Ansøgningen sendes elektronisk til: eller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk"

Transkript

1 Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk til: eller Vi anbefaler, at ansøgere går i dialog med Danske Naturparkers sekretariat i god tid inden ansøgningen indsendes. Rammerne for Danske Naturparker Kriterier Mærkningsordningen består af 10 kriterier. Kriterierne skal sikre, at rammerne for naturparken er på plads samt sørge for, at naturparken har et naturgrundlag og en størrelse, der berettiger udpegningen som naturpark under Danske Naturparker. Kriterierne er fælles krav til alle mærkede naturparker uanset hvilke naturtyper de indeholder, hvilken kulturarv der findes i området og hvilke muligheder, der findes for friluftsliv. Ansøgningsfrist: Der er ansøgningsfrist til Danske Naturparker to gange årligt: 1. marts og 1. september. Fristen for første ansøgningsrunde er dog rykket frem til den 1. oktober Naturparkplan: Kriterium nr. 10 stiller betingelse om en naturparkplan og er udvidet med nogle specifikke krav til indholdet og kvaliteten af planen under kategorierne natur, friluftsliv, kulturarv, formidling samt land- og skovbrug. For at opnå mærkning skal samtlige 10 kriterier være opfyldt og Naturparkkomiteen skal godkende naturparkplanen. Det gælder helt overordnet i Danske Naturparker: Inden mærkning I ansøgningen til Danske Naturparker skal naturparken sandsynliggøre, at de projekter, der er planlagt og beskrevet i naturparkplanen, vil forbedre naturkvaliteten, kulturmiljøet og friluftslivet i naturparken. Efter mærkning Naturparkerne skal kunne dokumentere forbedret naturkvalitet, kulturmiljiø og friluftsliv efter hver mærkningsperiode - også på dele af de arealer der ikke er karakteriseret som beskyttede. 1

2 Naturparkplanen er det instrument, der skal sikre udviklingen og kvaliteten af den enkelte naturpark. Det er i bedømmelsen af kvaliteten af naturparkplanens indhold, at Danske Naturparker vil gøre en forskel for natur, friluftsliv, kulturarv og formidling. Kravene til naturparkplanen findes i vejledningen: Danske Naturparker - Hvordan kommer vi i gang?, der kan hentes på hjemmesiden. Ansøgningsprocedure Ansøgningen til Danske naturparker skal indsendes af den eller de kommuner, som er ansvarlige for naturparken. Naturparkansøgere skal indsende et udfyldt ansøgningsskema samt vedlægge en naturparkplan eller et offentliggjort forslag til naturparkplan. Naturparkplanen skal udarbejdes efter de anvisninger, der er givet af Danske Naturparker. Det kan under alle omstændigheder anbefales, at man går i dialog med Friluftsrådet, før naturparkplanen vedtages endeligt. Ansøgningsskemaet udarbejdes, så det tydeligt fremgår, hvorvidt alle 10 kriterier er opfyldt. Naturparkerne skal hvert år sende en kort statusrapport til Danske Naturparker. Statusrapporten følges op med et besøg til naturparken. Væsentlige afvigelser fra planerne i mærkningsperioden skal godkendes af Danske Naturparker. Pilotparkansøgere skal sandsynliggøre, at de (indenfor en 5-årig periode) vil kunne opfylde alle 10 kriterier og have udarbejdet en naturparkplan. Genansøgning efter mærkningens udløb Før en naturpark kan mærkes på ny, skal det dokumenteres, at de projekter der var planlagt for igangværende mærkningsperiode, rent faktisk er gennemført. Naturparken skal kunne dokumentere en forbedret naturkvalitet efter hver mærkningsperiode - også på dele af de arealer, der ikke er karakteriseret som beskyttede jævnfør kriterium nr. 1. Efter hver mærkningsperiode kontrollerer Danske Naturparker, hvorvidt de beskrevne projekter er gennemført. Desuden skal der udarbejdes en ny naturparkplan for den kommende mærkningsperiode. Naturparkplanen skal godkendes af Nationalkomiteen. Der er her tale om en plan, der beskriver nye målsætninger og dertilhørende projekter for en periode på 5 år. Når de langsigtede mål for naturparken er opfyldt efter x-antal mærkningsperioder, vil det være op til Naturparkkomiteen og naturparken at vurdere, om der er behov for flere udviklingsprojekter eller om naturparken har nået en passende standard. Der er igen tale om en specifik vurdering af den enkelte naturpark, frem for en absolut fælles standard for alle naturparker i mærkningsordningen. Bedømmelse af ansøgningerne Naturparkerne skal beskrive hvordan de, efter en mærkningsperiode vil have forbedret naturkvaliteten i naturparken. Hvordan dette rent faktisk skal gøres, er afhængig af det udgangspunkt, naturparken har. Her er der altså tale om individuelle krav til naturparkerne. Denne fase stiller høje krav til Nationalkomiteen og sekretariat, der skal vurdere, om naturparken er ambitiøs nok. Den nationale naturparkkomite også kaldet nationalkomiteen - skal godkende naturparkplanen baseret på de krav som Danske Naturparker stiller til udarbejdelsen. Nationalkomiteen vil specielt skulle forholde sig til de i planen beskrevne projekter for den kommende mærkningsperiode indenfor kategorierne natur, friluftsliv, kulturarv og formidling. 2

3 Nationalkomiteens vurdering foretages med udgangspunkt i statusbeskrivelsen for naturparken samt de langsigtede mål for hver kategori som beskrevet i naturparkplanen. Inden ansøgningerne forelægges Nationalkomiteen, vil sekretariatet sørge for en ekspert screening af ansøgningerne, hvor det vurderes nødvendigt, for på den måde yderligere at sikre kvaliteten af det indsendte materiale og i særdeleshed af de projekter, der er planlagt i planperioden. Der skal altså være en sammenhæng mellem statusbeskrivelse, langsigtede mål og kortsigtede mål samt de projekter, der er planlagt i planperioden. En naturpark kan først opnå ny mærkning, når den kan dokumentere en forbedret naturkvalitet og når de projekter, der var planlagt for mærkningsperioden, er gennemført. Nationalkomiteens sammensætning vil kunne findes på hjemmesiden Motivering af ansøgning Friluftsrådet ser gerne at ansøgningen motiveres. Her er der mulighed for at inddrage argumenter som ikke passer ind under de øvrige felter i ansøgningsskemaet. Kortmateriale Kortmateriale skal tydeligt vise afgrænsning, potentielle udvidelsesmuligheder, samt en oversigt over beskyttet og fredede arealer. Vurdering af ansøgningen Udvælgelsen tager afsæt i kriterierne samt indholdet af naturparkplanen og de målsætninger denne beskriver. Mærkningsperiode En mærkningen som naturpark gives for 5 år adgangen. Skulle naturparken i løbet af mærkningsperioden ophøre med at opfylde kravene i Danske Naturparker fratages mærkningen. Pris Mærkning koster kr. om året for både naturparker og pilotparker. Prisen inkluderer 2 årlige seminarer, deltagelse i udviklingsprojekter og tværgående programmer, adgang til brug af logo samt skilte- og designmanual, national markedsføring af mærkningsordningen, m.m. Se også vejledningen: Danske Naturparker Hvordan kommer vi i gang? Den ligger på hjemmesiden Tjekliste for ansøgere Naturparker Naturparkplan Kortmateriale Udfyldt ansøgningsskema Dokumentation for at kriterierne nr er opfyldt, Beskrivelse af langsigtede og kortsigtede målsætninger og tilhørende aktiviteter/projekter, for natur, friluftsliv, kulturarv, og formidling Budget og finansieringsplan for den 5-årrige mærkningsperiode Pilotparker 3

4 Projektbeskrivelse (opbygget efter naturparkplanskabelonen) Procesbeskrivelse (hvordan vil man arbejde for at opfylde alle kriterier? Hvad er processen for udarbejdelse af naturparkplan) Tidsplan Kortmateriale Udfyldt ansøgningsskema Dokumentation for, at kriterierne nr. 1-7 er opfyldt (se bemærkninger til kriterierne 2, 5 og 6). En beskrivelse af områdets status og potentiale indenfor natur, friluftsliv, kulturarv og formidling. Et budget og en finansieringsplan for pilotparkperioden. Ansøgningsskema Danske Naturparker Kommune(r): Varde Kommune Kontaktperson(er): Klaus B. Fries Tlf: Adresse: Mobil: Toften 2, 6818 Årre Projektnavn: Naturpark Vesterhavet Evt. samarbejdspartnere/kommuner: Varde Erhvervs- og Turistråd NaturKulturVarde Danmarks Naturfredningsforening afd. Varde Friluftsrådet kreds syd Museet for Varde By og Omegn Aage V. Jensen Naturfond Forsvaret Udviklingsrådet for Blaabjerg Naturstyrelsen Beskriv hvilke projekter og aktiviteter, der vil blive gennemført indenfor mærkningsperioden: Nedenfor er de seks væsenligste projekter kort beskrevet. I naturparkplanen er yderligere projekter beskrevet og fremgår af bilaget samlet oversigt over projekter i Naturpark Vesterhavet samt i de enkelte afsnit: Natur s. 18, Kulturhistorie s. 25, Friluftsliv s , Formidling s. 34, Turisme s. 38 og Erhverv s Det digitale formidlingsprojekt, Fortællinger i Naturpark Vesterhavet, har formålet at 4

5 formidle natur- og kulturhistoriske fortællinger i naturparken. Projektet skal derudover fungere som vejviser og give de besøgende inspiration til ture med forskellige emner. Projektet er bredt forankret hos forskellige samarbejdspartnere. Projektet er beskrevet nærmere på side 35 i naturparkplanen. - Etablering af grejbanker på to nøje udvalgte lokationer i naturparken skal give både besøgende og formidlere mulighed for spændende aktiviteter i området. - I samarbejde med erhvervene i Naturpark Vesterhavet vil der blive udarbejdet et naturparkpartnerskab. Partnerskabet skal bidrage til profilering og markedsføring af lokale produkter, naturplejefødevarer, m.m. Konceptet er yderligere beskrevet i naturparkplanen side Strandsektionering beskrives i naturparkplanen på side 32. Hovedformålet er at advisere strandgæsterne til den bedste egnede strand for deres aktiviteter, samt at beskytte sårbare strandområder mod uhensigtsmæssig brug. Blåvands Huk er kendt som et af de største steder for fugletræk i Danmark, og i foråret og efteråret trækker millioner af fugle forbi Hukket. Om sommeren yngler sjældne og truede fugle ved stranden og strandsektioneringen er også tænkt som beskyttelse af fuglene. - Formidlingen af benyttelse og beskyttelse af den sårbare natur skal gøre naturparkens gæster opmærksom på hensigtmæssig færden i området. Projektet er beskrevet nærmere i naturparkplanen side Den øgede adgang til naturen sikres igennem projekter sammen med lodsejeres i naturparken. Der etableres fem formidlingspunkter i forbindelse med Fortællinger i Naturpark Vesterhavet, hvor der er gratis adgang til WIFI. Derudover indsamles der informtioner om bålhytter, stier, ruter m.m., som vil gøre adgangen lettere tilgængelig for besøgende. Forsvaret, Naturfonden og Naturstyrelsen har fokus på projekter som udkigstårne, bedre parkeringsforhold og hundeskove. I samarbejde med Varde Kommune kvalificeres og synliggøres projekterne. Områdets størrelse (hektar): hektar Kort beskrivelse af naturparken: Naturpark Vesterhavet ligger i umiddelbar forlængelse af Nationalpark Vadehavet. Naturpark Vesterhavets kyststrækning er cirka 30 kilometer, og der findes et af de farligste rev i Danmark, Horns Rev. Revet er et mere end 30 km langt sandrev, der strækker sig vestpå fra Blåvands Huk 5

6 ud i Nordsøen. Revet er dækket af 3-5 m vand og fungerer som et vigtigt undersøisk vandskel. Området har altid haft et mangfoldigt fugleliv, og der er store bestande af både yngle- og trækfugle. Naturparken har med Blåvandshuk en af Europas bedste trækfuglelokaliteter med mellem 1,5-2 millioner trækfugle hvert efterår. Mange af fuglene, som trækker forbi, udnytter bl.a. selve Hukket og stranden til Vejers som hvile- og fourageringsplads, inden turen fortsætter ud over havet. Filsø og flere af vådområderne udgør også vigtige rastepladser for mange trækfugle. Der er et mangeartet planteliv i Naturpark Vesterhavet, og naturparkområdet indeholder en række karakteristiske klit- og kystnaturtyper. Naturtyperne er kendetegnet ved en række fåtallige og sjældne plantearter. Der findes blandt andet en bestand af den sjældne art skorem, som vokser på de forstyrrede klitheder typisk langs bæltespor. Mere udbredt er lyngsilke, som snylter på lyng og findes blandt andet på Kallesmærsk Hede og i Børsmose-Selager-området. Desuden er flere af områdets søer og vandløb af botanisk betydning grundet forekomster af sjældne plantearter. Naturpark Vesterhavet rummer en lang række fortidsminder i form af bopladser, landsbyer, handelspladser, gravpladser, gravhøje og kultanlæg. Og mange ligger stadig skjult derude og vil dukke op. Så sent som i 2012 blev der fundet et hidtil ukendt kultanlæg fra yngre stenalder (cirka år 3000 før Kristi fødsel) ved Filsø. Alle fortidsminderne er beskyttet, enten af naturfredningsloven (de fredede, der ikke må påvirkes af jordarbejder) eller museumsloven (de, der skal undersøges, før jordarbejder kan gennemføres). De fredede fortidsminder skal bibeholdes uændrede, mens de øvrige kan omfattes af arkæologiske undersøgelser og dermed omsættes til viden og formidling. Det kystnære område med unikke strande og de bagvedliggende store naturområder rummer i dag mange friluftstilbud for både lokale og turister. Friluftslivet er varieret og udfordrende, og der er plads til aktiviteter på alle niveauer. De mange rekreative tilbud og naturområderne omkring sommerhusene har førsteprioritet for mange besøgende. Formidlingen er geografisk placeret rundt i hele naturparkområdet, og der er talrige muligheder for at komme på tur. Størstedelen af turene er på dansk, og udvalgte ture findes også på tysk og engelsk. Ved Blåvand Naturcenter er der en udstilling om områdets dyreliv, og i både Blåvand Museum og Nymindegab Museum er der udstillinger om landskabet, egnen og forholdet mellem menneske og natur. Den jyske vestkyst er et populært feriemål, og der er især mange tyske turister i området, som står for cirka 54 % af turismeomsætningen i Varde kommune. Natur (Kort og langsigtede målsætninger samt projekter og aktiviteter, der skal medvirke til at nå målsætningerne. De kortsigtede projekter og aktiviteter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte): Udvalgte projekter er kort beskrevet nedenfor og kan også findes i bilaget samlet oversigt over projekter i Naturpark Vesterhavet, ligesom de er beskrevet i naturparkplanen på side 18 og 19. 6

7 - Beskyttelse af sårbar natur. Der udarbejdes en handleplan for beskyttelse af sårbar natur mod slitage, forstyrrelser og ophold i samarbejde med lodsejerne og et forskningsinstitut.. Fristen er Formidlingen af beskyttelsen og den hensigtsmæssige benyttelse af naturen til borgere og turister betragtes som et vigtigt led i arbejdet for at beskytte sårbare naturtyper. Formidlingens formål er at skabe rammer for en god forståelse og viden om området og dens særpræg, og derigennem styrke den hensynsfulde færden i området. Fristen er Som led i beskyttelse af strandene og at opnå den bedst tænkelige brug af arealerne udarbejdes der et udkast til sektionering. Sektioneringen vil danne rammerne for at kunne beskytte særligt udsatte områder og dyr fx ynglefugle. - Som led i de langsigtede målsætninger beskrives en række tiltag nedenfor. Det er hovedsagligt forskningrelaterede temaer med forskellige fokusemner. - Forsvaret og Naturstyrelsen har et stort fokus på naturpleje med afgræsning af arealerne. Her fokuseres på forskellige dyrs egenskaber i forhold til områdets udfordirnger i forhold til tilgroning og Forsvarets brug af øvelses- skydeterrænnet. - Forskningsprojekter kan blandt andet omfatte en kortlægning af forholdet mellem benyttelse og beskyttelse, og afdække hvilke områder, der kan klare stigende benyttelse. Et yderligere fokuspunkt vil også være den stigende benyttelses betydning for forstyrrelse af naturtyper og dyrearter. Her tænkes der ikke kun på forskning i beskyttede arter. Et forskningsprojekt kunne også være en undersøgelse af tidligere naturværdier og hvilken effekt en genetablering af naturværdierne ville have på området. Friluftsliv (Kort og langsigtede målsætninger samt projekter og aktiviteter, der skal medvirke til at nå målsætningerne. De kortsigtede projekter og aktiviteter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte): Nedenfor fremgår udvalgte projekter. I bilaget samlet oversigt over projekter i Naturpark Vesterhavet er alle friluftslivsprojekter nævnt. Projekterne uddybes ydermere i naturparkplanen på side 30 og Strandbrugen kortlægges med henblik på anbefaling til gæsterne om strandbrug. Sektioneringen kunne tematiseres med fx familievenlige strande, drageflyvning, windsurfing osv. Der udarbejdes et forslag i samarbejde med lodsejerne langs strandene og turismebranchen. Forslaget sendes til politisk behandling i Varde Kommunes byråd. Fristen 7

8 er foråret Der er behov for forbedring af skiltningen med særligt fokus på cykelruter, informationer om strandene, hunde m.m. Der vil sideløbende blive etableret flere cykelruter i kølvandet på Panorama sløjferne og den store efterspørgsel. - Etablering af grejbanker i forskellige områder af Naturpark Vesterhavet vil bidrage til øget adgang til naturen. - I forbindelse med Fortællinger i Naturpark Vesterhavet opføres der fem formidlingshytter med gratis WIFI. På punkterne vil gæsterne også kunne informere sig på touch skærme om området og seværdigheder, hvor de befinder sig og om andre arrangementer i området. Ved alle punkter er der henvisning til toiletter, hvis de ikke er i umiddelbar nærhed.af formidlingshytten. Også øvrige faciliteter som bålhytter, madpakkehuse, cykelpitstops m.m. vil fremgå. Formidling (Kort og langsigtede målsætninger samt projekter og aktiviteter, der skal medvirke til at nå målsætningerne. De kortsigtede projekter og aktiviteter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte): I afsnittet formidling er der en lang række af projekter. Pojekterne varierer fra digitale formidlingsprojekter til etablering af et formidlernetværk. Fornede ses udvalgte projekter, og de beskrives nærmere i naturparkplanen på side 34, ligesom de også fremgår af bilaget samlet oversigt over projekter i Naturpark Vesterhavet. - Fortællinger i Naturpark Vesterhavets formål er at give naturparkens gæster bedre og nemmere adgang til områdets unikke naturfortællinger og kulturhistorie. Formidlingen foregår gennem en applikation til smartphones og tablets, og via applikationen er det muligt at fortælle historierne på den mest hensigtmæssige måde for den enkelte historie. Projektet er færdigt i Udgivelse af en guide/kortmateriale for naturparkområdet, som formidler områdets natur, kultur, friluftsliv og oplevelsesmuligheder til borgere og gæster. Sommeren 2013 og opdateres til næste udgivelse. - Der etableres et formidlernetværk/-forum under Naturpark Vesterhavet, hvor formidlere har mulighed for at møde hinanden og blive orienteret om nye tiltag i naturparken. Her kan lodsejere ligeledes formidle tiltag på deres arealer. F.eks. stillezoner, nye græsningsinitiativer, driftsplaner m.v. Første netværksmøde finder sted i foråret

9 Kultur (Kort og langsigtede målsætninger samt projekter og aktiviteter, der skal medvirke til at nå målsætningerne. De kortsigtede projekter og aktiviteter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte): At synliggøre og formidle naturparkens kulturhistoriske værdier. Det er et stort område med mange spændende historier, der skal fortælles på hver sin mest interessante måde. - Naturen til bords som er et projekt indenfor den kulinariske verden, som bringer områdets natur til live på en anderledes måde og lader ingredienserne fortæller sin egen historie ved at tirre duftesansene og smagsløgene. - Udviklingsplaner for kystbyer er en beskrivelse af byernes udvikling og mulige projekter, som kan fremme byerne attrativitet. - Bunkeren Tirpitz, som var en af nøglebunkerne i Atlantvolden, bygges om til Museumscenter Blåvand. Museumcenteret vil byde på lokalhistore, 2. verdenkrigshistorie og et ravmuseum. - Vandrehjemmet, som er en tidligere flygtningelejr, bygges om til et flygtningemuseum. På museet vises lejrens historie i årene , hvor den rummede flygtninge og blev kaldt storbyen bag pigtråd. Erhverv (Kort og langsigtede målsætninger samt projekter og aktiviteter, der skal medvirke til at nå målsætningerne. De kortsigtede projekter og aktiviteter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte): Der er en del erhverv i Naturpark Vesterhavet, som har specialiseret sig i forskellige områder. Det er blandt andet naturplejeprodukter, lokale egnsretter, keramik og ravsmykker. I naturparkplanen side beskrives naturparkens erhvervsområder nærmere. - I samarbejde med de forskellige erhvervsbrancher i naturparken vil der blive udviklet et naturparkpartnerskab. Partnerskabet er inspireret bl.a. fra Nationalpark Thy og den tyske naturpark Naturpark Hohemark, hvor der fokuseres på profilering af lokale specialiteter og kunsthåndværk, samt konceptudvikling af guidede ture med fokus på naturens spisekammer. Fristen for opstart og konceptuering af naturparkpartnerskabet er

10 Turisme (Kort og langsigtede målsætninger samt projekter og aktiviteter, der skal medvirke til at nå målsætningerne. De kortsigtede projekter og aktiviteter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte): Der er iværksat flere projekter, hvis formål er at styrke turismen i Naturpark Vesterhavet. Enkelte projekter er forankret i naturparkens organisation, mens andre er udsprunget i turismeorganisationerne eller fra virksomheder i naturparkområdet. Fællesnævneren for projekterne er, at de skaber nye faciliteter i naturparkområdet, herunder større tilgængelighed af informationsmateriale og forbedring af mulighederne for at komme ud i naturen. I naturparkplanen på siderne er projekterne uddybet. De fremgår også af bilaget samlet oversigt over projekter i Naturpark Vesterhavet. - Der er planlagt en sammenkædning af stisystemet ved hjælp af skiltning, hvor det er nødvendigt. Et godt ruteforløb med alsidige adgangsforhold vil styrke mulighederne for friluftsliv og aktiviteter. Her tænkes især på Panorama og Fortællinger i Naturpark Vesterhavet. - Der gøres en fokuseret indsats på at forbedre den digitale markedsføring via Naturpark Vesterhavets hjemmeside. Hjemmesiden formidler områdets værdier og muligheder for friluftsliv, arrangementer m.m. Hjemmesiden vil være tilgængelig på dansk, tysk og engelsk og vil med tiden blive et naturligt sted at søge informationer om naturparkområdet. Desuden kobles Naturpark Vesterhavet på og hvor især internationale turister finder informationer om aktiviteter og tilbud før deres besøg i området. - Et flertal af strandene i Naturpark Vesterhavet har Blå Flag, og badesikkerhed og rene strande har generelt en stor betydning for områdets gæster. Derfor gøres der en ekstra indsats i forhold til at informere om strandene og de nye strandnummereringsskilte, som anvendes til nødopkald, ligesom der kommer mere information om revlehuller og de generelle baderegler. - Turisternes benyttelse af naturen undersøges og koordineres, således naturparken får den optimale balancegang mellem benyttelse og beskyttelse af natur- og kulturværdierne. Desuden vil informationen være medvirkende til at værne om naturparkens dyre- og fugleliv. - Udvikling af formidlingsture med vidensindhold til borgere og udenlandske gæster er fortsat et indsatsområde. Desuden vil der fremadrettet blive fokuseret på nye segmenter. Destination Sydvestjylland og Varde Kommunes turismestrategi retter begge deres fokus på at videreudvikle markedet og at tilpasse tilbuddene til efterspørgslen. Her tænkes eksempelvis på at koble arrangementer i en pakkerejse, eksempelvis Brunst og Brøl eller Grå Sol med overnatning eller en aktiv weekend kombineret med overnatning. Tilbudspakkerne skal udvikles, således de tiltrækker målgrupperne inden for forskellige segmenter. 10

11 Forslag til budget, samt finansiering (kan vedlægges som bilag): Finansiering Årlige udgifter finansieres af Varde Kommune Mærkningsordning Sekretariat Foldere, hjemmeside m.m Udover finansiering af ovenstående udgifter er der samlede projektomkostninger på kr. Midlerne er finansieret af forskellige fonde og der er flere store projekter, som udgør en stor andel af midlerne. Se venligst projektoversigten for yderligere information. Frivillige timer fremgår ikke af projektoversigterne, da udviklingsrådene og de frivllige selv skal have mulighed for at inddele deres tid. Erfaringen er, at de frivillige er meget aktive og det vurderes, at der samlet i perioden vil blive bridraget med 1000 frivillige timer. Fondsmidler søges til realisering af projekter i samarbejde med organisationer, foreninger og lodsejere i naturparken. Det vurderes, at der vil blive søgt om midler på i alt kr. for perioden Kortmateriale (vedlægges som bilag): Naturpark Vesterhavet er på i alt hektar og strækker sig fra Nationalpark Vadehavet i syd op over Filsø til Nymindegab i nord. Kortet over Naturpark Vesterhavets afgrænsning fremgår af naturparkplanen. Motivering af ansøgning: Varde Kommune ser store potentialer i at etablere Naturpark Vesterhavet. Ikke kun set i lyset af et markedsføringsperspektiv for at tiltrække turister og borgere til vores naturskønne område, men også med henblik på at formidle og udvikle området i en balance mellem benyttelse og beskyttelse. 11

12 At skabe Danmarks største og sammenhængende naturpark i forlængelse af Nationalpark Vadehavet med fokus på naturparkens værdier er medvirkende til at fremkalde naturglæde, stolthed og øget identitetsfølelse med området. Derudover kommer de gode oplevelser for befolkningen og områdets gæster og, at Naturpark Vesterhavet bliver et levende oplevelsesrum med fokus på naturen som lege- og læreplads. Ud fra et naturperspektiv vil Naturpark Vesterhavet være bidragende til atskabe bedre forhold for dyr og planter, udvikle økologiske sammenhænge, samt styrke biodiversitet og naturkvalitet. Naturpark Vesterhavet vil også tilvejebringe et øget fokus på bevarelse af den kulturelle arv og mangfoldigheden i kulturlandskabet. Synergieffekterne, der er opstået igennem de forgangne treårs arbejde med pilotprojektet, har dannet et grundlag for et positivt samarbejde på tværs af organisationer og erhverv. Det har været en positiv udvikling, som vi er overbeviste om kun vil styrkes i de kommende år. Et samarbejde med de øvrige naturparker, hvor vi kunne konceptuere fx naturparkdage eller samarbejde om naturparkprojekter på tværs af naturparker vil styrke parkernes position i forhold til at søge fondsmidler. Naturpark Vesterhavet løftes i et netværksregi, hvor alle kan påvirke og bidrage, når de har tid. Det er især frivilliges indsats i områderne, som eksempelvis gennem de lokale udviklingsråd og foreninger. Varde Kommunes ambition er at blive Danmarks reneste, sundeste og mest digitale kommune. Med Naturpark Vesterhavet øges muligheden for at værne om den sårbare natur og samtidig guide besøgende hen i områder, hvor naturen kan holde holde til fysisk aktivitet. Den mest digitale kommune når også borgerne og de besøgende i naturparken i form af det digitale formidlingsprojekt Fortællinger i Naturpark Vesterhavet. Kriterier Det skal forklares hvordan naturparken opfylder de enkelte kriterier. 1. Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur Størstedelen af Naturpark Vesterhavets areal er omfattet af Natura 2000, og er udpeget som EU-habitatområde og Ramsar-område. 2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning (Pilotparker: Det skal sandsynliggøre, at kriterium 1 kan opfyldes når den præcise afgrænsning er vedtaget. Afgrænsningen skal være på plads inden udgangen af pilotparkperioden) Se venligst vedlagte kort over Naturpark Vesterhavet 3. Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder 12

13 Der har siden november 2011 været et naturparksekretariat og stillingen som naturparksekretær er besat af Jette Thorup Thomsen. 4. Naturparken skal have et naturparkråd (Hvem er repræsenteret i rådet?) Der er repræsentanter fra: Varde Erhvervs- og Turistråd NaturKulturVarde Danmarks Naturfredningsforening afd. Varde Friluftsrådet kreds syd Museet for Varde By og Omegn Aage V. Jensen Naturfond Forsvaret Udviklingsrådet for Blaabjerg Sydvestjysk Landboforening Varde Kommune: Plan og Byg, Kultur og Fritid samt Natur og Park 5. Der skal tilvejebringes den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken samt realisering af naturparkplanen (Pilotparker: Der skal vedlægge budget samt finansieringsplan for projekterne i pilotparkperioden) Se venligst vedlagte budget. 6. Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne (Pilotparker: Arbejdet med at etablere en naturpark skal som minimum være politisk vedtaget) Naturpark Vesterhavet og dens afgræsning er politisk forankret i Varde Kommune. Dernæst har naturparkens afgrænsning været sendt i høring som del af kommuneplanen. På byrådsmødet i september 2013 er naturparkens afgrænsning blevet endeligt godkendt. 7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borgerinddragelsesprocesser De lokale udviklingsråd har været en aktiv del af naturparkrådet og er bindeleddet til borgerne. Der har været afholdt borgermøder i samarbejde med udviklingsrådene, hvor konceptet bag Danske Naturparker er blevet belyst, samt formålet med Naturpark Vesterhavet er blevet drøftet. Medlemmer fra naturparkrådet med viden inden for de respektive områder, der er beskrevet i naturparkplanen, har fortalt ud fra deres specialviden om værdierne i Naturpark Vesterhavet. 8. Der skal være en koordineret formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende Der er flere både private og offentlige aktører inden for formidling af natur og kulturhistorie i Naturpark Vesterhavet. Hovedparten af formidlerne tilbyder guidede ture på dansk, tysk og engelsk. Der etableres et frivilligt netværk, hvor der efter behov med afsæt i én gang årligt afholdes netværksmøde, hvor formidlerne i Naturpark Vesterhavet samles. På mødet vil der blive informeret om tiltag hos de forskellige lodsejers arealer, projekter m.m. Til netværksmødet vil der også blive inviteret nogle oplægsholdere, som vil fortælle om relevante emner for Naturpark Vesterhavet. 13

14 Skriftligt vil der være den traditionelle formidling vha. foldere, hjemmeside osv., og gennem større projekter som Fortællinger i Naturpark Vesterhavet. 9. Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet Igennem de forskellige institutioners formidlingsaktiviteter er der flere naturvejledere tilknyttet Naturpark Vesterhavet. NaturKulturVarde har en naturvejleder, der er tilknyttet Naturpark Vesterhavet med financiering Friluftsrådets Tips og Lotto-midler. Derudover har de yderligere en naturvejleder, der formidler meget i området, og som også er involveret i Fortællinger i Naturpark Vesterhavet. 10. Der skal foreligge en godkendt naturparkplan og denne skal være politisk vedtaget Naturparkplanen er politisk vedtaget og har været sendt i høring i perioden den 8. april til den 10. juni I naturparkplanen uddybes mange af kriterierne i de forskellige afsnit om emnerne. Se venligst bilag. Eventuelle bemærkninger: Varde Kommune har sat pris på samarbejdet med Friluftsrådet og de øvrige kommuner, som har deltaget i pilotprojektet Danske Naturparker. Uanset udfaldet af vores ansøgning, så har samarbejdet bidraget til, at vi har fået øget fokus på benyttelse og beskyttelse af værdierne både naturmæssige og kulturhistoriske. Samtidigt har det åbnet øjne for nye samarbejdsmuligheder og projekter, som kun har kunnet realiseres på baggrund af naturparkkonceptet. 14

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Vi anbefaler, at ansøgere går i dialog med Danske Naturparkers sekretariat i god tid inden ansøgningen

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012

Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012 Dok.nr. 1159321 Sagsnr. 985046 Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012 Sted: Lydum Mølle, Åvej 27, 6830 Nr. Nebel Tid: 20. juni 2012 kl. 14.00 16.00 Deltagere:

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Referat fra 7. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 28. februar 2013

Referat fra 7. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 28. februar 2013 Dok.nr. 25726-13 Sagsnr. 11/12126 Referat fra 7. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 28. februar 2013 Sted: Jysk Landbrugsrådgivning, John Tranumsvej 25, 6715 Esbjerg N (ved Esbjerg Lufthavn)

Læs mere

Referat fra 13. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Mandag den 1. december 2014

Referat fra 13. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Mandag den 1. december 2014 Dok.nr. 152655-14 Sagsnr. 11/12126 Referat fra 13. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Mandag den 1. december 2014 Sted: Årre Kantinen Tid: 1. december 2014 kl. 14.00 16.00 Deltagere: Preben Friis-Hauge,

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder DN s fredningsskilte i fredede områder - Arbejdsplan Som led i projektet Fredninger i Danmark arbejder DN med formidlingsprojekter i en række af vores fredede

Læs mere

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Vi anbefaler, at ansøgere går i dialog med Danske Naturparkers sekretariat i god tid inden ansøgningen

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Dok.nr. 921421-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Sted: Mødelokale 2 hos Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Tid: 3. oktober 2012 kl.

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Dok.nr. 1026662-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Sted: Oksbøl Vandrehjem, Præstegaardsvej 21, 6840 Oksbøl Tid: 6. december 2012

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Varde Kommune Kystturisme

Varde Kommune Kystturisme Varde Kommune Kystturisme Indhold Strategisk grundlag for udvikling af kystturisme Udviklingsplaner for Kystbyer Turismeudviklingen fremadrettet Udvikling af det strategiske grundlag Udviklingsstrategi

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen Nationalparkundersøgelsens sekretariat har modtaget mange reaktioner på spørgsmålet om nationalparkens afgrænsning,

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Kort/billede Beskrivelse af forslaget - hvad går det ud på? Hvad er formålet med indsatsen? Hvornår kan forslaget realiseres?

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer THE DANISH OUTDOOR COUNCIL

Friluftsrådet. Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer FRILUFTSRÅDET 2007 Indhold Indhold Forord........................................3

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Formål... 2 Ansøgt beløb... 3 Lille Vildmosecentret...

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi

Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi Rammer Outdoorstrategi Både små og store oplevelser Oplevelserne i Kolding Kommune er mange og varierede. Nogle er store og nogle er små. Alle med deres

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Fortællinger i Naturpark Vesterhavet Digital formidling i landskabet Af Tine Lorange

Fortællinger i Naturpark Vesterhavet Digital formidling i landskabet Af Tine Lorange Digital formidling i landskabet Af Tine Lorange De sidste to år har Museet for Varde By og Omegn deltaget i et formidlingsprojekt, der anvender en helt ny disciplin, nemlig digital formidling i landskabet.

Læs mere

Ansøgningen sendes elektronisk til: eller

Ansøgningen sendes elektronisk til: eller Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Vi anbefaler, at ansøgere går i dialog med Danske Naturparkers sekretariat i god tid inden ansøgningen

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Handleplan for indsatsområdet Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Handleplan (2-årig, 2017-2018).

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Forventningsafstemning Hensigten er give jer viden om: 1. Hvad en dansk nationalpark

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014 Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge omfatter 180 km 2 på det sydlige Djursland. Nationalparken omfatter med andre ord en hel del mere end lige netop Mols Bjerge. Den røde linje markerer nationalparkens

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Dok.nr. 1111627 Sagsnr. 985046 Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6840 Blåvand Tid: 27. marts 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund LOGO kommer Version 01 13. august 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Lær af Sveriges Naturum

Lær af Sveriges Naturum Lær af Sveriges Naturum I Sverige findes der 32 naturum, som er informationscentre, der formidler om landets forskellige naturtyper og -værdier til offentligheden. Af Sveriges 32 naturum ligger 14 i Sydsverige.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø BILAG 5-2-7 UDKAST TIL HB Dato: 11. november 2014 Til: Repræsentantskabet på mødet 22.-23. november 2014 Sagsbehandler: Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41 Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø Jan Løhndorf Haderslevvej 80 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 08-02-2016 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail mesej@esbjergkommune.dk Sagsid 16/264 Dispensation

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier. MANDØ rundt på cykel

OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier. MANDØ rundt på cykel OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier MANDØ rundt på cykel Vestervej Følg ruten og oplev hele MANDØ Klitvej Mandø Mølle Nytoftevej Mandø Byvej Østre Toftevej Nedenom Nørrevej Mandøhuset Tager I cyklen

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk Dato: 8. marts 2012 Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Høringssvar Planstrategi 2011 2014 Fredensborg Byråd har med Planstrategi

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Idéoplæg. Har du forslag og idéer til NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND?

Idéoplæg. Har du forslag og idéer til NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND? Idéoplæg Har du forslag og idéer til NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND? Spor efter hare i sneen Spor efter hare i sneen INDHOLD Forord side 3 Plan for Skjoldungernes Land side 4 Har du forslag og idéer?

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

NB: Der kan kun gives støtte til foreninger, organisationer, institutioner o.l.

NB: Der kan kun gives støtte til foreninger, organisationer, institutioner o.l. Projektets titel: Elever gir natur et pift og får nye kompetencer - på Klostermarken i Viborg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Initiativgruppen

Læs mere

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Att. Carsten Ehlers Thomsen Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Landzonetilladelse til etablering af en teknikbane til mountainbike i Skelhøje plantage - Skelhøjevej 6, 7430

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan Side 1 Handleplan for Grøn Plan Med denne handleplan beskriver vi de handlinger, aktiviteter eller initiativer vi på baggrund af Ballerup Kommunes Grønne Plan vil igangsætte i. Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere