Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse"

Transkript

1 Roskilde d Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede: Borgmester Joy Mogensen (formand) Ole Christiansen Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted Michael Lunn Björn Varenius Økonomichef Claus Christiansen Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen Dagsorden: Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra formanden 3. Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 10. juni Økonomi i forhold til budget 5. Forventet årsregnskab 2013, budget Kvalitetsvurdering 7. Marinarkæologien 8. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen 9. Bestyrelsens fremtidige arbejde 10. Nye vedtægter 11. Evt. Dagsorden blev godkendt 1

2 Pkt. 2 Meddelelser fra formanden Bilag 0: Notat fra besigtigelse af Vikingeskibshallen Stormflod den 6. november Museet er ved at skabe overblik over skader, forsikringsforhold, økonomi og arbejdsplan. Status er pr. 13. december: Vikingeskibshallen Erik Møller Arkitekter har foretaget en besigtigelse den 11.12, og har udarbejdet et notat, der beskriver de umiddelbart synlige skader på bygningen. Notatet konkluderer bl.a: Bygningen er med sine minimalkonstruktioner næppe projekteret til at modstå en situation som denne. Skadesbilledet tyder på, at hele facaden har givet efter for vandtryk og bølgelag hvorved de omfattende skader er opstået på betonen omkring de knudepunkter, der har overført den vandrette last. Notatet indeholder en liste over reparationer, der bør igangsættes med det samme. Udskiftning af vinduesglas er sat i gang, og vil beløbe sig til godt kroner. Mandag den foretager Erik Møller Arkitekter og COWI en udvidet undersøgelse af skader på beton- og stålkonstruktioner. På det grundlag udarbejdes en skadesanmeldelse og en plan. Museumsøen Der er omfattende vandskader i samtlige bygninger på museumsøen. Museet har fotodokumenteret alle synlige skader. Bygningerne er rengjort, og der er etableret udluftning og affugtning. Fra mandag den 16. fjernes våde bygningsdele og isolering for at begrænse udviklingen af skaderne (råd og svamp). Caféen skal være klar til at genåbne i påsken. Bygningen er fuldstændig tømt, og klar til at håndværkerne kan rykke ind. Der er taget tilbud hjem fra håndværkere, der kan begynde, når taksator har afsluttet sin besigtigelse. Tilbuddet lyder på ca kroner hertil kommer bl.a. malerarbejde og skydedør. Værftet er rengjort og taget i brug. De nødvendige bygningsarbejder igangsættes, når vi kan flytte travaljen ud af byggebeddingen (den bygges færdig i et telt udendørs). Skolen rengjort og taget i brug. Skal repareres hurtigst muligt. Lodsen er rengjort og taget i bruges til undervisning af skolebørn. Bygningen har gulv, der kan tåle vand dog ikke i de mængder. Vægge og døre skal repareres. Vandet har skabt store huller i belægninger og langs bygningerne på øen. Hullerne er genfyldt med grus og sand. Dansegulvet har løftet sig ud af sit fundament og har beskadiget de omkringliggende fliser. Gulvet er beskadiget, og skal erstattes af et nyt. Sandsække også omkring Vikingeskibshallen fjernes. Forsikring Stormskaderådet har anerkendt oversvømmelserne som stormflod hvorfor omkostninger til udbedring af skaderne erstattes delvist. Det står endnu ikke helt klar hvor stor selvrisikoen bliver men vi forventer, at museet vil blive behandlet som 2

3 erhvervsejendom, og derfor må påregne en selvrisiko på 13 %. Alle skader skal være anmeldt senest 22 dage efter taksering det bliver svært at nå, men vi er i god dialog med taksator/forsikringsselskab. Taksator har gennemført en foreløbig besigtigelse, og vender tilbage mandag den for en detaljeret besigtigelse. Da vi ikke har haft behov for at disponere de 1.2 mio kroner, der er afsat i budgettet til ekstraordinære poster, kan disse midler umiddelbart disponeres til arbejdet. Bestyrelsen var tilfreds med håndteringen af stormfloden, og drøftede opfølgning og konsekvenser. Taksator har været til møde i Stormrådet. Der er risiko for, at rådet ikke har penge nok til at dække alle anmeldte skader rådet har 300 mio kroner i puljen, og staten har tilført yderligere 200 mio. Det er uvist, hvad der sker, hvis pengene ikke strækker til men museet risikerer at stå med en større omkostning selv. Bestyrelsen overvejede, om skaderne på Vikingeskibshallen giver anledning til at ændre præmisserne i restaurerings- og udbygningsprojektet. Kan bygningen overhovedet reddes? Og kan den modstå endnu en stormflod? Bliver omkostningerne og udfordringerne så store, at vi bør arbejde for en hel eller delvis affredning og opførelse af en ny, stormflodssikret bygning? Eller kan vi indarbejde stormflodssikring af den eksisterende bygning i projektet? Bør vi fremskynde projektet? På baggrund af drøftelsen besluttede bestyrelsen at afvente rapporter fra Erik Møller Arkitekter og Cowi, som forhåbentlig giver et overblik over skadernes omfang og karakter og en indikation af bygningens samlede tilstand. Pkt. 3 Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 10. juni 2013 Bilag 1: Referat af møde den 10. juni 2013 Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. Referatet blev godkendt og underskrevet. Pkt. 4 Økonomi i forhold til budget 2013 Bilag 2: Besøgs- og omsætningsstatistik Besøgs- og omsætningsstatistikken er udarbejdet som redskab til løbende opfølgning på budgettet. Hver budgetpost er vurderet og beregnet individuelt i forhold til sidste års budget og faktiske resultat, og i forhold til forventningerne for det kommende år. Der er taget højde for kendte ændringer i forudsætningerne for at opnå en given omsætning inden for den 3

4 enkelte aktivitet. Det skal bemærkes, at statistikken viser omsætningstal. De affødte omkostninger i form af materialer, varer og arbejdsløn er ikke medtaget. Indtægten, eller overskuddet, er derfor mindre end tallene umiddelbart kan give indtryk af. Den samlede omsætning i besøgs- og omsætningsstatistikken 2013 Den samlede årsomsætning for de områder, der optræder i besøgs- og omsætningsstatistikken, er budgetteret til kr For perioden 1.januar 30.november er der budgetteret med en samlet omsætning på kr Den faktiske omsætning for perioden er kr højere end forventet. Besøgstal Budget 2013 er baseret på en forventning om gæster. Budgettet er således nedskrevet med i forhold til sidste år - dels for at tilpasse forventningerne til det faktisk opnåede besøgstal i 2012 ( gæster), dels for at tage højde for, at den store vikingeudstilling på Nationalmuseet kunne føre til færre gæster, ligesom en øget billetpris kunne medføre et mindre fald i besøgstallet. Det er heldigvis gået bedre end forventet. For perioden 1.januar 30. november er der budgetteret med gæster. Ved udgangen af november har flere gæster end forventet besøgt museet. Den største stigning udgøres af voksne og af børn og andre gratister, mens der fortsat er et stort fald i antallet af skolebørn. Entré Der er budgetteret med en samlet entréindtægt for hele året på kr Den forventede entréindtægt er opskrevet med kr i forhold til sidste års budget selvom forventningen til besøgstallet er nedskrevet med Det er således forudsat, at den gennemsnitlige indtægt pr. gæst øges dels som følge af en stigning i entréprisen, dels som følge af en tilpasning til udviklingen af besøgssammensætningen (flere voksne, færre gratister) og den faktiske entréindtægt i 2012 (som på grund af besøgssammensætningen nåede kr ). For perioden 1.januar 30.november er der budgetteret med kr Ved udgangen af november var entréindtægten kr større end budgetteret for perioden. Udvikling i besøgstallet har direkte påvirkning på de øvrige omsætningstal, som det vil fremgå af nedenstående bemærkninger. Ekstra åbning Der er budgetteret med en samlet årsomsætning i forbindelse med ekstra åbning på kr , hvilket svarer til sidste års budget. For perioden 1.januar 30.november er der budgetteret med kr Ved udgangen af november var omsætningen kr større end forventet for perioden. Omvisninger Der er budgetteret med en samlet årsomsætning på kr for omvisninger, hvilket svarer til forventningerne i sidste års budget. For perioden 1.januar 30.november er der budgetteret med kr Ved udgangen af november er omsætningen kr større end forventet. 4

5 Sejlads Der er budgetteret med en samlet omsætning på kr for sejlads i I 2012 var der budgetteret med en samlet omsætning på kr , mens den faktiske omsætning kun nåede kr På den baggrund er aktiviteten blevet vurderet på ny i relation til kapacitet, prisniveau og kundegrundlag. For perioden 1.maj 30.september (sejladssæsonen) er der budgetteret med kr Ved udgangen af september var omsætningen kr større end forventet for perioden. Museumsbutik Der er budgetteret med en samlet årsomsætning på kr i museumsbutikken. I forhold til sidste år er forventningerne således nedskrevet med i forhold til budget og med i forhold til den faktiske omsætning. Det skyldes først og fremmest, at sommercaféen, der tidligere har været drevet som en del af museumsbutikken med en omsætning på godt en mio kroner, har været forpagtet bort i Forpagtningsafgiften indtægtsføres under en selvstændig post i regnskabet, og indgår ikke i besøgs- og omsætningsstatistikken. Samtidig afspejler det en beregning i relation til forventet besøgstal og besøgssammensætning. For perioden fra 1.januar 30. november er der budgetteret med kr Ved udgangen af november er omsætningen kr større end forventet for perioden. Lokaleudlejning Forventningen til lokaleudlejning er nedskrevet fra kr i budget 2012 til kr i budget Det afspejler en tilpasning til den faktisk opnåede omsætning sidste år, og en tilpasning til de ændrede forudsætninger, der opstår, når de tidligere undervisningslokaler på museumsøen ikke længere kan udlejes på grund af ombygning til café. Ved udgangen af november var omsætningen kr mere end forventet for hele året. Skoleundervisningsforløb Der er budgetteret med en samlet omsætning for Skoleundervisningsforløb (eksklusive sejladser) på kr Antallet af skolebørn, der modtager undervisningsoplæg i forbindelse med besøg på museet, har været faldende i de senere år. Derfor er forventningen nedskrevet i forhold til sidste års budget (hvor der blev budgetteret med kr ). På grundlag af en ny plan for udbud af undervisningsoplæg, er forventningen imidlertid øget i forhold til den faktiske omsætning for 2012 (som kun nåede ). For perioden 1.januar 30.november er der budgetteret med kr Ved udgangen af november var omsætningen kr mindre end forventet. Den faldende tendens fortsætter. Publikumsværksteder Der er budgetteret med en samlet omsætning for Publikumsaktiviteter på kr Dermed er niveauet for budget 2012 fastholdt (kr ), selvom den faktiske omsætning i 2013 nåede op på kr Når budgettet ikke tilpasses den faktiske omsætning skyldes det, at den primært blev opnået gennem ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med Havhingstens jubilæumssejlads og deltagelse ved OL i London. For perioden 1.januar 30.november er der budgetteret med kr Ved udgangen af november er omsætningen kr større end forventet. 5

6 Med udgangen af november ligger tallene meget tæt på den samlede årsomsætning. Vi har opnået et positivt resultat på alle aktivitetsområder med undtagelse af skoleundervisning. Udviklingen afspejler, at vi som udgangspunkt har budgetteret forsigtigt. Men det afspejler også de investeringer, der er gjort i aktivitetsudvikling (maritim festival, ferie-traditioner og udstillinger/formidlingsaktiviteter i skuldersæsonen) markedsføring (bl.a. Havhingstens sommertogt i samarbejde med Da Danmarks blev til, og skibets ophold i København) en målrettet salgsindsats overfor virksomheder, bl.a. gennem samarbejde med teambuilding virksomheden Sagens natur det fantastiske sommervejr, der gjorde det muligt at gennemføre sejladssæsonen uden aflysninger og med en belægningsprocent tæt på 100. Der blev i det omfang, det var muligt arrangeret ekstra ture Omsætningen i museumsbutikken er fejlagtigt angivet til kr nøjagtig det samme omsætningstal, som figurerer under lokaleudlejning. Det er en skrivefejl. Omsætningen har været større end budgetteret. Fejlen rettes i orienteringsteksten. Der var generel tilfredshed med udviklingen, der både afspejler en forsigtig budgettering og et stærkt fokus på forretningsudvikling. Björn Varenius efterlyste en opfølgning på omsætningen i marinarkæologien. Aktiviteten har ikke tidligere været vist i besøgs- og omsætningsstatistikken. Den givne orientering blev taget til efterretning, og tallene blev godkendt. Museets daglige ledelse udarbejder forslag til opfølgning på økonomi og budget i det marinarkæologiske område. Det vil ske i forbindelse med en afklaring af, hvorledes den marinarkæologiske virksomhed fremover skal afrapporteres ud ad huset. Pkt. 5 Forventet årsregnskab 2013, budget 2014 Bilag 3 Budget 2014 Forventet årsregnskab 2013 På grund af andre presserende opgaver har museets daglige ledelse nedprioriteret udarbejdelsen af forventet årsregnskab Året er, som det fremgår af punkt 4, gået godt. De øgede indtægter har været ledsaget af øgede omkostninger til lønninger, materialer mv., så samlet set forventes regnskabet at balancere omkring et lille overskud. 6

7 Budget 2014 Budgettet er opstillet med sammenligningstal til budget Budgettet kommenteres på mødet. Forudsætning i budgettet: Forslag til nye entrépriser Sommer 1. maj september Voksen alm Voksen gruppe/rabat Student Student gruppe/rabat Særlige grupper, incoming Børn Turist sejlads Vinter 1. oktober til 30. april Voksen alm Voksen gruppe/rabat Student Student gruppe/rabat Særlige grupper, incoming Børn Kommentarer: Vinterpriserne er de samme som sidste år Sommerpriserne er forhøjet på Voksne i grupper og studenter, både enkelte og i grupper Nyt: Pris på større grupper gennem incoming bureauerne Turistsejladsprisen er steget til kr. 90 Bestyrelsen mente, at de foreslåede entrépriser fortsat befinder sig på et rimeligt niveau sammenlignet med andre institutioner. Forslag til nye entrépriser blev godkendt. Budgettet for 2014 kunne godkendes med forbehold for eventuelle ændringer som følge af stormskade og fremtidige aftaler vedrørende marinarkæologien. Budgettet revideres, når de samlede konsekvenser er kendt og fremlægges sammen med årsregnskabet til endelig godkendelse i april/maj

8 Pkt. 6 Kvalitetsvurdering Bilag 4: Kvalitetsvurdering af Vikingeskibsmuseet 2013 Museet har modtaget Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering den 4. december. Rapporten er også sendt til Roskilde Kommune, og offentliggøres på styrelsens hjemmeside. Museet skal inden tre måneder (senest den 4. marts) indsende en opfølgningsplan, der skal godkendes af styrelsen. Senest ét år efter godkendelsen, skal museet indsende en statusrapport. I tilslutning hertil indkalder styrelsen til et opfølgningsmøde. Bestyrelsen var tilfreds med Styrelsens evaluering. Anbefalingerne er klare, og lægger op til sagligt begrundede beslutninger og prioriteringer vedrørende museets fremtidige status og udvikling. Bestyrelsen tog det meget alvorligt, at der nu foreligger en officiel, offentlig evaluering, der påpeger, at Vikingeskibsmuseet ikke lever op til museumsloven. Bestyrelsen vil derfor arbejde for at efterkomme Styrelsens samlede vurdering: At Vikingeskibsmuseet bør have et selvstændigt musealt ansvarsområde, så det kan varetage den fulde opgaveportefølje i henhold til loven (side 5). En sådan normalisering af Vikingeskibsmuseet er snævert forbundet med formuleringen af en ny samarbejdsaftale med Nationalmuseet, og med Vikingeskibsmuseets fremtidige rolle i varetagelsen af det marinarkæologiske ansvar. n bevægede sig herefter gradvist over i punkt 7. Der var enighed om, at bestyrelsen ikke kan fremme det store restaurerings- og udbygningsprojekt overfor fonde, før enhver usikkerhed om museets status og relation til museumsloven er afklaret. Bestyrelsen ønsker derfor en afklaring og normalisering af museet så hurtigt, som muligt. Bestyrelsen vil arbejde for, at Vikingeskibsmuseet får et selvstændigt musealt ansvarsområde, så museet kan varetage den fulde opgaveportefølje i henhold til loven. Museets daglige ledelse udarbejder et oplæg til drøftelse, som behandles af bestyrelsen på et ekstraordinært møde i februar. Pkt. 7 Marinarkæologien Kulturstyrelsen har udarbejdet et oplæg til fremtidig varetagelse af marinarkæologien i Danmark. Hér lægges der op til, at der fremover skal være tre juridisk ansvarlige museer i 8

9 Danmark: Ét på Sjælland, ét på Fyn og ét i Jylland. De ansvarlige museer kan løse opgaven i samarbejde med andre museer. Styrelsen ønsker at skabe parallelitet mellem marinarkæologien og landjordsarkæologien forudsætningen for at få tildelt det marinarkæologiske ansvar er derfor, at man kan leve op til de krav, der er formuleret i relation til arkæologi på landjorden. Der lægges op til, at ansvaret på Sjælland varetages i et samarbejde mellem Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet, og styrelsen håber, at der kan indgås en samarbejdsaftale, som samlet set kan bidrage til at normalisere Vikingeskibsmuseet i forhold til museumsloven. Der har været afholdt møde med Nationalmuseet om en større samarbejdsaftale. På det marinarkæologiske område ønsker NM at reducere økonomien med ca. 1 million kroner - fra 2.15 mio til 1.2 mio kroner. Styrelsen har bedt museerne om at kommentere udspillet senest den 2. december. Vi har bedt om udsættelse af svarfristen til efter bestyrelsens møde den 16. december. Bestyrelsen ønskede mere tid til at arbejde med problemstillingen, og mente derfor, at vi i første omgang skal indsende et høringssvar på styrelsens oplæg til fremtidig varetagelse af marinarkæologien, der signalerer samarbejdsvilje og ønske om at finde en fast stabil ramme. Museets daglige ledelse skal udarbejde et oplæg til bestyrelsen, der kan danne grundlag for opfølgningsplanen og for de videre forhandlinger med Nationalmuseet. Oplægget bør angive mulige områder for indgåelse af strategisk partnerskab; forholde sig til styrelsens ønske om at organisere og løfte marinarkæologien i et nationalt perspektiv, og til museets behov for en normalisering i forhold til museumsloven. Endelig skal økonomien udredes. Museets daglige ledelse indsender et høringssvar til Kulturstyrelsen, som tilkendegiver Vikingeskibsmuseets fortsatte interesse i at varetage den marinarkæologiske opgave i Østdanmark og i at fortsætte dialogen med Nationalmuseet om en ny samarbejdsaftale. Der henvises i øvrigt til bestyrelsens ønske om at sikre en fast stabil ramme for arbejdet, og intentionen om at beskrive museets mål nærmere i forbindelse med den forestående opfølgning på kvalitetsvurderingen. Bestyrelsen mødes i begyndesen af februar for at træffe beslutning om de overordnede hensyn, der skal lægges til grund for de videre forhandlinger med Nationalmuseet og for udformningen af plan for opfølgning på kvalitetsvurderingen. Museets daglige ledelse udarbejder et oplæg, der også udreder de økonomiske aspekter. Bestyrelsens formand ønsker fortsat at være involveret i forhandlingerne med Nationalmuseet, som kan genoptages i midten af februar. 9

10 Pkt. 8 Bilag 5 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen a: Udkast til Ny vision for Vikingeskibsmuseet - introduktion b: Ny vision for Vikingeskibsmuseet i Roskilde Status på tids- og procesplan, besluttet af bestyrelsen 10.juni Følgegruppen godkendte på sit møde den 4. september de overordnede linjer i projektmaterialet. Indledningen trykkes som en selvstændig pixi-udgave. Der arbejdes frem mod en deadline ved årsskiftet vel vidende, at materialet først kan gøres helt færdigt, når vi kender resultatet af Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering, og når der er truffet beslutning om museets fremtidige opgave og ansvarsområde i forhold til museumsloven (herunder museets fremtidige rolle i marinarkæologien). Museets formand og direktør fik foretræde for Folketingets Kulturudvalg den 25. september. Udvalget fik en kort orientering om museets udfordringer og fremtidsplaner sammen med et varsko om, at vi vender tilbage. af Kulturministeriets Departementschef afventer, at stillingen besættes. Status på udarbejdelse af materiale Introduktion (bilag 5a). Der foreligger udkast til en introduktion, der sammenfatter vision og helhedsplan tekst, illustration og layout. Kommentarer og rettelser kan indarbejdes. Samlet præsentation (bilag 5b). Der foreligger tekstudkast til en samlet præsentation af museets vision og helhedsplan. Materialet kan først færdiggøres, når der er truffet beslutning om museets fremtidige ansvarsområde i forhold til museumsloven herunder om varetagelse af marinarkæologien og når vi kan beregne de økonomiske konsekvenser for driftsøkonomien. Det har især betydning for kapitel 6, Økonomi: #6 afsnittet om anlægsomkostninger: Der er ikke indarbejdet omkostninger til sikring mod øget vandstand (er hverken skitseret eller beregnet) #6 afsnittet om driftsøkonomi: Budgetarbejdet er ikke afsluttet; tallene kan ikke lægges til grund for drøftelse Tids- og procesplan Der skal udarbejdes en tids- og procesplan for færdiggørelse og endelig godkendelse af materialet, og for det videre arbejde. Planen kan tage udgangspunkt i, at museet senest den 4. marts skal indsende en handlingsplan til Kulturstyrelsen, der beskriver, hvordan museet vil forholde sig til styrelsens anbefalinger i kvalitetsvurderingen. Bestyrelsen var overordnet set tilfreds med den fremsendte vision og helhedsplan. 10

11 Der var enighed om, at en endelig godkendelse af materialet må afvente en afklaring af museets fremtidige ansvarsområde, status og opfyldelse af museumslovens krav herunder spørgsmålet om museets fremtidige rolle i marinarkæologien og samarbejde med Nationalmuseet. Der var endvidere enighed om, at afklaringen af disse grundlæggende spørgsmål sammen med opfølgning på de omfattende stormskader har højeste prioritet i de kommende måneder. Processen og den videre bearbejdning af materialet sættes derfor på stand by til hen under sommeren. Før der tages kontakt til fonde, ønsker Joy Mogensen at fremlægge materialet for økonomiudvalg og byråd dels for at følge op på den åbne proces, der har været mellem museet og det tidligere byråd, dels for at sikre lokal opbakning til helhedsplanen. Kontakt til fonde kan forhåbentlig indledes efter sommerferien. Bestyrelsen drøftede derefter hvordan og i hvilken rækkefølge Kulturministeriet og Folketingets Kulturudvalg orienteres og inddrages. Den korrekte rækkefølge vil være at orientere ministeriet/ministeren og derefter Kulturudvalget. Bestyrelsen mente imidlertid, at det var lidt for tidligt at skabe ministerkontakt. Da museets bestyrelse allerede har haft foretræde for Kulturudvalget, vil det måske være på sin plads at følge op med en status på Vikingeskibshallens tilstand efter stormen. Joy Mogensen overvejer endvidere et møde med Kulturudvalgets formand. Den nye departementschef, Marie Hansen, tiltræder 1. januar. Der var enighed om, at hun bør kontaktes og orienteres om museets vision og helhedsplan i løbet af foråret. Bestyrelsen tager spørgsmålet op igen ved de kommende møder. Ny tids- og procesplan må bl.a. omfatte: Afklaring af museets fremtidige arbejdsgrundlag, herunder tilbagemelding på Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering: Primo marts 2014 Udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Nationalmuseet: Senest 30. juni 2014 Processen og den videre bearbejdning af materialet genoptages i løbet af foråret i takt med afklaring af ovenstående Godkendelse af vision, helhedsplan og præsentationsmateriale i museets bestyrelse: Før sommerferien Materialet skal derefter layoutes og trykkes Fremlæggelse af vision og helhedsplan for økonomiudvalg og byråd: Før sommerferien? og inddragelse af Kulturministeriet og Folketingets Kulturudvalg: Før sommerferien? Kontakt til fonde: Efter sommerferien Materialet lægges til side, mens museets fremtidige arbejdsgrundlag afklares. Bestyrelsen tager stilling til ny tids- og procesplan i løbet af foråret med henblik på endelig godkendelse af materiale og videre strategi før sommerferien. 11

12 Pkt. 9 Bestyrelsens fremtidige arbejde n af bestyrelsens arbejde genoptages i det nye år, når den nye bestyrelse træder i kraft. Der skal i den forbindelse udarbejdes en ny forretningsorden for bestyrelsen. Joy Mogensen meddelte, at byrådet har udpeget kulturudvalgsformand Birgit Petersen (SF) og viceborgmester Henrik Stougaard (enhedslisten) til bestyrelsen. Henrik Stougaard er ikke udpeget i sin egenskab af viceborgmester, men som repræsentant for blå blok. Den nye bestyrelse konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde i det nye år. n af bestyrelsens fremtidige arbejde og arbejdsform genoptages i den forbindelse. Pkt. 10 Nye vedtægter Bilag 6: Vedtægter for Vikingeskibsmuseet i Roskilde 2014 Vedtægtsændring pr. 1. januar 2014 Bestyrelsen besluttede på sidste møde at ændre museets vedtægter, så de fra 1. januar 2014 åbner mulighed for at udvide bestyrelsen med: to-tre medlemmer af Roskilde Byråd, udpeget af Roskilde byråd op til tre medlemmer, udpeget af bestyrelsen selv Den nødvendige ændring er indført i forslag nye vedtægter, som efter godkendelse af museets bestyrelse - skal godkendes af Roskilde Kommune (hovedtilskudsyder) og Arbejdsmarkedets Ferie Fond. Efter godkendelse, skal de offentliggøres på museets hjemmeside. Nye vedtægter som opfølgning på Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering Kulturstyrelsen påpeger, at museets vedtægter skal bringes i overensstemmelse med Museumsloven og Driftstilskudsloven bl.a. gennem formulering af et ansvarsområde og en formålsbestemmelse. Forudsætningen for at formulere museets fremtidige ansvarsområde og virkemåde i forhold til museumslovens opgaver er, at der træffes beslutning om museets rolle i den fremtidige varetagelse af marinarkæologien, og at det fremtidige samarbejde med Nationalmuseet afklares. Det vil derfor være naturligt at forslag til nye vedtægter udarbejdes parallelt med den 12

13 opfølgningsplan, der skal indsendes til Kulturstyrelsen inden 4. marts. Formålsbestemmelse og ansvarsområde skal godkendes af Kulturstyrelsen. Vedtægterne skal som helhed godkendes af Roskilde Kommune og Arbejdsmarkedets Ferie Fond. De nye vedtægter rettes, så Kulturarvsstyrelsen overalt erstattes af Kulturstyrelsen. De nye vedtægter blev godkendt og underskrevet. Pkt. 11 Evt. Mødeplan 2014 Fredag den 7. februar kl reserveres for ekstraordinært bestyrelsesmøde. Dagsorden har to hovedpunkter: 1. Konstituering af bestyrelsen og bestyrelsens fremtidige arbejde 2. Fremtidig varetagelse af marinarkæologien Mødeplan for resten af året aftales den 7. februar. Referent Tinna Damgård-Sørensen 13

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. oktober 2011 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokale 1. sal. 31. oktober 2011 Tilstede:

Læs mere

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen 3. september 2009 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. august 2009 kl. 15.00 17.00 Mødet blev afhold i det lille undervisningslokale, Aktivitetshuset på museumsøen Tilstede: Leo

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2013 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09.

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Annette Nelausen, Inge Kristiansen, Laila Jensen, Lars N. Hansen...

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Peter Frederiksen, Jens Møller,

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme A/S Østerlund Varme A/S Sønderborg

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 79 Referat fra bestyrelsesmøde i den Til stede: Afbud: Søren Fibiger Olesen (formand), Peter Østergaard (f. Carsten Jørgensen), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Lisbeth Kjær Poulsen, Per Møller

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, Pi Maria

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE Referat af det 41. forretningsudvalgsmøde DATO: Torsdag den 13. august 2015 TID: Kl. 17.00 21.00 STED: Forbundshuset, DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22 2650 Hvidovre Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars Fischer, Peter Frederiksen, Jens Møller

Læs mere