ARBEJDSMILJØPROGRAM FOR DR BYEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØPROGRAM FOR DR BYEN"

Transkript

1 ARBEJDSMILJØPROGRAM FOR DR BYEN Den måde vi angriber arbejdsmiljøet på er noget nyt. Arbejdsmiljøet er ikke kun entreprenørens ansvar. Det er bygherren der lægger hele den ydre ramme. Det er os der bestemmer tidsplanen, os der bestemmer hvor meget plads den enkelte entreprenør har, og dermed til dels hvor farligt der bliver at arbejde der. Vi deler projektet op i entrepriser, det er bygherren der skaber grænsefladerne mellem entrepriserne. Vi har et ansvar som vi må se i øjnene. Derfor går vi fremadrettet ind vi gør noget positivt ud af det. Hvorfor skal man blive skadet på sin arbejdsplads? Det vil vi ikke acceptere og vores målsætning er klar ingen arbejdsulykker. Kravet i sig selv er båret af en holdning, men ved at bygge etikken ind i projektet har vi gjort det til noget teknisk. Det har vores branche det bedst med. Vi gør det til noget man kan måle og veje og dermed forholde sig til, indefra og udefra. Der er en tæt sammenhæng mellem produktivitet, kvalitet, økonomi og sikkerhed og sundhed. Hvis indsatsen svigter på et område får det negative konsekvenser på de andre områder. I DR Byen vil vi have succes på alle fire områder. DR Byen skal være Danmarks bedste og sikreste arbejdsplads. Kjeld Boye Møller, Projektdirektør

2 INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats bygherren forventer, stiller krav om og selv bidrager til under opførelsen af DR byen. I kapitel 1 gennemgås bygherrens konkrete arbejdsmiljøpolitikker der favner bredt lige fra en forebyggelsespolitik til en politik for arbejdspladskultur og sociale forhold. For at undgå ubehagelige overraskelser og for at kunne dokumenterer at de ønskede resultater opnås er det nødvendigt løbende at kunne måle og opgøre på indsatsen. Det er nødvendigt at benytte flere metoder for både at kunne reagerer hurtigt og for vurdere effekten af ressourceforbruget. Indikatorer og målemetoder er beskrevet i kapitel 2. Bygherren stiller en række præcise krav til entreprenørerne. Vigtigt er krav til kvalifikationer organisation og ledelse. Kravene til entreprenørernes præstation bliver gennemgået i kapitel 3. Bygherren vil være synlig og proaktiv i byggeperioden. En vigtig opgave bliver at koordinere sikkerhedsarbejdet både i de enkelte segmenter og imellem segmenterne. Bygherrens indsatsområder og aktiviteter er beskrevet i kapitel 4. Rettidig omhu og god sikkerhedsplanlægning kan komme til kort, hvis kommunikationen på pladsen ikke fungerer på pladsen. Bygherren vil have et særligt fokus på kommunikation og de medier og kommunikationsmidler der vil blive anvendt er beskrevet i kapitel 5. Endelig er det vurderet, at en række erfaringer fra byggeriet af DR Byen vil kunne anvendes efterfølgende i bygge- og anlægsbranchen. I kapitel 6 lægges der op til at samarbejde med organisationer og myndigheder om at opsamle og formidle disse erfaringer. September 2002 Side 2

3 INDHOLD ARBEJDSMILJØPOLITIKKER 4 MÅLEPUNKTER 9 KRAV TIL ENTREPRENØRERNE 12 BYGHERRENS INDSATSER 15 KOMMUNIKATION 19 SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDER 20 September 2002 Side 3

4 ARBEJDSMILJØPOLITIKKER Bygherren vil gerne være på forkant med sikkerhed og sundhed. Politikkerne skal være med til at skabe et overordnet indblik i hvilke områder bygherren tillægger stor vægt. Politikkerne skal yderligere sikre, at byggeriet foregår med størst mulig fokus på sikkerhed og sundhed, således at ulykker kan elimineres. Bygherren har formuleret følgende arbejdsmiljøpolitikker: Forebyggelsespolitik Alkohol og rusmiddelpolitik Politik for adgangskontrol Politik for kranarbejde Politik for arbejde i højder Politik for beredskab Besøgspolitik Arbejdspladskultur og sociale forhold Politik for præmiering Politik for orden og ryddelighed Politik om åbenhed September 2002 Side 4

5 ARBEJDSMILJØPOLITIKKER Forebyggelsespolitik På forhånd at identificere risici for ulykker og sundhedsskader og fjerne eller forebygge disse Forbyggelsesprincipperne er: Risici forebygges ved kilden Begrænse område og tid, hvor risici forekommer Benytte sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler Det er bygherrens intention gennem øget fokusering på Arbejdsmiljøområdet at skabe en arbejdsplads, hvor risikoen for arbejdsulykker elimineres. Alkohol og rusmiddelpolitik Alkohol og rusmiddel forbud på byggepladsen Forbudet vil blive sanktioneret Da alkohol og rusmidler påvirker menneskers evne til at handle og tænke klart vil indtagelse af dette medføre en risiko for ulykker ikke mindst for de personer, der indtager alkohol eller rusmidler i arbejdstiden, men også for øvrige medarbejdere på pladsen. Derfor ønsker Bygherren ikke alkohol eller rusmidler på byggepladsen. Det vil blive accepteret, at der indtages en øl til frokost i kantinen. Politik for adgangskontrol Adgangskontrol på byggepladsen skal sikre: - At bygherren er informeret om, hvad der foregår på pladsen - Byggepladsens værdier - Optimere trafikale forhold på pladsen - Understøtte byggepladsens logistik - Orientering af besøgende - De besøgendes sikkerhed Gennem adgangskontrol er det DR Byens målsætning at sikre byggepladsens værdier samt at være orienteret om, hvad der foregår på byggepladsen. Alle der skal have adgang til at arbejde på byggepladsen skal gennemgå et obligatorisk sikkerhedskursus. September 2002 Side 5

6 ARBEJDSMILJØPOLITIKKER Politik for kranarbejde Bygherren vil udpege en krankoordinator Der vil blive fastlagt procedure for opstilling og arbejde med kraner Koordinatoren vil sikre optimal udnyttelse af kran kapaciteten også imellem segmenter Der etableres radiokommunikation Der gennemføres særlige tiltag omkring anhugning For at øge fokus på sikkerhed ved kran arbejde vil Bygherren stille en kran koordinator til rådighed. Dette for at skabe sikkerhed for mandskab omkring kranerne og for at undgå uheld ved ydre påvirkningerne såsom blæst, blød bund m.m. Kranførerne vil blive inddraget omkring koordinationen med øvrige arbejder på pladsen for at skabe den største sikkerhed på pladsen. Politik for arbejde i højder Bygherren varetager opstilling af hovedstilladser Bygherren opstiller et antal materiale- og personhejse Bygherren godkender entreprenørens stilladser, kraner, hejse og lifte inden ibrugtagning Politik for beredskab Udarbejdelsen af beredskabsplaner skal sikre hurtig og effektiv indsats ved ulykker og andre beredskabshændelser Tre niveauer for beredskabsplaner Entreprenørens beredskabsplan Tilsynets beredskabsplan DR Byens beredskabsplan Ved hjælp af entreprenørernes beredskabsplaner samt DR Byens egen overordnede Beredskabsplan, ønsker vi at være i stand til tackle enhver normal tænkelig forekommende beredskabshændelse på en sikker, forsvarlig og professionel måde. Bygherren vil for at undgå brandulykker udarbejde instruktioner for brug af åben ild og røg på byggepladsen. September 2002 Side 6

7 ARBEJDSMILJØPOLITIKKER Besøgspolitik DR Byen åbnes for offentligheden Der etableres udstillingslokale i skurbyen Der arrangeres rundture i et vist omfang Der udpeges en besøgskoordinator og besøgsansvarlig Der udarbejdes en besøgsvejledning Som en moderne medievirksomhed er det helt i DR s ånd, at åbne DR Byens byggeplads for offentligheden.. For at bibeholde sikkerheden ved udefrakommende besøg på pladsen vil Bygherren udpege en besøgsansvarlig/koordinator, som får ansvaret for at godkende og tilrettelægge besøg på pladsen. Besøg på vores byggeplads må på ingen måde virke generende på produktionen, ej heller må besøg fremkalde situationer af sikkerhedsmæssig karakter. Der vil derfor blive udarbejdet en besøgsvejleding, som fortæller hvordan de besøgende skal forholde sig ved besøg på byggepladsen og hvilke personlige værnemidler der skal anvendes under besøget. Arbejdspladskultur og sociale forhold DR Byen skal være en byggeplads med fællesskab og holdånd Skurvognskulturen højnes både for kontorarbejde og for bygningsarbejdere Sport, kampagner, konkurrencer, sociale/kulturelle arrangementer vil blive brugt Danmarks Radio s ønske om at være en forgangsbygherre udmøntes i et stærkt ønske om at etablere en arbejdsplads, hvor fællesskabet og holdånden stor trives. Derimod vil det under ingen omstændigheder blive accepteret, at der foregår indkvartering/overnatning i campingvogne på eller i tilknytning til byggepladsen. Der etableres kantine for alle, der er beskæftiget på pladsen. Politik for præmiering DR Byen vil præmiere de entreprenører der sætter sikkerhed og sundhed højt ikke blot hos dem selv, men også i samarbejdet med andre Der kan præmieres på alle niveauer, fra enkeltmandspræstation til holdindsats Der præmieres både undervejs og ved afslutning af byggearbejdet September 2002 Side 7

8 ARBEJDSMILJØPOLITIKKER Politik for orden og ryddelighed Bygherren vil sikre en ren byggeplads gennem: Øget planlægning Daglig opfølgning Kurser og kampagner Fokus på daglig oprydning En ren byggeplads vil sikre: funktionel byggeplads arbejdsmiljømæssig bedre byggeplads aflevering af et rent byggeri Gennem en øget indsats på planlægningsområdet samt en daglig opfølgning ønsker bygherren at gøre byggepladsen indretning så funktionel og arbejdsmiljøvenlig som mulig. Politik om åbenhed DR Byen ønsker at samarbejde åbent og konstruktivt med myndigheder og faglige organisationer DR Byen etablerer en følgegruppe med: Arbejdsmarkedspartere BST Arbejdstilsynet DR projektledelsen Stor entreprenør Bygherren vil sørge for, at der bliver tale om en rullende følgegruppe, som hele tiden modsvarer byggeriets stade. September 2002 Side 8

9 MÅLEPUNKTER For at leve op til egne opstillede politikker for sikkerhed og sundhed har Bygherren ligeledes fastsat målepunkter, så det løbende kan konstateres om indstasen inden for sikkerhed og sundhed er tilstrækkelig. Der er fastsat følgende målepunkter: Arbejdsulykker og nærved ulykker Mønsterarbejdsplads Bygherreinspektioner Eksterne inspektioner Spørgeskema/interviewundersøgelser Evalueringer Medieomtale September 2002 Side 9

10 MÅLEPUNKTER Arbejdsulykker og nærved ulykker Målsætninger er 0 arbejdsulykker Bygherren opgør arbejdsulykker og nærved-ulykker således: - Ulykkesstatistik/måned - Ulykker i forhold til præsterede arbejdstimer - Arbejdsbetinget sygefravær/måned Der lægges vægt på, at sikkerhedsgrupperne registrerer nærvedulykker, så fremtidige tilsvarende ulykker kan forebygges. Mønsterarbejdsplads Målsætningen er grønt på alle målepunkter i Mønsterarbejdspladsen Bygherren indsamler og fremlægger samtlige opgørelser fra resultaterne af Mønsterarbejdsplads Entreprenørerne står selv for runderingerne i forbindelse med Mønsterarbejdspladsen, og de har ansvar for indberetning af alle forhold til Bygherren. Entreprenøren skal selv formidle information til egne medarbejdere. Bygherreinspektioner Målsætningen er, at der ikke konstateres fejl og mangler Bygherren gennemføre og fremlægger resultatet af sikkerhedsinspektioner To typer af inspektioner: - Sammen med entreprenørens projektansvarlige (den hyppigste) - Af bygherren alene Bygherren vil foretage de nødvendige inspektioner, således at byggepladsen altid har en høj standard inden for sikkerhed og sundhed. Eksterne inspektioner Målsætninger er, at der ved eksterne inspektioner ikke findes væsentlige fejl og mangler og at der ikke udstedes påbud fra AT Bygherren vil søge at fremme gennemførelsen af eksterne inspektioner Eksterne inspektioner kan f.eks. foretages af AT, faglige organisationer og følgegruppen Bygherren vil gerne invitere eksterne myndigheder/interessenter til at deltage i inspektioner for hermed at sikre en høj standard inden for sikkerhed og sundhed. September 2002 Side 10

11 MÅLEPUNKTER Spørgeskema/interview Målsætningen er at kommunikationen omkring sikkerhed og sundhed når ud til og accepteres af alle. Bygherren vil løbende undersøge effekten af kommunikationen bl.a. gennem spørgeskemaundersøgelser og interviewundersøgelser Evalueringer Målsætningen er, at tiltag og anvendte ressourcer i sikkerheds og sundhedsarbejdet skal have størst mulig effekt Bygherren vil løbende gennemføre forskellige evalueringer, f.eks.: - På baggrund af målinger, erfaringer fra sikkerhedsarbejdet, eksterne bidrag - Målrettede seminarer/workshops med f.eks. Deltagelse af sikkerhedsrepræsentanter og procesledere Det er vigtigt, at sikkerheds og sundhedsarbejdet har den ønskede effekt hvilket kan undersøges ved evalueringer. Medieomtale Målsætningen er, at den indsats der gennemføres i DR Byen er så markant og nyskabende, at den vil medføre medieomtale i dagspresse og fagpresse. Bygherren vil indsamle og offentliggøre al medieomtale af byggeriet af DR Byen September 2002 Side 11

12 KRAV TIL ENTREPRENØRERNE Bygherren lægger stor vægt på, at entreprenørerne er seriøse omkring håndtering af sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Dette gælder både for entreprenørernes egne medarbejdere men tillige i forhold til andre entreprenører på pladsen. Dette vil nemlig føre til en mere sikker arbejdsplads for alle. På baggrund af dette har Bygherren fastlag krav som alle entreprenører skal følge. Der er opstillet krav inden for: Kvalificeret personale Organisationen Systematisk arbejde Planlægning Instruktion September 2002 Side 12

13 KRAV TIL ENTREPRENØRERNE Kvalificeret personale Entreprenørens sikkerhedsansvarlige skal have følgende kvalifikationer: - Erfaring på bygge- og anlægsområdet - Praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde - Fornøden dokumenteret viden om arbejdsmiljø - Gennemført arbejdsmiljøuddannelsen ( 9) For at være sikker på en høj standard af medarbejdere på byggepladsen stiller Bygherren krav omkring uddannelse af nøglemedarbejdere. Medarbejdere uden den nødvendige uddannelse/træning accepteres ikke som nøglepersoner. Uddannelseskravet er tillige gældende for underentreprenører. Inden for alle øvrige områder hvor der i følge lovgivningen er krav om træning/uddannelse skal medarbejderen have den nødvendige træning/uddannelse inden påbegyndelse af arbejdet. Her kan bl.a. nævnes kranførercertifikat, epoxyarbejde, stilladsarbejde, truck m.m. Desuden stilles der krav om, at et passende antal medarbejdere i hvert sjak har førstehjælpskursus samt teknisk brandslukningskursus. Organisation Etablerer egen sikkerhedsorganisation, herunder sikkerhedsgrupper for alle arbejder Aktiv deltagelse i sikkerhedsmøder Rapportering omkring sikkerhedsarbejdet til bygherren Registrerer arbejdsulykker og nærved ulykker Opgør arbejdsbetinget sygefravær Systematisk arbejde Entreprenøren skal implementere arbejdsmiljøledelse omkring egen entreprise, følgende skal være på plads: - Politik og målsætninger - Procedure og instruktioner - APV - Sikkerhedsprocedure for risikobehæftet arbejde - Risikovurdering Mønsterarbejdsplads - Hændelses/årsagsanalyser af arbejdsulykker - Aktiv deltagelse i sikkerhedsarbejdet - Medarbejderkvalifikationer - Målinger (mønsterarbejdsplads) September 2002 Side 13

14 KRAV TIL ENTREPRENØRERNE Planlægning Entreprenøren skal bidrage aktivt til udarbejdelsen af plan for sikkerhed og sundhed Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en beredskabsplan Konstruktivt indarbejde sikkerhedsarbejdet i partnering modellen og trimmet byggeri Instruktion Entreprenøren har ansvaret for at instruere egne medarbejdere Entreprenøren skal deltage i bygherren obligatoriske sikkerhedskursus for alle medarbejdere samt i øvrige målrettede specifikke sikkerhedskurser som bygherren foranstalter September 2002 Side 14

15 BYGHERRENS INDSATSER Bygherren vil sørge for at sikkerhed og sundhed på byggepladsen tages alvorligt, samt at det formidles til de rette personer. Bygherren har derfor forståelsen af at sikkerhed og sundheds området tildeles de nødvendige ressourcer. Bygherren vil derfor sørge for at der sker en opfølgning på pladsen således at gældende regler bliver overholdt. Bygherren har indsatser inden for: Koordinering af sikkerhedsarbejdet Koordinering med byggeledelse, tilsyn og eksterne interessenter Obligatorisk sikkerhedskursus Kontrol Sanktioner Dokumentation Opfølgning Ydelser på fællesområder Sikkerhedsovervågning September 2002 Side 15

16 BYGHERRENS INDSATSER Sikkerhedskoordinering Bygherren koordinerer sikkerheds- og sundhedsarbejdet i DR Byen Der etableres hovedsikkerhedsudvalg for DR Byen Der oprettes koordinerende sikkerhedsudvalg for hvert segment Bygherren deltager i entreprenørernes sikkerhedsmøder Der etableres sikkerhedsteams for risikobehæftet arbejde, hvor det skønnes hensigtsmæssigt Der vil, når det skønnes hensigtsmæssigt, blive holdt seminarer for nøglemedarbejdere omkring særlige risikoområder Der er ansat kvalificerede sikkerhedsfolk, som vil varetage Bygherrens koordinering af sikkerheds og sundhedsarbejdet i DR Byen. Herudover er der tilknyttet ressourcepersoner inden for miljø og arbejdsmiljø, som der trækkes på i nødvendigt omfang. Koordinering Bygherren vil udarbejde instruktion omkring byggeledelsens og tilsynets rolle i sikkerhedsarbejdet Bygherren sikkerhedskoordinator vil deltage i byggemøder når det skønnes hensigtsmæssigt Bygherren sikkerhedskoordinator vil koordinere med projektets grænseflader herunder: - Driftsorganisationen i DR - Myndigheder - Organisationer (ammunitionsrydningstjenesten) - Virksomheder (ØSS, Metro, bygherrer) - Øvrige Obligatorisk sikkerhedskursus Bygherren vil afholde et obligatorisk sikkerhedskursus for alle medarbejdere, der skal have adgang til byggepladsen Som dokumentation for gennemførelse af kurset vil der blive udleveret personligt adgangskort til pladsen. Kontrol Bygherren vil kontrollere byggepladsens standard løbende Bygherren vil foretage inspektion af alle indkomne kraner, stilladser m.m. Bygherren vil kontrollere adgangen til byggepladsen Bygherren vil kontrollere entreprenørerne sikkerhedsarbejde Bygherren vil kontrollere at sikkerhedsmæssige kvalifikationer, certifikater m.m. Bygherren vil kontrollere anmeldelse af arbejdsulykker og undersøgelsen af disse September 2002 Side 16

17 BYGHERRENS INDSATSER Sanktioner Brud på bygherrepolitikker vil blive indberettet til og behandlet af projektledelsen Bygherren vil, ved overtrædelse af sikkerhedsreglerne kunne benytte bl.a. følgende sanktioner overfor firmaer eller enkeltpersoner: - Øjeblikkelig bortvisning - Mundtlige og skriftlige advarsler - Standsning af arbejdet - Lade sikkerhedsforanstaltninger udføre for entreprenørens regning Overtrædelse af gældende regler vil påvirke mulighederne for at opnå del i bygherrens præmiering af indsats. Dokumentation Følgende dokumentation for sikkerheds og sundhedsarbejdet vil blive tilvejebragt af bygherren: - Byggesagsbeskrivelse - Partnering aftale - Plan for sikkerhed og sundhed - Ulykkesstatistik - Mønsterarbejdspladsopgørelser - Inspektionsrapporter - Div. effektmålinger - Referater fra seminarer, workshops m.m. - Præmieringer - Referater fra sikkerhedsorganisationen - Påbud fra Arbejdstilsynet - Korrespondance - Fotodokumentation Opfølgning Bygherren vil løbende vurdere behovet for kampagner og andre målrettede indsatser som kan hjælpe til forståelse og indsats på enkelte specifikke områder, f.eks.: - Vinterforanstaltninger - Affaldshåndtering - Kemiske stoffer og materialer - Kranarbejde Ydelser på fællesområder For at understøtte indsatsen, vil bygherren påtage sig en række konkrete ydelser, bl.a.: - Stillads, hejs - Affaldsbortskaffelse - Rengøring af skurby og fællesområder - Belysning - Mandskabs-, kontor- og kantinefaciliteter - Vagtordning - Vinterforanstaltninger September 2002 Side 17

18 BYGHERRENS INDSATSER Sikkerhedsovervågning For at skabe sikkerhed omkring byggepladsens værdier vil følgende blive etableret: - Indhegning af byggepladsen - Døgnvagt - Videoovervågning - Runderinger på pladsen September 2002 Side 18

19 KOMMUNIKATION Kommunikationsindsatsen og erfaringsopsamling er en betydningsfuld del af arbejdsmiljøindsatsen for DR Byen. Der er to mål med opgaven: 1. At styrke kommunikationsindsatsen på byggepladsen, så medarbejderne får fokus på og aktivt medvirker til - at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø på pladsen. 2. At samle op på erfaringerne fra arbejdsmiljøprogrammet, så de indhøstede erfaringer kan bruges i andre sammenhænge. En succesfuld kommunikationsindsats og erfaringsopsamling er afhængig af medarbejdernes engagement og af at medarbejderne inddrages aktivt i begge dele af opgaven. Der vil blive udarbejdet en DR avis, som vil beskrive den løbende udvikling i DR Byen. Herudover vil der blive informeret ved indgangen til pladsen, ved mandskabsskure, i kantinen og hvor det eller kunne findes relevant. For at sikre åbenhed omkring alle forhold, vil alle At-påbud blive offentliggjort. September 2002 Side 19

20 SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDER På baggrund af de mange planlagte aktiviteter under byggeriet af DR Byen, vil det være muligt, at indsamle data om miljø- og arbejdsmiljø som det i det væsentlige ikke tidligere har været indsamlet i Danmark. Disse data vil kunne udnyttes i projektet, men vil også kunne anvendes til en styrkelse af byggebranchen generelt. DR Byen vil derfor løbende vurdere, om der er mulighed for at etablere samarbejdsprojekter med myndigheder, organisationer m.m., hvor erfaringer og materiale fra DR Byen kan nyttiggøres og formidles September 2002 Side 20

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital.

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital. DNU Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital i Århus En stor byggeplads Byggeområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.

Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen. Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Indhold: Kort tilbageblik på AT handleplan fra december 2007

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Maj 2015 Vers. Udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Oktober 2014 Vers. Udarbejdet

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 NOTAT 15. april 2008 Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 J.nr. VG/NKO Afgrænsning store/små komplicerede/ukomplicerede byggepladser Hvordan kunne disse regler fastsættes?

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

BILAG. Samarbejde og. kommunikation

BILAG. Samarbejde og. kommunikation BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter Bilag 1 Eksempel på spilleregler for et projekt 2 Oversigt over møder i byggeprojekt 3

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Sikkerhedshåndbog. DNV-Gødstrup byggepladsen. Hospitalsenheden Vest Herning

Sikkerhedshåndbog. DNV-Gødstrup byggepladsen. Hospitalsenheden Vest Herning Sikkerhedshåndbog DNV-Gødstrup byggepladsen Hospitalsenheden Vest Herning Udgave: Juni 2015 Udgiver: Projektsekretariatet DNV-Gødstrup Tanja Andersen, arbejdsmiljøansvarlig Mobil: 2466 1606 Den nyeste

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere

Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere Krav til sikkerhedskoordinatorens forpligtigelser på renoverings- og nybygningssager Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

SES.DK. Eksempel på en bygherre, der følger BID anbefalinger Jan Q. Rasmussen (SES/BID)

SES.DK. Eksempel på en bygherre, der følger BID anbefalinger Jan Q. Rasmussen (SES/BID) Eksempel på en bygherre, der følger BID anbefalinger Jan Q. Rasmussen (SES/BID) Retten på Frederiksberg SES.DK Præsentationens indhold Bygherrerollen generelt. Hvilket ansvar har bygherren egentlig indenfor

Læs mere

Faktablad om BS-måling BS-MÅLING GENERELT

Faktablad om BS-måling BS-MÅLING GENERELT Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling BS-MÅLING GENERELT BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en metode til måling af sikkerhedsniveau og sikkerhedsadfærd på byggepladser.

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

1.4 Bilag B Tjekliste overdragelse opstartsfase 25052016

1.4 Bilag B Tjekliste overdragelse opstartsfase 25052016 1.4 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Navn Skriv tydeligt Arbejdsmiljø og miljø Jeg bekræfter hermed, at jeg vil overholde de givne regler, og jeg vil deltage aktivt i arbejdet med at skabe en sikker

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

DØMMEKRAFT. i byggeriet

DØMMEKRAFT. i byggeriet dømmekraft _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 19 i byggeriet INTERVIEW med adjunkt Lise Justesen, Center for ledelse i byggeriet /CBS Dømmekraft skal ikke erstatte procedurer,

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

AM2014 Er det realistisk at halvere arbejdsulykkerne på store byggepladser?

AM2014 Er det realistisk at halvere arbejdsulykkerne på store byggepladser? AM2014 Er det realistisk at halvere arbejdsulykkerne på store Vi tager afsæt i erfaringer fra byggeriet af Det nye Universitetshospital i Aarhus Præsentation af oplægsholdere og deltagere Katrine Schimmelmann,

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S. Firma: Muehlhan A/S Udarbejdet af: Jan Tofte Henriksen

MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S. Firma: Muehlhan A/S Udarbejdet af: Jan Tofte Henriksen Side: 1 MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S Side: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MILJØ- OG SIKKERHEDSSYSTEMET Sikkerhedsfilosofi...3 Sikkerhedsmålsætning...4 Opdatering/revision...4 2 OPLÆRING & INFORMATION Generelt...5

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres,

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Sikkerhedsrunderinger på byggepladsen et historisk overblik

Sikkerhedsrunderinger på byggepladsen et historisk overblik Sikkerhedsrunderinger på byggepladsen et historisk overblik Lars Vedsmand, arbejdsmiljøkoordinator 1 Sikkerhedsrundering del af koordinators opgaver Nu et lovkrav fra 2013 Baggrund i Handleplan mod ulykker

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Revisionsnummer 01 Dato: 30.04.2015 Udarb. af: Mikael D. Lauridsen MDL Byggeplads: Location Adresse Bygherre Århus

Læs mere

Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser?

Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser? Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser? Arbejdsmiljøkoordinator, Betina Lyngsø 1 28-04-2016 ARBEJDSMILJØOPLÆG Betina Lyngsø 2007- COWI A/S Arbejdsmiljøunderviser, AMK(B)

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Udarbejdet af sektionsledere for plejecentre område Øst og Vest i Faaborg-Midtfyn Kommune d. 31. maj 2010 Godkendt af MED-udvalg for plejecentre

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Årsmøde 2011. Workshop om arbejdsmiljø: Den professionelle bygherre varetager sit ansvar og forholder sig aktivt til mulighederne for koordinering af arbejdsmiljøprocessen Bygherreforeningen Borgergade

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering - et ansvar for bygherren. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Alectia A/S

Arbejdsmiljøkoordinering - et ansvar for bygherren. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Alectia A/S Arbejdsmiljøkoordinering - et ansvar for bygherren Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Alectia A/S Arbejdsmiljø er et ansvar for både Bygherre, Projekterende og Entreprenør Bygherrens lovgivningsmæssige

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Sikkerhedskultur med ejerskab. Her hjælper vi og passer på hinanden

Sikkerhedskultur med ejerskab. Her hjælper vi og passer på hinanden Sikkerhedskultur med ejerskab Her hjælper vi og passer på hinanden Præsentation Navn Firma Berøringsflade med emnet 2 10. NOVEMBR 2015 ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2015 Sikkerhedshåndbogen for Viborg Akutcenter.

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne - Guide 5. Udbud

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne - Guide 5. Udbud Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne - Guide 5 Udbud Casper Siebken Schultz Kirsten Jørgensen December 2015 Denne publikation er en del af konceptet Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Sikkerhedshåndbog DNV-Gødstrup byggepladsen

Sikkerhedshåndbog DNV-Gødstrup byggepladsen Sikkerhedshåndbog DNV-Gødstrup byggepladsen Hospitalsenheden Vest Herning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til DNV-Gødstrup 4 2. Om byggeriet 5 3. Arbejdsmiljø 7 3.1 Sikkerhed 8 3.2 Samarbejde 8 3.3 Sammenhold

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser Vejledning om indhold, omfang og deltagere samt tilmelding og gennemførelse

Læs mere

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre?

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? Hvordan understøtter arbejdsmiljøreglerne rederiernes sikkerhedsorganisation Kontorchef Per Sønderstrup, Center for Maritime Regulering,

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Virkemidler i DNU-projektet. Kurt Egmose, Chefkonsulent og DNU Sikkerhedschef

Virkemidler i DNU-projektet. Kurt Egmose, Chefkonsulent og DNU Sikkerhedschef Virkemidler i DNU-projektet Kurt Egmose, Chefkonsulent og DNU Sikkerhedschef DNU-projektet Sammenlægning af alle hospitaler i Aarhus til Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) DNU projektet i tal

Læs mere

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. september 2013 A036018 SUL BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas

Læs mere

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG 2014 Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 1.0 GENEREL ORIENTERING 1.1 Orientering og formål 4 1.2

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2010

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2010 Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2010 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at vejlede og rådgive byggevirksomheder og deres ansatte om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer.

Læs mere

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer:

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer: Arbejds- og sikkerhedsbeskrivelse (AOS) BIOFOS ønsker at opretholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For at sikre dette skal der før en arbejdsopgave påbegyndes udarbejdes et AOS-skema.

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker på DNU byggepladsen

Forebyggelse af arbejdsulykker på DNU byggepladsen Forebyggelse af arbejdsulykker på DNU byggepladsen Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus www.dnu.rm.dk DNU byggepladsen set fra luften Eksisterende hospital AUH, Skejby Sydligt byggespor

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet på DNU v/ Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsleder Katrine Schimmelmann. Arbejdsmiljørådsmøde. 8.

Arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet på DNU v/ Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsleder Katrine Schimmelmann. Arbejdsmiljørådsmøde. 8. Arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet på DNU v/ Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsleder Katrine Schimmelmann Arbejdsmiljørådsmøde 8. maj 2017 Hvad vil vi? Hvordan når vi derhen? Hvem gør hvad? Byggeriet af Det

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere