Afbud: Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen Schweissudvalget (Hundeførerrepræsentant) Jens Bjørn Andersen Schweissudvalget (Danmarks Jægerforbund)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud: Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen Schweissudvalget (Hundeførerrepræsentant) Jens Bjørn Andersen Schweissudvalget (Danmarks Jægerforbund)"

Transkript

1 REFERAT fra Schweisskoordinatormøde 1-12 Tid: fredag den 17. februar 2012 kl Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Alex Henriksen Område 1 Jan Nedza Område 2 John Pedersen Område 3 Henrik Korsholm Område 4 Keld Pedersen Område 5 Henrik J. Nielsen Område 6 Leif Stonor Nielsen Område 7 Peter Larsen Område 8 Jim Schou Larsen Område 9 Paul Baunkjær Område 10 Kirsten Skovsby Schweissudvalg (Formand) Rune Rübner-Petersen Schweissudvalg (Dansk Schweisshundefor.) Laurids Jonassen Schweissudvalget (suppl. f. hundeførerrep.) Per Hyttel Naturstyrelsen Mads Flinterup Sekretariatet Referent: Jytte Harder Sekretariatet Afbud: Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen Lars Knudsen Schweissudvalget (Hundeførerrepræsentant) Jens Bjørn Andersen Schweissudvalget (Danmarks Jægerforbund) DAGSORDEN Velkomst og godkendelse af dagsorden v./naturstyrelsen Valg af koordinatorrepræsentant til Schweissudvalget Orientering fra sekretariat Drøftelse af fælles modus til sager Retningslinjer for kørselsgodtgørelse ved trafikeftersøgninger Gråzone-sager Bordet rundt v. koordinatorerne Evt. 1

2 Velkomst og godkendelse af dagsorden v. /Naturstyrelsen Dagsorden er udsendt til mødedeltagerne pr. mail den 6. februar Dagsordenen indstilles til godkendelse. Beslutning: Dagsorden godkendt Valg af koordinatorrepræsentant Sagsfremstilling: Beslutning: Koordinatorernes repræsentant i Schweissudvalget er på valg i lige år. John Pedersen (område 3) er på valg. Koordinatorerne bedes oplyse Naturstyrelsen, hvem de ønsker at indstille som koordinatorrepræsentant/suppleant de kommende 2 år i Schweissudvalget. John Pedersen genvalgt for en 2-årig periode Orientering fra Sekretariat og udvalg Sagsfremstilling: Der vil fra sekretariatet ske orientering om følgende punkter: Status fra Schweissudvalgets arbejdsgrupper o Trafikarbejdsgruppen v/kirsten Skovsby o Tøj-arbejdsgruppen v/jens Bjørn Andersen Status ny beklædning v/mads Flinterup Pejl v/mads Flinterup Status økonomi v/mads Flinterup Samarbejdet med Dyrenes Beskyttelse v/mads Flinterup. Orientering om diverse v/mf Efteruddannelsen 2012 v./mf Status ny hjemmeside v/mf Til orientering. 2

3 Beslutning: Status trafikarbejdsgruppen: Kirsten Skovsby gav en kort redegørelse for gruppens arbejde samt beklagede, at det af økonomiske årsager ikke havde været muligt at afslutte arbejdet. Der var i det nye budget afsat midler hertil, og arbejdsgruppen vil snarest udarbejde en endelig indstilling til Schweissudvalget. Hundeførerne vil blive orienteret på stormødet. Status Tøjarbejdsgruppen: Mads Flinterup oplyste på vegne af gruppen, at der var rejst kr ,- fra 15. juni Fonden, Hempel Fonden, Dyrenes Beskyttelse, Danmark Jægerforbund samt Naturstyrelsen til indkøb af beklædning. Der vil for de donerede midler blive indkøbt dragter, sikkerhedsveste samt fleece-trøjer. Dragter samt forslag til sikkerhedsvest blev fremvist på mødet. Forslag fra koordinatorerne til tekst på vest samt til dragtens udformning blev taget til efterretning. På stormødet vil dragten blive præsenteret for hundeførerne, det vil være muligt at afprøve størrelse samt afgive bestilling. Dragterne forventes udleveret inden bukkejagten. Pejl: Naturstyrelsen har efter ansøgning modtaget en donation på kr fra Aage V. Jensens Fonde til indkøb af pejl. Dels til vedligehold af de tidligere udleverede pejl dels til indkøb af nye pejl til kommende hundeførere. Dette års hundeførere, der selv har indkøbt pejl vil kunne få refunderet udgiften. Den tidligere ombytningsordning vil igen træde i kraft ventelisten er p.t. på 7 personer. Sekretariatet udarbejder snarest en procedure for denne ombytningsordning. Status økonomi: Arbejdsplan/budget for 2012 blev uddelt og der blev redegjort for hhv. drifts- og timebudget. Det fremgik heraf at rammebeløbet for 2012 er kr. 200,- pr/hundefører til lokalmøder. Transportomkostninger er en tung post i budgettet der er afsat kr. 500,- pr. koordinator i gennemsnit (dog ekskl. koordinatormøder). Samarbejdet med Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral (DV): Sekretariatet har løbende haft kontakt med DV. Efter en svær start ser det nu ud til at fungere forholdsvis tilfredsstillende. Et tilbud omkring en SMS ordning, hvor hundeførerne har mulighed for at melde sig ud, når de af en eller anden årsag ikke er disponible, ønskede koordinato- 3

4 rerne ikke indført. Mads Flinterup opfordrede til, at hundeførerne straks ved mindre problemer selv kontakter DV; generelle større problemer administreres via sekretariatet. Flere koordinatorer udtrykte frustrationer over samarbejdet, bl.a. en stor nedgang i antallet af eftersøgninger, flaskehalsproblem v/rekvirering, m.v. Sekretariatet noterede sig dette og vil efterfølgende kontakte DV herom. Orientering om diverse: Statistik sæsonen 2011/12 Mads Flinterup uddelte en udarbejdet eftersøgningsstatistik. De enkelte koordinatorer fik endvidere udleveret en statistik over lokale eftersøgninger fordelt på hundeførere/kommuner. I langt de fleste områder er jagteftersøgninger steget generelt med 13%. Det samlede resultat viser, at trafikeftersøgninger generelt er gået ned med 10% - enkelte områder viser dog en stigning. Årsagen til nedgangen blev debatteret og nedgang i råvildtbestanden, overgangsfasen med DV samt færre opsamlingsopgaver blev fremført. Emnet vil blive drøftet på stormødet. Aflivningsopgaver: Fra område 8 var der fremkommet spørgsmål om, hvem der måtte håndtere aflivningsopgaver, herunder hvorvidt det er acceptabelt, at legitimerede hundeførere videregiver aflivningsopgaver til jægere. Aflivningsopgaver er et spørgsmål om Dyreværnslovgivningen og dermed sorterer det under Fødevareministeriet. Sekretariatet har bedt Fødevarestyrelsen om en præcisering af gældende regler. Der er ingen tvivl om, at legitimere hundeførere må løse aflivningsopgaver, men som det fremgår af pkt , er der ingen hjemmel til at udbetale kørepenge for sådanne opgaver i regi af Schweiss-registret. Det var den almindelige opfattelse blandt de fremmødte, at systematisk videregivelse af aflivningsopgaver fra legitimerede hundeførere til jægere er et forkert signal. I stedet henvises til Dyrenes Vagtcentral. Ændring af knivloven: Fra område 6 er der fremkommet et spørgsmål om status for ændring af knivloven, således at schweisshundeførere lovligt kan have kniv liggende i bilen. Mads Flinterup kunne oplyse, at sagen p.t. er i en høringsfase, og at der ingen forventninger er til, at dette vil blive tilladt. Endvi- 4

5 dere blev det påpeget, at der ikke er forventning til hundeførernes parathed som kræver en kniv i bilen døgnet rundt - året rundt. Forsikring: En påmindelse om at kontakte Ole Knudsen, NST omgående, såfremt der sker uheld, der skal dækkes af Naturstyrelsens arbejdsskadesforsikring. Endvidere er der i en række sager mulighed for at få tillægserstatning via Danmarks Jægerforbunds ulykkesforsikring. Dansk Jagtforsikring: To hundeførere, der har mistet deres hunde, har fået erstatning pr. kulance. En tredje sag er endnu ikke afgjort. Endvidere skulle alle skader opstået ved eftersøgning været dækket. Der er også eksempler på, at der via kulancedækning, er udbetalt erstatning i forbindelse med træning. Sekretariatet var dog blevet bekendt med, at en anmodning om erstatning i forbindelse med skade på hund ved træning ikke var imødekommet. Dansk Jagtforsikring har meddelt sekretariatet, at der kun i ganske særlige undtagelsestilfælde vil blive udbetalt kulance erstatning for skader sket under træning. Kulancedækningen blev drøftet, idet flere koordinatorer tilkendegav, at det var ønskeligt, at hundeførerne var garanteret en dækning og opfordrede Schweissudvalget til at arbejde for dette, ligesom sekretariatet blev opfordret til at blive bedre til at præcisere regler og få disse videreformidlet. Efteruddannelse 2012 Kurset afholdes den april på Kalø. Foreløbige emner til program: Teambuilding (korpsånd og samarbejde), Haglskud (gruppearbejde med SWOT analyse samt jagtpolitiske overvejelser v/jens Bjørn Andersen, DJ), præsentation af Dyrenes Vagtcentral v/wiingaard). Udvikling af ny hjemmeside: Det oplystes, at der nu sker en automatisk opdatering af hundeførerkortet, der således hele tiden er ajourført. Etablering af en ny hjemmeside kan desværre ikke afholdes i indeværende års budget. Der skal derfor ansøges om en særskilt bevilling, før den ønskede modernisering kan foretages. Udvalget arbejder herpå både politisk og økonomisk, hvilket koordinatorerne støttede op om. Flere koordinatorer fremdrog endnu engang ønske om en lukket debatside. Sagen har tidligere været 5

6 drøftet i Udvalget, hvor konklusionen har været, at dette ikke var ønskeligt. Per Hyttel oplyste, at dette naturligvis kunne debatteres igen, men at dette pkt. ikke indgik i de kommende planer med hjemmesiden. Udvikling af hjemmesiden vil blive drøftet på Udvalgsmødet i september Drøftelse af fælles modus til sager Sagsfremstilling: Drøftelse: Sekretariatet underrettes fra tid til anden af koordinatorer, som har fået efterretninger om div. sager. Det kan være interne stridigheder mellem kollegaer, eller det kan være rygter om, at navngivne hundeførere har gjort sig skyldig i overtrædelser af gældende regler. Der ønskes en drøftelse af på hvilket tidspunkt, der er tale om en sag, som skal behandles i sekretariatet. Sekretariatet udtrykte, at der var behov for en forventningsafstemning. Der blev henvist til en tidligere aftale blandt koordinatorer/sekretariat, om, at sager, der ønskes behandlet i sekretariatet, så vidt muligt skal modtages skriftligt. Flere koordinatorer forklarede, hvordan de løbende håndterede klager og opfordrede kolleger til hurtigst muligt at lukke sager om personfnidder ned selv. Konklusionen blev, at koordinatorerne er den lokale bølgebryder. Koordinatorerne orienterer sekretariatet i det omfang koordinatorerne føler et behov herfor. Sekretariatet går kun ind i sagerne, såfremt der foreligger skriftlig henvendelse eller i sager, hvor koordinatorerne præcist udtrykker ønske herom, eller hvis sekretariatet vurderer, at der er tale om sager af særlig grov karakter Retningslinjer for kørselsgodtgørelse for trafikeftersøgninger (bilag 1) Sagsfremstilling: I forbindelse med forestående stikprøvekontrol i forbindelse med udbetaling af kørepenge for trafikeftersøgninger, har Naturstyrelsen udarbejdet Retningslinjer for udbetalingen. 6

7 Orientering: Til orientering Mads Flinterup redegjorde for ovennævnte bilag. Da man i henhold til gældende retningslinjer ved udbetaling af offentlige midler er forpligtet til at udføre en for form stikprøvekontrol, har Styrelsen udarbejdet disse retningslinjer. Det er ikke noget nyt i proceduren denne bliver hermed blot præciseret. Koordinatorerne blev opfordret til at komme med forslag til, hvordan en sådan stikprøvekontrol kunne tænkes udført. På den baggrund blev konklusionen, at trafikeftersøgninger skal indberettes med mindst én af følgende fire oplysninger: 1. GPS position for påkørselssted. 2. Journalnummer fra Falck el. Dyrenes Vagtcentral 3. Registreringsnummer på skadevoldende bil 4. Telefonnummer til bilisten Sekretariatet sikrer, at indrapporteringsmulighederne tilpasses til ovenstående. Hundeførerne orienteres på stormødet Gråzone sager Sagsfremstilling: Drøftelse: Med mere end årlige eftersøgninger opstår der naturligvis situationer som af den ene eller anden årsag falder uden for normalen. Det præciseres således, hvad hundeførerne har hjemmel til og dermed i videst muligt omfang forpligtet til. Til drøftelse Mads Flinterup underbyggede ovennævnte sagsfremstilling og påpegede vigtigheden af, at hundeførerne til enhver tid har in mente i henhold til hvilken bekendtgørelse, de agerer. Gråzonesager bør vurderes velovervejet og kan meget vel være af en sådan karakter, at hundeføreren ingen hjemmel, og dermed ej heller forsikringsdækning har i sådanne sager. Hundeførerne orienteres på Stormødet. 7

8 Bordet rundt v. koordinatorerne Sagsfremstilling: Koordinatorerne har mulighed for at give en kort status på situationen i deres områder. Til orientering Orientering: Område 1 v/alex Henriksen. P.t. ingen problemer dog et par klager over Dyrenes Vagtcentral i forhold til rekvirering v/ trafikeftersøgninger. Område 2 v/jan Nedza: Oplyste, at man havde haft problemer med et par lodsejere, der havde nægtet schweisshundeførere adgang. Per Hyttel tilbød, at Naturstyrelsen gik ind i sagen. Område 3 v/john Pedersen Ikke modtaget kritik omkring Dyrenes Vagtcentral. Haft en snak med ansøgere til registret, der ikke blev optaget. Opfordret disse til at søge igen. En del hundeførere specielt de nye - oplever besværligheder ved hagleftersøgninger, samt skud til rudler af kronvildt. Opfordrer Jægerforbundet/hjortevildtgrupperne til at tage problemet op. Område 4 v/henrik Korsholm En del kritik af Dyrenes Vagtcentral. Ønske om et lukket debatforum fra flere hundeførere. Område 5 v/keld Pedersen OK dog havde optagelse af 2 nye hundeførere givet en del kritik. Problemet dog aftagende. Område 6 v/henrik Nielsen OK samarbejde. Flere havde dog givet udtryk for, at der ikke p.t. ønskes flere hundeførere på Fyn. Efterlyste som ny koordinator procedure for optagelse af nye hundeførere. Per Hyttel orienterer efterfølgende. Hundeførere fra område 6 deltager medio april i OCC-messen og efterlyste midler til indkøb af ens tøj til indendørs brug. Kirsten Skovsby be- 8

9 klagede, at der ikke p.t. var midler i Schweiss-budgettet hertil. Henrik meddelte endvidere, at han var blevet anmodet om at viderebringe klage over Mads Flinterups fremtoning overfor 3 hundeførere. Område 7 v/leif Stonor Godt samarbejde. De nye hundeførere gør det godt. En stigning i henvendelser direkte fra bilister, der har opgivet at komme igennem til Dyrenes Vagtcentral ved påkørsler. Område 8 v/peter Larsen Efter lidt turbulens med en enkelt hundefører kører tingene. Der arbejdes for at skaffe flere potentielle emner til nye hundeførere. Der er et udtalt behov på Lolland-Falster. Område 9 v/jim Larsen Godt samarbejde i området med Dyrenes Vagtcentral og mange sociale arrangementer blandt hundeførerne, der skaber god korpsånd. De to nye hundeførere er kommet rigtig godt i gang. Område 10 v/paul Baunkjær To hundeførere er gået ud af registret. Antallet af råvildt dalet drastisk, ca %, så der mangles eftersøgninger. Der er p.t. kun 3 hundeførere på Bornholm Evt. herunder kommende møder Sagsfremstilling: Eventuelt, herunder Schweissudvalgets plan for møderække: Til drøftelse Mads Flinterup kunne oplyse, at der afholdes opfølgningskursus for de 11 nye hundeførere fra 2011 den 13. marts på Kalø. Såfremt koordinatorerne skulle have bemærkninger omkring disse hundeførere, hører sekretariatet gerne herom inden afholdelse af kurset. Kirsten Skovsby oplæste en mailkorrespondance fra Jægerforbundets formand Ole Roed Jakobsen. Leif Stonor fremviste eksempel på en vest m/schweisslogo til hunde. Vesten, kan købes hos Leif S./Johnny Bastian af legitimerede hundefø- 9

10 rere og koster kr. 450, -. Kan evt. leveres med tryk af navn og tlf. uden merpris. Fremviste endvidere et trekantet magnetisk skilt til påmontering i bilen ved trafikeftersøgninger. Erfaringerne har vist en vis effekt. Pris endnu ukendt. Mødedato Mødested Schweisskoordinatormøde Fredag den 17. februar 2012 kl Kalø, Rønde Stormøde 2012 Lørdag den 3. marts 2012 kl Næsbylund Kro & Hotel, Fyn Schweisskoordinatormøde Tirsdag den 21. august 2012 kl Kalø, Rønde Schweissudvalgsmøde Fredag den 14. september 2012 kl Fyn Schweissudvalgsmøde Fredag den 1. februar 2013 Kalø Schweisskoordinatormøde Ultimo februar

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere