale erhvervsskole. Det er disse aktiviteter lærerteamet skal udvikle og kvalificere. For Krea pakken er innovation omdrejningspunktet i forhold til opstart af ny fagpakke og kontakt til de traditionelle HF-fag. Krea pakken er udbudt som et alternativ til Flow i Odense, med hvem der også er samarbejde, bla omkring kursistoptag og fastholdelse. Samtidig med, at vi sætter innovation på dagsordenen på VUC Svendborg i første omgang i relation til HF Søfart, sørger vi samtidig for, at ideerne og erfaringerne i skoleprojektet løbende udbredes til det øvrige lærerkollegium. For at støtte og udvikle kommunikationen blandt lærerne og styrke den fælles evalueringskultur vil det være et produktkrav i forbindelse med de 4 planlagte Team Camps, at lærerne laver nyhedsbreve til de øvrige lærere, hvor teamene skal reflektere over teamets arbejde og formidle de planlagte tiltag mv. Arbejdet forsøges igangsat i forhold til de 4 dimensioner i SKUB-modellen. Hf pakkerne er begge rundet af en samlende faglighed omkring Hf niveauet. Undervisernes personlige indstillinger til at nytænke pensum mod søfart og kreativ produktion kræver handling og innovative måder at arbejde på. Det kreative aspekt krydser det almindelige pensums indhold og gennemgang. Intentionerne er at udvide kursisternes omverdensforståelse til at se perspektivet fra læring til et job ude i fremtiden. Indhold og evaluering Som led i skoleforsøget har vi planlagt fire Team Camps for de deltagende lærere i skoleforsøget ved HF & VUC Fyn Svendborg. Den første Team Camp afholdes d april 2013, og formålet med denne camp er at opbygge gode relationer i de deltagende teams samt forventningsafstemning, idegenerering og tiltag i relation til skoleforsøget. De deltagende lærere starter med at nedskrive deres forventninger, som indsamles af afdelingslederen på HF. Til inspiration for de deltagende teams fra VUC Svendborg har vi planlagt inspirationsoplæg fra VUC i Odense med fokus på Pakker i praksis, da VUC i Odense har en længere erfaring med teambaseret lærersamarbejde omkring fagpakker. Produktkrav: nyhedsbrev til Fronter (eller anden fælles platform som wiki eller FB-gruppe) og logbog/evt. videolog som samles på en fælles projektwiki eller i Fronter. Fællespædagogisk dag fredag d. 9. august med oplæg om klasserumsledelse med fokus på rammer for undervisningen, praksisnær undervisning og om mål i undervisningen. Efter oplæg arbejde i alle skolens teams. Fire lærerne fra Søfartsskolen deltager denne dag. Den fællespædagogiske dag fungerer som rammesættende optakt til Team Camp 2 for deltagerne i skoleprojektet. Team Camp 2 afholdes d august, hvor vi har udvidet deltagerantallet ved også at invitere lærerne fra Søfartsskolen med for netop at styrke samarbejdet, koordineringen og den fælles planlægning mellem de to institutioner til gavn for de fælles Søfartselever. Søfartsteamet på HF og lærerne fra søfartsskolen skal både have oplæg fra SDU om innovation, lave teambuilding og på campens dag 2 besøge

3 Navigationsskolen i Marstal for at få inspiration til fælles forløb og planlægning mellem de to uddannelsesdele, som har været lettere i Marstal i kraft af de to skolers fysiske placering dør om dør. Temaet for camp 2 er Innovation. En af grundende til at vælge innovation som tema er, at innovation og konkrete innovative projekter appellerer til Søfartseleverne og kan udvikles i et samarbejde mellem de deltagende lærere fra både VUC og Søfartsskolen i forbindelse med en projektuge pr semester i første omgang. Projektugerne (uge 45 og uge 13) vil ligeledes give anledning til, at lærerne får opbygget et bedre kendskab til hinandens fag og faglige indhold både internt og på tværs af de to uddannelsessteder, der indgår i HF Søfart, hvilket vil gøre det lettere at lave konkrete anvendelsesorienterede eksempler, der kobler konkret fagligt indhold mellem fagene på de to uddannelsessteder. I forhold til at kvalificere arbejdet med innovation både pædagogisk og i relation til udarbejdelse af konkrete samarbejdsprojekter og cases mellem VUC og Søfartsskolen ansøger vi med dette skoleprojekt om midler fra MBU til at benytte Mette Knudsen, professor i innovation ved SDU og Thomas Longhi, SDU som konsulenter. Mette Knudsen og Thomas Longhi skal hjælpe os med at planlægge og udvikle innovationsarbejdet, som også skal være temaet ved de følgende 2 teamcamps i I forbindelse med Team Camp januar 2014 skal erfaringerne fra første projektuge i uge 45 evalueres. Derudover vil vi Belbin-teste lærerne i skoleprojektet for at skabe bevidsthed om hinandens forskelligheder i de enkelte teams, hvilket er en forudsætning for et godt teamsamarbejde. Desuden skal lærerne selv prøve at arbejde med et lille innovativt projekt for at opnå erfaringer med arbejdsformerne i tilknytning hertil, hvilket er en forudsætning for at kunne gennemføre gode innovationsprojekter med elever. Herefter har lærerne fået forstærket grundlaget for den videre planlægning af forårets projektuge (uge 13). På Team Camp 4 i august 2014 skal de konkrete tiltag og innovative projekter, der har været gennemført på holdene evalueres og resultaterne skal kommunikeres. Endvidere skal nye fremadrettede aftaler laves i forhold til udviklingen af det videre samarbejde mellem VUC og Søfartsskolen i Svendborg herunder de konkrete tiltag i nye projektuger. For yderligere at styrke kommunikationen og samarbejdet mellem de 2 uddannelsessteder udarbejder lederne og koordinatoren for HF Søfart i fællesskab et årshjul med faste mødetidspunkter for både lærerne og ledelserne på de 2 deltagende institutioner. På VUC ændres skemaet for det kommende skoleår således, at der bliver en fast ugentlig time til fælles forberedelse i teams og teammøder mellem skoleprojektets deltagende lærere. Derudover kan den ugentlige mødetime skabe rammen omkring mere faste teamsamtaler mellem lærere og ledelse for at følge udviklingen i skoleprojektet, der dermed bliver til et gensidigt forpligtende samarbejde mellem ledelsen, de involverede lærere og elever. Afdelingslederen for HF er ansvarlig for at indkalde til faste teamsamtaler med de deltagende teams. Erfaringerne med de faste mødetider for de deltagende teams i skoleprojektet i skoleåret 2013/14 skal danne grundlag for en eventuel beslutning om at udbrede et skemalagt mødetidspunkt til at gælde for det samlede lærerkollegium. Afdelingslederen på HF etablerer desuden i det kommende skoleår en evalueringsgruppe med elever og kursister fra pakkerne, der deltager i skoleprojektet for at opnå kendskab til deres erfaringer, ønsker og

4 input til processen med fokus på det overordnede mål med skoleforsøget: "Hvordan sikrer vi den bedst mulige læring samtidig med at fastholdelse, faglig og social inklusion og gennemførelse prioriteres for kursisterne på pakkerne fx gennem lektieintegreret undervisning, fokuserede projektforløb, en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse mv.?" Dette tiltag vil også skabe rum for en forbedret kontakt mellem ledelse og kursister, som den seneste kursistevaluering udpeger som et område med plads til forbedring. I forhold til at kunne opsamle resultaterne og effekten af elevernes udbytte kan disse samtaler mellem ledelse og kursister benyttes som kvalitative inputs til teamsamtalerne med de deltagende lærere i skoleprojektet. Derudover afvikles kursisttrivselsundersøgelse, hvor samtlige kursister får udleveret et spørgeskema. Lærerne er desuden forpligtet til hvert semester at evaluere undervisningen. I forbindelse med skoleprojektet deles de løbende evalueringer med kursisterne (et referat af evalueringen lægges i fronter) og samtidig sendes et sammendrag af følgende spørgsmål til afdelingslederen på HF for at kvalificere planlægning af det videre forløb i skoleprojektet og fortsat udvikle tiltag, der bedst muligt understøtter skoleprojektets fokus på bedre læring herunder gennem bl.a. udvikling af innovation i undervisningen, projektforløb, lektieintegration, fastholdelse og inklusion: 1. Hvad kan du som kursist gøre for at fremme læring og trivsel på dine hold? 2. Hvad kan dine undervisere efter din mening gøre for at fremme læring og trivsel på holdene? 3. Hvad kan skolen og skolens ledelse gøre for at skabe bedre rammer for læring, trivsel og gennemførelse? 4. Andre ideer og forslag? Samtidig er det en kvantitativ målsætning, at vi helt konkret forbedrer fastholdelsen på HF Søfart i Svendborg. Målsætningen for fastholdelsen på HF Søfart er, at vi i 2013 får en gennemførelse på HF-Søfart på 63 % og i 2014 på 73 % mod en gennemførelse af den samlede HF Søfart på 55,6 % i Målsætningen for gennemførelsesprocenten skal ses i relation til gennemførelsesprocenten på de øvrige HF- Søfartsuddannelser i henholdsvis Marstal og Frederikshavn, hvor den højeste gennemførelsesprocent som findes i Marstal har varieret i et interval mellem 53 % og 82 % i perioden Vi er dog bevidste om, at denne målsætning kan være svær at nå før den nye struktur med en samlet HF Søfart over 3 år slår igennem i I forhold til at samle og fastholde lærernes erfaringer i forbindelse med skoleprojektet er teamkoordinatoren i skoleprojektet blevet forpligtet til at føre teamlog, som skal opsamle teamets erfaringer undervejs i skoleprojektet dvs. teamkoordinatoren skal optage/nedskrive sine refleksioner over teamets arbejdsproces under team camps, teamkoordinatoren skal også føre referat i forbindelse med teamets beslutninger på Team Camps og til teammøder. Teamloggen afleveres/sendes løbende til Afdelingslederen på HF. Desuden deles teamenes nyhedsbreve med hele lærerkollegiet. I forhold til at sikre spredning og forankring af skoleprojektets ændrede praksis planlægger og afholder VUC Fyn Svendborg i samarbejde med de deltagende lærere på både VUC og Søfartsskolen sammen med Mette

5 Knudsen og Thomas Longhi, SDU en konference, der skal dele erfaringerne fra skoleprojektet med fokus på innovation med dels de øvrige lærere ved VUC Svendborg og VUC Fyn samt med andre interesserede.

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udarbejdet af Lektor Jo Krøjer Phd., Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Evalueringens

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere