Evaluering på Vestfyns Gymnasium

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering på Vestfyns Gymnasium"

Transkript

1 Evaluering på Vestfyns Gymnasium Udkast til kvalitetssikringssystem og evalueringsplan (revideret version) Præsentation af systemet Sammenhæng mellem Kvalitetssikringssystemet og evalueringsplanen Den samlede beskrivelse af evaluering på VG består af KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsudvikling og resultatvurdering for de gymnasiale uddannelser og EVALUERINGSPLANEN som omtales i stx-bekendtgørelsens kap. 11. Kvalitetssikringssystemet beskriver en række procedurer for hvordan nøgleområder udvælges, hvordan evalueringen gennemføres og hvordan der følges op på evalueringen. Bekendtgørelsen stiller krav om udvælgelse af nøgleområder, men ikke hvilke områder, det drejer sig om, dvs. nøgleområderne kan hentes fra alle niveauer og områder på skolen: ledelse, administration, team, kommunikation, undervisning, efteruddannelse, elevers studiekompetences mm. Desuden er der i kvalitetsbekendtgørelsen krav om, at arbejdet med elevernes udvikling fra elev til studerende løbende skal belyses. Her overlapper kvalitetssystemet med kravene til løbende intern evaluering, som den beskrives i stx-bekendtgørelsens paragraffer om evalueringsplanen. Indledningsvis beskriver systemet en række generelle forhold, der danner ramme for evaluering af nøgleområder. Kvalitetssikringssystem Kvalitetssikringsbekendtgørelsen A: Generelle oplysninger o Ledelsens organisering o Sammenhæng med skolens værdigrundlag o Inddragelse af elever og aftagere o Lærernes efteruddannelse o Inddragelse af eksterne evalueringer B: Procedurer for arbejdet med nøgleområder o Udvælgelse af nøgleområder o Evaluering af nøgleområder o Opfølgning på evaluering af nøgleområder C: Løbende belysning af undervisnings- og arbejdsformer ( 3) - Overgang fra folkeskole til gymnasium - Undervisnings- og arbejdsformer i forhold til mål - Overgang fra gymnasium til videregående uddannelser Evalueringsplanen Stx-bekendtgørelsen, kap Evaluering af arbejdet med studieplanen ( 107) - Evaluering af undervisningen ( 108) - Evaluering af den enkelte elev ( 109) - Generelt evalueringsforløb ( 112ff) Evalueringsplanen fokuserer på undervisningsniveauet. Planen omfatter både en evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen og en løbende evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Desuden indgår en evaluering af studieplanen som redskab til planlægning og koordinering af undervisningen i det enkelte fag og i samspillet mellem fagene. Endelig indeholder evalueringsplanen en oversigt over det generelle evalueringsforløb med karakterer, opgaver og eksaminer. 1

2 A: Generelle oplysninger 1. Præsentation af organisationen: organisationsplanen (jf. 1, stk. 4, 1) Ledelsens organisering mht. varetagelse af det faglige og pædagogiske ansvar fremgår af skolens organisationsplan, som er tilgængelig på skolens hjemmeside. (Se bilag side 8) Planen udtrykker et formelt hierarki fra teamledelsen i toppen illustreret med den kraftige trekant i toppen til elever og lærere for neden. De grønne farver angiver de pædagogiske ledelsesrum. Som man kan se af planen, er der et netværk på tværs af det formelle hierarki i overensstemmelse med skolens værdier om decentrale beslutningsprocedurer og inddragelse af eleverne. PR og Pædagogisk udvalg er i denne sammenhæng centrale aktører. Koordinationsudvalget har i forbindelse med reformimplementeringen fået en stor rolle at spille i indsatsen for at reducere gymnasiets og VG s meget komplekse dagligdag og sætte den pædagogiske dagsorden.. Området for pædagogisk ledelse er i en vis udstrækning uddelegeret til pædagogisk inspektor. Kursusleder, pædagogisk udvalg og koordinationsudvalg spiller en central rolle i netværket omkring pædagogisk inspektor. 2. Sammenhængen mellem institutionens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering (jf. 1, stk. 4, 2) Proceduren for udvælgelsen af nøgleområder bygger på VG s målsætning, der fastslår, at VG ledes ud fra en vision om en høj grad af uddelegering af ansvar og om demokratisk deltagelse af både medarbejdere og elever. Beslutningsstrukturen skal derfor være flad og gennemskuelig, hvorved alle grupper og individer let kan inddrages. 3. Inddragelse af elever og aftagere i kvalitetssystemet (jf. 2) Inddragelse af elever og aftagere i den løbende selvevaluering og resultatvurdering sker på følgende måde: - Eleverne er inddraget i hele processen fra udvælgelse af nøgleområder, evaluering af nøgleområder og udarbejdelse af opfølgningsplan. - Aftagerne inddrages systematisk videre via kvalitetssikringssystemets procedurer for inddragelse af bestyrelsen. - De forskellige aftagerinstitutioner inddrages videre i de tilfælde, det er relevant, dvs i de tilfælde hvor de udvalgte nøgleområder retter sig mod aftagernes krav og forventninger til de studerende og i de tilfælde, hvor skolen vil indhente oplysninger fra aftagerne eller formidle særlige resultater til aftagerne. - Hvordan erfaringer med de uddannedes overgang til og fordeling på de videregående uddannelser inddrages. 4. Lærernes efteruddannelse Lærernes faglige og pædagogiske ajourføring sker på flere måder: - Den enkelte lærers egen opdatering f.eks. via medlemskab af de faglige foreninger herunder faglig/pædagogisk opdatering via den nyudgivne faglige litteratur. - Gennem skolens etablerede faggruppessamarbejde. - Via årlige pædagogiske arrangementer typisk for skolens samlede lærerpersonale - Via deltagelse i eksterne (og interne) efteruddannelseskurser typisk udbudt gennem de faglige foreninger. Skolen afsætter hvert år ressourcer på budgettet til efteruddannelse. Anvendelsen af midlerne sker på basis af både en faggruppeprioritering og en prioritering ud fra skolens overordnede indsatsområder. Principperne for tildeling af kursusmidler er aftalt med PR. Det er en del Pædagogiske udvalgs kompetenceområde at fungere som igangsætter og efterkritiker på dette område. Skolens efteruddannelsesplan offentliggøres løbende på VG, så alle medarbejdere kan følge med i efteruddannelsesaktiviteterne og fordelingen af ressourcemidlerne hertil. 2

3 5. Inddragelse af eksterne evalueringer Ledelsen sørger for, at faggrupperne holdes orienteret om censorindberetninger og andre relevante eksterne evalueringer. Evalueringerne diskuteres i faggrupperne, og inddrages i det fælles faggruppearbejde med planlægning af indhold af grundforløb og studieretninger. B: Procedurer for arbejdet med nøgleområder 1. Udvælgelse af nøgleområder - Ledelsen igangsætter processen ved at indkalde forslag til nøgleområder fra PR, elevråd og bestyrelse. - Listen af forslag samordnes af ledelsen og PR s forretningsudvalg. - Diskussion og indstilling i PR. - Ledelsen fastlægger nøgleområder efter en høring i MED udvalget. 2. Evalueringens gennemførelse - For hvert nøgleområde nedsætter ledelsen en evalueringsgruppe, der koordinerer evalueringens gennemførelse. - Evalueringsgruppen starter med at udforme en statusbeskrivelse dvs. en belysning af den aktuelle praksis på området. - På baggrund af statusbeskrivelsen formulerer evalueringsgruppen de spørgsmål, evalueringen skal fokuserer på. - Evalueringsgruppen beslutter evalueringsformen, herunder valg/design af evalueringsredskab, og igangsætter evalueringen. - De involverede lærere/medarbejdere gennemfører evalueringen, indsamler og bearbejder data og følger op på resultaterne indenfor evalueringens rammer, altså indenfor deres eget arbejdsområde. 3. Analyse - Evalueringsgruppen fremlægger i en overskuelig form den dokumentation, der er fremkommet ved selvevalueringen. Den indeholder en række begrundede og prioriterede muligheder for handlinger til elevråd, PR og ledelsen. - Resultatet fremlægges til høring i PR, elevråd og bestyrelse. 4. Opfølgning - Ledelsen fremlægger en skriftlig opfølgningsplan, der hviler på data fra evalueringen og diskussionen i PR, elevråd og bestyrelse. Planen indeholder løsningsforslag og tidsplan. - Opfølgningsplanen høres på et PR-møde. (??) - Initiativer fra opfølgningsplanen sendes videre til de berørte organer. - De to sidste opfølgningsplaner offentliggøres på VG s hjemmeside. 3

4 C: Løbende belysning af undervisnings- og arbejdsformer Følgende områder indgår i den løbende belysningsprocedure (jf. 3): 1) Hvordan undervisnings- og arbejdsformerne understøtter overgangen fra grundskolen og den faglige progression i uddannelsesforløbet. Folkeskoleelev gymnasieelev VG sætter fokus på overgangen mellem grundskolen og gymnasiet med en særlig indsats i begyndelsen af grundforløbet. Det drejer sig især om kompetencer, der kan styrke overgangen fra elev til studerende: selvstændighed, læringsparathed, bevidst viden om og træning i undervisningsgenrerne (f.eks. klasseundervisning, diskussion og gruppearbejde) og indøvning i studiemetoder og studieteknik. På den måde sættes der fokus på progressionen i gymnasieuddannelsen set som et samlet 3 årigt forløb. I forbindelse med det begyndende projektarbejde i at-forløbene indgår arbejdet med forskelle og ligheder mellem kravene til et gymnasieprojekt og folkeskolens projektopgave. De 3 samspilsforløb i grundforløbet almen studieforberedelse, naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse har introducerende karakter og præsenterer derved arbejdet i gymnasiet. En mere udfoldet beskrivelse af introduktionen til gymnasiet fremgår af VG-manualen for grundforløbet herunder VG s kompetencekatalog. (Manualen kan ses på skolens hjemmeside). I løbet af gymnasieforløbet udvikles forståelsen og træningen af de præsenterede elementer både i de enkelte fag og i samspilsforløbene. Den præcise udformning indgår i alle studieplaner, der kan ses på skolens hjemmeside. 2) Hvordan undervisnings- og arbejdsformerne understøtter uddannelsens formål. Gymnasieelev Det arbejde med undervisnings- og arbejdsformer, der er introduceres ved overgangen til gymnasiet (se pkt. 1), fortsættes over de tre år. Vi lægger vægt på at arbejde bevidst med progression i tilrettelæggelse af undervisningen, så eleverne får stadig større indflydelse på og ansvar for tilrettelæggelsen af forløb i fagene. I studieplanerne beskrives arbejdet med undervisnings- og arbejdsformer, faglige mål og udviklingen af elevernes studiekompetence. Studieplanerne offentliggøres på VG s hjemmeside. Evaluering og udvikling af studieplansarbejdet er beskrevet i Evalueringsplanen (se pp. 5-7). Elevernes gradvist stigende medindflydelse på indhold og tilrettelæggelse af undervisningen medvirker til at opfylde formålsparagraffens ord om gymnasiets rolle i forbindelse med at forberede til medbestemmelse, medansvar og demokrati. Dette understøttes af elevernes aktive medvirken i skolens udvalg gennem elevrådet. 3) Hvordan undervisnings- og arbejdsformerne har sammenhæng med aktuelle behov og erfaringer i de videregående uddannelser. Gymnasieelev studerende VG holder sig løbende orienteret om de krav, der stilles på de videregående uddannelser. Det sker gennem: - Et tæt arbejde mellem VG s studievejledere og Studievalg Fyn, som bl.a. medvirker ved orientering om valg af studieretning. - Brobygning mellem gymnasiet og SDU: studenter i praktik på VG og 3.G. elever på en uges brobygning på universitetet. - Faglige besøg på videregående uddannelser. - Med mellemrum indhentes oplysninger om de seneste årganges situation mht. uddannelse / beskæftigelse. Ledelsen tager initiativ til undersøgelsen i samarbejde med studievejlederne. Resultatet indgår dels i justering af arbejdet med studiekompetencer og i definition af studieretninger (mht. fagudbud og niveau). 4) Hvordan institutionen indhenter elevernes og kursisternes vurdering af tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet og hvordan vurderingen inddrages, Evaluering af undervisningen, herunder inddragelse af elev-vurderinger er beskrevet i Evalueringsplanen (se pp. 5-7). 4

5 Evalueringsplan for VG Ver Kravene til evalueringsplanen findes i stx-bekendtgørelsen, kapitel 11. Ifølge bekendtgørelsen skal evalueringsplanen sikre at flg. evaluering finder sted: Evaluering af studieplanen, evaluering af den enkelte elev og evaluering af undervisningen 1. Evaluering af studieplanen. Studieplanen angiver den overordnede plan for undervisningen for alle hold og faglige samspil. VG anvender UNI-C s elektroniske Studieplan. Den kan ses på VG s hjemmeside. Denne del af evalueringsplanen drejer sig om rammerne for studieplanen herunder lærerteamenes koordinerings- og planlægningsarbejde i forbindelse med arbejdet med studieplanen. Rektor fastsætter ifølge bekendtgørelsen rammerne for teamsamarbejdet herunder teamets opgaver. Studieplanen er defineret som teamets arbejdsredskab mht planlægning, gennemførelse og justering af undervisningen. Rektor fastlægger studieplanen efter drøftelse med lærerteamet. (STX-bekendtgørelsen, 60 ff). På VG foregår fastlæggelsen af både studieplanen og af rammer og indhold for teamsamarbejdet gennem udarbejdelse af fælles VG-retningslinjer. Den første version af disse retningslinjer er beskrevet i Manual for grundforløbet 2005, som findes på skolens hjemmeside og på Fronter. Evaluering af lærerteamenes arbejde med studieplanen foregår ved afslutningen af grundforløbet (første gang januar 2006) og ved slutningen af hvert skoleår for 2. og 3.G teams. Evalueringen drøftes på et PR-møde eller en pædagogisk dag. Evalueringen sker dels gennem de regelmæssige samtaler mellem ledelse og team og dels gennem teamenes selvevaluering. De to former for evaluering danner til sammen udgangspunkt for den årlige/halvårlige drøftelse på PR af studieplansarbejdet og den efterfølgende revision af VG-retningslinjerne. Samtaler mellem ledelse og team finder sted 1 gang i grundforløbet og derefter 1 gang pr. skoleår (jf. Grundforløbsmanualen). Når samtaler med alle team er gennemført, sammenskriver ledelsesrepræsentanten de generelle indtryk fra samtalerne i punktform. Lærerteamenes selvevaluering finder sted som forberedelse til den fælles halvårlige/årlige PRdrøftelse. Hvert team beslutter selv hvilke områder af studieplansarbejdet, de vil fokusere på. Inspiration til fokuspunkter kan findes i VG-manualens beskrivelse af teamsamarbejdet (se desuden eksempeloversigten, s.6). Teamet kan også vælge andre fokusområder, som har haft indflydelse på studieplansarbejdet. På baggrund af samtalerne mellem ledelsesrepræsentant og team kan ledelsen desuden anmode om at et bestemt fokuspunkt indgår i teamenes evaluering Teamet vælger selv evalueringsform (fx: samtaler i teamet, spørgeskema til elever med evt. efterbehandling i teamet, samtaler på baggrund af formulering af individuelle indtryk, brug af Fyns Amts evalueringsværktøj). Teamlederen sammenskriver i kort form de resultater af selvevalueringen, der er af generel interesse. Sammenskrivningen offentliggøres på Fronter (i et lærerrum) inden den fælles evaluering og udleveres til ledelsen. Opfølgning: o Efter den årlige/halvårlige evaluering revideres VG-retningslinjerne for studieplanen. Ledelsen sørger for at VG-manualen opdateres. Den opdaterede version forelægges PR. o Desuden kan arbejdet med studieplanen indgå som nøgleområde (Jf. system til kvalitetsudvikling). 5

6 Arbejdet med studieplanen Eksempler på mulige fokuspunkter for teamenes selvevaluering Koordinering af ap, nv og at: o Fordeling af arbejdet mellem team og de deltagende lærere. o Fordeling af arbejdet mellem team og administration o Teamets indflydelse mht indhold, kompetencer og arbejdsformer. (NB: teamet ser på helheden af faglige samspil dvs. det er teamets opgave at sikre variation.) Koordinering af andre faglige samspil. Hvilken initiativpligt og muligheder har teamet? Kompetenceudvikling og arbejdsformer: o Indhold af det fælles VG-kompetencekatalog. o Den praktiske realisering af arbejdet med kompetencerne o Indsamling af oplysninger fra klassens lærere. o Teamets initiativ mht faglærernes arbejde med kompetencerne. Progression Koordinering af elevernes arbejde, fx hvordan koordineres arbejdet, så større projekter ikke falder sammen? Skriftlighed: fx fordeling af elevtid, variation i produktformer og evalueringsform, flerfaglige skriftlige opgaver Omfanget og art af teamets administrative opgaver, herunder vægtningen mellem administration og pædagogiske fokuspunkter. Samarbejde internt i teamet om studieplansarbejdet herunder teamlederens rolle. 2. Evaluering af undervisningen: Undervisningen evalueres løbende på holdene af lærer og elever i fællesskab dvs i forbindelse med hvert undervisningsforløb (se Studieplanen). Evalueringsformen aftales på holdet. Mindst 1 gang pr. semester skal evalueringen indeholde et skriftligt element Det kan være evaluering af et af undervisningsforløbene eller af undervisningen mere generelt på tværs af forløbene. Evalueringen indeholder en angivelse af, hvad lærer og elever i fællesskab vil drage af undervisningskonsekvenser af evalueringen; i øvrigt aftales evalueringsmetoden på holdet. o En skriftlig opsummering af denne evaluering med skriftligt element afleveres til rektor. Evalueringsmetoden angives.( F.eks: Spørgeskema, forundringsspørgsmål til hjemmeforberedelse, klassesamtale med skriftlig konklusion, Fronter-prøve, test. ) o Rektor skal have denne opsummering i hænde inden 1. dec. i efterårssemestret og inden 1. april i forårssemestret, men kan i øvrigt afleveres hele semestret.. Alle undervisningsevalueringer på VG overholder følgende fælles retningslinjer. o Målet med evalueringen skal klargøres, dvs HVAD skal evalueres. (f.eks. kompetencer eller faglig viden fra forløbet, samspillet i klassen mellem lærer og elever, en undervisningsmetode, delmål fra læreplanen,.) o Evalueringsmetoden aftales på forhånd mellem elever og lærere. o Opsamlingsformen og opfølgning skal aftales på holdet, så resultatets konsekvenser står klart for alle parter. Som inspiration til lærere og elever udarbejdes og opsamles der løbende gode ideer til evalueringsformer og metoder på skolens hjemmeside. Her ligger konkrete evalueringseksempler, der har været brugt i praksis på VG. ( F.eks. 1 et basis spørgeskema til evalueringen med skriftligt element af både mundtlig og skriftlig undervisning. 2 Et mixerpultskema og diverse spørgeark til evaluering af projektarbejde. Se nærmere på hjemmesiden) 6

7 3. Evaluering af den enkelte elev. Den enkelte elev evalueres grundlæggende med 2 formål for øje: For at give en statusvurdering, så eleven bliver klar over sit standpunkt på et givet tidspunkt i forhold til de opstillede mål. (summativ evaluering). Se kompetencedelen af studieplanen. Karaktergivning har det altdominerende fokus her. For at angive et udviklingspotentiale, så eleven får en kvalitativ vurdering/ vejledning af, hvad der kan gøres for at standpunktet kan bevares og forbedres. (formativ evaluering). Mange metoder kan anvendes her, f,eks. elevsamtaler, VG har særligt fokus på, at standpunkts-evalueringer (bortset fra de afsluttende) ikke står alene, men blive suppleret med fremadrettet vejledning, så de indgår som en naturlig del af det pædagogiske arbejde i undervisningen på de enkelte hold. Til evaluering af elevernes skriftlige arbejde anvendes forskellige evalueringsformer. Studieplanen angiver hvilke former, der har været anvendt i de enkelte fag. Faggrupperne har en særlig forpligtelse til at udvikle inspirationsmateriale, så faglærerne kan trække på hinandens erfaringer herunder de særlige fagdidaktiske synsvinkler. Materiale om evalueringsformerne til det skriftlige arbejde samles efterhånden skolens hjemmeside. Eleverne evalueres gennem årsprøver. Lærerne sørger for at træne eleverne i fagets prøveformer. Ledelsen sikrer gennem tilrettelæggelsen af årsprøveforløbet, at eleverne bliver prøvet i forskellige prøveformer gennem deres skoleforløb. Generelt evalueringsforløb på VG. Standpunktskarakter 3 gange pr år (november, marts, maj/jun). Standpunktskarakter suppleres (så vidt muligt) med fremadrettede kommentarer. Lærerforsamlingsmøder 3 gange (november og marts for alle og maj/juni for afsluttende fag) i forbindelse med karaktergivning. Individuelle bemærkninger fra skolen gives skriftligt. Mulighed for organiseret konsultation 2 gange (november og marts), hvor elevens styrker og svagheder er i fokus for at vise udviklingsmulighederne i den kommende undervisning. Den løbende evaluering af undervisningen giver den enkelte elev en ekstra god anledning til refleksion (også sammen med læreren) over sine udviklingsmuligheder i forhold til undervisningens niveau og progression. I flere fags læreplaner (f.eks. almen sprogforståelse og engelsk) indgår der (obligatoriske) test/screening som en del af undervisningen - for på den måde at synliggøre, i hvor høj grad de opstillede kompetencemål er opnået for den enkelte elev og for hele klassen. Formålet er i øvrigt at bruge et sådant værktøj til sammen på holdet at reflektere over, om en evt undervisningsjustering er relevant. I øvrigt er individuel vejledning i hverdagen en naturlig del af et gymnasieforløb herunder evaluering af det skriftlige arbejde. Elevsamtaler på holdene er ikke obligatorisk på VG. Men flere teams inddrager det som en del af det pædagogiske arbejdsmiljø i klassen. Samtalens formål er at få eleven til at reflektere over egne styrker og svagheder i forhold til de undervisningsvilkår, der er på de pågældende hold. Hvordan kan jeg forbedre mig som professionel gymnasieelev, er det centrale spørgsmål. Et antal årsprøver ved skoleårets afslutning (afhængig af antallet af eksterne eksaminer) indgår som en del af den interne evaluering og som standpunktskarakterer Studievejledningens løbende elevsamtaler er ikke en del af evalueringen af den enkelte som elev. Her er det den enkelte som person, der er i fokus. (Se evt. mere om studievejledningen på hjemmesiden.) 7

8 8

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Esbjerg Gymnasium og HF-kursus: System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. kvalitetssystem[1].doc 1. 1, stk. 4

Esbjerg Gymnasium og HF-kursus: System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. kvalitetssystem[1].doc 1. 1, stk. 4 kvalitetssystem[1].doc 1 Esbjerg Gymnasium og HF-kursus: System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Kvalitetsbekendtgørelsen 1, En institution, der udbyder en eller flere gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 for 1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 for 1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 for 1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5 4.

Læs mere

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole Nykøbing Katedralskoles evalueringsstrategi bygger på kravene i kapitel 11 i Lov om gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016) om kvalitetsudvikling samt på kravene i kapitel 1 i bekendtgørelsen

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Kvalitetsplan for Christianshavns Gymnasium, 2016

Kvalitetsplan for Christianshavns Gymnasium, 2016 Kvalitetsplan for Christianshavns Gymnasium, 2016 Kvalitetssikringssystemet og evalueringsplanen Ethvert gymnasium skal have et system til kvalitetsarbejde og resultatvurdering, der udmøntes i en evalueringsstrategi

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

GLAD, GLOBAL, GRØN OG GENIAL

GLAD, GLOBAL, GRØN OG GENIAL Nykøbing Katedralskole vil: være det synlige gymnasium, der samarbejder med lokale, nationale og globale partnere være det udviklingsorienterede gymnasium, der dyrker den enkelte elevs potentiale gennem

Læs mere

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til samt idéer og forslag til den konkrete udmøntning af de enkelte punkter i hf-bekendtgørelsens

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til de enkelte punkter i hfbekendtgørelsens bilag 5 om tutorordning og studiebog

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Evalueringsstrategi for stx på Frederikssund Gymnasium

Evalueringsstrategi for stx på Frederikssund Gymnasium Evalueringsstrategi for stx på Frederikssund Gymnasium På Frederikssund Gymnasium har vi en strategi for evaluering, der går ud på at sikre at eleverne løbende er opdateret om, hvordan de klarer sig fagligt

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium

Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium Formålet med kvalitetssystemet på Rungsted Gymnasium er at medvirke til at skabe en åben evalueringskultur som er praktisk anvendelig. Hensigten er,

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling.

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling. KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU Selvevaluering Opfølgningsplan KLASSENIVEAU Evaluering Opfølgning i klasseteams Evalueringer og dataindsamling Implementering ELEVNIVEAU Feedback Undervisning Evalueringssamtaler

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017

Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017 Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017 Trine Rhein-Knudsen Læringskonsulent STUK trine.rhein-knudsen@stukuvm.dk Dagsorden Lovkomplekset og reformens intentioner Hvad

Læs mere

Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer

Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer Disse kompetencer trænes i alle fag, i alle projekter, under alle arbejdsformer, hele tiden og er forudsætningen for, at du og din

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 4

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Kvalitetssystem på HTX Roskilde

Kvalitetssystem på HTX Roskilde Kvalitetssystem på HTX Roskilde Indledning Arbejdet med kvalitetssikring på HTX Roskilde har til hensigt: 1) Til stadighed at udvikle kvaliteten af skolens kerneydelser gennem systematiske regelmæssige

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Denne trin-for-trin-guide er tænkt som en hjælp til medarbejderne i University College Lillebælts studievejledninger til at komme i gang med at evaluere

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan IBC Handelsgymnasiet Kolding Indholdsfortegnelse for 1...4 Den løbende evaluering...4 Den afsluttende evaluering...6 Årsprøver/eksamen...6 for 2...8 Den løbende evaluering...8 Den afsluttende evaluering...10

Læs mere

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling December 2016 / opr. maj 2015 Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling Evalueringsplanen for Borupgaard Gymnasium beskriver de evalueringer, der udføres på

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Evalueringsplan Formål: 1. Formålet med evaluering af undervisningen og den enkelte elev er at sikre det bedst mulige faglige udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for justering af undervisnings- og

Læs mere

Evalueringsfaglighed på spil

Evalueringsfaglighed på spil Evalueringsfaglighed på spil 8. årgang Hvad ville vi?: Udforme et redskab til selvevaluering i alle fag Skabe basis for større bevidsthed hos eleverne om egen læring og arbejdsindsats med henblik på at

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium valueringsstrategi for Hjørring Gymnasium - Gældende for årgang 2017 og frem valueringsstrategien er en strategi for skolens evalueringsprocedure med fokus på den enkelte elevs personlige og faglige udvikling.

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

Evaluering og kvalitetssikring på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole

Evaluering og kvalitetssikring på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole Evaluering og kvalitetssikring på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole Indledning BG s kvalitets- og evalueringsplan udgør den overordnede ramme for arbejdet med kvalitets- og evalueringsarbejdet. Arbejdet

Læs mere

Faglighed og fornyelse i de gymnasiale uddannelser

Faglighed og fornyelse i de gymnasiale uddannelser Faglighed og fornyelse i de gymnasiale uddannelser Faglige Fora konference 13. november 2014 Tema: Faglig overgang og progression Annegrete Larsen Kontor for Gymnasiale Uddannelser Afdelingen for Ungdoms-

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Evalueringen står i kursiv efter hvert indsatsområde. Baggrund for kontrakten. Bestyrelsen for Virum Gymnasium drøftede i løbet af foråret

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole Grundoplysninger: Navn: Tylstrup skole Adresse: Poge vej 5, 9382 Tylstrup Telefon og mail: 99824050 / tylstrupskole@aalborg.dk Webadresse: www.tylstrup-skole.dk

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM November 2018 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder 2017 bekendtgørelsens krav om fastlæggelse og anvendelse af et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g hhx-uddannelsen 2017-2018 Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder fra kvalitetssystemet, der løbende belyses, samt nøgleområder, der

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

Studieplan Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012

Studieplan Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012 Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet til og

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk og en analytisk kompetence (Studieordningen for

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

UDDANNELSESPLAN Peder Lykke Skolen. Skoleåret 2016/17

UDDANNELSESPLAN Peder Lykke Skolen. Skoleåret 2016/17 UDDANNELSESPLAN Peder Lykke Skolen Skoleåret 2016/17 Uddannelsesplaner for praktiksamarbejde Praktiske oplysninger Praktikansvarlig: Ole Mørk Olmoer@buf.kk.dk Praktikkoordinator: Pia Linder Petersen ppbella07@yahoo.dk

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014 Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 PRAKTIKNIVEAU I... 2 PRAKTIKNIVEAU II... 3 OVERGANGSORDNING FOR STUDERENDE PÅ LÆRERUDDANNELSEN BORNHOLM. PRAKTIKNIVEAU II... 5 PRAKTIKNIVEAU III... 5 OVERGANGSORDNING

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere