Nye veje til den gode forflytning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye veje til den gode forflytning"

Transkript

1 TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed

2 Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første dag på Gådevæget side 5 Forflytig og kultur side 6 Kom videre med jeres forflytigspraksis side 10 De gode forflytig i praksis side 13 Udgivet af Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Studiestræde 3, 2. sal 1455 Købehav K Udgivet jui 2008 Tekst: Kaia Nielse, Helle Rebie, Alecta A/S, Peter Kligeberg, Arbejdsmiljøsekretariatet Layout: A Scales, Trojka Foto: Thomas Sødergaard, Periskop Tryk: P. J. Schmidt Grafisk ISBN: Varer. : Styregruppe bag dee pjece består af: Erik Nygaard, FOA Fag og Arbejde Prebe Meier Pederse KL Helle Bieghel Bauhøj Dask Sygeplejeråd Kirste Rosestad Socialpædagogere Susa Kraker Daske Fysioterapeuter Susa Warmig Daske Regioer Ruth Nielse Daske Regioer Rudy Larse FOA Fag og Arbejde

3 Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Dee pjece heveder sig til ledere og asatte på botilbud. Pjece giver e række ideer til, hvorda I tri for tri udvikler e god forflytigspraksis, ved at arbejde aktivt med kulture på jeres arbejdsplads. Arbejdspladses kultur er alt det sagte og usagte, der opstår mellem kolleger på e arbejdsplads. Kulture ka fx læses i de måde ma er samme på år ma spiser frokost, måde ma samarbejder på eller de måde ma oplærer ye medarbejdere. Arbejdspladskulture er således de fælles forståelse af, hvorda ma fortolker det, der sker på es arbejdsplads. Pjeces tilgag er, at arbejdspladses kultur har betydig for de måde forflytig af beboere sker på. Forbedriger af forflytigspraksis må derfor sætte lup på kulture, og arbejde kokret med dee. samarbejde, ledelse og måde at tilrettelægge arbejdet på og hvor ma arbejder med forflytig som et foradrigsprojekt. I pjece fider I idéer til, hvorda I på e ekelt og struktureret måde ka arbejde med de gode forflytig i et kulturperspektiv og ved at iddrage alle medarbejdere. Ideere udfoldes og forklares yderligere på BAR SoSus hjemmeside Pjece og det idhold der kytter sig hertil på hjemmeside, bygger på erfariger fra e række udvikligsprojekter på botilbud, hvor både medarbejdere og ledere har deltaget. Forflytig i et kulturperspektiv er e aderledes måde at askue forflytig på, hvor ma bl.a. ser på

4 Nye veje til de gode forflytig

5 Nye veje til de gode forflytig Lies første dag på Gådevæget Lie er yuddaet social- og sudhedshjælper. Hedes første job som uddaet er på botilbudet Gådevæget, et tilbud for vokse med vidtgåede fysiske og psykiske hadicap. Da Lie startede, fik hu e itroduktio i brug af hjælpemidler og de grudlæggede forflytigstekikker. Botilbudet sætter e ære i at være på forkat med hjælpemidler, og Lie syes da også, at der er alle de hjælpemidler, som hu har brug for. På grud af sygdom følger Lie ku e kollega i to dage. Hu idgår u i vagtplae på lige fod med de adre kolleger, selv om hu ikke føler sig helt tryg ved arbejdsrutiere, forflytig af de tugeste beboere og hu keder edu ikke beboeres rutier og måder at reagere på. I dag har Lie derfor brug for hjælp til at forflytte Grethe fra seg til kørestol, og gere hjælp fra é som ka være med til at tyde Grethes øsker og behov. Lie forlader Grethe for at lede efter e kollega, som ka hjælpe. De første Lie møder, står midt i e segevask, og Lie vil derfor ikke forstyrre. Efter oget tid lykkes det edelig Lie, at få hjælp af e løst tilkyttet vikar. Grethe smågræder, og Lie er u bagud med de adre beboere. Da Lie seere skal vaske og forflytte Joh, klarer hu det selv. I frokostpause spørger Lie kollegere, hvorda ma spørger om hjælp og hvorda ma fider ud af, om ma forflytter beboere på de rigtige måde. Lies kollegaer fortæller, at det vi plejer er, at vi først prøver selv, og hvis ikke dette lykkes, kalder vi på e af kollegere, som altid vil være parat til at hjælpe. Kollegae fortæller videre at alle vist ok har deltaget i et ½ dags kursus med udervisig i forflytigstekik e gag om året. Fortællige fra Gådevæget illustrerer botilbudets kultur, år det gælder samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, lærig og videdelig samt oplærig af yt persoale. Historie viser både, hvorda samarbejde fortolkes forskelligt og hvorda lærig sker idividuelt frem for kollektivt, heruder hvilke betydig oplærig tillægges i ord og i hadlig. Sakke over frokoste viser edvidere oget om, hvorda samtale og måde at drøfte et eme på er præget af "vi plejer" mere ed af refleksio og videdelig.

6 Nye veje til de gode forflytig Forflytig og kultur Arbejdspladses forflytigspraksis er påvirket af de kultur, de udspiller sig i. Mage af de træk der ligger i kulture, ka påvirke de måde ma forflytter beboere på arbejdspladse. De gode forflytig hadler ikke ku om hjælpemidler og istruktio. De hadler også om arbejdspladses holdiger til sudhed, de måde hvorpå ma forstår det gode samarbejde, lærig og videdelig, støtte fra kollegere og de måde ma tilrettelægger arbejdet m.m. E række projekter har vist, at der ka udskilles områder, som især har betydig for arbejdspladses måde at forflytte beboere på. Når ma ser på de områder og udersøger sammehæge mellem arbejdspladses kultur og forflytigspraksis, ka der være mage måder at fortolke de på. De tig vi siger og gør, ka have forskellig betydig afhægig af hvilke "briller ma ser med og hvem der kigger. Områdere fremgår af blomste på side 7. Blomste viser de områder, der har betydig for arbejdspladses forflytigspraksis. Hvad er e arbejdspladskultur? E arbejdsplads kultur er de møstre af fælles atagelser, overbevisiger og værdier, som arbejdspladses ledelse og medarbejdere hadler udfra, og som giver meig til de aktiviteter og hadliger, der sker sig på arbejdspladse. Kulture kommer bladt adet til udtryk i hverdage ved de talrige sylige/usylige og skreve/uskreve "regler" for, hvorda ma hadler og reagerer i bestemte situatioer, fx i forbidelser med forflytig af beboere.

7 Nye veje til de gode forflytig Samarbejde & kommuikatio Sudhed & faglighed Vide & uddaelse Fysiske rammer De gode forflytig Ledelse & støtte Arbejdsorgaiserig & tilrettelægig Mål og retigsliier for forflytig Hjælpemidler Kulturblomste 1 Ledelse og støtte Ledelses beslutiger og måde at drøfte arbejdspladses forflytigspraksis på, er vigtig for medarbejderes holdiger og hadliger i forbidelse med forflytiger. Det ka være udtryk for e visioær åbe måde at lede på. Omvedt ka det være demotiverede for medarbejdere, hvis ledelse ikke følger op på dette arbejde, me overlader det til medarbejdere, og ka således udtrykke e ikke-hadligsorieteret ledelseskultur. Det var det idtryk Lie fik, da hu begydte på Gådevæget. 2 Samarbejde og kommuikatio De måde hvorpå medarbejdere samarbejder og taler samme er vigtig for lyste til at lave aftaler om at hjælpe hiade i kokrete forflytigssituatioer. Taler ma godt samme, får ma lettere lyst og mod til at give hiade feedback. Hvis fx medarbejdere arbejder meget alee ude mege faglig dialog i løbet af dage, ka det være udtryk for e kultur, hvor ma er "sig selv ok". Omvedt ka det også være udtryk for, at alle er meget selvstædige og vægter samværet med beboere højere ed samarbejdet og dialoge med kollegaer.

8 Nye veje til de gode forflytig 3 Vide & uddaelse Det er vigtigt at have vide om forflytigspricipper og -tekikker, for at ma ka forflytte beboere på e forsvarlig måde. På e arbejdsplads ka de ekelte fx selv have asvaret for ege lærig eller også ka uddaelse foregå ude for arbejdspladse uafhægigt af kollegaer, som det var tilfældet på Gådevæget. Lærig ka også ske samme med kollegaer, hvor forflytiger drøftes i hverdage og sker i tilkytig til de fælles arbejdsopgave. 4 Hjælpemidler Hjælpemidler er vigtige i forhold til at skåe sig selv. De skal være tilgægelige og medarbejdere skal være fortrolige med at bruge dem. Omfag, vedligehold og stadard af hjælpemidler ka sigalere, at der er tale om e modere arbejdsplads, hvor medarbejderes arbejdsredskaber og sudhed ases som vigtige. Hvis hjælpemidlere er forældede eller er gemt af veje, ka det være udtryk for, at arbejdspladse ikke har sudhed som e værdi i dagligdage. 5 Fysiske rammer Gode arbejdsstilliger kræver gode fysiske rammer. Er der plads omkrig beboere og er der ryddet op omkrig seg, toilet og bad er rammere for de gode forflytig skabt. Er rammere omkrig beboere fx præget af orde med plads til gode arbejdsstilliger for medarbejdere, ka det fx sigalere, at medarbejderes helbred vægtes. Me det ka omvedt også være udtryk for e høj oprydigsdiscipli bladt medarbejdere. 6 Mål og retigslijer for forflytig Fælles mål, holdiger og retigslijer er vigtigt hvis ma vil skabe e fælles og esartet praksis omkrig forflytiger. Ma ka fx hæge retigslijer og procedurer for de gode forflytig op som opslag. Det ka være udtryk for, at forflytig har stor betydig, og at forflytigere følger fælles retigslijer. Me det ka omvedt også tolkes, som at forflytig ikke vægtes højt, og at ledelse i afmagt demostrerer des betydig ved at hæge opslag op. 7 Sudhed og faglighed Pleje må ikke ske på bekostig af es eget helbred og omvedt. Hvis medarbejdere kosekvet vælger at bruge beboeres ege ressourcer, ka det været et udtrykt for e kultur, hvor ma er opmærksomme på at skåe sig selv. Samtidig er det også udtryk for, at arbejdspladse har e faglighed, hvor beboeres udviklig vægtes. Omvedt hvis holdige er, at avedelse af hjælpemidler er syd for beboere, ka det være udtryk for, at de asattes helbred ikke er prioriteret. 8 Arbejdstilrettelæggelse Orgaiserig af arbejdet betyder meget for samarbejdet. Hvem hjælper hvem i kokrete forflytiger? hvorda fordeles beboere, hvorda er plejetygde og tidspresset? På Gådevæget var kulture ikke teamorieteret. Derfor oplevede Lie, at hu var alee om at forflytte Grete. Hvis der om morgee laves e ligelig fordelig af de tuge beboere, og det aftales, hvem der hjælper hiade, ka det etop være udtryk for e teamorieteret kultur, hvor der er fokus på de ekelte og på gruppes fælles arbejdsmiljø. Omvedt ka e maglede plalægig være udtryk for e kultur, hvor "solo-arbejde" vægtes. Eksemplere ovefor viser, at der er mage måder ma ka tolke sammehægee mellem arbejdspladses kultur og forflytigspraksis.

9 Nye veje til de gode forflytig De gode forflytig sker. Når forflytige er med til at styrke behadlige og pleje af beboere. Når beboeres ege ressourcer bruges til at flytte sig selv frem for passivt at blive flyttet. Når kommuikatioe med beboere er e aturlig del af pleje. Når de ye forflytigsmetoder afspejler et meeskesy, som vægter, at alle meesker har ressourcer til at blive selvhjulpe og at meesker skal behadles med respekt og værdighed. Når ma samarbejder med kollegaer om vaskelige forflytiger af beboere. Når ma deler vide med kollegaer tæt på forflytigsopgave. Når y vide om forflytiger, hjælpemidler m.m. løbede formidles og omsættes i praksis. Når aftaler og retigslijer for forflytiger overholdes. Når ma udveksler meiger og får mulighed for at sætte ord på og lytte til kollegaers holdiger til forflytiger. Når ye forflytigsmetoder formidles på e vedkommede måde og sker geem træig uder realistiske rammer. Når idførelse af ye forflytigspricipper og -praksis får de højeste prioritet af ledelse. Når forældede forflytigsmetoder saktioeres, og år ma overholder fælles retigslijer. Når hjælpemidler er tilgægelige og avedes. Når der er tilstrækkelig plads til at udføre forflytige. Når "smerte" er større ed geviste ved de gamle forflytigsmetode/-vae. Eksemplere viser, at det er vigtigt at få et fælles billede af de særlige kulturer, der domierer arbejdspladse eller gruppe af medarbejdere, som skal forbedre deres forflytigspraksis. Som vi så, ka arbejdspladses kultur ete fremme e y forflytigspraksis eller blokere for at ma bryder fastgroede vaer og uhesigtsmæssige rutier. Det er afgørede at forstå arbejdspladses kultur for at vide, om e y forflytigspraksis arbejder med eller mod kulture. Forstår ma først arbejdspladses kultur, har ma et godt afsæt for at vide, om der skal arbejdes med egetlige kulturædriger.

10 10 Nye veje til de gode forflytig Kom videre med jeres forflytigspraksis Forflytigsidsatser i et kulturperspektiv Vil I arbejde med at forbedre jeres måde at forflytte beboere på, må I arbejde med at bryde holdiger, vaer, rutier og måder at hadle på, som kedeteger de ekeltes og arbejdspladses forflytigspraksis og som er e del af arbejdspladses kultur. Det ka I gøre ved at lave e foradrigsidsats, som tager udgagspukt i arbejdspladses kokrete praksis i dagligdage. På de måde bliver idsatse vedkommede og ærværede for dem, der skal foradre praksis eller bryde vaer. Sæt foradrigere i system Når I arbejder med foradriger af jeres forflytigspraksis må idsatse sættes "i system" ved at orgaisere og tilrettelægge forløbet som et projekt. E overskuelig måde at orgaisere projektet på - fra idee fødes til der er skabt de øskede foradriger i hverdage - er at iddele projektet i 5 faser: Hvad er et foradrigsprojekt? Et foradrigsprojekt er e tidsafgræset opgave, som har et klart mål som ka måles. I projektet trækker ma på medarbejderes vide, kompetecer og egagemet for at å målet og for at skabe mærkbare foradriger i hverdage.

11 Nye veje til de gode forflytig 11 Fase 1) Forberedelse og forakrig Her beslutter I hvilke idsats I vil sætte i værk. Det sker i et samarbejde mellem ledelse og de asatte. Projektgruppe etableres og der laves e foreløbig projektpla. Fase 2) Plalægigsfase I dee fase udarbejdes de edelige projektpla. Her plalægges og koordieres aktivitete. Det er også i dee fase at der skabes klarhed over opgaver, roller og asvar og projektet formidles til de berørte. Fase 3) Kulturdialoge I dee fase skal dialoge plalægges, medarbejdere iviteres og selve dialoge geemføres. Dialoge skal hadle om arbejdspladses forflytigspraksis og mulige forbedrigsområder. Fase 4) Efter kulturdialoge Efter at kulturdialoge har været afholdt, skal de eller de idsatser ma vil arbejde videre med vælges og geemføres. I dee fase bearbejdes materialet fra kulturdialoge, idsatsområdere vælges og der laves e hadligspla.. Fase 5) Evaluerigsfase I dee fase opsamles erfarigere fra projektet. Ma evaluerer på de måde projektet er geemført på. Er projektets mål ået og hvilke foradriger har det givet? Kom videre på ettet På geemgås projektets fem faser mere detaljeret og I fider e række kokrete forslag og avisiger til, hvorda I ka orgaisere et foradrigsprojekt. I fider også e beskrivelse af, hvem der har hvilke roller og asvar i løbet af processe.

12 12 Nye veje til de gode forflytig De gode forflytig i praksis Botilbud er forskellige. Arbejdsopgaver ka variere og kulture på stedet ka være meget forskellig. Derfor ka arbejdet med kulturdialoge og de efterfølgede prioriterig af idsatser, som sker i projektets 4. fase, resultere i meget forskellige idsatser. Eksempel: God kommuikatio brød de fastgroede vaer På et bosted var der problemer med samarbejdet. De fleste forflytiger blev foretaget af é medarbejder. Som regel blev der ku ved særligt tuge beboere lavet ad hoc aftaler med e kollega om at hjælpe. Da gruppe begydte at tale med hiade om deres forflytiger viste det sig, at de havde flere forskellige holdiger og tilgage til forflytig af beboere. 3 tilgage til forflytig Nogle var geerelt styret af deres omsorg for beboere. Adre forflyttede som regel ud fra retigslijer de selv havde udviklet. Atter adre var mere styret af de vide, som de havde om forflytigstekikker fra uddaelse og af at følge retigslijer. De forskellige holdiger og tilgage fugerede side om side i hverdage. Og da der ikke var traditio for at diskutere dem, var det blevet legalt at gøre, som ma selv fadt meigsfyldt og foruftig. Det, at ma ikke drøftede holdiger i hverdage, havde derfor medført, at måde at forflytte beboere på, havde udviklet sig meget forskelligt. I flere tilfælde havde ma glemt grudpricippere for de gode forflytig.

13 Nye veje til de gode forflytig 13 Ma blev eige om at drøfte holdigere til forflytig på et møde. Holdigsudvekslig ka være med til at skabe e større forståelse for hiade omkrig forflytiger og resultere i mere samarbejde om kokrete forflytiger. De tre tilgage til forflytig blev beskrevet som kulturbilleder, som i e lidt foreklet og karikeret form skulle være med til at ispirere til drøftelsere og trække forskellee i holdiger til forflytig tydeligt frem. Der blev også arbejdet kokret med at fide frem til, hvilke kultur de ekelte medarbejder særligt var bærer af. Efterfølgede drøftede medarbejdere deres præferecer med kollegaere, heruder bl.a. om der var sammehæg mellem, hvad de sagde, var vigtige værdier omkrig forflytig, og hvad de kokret gjorde i dagligdage. Ud over de fælles holdigsudvekslig gav øvelse og samtale med kollegere de ekelte medarbejder stof til eftertake om, hvorda ma kue bryde ege uvaer i forbidelse med forflytig. Kom videre på ettet På fider I flere eksempler på, hvorda arbejdet med kulturdialoge og de efterfølgede prioriterig ka give forskellige idsatser. Læs bladt adet hvorda lærede makkerpar gav øget samarbejde og videdelig og om hvorda ma på et botilbud løste et dilemma i fordelig af beboere.

14 14 Nye veje til de gode forflytig

15 Nye veje til de gode forflytig skridt mod e bedre forflytigspraksis Beslut jer for at sætte øget fokus på forflytiger i fællesskab mellem øverste ledelse, daglig ledelse og medarbejdere. Er både ledelse og medarbejdere parate er chacere for succes større. Ledelse har et særligt asvar for at gribe oplagte alediger til at geemføre et forflytigsprojekt. Det ka fx være, at flere medarbejdere klager over odt i rygge eller muskel og ledsmerter, ye tugere beboergrupper, medarbejdere peger på forflytig i arbejdspladses APV mv. Opdel projektet i faser og på e måde, så der er klarhed over asvar og roller; hvem gør hvad, hvorår, hvorda og hvorfor. De øverste ledelse må skabe rammere i form af tid og ressourcer til forflytigsprojektet. De daglige ledelse og forflytigsvejledere må være drivede kræfter år forflytigspraksis skal ædres. Ledelses deltagelse geem hele projektet sigalerer, at forflytiger er højt prioriteret og sikrer, at projektet udvikler sig. Det er vigtigt at have e fokuseret og struktureret dialog med hele medarbejdergruppe. Det giver et godt grudlag for at ædre idgroede holdiger, vaer, rutier og hadliger. Medarbejdere får lejlighed til at få sat ord på forestilliger om og holdiger til forflytiger. På de måde bliver de mere bevidste om ege og hiades forflytigspraksis. Forflytigskulturdialoge ka afdække medarbejderes syspukter og behov på e systematisk og levede måde. Dialoge er et godt afsæt for valget af særlige idsatser. Plalæg projektaktiviteter, som er kokrete og vedkommede for medarbejdere. Det tager tid at ædre vaer. Fokuser derfor på mål og resultater både på kort og på lag sigt. Følg op hvis de lagsigtede mål skal ås. Afsæt tid til løbede diskutere holdiger, brush-ups og til at udveksle erfariger om de kokrete problemer og dilemmaer, som medarbejdere møder i hverdage. De gode forflytigspraksis skal vedligeholdes efter projektets afslutig. Fasthold fx uddaelse af forflytigsvejledere. Giv dem e sylig opbakig og klare rammer for deres opgaver. Giv dem fx mulighed for, at idgå i etværk på tværs af afdeliger. Lav løbede check og evalueriger af arbejdspladses forflytigspraksis og følg op hvis fx gamle vaer ikke er blevet brudt eller hvis aftaler om forflytiger ikke er overholdt. Glem ikke de fysiske forhold og deres betydig for forflytigspraksis. Hjælpemidler skal være tilgægelige. Idretig og pladsforhold skal gøre de gode forflytig mulig.

16 16 Nye veje til de gode forflytig TEMA Ergoomi Arbejdsgivere og arbejdstagere ide for social- og sudhedsområdet samarbejder om iitiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgagspukt i arbejdsmiljølove og er formaliseret i Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed. Brachearbejdsmiljørådet kortlægger braches særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladsere med at løse dem ved bl.a. at udarbejde iformatios- og vejledigsmateriale, at holde temamøder samt at udvikle arbejdsmiljøkurser. I Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed deltager repræsetater for KL, Daske Regioer, AC, Kost & Erærigsforbudet, Dask Sygeplejeråd, Daske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogere og 3F. Vareummer Køb pjece hos

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

af det hele Randi Laubek Frederikshavn

af det hele Randi Laubek Frederikshavn Frederikshav af det hele Radi Laubek Natures skøhed har haft stor betydig for mi musik, fortæller sagere, sagskrivere og musikere Radi Laubek, der er vokset op i det ordjyske. Side 14 15 Morgefruer med

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose simose@ruc.dk www.ruc.dk/~simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej 1 4000 Roskilde Telefo: 4674 2000 www.dat.ruc.dk

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17.

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17. Aalborg Uiversitet Leg dig fra smerte Brooks, Toy Published i: magasiet Publicatio date: 2010 Documet Versio Forlagets edelige versio (ofte forlagets pdf) Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Jui 2013 Resumé Cityrige Udredig af metro til via Sydhave Metroselskabet Trasportmiisteriet Købehavs Kommue Frederiksberg Kommue Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Købehav S Telefo +45 3311 1700

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Administartive oplysninger.

Administartive oplysninger. DGU r. Stamoplysiger LOOP Nr. Lokal betegelse Matrikkel Nr.: X koordiat Y Koordiat Z kote. 98.853 3.21.03.01 G1-1 6a/7c, Tåig by 552020,95 6207170,19 66,58 T Admiistartive oplysiger. koordiat oplysiger

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010 Helede miljø e udfordrig for patietsikkkerhed? Workshop Patietsikkerhed og syge bør fredag de 15. oktober 2010 Elisabeth Brøgger Jese mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jese@regioh.dk. Pricipper

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd.

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Udgivet af: Indhold God pædagogik gør mindre ondt Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Oktober 2007

Læs mere

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium SANDSYNLIGHEDSREGNING OG KOMBINATORIK x-klassere Gammel Hellerup Gymasum Idholdsfortegelse SANDSYNLIGHEDSREGNING... 3 Sadsylghedsfelt... 3 Edelge sadsylghedsfelter (sadsylghedsfordelger):... 3 Uedelge

Læs mere

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013...det brugervelige gulv Smart på mage......forskellige måder Lami art Black & Hype Der fides æppe oget gulv, der sætter brugere mere i fokus ed lamiatgulve fra Tarkett.

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger.

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. Eksamesspørgsmål mac7100 maj/jui 013. Spørgsmål 1: Ligiger Du skal redegøre for løsig af ligiger og heruder behadle omformigsreglere for ligiger. Giv eksempler på hvorda forskellige ligigstyper (lieære,

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Fourieranalyse

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Fourieranalyse MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Fourieraalyse. udgave 7 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for fourierrækker og fouriertrasformatio. Det forudsættes i dette otat, at ma har rådighed over matematiklommeregere

Læs mere

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste Plejebrochure Gør dit bassi til det bedste Er du god til at vedligeholde dit svømmebassi? Hvis ikke, så lad os hjælpe dig. Med dee brochure vil du hurtigt blive e ekspert. Ethvert svømmebassi ka opå krystalklart

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Hvornår du skal arbejde, hvornår du kan holde fri, hvor vigtig og ofte undervurderet faktor

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Albertslund Kommune Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Præsenteret af Else Momme, seniorkonsulent, Grontmij Carl Bro Lene Flint Andersen, arbejdsmiljøkonsulent, Frederiksberg Kommune Albertslund

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Gode ledere har et godt arbejdsmiljø

Gode ledere har et godt arbejdsmiljø Gode ledere har et godt arbejdsmiljø Introduktion til fire værktøjshæfter om større trivsel og arbejdsglæde for ledere Værktøj for ledere 1 Projekt Hjælp til selvhjælp Dette hæfte er et led i projektet

Læs mere

Kompendie Komplekse tal

Kompendie Komplekse tal Kompedie Komplekse tal Prebe Holm 08-06-003 "!#!%$'&($)+*-,. cos(s + t) )0/ si(s + t) Trigoometri er måske ikke så relevat, år ma såda umiddelbart sakker om komplekse tal. Me faktisk avedes de trigoometriske

Læs mere

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007 Natarbejde hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? Fokus på natarbejde hvorfor nu det? Arbejder du om natten fast eller på skiftende vagter? Så En rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gør

Læs mere

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence Affaldshådbog 2008 Batteriidsamlig Gebrugsstatioer Storskrald Kokurrece Idhold Hilse fra direktøre 3 Nyheder i 2008 4 Geerelt 5 Hjælp di skraldemad 5 ORDNINGER Restaffald 6 Papiridsamlig 8 Batterier på

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Der er mange forhold, som har betydning for, hvordan du Det er en kunst at få disse mange forskellige

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System Itelliget Drivesystems, Worldwide Services DK Alumiiumsgear og -motorer Fås med Sealed Surface Coversio System NORD Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Fordele ved alumiiumsgear Korrosiosbestadigt

Læs mere

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg Opbygig og vedligehold a procesalæg SESAM præsetatio Leif Taagberg Direktør, Taagberg Pro-Cosult Jes Norlig Mathiasse PCS7 Produktmaager, Siemes Siemes A/S 2013 SESAM præsetatio Hi [13]. All rights r gig

Læs mere

Projekt 8.2 Slaget ved Trafalgar-Nelsons og Villeneuves strategier. Matematisk modellering af et af verdenshistoriens store slag.

Projekt 8.2 Slaget ved Trafalgar-Nelsons og Villeneuves strategier. Matematisk modellering af et af verdenshistoriens store slag. Projekt 8.2 Slaget ved Trafalgar-Nelsos og Villeeuves strategier. Matematisk modellerig af et af verdeshistories store slag. Om de matematiske metode Vi vil illustrere de matematiske metode, ved at vise

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere