Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v."

Transkript

1 Lovforslag nr. L 126 Folketinget Fremsat den 27. januar 2011 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Udvidet mulighed for hensyntagen til teologisk retningsbestemte mindretal samt øget mulighed for mobilitet blandt præster) 1 I lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: affattes således:» 13. Bestemmelserne i 9-10 og 11, stk. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse ved ansættelser af 1 års varighed eller mere af overenskomstansatte sognepræster med en beskæftigelsesgrad mindst svarende til halvtidsbeskæftigelse. Dette gælder dog ikke, såfremt stillingen er oprettet med henblik på helt eller overvejende at betjene institutioner eller grupper af personer, for hvilke der ikke er oprettet menighedsråd.«2. Efter 13 indsættes i kapitel 2:» 13 a. I pastorater med 3 eller flere præstestillinger kan pastoratets menighedsråd aftale med biskoppen, at ansættelse i én af præstestillingerne forudsætter, at den pågældende kan henføres til en af følgende grupper: 1) Præster i folkekirken, herunder provster, domprovster, værnsprovster, biskopper samt valgmenighedspræster, som ved ansøgningsfristens udløb har beklædt deres embede uafbrudt i mindst 10 år. 2) Præster for danske evangelisk-lutherske menigheder i udlandet, som ved ansøgningsfristens udløb har beklædt deres stilling uafbrudt i mindst 4 år. 3) Teologiske kandidater, der er ordinerede i den danske folkekirke, og som ved ansøgningsfristens udløb har fungeret som missionær i et dansk missionsselskabs tjeneste uafbrudt i mindst 4 år. 4) Sognepræster i et pastorat, hvor der mellem præsten og menigheden består en dybtgående uoverensstemmelse, som betyder en væsentlig hindring for det kirkelige livs trivsel på det pågældende sted. 5) Teologiske kandidater, der ved ansøgningsfristens udløb har været ansat i folkekirkelige institutioner eller uddannelsesinstitutioner i mindst 10 år. Stk. 2. I pastorater med 3 eller flere præstestillinger kan pastoratets menighedsråd aftale med biskoppen, at ansættelse i én af pastoratets præstestillinger uanset bestemmelserne i 8-13 kan ske uden medvirken af pastoratets menighedsråd, såfremt den ansatte kan henføres til en af de i stk. 1, nr. 1-5, anførte grupper. 13 b. Kirkeministeren kan uanset bestemmelserne i 8-13 a godkende, at 2 præster, der begge har været ansat uafbrudt i deres embeder i mere end 6 år, indtræder i hinandens embeder varigt eller for en periode på mindst 1 år. Det er en betingelse, at hvert af de berørte menighedsråd på et i den anledning særligt menighedsrådsmøde, der indkaldes til med mindst 10 dages varsel, tilslutter sig dette med mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Udskrift af beslutningsprotokollen med hvert menighedsråds tilslutning indsendes til kirkeministeren, bilagt en udtalelse fra vedkommende biskop. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 kan også anvendes, hvor den ene af præsterne er ansat i Danske Sømands- og Udlandskirker eller i en anden kirkelig institution i tilknytning til folkekirken. Tilslutning fra ansættelsesmyndigheden inden for den pågældende institution træder i så fald for dennes stillings vedkommende i stedet for menighedsrådets tilslutning.«2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Kirkemin., j.nr /10 AJ000482

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger 1.1. Beskyttelse af teologisk retningsbestemte mindretal Formålet med lovforslaget er for det første at udvide muligheden for at tage hensyn til teologisk retningsbestemte mindretal i pastoratet, således at hensynet også vil kunne inddrages ved ansættelse af overenskomstansatte sognepræster. Det forudsættes dog, at ansættelsen har en varighed af mindst 1 år og en beskæftigelsesgrad mindst svarende til halvtidsbeskæftigelse Mobilitet blandt præster For det andet er det et formål at skabe øget mulighed for mobilitet blandt præster. Dette formål søges bl.a. imødekommet ved at gøre det lettere for allerede ansatte sognepræster at foretage stillingsskifte til pastorater med flere præstestillinger, såfremt sognepræsterne opfylder en række nærmere angivne kriterier. Endvidere søges formålet imødekommet ved at indføre mulighed for, at præster under nærmere betingelser kan foretage indbyrdes stillingsbytte for en periode på mindst 1 år. Indførelsen af øget mulighed for mobilitet for sognepræster medfører i visse tilfælde en begrænsning af menighedsrådenes inddragelse i ansættelsesproceduren. Lovforslaget lægger dog op til, at dette alene kan ske, såfremt pastoratets menighedsråd i den konkrete sag aftaler dette med biskoppen. Pastoratets menighedsråd skal således aktivt tilslutte sig en begrænsning af kaldsretten i disse sager. 2. Lovforslagets baggrund 2.1. Beskyttelse af teologisk retningsbestemte mindretal Den danske folkekirke er bl.a. kendetegnet ved stor rummelighed inden for sit regelsæt. Rummeligheden i folkekirken viser sig bl.a. ved, at folkekirkemedlemmer kan opnå ret til kirkelig betjening hos en præst udenfor deres eget bopælssogn, ved at løse sognebånd til denne anden præst. Rummeligheden giver også mulighed for, at en præst, med menighedsrådets samtykke, kan anvende en anden autoriseret liturgi eller andre autoriserede ritualer end dem, der hidtil er anvendt i menigheden ved de faste gudstjenester eller kirkelige handlinger. Rummeligheden kommer ligeledes til udtryk ved, at en biskop kan fritages for at føre gejstligt tilsyn med en præst eller en menighed i sit stift, og ved at en præst kan nægte at foretage vielse af en fraskilt. Rummeligheden udgør med andre ord et centralt element i den danske folkekirkeordning. Den folkekirkelige rummelighed afspejles i høj grad i den juridiske regulering af folkekirkens forhold på de forskellige områder, og understøtter dermed udviklingen af en folkekirkelig mangfoldighed inden for rammerne af folkekirkens bekendelsesgrundlag. I daglig tale benævnes de forskellige regler, der understøtter den folkekirkelige rummelighed, ofte»den folkekirkelige frihedslovgivning«. En af de væsentlige bestemmelser i den folkekirkelige frihedslovgivning vedrører hensynet til teologisk retningsbestemte mindretal i forbindelse med ansættelse i et pastorat med flere præstestillinger, jf. lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 2. februar 2009 (ansættelsesloven) 11, stk. 3. Bestemmelsen skal tilgodese muligheden for, at både et teologisk retningsbestemt flertal og et teologisk retningsbestemt mindretal i et pastorat med flere præstestillinger begge kan modtage kirkelig betjening af en præst, hvis kirkesyn de kan tilslutte sig. Hvis et teologisk retningsbestemt mindretal i pastoratets menighedsråd ønsker at påberåbe sig bestemmelsen i ansættelseslovens 11, stk. 3, omfatter menighedsrådets indstilling foruden de ansøgere, der er indstillet som nr. 1 og nr. 2, de øvrige ansøgere, som har opnået stemmer i første afstemningsrunde under menighedsrådets indstillingsmøde. For en mere detaljeret omtale af procedurereglerne i sager om inddragelse af mindretalshensyn, jf. ansættelseslovens 11, stk. 3, henvises til afsnit 3.1 nedenfor. Imidlertid omfatter hensynet til teologisk retningsbestemte mindretal alene sager om ansættelse af tjenestemandsansatte præster. Dette fremgår modsætningsvis af ansættelseslovens 13, der efter sin ordlyd omhandler hjælpepræster, idet denne bestemmelse ikke indeholder nogen henvisning til lovens 11, stk. 3. Der ses ikke at være grundlag for, at muligheden for at inddrage hensyn til teologisk retningsbestemte mindretal i pastoratet fortsat bør begrænses til alene at omfatte sager om ansættelse af sognepræster på tjenestemandsvilkår. Den folkekirkelige frihedslovgivning bør med andre ord udvides til også at omfatte sager om ansættelse af præster på overenskomstvilkår i pastorater med flere præstestillinger.

3 3 Hvor overenskomstansættelse af præster tidligere begrænsedes til mindre og ofte tidsbegrænsede stillinger, er der i dag en række stillinger, hvor præster varigt og på fuld tid ansættes på overenskomstvilkår. Særlig muligheden for at finansiere ansættelse af præster af lokale kirkeskattemidler, som åbnedes ved en ændring af lov om folkekirkens økonomi med virkning fra den 1. januar 2007 (lovforslag nr. L 53/2006), har medført en udvikling i retning af flere faste overenskomststillinger. Det synes herefter ikke rimeligt, at det mindretalshensyn, der kan indgå ved besættelse af tjenestemandsstillinger, ikke også fremover bør gælde overenskomststillinger. Det foreslås derfor, at bestemmelsen i ansættelseslovens 11, stk. 3, også skal kunne finde anvendelse i sager om ansættelse af overenskomstansatte præster. Det forudsættes dog, at ansættelsen har en varighed på mindst 1 år og indebærer en beskæftigelsesgrad mindst svarende til halvtidsbeskæftigelse. Ligestillingen af de to ansættelsesformer i relation til eventuelle mindretal er et led i bestræbelserne på at ligestille de forskellige præstestillinger funktionelt på samme måde, som ændringen i lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (lovforslag nr. L 157/2008) med ikrafttræden pr. 1. juli 2009, som medførte, at der nu også kan løses sognebånd til overenskomstansatte sognepræster. Derimod er der ingen hensigt om at udviske de forskelle, der i øvrigt er i ansættelse og aflønning af de to grupper Mobilitet blandt præster Hvad angår mobilitet blandt præster, så findes der ikke i dag regler i den kirkelige lovgivning, der særskilt virker for at fremme mobilitet blandt allerede ansatte præster. I 1999 afleverede en arbejdsgruppe vedrørende forflyttelse af præster sin rapport til kirkeministeren. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Kirkeministeriet, biskopperne, Danmarks Provsteforening, Den danske Præsteforening samt Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer (nu Landsforeningen af Menighedsråd). Rapporten indeholdt en række forslag til mobilitetsfremmende foranstaltninger, hovedsageligt for ældre præster, danske præster i udlandet samt præster, der måtte befinde sig i konflikt med deres menighed eller menighedsråd. Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer havde fået optaget et særstandpunkt i rapporten. Det viste sig desuden, at landsforeningens bestyrelse ikke kunne bakke op om gennemførelsen af rapportens forslag. Der var herefter ikke politisk vilje til at gennemføre rapportens forslag, såfremt dette skulle ske i strid med landsforeningens ønske. Den nuværende bestyrelse i Landsforeningen af Menighedsråd har givet udtryk for, at indførelse af øget mulighed for mobilitet blandt præster vil indebære, at man i folkekirken bl.a. vil få bedre mulighed for at løse evt. fremtidige sager om uoverensstemmelser mellem en præst og dennes menighed eller menighedsråd. Dette vil være en fordel for såvel præst som menighed og menighedsråd, da der vil være tale om en mindre indgribende løsning end en evt. sag om uansøgt afsked af præsten. Den danske Præsteforening og Landsforeningen af Menighedsråd har derfor anmodet Kirkeministeriet om på ny at tage initiativ til, at der indføres mulighed for øget mobilitet blandt præster. 3. Gældende ret Kirkeministeriet er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster, jf. tjenestemandslovens 3. Regler om ansættelse i præstestillinger fremgår af ansættelseslovens 8-13 (lovens kapitel 2). Det fremgår bl.a. af ansættelseslovens 8, stk. 1, at menighedsrådet medvirker ved ansættelse i stillinger som sognepræst efter reglerne i lovens kapitel 2. Endvidere fremgår det af lovens 9, stk. 1, at et pastorats menighedsråd afgiver indstilling om ansættelse i ledige stillinger som sognepræst i pastoratet. Bestemmelsen fastslår også, at såfremt en sognepræstestilling er oprettet for flere pastorater, afgives indstilling af disse pastoraters menighedsråd. Det fremgår af lovens 9, stk. 3, at kirkeministeren fastsætter nærmere regler om fremgangsmåden ved menighedsråds afgivelse af indstilling. Sådanne regler er fastsat i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 60 af 20. januar 2010 om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger m.m. (ansættelsesbekendtgørelsen). Ansættelsesbekendtgørelsen indeholder mere detaljerede regler om menighedsrådets rolle i forbindelse ansættelse i præstestillinger, bl.a. om reglernes anvendelsesområde ( 1-2), om afholdelsen af et orienterende møde mellem pastoratets menighedsråd og biskoppen om ansøgningerne ( 4-5), om indkaldelse til indstillingsmødet og afstemningsprocedure ( 6-8) og om biskoppens indstilling ( 9). Kirkeministeriet har endvidere udsendt vejledning nr. 66 af 21. juni 2010 om bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger m.m.

4 4 Ved indstillingsmødet skal pastoratets menighedsråd ved afstemning som udgangspunkt nå frem til at indstille to ansøgere i prioriteret rækkefølge. Indstillingsmødets resultat, herunder udskrift af beslutningsprotokollen med angivelse af de ved afstemningerne faldne stemmetal, indsendes ad tjenestevejen, dvs. via provst og biskop, til kirkeministeren. Det fremgår af ansættelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1, 2. pkt., at hvis der er flere præstestillinger i pastoratet, skal biskoppen udtale sig om, hvorvidt der er grundlag for, at hensyn til mindretal i pastoratet inddrages i overvejelserne, jf. ansættelseslovens 11, stk Beskyttelse af teologisk retningsbestemte mindretal Beskyttelsen af teologisk retningsbestemte mindretal i pastoratet er i dag hjemlet i ansættelseslovens 11, stk. 3. Det fremgår heraf, at kirkeministeren ved ansættelse i præstestillinger i pastorater med flere præstestillinger skal tage hensyn til mindretal i pastoratet. Bestemmelsen tager kun sigte på teologisk retningsbestemte mindretal, ligesom det er en forudsætning for bestemmelsens anvendelse, at mindretallet er repræsenteret i menighedsrådet. Når et teologisk retningsbestemt mindretal påberåber sig bestemmelsen, omfatter menighedsrådets indstilling både de ansøgere, der er indstillet som nr. 1 og 2, samt øvrige ansøgere, der har opnået stemmer i første afstemningsrunde. Ethvert af mindretallets medlemmer kan ved ansøgningernes fremsendelse ledsage disse med en begrundelse for påberåbelsen af ansættelseslovens 11, stk. 3. Når biskoppen efterfølgende afgiver sin indstilling om ansættelse til kirkeministeren, skal biskoppen udtale sig om, hvorvidt der er grundlag for, at hensyn til mindretal i pastoratet inddrages i overvejelserne, jf. ansættelseslovens 11, stk. 3. Forinden biskoppen afgiver sin udtalelse om evt. inddragelse af mindretalshensyn, skal pastoratets menighedsråd gøres bekendt med dens indhold og have lejlighed til at fremkomme med en udtalelse herom, evt. inden for en af biskoppen fastsat frist. Bestemmelsen er neutral i forhold til, hvilke teologisk retningsbestemte kirkesyn der på et givent tidspunkt udgør henholdsvis flertallet og mindretallet i pastoratet. Et bestemt teologisk retningsbestemt kirkesyn kan således have tilslutning fra et mindretal i et pastorat, mens det i et andet pastorat kan have tilslutning fra et flertal. Over tid kan balancen mellem et teologisk retningsbestemt flertal og mindretal også skifte internt i et pastorat. Det må således afgøres konkret fra sag til sag, hvorvidt bestemmelsen kan finde anvendelse, og hvilket teologisk retningsbestemt kirkesyn der i givet fald har tilslutning fra et teologisk retningsbestemt mindretal. Hensynet til mindretallet er kun et blandt flere synspunkter, som indgår i ministerens overvejelser. Hvilket hensyn, der i det enkelte tilfælde bør have prioritet forud for de øvrige, må afhænge af omstændighederne i den enkelte sag. Beskyttelsen i ansættelseslovens 11, stk. 3, omfatter i dag alene tjenestemandsansatte præster, og ikke overenskomstansatte præster. Dette følger modsætningsvis af ansættelseslovens 13. Hvor overenskomstansættelse af præster tidligere begrænsedes til mindre og ofte tidsbegrænsede stillinger, er der i dag en række stillinger, hvor præster varigt og på fuld tid ansættes på overenskomstvilkår. Især har den mulighed for at finansiere ansættelse af præster af lokale kirkeskattemidler, der blev gennemført ved en ændring af lov om folkekirkens økonomi i 2007, medført en udvikling i retning af flere faste overenskomststillinger Mobilitet blandt præster Kirkeministeriet er ansættelsesmyndighed for præster i folkekirken, jf. tjenestemandslovens 3. Dette fremgår desuden forudsætningsvis af ansættelseslovens 11, stk. 1, og gælder uanset om præster ansættes som tjenestemænd eller i henhold til overenskomsten for akademikere i staten. Ansættelseslovens kapitel 2 ( 8-13) indeholder imidlertid en række bestemmelser, der regulerer menighedsrådenes medvirken ved ansættelse i præstestillinger. Det følger bl.a. af ansættelseslovens 9, at et pastorats menighedsråd afgiver indstilling om ansættelse i ledige stillinger som sognepræst i pastoratet. Af lovens 9, stk. 3, fremgår, at kirkeministeren fastsætter nærmere regler om fremgangsmåden ved menighedsråds afgivelse af indstilling. Bestemmelsen medvirker således til at sikre, at den præst, der ansættes, repræsenterer en teologisk retning, der ikke er i modstrid med, hvad der i øvrigt kommer til udtryk i pastoratet. Menighedsrådets lovfæstede indflydelse på valget af præst, benævnes traditionelt menighedsrådets kaldsret. Kaldsretten er central i folkekirken og for dens selvforståelse som evangelisk-luthersk trossamfund. Dette understreges bl.a. af bestemmelsen i ansættelseslovens 11, stk. 1, 1. pkt., hvorefter kirkeministeren ikke kan ansætte en ansøger, som ikke er omfattet af menighedsrådets indstilling.

5 5 I praksis medfører menighedsrådenes kaldsret således en begrænsning i muligheden for mobilitet blandt præster, da et stillingsskifte mellem stillinger som sognepræst forudsætter, at et menighedsråd kalder præsten til det nye embede. Denne begrænsning af mobiliteten blandt præster slår også igennem i en anden sammenhæng, nemlig i valgmulighederne blandt evt. disciplinære sanktioner over for en præst. Forflyttelse kan således normalt ikke praktiseres som disciplinær sanktion over for præster, da det som udgangspunkt vil forudsætte en tilsidesættelse af menighedsrådenes kaldsret. Der findes ikke i dag regler i den kirkelige lovgivning, der særskilt virker for at fremme muligheden for mobilitet blandt præster. Det følger af ansættelseslovens 9, stk. 3, at kirkeministeren fastsætter nærmere regler om fremgangsmåden ved menighedsråds afgivelse af indstilling. Sådanne regler er fastsat i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 60 af 20. januar 2010 om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger m.m. Bekendtgørelsens regler finder anvendelse på stillinger som sognepræst bortset fra stillinger som sognepræst, der er forbundet med stilling som domprovst eller værnsprovst. Bekendtgørelsens regler i 4-9 om menighedsrådenes afgivelse af indstilling anvendes dog ikke på præstestillinger, der helt eller overvejende er oprettet med henblik på betjening af institutioner eller grupper af personer, for hvilke der ikke er oprettet menighedsråd. Bekendtgørelsens regler omfatter heller ikke præstestillinger for menigheder, for hvilke der er oprettet menighedsråd i henhold til menighedsrådslovens 5. Bekendtgørelsens bestemmelser anvendes også ved ansættelse af et års varighed eller mere af overenskomstansat sognepræst med en beskæftigelsesgrad mindst svarende til halvtidsbeskæftigelse. Ved ansættelse i andre stillinger som overenskomstansat sognepræst, indstiller biskoppen en eller flere ansøgere efter udtalelse fra vedkommende menighedsråd og provst, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 1. Det fremgår af bekendtgørelsens 2, stk. 2, at bekendtgørelsens bestemmelser ligeledes anvendes ved konstitution af et års varighed eller mere i sognepræstestillinger. Ved konstitution i op til et års varighed indstiller biskoppen en eller flere ansøgere efter udtalelse fra vedkommende menighedsråd og provst. Det fremgår af bekendtgørelsens 2, stk. 3, at ansættelseskompetencen af ansættelse i op til et års varighed kan delegeres til biskoppen. Dette er sket ved pkt. 12 i Kirkeministeriets cirkulære nr. 65 af 21. juni 2010 om opslag, besættelse af og ansættelse i præstestillinger, forberedelse af sager om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis. 4. Lovforslagets nærmere indhold 4.1. Beskyttelse af teologisk retningsbestemte mindretal Der ses ikke at være grundlag for, at muligheden for at inddrage hensyn til teologisk retningsbestemte mindretal i pastorater med flere præstestillinger fortsat bør begrænses til alene at omfatte sager om ansættelse af sognepræster på tjenestemandsvilkår. På den baggrund vurderes det ønskeligt at udvide den folkekirkelige frihedslovgivning, så den også kan anvendes i forbindelse med ansættelse af præster på overenskomstvilkår i pastorater med flere præstestillinger. Det foreslås derfor, at bestemmelsen i ansættelseslovens 11, stk. 3, også skal kunne finde anvendelse i sager om ansættelse af overenskomstansatte præster i pastorater med flere præstestillinger. Det forudsættes dog, at ansættelsen har en varighed på mindst 1 år og indebærer en beskæftigelsesgrad mindst svarende til halvtidsbeskæftigelse. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne ovenfor under Mobilitet blandt præster Kirkeministeriet ønsker at skabe øget mulighed for mobilitet blandt præster, jf. afsnit 2.2. Dette søges imødekommet ved at gøre det lettere for præster at foretage stillingsskifte til pastorater med flere præstestillinger, såfremt ansøgeren opfylder en række nærmere angivne kriterier, eller såfremt der alene er tale om ansættelse for en periode på op til 1 år. Endvidere søges formålet imødekommet ved at indføre mulighed for, at præster under nærmere betingelser kan foretage indbyrdes stillingsbytte for en periode på mindst 1 år. Indførelsen af øget mulighed for mobilitet for sognepræster medfører i visse tilfælde en begrænsning af menighedsrådenes inddragelse i ansættelsesproceduren. Lovforslaget lægger dog op til, at dette alene kan ske, såfremt pastoratets menighedsråd aftaler dette med biskoppen, jf. også afsnit 1.2. Aftalen mellem biskoppen og pastoratets menighedsråd omfatter alene den konkrete ansættelsessituation. Såfremt bestemmelsen i den foreslåede 13 a, ønskes anvendt på ny ved stillingsledighed, kræver det således en ny konkret aftale herom mellem biskoppen og pastoratets menighedsråd.

6 6 I forbindelse med høringen over lovforslaget anbefalede Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening i et fælles høringssvar bl.a., at der i lovforslaget gives mulighed for, at biskoppen, i pastorater med flere præstestillinger, efter høring af pastoratets menighedsråd skulle kunne ansætte en præst i en af pastoratets præstestillinger for en periode på op til 1 år, såfremt den pågældende kunne henføres til personkredsen, der nævnes i forslaget til 13 a, stk. 1, nr Som anført ovenfor under 3.2 fremgår det af 2, stk. 1, i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 60 af 20. januar 2010 om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger m.m., at bekendtgørelsen bl.a. anvendes ved ansættelser af et års varighed eller mere af overenskomstansat sognepræst med en beskæftigelsesgrad mindst svarende til halvtidsbeskæftigelse. Det fremgår desuden, at ved ansættelse i andre stillinger som overenskomstansat sognepræst uanset beskæftigelsesgrad, der ikke er af et års varighed eller mere, indstiller biskoppen en eller flere ansøgere efter udtalelse fra vedkommende menighedsråd eller provst. Som anført ovenfor under 3.2 fastsætter 2, stk. 2, i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 60 af 20. januar 2010 om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger m.m., at bekendtgørelsen anvendes ved konstitution af et års varighed eller mere, mens det ved konstitution i op til et års varighed alene er biskoppen, der indstiller en eller flere ansøgere efter udtalelse fra vedkommende menighedsråd eller biskop. Som anført ovenfor under 3.2 fastsætter 2, stk. 3, i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 60 af 20. januar 2010 om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger m.m., at ansættelseskompetencen ved ansættelse i op til et års varighed kan delegeres til biskoppen. Dette er sket ved pkt. 12 i Kirkeministeriets cirkulære nr. 65 af 21. juni 2010 om opslag, besættelse af og ansættelse i præstestillinger, forberedelse af sager om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis. De eksisterende regler giver således mulighed for, at den fælles anmodning fra Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening kan imødekommes, for så vidt angår ledige stillinger som overenskomstansat præst. Herefter findes det samlet set mere hensigtsmæssigt at foretage en tilpasning af Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 60 af 20. januar 2010 om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger m.m., så også ansættelse for en periode på op til 1 år i ledige tjenestemandsstillinger i pastorater med flere præstestillinger, kan foretages af biskoppen efter høring af pastoratets menighedsråd, såfremt den pågældende kan henføres til personkredsen, der nævnes i forslaget til 13 a, stk. 1, nr Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser af betydning for det offentlige. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har været sendt i høring hos Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, Danmarks Provsteforening, Den danske Præsteforening, Danske Sømands og Udlandskirker samt Personalestyrelsen. 11. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Ingen Ingen Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Ingen Ingen

7 7 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 I den gældende formulering af ansættelseslovens 13 benyttes betegnelsen»hjælpepræst«. I forslaget til ny affattelse af ansættelseslovens 13 er denne betegnelse ændret til»overenskomstansat sognepræst«. Årsagen til den foreslåede ændring er, at betegnelsen»hjælpepræst«ikke benyttes længere i praksis. I de seneste år er titulaturen»hjælpepræst«således blevet erstattet med den almindelige titulering»sognepræst«eller»overenskomstansat sognepræst«. Af Finansministeriets nu ophævede cirkulære nr af 4. september 1989 om overenskomst for midlertidige hjælpepræster m.fl. fremgik, hvordan en midlertidig hjælpepræst defineredes. Det fulgte af cirkulæret, at alle overenskomstansatte præster, hvad enten de var fastansatte eller midlertidigt ansatte, var omfattet af betegnelsen. I Personalestyrelsens gældende cirkulære nr af 1. oktober 2008 om overenskomst for akademikere i staten, fastsætter den del af overenskomstens bilag 6, der omhandler Kirkeministeriets område, en række bestemmelser for sognepræster ansat efter overenskomsten. I bilaget benævnes disse sognepræster»sognepræster (OK)«. Den foreslåede formulering af bestemmelsen ændrer ikke ved, at bestemmelsen er neutral i forhold til, hvilke teologisk retningsbestemte kirkesyn der på et givent tidspunkt udgør henholdsvis flertallet og mindretallet i pastoratet. Et bestemt teologisk retningsbestemt kirkesyn vil således også fremover kunne have tilslutning fra et mindretal i et pastorat, mens det i et andet pastorat vil kunne have tilslutning fra et flertal. Over tid vil balancen mellem et teologisk retningsbestemt flertal og mindretal også kunne skifte internt i et pastorat. Den foreslåede formulering ændrer således heller ikke ved, at det stadig skal afgøres konkret fra sag til sag, hvorvidt bestemmelsen kan finde anvendelse, og hvilket teologisk retningsbestemt kirkesyn der i givet fald har tilslutning fra et teologisk retningsbestemt mindretal. Hensynet til mindretallet i et pastorat vil også fremover alene indgå som et blandt flere saglige hensyn, ministeriet skal inddrage ved ansættelse i stillinger som sognepræst. Hvilke hensyn, der i det enkelte tilfælde bør have prioritet forud for de øvrige, må afhænge af omstændighederne i den konkrete sag. Dette synspunkt fremgår også af side 30 i betænkning nr. 1182/1989 angående ansættelse i stillinger i folkekirken m.m., hvortil der også henvises i forarbejderne til den gældende udformning af ansættelseslovens 11, stk. 3, jf. FT A , sp Det vil også fremover være en forudsætning, at det teologisk retningsbestemte mindretal er repræsenteret i menighedsrådet med en sådan vægt, at mindretallets kandidat bliver omfattet af menighedsrådets indstilling. Denne forudsætning fremgik også af bemærkningerne til forslaget til den gældende udformning af ansættelseslovens 11, stk. 3, jf. FT A , sp Formuleringen i den gældende 13, 1. pkt., hvorefter alene 11, stk. 1, gælder ved ansættelse af overenskomstansatte præster, såfremt ansættelsen har en varighed af 1 år eller mere med en beskæftigelsesgrad svarende mindst til halvtidsbeskæftigelse, videreføres med den foreslåede ændrede formulering af 13. Dermed beholdes den nuværende balance mellem på den ene side hensynet til menighedsrådenes kaldsret og medvirken ved ansættelse af præster, og på den anden side nødvendigheden af, at vikarer og bistand kan indsættes i arbejdet med kortest muligt varsel. Den samme afbalancering af disse hensyn fremgår også af forarbejderne til den gældende udformning af ansættelseslovens 13, jf. FT A , sp Til nr. 2 Forslaget til de nye bestemmelser i ansættelseslovens kapitel 2 har til formål at øge muligheden for mobilitet blandt præster, jf. også afsnit 2.2. Den foreslåede udformning af de nye bestemmelser i 13 a og 13 b ændrer alene på ansættelsesproceduren i visse situationer. Det praktiske udgangspunkt vil således fortsat være, at menighedsrådet medvirker ved ansættelse i stillinger som sognepræst i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i lovens Den foreslåede bestemmelse i 13 a ændrer heller ikke på, at ansøgere fortsat skal opfylde de grundlæggende ansættelsesbetingelser til præstestillinger i den danske folkekirke, således som disse er fastsat i de gældende bestemmelser i ansættelseslovens kapitel 1. Endvidere vil ansættelse efter den foreslåede 13 a og stillingsbytte efter 13 b forudsætte, at den, der ansættes eller bytter stilling, selv har søgt om ansættelsen eller stillingsbyttet. De foreslåede 13 a og 13 b vil således ikke indføre hjemmel til at foretage uansøgt forflyttelse af en præst, og dermed heller ikke til at overføre præsten til andet

8 8 arbejde eller anden stilling som led i en disciplinær straf, jf. sanktionsbestemmelsen i tjenestemandslovens 24. Som anført i de almindelige bemærkninger i pkt. 3.2 ovenfor, er menighedsrådenes kaldsret central i folkekirken og for folkekirkens selvforståelse som evangelisk-luthersk trossamfund. Derfor opretholder forslaget til 13 a, stk. 1, også menighedsrådenes kaldsret, selv om ansøgerfeltet indsnævres. Forslaget til 13 a, stk. 2, vil dog give mulighed for, at pastoratets menighedsråd kan aftale med biskoppen, at ansættelse kan ske uden medvirken af menighedsrådet, hvis der i pastoratet er 3 eller flere præstestillinger. I situationer omfattet af forslaget til en ny 13 a, stk. 1, stilles en række supplerende krav til ansøgerne. Ansøgerkredsen begrænses med andre ord til en personkreds, der opfylder de relevante supplerende krav i den foreslåede 13 a, stk. 1, nr Ansættelsesloven indeholder ikke nærmere regler om udarbejdelse af opslag af ledige præstestillinger. Sådanne regler er imidlertid indeholdt i Kirkeministeriets cirkulære nr. 65 af 21. juni 2010 om opslag, besættelse af og ansættelse i præstestillinger, forberedelse af sager om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis. Såfremt lovforslaget vedtages, vil Kirkeministeriets cirkulære nr. 65 af 21. juni 2010 blive ændret, så det tager højde for anvendelse af 13 a. I cirkulæret vil der blive fastsat bestemmelse om, at anvendelse af 13 a forudsætter, at stillingsopslaget indeholder bemærkning om, at stillingen opslås i henhold til 13 a, stk. 1, med en præcis angivelse af hvilke af de supplerende krav, som ansøgerne skal opfylde. Der vil således ikke være noget til hinder for, at ansøgerfeltet efter omstændighederne begrænses til en nærmere angivet delmængde af personkredsen i forslaget til 13 a, stk. 1, nr Den foreslåede udformning af 13 a, stk. 1 og stk. 2, vil efter ordlyden alene kunne bringes i anvendelse, såfremt der i sognet er mindst 3 præstestillinger. Forslaget forudsætter dog ikke, at alle præstestillingerne skal være fuldtidsstillinger. Bestemmelserne forudsætter heller ikke, at den stilling, i hvilken ansættelse skal finde sted, er en fuldtidsstilling. Den foreslåede udformning af 13 a, stk. 1 og stk. 2, vil kun kunne finde anvendelse i forbindelse med ansættelse i den ene af sognets præstestillinger, og kun efter aftale mellem pastoratets menighedsråd og biskoppen. Et menighedsråd vil således ikke komme ud for, at mere end en af præstestillingerne i sognet på et givent tidspunkt vil være besat efter den foreslåede 13 a, stk. 1 eller stk. 2. Der indføres ikke noget krav om, at bestemmelserne obligatorisk skal finde anvendelse. Der vil således ikke blive tale om, at der i sogne med mindst 3 præstestillinger til hver en tid skal være tale om, at den ene af stillingerne er besat i henhold til den foreslåede 13 a, stk. 1 eller stk. 2. En aftale mellem biskoppen og pastoratets menighedsråd vil alene omfatte den konkrete ansættelse. Når den konkrete stilling på ny er ledig, vil anvendelse af den foreslåede 13 a således forudsætte, at biskoppen og pastoratets menighedsråd på ny aftaler dette. Forslagene til 13 a, stk. 1 og stk. 2, stiller ikke krav om, at et kvalificeret flertal af menighedsrådet skal tilslutte sig, at bestemmelsen kan anvendes. Det forudsættes således, at menighedsrådets beslutning om at indgå aftale med biskoppen om anvendelse af den foreslåede 13 a, stk. 1 eller stk. 2, træffes ved almindeligt stemmeflertal, i overensstemmelse med de almindelige regler i menighedsrådslovens 24, stk. 3. Den foreslåede 13 a, stk. 1, nr. 1, omfatter efter sin ordlyd bl.a. provster og biskopper i folkekirken. For provsternes vedkommende tænkes der på den situation, at en provst ønsker at stoppe ansættelsen som provst og som præst i sit hidtidige præsteembede, for derefter at overgå til ansættelse i et andet præsteembede. Bestemmelsen vedrører således ikke den situation, at en provst alene går på retræte fra provsteembedet, men derefter forbliver ansat i sit hidtidige præsteembede. Det bemærkes, at den foreslåede bestemmelse i 13 a, stk. 1, nr. 1, endvidere vil kunne finde anvendelse, såfremt en værnsprovst eller domprovst ønsker at stoppe som henholdsvis værnsprovst eller domprovst og herefter alene fungere som sognepræst i en ny præstestilling. Den foreslåede bestemmelse i 13 a, stk. 1, nr. 1, vil således give værnsprovster og domprovster øget mulighed for mobilitet i forhold til i dag, da stillinger som værnsprovst og domprovst alle er fast knyttet til hver deres kirke. Værnsprovster og domprovster har derfor ikke i dag samme mulighed som andre provster for at gå på retræte. Ved opgørelsen af, hvorvidt den pågældende har beklædt sit embede uafbrudt i mindst 10 år, medregnes også perioder med fravær pga. f.eks. tjenesterejse, sygdom, barsel, forældreorlov, deltagelse i fagligt arbejde og studieorlov. I opgørelsen indgår ikke perioder, hvor den pågældende har haft orlov pga. anden lønnet beskæftigelse, herunder stillingsbytte, jf. den foreslåede 13 b. Den foreslåede bestemmelse i 13 a, stk. 1, nr. 2, sigter på at gøre det lettere for præster for danske evangelisklutherske menigheder i udlandet, som ved ansøgningsfristen har beklædt deres stilling uafbrudt i mindst 4 år,

9 9 at fortsætte deres karriere i en af folkekirkens sognemenigheder. Den foreslåede bestemmelse i 13 a, stk. 1, nr. 3, sigter på at gøre det lettere for teologiske kandidater, der er ordinerede i den danske folkekirke, og som ved ansøgningsfristens udløb har fungeret som missionær i et dansk missionsselskabs tjeneste uafbrudt i mindst 4 år, at fortsætte deres karriere i en af folkekirkens sognemenigheder. Den foreslåede bestemmelse i 13 a, stk. 1, nr. 4, sigter specifikt på at forebygge sager om uansøgt afsked af præster, jf. tjenestemandslovens 43, ved at indføre mulighed for øget mobilitet for den pågældende præst. Sager i henhold til tjenestemandslovens 43 forekommer kun sjældent i praksis. Tjenestemandslovens 43 ikke er en disciplinær bestemmelse, idet anvendelse af bestemmelsen ikke forudsætter skyld hos præsten. Sager vedrørende tjenestemandslovens 43 har imidlertid ofte en særdeles skadelig indflydelse på det kirkelige liv det pågældende sted. Selv når en sag i henhold til tjenestemandslovens 43 har fundet sin endelige afgørelse, kan den fortsat udgøre en væsentlig hindring for det kirkelige livs trivsel det pågældende sted. Årsagen er, at sagen kan have medført en så dybtgående splittelse blandt medlemmerne af menigheden, og evt. menighedsrådet, at denne splittelse ikke forsvinder umiddelbart efter sagens afgørelse. Selv om den foreslåede bestemmelse således ikke forventes anvendt i et stort antal sager, er det Kirkeministeriets opfattelse, at den vil være af stor værdi for alle parter i de sager, hvor den anvendes. Blandt betingelserne for anvendelse af tjenestemandslovens 43 er, at den omtalte uoverensstemmelse mellem præst og menighed skal have bestået i en årrække. Det er et formål med den foreslåede 13 a, stk. 1, nr. 4, at den vil kunne anvendes, selv om uoverensstemmelsen ikke har været langvarig nok til at opfylde kravet i tjenestemandslovens 43 om en årrække. For at understrege dette, er der i forslaget til 13 a, stk. 1, nr. 4 valgt en formulering, hvorefter der ikke kræves, at uoverensstemmelsen har bestået gennem en årrække, men alene at uoverensstemmelsen mellem præst og menighed er dybtgående og betyder en væsentlig hindring for det kirkelige livs trivsel på det pågældende sted. Den foreslåede bestemmelse fastsætter således ikke en fast nedre grænse for, hvor længe uoverensstemmelsen mellem præst og menighed skal have bestået. Afgørelsen af, hvorvidt betingelsen for anvendelse af den foreslåede 13, stk. 1, nr. 4, er til stede, træffes af biskoppen på grundlag af et skøn. I dette skøn må biskoppen inddrage samtlige sagens omstændigheder, herunder arten af uoverensstemmelsen mellem præst og menighed, hvor længe præsten har været ansat i pastoratet forud for uoverensstemmelsens opståen, og en vurdering af, om det vil være muligt at bilægge uoverensstemmelsen mellem præst og menighed inden for en overskuelig tid. At uoverensstemmelsen skal være dybtgående må dog i praksis forventes at betyde, at den som udgangspunkt skal have bestået i længere tid end en måned. Såfremt den pågældende præst er hjemhørende i et andet stift, forudsættes det, at biskoppen i det stift, hvor den ledige stilling findes, indhenter en udtalelse fra biskoppen i den pågældende præsts nuværende stift. Det skal for en god ordens skyld understreges, at forslaget til 13 a, stk. 1, nr. 4 ikke giver hjemmel til at foretage uansøgt forflyttelse af en præst, jf. også ovenfor, idet bestemmelsens anvendelse forudsætter, at den pågældende præst selv ansøger om den ledige stilling. Den foreslåede bestemmelse i 13 a, stk. 1, nr. 5, sigter på at gøre det lettere for teologiske kandidater, der ved ansøgningsfristens udløb i mindst 10 år har været ansat i folkekirkelige institutioner eller uddannelsesinstitutioner, at fortsætte deres karriere i en af folkekirkens sognemenigheder. Den foreslåede bestemmelse i 13 a, stk. 2 medfører, at biskoppen kan aftale med pastoratets menighedsråd, at ansættelse i en af pastoratets præstestillinger uanset bestemmelserne i 8-13 kan ske uden medvirken af pastoratets menighedsråd, såfremt den ansatte kan henføres til en af de anførte grupper i 13 a, stk. 1, nr Det forudsættes ifølge ordlyden, at der i pastoratet er 3 eller flere præstestillinger. Bestemmelsen vil begrænse menighedsrådets udøvelse af kaldsretten i forbindelse med en varig ansættelse. Derfor forudsætter bestemmelsens anvendelse, at menighedsrådet beslutter at aftale dette med biskoppen, således at menighedsrådet har direkte og afgørende indflydelse på, om bestemmelsen skal anvendes i den konkrete sag. Som anført ovenfor forudsættes det, at menighedsrådets beslutning om at indgå aftale med biskoppen om anvendelse af den foreslåede 13 a, stk. 1 eller stk. 2, træffes ved almindeligt stemmeflertal, i overensstemmelse med de almindelige regler i menighedsrådslovens 24, stk. 3. Forslaget til udformning af 13 b om præsters mulighed for indbyrdes stillingsbytte for en periode på mindst 1 år genindfører i et vist omfang den retstilstand, der før

10 10 vedtagelsen af ansættelsesloven fulgte af den dagældende bestemmelse i menighedsrådslovens 42, stk. 2. Da bestemmelsen tager sigte på stillingsbytte mellem 2 præster, kræves der ikke stillingsopslag. I den tidligere gældende bestemmelse i menighedsrådslovens 42, stk. 2, var der tale om, at to tredjedele af de af de valgte medlemmer afgivne stemmer skulle tiltræde det af præsterne fremsatte ønske. Den foreslåede formulering af 13 b, stk. 1, kræver dog kun, at mindst halvdelen af de afgivne stemmer i hvert af de berørte menighedsråd tilslutter sig ønsket om et stillingsbytte. Det følger af de gældende indstillingsregler ved ansættelse i præstestillinger, at den kandidat, der opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer, skal indstilles som nr. 1. Kravet om tilslutning med mere end halvdelen af de afgivne stemmer i den foreslåede 13 b, stk. 1, vil således være parallel med de flertalsbestemmelser, der i dag gælder ved menighedsrådenes indstilling af kandidater. Det forudsættes at menighedsrådet er beslutningsdygtigt, jf. 24, stk. 1, 2. pkt. i lov om menighedsråd. Såfremt de formelle krav i den foreslåede bestemmelse ikke er dokumenteret opfyldt, godkendes stillingsbyttet ikke. Udskriften af beslutningsprotokollen skal således indeholde dokumentation for, at de formelle krav i den foreslåede bestemmelse er overholdt. I sin udtalelse får biskoppen lejlighed til at henlede kirkeministerens opmærksomhed på forhold, der kan være af betydning for stillingsbyttet, herunder forhold, der kan begrunde et evt. ønske hos biskoppen om at blive fritaget for tilsynet med den præst, der ønsker ansættelse i stiftet, jf. lov nr. 79 af 3. marts 1948 om adgang for biskopper til fritagelse i visse tilfælde for at føre tilsyn med en menighed og dennes præster. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Til 3 Bestemmelsen fastsætter lovens territoriale gyldighedsområde. Bestemmelsen indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland.

11 11 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: 13. Bestemmelserne i 9-10 og 11, stk. 1, gælder også ved ansættelser af 1 års varighed eller mere af hjælpepræst med en beskæftigelsesgrad mindst svarende til halvtidsbeskæftigelse. Dette gælder dog ikke, såfremt stillingen er oprettet med henblik på helt eller overvejende at betjene institutioner eller grupper af personer, for hvilke der ikke er oprettet menighedsråd affattes således:» 13. Bestemmelserne i 9-10 og 11, stk. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse ved ansættelser af 1 års varighed eller mere af overenskomstansatte sognepræster med en beskæftigelsesgrad mindst svarende til halvtidsbeskæftigelse. Dette gælder dog ikke, såfremt stillingen er oprettet med henblik på helt eller overvejende at betjene institutioner eller grupper af personer, for hvilke der ikke er oprettet menighedsråd.«2.efter 13 indsættes i kapitel 2:» 13 a. I pastorater med 3 eller flere præstestillinger kan pastoratets menighedsråd aftale med biskoppen, at ansættelse i én af præstestillingerne forudsætter, at den pågældende kan henføres til en af følgende grupper: 1) Præster i folkekirken, herunder provster, domprovster, værnsprovster, biskopper samt valgmenighedspræster, som ved ansøgningsfristens udløb har beklædt deres embede uafbrudt i mindst 10 år. 2) Præster for danske evangelisk-lutherske menigheder i udlandet, som ved ansøgningsfristens udløb har beklædt deres stilling uafbrudt i mindst 4 år. 3) Teologiske kandidater, der er ordinerede i den danske folkekirke, og som ved ansøgningsfristens udløb har fungeret som missionær i et dansk missionsselskabs tjeneste uafbrudt i mindst 4 år. 4) Sognepræster i et pastorat, hvor der mellem præsten og menigheden består en dybtgående uoverensstemmelse, som betyder en væsentlig hindring for det kirkelige livs trivsel på det pågældende sted. 5) Teologiske kandidater, der ved ansøgningsfristens udløb har været ansat i folkekirkelige in-

12 12 stitutioner eller uddannelsesinstitutioner i mindst 10 år. Stk. 2. I pastorater med 3 eller flere præstestillinger kan pastoratets menighedsråd aftale med biskoppen, at ansættelse i én af pastoratets præstestillinger uanset bestemmelserne i 8-13 kan ske uden medvirken af pastoratets menighedsråd, såfremt den ansatte kan henføres til en af de i stk. 1, nr. 1-5, anførte grupper. 13 b. Kirkeministeren kan uanset bestemmelserne i 8-13 a godkende, at 2 præster, der begge har været ansat uafbrudt i deres embeder i mere end 6 år, indtræder i hinandens embeder varigt eller for en periode på mindst 1 år. Det er en betingelse, at hvert af de berørte menighedsråd på et i den anledning særligt menighedsrådsmøde, der indkaldes til med mindst 10 dages varsel, tilslutter sig dette med mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Udskrift af beslutningsprotokollen med hvert menighedsråds tilslutning indsendes til kirkeministeren, bilagt en udtalelse fra vedkommende biskop. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 kan også anvendes, hvor den ene af præsterne er ansat i Danske Sømands- og Udlandskirke eller i en anden kirkelig institution i tilknytning til folkekirken. Tilslutning fra ansættelsesmyndigheden inden for den pågældende institution træder i så fald for denne stillings vedkommende i stedet for menighedsrådets tilslutning.«2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Dokument nr.: 85431/10 (Udvidet beskyttelse af teologisk retningsbestemt mindretal samt indførelse af øget mulighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. 2010/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 124141/10 Fremsat den 27. januar 2011 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 864 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Min. for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62456/13 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m.

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. 1. Indledning Med bekendtgørelse nr. xx af xxxxx 2013 har ministeren for

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi 2008/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin. Fremsat den 13. november 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m.

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m. BEK nr 1315 af 21/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 120354/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Frederikshavn

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger

Vejledning om bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger Dokumentnr.: 379681 Kirkeministeriets vejledning af den xx. xx 2009 Vejledning om bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger m.m. 1. Indledning Med bekendtgørelse nr. XXXXXXX

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

Kirkeministeriets cirkulære af xx.xx.2009

Kirkeministeriets cirkulære af xx.xx.2009 Kirkeministeriets cirkulære af xx.xx.2009 Cirkulære om opslag, besættelse af og ansættelse i præstestillinger, forberedelse af sager om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis (Til biskopper, provster

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 1 Oprettelse og hjemsted Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke.

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster.

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. Dokumentnr.: 322724 Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. af 2007 Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. I medfør af 2-5 i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

2008/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., Fremsat den 9. oktober 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Provstens ansættelsesforhold

Provstens ansættelsesforhold Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Dato: 3. januar 2006 Provstens ansættelsesforhold Dok. nr.: 269251 Provsteembedet er et gejstligt embede, hvilket indebærer, at det også i fremtiden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi LBK nr 331 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25676/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. LBK nr 330 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25665/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om bestyrelse

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt Den Kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt for Den Kommunale Dagpleje i Lemvig Kommune Gældende fra 1. januar 2010 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Der vælges en bestyrelse med et flertal

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Bilag A LBK nr. 608 af 06/06/2007 Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Herved bekendtgøres lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Masterplan. Odder Provsti 2016

Masterplan. Odder Provsti 2016 Masterplan Odder Provsti 2016 Hvorfor nye pastorater i Odder Provsti? Fra 8 til 3 pastorater Et pastorat er et antal sogne, som deler en eller flere præster. Der er nu 8 pastorater i Odder Provsti, fremover

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1 UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Nyt maksimum for antal kandidater, ny frist for indlevering af særlig stedfortræderliste og frist for valgklage til kirkeministeren)

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding Udkast Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding I medfør af 4, 5, stk. 3 og 10, 3. pkt. i lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1. Anmodning

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1098 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Journal nr. 380 Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Version godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 13. december 2012 Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen,

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af 8 medlemmer: 2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen 2 repræsentanter

Læs mere

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2.

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2. Vedtægter for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

VEJLEDNING OM. vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Praktiske oplysninger... 1 3. Vedtægtsændringer skal være velbegrundede...

Læs mere

8. december 2015 FM 2016/xx. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde

8. december 2015 FM 2016/xx. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde 8. december 2015 FM 2016/xx Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Flyttegodtgørelse 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 AFTALE... 5 Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser... 5 Dækningsområde... 5 Formål...

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND VEDTÆGTER senest revideret og vedtaget på generalforsamlingen 21. juni 2014 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Diakonhøjskolens Diakonforbund. 2. Grundlag 2.1. Diakonhøjskolens

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271 Senere ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO Institutionens navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er STÆREBO. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen har to

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere