Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov"

Transkript

1 Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Psykiatri- og Socialforvaltningen Københavns Amt September 2005

2 1. Baggrund for og formål med beskrivelsen Strukturreformen ændrer grundlæggende opgave- og ansvarsfordelingen på socialområdet og de vilkår, som området drives på. Hidtil har ansvaret været delt mellem amt og kommuner, hvor amterne har taget sig af de opgaver, der kræver en særlig ekspertise og et stort befolkningsunderlag, f.eks. behandling af stofmisbrugere, botilbud til hjerneskadede, psykisk syge og udviklingshæmmede med svære funktionsnedsættelser, mens kommunerne har taget sig af de opgaver, der kræver et mindre befolkningsunderlag, f.eks. botilbud og bofællesskaber til velfungerende udviklingshæmmede og psykisk syge mv. Notatet beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Beskrivelsen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes, med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Derudover er udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne 15. juli Endelig vil der blive udarbejdet institutionsprofiler for samtlige amtslige tilbud. Institutionsprofilerne udsendes til kommunerne i efteråret Det samlede materiale kan udgøre et bidrag til overvejelserne om den fremtidige opgaveløsning på det specialiserede socialområde. 2. Lovgrundlag for den fremtidige opgaveløsning på det sociale område 2.1 Lovens intentioner De overordnede intentioner med strukturreformen på det sociale område er: At sikre én indgang for borgeren, så borgeren kun skal henvende sig et sted for at få den nødvendige hjælp. At sikre en udvikling, hvor der er de nødvendige og kvalificerede tilbud til borgere med behov for en socialfaglig indsats. Opgaverne skal af hensyn til borgeren i højere grad løses i nærmiljøet og i tæt samspil med de almindelige tilbud. At borgere med specielle behov fortsat har fuld adgang til specialiserede tilbud og behandling. I forlængelse heraf ændres ansvarsfordelingen på socialområdet, så: Kommunerne får det fulde ansvar for sociale tilbud til den enkelte borger både myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar. Kommunerne kan opfylde deres forpligtelser i egne tilbud, ved at købe pladser hos private udbydere eller ved at købe pladser hos regionerne. Regionerne skal drive en virksomhed for kommunerne, hvis opgave er at levere de tilbud, kommunerne ikke selv kan eller vil drive. I forhold til den fremtidige opgaveløsning skal det overvejes, hvordan lovens intentioner føres ud i livet, så de sociale opgaver i højere grad decentraliseres, hvorved kommunerne kom- 2

3 mer til at løse stadigt flere opgaver på det specialiserede socialområde, samtidig med at borgeren fortsat har adgang til specialiserede sociale tilbud. 2.2 De lovgivningsmæssige rammer for den fremtidige opgaveløsning Regionerne overtager som udgangspunkt driften af de nuværende amtskommunale tilbud, undtagen tilbud til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer, specialundervisning for voksne og revalidering. Regionens drift af sociale tilbud sker efter aftale med kommunerne i regionen. Hver kommune skal hvert år redegøre for hvilke tilbud og pladser i regionen, som kommunen forventer at anvende det følgende år. På baggrund af alle kommunernes tilbagemeldinger indgår Regionsrådet og Kommunalbestyrelserne i regionen en rammeaftale, der fastlægger regionens kapacitet og indsatsområder for det kommende år. Rammeaftalen indgås for 1 år men skal indeholde en planlægningshorisont på 3 år - i alt 4 år. De nærmere krav til rammeaftalerne vil fremgå af en ministerbekendtgørelse. De regionale tilbud er takstfinansierede af kommunerne. Taksterne - herunder hvordan takster beregnes og det årlige takstniveau reguleres også i rammeaftalen. For at fremme den glidende decentralisering er det fastsat, at kommuner og amt primo 2006 skal drøfte, om der er amtslige tilbud, der mere hensigtsmæssigt kan drives af en beliggenhedskommune. Det er forudsat, at overtagelsen af et amtsligt tilbud er fagligt og økonomisk forsvarlig. Loven fastlægger også, at en beliggenhedskommune til hver en tid kan fremsætte ønske om at overtage en regional institution. Det er også her en forudsætning, at kommunen kan drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarlig. Amtslige tilbud kommunerne skal overtage Af nedenstående tabel fremgår de 14 sociale tilbud i Københavns Amt, som kommunerne overtager allerede pr. 1. januar 2007 som en direkte følge af lovændringerne. Regionen kan efter kommunernes ønske fortsat drive tilbud til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer og specialrådgivning for voksne på entreprenørbasis. Det gælder ikke revalideringstilbud, da beskæftigelsesindsatsen fremover deles mellem kommuner og stat. 3

4 Tabel 1: Amtslige institutioner, der overgår til kommunerne jf. lovændringerne pr. 1. januar 2007 Navn Kommune Tilbud til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer Skolehjemmet Hjortholm**/*** Skolehjemmet Skovly*** Behandlingshjemmet Egevang Behandlingshjemmet Hvidborg*** Børnecentret Fjordhøj**/*** Børne- og Ungdomsp. Ågården Rødovre Ungdomspension*** Ungecenter Aurora Bagsværd Obs.- og Spædbørnehj.*** Familieinstitutionen Specialundervisning for voksne SVIKA Maglemosen* Revalidering Erhvervscenter Espelunden* Revalideringsinst. Ellesletteg*/*** Næstved Søllerød Søllerød Hvidovre Frederiksværk Ishøj Rødovre Hvidovre Gladsaxe Gladsaxe Ballerup Gladsaxe Søllerød *) Institutionens tilbud deles mellem kommune og region, og der skal indgås aftale om den fremtidige placering af driftsansvaret. **) Hjortholm og Fjordhøj skal trods deres beliggenhed i henholdsvis Næstved og Frederiksværk Kommuner overgå til en kommune indenfor det nuværende Københavns Amt, jf. Procedurelovens 5. ***) Selvejende eller foreningsejede institutioner, hvor kun amtets driftsoverenskomst overdrages til beliggenhedskommunen Kommunedrevne institutioner På børne- og ungeområdet er der i 1990 erne sket en decentralisering af opgaver, idet 4 kommuner gennem en længere årrække har drevet 4 områdeinstitutioner til akutanbringelse af børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer. Tabel 2: Oversigt over de kommunedrevne institutioner Navn Dildhaven Magleparken Dohns Minde Strandridergården Kommune Herlev Ballerup Søllerød Amtslige tilbud kommuner kan overtage Alle amtets øvrige 59 tilbud overtager Region Hovedstaden den 1. januar 2007 med mindre kommunerne vælger at overtage dem (jf. Lov om social service 190). Det er tilbud til misbrugere, socialt udsatte, børn og voksne handicappede og sindslidende. Tilbuddene er omfattet af reglerne om udlægning i 2006 og efterfølgende løbende drøftelser mellem region og kommuner om udlægning (jf. Lov om social service 186). Placeringen af driftsansvaret for 4

5 og vilkår for kommunal overtagelse af tilbud til alkohol- og stofmisbrugere er pt. under afkalaring i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Procedureloven og Serviceloven fastlægger, at hvis en kommune overtager et amtsligt eller regionalt tilbud, overtages aktiver, passiver, rettigheder og pligter af en størrelsesorden, der står i forhold til den opgave, der overføres. Af 190 stk. 2 i Lov om Social Service fremgår endvidere at Den myndighed, der overtager det amtskommunale tilbud, overtager de aktiver og passiver, indtræder i de rettigheder og pligter samt overtager de ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbuddet. Svarer aktivernes og passivernes værdi ikke til hinanden, skal den myndighed, der overtager det amtskommunale tilbud, eller amtsrådet kompenseres herfor. Overtagelsen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte sker særskilt i forhold til fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte efter reglerne i lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. Hvis en kommune vælger at overtage et tilbud efter 190 skal den afgivende myndighed kompenseres, hvis aktiver og passiver ikke svarer til hinanden. Det vil sige, hvis det, når aktiv- og passivsiden er gjort op, viser sig, at en bygning med inventar, der ønskes overtaget, har friværdi. Hvis aktiv-passivopgørelsen viser et underskud dvs. gælden overstiger den samlede værdi af bygningen skal den modtagende myndighed tilsvarende kompenseres. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at kommunen skal købe tilbuddet til den værdi, det er vurderet til. Amtets åbningsbalance pr. 1. januar 2004 lægges til grund herfor. Derudover overtager kommunen en række driftsmæssige forpligtelser, idet det overtagne tilbud fortsat skal indgå i rammeaftalen og stå til rådighed for de øvrige kommuner i det omfang det aftales, også i venteliste- og akutsituationer. 3. Beskrivelse af Københavns Amts sociale tilbud Kommunerne i Københavns Amt har historisk løst mange sociale opgaver, som i andre dele af landet bliver løst af amterne. Det gælder særligt for anbringelser af børn og unge samt tilbud til fysisk handicappede. Det kan bl.a. ses af det forhold, at Københavns Amt har forholdsvis høje udgifter på medfinansieringsområdet, hvor amtet medfinansierer en kommunal opgaveløsning, der erstatter den amtslige. Det forhold, kombineret med amtets geografi, har gjort, at amtet i sin opgaveløsning på de fleste områder har kunnet forfølge en specialiseringsstrategi frem for en regionaliseringsstrategi. Amtet har kunnet udvikle særlige tilbud til små og afgrænsede målgrupper f.eks. sindslidende med dobbeltdiagnoser, udviklingshæmmede blinde og udviklingshæmmede med sindslidelser. På nogle områder f.eks. dagområdet for voksne udviklingshæmmede og alkoholbehandlingen har amtet dog valgt en regionaliseret organisering af indsatsen. Specialiseringsgraden i de amtslige tilbud strækker sig fra en mindre grad af specialisering rettet mod befolkningsmæssigt større grupper med sammenlignelige funktionsnedsættelser til en høj grad af specialisering rettet mod små grupper med meget komplekse og betydelige funktionsnedsættelser. Man kan tale om et kontinuum mellem den indsats, hvor behovet for lettere og kompenserende sociale tilbud er dominerende, dvs. hvor tilknytningen til nærmiljøet og ordinære tilbud vejer tungere end en egentlig specialiseret behandlingsform, og den 5

6 indsats hvor behovet for behandling og udvikling af færdigheder dominerer, og hvor tilknytningen til et behandlingssystem i sundhedssektoren er tæt, og hvor hensynet til en højt specialiseret behandlingsform vejer tungere end tilknytning til ordinære tilbud i nærmiljøet. Nedenstående figur kan bruges til at illustrere variationen i den amtslige indsats samt snitfladen til den kommunale indsats ud fra indsatsens specialiseringsgrad. Overordnet kan den amtslige indsats og de enkelte amtslige tilbud opdeles i: Den mindst specialiserede indsats Den mellemspecialiserede indsats Den højt specialiserede indsats Figuren illustrerer, at den mindst specialiserede indsats primært koncentrerer sig om hjælp til at bevare eller genoptage en normal livsførelse samt støtte til de basale livsfunktioner med en mindre grad af behandlingsmæssig eller specialpædagogisk indsats. Indsatsen på de mellemspecialiserede tilbud koncentrerer sig - udover hjælp til de basale livsfunktioner om både en behandlingsmæssig/specialpædagogisk indsats og en social kompenserende indsats, mens indsatsen på de højt specialiserede tilbud - udover hjælp til de basale livsfunktioner - primært koncentrerer sig om en behandlingsmæssig og trænende/udviklende indsats, som enten kræver tæt tilknytning til sundhedssektorens behandlingstilbud eller som kræver en særlig specialpædagogisk indsats og socialfaglig ekspertise. De amtslige tilbud kan placeres i figuren ud fra om indsatsens karakter primært koncentrerer sig om en behandlingsmæssig indsats eller en social indsats. De kommunale tilbud som amtet medfinansierer, ville ligeledes kunne placeres i figuren ud fra indsatsens karakter, samt illustrere på hvilke områder den kommunale indsats primært substituerer den amtslige indsats. Det sker i dag primært på det mindst specialiserede område og i mindre grad, når man bevæger sig mod en mere specialiseret indsats dvs. mod venstre i figuren. 6

7 Figur 1: Specialiseringsgrad i den amtslige indsats Generel social indsats Generel social indsats Behandlings-/specialpædagogisk indsats Målgrupper med primært behov for behandlingstilbud Målgrupper med behov for både behandlingstilbud og socialt tilbud Behandlings-/specialpædagogisk indsats Målgrupper med primært behov for socialt tilbud Den højt specialiserede sociale indsats Den mellemspecialiserede sociale indsats Den mindst specialiserede sociale indsats Varetages i dag af amtet Varetages i dag primært af amtet Varetages i dag af amt og kommuner Neden for beskrives de amtslige målgrupper og de amtslige tilbud ud fra om den amtslige indsats over for målgrupperne kan karakteriseres som mindre specialiseret, mellemspecialiseret eller højt specialiseret. Det skal bemærkes, at 8 tilbud har flere afdelinger med forskelligt specialiseringsniveau, hvorfor det samme tilbud kan optræde i flere af de følgende oversigtsskemaer. 3.1 Den mindre specialiserede sociale indsats i Københavns Amt Den mindst specialiserede indsats i Københavns Amt retter sig mod følgende målgrupper: - børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer - målgruppen af bedst fungerende udviklingshæmmede voksne - demente voksne/ældre - unge og voksne revalidender 7

8 Det mindst specialiserede område er kendetegnet ved at: - Borgerens funktionsnedsættelse er betydelig, men borgeren har typisk ikke behov for personalestøtte i alle døgnets timer, men kan tage ansvaret for dele af egen livsførelse, fx søvn, spisning, personlig hygiejne eller fritidsaktiviteter. - Indsatsen koncentrerer sig om hjælp til at bevare eller genoptage en normal livsførelse samt støtte til de basale livsfunktioner med en mindre grad af behandlingsmæssig indsats. - Tilbuddets formål kan typisk være støttende, kompenserende, udviklende, genoptrænende eller aktiverende. - Indsatsen stiller krav om, at personalet har uddannelse på generalistniveau og behovet for tværfaglig indsats er begrænset. - Integration i nærmiljøet vægter ofte højere end et skræddersyet og specialiseret tilbud og der er mindre behov for sammenhæng til sundhedssektoren. Tabellen nedenfor viser, hvilke tilbud amtet i dag driver til målgruppen, samt hvor mange pladser beliggenhedskommunen benytter: Tabel 3: Mindre specialiserede tilbud i Københavns Amt Målgruppe Tilbud til målgruppen Pladser (B2005) Beliggenhedskommune Beliggenhedskommunens forbrug i 2004 Overgår til kommunerne jf. lovforslag Skolehjemmet Hjortholm 58 døgnpladser Næstved Under 10 % Ja Selvejende Skolehjemmet Skovly Behandlingshjemmet Egevang* 20 døgn- og 8 dagpladser 24 døgnpladser Søllerød Søllerød 3,7 % Ja Selvejende 0 % Ja Børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer Behandlingshjemmet Hvidborg Børnecentret Fjordhøj Børne- og Ungdomsp. Ågården Rødovre Ungdomspension 16 døgn- og 14 dagpladser 8 døgnpladser 23 døgnpladser 15 døgnpladser Hvidovre Frederiksværk Ishøj Rødovre 5,7 % Under 10 % Ja Selvejende Ja Selvejende 13,9 % Ja 6,5 % Ja Selvejende Ungecenter Aurora Bagsværd Obs.- og Spædbørnehj. 34 døgnpladser 22 døgnpladser Hvidovre Gladsaxe 3,4 % Ja 11,9 % Ja Selvejende Familieinstitutionen 14 døgnpladser 0 % Ja Dildhaven 19 døgnpladser Herlev Ikke oplyst Ja Magleparken 15 døgnpladser Ballerup Ikke oplyst Ja Dohns Minde 13 døgnpladser Ikke oplyst Ja 8

9 Strandridergården 17 døgnpladser Søllerød Ikke oplyst Ja Udviklingshæmmede voksne lettere til moderat fungerende Boligerne Herstedøster Sidevej Dele af Hulegården 32 døgnpladser Albertslund 43 døgnpladser til målgruppen (59 døgnpladser i alt) Brøndby 6,3 % 10,1 % Demente Dele af Skovvænget Dele af Vestervænget 20 (58 døgn pladser i alt) 18 (41 døgnpladser i alt) Ballerup Høje Taastrup I alt 26,3 % I alt 20,8 % Revalidender Dele af Parkvænget Erhvervscenter Espelunden (arbejdsprøvning) Revalideringsinst. Elleslettegård 14 (56 døgnpladser i alt) 108 dagpladser Gladsaxe 30 døgn 60 dagpladser Glostrup I alt 3,6 % Søllerød * Egevang er under omstilling så en afdeling målrettes voksne med autisme. I alt 10,2 % En mere dybdegående faglig beskrivelse af tilbuddene vil fremgå af institutionsprofilerne. 2,9 % Ja Ja Selvejende 3.2 Den mellemspecialiserede sociale indsats i Københavns Amt Den mellemspecialiserede indsats i Københavns Amt retter sig mod følgende målgrupper: - sindslidende med behov for behandling og social rehabilitering - krise- og voldsramte mænd og kvinder - hjemløse - udviklingshæmmede med sammensatte behov - hjemmeboende udviklingshæmmede eller multihandicappede børn, unge og voksne med behov for aflastningsplads - hjemmeboende udviklingshæmmede børn med behov for specialbørnehave - unge udviklingshæmmede med behov for specialundervisning - blandet målgruppe af voksne sindslidende og udviklingshæmmede med behov for specialundervisning - blandet målgruppe af sindslidende, hjerneskadede m.v. med behov for beskyttet beskæftigelse Nedenfor er oplistet en række forhold, der kendetegner den mellemspecialiserede indsats: - Borgerens problemstilling er forholdsvis sjældent forekommende og tilbuddene kræver et relativt stort befolkningsunderlag. - Borgerens funktionsnedsættelse er permanent og omfattende og kan være tale om flere funktionsnedsættelser samtidig, men indsatsen retter sig mod den primære funktionsnedsættelse (fx sindslidelse eller udviklingshæmning). - Indsatsen koncentrerer sig - udover hjælp til de basale livsfunktioner om både en behandlingsmæssig eller specialpædagogisk indsats og en social kompenserende ind- 9

10 sats. Den sociale indsats skal hjælpe borgeren til at opnå et liv så tæt på det normale som muligt. - Tilbuddenes formål kan typisk være rehabilitering eller udvikling af færdigheder så borgeren får hjælp til at tage vare på eget liv, f.eks. gennem normindlæring og normforståelse, udvikling af kommunikationsevner mv. - Der er behov for tæt sammenhæng til sundhedssektoren, særligt på psykiatriområdet, hvor de socialpsykiatriske botilbud fungerer som udslusning fra behandlingspsykiatrien med henblik på et efterfølgende og mindre indgribende tilbud. - Tilbuddene profiterer og udvikles af en sammenhæng med det højt specialiserede område, ift. udvikling af viden og metoder, etablering af faglige miljøer for erfaringsudvikling, vidensopsamling ift. målgruppen, efter- og videreuddannelse mv. Tabellen nedenfor viser hvilke tilbud amtet i dag driver til målgruppen, samt hvor mange pladser beliggenhedskommunen benytter: Tabel 4: Mellemspecialiserede tilbud i Københavns Amt Målgruppe Pladser (B2005) Tilbud til målgruppen Beliggenhedskommune Beliggenhedskommunens forbrug i 2004 Overføres umiddelbart til kommunerne jf. lovforslag Juvelhuset 16 døgnpladser Herlev 12,6 % Kløverengen 16 døgnpladser Vallensbæk 12,5 % Sindslidende med behov for behandling og social rehabilitering Dele af Skovvænget Dele af Vestervænget 38 døgn- og 2 dagpladser (58 døgn- og 2 dagpladser i alt) Ballerup 23 (41 døgnpladser i alt) Høje Taastrup I alt 26,3 % 20,8 % Nybrogård 40 døgnpladser Gladsaxe 16,4 % Slotsvænget 40 døgn- og 2 dagpladser Lyngby-Taarbæk 12,2 % Dele af Parkvænget 42 (56 døgnpladser i alt) Glostrup I alt 3,6 % Boligfondens Krisecenter 11 døgnpladser 0 % Selvejende Krise- og voldsramte kvinder og mænd Krisecenter Svendebjerggård Kvindehuset i Lyngby 25 døgnpladser Hvidovre 10 døgnpladser Lyngby-Taarbæk 19,1 % Selvejende 2 % Røde Kors Natherberg for kvinder 8 døgnpladser Hvidovre Selvejende Hjemløse Blå Kors Pensionat 17 døgnpladser Høje Taastrup 38,2 % Selvejende 10

11 Lænkepensionatet 8 døgnpladser Glostrup Overførstergården 23 døgnpladser 1,1 % Selvejende 13,2 % Selvejende Solvang 39 døgn- og 12 dagpladser Glostrup 8,3 % Kellersvej døgnpladser Gladsaxe 6,7 % Kamager 24 døgnpladser Tårnby 29,2 % Højsletten 24 døgnpladser Herlev 20,8 % Frøgårds Alle 24 døgnpladser Høje Taastrup 20,9 % Udviklingshæmmede med sammensatte behov (dobbeltdiagnoser som epilepsi, DAMP, Spielmeyer Vogt, Prader Vili m.v.) Boligerne Brøndbyøstervej 24 døgnpladser Brøndby 8,3 % Dele af Længen 12 (23 døgnpladser i alt) Rødovre 4,8 % Dele af Hulegården Job- og Aktivitetscenter Nord 16 (59 døgnpladser i alt) Brøndby 258 dagpladser I alt 10,1 % 8,1 % Job- og Aktivitetscenter Midt 225 dagpladser Gladsaxe 10,7 % Job- og Aktivitetscenter Sydvest 282 dagpladser Brøndby 8,6 % Aktivitetscentret Birkegården 24 dagpladser 10,1% Selvejende Beskyttet beskæftigelse (blandet målgruppe af sindslidende, hjerneskadede m.v.) Del af Erhvervscenter Espelunden* 60 dagpladser Gladsaxe I alt 10,2 % Specialundervisning for voksne sindslidende og udviklingshæmmede SVIKA Intet pladstal deltagerne bevilliges undervisning på timebasis Gladsaxe 9,4 % Ja Specialundervisning for unge udviklingshæmmede fra år samt aktivitets- og samværstilbud Maglemosen 107 dagpladser Ballerup 7,2 % Ja (specialundervisningsdelen) (aktivitets- og samværsdelen) Aflastningstilbud for børn, unge og voksne handicappede Lundø 36 døgnpladser (12 til voksne og 24 til børn/unge) 2,7 % 11

12 Chr. IV s Børnehave 21 dagpladser Tårnby 28,3 % Dagtilbud for udviklingshæmmede børn Rudegårds Alle 20 dagpladser Søllerød 10,3 % Del af Børnhaven Troldemosen 15 dagpladser til målgruppen (35 i alt) I alt 2,6 % *) Institutionens tilbud deles mellem kommune og region En mere dybdegående faglig beskrivelse af tilbuddene vil fremgå af institutionsprofilerne. 3.3 Den højt specialiserede sociale indsats i Københavns Amt Den højt specialiserede indsats i Københavns Amt retter sig mod følgende målgrupper: - unge sindslidende - nydebuterende sindslidende - sindslidende med udadreagerende adfærd - sindslidende med dobbeltdiagnoser (misbrug) - voksne med autisme - udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning - udviklingshæmmede blinde - udviklingshæmmede med fysiske handicaps, synshandicaps - udviklingshæmmede med dom til anbringelse - døve med forskellige former for dobbeltdiagnoser, fx sindslidelse, udviklingshæmning - fysisk handicappede og senhjerneskadede - spastikere - børn og unge med autisme - multihandicappede børn og unge - udviklingshæmmede børn og unge - børn og unge med sindslidelser - stofmisbrugere - alkoholmisbrugere - borgere med behov for særlige hjælpemidler - borgere med behov for informationsteknologiske og særlige optiske hjælpemidler - sindslidende og udviklingshæmmede m.v. med behov for tandpleje og -behandling Nedenfor er oplistet en række forhold, der kendetegner den mest specialiserede sociale indsats i amtsligt regi: Borgerens problemstilling er sjældent forekommende og tilbud kræver derfor et stort befolkningsgrundlag. Borgerens funktionsnedsættelse er permanent og omfattende med behov for støtte til hovedparten af livsfunktionerne, og der er ofte tale om flere funktionsnedsættelser samtidig. Tilbuddenes formål kan typisk være helhedstilbud (integreret døgn- og dagtilbud) i forhold til et flerårigt eller varigt forløb med behandling, rehabilitering, pleje og omsorg, og om muligt beskyttet beskæftigelse. Ofte en tæt tilknytning til sundhedsvæsenet både det somatiske og/eller det psykiatriske (fx for sindslidende børn og voksne og fysisk handicappede/senhjerneskadede) 12

13 Behovet for tværfaglighed er stort (fx socialpædagoger, speciallærere, psykologer, socialrådgivere, sundhedspersonale, speciallæger, fysio- og ergoterapeuter) Den individuelle behandling og omsorg kræver faglig grunduddannelse suppleret med relevant efter- og videreuddannelse som sikrer korrekt observation, problemdefinering og målrettet indsats. Krav til medarbejdernes evne til at kommunikere med brugere med intet eller meget sparsomt sprog dvs. kendskab til alternative kommunikationsformer (tegnsprog, tegn til tale, boardmarker, symboler m.v.) Ofte store krav til tilbuddenes evne til at rumme meget aparte eller udadreagerende adfærd hos beboerne/brugerne Tabellen nedenfor viser hvilke tilbud amtet i dag driver til målgruppen, samt hvor mange pladser beliggenhedskommunen benytter: Tabel 5: Højt specialiserede tilbud i Københavns Amt Målgruppe Pladser (B2005) Tilbud til målgruppen Beliggenhedskommune Beliggen hedsko mmunens forbrug i 2004 Overføres umiddelbart til kommunerne jf. lovforslag Unge sindslidende Måløvgård 10 døgnpladser Ballerup 7,3 % Selvejende Nydebuterende sindslidende Sindslidende med dobbeltdiagnoser Sindslidende med udadreagerende adfærd Voksne med autisme Udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning Udviklingshæmmede blinde Udviklingshæmmede med fysiske handicaps eller Kløverengen II 24 døgnpladser Vallensbæk Lunden 24 døgnpladser Brøndby Pilekrogen 16 døgnpladser Stokholtbuen 44 døgn- og 32 dagpladser Ballerup Ikke opgjort* 4,2 % 6,3 % 6,2 % Bakkehuset 18 døgnpladser Glostrup 0 % Skovdiget 5 døgnpladser Gladsaxe Strandberg Bank Mikkelsensvej Blindenetværket 19 døgnpladser 39 døgn- og 37 dagpladser 40 døgn- og 40 dagpladser Lyngby- Taarbæk 0 % 10,5 % 9,6 % 4,5 % Blomsterhusene 40 døgnpladser 7,5 % Selvejende 13

14 synshandicaps Udviklingshæmmede med dom til anbringelse Ældre udviklingshæmmede Døve med forskellige supplerende handicaps (subspecialisering ift. blinde, sindslidende, fysisk handicappede, udviklingshæmmede/autister m.v.) Fysisk handicappede og senhjerneskadede Spastikere Dagtilbud til børn med autisme Dagtilbud til multihandicappede børn Udviklingshæmmede børn og unge Tårnvej, Længen 11 (23 døgnpladser) Rødovre I alt 4,8 % Catrinegården 26 døgnpladser Gladsaxe 19,2 % Kellersvej døgnpladser Gladsaxe 17,7 % Lionslund 24 døgnpladser Brøndby Center for Døve (landsfunktion) Rødbo/Taxhuset Jonstrupvang 78 døgn- og 100 dagpladser 80 døgn- og 26 dagpladser 46 døgn- og 13 dagpladser Gladsaxe Gladsaxe** Værløse Kirsebærhuset 25 dagpladser Glostrup Dele af Troldemosen 20 dagpladser til målgruppen (35 i alt) Broen 21 døgnpladser 4,2 % 6,1 % 12,3 % 4,4 % 1,5 % I alt 2,6 % 0% Bygningerne selvejende Selvejende Selvejende Multihandicappede børn og unge (både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser) Camillehusene 21 døgnpladser 5,2 % Børn og unge med autisme Sofieskolen 20 døgn- og 50 dagpladser, inkl. skole Gladsaxe 20,3 % Selvejende Børn og unge med sindslidelser Thorshøjgård 26 døgn- og 18 dagpladser inkl. skole og værksted Ishøj Nødebogård 45 døgnpladser Hillerød 11,5 % Selvejende Under 10 pct. Stofmisbrugere Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere 529 ambulante pladser Glostrup 3,5 % Alkoholikere Blå Kors Behandlingshjem 18 døgn- og 7 dagpladser Høje Taastrup 7,7 % Selvejende 14

15 Lænkeambulatoriene Intet fast pladstal København K Selvejende Rådgivning af borgere og kommuner om særlige hjælpemidler samt afprøvning/tilpasning Hjælpemiddelcentralen - Rødovre 8,4%*** (ja, for boligindretning) Rådgivning af borgere og kommunerne om optiske og informationsteknologiske hjælpemidler, herunder afprøvning/tilpasning Center for Syn og Kommunikation Intet fast pladstal, men henvendelser som kan henføres til CPR nr. Gladsaxe 10,2 % (ja for invalidebiler) Tandpleje for udviklingshæmmede og sindslidende Amtstandplejen Intet fast pladstal, men forventninger om ca behandlede personer i 2005 * Kløverengen 2 åbnede ved årsskiftet og forbrugsandel for 2004 er derfor ikke opgjort. **Tilbuddet flytter til Høje-Taastrup og Ballerup. *** De 8,4 % gælder den del af aktiviteten der kan henføres til CPR-numre og dermed beliggenhedskommune. Som nævnt vil en mere dybdegående faglig beskrivelse af tilbuddene fremgå af institutionsprofilerne. 4. Tværgående overblik over Amtets opgaveløsning Neden for gives der et tværgående overblik over amtets opgaveløsning, herunder 1. specialiseringsgrad, 2. tilbuddenes geografiske fordeling i amtet samt 3. kommunernes forbrug på de amtslige tilbud. 4.1 Specialiseringsgrad Københavns Amts specialiseringsstrategi har betydet, at brugergrupper med sammenlignelige behov er samlet på ét eller få tilbud, hvor indsatsen er målrettet og specialiseret til netop den brugergruppes behov. Amtet driver 77 tilbud med pladser, heraf døgnpladser og 2115 dagpladser. Heraf driver, Ballerup, Herlev og Søllerød Kommune 4 områdeinstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer. De amtslige tilbud retter sig mod 40 forskellige målgrupper, hvoraf 29 tilbud med 755 døgn- og 897 dagpladser primært er højt specialiserede, 30 tilbud med 576 døgn- og 1028 dagpladser er mellemspecialiserede og 18 tilbud med 455 døgn- og 190 dagpladser er mindre specialiserede. 8 af tilbuddene rummer flere specialiseringsgrader, f.eks. rummer 3 af de socialpsykiatriske botilbud både et mellemspecialiseret tilbud til sindslidende med aparte adfærd, skizofreni e.l., samt et mindre specialiseret tilbud til demente. De 8 tilbud er i ovennævnte tal placeret under specialiseringsgrad i henhold til specialiseringsgraden for størstedelen af tilbuddets kapacitet. 15

16 Tabellen neden for giver en indikator på specialiseringsgraden på de amtslige tilbud, idet det fremgår, at for 27 af de 40 målgrupper, som Københavns Amt i dag har etableret tilbud til, har amtet kun ét tilbud til målgruppen, dvs. ekspertisen ift. målgruppens behov er samlet på ét tilbud i amtet. Overtager beliggenhedskommunen et tilbud, som amtet kun har ét af, vil kommunen samtidig overtage den samlede ekspertise på området, herunder ansvaret for at rådgive de øvrige 17 kommuner om målgruppen. For 9 af de øvrige 13 målgrupper har amtet mellem 2 og 4 tilbud til målgruppen, og for 4 målgrupper har amtet mellem 5 og 7 tilbud til målgruppen. Tabel 6: Målgrupper fordelt efter hvor mange forskellige tilbud amtet har til målgruppen Målgrupper som amtet driver ét tilbud til: Sindslidende med dobbeltdiagnose Døve med supplerende handicaps Ny-debuterende sindslidende Spædbørnehjem Sindslidende med udadreagerende adfærd Døgntilbud til multihandicappede børn og unge Unge sindslidende Døgntilbud til børn og unge med autisme Udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning Døgntilbud til udviklingshæmmede børn Udviklingshæmmede med synshandicaps eller fysiske handicaps Specialbørnehave for børn/unge med autisme Udviklingshæmmede blinde Specialbørnehaver for multihandicappede børn Udviklingshæmmede med dom til anbringelse Behandlingshjem for familier med og børn med sociale og adfærdsmæssige problemer Voksne sindslidende og udviklingshæmmede med Beskyttet beskæftigelse for sindslidende og hjerneskadede behov for specialundervisning Unge udviklingshæmmede med behov for specialundervisning Rådgivning om hjælpemidler Stofmisbrugere Rådgivning om optiske og informationsteknologiske hjælpemidler Alkoholikere - døgnbehandling Tandpleje for udviklingshæmmede og sindslidende Botilbud til fysisk handicappede og hjerneskadede Hjemmeboende udviklingshæmmede eller multihandicappede børn, unge og voksne med behov for aflastningstilbud Botilbud til spastikere I alt 27 målgrupper Målgrupper som amtet driver ml. 2-4 tilbud til: Døgntilbud til børn og unge med sindslidelser Voksne med autisme Specialbørnehave for udviklingshæmmede børn Krise- eller voldsramte mænd og kvinder Hjemløse Botilbud til bedre fungerende udviklingshæmmede botilbud til ældre udviklingshæmmede Revalidender Udviklingshæmmede med behov for beskyttet beskæftigelse Målgrupper som amtet driver 5-8 tilbud: Botilbud til voksne udviklingshæmmede Botilbud til sindslidende Døgntilbud til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer Alkoholikere ambulant behandling I alt 9 målgrupper I alt 4 målgrupper 4.2 De amtslige tilbuds geografiske fordeling De amtslige sociale tilbud fordeler sig geografisk ujævnt på amtets kommuner. Ca. en tredjedel af amtets sociale tilbud er fordelt på to kommuner og Gladsaxe Kommune. 16

17 Det skyldes bl.a. de tidligere centralinstitutioner Lille Mosegaard og Vangedehuse, som lå i hhv. Gladsaxe og Kommune. I dag er institutionerne udtyndet, og fungerer som en række selvstændige tilbud. Det samlede pladstal er betydeligt reduceret og samtlige boliger er moderniseret og ombygget til specifikke målgrupper. En stor del af de tidligere beboer er flyttet ud i nybyggede botilbud. Fordelingen af tilbud på kommuner fremgår af oversigten neden for. De 9 Lænkeambulatorier fremgår ikke af oversigten, idet amtet har én samlet driftsoverenskomst med Lænkeambulatorierne i Danmark, hvis hovedsæde ligger i Københavns Kommune. Tabel 7: De amtslige tilbuds geografiske fordeling Kommune Antal amtslige tilbud i kommunen Kommune Antal amtslige tilbud i kommunen Albertslund 1 Høje-Taastrup 4 Ballerup 5 Ishøj 2 Brøndby 5 Ledøje-Smørum 0 Dragør 0 Lyngby-Taarbæk 3 * 15 Rødovre 3 Gladsaxe** 13 Søllerød 5 Glostrup 6 Tårnby 2 Herlev 3 Vallensbæk 1 Hvidovre 4 Værløse 1 Tilbud uden for amtet 4 I alt 77 tilbud *I kommuneprofilen fremgår 16 tilbud. Det skyldes at tallene stammer fra Siden er driftsoverenskomsten med Pilehuset er opsagt og Sundhedscentrets ydelser organisatorisk tilknyttet tilbuddene til udviklingshæmmede ** I kommuneprofilen fremgår 14 tilbud. Det skyldes at tallene stammer fra Siden er Hjørnehuset sammenlagt med Stokholtbuen, og Serviceafdelingens ydelser er ikke en selvstændig driftsenhed men er indregnet i taksterne. 4.3 Kommunernes anvendelse af de amtslige tilbud Kommunerne i Københavns Amt anvender i gennemsnit 9,6 pct. af pladserne på amtslige tilbud, der ligger i kommunen, mens de resterende 90,4 pct. anvendes af andre kommuner i gennemsnit af 11 andre kommuner. Typisk, men dog ikke entydigt, vil tilbud, hvor beliggenhedskommunen har en lav forbrugsprocent, også ligge i den mere specialiserede ende af indsatsen. De enkelte kommuners forbrugsmønster fremgår af tabellen neden for. Tabel 8: Beliggenhedskommunernes forbrug på tilbud beliggende i kommunen i 2004* Kommune Procent af pladserne beliggenhedskommunen bruger (gennemsnit) Procent af pladserne der bruges af andre kommuner (gennemsnit) 17 Antal kommuner der benyttede tilbuddet (interval) Albertslund 6,3 93,7 11 Ballerup 13,2 86, Brøndby 8,3 91, Dragør ,6 93, Gladsaxe 11,6 88, Glostrup 3,6 96, Herlev 17,6 82, Hvidovre 7,5 92, Høje-Taastrup 20,6 79, Ishøj 12,5 87,5 8

18 Ledøje-Smørum Lyngby-Taarbæk 10,3 89, Rødovre 5,3** 94, Søllerød 3,2 96, Tårnby 28,8 71,2 7 Vallensbæk 12,5 *** 87,5 7 Værløse 4,4 95,6 13 Gennemsnit i alt 9,6 pct. 90,4 pct. 11,2 pct. * De kommunedrevne områdeinstitutioner er ikke medregnet, da Københavns Amt ikke har oplysninger om forbrugsmønster ** Ekskl. Hjælpemiddelcentralen ***Kløverengen 2 åbnede først 2005, og forbrugsandel er ikke opgjort Det nuværende forbrugsmønster kan give et indblik i kommunernes fremtidige roller som hhv. sælger og køber af pladser, hvis beliggenhedskommunerne vælger at overtage de amtslige tilbud. De kommuner hvor der ligger mange amtslige tilbud, vil få en betydelig rolle som leverandør af pladser til de øvrige kommuner. og Gladsaxe, som selv anvender hhv. 6,6 og 11,6 pct. af pladserne i tilbud, der ligger i kommunen, skal sælge de øvrige hhv. 93,4 og 88,4 pct. af pladserne til andre kommuner til mellem 2 og 17 andre kommuner. Andre kommuner f.eks. Høje-Taastrup vil primært få en køberrolle, idet de anvender pladser på 54 forskellige amtslige tilbud i 15 kommuner og på 3 amtslige tilbud, der ligger uden for amtet. De kommuner, som sælger mange pladser, er samtidig store kommuner, som også køber mange pladser i andre kommuner. 5. Afslutning Samlet set har beskrivelsen givet et tværgående overblik over og indblik i den nuværende opgaveløsning i Københavns Amt og de særlige forhold der kendetegner opgavefordelingen mellem Københavns Amt og kommunerne i amtet. Beskrivelsen kan dermed indgå som bidrag til de videre overvejelser om den fremtidige opgaveløsning på det specialiserede socialområde. Formidlingen af amtslige oplysninger til kommunerne skal - udover at sikre en faglig funderet og smidig opgaveoverlevering - medvirke til at sikre, at kommunerne får kendskab til de opgaver, som de overtager ansvaret for, så borgerne ikke kommer i klemme pga. reformen og fortsat har fuld adgang til specialiserede tilbud. 18

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Herlev Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Kommuneprofil for Ishøj Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Ishøj Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Ishøj Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Ishøj Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5 1.1

Læs mere

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...8

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt Aktivitetscentret Kellersvej Dukkehuset Værkstedet Hørkær Værstedet Espevangen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af

Læs mere

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 7 Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen 522979 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltning indstiller til socialudvalget 1. at orientering vedrørende opgaveoverdragelsen

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Døve

Institutionsprofil for Center for Døve Institutionsprofil for Center for Døve September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Døve...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...9 4. Venteliste...10

Læs mere

Institutionsprofil for Længen

Institutionsprofil for Længen Institutionsprofil for Længen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Boenheden Længen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0.

Læs mere

Det fremadrettede perspektiv

Det fremadrettede perspektiv Til: Administrativ koordinationsgruppe vedrørende rammeaftale Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205413 Web

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014 inklusiv kapacitetstal for 2014-2016 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Kommuneprofil for Brøndby Kommune

Kommuneprofil for Brøndby Kommune - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Brøndby Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Institutionsprofil for Ågården Børnepension

Institutionsprofil for Ågården Børnepension Institutionsprofil for Ågården Børnepension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Ågården Børnepension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5 4.

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Oversigt over omfattet af Rammeaftale 2013 inklusiv kapacitetstal 2013-2015 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 Tabel 1: Oversigt over til voksne

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 inklusiv kapacitetstal for 2015-2017 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Institutionsprofil for Lænkepensionatet

Institutionsprofil for Lænkepensionatet Institutionsprofil for Lænkepensionatet Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Lænkepensionatet...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...6 0. Indledning

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Revalideringsinstitutionen Elleslettegård...4 2. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket

Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Blindenetværket...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner September 2005 1. Indledning og formål Strukturreformen betyder at Kommunerne fremover får mulighed for at overtage driftsansvaret for

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Kommuneprofil for Hvidovre Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Hvidovre Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Hvidovre Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Chr. d. IV s Børnehave...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af behandlingshjemmet Egevang...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal.

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal. Side 1 af 6. Samlet oversigt Gladsaxe 020 stk 2 Sofieskolen Autisme dag 37 37 37 37 37 37 Ishøj Vallensbæk 020 stk 2 Thorshøjgård Psykisk udviklingshæmning dag 6 6 6 6 6 6 Fredensborg 020 stk 2 Dyssegården

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat

Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Blå Kors Beskyttet Pensionat...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere 5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2016 inklusiv kapacitetstal for 2016-2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Afgrænsning af

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Bilag 1 - Side -1 af 4 Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund

Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Pensionatet Lionslund...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7 4.

Læs mere

Institutionsprofil for Skovdiget

Institutionsprofil for Skovdiget Institutionsprofil for Skovdiget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Skovdiget...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0. Indledning

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kommuneprofil for Gladsaxe Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Gladsaxe Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Gladsaxe Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

Institutionsprofil for Sofieskolen

Institutionsprofil for Sofieskolen Institutionsprofil for Sofieskolen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Sofieskolen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0.

Læs mere

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Institutionsprofil for Amtstandplejen

Institutionsprofil for Amtstandplejen Institutionsprofil for Amtstandplejen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Amtstandplejen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Værkstedet Hesselager 11 (Administration) Værkstedet Biblioteksvej Aktivitetscentret Ishøj Værkstedet Hulegården Brøndbyskovens Værkstedcenter Daghjemmet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Institutionsprofil for Cathrinegården

Institutionsprofil for Cathrinegården Institutionsprofil for Cathrinegården September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Cathrinegården...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem Voksenhandicapundersøgelsen Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem 1 Voksenhandicapundersøgelsen 1:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Institutionsprofil for Vestervænget

Institutionsprofil for Vestervænget Institutionsprofil for Vestervænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Vestervænget...4 3. Kapacitet og

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. BELÆGNING. kommunen@taarnby.dk

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. BELÆGNING. kommunen@taarnby.dk Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Camilla

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15.

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Takster og fordelt på børn /vo tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Børn Handicap 32 Fredensborg Karlebo Børnehave Specialbørnehave 1.303 1.498 15,0% Spiren Specialbørnehave 1.366 1.439 5,3%

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Institutionsprofil for Parkvænget

Institutionsprofil for Parkvænget Institutionsprofil for Parkvænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Parkvænget...4 3. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen Voksenhandicapundersøgelsen Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen 1 Voksenhandicapundersøgelsen 3:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet blandt

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje.

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje. Specialiseringsniveauer og genoptræningsplaner gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger og Faglig Visitationsretningslinje 1997 Kommunalreformen 2007 Notat Vedr. præcisering af visse begreber

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Psykiatrivirksomheden, Region Hovedstaden. Tilbuddets navn: I Helårspladser Rammeaftale

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Psykiatrivirksomheden, Region Hovedstaden. Tilbuddets navn: I Helårspladser Rammeaftale Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2007 Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. ovedstaden Kontaktperson: Katrine Nørtoft Magelund Tlf: 45112081

Læs mere

Internt notat Krogens fremtid

Internt notat Krogens fremtid Sagsnr. 12/10 407 Dok.nr. 31646-13 Lene Nørlund/Line Knudsen/Kurt Berthelsen Internt notat Krogens fremtid 1. Indledning Esbjerg Kommune har meddelt, at de med udgangen af 2014 forventer at hjemtage aflastningsopgaver,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Beskyttet beskæftigelse samt afklaring & vejledning November 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 2 1. Beskrivelse af Erhvervscenter Espelunden...

Læs mere

Spareforslag fra social til budget 2011-14

Spareforslag fra social til budget 2011-14 101 Spareforslag fra social til budget 2011-14 Beløb (1.000 kr.) Personale ændring Nr. Overskrift 2011 2012 2013 2014 v. fuld effekt Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 4101 Anbragte

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland INDLEDENDE OPLYSNINGER FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 19.

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere