Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade Ringe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra 1990 og 2004 for Rynkeby Foods A/S, Vestergade 30, 5750 Ringe og meddeler samtidig miljøgodkendelse til en udvidelse af produktionen. Miljøgodkendelserne fra 1990 og 2004 er ikke længere gældende. Miljøgodkendelse til forrenseanlæg fra 2011 samt spildevandstilladelse fra 2011 er fortsat gældende Meddelt: 11. december 2013 Annonceret: 11. december 2013 Klagefrist: 8. januar 2014 Søgsmålsfrist: 11. juni 2014 Ny revurdering senest: 2023

2 Indholdsfortegnelse AFGØRELSE OG VILKÅR... 3 Generelt... 3 Luftforurening, herunder lugt... 3 Støj... 4 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 4 Præstations- og egenkontrol... 4 Generelle forhold... 6 Miljøuheld / Underretningspligt... 6 Affald... 6 Ændringer og udvidelser... 6 Ansvarlig for driften... 6 Klagevejledning... 6 STAMDATA... 8 BAGGRUND OG LOVGRUNDLAG... 8 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING... 9 Virksomhedens art... 9 Virksomhedens placering... 9 Virksomhedens produktion... 9 Bedste tilgængelige teknik (BAT)... 9 Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Krav ved ophør af drift Høring Kopi af godkendelsen sendes til: Bilag 1: Oversigtsplan SLUTNOTER... Sidste side 2

3 Afgørelse og vilkår På baggrund af oplysninger under vurderingsafsnittet har Faaborg-Midtfyn Kommune foretaget en revurdering af Rynkeby Foods A/S miljøgodkendelser fra 20. december 1990 og 11. marts Disse to godkendelser bortfalder. Relevante vilkår fra miljøgodkendelserne er overført til denne afgørelse. Enkelte vilkår er ændret ved påbud, eller blot ændret redaktionelt. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Produktionsudvidelsen er omfattet af punkt 7b på bilag 2 i VVMbekendtgørelsen 1. Kommunen har foretaget en VVM-screening af projektet og det er kommunens vurdering, at det ikke kræver en VVM-redegørelse. Generelt 1. Ved evt. ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 2. De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Luftforurening, herunder lugt 3. Kedelanlægget skal overholde følgende emissionsgrænseværdier målt i mg/nm 3 ved 10 % ilt, tør røggas: CO 75 NO x, regnet som NO Emissionen skal ske via den 17 meter høje skorsten. 5. Forrenseanlæggets drift må ikke give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne. Faaborg-Midtfyn Kommune forbeholder sig herunder ret til at kræve de fornødne tiltag, såfremt driften af dette medfører væsentlige lugtgener i omgivelserne. 6. Virksomheden skal i tilfælde af væsentlige og berettigede lugtklager over forrenseanlægget eller på Faaborg-Midtfyn Kommunes forlangende lade udføre lugtmålinger til belysning af om ovenstående vilkår er overholdt. Lugtmålingerne skal udføres under fuld drift og som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 7. Ved væsentlige lugtgener kan Faaborg-Midtfyn Kommune påbyde afhjælpende foranstaltninger for disse. 3

4 Støj 8. Virksomheden skal overholde værdierne i Miljøstyrelsens støjvejledning. Bidraget til det samlede ækvivalente korrigerede lydtryksniveau, målt i db(a), fra den normale driftstilstand, der medfører den største støjbelastning af omgivelserne, må ikke overstige følgende støjgrænser målt udendørs i skel: Dag Tidspunkt Område 1 Område 2 Område 3 Mandag - fredag kl Mandag - fredag kl Lørdag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Nat, alle dage kl Støjens maksimumværdier må i natperioden ikke overstige den angivne værdi med mere end 15 db(a). Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 9. Spildolie, råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere. 10. Ovennævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb til offentlig kloak. Oplagspladsen skal være indrettet således, at der ikke kan ske spild til jord, grundvand og overfladevand. 11. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Præstations- og egenkontrol 12. Senest 6 måneder efter revurderingen, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne for NO x og CO er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden foretager yderligere emissionsmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af emissionsvilkåret efter ovenstående retningslinier, dog max. hvert andet år. 4

5 13. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 14. Prøvetagning og analyse skal ske i henhold til metodeblad 2 MEL-03 og MEL-06 eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og højst samme usikkerhedsniveau. 15. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt. 16. Der skal på tilsynsmyndighedens forlangende udtages stikprøver af antallet af lastbiler til og fra virksomheden, dog max. 2 gange årligt a 24 timer. 17. Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune finder det nødvendigt, kan kommunen pålægge virksomheden at udføre målinger/beregninger til eftervisning af, at vilkår for støj er overholdt, dog max. en gang årligt. Målinger/beregninger skal udføres efter de til enhver tid gældende retningslinier fra Miljøstyrelsen. Oplæg til måleprogram og tidsplan for gennemførsel skal godkendes af kommunen. 5

6 Generelle forhold Miljøuheld / 112 Ved uheld, hvor der kan være risiko for forurening af miljøet, skal virksomheden straks kontakte alarmcentralen på tlf Underretningspligt Virksomheden har pligt til at underrette kommunen, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening. Affald Kommunen gør opmærksom på at den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse 3 og de til enhver tid gældende affaldsregulativer skal overholdes. Regulativerne kan findes på Ændringer og udvidelser Virksomhedens drift må som udgangspunkt ikke udvides eller ændres på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før det er godkendt. Produktionsudvidelse Fristen for at udnytte tilladelsen til produktionsudvidelsen er 5 år. Ansvarlig for driften Ejere, bestyrelse og den daglige ledelse er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med godkendelsen. Klagevejledning Vedrørende godkendelsen Virksomheden har lov til at benytte godkendelsen nu, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet. Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Andre myndigheder. Landsdækkende organisationer og foreninger. Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune, at de ønsker klageret. Klagen skal sendes til eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen, Nørregade 4, 5600 Faaborg. Vi skal have klagen senest i kommunens ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristens udløb fremgår af forsiden. Vedrørende VVM Afgørelsen om at de godkendte aktiviteter ikke kræver en VVM-redegørelse, kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald til Natur- og Miljøklagenævnet. 6

7 Klagen skal sendes til eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen, Nørregade 4, 5600 Faaborg. Vi skal have klagen senest i kommunens ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristens udløb fremgår af forsiden. Klagenævnets behandling af en klage Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der betales et gebyr på 500 kr. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra nævnet, som skal benyttes. Betales gebyret ikke via opkrævningen og indenfor 14 dage, afvises klagen. I visse tilfælde betales gebyret tilbage. Vejledning kan findes på Søgsmål Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret i dagspressen. Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af forsiden. 7

8 Stamdata Ansøger: Rynkeby Foods A/S Vestergade Ringe Cvr-nr.: Baggrund og lovgrundlag Rynkeby Foods A/S fik i 1990 miljøgodkendelse til produktion af ca. 85 mio. liter juice/saft pr. år. Ved revurdering af godkendelsen i 2004 blev der samtidig givet godkendelse til en produktionsudvidelse op til ca. 150 mio. liter juice/saft pr. år. Beliggenhed: Matr. nr. 6l, Ringe By, Ringe Kontaktperson: Teknisk chef Aksel Jørgensen Tlf.: Grundejer: Godkendelsen: Journalnummer: Sagsbehandler: Rynkeby Foods A/S P Lisbeth Hjelm Jensen Kemiingeniør Miljøafdelingen Nørregade Faaborg Tlf.: Samtidig med den lovbestemte revurdering af miljøgodkendelserne fra 1990 og 2004 ønsker virksomheden godkendelse til en produktion på 250 mio. liter juice/saft pr. år. For overskuelighedens skyld er virksomheden og kommunen blevet enige om at sammenskrive godkendelserne fra 1990 og 2004 i en ny godkendelse, der samtidig behandler ansøgningen om godkendelse til produktionsudvidelse. Godkendelsesbekendtgørelsen 4 Virksomhedens aktiviteter hører ind under listepunkt 6.4.b ii i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen. VVM-bekendtgørelsen Det ansøgte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 7b. Dette betyder, at der skal laves en VVMscreening af produktionsudvidelsen. Screeningen har ikke givet anledning til at kræve en VVM-redegørelse. 8

9 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Virksomhedens art Rynkeby Foods A/S fremstiller juice og saft ud fra vegetabilske råstoffer og har derfor listebetegnelsen 6.4.b ii: Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag Virksomhedens køleanlæg indeholder mindre end 5 ton ammoniak og er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 5. Virksomhedens placering Virksomhedens planmæssige forhold er reguleret i lokalplan : Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe. Lokalplanen omfatter en tilbygning til det eksisterende højlager, en ny administrationsbygning samt en mere hensigtsmæssig trafikløsning. Samlet giver dette mulighed for en øget produktion. Virksomheden grænser op til flere boligområder, hvilket betyder, at den største miljømæssige udfordring ved en produktionsudvidelse vil være at overholde allerede gældende støjkrav. Virksomhedens produktion Driftstid Virksomheden er i drift 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Produktionskapacitet Virksomhedes eksisterende produktionsapparat har kapacitet til 200 mio. liter juice/saft pr år. Udvidelsen til 250 mio. liter vil kræve en mindre udvidelse af produktionsapparatet. Procesforløb/-beskrivelse Frugt og frugtkoncentrat ankommer til virksomheden i tank- eller lastbil, og ledes til køle-, tank- eller frostlager. Fra lagrene pumpes koncentraterne til blanderiet. I blanderiet fremstilles de forskellige juiceprodukter ud fra recepter i blandetanke. De færdigblandede juicer pumpes i rør videre til pasteuriseringsanlæg i tapperiet, hvorefter de sendes til den relevante tappemaskine. Herefter pakkes, wrappes og krympes produkterne og køres på paller til færdigvarelager. Energianlæg Kedelcentralen består af to gaskedler, kedel 1 på 2320 kw indfyret effekt og kedel 2 på 2675 kw indfyret effekt. Kedel 2, der er den primære kedel, har economiser. Kedel 1 anvendes kun som nødanlæg. Røggasserne udledes via hver sit røggasrør i samme skorsten, der er 17 meter høj. Værksted Der er to værkstedsrum, der indeholder traditionelle bearbejdningsmaskiner. Der er to TIG-svejsepladser med tilhørende punkt-udsugning. Svejsepladsen bruges kun i forbindelse med reparationer. Laboratorium På laboratoriet foretages kemisk kontrol- og kvalitetsanalyser af råvarer, forbrugsstoffer og færdige produkter. Mulige driftsforstyrrelser Der er ikke konstateret driftsforstyrrelser fra produktionen, der har givet anledning til væsentlig forurening, hvorfor der ikke vil blive stillet særlige vilkår til dette. Der har været driftsforstyrrelser af forrenseanlægget, hvilket der er taget højde for i miljøgodkendelsen af forrenseanlægget i Bedste tilgængelige teknik (BAT) Med udgangspunkt i EU kommisionens BAT reference documents (BREF-dokumenter) er der for drikkevarer udarbejdet en BAT-tjekliste, som kan bruges til at få et overblik over, hvor virksomheden befinder sig i relation til BAT. Rynkeby Food A/S har i forbindelse med revurderingen gennemgået tjeklisten, og det er kommunens vurdering, at der ikke er behov for at tilføje vilkår som følge af den teknologiske udvikling i henhold til BREF-dokumentet. 9

10 Se desuden: vedrørende virksomhedens arbejde med CSR (Corporate Sustainability and Responsibility). Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening Produktion: I miljøgodkendelsen fra 1990 er der 5 vilkår, der alle omhandler støvforurening fra en proces, der ikke længere eksisterer. Vilkårene medtages derfor ikke i denne nye godkendelse. Der er afkast fra krympere samt afkast fra afvejning af pulvere i blanderi. Det er kommunens vurdering, at disse afkast er mindre betydende og blot skal have ført afkastet en meter over tag, hvilket er tilfældet på Rynkeby Foods. Kraftcentral: Der er ikke tidligere stillet vilkår til luftemissioner fra virksomhedens kedelcentral. Da den indfyrede effekt er mindre end 5 MW er anlægget ikke omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår på området, men der vil blive taget udgangspunkt i disse ved fastsættelsen af vilkårene. Ifølge Miljøstyrelsens luftvejledning 6 skal anlægget overholde emissionsgrænseværdier for NO x og CO på henholdsvis 125 mg/nm 3 og 75 mg/ Nm 3 tør røggas ved 10 % ilt. Brænderleverandøren bekræfter overholdelse af disse værdier. Skorstenshøjden på 17 meter er fastsat ud fra en OML-beregning. Værksteder: Der er afkast fra svejsning, der kun anvendes til reparationsformål. Afkastet skal derfor blot være ført over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding, hvilket er tilfældet på Rynkeby Foods. Laboratorium: Der er afkast fra tre stinkskabe. Forureningen herfra vurderes at være mindre betydende, hvorfor det er tilstrækkeligt, at afkast er ført en meter over tag til fri fortynding. Lugt Der er i godkendelserne fra 1990 og 2004 stillet vilkår om, at forrenseanlægget for spildevand ikke må give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne, samt vilkår om lugtmålinger såfremt der kommer klager over lugtgener fra forrenseanlægget. Herudover er der et generelt vilkår om, at kommunen kan påbyde afhjælpende foranstaltninger ved lugtgener. Vilkårene om lugt er fortsat relevante samt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning om lugt 7 og overføres derfor til denne nye godkendelse. Det er præciseret i vilkåret, at der skal være tale om væsentlige og berettigede lugtklager. Vilkåret om, at myndigheden kan kræve forrenseanlægget overdækket eller luften renset eller fortyndet, er ændret til et mere generelt vilkår om, at myndigheden kan kræve de nødvendige tiltag for at løse lugtproblemer. Spildevand Virksomhedens spildevandsforhold er reguleret i spildevandstilladelse fra 17. maj Spildevand fra virksomheden omfatter processpildevand, sanitært spildevand, kølevand, regnvand fra tage og befæstede arealer samt regenereringsvand og rejektvand fra henholdsvis ionbytteranlæg og omvendt osmoseanlæg. Såfremt produktionsudvidelsen medfører spildevandsmængder ud over det tilladte i spildevandstilladelsen, skal der søges om ny tilladelse. Støj Virksomhedens støjforhold er senest revurderet i Vilkårene er fortsat i overensstemmelse med de planmæssige forhold og Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder 8, og de overføres derfor til denne godkendelse. Virksomheden har i 2012/2013 foretaget yderligere støjdæmpende foranstaltninger, og det er ved støjrapport fra november 2013 dokumenteret, at støjvilkårene kan overholdes ved en produktion på 250 mio. liter pr. år. Vilkår for støj er inddelt i tre forskellige områder, der støjmæssigt er forskellige: 10

11 Område 1: Blandet bolig- og erhvervsområder samt offentlige områder, i kommuneplan 2009 benævnt Rin.BE.3, Rin.BE.4, Rin.BE.5 og Rin.O.7. Område 2: Etageboligområde, i kommuneplan 2009 benævnt Rin.B.33 og Rin.B.34. Område 3: Åben-lav boligbebyggelse, i kommuneplan 2009 benævnt Rin.B.29, Rin.B.30, Rin.B.31 og Rin.B.32. I virksomhedens miljøgodkendelse fra 2011 er der stillet vilkår vedr. vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd. Disse vilkår er fortsat gældende, hvorfor de ikke medtages i denne godkendelse. Til- og frakørsel Ved en udvidelse af produktionen vil der være en forøget mængde til- og frakørsler. Virksomheden har i samarbejde med kommunens planafdeling undersøgt mulighederne, og der er nu lokalplanlagt for ændrede køreveje. Den endelige detailplanlægning mangler dog fortsat. Kommunen vurderer, at kørsel til og fra virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for naboerne. Affald Diverse vilkår om affald i godkendelserne fra 1990 og 2004 er i dag reguleret i bekendtgørelser og kommunens egne regulativer, hvorfor vilkårene er overflødige og ikke overføres til denne nye godkendelse. Dispensation fra Fyns Amt om nedsættelse af analysefrekvensen og analyseparametre i henhold til 8, stk. 2 i slambekendtgørelsen 9 er fortsat gældende. Slammet, der udspredes på landbrugsjord, skal analyseres en gang årligt for total-n, total-p, tørstof og BI 5. Jord og grundvand Samtlige køreveje og udendørs arealer er befæstede. Hvor der er risiko for spild afledes overfladevandet til virksomhedens eget forrenseanlæg, der efterfølgende har afledning til det kommunale spildevandsrensningsanlæg. Hvor der ikke er risiko for spild afledes overfladevandet til regnvandsledning. Det er kommunens vurdering, at dette er tilstrækkelig sikring mod jord- og grundvandsforurening. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Olietanke Der er ikke overensstemmelse mellem virksomhedens oplysninger om antallet af olietanke og BBR. Dette forhold afklares som en tilsynssag og i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens 10 regler. Egenkontrol Den egenkontrol, som virksomheden udfører for at kunne lave grønt regnskab 11 er næsten dækkende for de behov, som kommunen har med at føre papirtilsyn med virksomheden. De fleste vilkår, der er stillet til egenkontrol i godkendelserne fra 1990 og 2004, bortfalder derfor. Kommunen modtager automatisk det grønne regnskab. Vilkår vedr. dokumentation for overholdelse af støj overføres til denne godkendelse med ajourført formulering. Omfanget af egenkontrol med antallet af lastbiler til og fra virksomheden er præciseret i vilkåret. Krav ved ophør af drift Kommunen stiller vilkår om, at virksomheden ved ophør af driften skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet i tilfredsstillende tilstand. Høring Kommunen har den 11. november 2013 sendt et udkast til afgørelse i høring hos virksomheden. Høring hos Rynkeby Foods A/S Før kommunen træffer afgørelse efter lovens kapitel 5, skal afgørelsens sendes i udkast til virksomheden og de skal oplyses om deres ret 11

12 til aktindsigt og til at komme med bemærkninger i henhold til forvaltningsloven. Kommunen har den 11. november 2013 sendt et udkast til afgørelse i høring hos virksomheden. Virksomheden har ønsket en præcisering af enkelte vilkår, hvilket er imødekommet. Høring af offentligheden Kommunen har den 21. december 2012 annonceret offentligt: at der påbegyndes revurdering af miljøgodkendelserne. at enhver har ret til at se materiale i sagen og kommentere det. at enhver har ret til at se udkast til afgørelse og kommentere det. Kommunen har fået en henvendelse om at se materiale i sagen, men ingen henvendelser om at se udkast til afgørelse. Kommunen har den 17. maj 2013 annonceret offentligt: at der sammen med revurderingen vil blive behandlet en ansøgning om produktionsudvidelse. at enhver har ret til at se materiale i sagen og kommentere det. at enhver har ret til at se udkast til afgørelse og kommentere det. Kommunen har ikke fået nogen henvendelser om at se sagen eller om at få udkast til afgørelse. 12

13 Kopi af godkendelsen sendes til: Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Friluftsrådet, 13

14 Bilag 1 Oversigtskort

15 Slutnoter 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2 Se Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: 3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald. 4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 6 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001, Luftvejledningen 7 Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 8 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder 9 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål. 10 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 11 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Miljøgodkendelse. Planova Shop System ApS. Bøjdenvejen 109 5750 Ringe

Miljøgodkendelse. Planova Shop System ApS. Bøjdenvejen 109 5750 Ringe Miljøgodkendelse Planova Shop System ApS Bøjdenvejen 109 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler miljøgodkendelse til Planova Shop System ApS, Bøjdenvejen 109, 5750 Ringe. Der gives godkendelse til

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Møllevænget 11, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-27-15 Dato: 2. maj 2016 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S Teknik & Miljø MJC Metal A/S Stenhuggervej 13 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. juli 2013 Sagsbehandler Sven Havelund/KJLH/CHFNS Telefon direkte 76 16 13 90 Sags id 2011-12157 E-mail svhav@esbjergkommune.dk

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4690 - Rønnede Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas. Virksomheder J.nr. MST-1270-01039 Ref. amklo/metho Den 29. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Gjesing Mejeri Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg Matrikel nr.: 5bn. 5i, Gjesing By,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Ikast Værkerne Varme A/S. til kraftproducerende anlæg, varmeproducerende

Ikast Værkerne Varme A/S. til kraftproducerende anlæg, varmeproducerende Miljøgodkendelse af Ikast Værkerne Varme A/S til kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Tarp Varmeværk Hammeren 7, 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for Tarp Varmeværk Hammeren 7, 6715 Esbjerg N Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 32 66 24 98 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. maj 2014 Sags id 12/18704 Sagsbehandler Bente Kristensen/kjlh Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand 16. april 2014 1 Sagsnr.: MIL-000627 Journalnr.: 14/005478 Sagsbeh.: Lene Brink K.S.:Jens Tikær Andersen Revurdering

Læs mere

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk RGS 90 A/S Finervej 7 4621 Gadstrup By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 10 til miljøgodkendelsen af november 2006 - Modtagelse

Læs mere

Tilslutningstilladelse for Jægerspris Kraftvarme, Håndværkervej 9 3630 Jægerspris

Tilslutningstilladelse for Jægerspris Kraftvarme, Håndværkervej 9 3630 Jægerspris Captia: 022969-2014 Tilslutningstilladelse for Jægerspris Kraftvarme, Håndværkervej 9 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse for afledning af grundvand i forbindelse med renpumpning af to nye boringer

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af knuseanlæg til plast med tilhørende siloer Vardevej 140, 7280 Sønder Felding Sagsnr.:09.02.00-P19-5-15 28. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner.

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner. Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83 7330 Brande Virksomheder J.nr. MST-1270-01665 Ref. PEMJE Den 21. august 2015 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83,

Læs mere

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N Teknik, Erhverv og Kultur 30.juni 2015 Sagsnummer 480-2015-80089 Dokument nr. 480-2015-185134 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 6377 Nordfyns Kommune Østergade

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 - Haslev Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01266 Ref. MALJS/HEMHE Dato: 22.01.2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01266 Ref. MALJS/HEMHE Dato: 22.01.2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01266 Ref. MALJS/HEMHE Dato: 22.01.2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Arla Foods Amba Arinco Virksomhedens adresse Mælkevejen 4, 6920

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur.

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur. 11-11-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1637a, Silkeborg Markjorde CVR-nummer: 27459161 P-nummer: 1.010.235.444 Listepunkt nr.: Ejendommens

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW.

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. Tillægsgodkendelse, Ændret anvendelse af gaskedel samt etablering af Low NOxbrænder på gaskedel Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 02-12-2013 Virksomhed Adresse Persievej 5 Postnummer og by Matrikulære oplysninger

Læs mere

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd.

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. Påbud om revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde Maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelse samt

Læs mere

Det formodes, at denne prøveproduktion på sigt vil blive flyttet til udlandet, hvor også produktionen foregår i dag.

Det formodes, at denne prøveproduktion på sigt vil blive flyttet til udlandet, hvor også produktionen foregår i dag. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 GRUNDFOS A/S Poul Due Jensens Vej 7 8850 Bjerringbro byggeriogmiljoe@viborg.dk Sendt til: rfrederiksen@grundfos.com Miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006.

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DIYAR AUTO V/H DIYAR ABDUL-WAHAB Speditørvej 1 A,-2 2450 KØBENHAVN SV Vilkårsændring: Ændret sikkerhedsstillelse, affaldsmængde og fordeling

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. JAMMERBUGT FORSYNING Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 26-11-2013

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. # Ref. Knego / Kigni Den juni 2008 UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE For: Dong Storage A/S Stenlille Gaslager Merløsevej 1 B 4296 Nyrup Matrikel nr.: 7ø og 7aa, Stenlille By,

Læs mere

Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri. Miljøgodkendelse samt revurdering. 20. december 2013

Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri. Miljøgodkendelse samt revurdering. 20. december 2013 Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri Miljøgodkendelse samt revurdering 20. december 2013 Virksomheder J.nr. MST-1271-00114 og MST-1270-00707 Ref. Maljs/amklo Den 20.december 2013 MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse til etablering af afskærmende vold oven på etape I ved Kåstrup Losseplads

Tillæg til Miljøgodkendelse til etablering af afskærmende vold oven på etape I ved Kåstrup Losseplads Tillæg til Miljøgodkendelse til etablering af afskærmende vold oven på etape I ved Kåstrup Losseplads 3. juli 2015 Forlængelse af tidsfrist for færdigetablering af afskærmende vold. Godkendelse er meddelt

Læs mere

Miljøteknisk resumé. Spildevandsteknisk redegørelse og vurdering. Miljøteknisk vurdering

Miljøteknisk resumé. Spildevandsteknisk redegørelse og vurdering. Miljøteknisk vurdering Miljøteknisk resumé Spildevandsteknisk redegørelse og vurdering Miljøteknisk vurdering Udarbejdet den 12. marts 2010 af Mia Engelhardt Sagsbehandler/KS Dokumentnr. Journalnr. MiaEn/MortenMa 2729210 2387234

Læs mere

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse Journalnr.: 06.01.15-P19-6-15 Udarbejdet af: ahjen Kontrolleret af: mfjel Godkendt af: ahjen Indhold Tilslutningstilladelse... 4

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Thisted kommune har den 21.11.2011 modtaget

Læs mere

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013 Frese Metal - & Stålstøberi A/S Miljøgodkendelse og revurdering 4. marts 2013 Odense J.nr. MST-1271-00158 Ref. maljs/behha Den 4. marts 2013 MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING For: Frese Metal - & Stålstøberi

Læs mere

TILLÆG til MILJØGODKENDELSE

TILLÆG til MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00223 Ref. KABJE/HASKR/ULSEE 27. september 2010 TILLÆG til MILJØGODKENDELSE For: DONG Energy Power A/S, Studstrupværket Adresse: Ny Studstrupvej 14, Matrikelnr.:2

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Revurdering af miljøgodkendelse. Scan-Trapper A/S Cedervej 12. Sagsnr.:0902.01-P19-27-14

TEKNIK OG MILJØ. Revurdering af miljøgodkendelse. Scan-Trapper A/S Cedervej 12. Sagsnr.:0902.01-P19-27-14 TEKNIK OG MILJØ Revurdering af miljøgodkendelse Cedervej 12 Sagsnr.:0902.01-P19-27-14 Dato: 28. januar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Cedervej 12 Virksomhedens

Læs mere

IPPC-revideret Miljøgodkendelse Danish Crown, afdeling Aalborg

IPPC-revideret Miljøgodkendelse Danish Crown, afdeling Aalborg IPPC-revideret Miljøgodkendelse Danish Crown, afdeling Aalborg August 2009 Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 54 05 00 Fax 33 32 22 01 CVR 30811054 EAN 5798000872530 post@aar.mim.dk

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg MILJØ OG TEKNIK Haas-Meincke A/S Tonsbakken 10 2740 Skovlunde Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 21. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt:

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Frank Refsgaard Højmarksvej 19 Kragelund 8723 Løsning Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for opsætning af to isvandstanke med pumpehus på Arla Foods amba Bislev Mejeri

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for opsætning af to isvandstanke med pumpehus på Arla Foods amba Bislev Mejeri Arla Foods amba Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3 9240 Nibe Virksomheder J.nr. MST-1270-01740 Ref. ASLIC/HEMHE Den 9. september 2015 Sendes med elektronisk post via virksomhedens CVR-nr. Og kopi til hlnis@arlafoods.com

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til etablering af en ekstra naturgasfyret kedel

VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til etablering af en ekstra naturgasfyret kedel Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Skjern Fjernvarme Kongevej 41 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010).

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010). Margrete og Jens Drustrup Thomsen Hedevejen 15 Vester Hjermitslev 9700 Brønderslev Drustrup_thomsen@yahoo.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. september 2015 CVR-nummer 32091008 P-nummer 1015185208 Virksomhed A/S Inventarsnedkeriet Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Miljøgodkendelse til oplag af RDF-affald

Miljøgodkendelse til oplag af RDF-affald Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Stena Recycling A/S Nordre Kaj 47 9900 Frederikshavn (fremsendt på steen.hansen@stenarecycling.com) Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Godkendelse. Øer Maritime Ferieby

Godkendelse. Øer Maritime Ferieby Godkendelse Øer Maritime Ferieby Februar 2008 Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af

Læs mere

Miljøgodkendelse. A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde. Sendt til cvr. nr. 82732918

Miljøgodkendelse. A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde. Sendt til cvr. nr. 82732918 A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde Sendt til cvr. nr. 82732918 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Gitte Tidemann Direkte nr.: 7975 5695 gitte.tidemann@hedensted.dk

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Martin Kjelgaard Rosengreen Slotsgården 14,st 3630 Jægerspris Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-3-16 BY OG LANDSKAB Meransletten 27, 3630 Jægerspris - Jordvarme Frederikssund Kommune meddeler tilladelse

Læs mere

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup CVR nr. 26 69 86 87 Tillæg til miljøgodkendelse 1200 årlige skolehelikopteroperationer på Koldingegnens Lufthavn ApS, matr. nr. 6a Bønstrup By, Vamdrup

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 34432821 P-nummer 1017621234 e-doc journal nr. 14/026492 Virksomhed MN Biler I/S Adresse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST- 1270-00873 Ref. Amklo/hemhe Den 23. januar 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. Tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba ARINCO Adresse: Mælkevejen

Læs mere

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere