Udskrift af forhandlingsprotokollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af forhandlingsprotokollen"

Transkript

1 Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby 31. hæfte Besigtigelsesforretningen den 10. marts 2014 Mandag den 10. marts 2014 kl samledes kommissionen i Eskilstrup Hallen, Stødstrupvej 5, 4863 Eskilstrup for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af udskiftning af vejbærende broer over jernbanen mellem Orehoved og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen. Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af Transportministeriet udnævnte medlemmer af kommissionen, Erik Larsen og Søren G. Nielsen. Endvidere mødte de fra den fælleskommunale liste for Øernes område udpegede medlemmer, Bent Jørgensen og Henning Alfred Rasmussen. Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren Kjerside Hansen. Som repræsentant for Guldborgsund Kommune mødte Lene Hatt. For Guldborgsund Kommune, Trafik og veje, mødte Jan Uhre-Nielsen. For Banedanmark mødte landinspektør Lars Pedersen, sektionschef Iben Marcus-Møller, ingeniør Jette Bernt Nielsen (NIRAS), ingeniør Theis Tarp Rasmussen (NIRAS) og kommunikationskonsulent Lisbeth Ligaard. Protokollen førtes af fuldmægtig Iben Held Jensen. Kst. Kommissarius fremlagde brev af 7. oktober 2013 fra Transportministeriet, hvormed sagen er forelagt for kommissionen. Kst. Kommissarius fremlagde endvidere: Besigtigelse Forslag til tekniske bestemmelser. Vejbærende broer Femern Bælt danske jernbaneanlæg Ringsted Holeby Eskilstrup Vestergade med tilhørende oversigts-og besigtigelsesplaner tegn. nr. TSYDX_1_202000_001, TSYD-X_1_211020_131, TSYDT_3_211020_-134 og TSYDT_4_211020_133. Ved dagens møde besigtigedes brostedet for vejen Eskilstrup Vestergade. Følgende passerede: Banedanmark redegjorde for projektet. Baggrund Indledning I 2008 indgik Danmark og Tyskland en traktat om etablering af en fast forbindelse mellem de to lande over Femern Bælt. Med udgangspunkt i ovenstående traktat indgik regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance i 2009 en trafikaftale om de overordnede regler og principper for en grøn transportpolitik. Et af hovedformålene bag den grønne transportpolitik er, at den kollektive transport skal udgøre størstedelen af fremtidens vækst i trafikken. Lovgrundlag Partierne bag trafikaftalen fra 2009 vedtog samme år Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (Lov nr. 285 af 15. april 2009), der gør det muligt for Banedanmark at gå i gang med de indledende undersøgelser om, at de eksisterende jernbanestrækninger Vordingborg Storstrømsbroen og Orehoved Rødby Færge udbygges til dobbeltspor. Derudover skal jernbanestrækningen Ringsted Rødby Færge elektrificeres.

2 I er der gennemført en VVM-undersøgelse for Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Ringsted Holeby Generelle forhold Ringsted Holeby, Miljøredegørelsen, hæfte 1 og 3, oktober Indeholdt i denne VVM-undersøgelse var ombygning af 17 vejbærende broer samt etablering af en ny vejbærende bro på strækningen Orehoved Holeby som forberedelse til elektrificering af banestrækningen. Vurdering af de miljømæssige påvirkninger i forbindelse med etablering af en forbindelse fra Ringsted til Femern blev gennemført med en offentlig høring af Miljøredegørelsen. Høringen er gennemført i perioden 11. februar - 1. maj 2011, og der blev i den forbindelse afholdt 6 borgermøder langs strækningen Ringsted Holeby. Resultatet af høringen er beskrevet i Banedanmarks høringsnotat Femern Bælt danske jernbanelandanlæg, hæfte 1-3. Høringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer af anlægsprojektet. Der er endnu ikke vedtaget en egentlig anlægslov for udbygning af jernbanestrækningen fra Ringsted til Femern, men i 2013 blev Lov om elektrificering af jernbanen (Lov nr. 609 af 12. juni 2013) vedtaget. Loven gør det muligt, når der foreligger politisk aftale herom, at forhøje eller udskifte vejbærende broer på strækningen mellem Ringsted og Rødby i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen som første etape af banestrækningens udbygning. Ekspropriationerne til de anlæg, som beskrives i nærværende forslag til tekniske bestemmelser m.v., vil derfor blive gennemført med hjemmel i Lov om elektrificering. Ringsted Femern Banedanmark planlægger i årene at udbygge jernbanen fra Ringsted til Holeby, der leder togtrafikken frem til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Udbygning af banestrækningen vil udgøre en styrkelse af infrastrukturen, idet strækningen forbinder Skandinavien med resten af Europa. Den nye bane medfører kortere rejsetider, da godsog persontrafik, der i dag primært kører over Fyn og Jylland, får afkortet rejsen med 160 kilometer. En del af det samlede projekt er anlæg af et ekstra spor langs den eksisterende banestrækning mellem Vordingborg og Storstrømsbroen samt fra Orehoved til Holeby, hvor banen kobles på den faste forbindelse over Femern Bælt. Det ekstra spor vil medvirke til, at kapaciteten kan øges, og rejsetiderne forkortes. Derudover skal jernbanen mellem Ringsted og Holeby elektrificeres. Det indebærer, at der skal sættes master op til strømførende ledninger og etableres fordelingsstationer, der skal levere strøm til baneanlægget. En række vejbærende broer har i dag ikke tilstrækkelig højde over sporene til, at der er plads til kørestrømsanlægget, ligesom nogle broer ikke er tilstrækkelig lange til at kunne føre over to jernbanespor. Derfor skal disse broer rives ned og erstattes af nye broer med større dimensioner. Elektrificering af banestrækningen skal være med til at skabe rammerne om en langt mere moderne jernbane, der lever op til nutidens normer om bæredygtig transport. Ud over de miljømæssige gevinster sikrer omlægningen fra diesel til el, at den daglige drift billiggøres. Projektbeskrivelse Besigtigelsesmaterialet omhandler de fremrykkede arbejder, der af hensyn til den samlede tidsplan skal udføres tidligere end selve baneanlægsprojektet. De pågældende anlægsarbejder er de forberedende broarbejder, der skal muliggøre elektrificeringen. I dag har en række vejbærende broer ikke tilstrækkelig højde over sporene til, at der er plads til kørestrømsanlægget, eller tilstrækkelig længde til at kunne række over et ekstra jernbanespor. Derfor skal en række vejbærende broer på strækningen udskiftes med højere og længere broer, der giver plads til kørestrømsanlægget og er forberedt for det ekstra spor. For enkelte broers vedkommende vil disse også blive bredere. Broer Udbygningen af banestrækningen vil berøre 19 vejbærende broer på strækningen mellem Orehoved og Holeby. 18 broer skal nedrives og 17 genopføres, så de modsvarer den nye elektrificerede dobbeltsporede jernbane. I ét tilfælde skal en eksisterende vejbærende bro nedlægges helt. Derudover skal der opføres en ny vejbærende bro som erstatning for en eksisterende jernbaneoverkørsel, der nedlægges. Herunder følger en oversigt over de 19 vejbærende broer: Guldborgsund Kommune: Gåbensevej (bro nr ) Sommersang (bro nr.17518) Ravnstrupvej (bro nr ) Tårngade (bro nr ) Eskilstrup Vestergade (bro nr ny bro) Stubberupvej (bro nr )

3 Østerbrogade (bro nr ) Hulemosevej (bro nr ) Nystedvej (bro nr ) Ved Teglskoven (bro nr ) Birketvej (bro nr ) Bregningevej (bro nr ) Sakskøbingvej (bro nr ) Lille Mussevej (bro nr ) Karlebyvej (bro nr ) Lolland Kommune: Errindlevvej (bro nr ) Sognevejen (bro nr ) Højbygårdvej (bro nr ) Ladhavevej (bro nr ) For de 17 broer, der nedrives og genopføres, bliver der tale om opførelse af nye højere og længere broer. Det betyder, at de skærende veje skal ændres og tilpasses det omgivende terræn, hvorved blandt andet vejenes skråninger rykkes tættere på de omkringliggende ejendomme. Ved broen ved Sommersang, der nedrives uden at blive genopført, henvises vejtrafikken til at krydse banen ved den nærliggende bro, Gåbensevej, idet der anlægges en ny vej langs banen. Nedrivning af broen ved Sommersang vil først blive udført i forbindelse med de senere anlægsarbejder til etablering af et ekstra spor på strækningen. Ved Eskilstrup Vestergade i Eskilstrup, hvor der skal etableres en ny vejbærende bro som erstatning for den eksisterende jernbaneoverkørsel, skal der eksproprieres arealer til det nye vejanlæg. Den eksisterende jernbaneoverkørsel på stedet lukkes efterfølgende permanent. Ejer- og vedligeholdelsesforhold ved de krydsende kommuneveje fortsætter, som de er i dag. Det vil sige, at de vejbærende broer ejes af Banedanmark. Vedligeholdelse af broernes primære konstruktionsdele inklusiv fugtisolering og rækværker på broerne, foranstaltes og bekostes af Banedanmark. Vedligeholdelse af broernes sekundære konstruktionsdele, hvilket vil sige vejbelægninger, ramper og rækværker på ramper samt glatførebekæmpelse og afvanding mv., bekostes af vejbestyrelserne (kommunerne). Ved de private veje vil det ligeledes være Banedanmark, der står for drift og vedligeholdelse af selve broerne, mens vejejeren står for drift og vedligeholdelse i samme omfang som ved kommunale veje. Afvanding Ved ændringer af det eksisterende vejnet ved de berørte brosteder skal det sikres, at vandet kan blive ledt væk. De eksisterende afvandingssystemer tilpasses derfor de nye broers dimensioner og de nye omkringliggende vejanlæg. Ledningsarbejder Banedanmarks anlægsarbejder i forbindelse med de 18 vejbærende broer nødvendiggør flytning eller forstærkning af et antal eksisterende ledningsanlæg. Der kan nogle steder blive tale om at gennemføre afværgeforanstaltninger for at undgå ledningsflytninger. Ledningsarbejderne omfatter stort set alle ledningstyper, såsom vand, varme, afløb, naturgas, el, tele og fiberkabler m.m.. Samtlige ledningsarbejder skal som udgangspunkt være afsluttet, inden de egentlige anlægsarbejder påbegyndes ved det enkelte brosted. Der kan dog være forhold ved den enkelte ledning, der bevirker, at den først kan flyttes i forbindelse med anlægsarbejdet. Som udgangspunkt skal de enkelte ledningsejere selv forestå ledningsarbejderne, herunder erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder samt registrering af de nye og omlagte ledninger. Banedanmark udarbejder ledningsprotokolaftaler med de enkelte ledningsejere. En ledningsprotokol indeholder alle nødvendige oplysninger vedrørende de pågældende ledningsomlægninger, herunder nærmere fastlæggelse af, hvem der er ansvarlig for projektering, udførelse, betaling, tidsplan og eventuelle servitutpålæg m.m. Alle ledningsprotokolaftaler forelægges ekspropriationskommissionen til godkendelse. Såfremt der ikke kan opnås enighed om de nødvendige forhold, herunder betalingsforhold, kan disse spørgsmål forelægges ekspropriationskommissionen. Dimensioneringshastighed, linjeføring, længde og tværprofil Linjeføring for det nye vejanlæg ved Eskilstrup Vestergade fastlægges med udgangspunkt i gældende vejregler. For de øvrige overførte veje fastlægges linjeføringen ud fra den eksisterende vejgeometri og gældende vejregler. Dimensioneringshastighed for vejtrafikken på de ombyggede vejoverføringer fastlægges i overensstemmelse med gældende vejregler. Tværprofilet for de vejbærende broer og dermed de skærende veje fastlægges med udgangspunkt i det eksisterende vejanlæg. Tværprofilet på de berørte brosteder/vejoverføringer udformes efter gældende vejregler. Dog vil der for Eskilstrup Vestergade være

4 tale om en ny vejoverføring, som fastlægges ud fra det omgivende terræn og tilstødende vejes tværprofiler. Ombygning af veje skal godkendes af de respektive vejmyndigheder. Planforhold, natur og miljø, veje, arkitektur, kulturhistoriske og rekreative interesser Projektet gennemføres i overensstemmelse med kommuneplanerne i de to berørte kommuner - Guldborgsund og Lolland. Transportministerens godkendelse i henhold til elektrificeringslovens 4 træder i stedet for en VVMtilladelse efter 11g, stk. 4 i lov om planlægning. Transportministerens godkendelse efter elektrificeringsloven går således forud for planlovgivningen og skal uden videre lægges til grund af kommunerne. Kulturhistoriske forhold Museum Lolland-Falster har tidligere vurderet, at der kan være væsentlige fortidsminder i forbindelse med de 18 bro- og vejsteder, og vil derfor udføre arkæologiske forundersøgelser på de arealer, som eksproprieres midlertidigt eller permanent til brug for broanlægsarbejderne. Hvis der under udgravningerne sker fund af kulturhistorisk karakter, kan det medføre en forlængelse af den planlagte anlægsperiode og i sin yderste konsekvens en forsinkelse af det samlede anlæg. Beskyttet natur Såfremt der er registreret fredede fortidsminder, beskyttelseslinjer omkring disse eller beskyttede naturtyper, der skal tages højde for, vil dette blive beskrevet for hvert enkelt brosted under afsnit 4.4. Der vil blive søgt om dispensation for hvert enkelt forhold hos de relevante myndigheder. Vejforhold I forbindelse med ændringer af de eksisterende veje vil Banedanmark fremsende et foreløbigt vejprojekt til udtalelse hos vejmyndigheden, så det kan afklares, om det foreslåede vejprojekt kan realiseres. Når entreprenøren har planlagt anlægsarbejdet endeligt, vil vejprojektet blive fremsendt til vejmyndighedens udtalelse. Servitutter Eldrift Samtlige naboejendomme til det elektrificerede baneanlæg pålægges servitut om eldrift i forbindelse med ekspropriation til den samlede baneudvidelse. Servitutten pålægger restriktioner med hensyn til højde på og nærhed af bevoksning, bygninger og lignende i forhold til ledningsanlæggene. Sikring af øvrige anlæg Ved vejoverføringerne kan det blive nødvendigt at pålægge servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne. Langs de eksisterende kommunale veje, hvor naboejendommene i forvejen er pålagt byggelinjer, fastholdes eksisterende byggelinjer uden ændringer. I det omfang, der etableres støttevægge i forbindelse med ændringerne ved det enkelte brosted, kan det blive nødvendigt at sikre anlægget med servitut, herunder også bestemmelser om vejadgang til støttevæggene ved fremtidige tilsyn og vedligeholdelsesarbejder. Det endelige behov for nye servitutpålæg vil blive afklaret inden ekspropriationsforretningen. Ekspropriation I henhold til lov om elektrificering af jernbanen vil de nødvendige arealer til fremrykkede broanlægsarbejder blive erhvervet ved ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Statsekspropriationsloven). Eventuelle privatretlige servitutter, som er i konflikt med anlægsprojektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold til Statsekspropriationsloven. Denne besigtigelsesforretning og efterfølgende ekspropriationsforretning omhandler alene erhvervelse af arealer og rettigheder til at gennemføre de fremrykkede arbejder. På et senere tidspunkt vil der blive afholdt besigtigelses- og ekspropriationsforretninger, hvor der skal erhverves rettigheder til selve udbygningen og til elektrificering af jernbaneanlægget på strækningen fra Orehoved til Holeby. I forbindelse med anlægsarbejderne ved de 19 vejbærende broer er det nødvendigt at erhverve permanente arealer som følge af, at broerne gøres længere og højere. Derudover er det nødvendigt at erhverve midlertidige arbejdsarealer til brug for anlægsarbejdet, til arbejdspladser samt til maskin- og materialeoplag. De midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. Nogle arbejdsarealer skal dog også anvendes i forbindelse med selve udbygningen af banestrækningen,

5 men dette vil fremgå af den senere ekspropriationsforretning. Anlægsfasen Banedanmark ønsker at igangsætte de fremrykkede anlægsarbejder i sommeren 2014, og anlægsperioden for hver lokalitet forventes at være måneder. Det forventes, at alle de fremrykkede arbejder er afsluttet i tredje kvartal af Vejtrafikken Da de eksisterende vejoverføringer for 17 af lokaliteterne nedrives og genopføres, skal trafikken på de skærende veje omlægges midlertidigt. For lokaliteten, hvor den eksisterende bro skal nedlægges permanent, vil der blive anlagt en ny vej langs jernbanen, så vejtrafikken kan krydse banen ved den nærliggende bro. For den sidste lokalitet er der tale om opførelse af en ny vejbærende bro og nedlæggelse af en eksisterende jernbaneoverkørsel, og også her omlægges trafikken midlertidigt i anlægsperioden. Når den eksisterende vej lukkes permanent, vil der ske permanente trafikomlægninger. Der sikres såvel under midlertidige omlægninger som i den permanente situation fornøden adgang for redningskøretøjer. Togtrafikken Togtrafikken vil blive opretholdt i hele anlægsperioden for de fremrykkede broanlægsarbejder. Det er dog nødvendigt at gennemføre enkelte kortvarige sporspærringer. Støj og vibrationer Kommunerne er miljømyndighed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og fastsætter således eventuelle grænseværdier for støj under anlægsarbejdet omkring boliger og støjfølsomme områder. I dette tilfælde har Guldborgsund og Lolland Kommune fastsat nedenstående støjgrænser: hverdage i tidsrummet 7-18 og lørdage 7-14: 70 db(a) aften i tidsrummet 18-22, lørdage samt søn- og helligdage: 45 db(a) nat i tidsrummet 22-07: 40 db(a) Det skal understreges, at ovenstående grænseværdier er gennemsnitsværdier med forskellige midlingstider inden for de pågældende perioder. Der kan derfor godt forekomme støj, der periodevis overskrider for eksempel 70 db(a) mellem 7 og 18 på hverdage, så længe den gennemsnitlige støj ikke overskrider støjgrænsen. Støj Det vurderes, at det for nogle af de ejendomme, der ligger nærmest arbejdsstederne, ikke vil være muligt at overholde de gennemsnitlige grænseværdier for støj under anlægsarbejdet. Langt størstedelen af anlægsarbejderne udføres inden for normal arbejdstid på hverdage, men det kan forudses at blive nødvendigt at udføre enkelte støjende arbejder uden for normal arbejdstid. De primære kilder til støjbelastning under anlægsarbejdet vil være: Nedrivning af eksisterende broer Entreprenørkørsel og materialehåndtering ved arbejdsveje og arbejdspladser ved de enkelte lokaliteter Nedbringning af spuns Såfremt særligt støjende arbejder såsom nedrivning af broer og nedbringning af spuns udføres i de støjfølsomme perioder, kan dette kun ske, hvis den pågældende kommune har dispenseret fra støjgrænserne, og naboerne forudgående er orienteret om det. Anlægsarbejderne vil i alle tilfælde blive søgt udført, så støjbelastningen af naboerne er mindst mulig. Vibrationer i anlægsfasen I forbindelse med anlægsarbejder kan der forventes vibrationer i nærområdet for den enkelte bro. Den arbejdsproces, der medfører størst risiko for vibrationsgener, er nedbringning af spuns. Anlægsaktiviteterne forventes ikke at give anledning til overskridelse af de vejledende grænser for bygningsskadelige vibrationer, selvom vibrationerne vil være mærkbare. Banedanmark vil efter nærmere vurdering foretage en bygningsregistrering af nærliggende ejendomme, inden anlægsarbejderne igangsættes. I særlige tilfælde kan det blive aktuelt at foretage en løbende overvågning af nærliggende ejendomme for at undgå bygningsskadelige vibrationer. Der kan for eksempel opsættes vibrationsmålere på udvalgte bygninger, således at grænseværdierne overholdes. Særlige bestemmelser vedrørende den enkelte bro Jernbanens kilometrering begynder i km 0 ved København H med retning mod Lolland/Falster. På strækningen fra Orehoved til Holeby har kilometreringen udgangspunkt i km I dette projekt er stationeringslinjen fastsat med udgangspunkt i st Stationeringen stiger i retning mod Rødby.

6 Stationeringslinjen ligger i banens fremtidige højre spor. Stationeringen fremgår af oversigts- og besigtigelsesplaner og er anvendt i de nedenstående særlige bestemmelser. Nedenfor er angivet de forkortelser, der er anvendt som betegnelse for stationeringsside: bvs. = banens venstre side bhs. = banens højre side bbs. = banens begge sider Højre og venstre side er benævnt i forhold til stationeringsretningen. Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til det samlede indgrebs udstrækning på planerne. Eskilstrup Vestergade Anlægsmyndighedens forslag Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgende bilag: Tegn. nr. Emne Mål Rev TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1: A TSYDX_1_211020_131 Besigtigelsesplan Eskilstrup Vestergade 1:1.000 A TSYDT_3_211020_134 Tværsnit Eskilstrup Vestergade 1:100 A TSYDT_4_211020_133 Længdesnit Eskilstrup Vestergade 1:1.000 A Eskilstrup på Falster krydser Eskilstrup Vestergade, der er en tosporet kommunevej, banen i en niveauoverkørsel sikret med automatisk bomanlæg. Den eksisterende overkørsel lukkes permanent for al trafik på tværs af banen. Der etableres vendeplads vest for banen, hvor overkørslen nedlægges. Der etableres en ny vejbærende bro syd for den eksisterende overkørsel, og i denne forbindelse etableres en ny vej på det til formålet tidligere eksproprierede areal mellem Eskilstrup Vestergade ved Kløvermarksvej og Søndergade ved Eskilstrup Nygade. Den nye bro for Eskilstrup Vestergade vil få en højde på 7,5 meter over jernbanesporene, så den er forberedt til elektrificeringen. Den samlede bredde på den nye bro/vej Eskilstrup Vestergade vil være ca. 9 meter bestående af 2 kørespor på hver 3 meter samt fortov på 1,5 meter i hver side. Dimensioneringshastigheden og den skiltede hastighed på den nye bro ved Eskilstrup Vestergade er fastsat til 50 km/t. Der etableres autoværn, ligesom der etableres dobbelte spærrelinjer henover broen med varslingslinjer både før og efter. På både den ændrede og den nye del af Eskilstrup Vestergade etableres der gadebelysning. Der etableres ny afvanding langs den nye Eskilstrup Vestergade magen til det eksisterende afvandingssystem, hvilket vil sige med nedløbsbrønde langs kantsten. Nedløbsbrøndene tilsluttes det eksisterende afløbssystem. Den nye del af Eskilstrup Vestergade og det nye bygværk anlægges på det til formålet tidligere eksproprierede areal. Detailudformningen af vejprojektet betyder dog, at vejens skråninger m.v. vil brede sig ind på de tilstødende ejendomme, og det er derfor nødvendigt at erhverve yderligere arealer til vejanlægget. For at begrænse arealerhvervelsen fra naboejendommene er det nødvendigt at etablere støttevægge i skel mod følgende ejendomme øst for banen: matr.nr. 15u, 14an 14br og 14at Eskilstrup By, Eskilstrup og matr.nr. 9b og 11m Eskilstrup By, Eskilstrup vest for banen. For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et arbejdsareal rundt om det kommende bygværk og de tilhørende skråningsanlæg. På både den vestlige og østlige side af banen er der behov for mere arbejdsareal til maskin-, jord- og materialeoplag. Arbejdsarealerne til brug for maskin- og materialeoplag vil blive indhegnet, mens anlægsarbejderne foregår. Som følge af ændringerne på det eksisterende vejnet etableres der vendeplads for enden af Eskilstrup Vestergade vest for banen, ved Boderupvej 2 og ved Søndergade 22A. Nord for Søndergade og på begge sider af Eskilstrup Nygade vil det eksisterende veja-

7 real på matr.nr. 14aq, 14 az og 14 bd Eskilstrup By, Eskilstrup blive afrømmet. Der er ligeledes et mindre anlagt vejareal på matr.nr. 9r Eskilstrup By, Eskilstrup, der afrømmes. Alle trafikomlægninger herunder eventuelle tiltag på det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i samråd med Guldborgsund Kommune som vejmyndighed. Under anlægsarbejdet lukkes Eskilstrup Vestergade for al trafik, og der vil blive etableret omkørsel via Tårngade. I anlægsperioden vil arbejdskørsel til og fra arbejdspladsen ske på begge sider af banen via det offentlige vejnet. Arbejdet med opførelse af den nye bro og etablering af de nye vejanlæg forventes at vare ca. 14 måneder. Forhold til anden lovgivning Arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeoplag etableres i landzone, og i henhold til planlovens 35 er Guldborgsund Kommune ansøgt om landzonetilladelse. Forlodsovertagelse Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (Lov nr. 285 af 15/04/2009) muliggør, at ejere, der berøres særligt indgribende af projekteringen og har særlige personlige grunde, kan begære deres ejendom overtaget, før ekspropriation er mulig. Beboelsesejendommen matr.nr. 11d Eskilstrup By, Eskilstrup, Jernbanevej 5, 4863 Eskilstrup er forlods overtaget af Banedanmark. Fremkomne bemærkninger på det indledende møde: En lodsejer spurgte til, om der etableres cykelsti i forbindelse med projektet. Banedanmark oplyste, at der ikke vil blive etableret cykelsti i forbindelse med projektet. Ejeren af matr.nr. 15u (gartneriet) spurgte til de kommende adgangsforhold til gartneriet. Banedanmark oplyste, at gartneriet får ændrede adgangsforhold til offentlig vej via eksisterende privat fællesvej Rolighedsvej og ny privat adgangsvej over ejendommen. Ejeren spurgte, om den nye private adgangsvej asfalteres henset til de tunge lastbiler, som skal benytte vejen til og fra gartneriet. Banedanmark oplyste, at den nye private vej ikke asfalteres, men at vejen vil blive opbygget således, at den kan bære tunge lastbiler, selvom den alene er grusbelagt. Flere lodsejere bemærkede, at de fandt det uhensigtsmæssigt, at de fremover skal vedligeholde en privat fællesvej, som der vil komme mere og tungere trafik på i forbindelse med kørsel til og fra gartneriet. Banedanmark bemærkede, at det i henhold til reglerne i vejloven er de vejberettigede, som har vedligeholdelsespligten af en privat fællesvej. En lodsejer spurgte til risikoen for vibrationsskader på bygninger i forbindelse med projektet, og bemærkede i den forbindelse at der er tale om bygninger, der for nogles vedkommende er funderet i 1900-tallet. Banedanmark oplyste, at der vil blive sat vibrationsmålere op ved projektstart, som skal registrere, om vibrationerne holder sig inden for de fastsatte vibrationsgrænser. Endvidere vil der blive foretaget registrering af ejendommenes tilstand inden projektstart. Banedanmark bemærkede videre, at eventuel erstatning for sætningsskader på bygninger afhænger af, om det kan sandsynliggøres, at det er vibrationerne, der er årsag til sætningsskaderne. En lodsejer spurgte til, om støttemurene etableres med spuns, og om spunsen vil skulle bankes i jorden. Banedanmark oplyste, at der for projektet er tale om en totalentreprise, hvilket indebærer, at det er entreprenøren, der bestemmer, om der skal anvendes spuns. Teknisk foreligger der dog mulighed for at etablere støttemure uden brug af spuns. En lodsejer spurgte til, om det ikke er dyrere at etablere støttemure end at totalekspropriere en hel ejendom. Banedanmark oplyste, at udgiften til at etablere støttemur ligger på ca kr. pr. m 2, hvilket er væsentligt mindre end den udgift, der kan påregnes til totalekspropriation af en hel ejendom. Repræsentant for Guldborgsund Kommune Christian Refstrup foreslog, at vejens linjeføring øst for jernbanen på strækningen forbi ejendommene matr.nr. 15k, 15t og 15b justeres, således at vejen forskydes mod nord. Det vil indebære, at der skal eksproprieres mere areal fra matr.nr. 14at, 14as og 14k, men vil samtidig bevirke, at ejendommene matr. nr.

8 k og 15b ikke berøres i samme indgribende omfang, som efter det foreliggende projekt. Guldborgsund Kommune fandt, at denne løsning vil tilgodese indkomne ønsker fra beboerne og endvidere vil medføre, at vejen får en naturlig sammenkobling med den eksisterende Søndergade. En repræsentant for Eskilstrup By & Omegns Beboerforening foreslog i forlængelse heraf, at man fastholder Søndergades nuværende linjeføring og tilslutter den nye vej til Søndergade i et T-kryds ud for matr.nr. 14aq (Søndergade 29). Løsningen vil bl.a. sikre, at farten på den nye vej holdes nede til gavn for trafiksikkerheden. Løsningen indebærer, at matr.nr. 14at og 14k formentlig må totaleksproprieres. Banedanmark anførte, at der var tale om nye forslag, men at det er Banedanmarks umiddelbare opfattelse, at det foreliggende projekt er det mest hensigtsmæssige både anlægsmæssigt og økonomisk, bl.a. henset til, at man med det forelagte projekt hovedsageligt holder sig inden for grænserne af det areal, der tidligere er eksproprieret til vejanlægget. Ejeren af matr. nr. 11g, 11n og 11o spurgte til de fremtidige adgangsforhold til ejendommen, herunder om det vil være muligt for store landbrugsmaskiner på 4 meters bredde at komme rundt i svingene på den foreslåede ny private fællesvej. Banedanmark oplyste, at det vil være muligt at komme rundt i sving med sættevogne og andre maskiner i samme størrelse, og at entreprenøren har pligt til at sikre, at der er adgang til ejendommen og dens marker i hele anlægsperioden. Formanden for Eskilstrup Møllelaug spurgte til de fremtidige parkeringsforhold ved møllen. Han oplyste, at der drives butik fra møllen, og at det derfor er vigtigt, at der er et tilstrækkeligt antal parkeringspladser. Det blev aftalt at se nærmere på forholdene på stedet. En lodsejer spurgte til, om der er foretaget trafiktællinger, og om der foreligger nogle indikationer af, hvor stor en belastning der vil komme på den nye vej. Banedanmark oplyste, at der vil komme den samme mængde trafik på vejen, som der i dag kører på Søndergade. For så vidt angår udarbejdelsen af trafiktællinger henviste Banedanmark til, at disse udarbejdes af kommunen. En lodsejer foreslog, at vejen føres under jernbanen i stedet for over banen, således at byens borgere får en fremtidssikret løsning, som man kan være tilfredse med. Banedanmark oplyste, at en underføring vil fordyre projektet væsentligt, og ikke kan anbefales. Banedanmark oplyste afslutningsvis, at projektet indebærer nogle ledningsomlægninger, og at det er ledningsejerne selv, der står for ledningsomlægningerne. Efter det indledende møde foretog kommissionen i fornødent omfang besigtigelse af forholdene på de berørte ejendomme, idet de fremmødte ejere og brugere havde lejlighed til at udtale sig. Fremkomne bemærkninger på de enkelte mødesteder: Arealer og ejendomme vest for jernbanen i Eskilstrup: Ejeren af matr. nr. 9r (Eskilstrup Vestergade 8) oplyste, at hegn i forhaven er opsat for nylig og opfordrede til, at det afmærkede arbejdsareal indskrænkes. Banedanmark tilkendegav, at man vil se på muligheden for at indskrænke arbejdsarealet i forhaven. En lodsejer foreslog, at den foreslåede vendeplads for enden af Eskilstrup Vestergade ved jernbanen udelades, idet der er mulighed for at benytte Boderupvej, til vendeplads. Banedanmark tilkendegav, at man vil se nærmere på forslaget. Ejeren af matr. nr. 11g, 11n og 11o påpegede, at der allerede i dag er problemer med at komme ud fra Boderupvej på Eskilstrup Vestergade med sættevogne og store landbrugsmaskiner, og at disse problemer gerne skulle løses i forbindelse med projektet. Ejeren spurgte endvidere til, hvad der sker i tilfælde af, at dræn i marken ødelægges under udførelsen af projektet, og om rettigheder i forhold til den nye adgangsvej sikres. Ejeren tilkendegav, at han ønsker matr.nr. 11o (del af privat fællesvej Boderupvej) medeksproprieret, da han efter anlæg af den nye private fællesvej, der skal tjene som adgangsvej til

9 ejendommen, ikke har noget at bruge det pågældende areal til. Banedanmark oplyste, at indgrebet på matr. nr. 11g, 11n og 11o indebærer, at der permanent eksproprieres areal til etablering af kommunevejen Eskilstrup Vestergade, herunder at adgangsforholdene fra ejendommen til offentlig vej ændres. Store køretøjer vil dog have samme mulighed for at komme rundt i svingene, som de har i dag. Banedanmark oplyste videre, at dræn vil blive retableret i tilfælde af, at de ødelægges. For så vidt angår rettigheder til den nye private fællesvej vil disse blive tinglyst. Ejeren af matr. nr. 9b (Boderupvej 2) erklærede sig indforstået med at ejendommen totaleksproprieres og spurgte til, hvornår ekspropriationen vil ske. Banedanmark oplyste, at ejendommen totaleksproprieres, da boligen på ejendommen berøres af den nye vej. Banedanmark oplyste videre, at man forventer en projektstart omkring ultimo 2015, men at tidsplanen kan ændre sig, således at der bliver mulighed for at totalekspropriere ejendommen i foråret Ejeren tilkendegav, at hun ønsker en hurtig afklaring med henblik på at kunne erhverve sig en anden ejendom. Ejeren af matr. nr. 9ø og 11m (Boderupvej 3) mødte sammen med sin søn, der fremsatte anmodning om totalekspropriation af ejendommen. Han gjorde gældende, at ejendommen bliver usælgelig, da vejanlægget kommer meget tæt på ejendommen og på grund af dæmningshøjden vil tage alt sollys fra beboelsen. Vejen lukker fuldstændig ejendommen inde, og det vil fremover ikke være muligt at køre med traktor mellem huset og støttemuren, da der her er et stort træ. Banedanmark fandt ikke, at der var grundlag for en totalekspropriation af ejendommen. Ejerne af matr. nr. 11p (Boderupvej 10) oplyste, at de havde erhvervet ejendommen for at kunne have heste, og at det kommende projekt ødelægger denne mulighed. Projektet indebærer, at ejernes nuværende hestefold gennemskæres af den nye private fællesvej, og de bliver derfor nødt til at finde et andet areal til hestene. Ejerne foreslog, at den nye private fællesvej flyttes til en placering langs sydskellet af deres ejendom på matr.nr. 11a. Banedanmark oplyste, at man har forsøgt at udnytte det areal, som Banedanmark har i forvejen for dermed at begrænse arealindgrebet på ejendommen. Ejeren af matr. nr. 11a, 11g, 11n og 11o tilkendegav, at han godt kunne tilslutte sig forslaget fra ejerne af matr. nr. 11p om flytning af den private fællesvej, når blot det sikres, at vejen får en bredde på 5 m og de nødvendige svingradier. Banedanmark kunne ligeledes tilslutte sig forslaget. Der var i øvrigt enighed om, at det vil være nødvendigt, at der eksproprieres et yderligere areal på ca. 1 m fra matr.nr. 9af ud for møllen for at sikre den nødvendige vejbredde til passage af store køretøjer. Formanden for Eskilstrup Møllelaug (matr.nr. 9fæ) redegjorde for parkeringsforholdene ved møllen. Han gentog oplysningen fra det indledende møde om, at der drives butik fra møllen, og at det derfor er vigtigt, at der er et tilstrækkeligt antal parkeringspladser. Han foreslog, at Banedanmark etablerer befæstet parkeringsplads med asfalt eller grus på arealet syd for møllebygningen op til matr. nr. 11i til erstatning for de parkeringspladser, der forsvinder foran møllen. Banedanmark oplyste, at en del af det areal, som møllen pt. bruger som parkeringsareal foran møllen, har været udlagt som vejareal siden Banedanmark fandt ikke, at det var Banedanmarks opgave at etablere nye parkeringspladser for møllen. Arealer og ejendomme øst for jernbanen i Eskilstrup: Ejeren af matr. nr. 15e (Søndergade 39) spurgte til udstrækningen af indgrebet i hans forhave. Banedanmark oplyste, at man vil se på muligheden for at undgå indgreb i haven, og hvis dette ikke er muligt, vil man forsøge at begrænse indgrebet mest muligt. Det samme gælder i forhold til matr.nr 15d (Søndergade 37). Ejeren af matr. nr. 15h og 15v spurgte til indgrebet på ejendommen, herunder om hækken foran ejendommen fjernes. Banedanmark oplyste, at der ikke eksproprieres areal fra ejendommen, men det må konstateres, at hækken er placeret på vejareal og ikke på ejerens ejendom. Banedanmark vil se

10 nærmere på nødvendigheden af at fjerne hækken. Ejeren af matr. nr. 15b og 15t bad om, at vejen forskydes mod nord for dermed at minimere indgrebet i haven. Ejeren påpegede, at vejen i det forelagte projekt kommer meget tæt på beboelsen. Ejeren bemærkede i forlængelse heraf, at erfaringen viser, at trafikken kører meget stærkt, når der er tale om en lige vej. På den baggrund gentog han sit forslag fra det indledende møde om, at den nye vej tilsluttes Søndergade i et T-kryds. Banedanmark tilkendegav, at man fandt, at det forelagte projekt er det mest hensigtsmæssige både anlægsmæssigt og økonomisk. Ejeren oplyste i øvrigt, at han godt kunne acceptere, at der eksproprieres lidt mere areal fra matr.nr. 15t langs skellet mod Rolighedsvej, hvis dette findes nødvendigt for at sikre den nye adgangsvej til gartneriet på matr.nr. 15u en tilstrækkelig bredde. Ejeren af matr. nr. 14k og 14as spurgte til de fremtidige adgangsforhold til ejendommen. Han anførte, at han gerne vil bevare sin nuværende indkørsel til ejendommen fra den private fællesvej Rolighedsvej. Banedanmark oplyste, at der på matr. nr. 14at etableres støttevæg mod vejanlægget for at begrænse arealindgrebet på ejendommen mest muligt. Banedanmark er klar over, at vejen kommer tæt på beboelsen, men man har forsøgt at holde sig på det areal, der tidligere er eksproprieret fra ejendommen til vejanlægget. Vejarealet, der i dag indgår som en del af ejendommens have, har siden den tidligere ekspropriation være lejet af ejendommens ejer. Christian Refstrup, Guldborgsund Kommune, gentog kommunens forslag fra det indledende møde om, at vejens linjeføring på strækningen forbi ejendommene matr.nr. 15k, 15t og 15b justeres, således at vejen forskydes mod nord. Det vil indebære, at der skal eksproprieres mere areal fra matr.nr. 14at og 14k, men vil samtidig bevirke, at ejendommene matr. nr. 15k og 15b ikke berøres i samme indgribende omfang, som efter det foreliggende projekt. Det er muligt, at den foreslåede løsning vil betyde, at matr. nr. 14at skal totaleksproprieres, men det må man i givet fald se nærmere på. Banedanmark gentog sit synspunkt om, at det er Banedanmarks umiddelbare opfattelse, at det foreliggende projekt er det mest hensigtsmæssige både anlægsmæssigt og økonomisk, bl.a. henset til, at man med det forelagte projekt hovedsaligt holder sig inden for grænserne af det areal, der tidligere er eksproprieret til vejanlægget. Ejeren af matr. nr. 15k spurgte til omfanget af indgrebet på sin ejendom. Banedanmark oplyste, at der ikke bliver tale om indgreb i eksisterende hæk eller have. De indgreb i ejendommen, som fremgår af besigtigelsesplanen, vedrører den eksisterende private fællesvej Rolighedsvej samt areal, der er tillagt ejendommen ved ekspropriationen i 1946, men som ikke rent fysisk er inddraget i haven. Ejeren fandt det urimeligt, at han fremover skal være med til at vedligeholde en privat fællesvej, som der vil komme mere og tungere trafik på, uden at modtage nogen form for kompensation herfor. Ejeren af matr. nr. 15o spurgte til, om projektet medfører at hæk og træer foran ejendommen berøres og fjernes. Banedanmark oplyste, at man vil forsøge at begrænse indgrebet på ejendommen mest muligt, herunder forsøge at skåne hæk og træer i forhaven. Ejeren af matr. nr. 15a og 15u (gartneriet) redegjorde for driften af gartneriet og de eksisterende adgangsforhold til virksomheden. Han oplyste, at transporten af varer og produkter til og fra gartneriet udelukkende foregår med sættevogne. Det er derfor helt afgørende for hans mulighed for at fortsætte gartnerivirksomheden på ejendommen, at en ny adgangsvej til gartneriet kan bære tunge lastbiler, og at lastbilerne kan komme rundt i svingene på vejen, ligesom der skal sikres plads til, at lastbiler og tankbiler kan vende på ejendommen. Ejeren fandt ikke, at det fremlagte projekt indeholder en tilfredsstillende løsning på disse forhold. Han så helst, at der bliver vejadgang til ejendommen fra den nye vej over jernbanen, men det kan ifølge Banedanmark ikke lade sig gøre på grund af højdeforskellen mellem vejen og ejendommen. En løsning på vendeproblemet kunne måske være at nedrive dele af de eksisterende drivhuse, men ejeren anså ikke løsningen for ideel. Hvis der ikke kan anvises

11 en tilfredsstillende løsning på adgangsforholdene og vendeproblematikken, så ejeren kun den mulighed, at man totaleksproprierer matr.nr. 15u, som gartneriet ligger på. Ejeren ønsker ikke matr.nr. 15a, som den private beboelse ligger på, eksproprieret. Ejeren oplyste i øvrigt, at der er placeret en vandboring på ejendommen tæt på vejanlægget. Banedanmark noterede sig placeringen af vandboringen. Banedanmark var af den opfattelse, at den i projektet indarbejdede nye adgangsvej til ejendommen har en standard, herunder de nødvendige kurveradier, til at sættevogne kan benytte vejen. Banedanmark vil se nærmere på mulige løsninger på vendeproblematikken, der tilgodeser ejerens behov. Kommissionens vurderinger og beslutning Kommissionen har noteret sig de tilsagn, Banedanmark har givet under besigtigelsen om at ville forsøge at begrænse indgrebene på en række ejendomme på begge sider af jernbanen. Kommissionen vil forholde sig til de konkrete indgreb i de pågældende ejendomme ved ekspropriationsforretningen i det omfang Banedanmarks videre arbejde med projektet måtte vise, at det ikke er muligt at undgå indgreb i ejendommene. Strækningen vest for jernbanen Kommissionen er enig med ejeren af ejendommen matr.nr. 9ø og 11m (Boderupvej 3) i, at vejanlægget på grund af dets nærhed og dominans i forhold til beboelsen på ejendommen medfører en sådan værdiforringelse, at ejendommen bør totaleksproprieres. Kommissionen finder på baggrund af besigtigelsen og de fremkomne bemærkninger, at den private fællesvej Boderupvej må forlægges, så den forløber over matr.nr. 9fe og 11a langs vest- og syd skellene for matr.nr. 11p, således at den eksisterende hestefold nord for bebyggelsen på matr.nr. 11p kan opretholdes i videst mulige omfang. For at sikre den nødvendige vejbredde på den private fællesvej Eskilstrup Vestergade til passage af store køretøjer mellem møllebygningen på matr.nr. 9fæ og matr.nr. 9af eksproprieres et yderligere areal på ca. 1 m fra matr.nr. 9af ud for møllen. Med forlægningen af den private fællesvej Boderupvej får ejeren af ejendommen matr.nr. 11a, 11g, 11n og 11o fremtidig adgang til det offentlige vejnet via denne vej og den private fællesvej Eskilstrup Vestergade. Da ejeren således ikke fremover skal benytte den del af Boderupvej (matr.nr. 11o), der er beliggende nord for den nye vej over jernbanen som adgangsvej til sin ejendom, finder kommissionen, at matr.nr. 11o, i overensstemmelse med ejerens ønske herom, bør medeksproprieres. Matr.nr. 11o kan eventuelt tillægges ejendommen matr.nr. 9ø og 11m, der totaleksproprieres, jf. ovenfor. Kommissionen finder ikke grundlag for at pålægge Banedanmark at etablere befæstet parkeringsareal på matr.nr. 9fæ syd for den nuværende møllebygning, som ønsket af møllelauget, da der kun eksproprieres areal fra ejendommen i meget begrænset omfang. Det bemærkes i den forbindelse, at de nuværende parkeringspladser foran møllen for en dels vedkommende er placeret på vejareal, der tidligere er eksproprieret til en ny vej over jernbanen. Strækningen øst for jernbanen Ved besigtigelsen blev præsenteret to alternative forslag til ændring af linjeføringen for den nye kommunevej Eskilstrup Vestergade på strækningen forbi ejendommene matr.nr. 15k, 15t og 15b omkring det sted, hvor Søndergade efter projektforslaget tilsluttes den nye vej i et T-kryds. Forslagene blev fremlagt af henholdsvis Guldborgsund Kommune og Eskilstrup By & Omegns Beboerforening. Der forelå ikke ved besigtigelsen nogen nærmere beskrivelse eller tegninger af forslagene, ligesom der ikke forelå vurderinger af forslagenes trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser. Da Guldborgsund Kommune efter anlægget af den nye vej vil få denne overdraget som kommunevej, finder kommissionen, at kommunen bør have mulighed for nærmere at redegøre for sine synspunkter omkring vejanlæggets udformning på dette sted, inden der træffes endelig beslutning herom. Kommissionen besluttede derfor at anmode kommunen om at fremkomme med en nærmere beskrivelse af den ønskede løsning, herunder kort til illustration af løsningen samt en trafiksikkerhedsmæssig vurdering. Kommunens forslag vil blive forelagt Banedanmark. For så vidt angår matr.nr. 15a og 15u (gartneriet) besluttede kommissionen at anmode Banedanmark om at indgå i en nærmere dialog med ejeren om adgangsforholdene til ejendommen og om mulige løsninger på vendeproblematikken på ejendommen. Kommissionen godkendte med ovenstående bemærkninger og beslutninger anlægsmyndighedens forslag for så vidt angår strækningen vest for jernbanen.

12 For så vidt angår strækningen øst for jernbanen, vil kommissionen afvente Banedanmarks tilbagemelding vedrørende de på forretningen præsenterede alternative forslag til vejens linjeføring samt Banedanmarks tilbagemelding omkring adgangsforholdene og vendepladsproblematikken på matr.nr. 15a og 15u (gartneriet), inden kommissionen tager stilling til denne del af projektet. For strækningen vest for jernbanen fastsatte kommissionen følgende særlige bestemmelser: Særlige bestemmelser strækningen vest for jernbanen St bhs. Matr.nr. 9dr Eskilstrup By, Eskilstrup, Kløvermarksvej 19, 4863 Eskilstrup Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af St bhs. Eskilstrup Vestergade (kommunevej), litra a, e, x og y Eskilstrup By, Eskilstrup Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende afvanding. Den del af Eskilstrup Vestergade, der er beliggende mellem den eksisterende jernbaneoverkørsel og litra a Eskilstrup By, Eskilstrup nedklassificeres til privat fællesvej. St bhs. Matr.nr. 9dh Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup Vestergade 17, 4863 Eskilstrup Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af St bhs. Matr.nr. 9r Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup Vestergade 8, 4863 Eskilstrup Eksisterende anlagt kommunevej Eskilstrup Vestergade fjernes. St bbs. Baneareal Matr.nr. 29a og 33 Eskilstrup By, Eskilstrup, Jernbanevej 7, 4863 Eskilstrup Der udlægges areal til etablering af vendeplads for privat fællesvej Eskilstrup Vestergade. St bhs. Matr.nr. 9fæ Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup Vestergade 11, 4863 Eskilstrup Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af Eksisterende overkørsel fra privat fællesvej Eskilstrup Vestergade til kommunevej Eskilstrup Vestergade reguleres i fornødent omfang. Privat fællesvej Eskilstrup Vestergade reguleres i fornødent omfang. St bhs. Matr.nr. 9t Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup Vestergade 7, 4863 Eskilstrup Ejendommen er mulig modtager af restareal af matr.nr. 9b. St bhs. Matr.nr. 11a, 11g, 11n og 11o Eskilstrup By, Eskilstrup, Nykøbingvej 85, 4863 Eskilstrup Der eksproprieres permanent areal til etablering af Der eksproprieres permanent areal til forlægning af ny 5.00 meter bred privat fællesvej over matr.nr. 11a som adgang for vejberettigede fra privat fællesvej Boderupvej til kommunevej Eskilstrup Vestergade. Matr.nr. 11o eksproprieres i sin helhed og søges inddraget under de tilgrænsende ejendomme. Adgangsforhold til offentlig vej ændres. St bhs. Matr.nr. 9an Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup Vestergade 5, 4863 Eskilstrup St bhs.

13 Matr.nr. 9y Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup Vestergade 9, 4863 Eskilstrup Der eksproprieres permanent areal til etablering af St bhs. Matr.nr. 9af Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup Vestergade 15, 4863 Eskilstrup Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den private fællesvej Eskilstrup Vestergade. St bhs. Matr.nr. 31 Eskilstrup By, Eskilstrup, Jernbanevej 7, 4863 Eskilstrup Der eksproprieres permanent areal til etablering af vendeplads for St bhs. Matr.nr. 9fe Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup Vestergade 13, 4863 Eskilstrup Der tillægges vejret til den private fællesvej over ejendommen for de ejendomme, der hidtil har benyttet den sydlige del af den private fællesvej Boderup som adgangsvej til offentlig vej. St bhs. Matr.nr. 9b Eskilstrup By, Eskilstrup, Boderupvej 2, 4863 Eskilstrup Ejendommen eksproprieres i sin helhed til etablering af kommunevej Eskilstrup Vestergade. Der etableres vendeplads for privat fællesvej Boderupvej. St bhs. Matr.nr. 32 Eskilstrup By, Eskilstrup, Jernbanevej 7, 4863 Eskilstrup Der eksproprieres permanent areal til etablering af Restarealet søges inddraget under tilgrænsende ejendomme. St bhs. Matr.nr. 11p Eskilstrup By, Eskilstrup, Boderupvej 10, 4863 Eskilstrup Der eksproprieres permanent areal til etablering af Der eksproprieres permanent areal til forlægning af ny 5.00 meter bred privat fællesvej som adgang for vejberettigede fra privat fællesvej Boderupvej til kommunevej Eskilstrup Vestergade. Ejendommens adgangsforhold til offentlig vej ændres. St bhs. Matr.nr. 9ø og 11m Eskilstrup By, Eskilstrup, Boderupvej 3 og Boderupvej 7, 4863 Eskilstrup. Ejendommene eksproprieres i deres helhed til etablering af kommunevej Eskilstrup Vestergade. Herefter afsluttedes dagens forretning og protokollen blev underskrevet. Henrik Hansen Erik Larsen Søren G. Nielsen Henning Alfred Rasmussen Bent Jørgensen Søren Kjerside Hansen Lene Hatt Iben Marcus-Møller Lars Pedersen Jette Bernt Nielsen Lisbeth Ligaard Theis Tarp Rasmussen /Iben Held Jensen Udskriftens rigtighed bekræftes Henriette Swierkosz

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg 1. hæfte Besigtigelsesforretningen den 3.-4.

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 38. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og 91.

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 19. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI

EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. oktober 2010 09/00775 EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI Vejdirektoratet har behandlet din klage af 5. januar 2009

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 27. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012 Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089 Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden Maj 2012 1. Generelt Protokollen beskriver kun ledninger, som berøres af projektet. 1.1 Ledningsplaner

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 71. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Da programmet blev fastlagt, håbede vi, at den nye lov var vedtaget inden dages indlæg. I stedet vil lovforslaget blive kommenteret specielt

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND ELEKTRIFICERING ESBJERG - LUNDERSKOV (Besigtigelsesforretningen den 26. og 27. november 2013) 1. hæfte Tirsdag den 26.

Læs mere

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Dette projekt omhandler nedlæggelse af en jernbanebro, udskiftning af en anden jernbanebro samt etablering af erstatningsvej langs jernbanen mellem

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Ringsted-Femern Banen 30.10.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Areal- og Rettighedserhvervelse v/ Landinspektørerne

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 77. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning, ekspropriation og

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007.

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007. BONYT A/S Gl. Strandvej 209 3060 Espergærde Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3393 4212 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. "Ministeren bedes oplyse

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Ministeren bedes oplyse Trafikudvalget L 11 - Offentlig Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 6. januar 2005 SJ 400-2 Trafikudvalget har i brev af 10. december 2004 stillet mig følgende spørgsmål

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NIELS KORSGAARD PROJEKTLEDER - VEJDIREKTORATET PROGRAM Kl. 19.00-19.10: Velkomst v/ Projektleder Niels Korsgaard Kl. 19.10-19.20 : Procedurer

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 69. hæfte Besigtigelsesforretning

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Planforhold, kulturhistoriskeog Forord Forord Dette fagnotat omhandler planforhold, kulturhistoriske-

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Ringsted-Femern Banen 08.11.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Glumsø Station og Areal- og Rettighedserhvervelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Hjørring Frederikshavn Thisted Aalborg På arealer hvor Banedanmark ikke tidligere har foretaget anlægsarbejder, er der

Læs mere

Elektrificering og ekspropriation

Elektrificering og ekspropriation Elektrificering og ekspropriation Hvad betyder det for dig som nabo til jernbanen? Elektrificering og ekspropriation hvad betyder det for dig? Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Anlæg af Den nye bane København-Ringsted 198. hæfte Møde den 17. december 2018 Solrød Kommune Mandag

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

ODENSE LETBANE. Ørbækvej, nordlig strækning

ODENSE LETBANE. Ørbækvej, nordlig strækning ODENSE LETBANE Ørbækvej, nordlig strækning LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen INDLEDENDE ARBEJDER v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET CARLSBERGBYGGERIET VORES BY Sammendrag af planer for området med kommentarer Udarbejdet af ABKBs bestyrelse (v/casper Petersen og Birgitte T. Henriksen, juli 2008) 15-07-2008/1-10 Indhold 1. Lokalplansområde...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende statsveje på Øerne Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Rute 53 Frederikssund Elverdam) 5. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende statsveje på Øerne Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Rute 53 Frederikssund Elverdam) 10. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-3 Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe Sag nr.01.02.05-p16-7-11 Høringsperiode: 7. marts 2012 8. maj 2012 Dato 9.

Læs mere

Borgermøde på Glumsø Kro

Borgermøde på Glumsø Kro Borgermøde på Glumsø Kro Ringsted-Femern Banen 17.08.2017 1 Agenda Borgermøde på Glumsø Kro 1. Baggrund for Ringsted-Femern Banen 2. Siden sidst (2014) i Ringsted-Femern Banen 3. Hvad sker der i Glumsø

Læs mere

Michael Leth-Espensen

Michael Leth-Espensen Michael Leth-Espensen Fra: Anne Marie Funch Hansen Sendt: 15. april 2016 12:06 Til: Michael Leth-Espensen; Ronnie Giphardt Pedersen; Erik Knudsen; Emilie Aase Egeberg Fabild; Ole Brockdorff;

Læs mere

DOM. Afsagt den 22. januar 2016 i sag nr. BS 1A-1088/2014: af dommerne Tove Horsager, Ole Stryhn og Anders Herping Nielsen.

DOM. Afsagt den 22. januar 2016 i sag nr. BS 1A-1088/2014: af dommerne Tove Horsager, Ole Stryhn og Anders Herping Nielsen. RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 22. januar 2016 i sag nr. BS 1A-1088/2014: af dommerne Tove Horsager, Ole Stryhn og Anders Herping Nielsen. Ringsted Kommune Rønnedevej 9 4100 Ringsted

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Detailbesigtigelsesforretningen den 25. marts 2009) 19. hæfte Onsdag den 25. marts 2009 kl.

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO. Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO. Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020 VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020 LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere