Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse"

Transkript

1 Roskilde d Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede: Borgmester Joy Mogensen (formand) Ole Christiansen Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted Michael Lunn Björn Varenius Økonomichef Claus Christiansen Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen Dagsorden: Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra formanden 3. Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 10. juni Økonomi i forhold til budget 5. Forventet årsregnskab 2013, budget Kvalitetsvurdering 7. Marinarkæologien 8. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen 9. Bestyrelsens fremtidige arbejde 10. Nye vedtægter 11. Evt. Dagsorden blev godkendt 1

2 Pkt. 2 Meddelelser fra formanden Bilag 0: Notat fra besigtigelse af Vikingeskibshallen Stormflod den 6. november Museet er ved at skabe overblik over skader, forsikringsforhold, økonomi og arbejdsplan. Status er pr. 13. december: Vikingeskibshallen Erik Møller Arkitekter har foretaget en besigtigelse den 11.12, og har udarbejdet et notat, der beskriver de umiddelbart synlige skader på bygningen. Notatet konkluderer bl.a: Bygningen er med sine minimalkonstruktioner næppe projekteret til at modstå en situation som denne. Skadesbilledet tyder på, at hele facaden har givet efter for vandtryk og bølgelag hvorved de omfattende skader er opstået på betonen omkring de knudepunkter, der har overført den vandrette last. Notatet indeholder en liste over reparationer, der bør igangsættes med det samme. Udskiftning af vinduesglas er sat i gang, og vil beløbe sig til godt kroner. Mandag den foretager Erik Møller Arkitekter og COWI en udvidet undersøgelse af skader på beton- og stålkonstruktioner. På det grundlag udarbejdes en skadesanmeldelse og en plan. Museumsøen Der er omfattende vandskader i samtlige bygninger på museumsøen. Museet har fotodokumenteret alle synlige skader. Bygningerne er rengjort, og der er etableret udluftning og affugtning. Fra mandag den 16. fjernes våde bygningsdele og isolering for at begrænse udviklingen af skaderne (råd og svamp). Caféen skal være klar til at genåbne i påsken. Bygningen er fuldstændig tømt, og klar til at håndværkerne kan rykke ind. Der er taget tilbud hjem fra håndværkere, der kan begynde, når taksator har afsluttet sin besigtigelse. Tilbuddet lyder på ca kroner hertil kommer bl.a. malerarbejde og skydedør. Værftet er rengjort og taget i brug. De nødvendige bygningsarbejder igangsættes, når vi kan flytte travaljen ud af byggebeddingen (den bygges færdig i et telt udendørs). Skolen rengjort og taget i brug. Skal repareres hurtigst muligt. Lodsen er rengjort og taget i bruges til undervisning af skolebørn. Bygningen har gulv, der kan tåle vand dog ikke i de mængder. Vægge og døre skal repareres. Vandet har skabt store huller i belægninger og langs bygningerne på øen. Hullerne er genfyldt med grus og sand. Dansegulvet har løftet sig ud af sit fundament og har beskadiget de omkringliggende fliser. Gulvet er beskadiget, og skal erstattes af et nyt. Sandsække også omkring Vikingeskibshallen fjernes. Forsikring Stormskaderådet har anerkendt oversvømmelserne som stormflod hvorfor omkostninger til udbedring af skaderne erstattes delvist. Det står endnu ikke helt klar hvor stor selvrisikoen bliver men vi forventer, at museet vil blive behandlet som 2

3 erhvervsejendom, og derfor må påregne en selvrisiko på 13 %. Alle skader skal være anmeldt senest 22 dage efter taksering det bliver svært at nå, men vi er i god dialog med taksator/forsikringsselskab. Taksator har gennemført en foreløbig besigtigelse, og vender tilbage mandag den for en detaljeret besigtigelse. Da vi ikke har haft behov for at disponere de 1.2 mio kroner, der er afsat i budgettet til ekstraordinære poster, kan disse midler umiddelbart disponeres til arbejdet. Bestyrelsen var tilfreds med håndteringen af stormfloden, og drøftede opfølgning og konsekvenser. Taksator har været til møde i Stormrådet. Der er risiko for, at rådet ikke har penge nok til at dække alle anmeldte skader rådet har 300 mio kroner i puljen, og staten har tilført yderligere 200 mio. Det er uvist, hvad der sker, hvis pengene ikke strækker til men museet risikerer at stå med en større omkostning selv. Bestyrelsen overvejede, om skaderne på Vikingeskibshallen giver anledning til at ændre præmisserne i restaurerings- og udbygningsprojektet. Kan bygningen overhovedet reddes? Og kan den modstå endnu en stormflod? Bliver omkostningerne og udfordringerne så store, at vi bør arbejde for en hel eller delvis affredning og opførelse af en ny, stormflodssikret bygning? Eller kan vi indarbejde stormflodssikring af den eksisterende bygning i projektet? Bør vi fremskynde projektet? På baggrund af drøftelsen besluttede bestyrelsen at afvente rapporter fra Erik Møller Arkitekter og Cowi, som forhåbentlig giver et overblik over skadernes omfang og karakter og en indikation af bygningens samlede tilstand. Pkt. 3 Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 10. juni 2013 Bilag 1: Referat af møde den 10. juni 2013 Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. Referatet blev godkendt og underskrevet. Pkt. 4 Økonomi i forhold til budget 2013 Bilag 2: Besøgs- og omsætningsstatistik Besøgs- og omsætningsstatistikken er udarbejdet som redskab til løbende opfølgning på budgettet. Hver budgetpost er vurderet og beregnet individuelt i forhold til sidste års budget og faktiske resultat, og i forhold til forventningerne for det kommende år. Der er taget højde for kendte ændringer i forudsætningerne for at opnå en given omsætning inden for den 3

4 enkelte aktivitet. Det skal bemærkes, at statistikken viser omsætningstal. De affødte omkostninger i form af materialer, varer og arbejdsløn er ikke medtaget. Indtægten, eller overskuddet, er derfor mindre end tallene umiddelbart kan give indtryk af. Den samlede omsætning i besøgs- og omsætningsstatistikken 2013 Den samlede årsomsætning for de områder, der optræder i besøgs- og omsætningsstatistikken, er budgetteret til kr For perioden 1.januar 30.november er der budgetteret med en samlet omsætning på kr Den faktiske omsætning for perioden er kr højere end forventet. Besøgstal Budget 2013 er baseret på en forventning om gæster. Budgettet er således nedskrevet med i forhold til sidste år - dels for at tilpasse forventningerne til det faktisk opnåede besøgstal i 2012 ( gæster), dels for at tage højde for, at den store vikingeudstilling på Nationalmuseet kunne føre til færre gæster, ligesom en øget billetpris kunne medføre et mindre fald i besøgstallet. Det er heldigvis gået bedre end forventet. For perioden 1.januar 30. november er der budgetteret med gæster. Ved udgangen af november har flere gæster end forventet besøgt museet. Den største stigning udgøres af voksne og af børn og andre gratister, mens der fortsat er et stort fald i antallet af skolebørn. Entré Der er budgetteret med en samlet entréindtægt for hele året på kr Den forventede entréindtægt er opskrevet med kr i forhold til sidste års budget selvom forventningen til besøgstallet er nedskrevet med Det er således forudsat, at den gennemsnitlige indtægt pr. gæst øges dels som følge af en stigning i entréprisen, dels som følge af en tilpasning til udviklingen af besøgssammensætningen (flere voksne, færre gratister) og den faktiske entréindtægt i 2012 (som på grund af besøgssammensætningen nåede kr ). For perioden 1.januar 30.november er der budgetteret med kr Ved udgangen af november var entréindtægten kr større end budgetteret for perioden. Udvikling i besøgstallet har direkte påvirkning på de øvrige omsætningstal, som det vil fremgå af nedenstående bemærkninger. Ekstra åbning Der er budgetteret med en samlet årsomsætning i forbindelse med ekstra åbning på kr , hvilket svarer til sidste års budget. For perioden 1.januar 30.november er der budgetteret med kr Ved udgangen af november var omsætningen kr større end forventet for perioden. Omvisninger Der er budgetteret med en samlet årsomsætning på kr for omvisninger, hvilket svarer til forventningerne i sidste års budget. For perioden 1.januar 30.november er der budgetteret med kr Ved udgangen af november er omsætningen kr større end forventet. 4

5 Sejlads Der er budgetteret med en samlet omsætning på kr for sejlads i I 2012 var der budgetteret med en samlet omsætning på kr , mens den faktiske omsætning kun nåede kr På den baggrund er aktiviteten blevet vurderet på ny i relation til kapacitet, prisniveau og kundegrundlag. For perioden 1.maj 30.september (sejladssæsonen) er der budgetteret med kr Ved udgangen af september var omsætningen kr større end forventet for perioden. Museumsbutik Der er budgetteret med en samlet årsomsætning på kr i museumsbutikken. I forhold til sidste år er forventningerne således nedskrevet med i forhold til budget og med i forhold til den faktiske omsætning. Det skyldes først og fremmest, at sommercaféen, der tidligere har været drevet som en del af museumsbutikken med en omsætning på godt en mio kroner, har været forpagtet bort i Forpagtningsafgiften indtægtsføres under en selvstændig post i regnskabet, og indgår ikke i besøgs- og omsætningsstatistikken. Samtidig afspejler det en beregning i relation til forventet besøgstal og besøgssammensætning. For perioden fra 1.januar 30. november er der budgetteret med kr Ved udgangen af november er omsætningen kr større end forventet for perioden. Lokaleudlejning Forventningen til lokaleudlejning er nedskrevet fra kr i budget 2012 til kr i budget Det afspejler en tilpasning til den faktisk opnåede omsætning sidste år, og en tilpasning til de ændrede forudsætninger, der opstår, når de tidligere undervisningslokaler på museumsøen ikke længere kan udlejes på grund af ombygning til café. Ved udgangen af november var omsætningen kr mere end forventet for hele året. Skoleundervisningsforløb Der er budgetteret med en samlet omsætning for Skoleundervisningsforløb (eksklusive sejladser) på kr Antallet af skolebørn, der modtager undervisningsoplæg i forbindelse med besøg på museet, har været faldende i de senere år. Derfor er forventningen nedskrevet i forhold til sidste års budget (hvor der blev budgetteret med kr ). På grundlag af en ny plan for udbud af undervisningsoplæg, er forventningen imidlertid øget i forhold til den faktiske omsætning for 2012 (som kun nåede ). For perioden 1.januar 30.november er der budgetteret med kr Ved udgangen af november var omsætningen kr mindre end forventet. Den faldende tendens fortsætter. Publikumsværksteder Der er budgetteret med en samlet omsætning for Publikumsaktiviteter på kr Dermed er niveauet for budget 2012 fastholdt (kr ), selvom den faktiske omsætning i 2013 nåede op på kr Når budgettet ikke tilpasses den faktiske omsætning skyldes det, at den primært blev opnået gennem ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med Havhingstens jubilæumssejlads og deltagelse ved OL i London. For perioden 1.januar 30.november er der budgetteret med kr Ved udgangen af november er omsætningen kr større end forventet. 5

6 Med udgangen af november ligger tallene meget tæt på den samlede årsomsætning. Vi har opnået et positivt resultat på alle aktivitetsområder med undtagelse af skoleundervisning. Udviklingen afspejler, at vi som udgangspunkt har budgetteret forsigtigt. Men det afspejler også de investeringer, der er gjort i aktivitetsudvikling (maritim festival, ferie-traditioner og udstillinger/formidlingsaktiviteter i skuldersæsonen) markedsføring (bl.a. Havhingstens sommertogt i samarbejde med Da Danmarks blev til, og skibets ophold i København) en målrettet salgsindsats overfor virksomheder, bl.a. gennem samarbejde med teambuilding virksomheden Sagens natur det fantastiske sommervejr, der gjorde det muligt at gennemføre sejladssæsonen uden aflysninger og med en belægningsprocent tæt på 100. Der blev i det omfang, det var muligt arrangeret ekstra ture Omsætningen i museumsbutikken er fejlagtigt angivet til kr nøjagtig det samme omsætningstal, som figurerer under lokaleudlejning. Det er en skrivefejl. Omsætningen har været større end budgetteret. Fejlen rettes i orienteringsteksten. Der var generel tilfredshed med udviklingen, der både afspejler en forsigtig budgettering og et stærkt fokus på forretningsudvikling. Björn Varenius efterlyste en opfølgning på omsætningen i marinarkæologien. Aktiviteten har ikke tidligere været vist i besøgs- og omsætningsstatistikken. Den givne orientering blev taget til efterretning, og tallene blev godkendt. Museets daglige ledelse udarbejder forslag til opfølgning på økonomi og budget i det marinarkæologiske område. Det vil ske i forbindelse med en afklaring af, hvorledes den marinarkæologiske virksomhed fremover skal afrapporteres ud ad huset. Pkt. 5 Forventet årsregnskab 2013, budget 2014 Bilag 3 Budget 2014 Forventet årsregnskab 2013 På grund af andre presserende opgaver har museets daglige ledelse nedprioriteret udarbejdelsen af forventet årsregnskab Året er, som det fremgår af punkt 4, gået godt. De øgede indtægter har været ledsaget af øgede omkostninger til lønninger, materialer mv., så samlet set forventes regnskabet at balancere omkring et lille overskud. 6

7 Budget 2014 Budgettet er opstillet med sammenligningstal til budget Budgettet kommenteres på mødet. Forudsætning i budgettet: Forslag til nye entrépriser Sommer 1. maj september Voksen alm Voksen gruppe/rabat Student Student gruppe/rabat Særlige grupper, incoming Børn Turist sejlads Vinter 1. oktober til 30. april Voksen alm Voksen gruppe/rabat Student Student gruppe/rabat Særlige grupper, incoming Børn Kommentarer: Vinterpriserne er de samme som sidste år Sommerpriserne er forhøjet på Voksne i grupper og studenter, både enkelte og i grupper Nyt: Pris på større grupper gennem incoming bureauerne Turistsejladsprisen er steget til kr. 90 Bestyrelsen mente, at de foreslåede entrépriser fortsat befinder sig på et rimeligt niveau sammenlignet med andre institutioner. Forslag til nye entrépriser blev godkendt. Budgettet for 2014 kunne godkendes med forbehold for eventuelle ændringer som følge af stormskade og fremtidige aftaler vedrørende marinarkæologien. Budgettet revideres, når de samlede konsekvenser er kendt og fremlægges sammen med årsregnskabet til endelig godkendelse i april/maj

8 Pkt. 6 Kvalitetsvurdering Bilag 4: Kvalitetsvurdering af Vikingeskibsmuseet 2013 Museet har modtaget Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering den 4. december. Rapporten er også sendt til Roskilde Kommune, og offentliggøres på styrelsens hjemmeside. Museet skal inden tre måneder (senest den 4. marts) indsende en opfølgningsplan, der skal godkendes af styrelsen. Senest ét år efter godkendelsen, skal museet indsende en statusrapport. I tilslutning hertil indkalder styrelsen til et opfølgningsmøde. Bestyrelsen var tilfreds med Styrelsens evaluering. Anbefalingerne er klare, og lægger op til sagligt begrundede beslutninger og prioriteringer vedrørende museets fremtidige status og udvikling. Bestyrelsen tog det meget alvorligt, at der nu foreligger en officiel, offentlig evaluering, der påpeger, at Vikingeskibsmuseet ikke lever op til museumsloven. Bestyrelsen vil derfor arbejde for at efterkomme Styrelsens samlede vurdering: At Vikingeskibsmuseet bør have et selvstændigt musealt ansvarsområde, så det kan varetage den fulde opgaveportefølje i henhold til loven (side 5). En sådan normalisering af Vikingeskibsmuseet er snævert forbundet med formuleringen af en ny samarbejdsaftale med Nationalmuseet, og med Vikingeskibsmuseets fremtidige rolle i varetagelsen af det marinarkæologiske ansvar. n bevægede sig herefter gradvist over i punkt 7. Der var enighed om, at bestyrelsen ikke kan fremme det store restaurerings- og udbygningsprojekt overfor fonde, før enhver usikkerhed om museets status og relation til museumsloven er afklaret. Bestyrelsen ønsker derfor en afklaring og normalisering af museet så hurtigt, som muligt. Bestyrelsen vil arbejde for, at Vikingeskibsmuseet får et selvstændigt musealt ansvarsområde, så museet kan varetage den fulde opgaveportefølje i henhold til loven. Museets daglige ledelse udarbejder et oplæg til drøftelse, som behandles af bestyrelsen på et ekstraordinært møde i februar. Pkt. 7 Marinarkæologien Kulturstyrelsen har udarbejdet et oplæg til fremtidig varetagelse af marinarkæologien i Danmark. Hér lægges der op til, at der fremover skal være tre juridisk ansvarlige museer i 8

9 Danmark: Ét på Sjælland, ét på Fyn og ét i Jylland. De ansvarlige museer kan løse opgaven i samarbejde med andre museer. Styrelsen ønsker at skabe parallelitet mellem marinarkæologien og landjordsarkæologien forudsætningen for at få tildelt det marinarkæologiske ansvar er derfor, at man kan leve op til de krav, der er formuleret i relation til arkæologi på landjorden. Der lægges op til, at ansvaret på Sjælland varetages i et samarbejde mellem Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet, og styrelsen håber, at der kan indgås en samarbejdsaftale, som samlet set kan bidrage til at normalisere Vikingeskibsmuseet i forhold til museumsloven. Der har været afholdt møde med Nationalmuseet om en større samarbejdsaftale. På det marinarkæologiske område ønsker NM at reducere økonomien med ca. 1 million kroner - fra 2.15 mio til 1.2 mio kroner. Styrelsen har bedt museerne om at kommentere udspillet senest den 2. december. Vi har bedt om udsættelse af svarfristen til efter bestyrelsens møde den 16. december. Bestyrelsen ønskede mere tid til at arbejde med problemstillingen, og mente derfor, at vi i første omgang skal indsende et høringssvar på styrelsens oplæg til fremtidig varetagelse af marinarkæologien, der signalerer samarbejdsvilje og ønske om at finde en fast stabil ramme. Museets daglige ledelse skal udarbejde et oplæg til bestyrelsen, der kan danne grundlag for opfølgningsplanen og for de videre forhandlinger med Nationalmuseet. Oplægget bør angive mulige områder for indgåelse af strategisk partnerskab; forholde sig til styrelsens ønske om at organisere og løfte marinarkæologien i et nationalt perspektiv, og til museets behov for en normalisering i forhold til museumsloven. Endelig skal økonomien udredes. Museets daglige ledelse indsender et høringssvar til Kulturstyrelsen, som tilkendegiver Vikingeskibsmuseets fortsatte interesse i at varetage den marinarkæologiske opgave i Østdanmark og i at fortsætte dialogen med Nationalmuseet om en ny samarbejdsaftale. Der henvises i øvrigt til bestyrelsens ønske om at sikre en fast stabil ramme for arbejdet, og intentionen om at beskrive museets mål nærmere i forbindelse med den forestående opfølgning på kvalitetsvurderingen. Bestyrelsen mødes i begyndesen af februar for at træffe beslutning om de overordnede hensyn, der skal lægges til grund for de videre forhandlinger med Nationalmuseet og for udformningen af plan for opfølgning på kvalitetsvurderingen. Museets daglige ledelse udarbejder et oplæg, der også udreder de økonomiske aspekter. Bestyrelsens formand ønsker fortsat at være involveret i forhandlingerne med Nationalmuseet, som kan genoptages i midten af februar. 9

10 Pkt. 8 Bilag 5 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen a: Udkast til Ny vision for Vikingeskibsmuseet - introduktion b: Ny vision for Vikingeskibsmuseet i Roskilde Status på tids- og procesplan, besluttet af bestyrelsen 10.juni Følgegruppen godkendte på sit møde den 4. september de overordnede linjer i projektmaterialet. Indledningen trykkes som en selvstændig pixi-udgave. Der arbejdes frem mod en deadline ved årsskiftet vel vidende, at materialet først kan gøres helt færdigt, når vi kender resultatet af Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering, og når der er truffet beslutning om museets fremtidige opgave og ansvarsområde i forhold til museumsloven (herunder museets fremtidige rolle i marinarkæologien). Museets formand og direktør fik foretræde for Folketingets Kulturudvalg den 25. september. Udvalget fik en kort orientering om museets udfordringer og fremtidsplaner sammen med et varsko om, at vi vender tilbage. af Kulturministeriets Departementschef afventer, at stillingen besættes. Status på udarbejdelse af materiale Introduktion (bilag 5a). Der foreligger udkast til en introduktion, der sammenfatter vision og helhedsplan tekst, illustration og layout. Kommentarer og rettelser kan indarbejdes. Samlet præsentation (bilag 5b). Der foreligger tekstudkast til en samlet præsentation af museets vision og helhedsplan. Materialet kan først færdiggøres, når der er truffet beslutning om museets fremtidige ansvarsområde i forhold til museumsloven herunder om varetagelse af marinarkæologien og når vi kan beregne de økonomiske konsekvenser for driftsøkonomien. Det har især betydning for kapitel 6, Økonomi: #6 afsnittet om anlægsomkostninger: Der er ikke indarbejdet omkostninger til sikring mod øget vandstand (er hverken skitseret eller beregnet) #6 afsnittet om driftsøkonomi: Budgetarbejdet er ikke afsluttet; tallene kan ikke lægges til grund for drøftelse Tids- og procesplan Der skal udarbejdes en tids- og procesplan for færdiggørelse og endelig godkendelse af materialet, og for det videre arbejde. Planen kan tage udgangspunkt i, at museet senest den 4. marts skal indsende en handlingsplan til Kulturstyrelsen, der beskriver, hvordan museet vil forholde sig til styrelsens anbefalinger i kvalitetsvurderingen. Bestyrelsen var overordnet set tilfreds med den fremsendte vision og helhedsplan. 10

11 Der var enighed om, at en endelig godkendelse af materialet må afvente en afklaring af museets fremtidige ansvarsområde, status og opfyldelse af museumslovens krav herunder spørgsmålet om museets fremtidige rolle i marinarkæologien og samarbejde med Nationalmuseet. Der var endvidere enighed om, at afklaringen af disse grundlæggende spørgsmål sammen med opfølgning på de omfattende stormskader har højeste prioritet i de kommende måneder. Processen og den videre bearbejdning af materialet sættes derfor på stand by til hen under sommeren. Før der tages kontakt til fonde, ønsker Joy Mogensen at fremlægge materialet for økonomiudvalg og byråd dels for at følge op på den åbne proces, der har været mellem museet og det tidligere byråd, dels for at sikre lokal opbakning til helhedsplanen. Kontakt til fonde kan forhåbentlig indledes efter sommerferien. Bestyrelsen drøftede derefter hvordan og i hvilken rækkefølge Kulturministeriet og Folketingets Kulturudvalg orienteres og inddrages. Den korrekte rækkefølge vil være at orientere ministeriet/ministeren og derefter Kulturudvalget. Bestyrelsen mente imidlertid, at det var lidt for tidligt at skabe ministerkontakt. Da museets bestyrelse allerede har haft foretræde for Kulturudvalget, vil det måske være på sin plads at følge op med en status på Vikingeskibshallens tilstand efter stormen. Joy Mogensen overvejer endvidere et møde med Kulturudvalgets formand. Den nye departementschef, Marie Hansen, tiltræder 1. januar. Der var enighed om, at hun bør kontaktes og orienteres om museets vision og helhedsplan i løbet af foråret. Bestyrelsen tager spørgsmålet op igen ved de kommende møder. Ny tids- og procesplan må bl.a. omfatte: Afklaring af museets fremtidige arbejdsgrundlag, herunder tilbagemelding på Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering: Primo marts 2014 Udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Nationalmuseet: Senest 30. juni 2014 Processen og den videre bearbejdning af materialet genoptages i løbet af foråret i takt med afklaring af ovenstående Godkendelse af vision, helhedsplan og præsentationsmateriale i museets bestyrelse: Før sommerferien Materialet skal derefter layoutes og trykkes Fremlæggelse af vision og helhedsplan for økonomiudvalg og byråd: Før sommerferien? og inddragelse af Kulturministeriet og Folketingets Kulturudvalg: Før sommerferien? Kontakt til fonde: Efter sommerferien Materialet lægges til side, mens museets fremtidige arbejdsgrundlag afklares. Bestyrelsen tager stilling til ny tids- og procesplan i løbet af foråret med henblik på endelig godkendelse af materiale og videre strategi før sommerferien. 11

12 Pkt. 9 Bestyrelsens fremtidige arbejde n af bestyrelsens arbejde genoptages i det nye år, når den nye bestyrelse træder i kraft. Der skal i den forbindelse udarbejdes en ny forretningsorden for bestyrelsen. Joy Mogensen meddelte, at byrådet har udpeget kulturudvalgsformand Birgit Petersen (SF) og viceborgmester Henrik Stougaard (enhedslisten) til bestyrelsen. Henrik Stougaard er ikke udpeget i sin egenskab af viceborgmester, men som repræsentant for blå blok. Den nye bestyrelse konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde i det nye år. n af bestyrelsens fremtidige arbejde og arbejdsform genoptages i den forbindelse. Pkt. 10 Nye vedtægter Bilag 6: Vedtægter for Vikingeskibsmuseet i Roskilde 2014 Vedtægtsændring pr. 1. januar 2014 Bestyrelsen besluttede på sidste møde at ændre museets vedtægter, så de fra 1. januar 2014 åbner mulighed for at udvide bestyrelsen med: to-tre medlemmer af Roskilde Byråd, udpeget af Roskilde byråd op til tre medlemmer, udpeget af bestyrelsen selv Den nødvendige ændring er indført i forslag nye vedtægter, som efter godkendelse af museets bestyrelse - skal godkendes af Roskilde Kommune (hovedtilskudsyder) og Arbejdsmarkedets Ferie Fond. Efter godkendelse, skal de offentliggøres på museets hjemmeside. Nye vedtægter som opfølgning på Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering Kulturstyrelsen påpeger, at museets vedtægter skal bringes i overensstemmelse med Museumsloven og Driftstilskudsloven bl.a. gennem formulering af et ansvarsområde og en formålsbestemmelse. Forudsætningen for at formulere museets fremtidige ansvarsområde og virkemåde i forhold til museumslovens opgaver er, at der træffes beslutning om museets rolle i den fremtidige varetagelse af marinarkæologien, og at det fremtidige samarbejde med Nationalmuseet afklares. Det vil derfor være naturligt at forslag til nye vedtægter udarbejdes parallelt med den 12

13 opfølgningsplan, der skal indsendes til Kulturstyrelsen inden 4. marts. Formålsbestemmelse og ansvarsområde skal godkendes af Kulturstyrelsen. Vedtægterne skal som helhed godkendes af Roskilde Kommune og Arbejdsmarkedets Ferie Fond. De nye vedtægter rettes, så Kulturarvsstyrelsen overalt erstattes af Kulturstyrelsen. De nye vedtægter blev godkendt og underskrevet. Pkt. 11 Evt. Mødeplan 2014 Fredag den 7. februar kl reserveres for ekstraordinært bestyrelsesmøde. Dagsorden har to hovedpunkter: 1. Konstituering af bestyrelsen og bestyrelsens fremtidige arbejde 2. Fremtidig varetagelse af marinarkæologien Mødeplan for resten af året aftales den 7. februar. Referent Tinna Damgård-Sørensen 13

7. maj Borgmester Joy Mogensen (formand) Tidl. Departementschef Leo Bjørnskov (næstformand) Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted

7. maj Borgmester Joy Mogensen (formand) Tidl. Departementschef Leo Bjørnskov (næstformand) Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 30.april 2012 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. 7. maj 2012 Tilstede: Borgmester

Læs mere

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. oktober 2011 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokale 1. sal. 31. oktober 2011 Tilstede:

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d. 22.01.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 21. januar 2013 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 5.november 2012 kl. 8.30 12.30 (dagsorden frem til kl. 11.30, derefter frokost) Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12,

Læs mere

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Roskilde 1.3.2017 Roskilde Byråd Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Vikingeskibsmuseet

Læs mere

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen 3. september 2009 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. august 2009 kl. 15.00 17.00 Mødet blev afhold i det lille undervisningslokale, Aktivitetshuset på museumsøen Tilstede: Leo

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 12. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 21 13. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 22 14. -

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl. 13.00-16.00 hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Der var afbud fra Margrete Bak. Referent var direktør Erik Krarup.

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Journalnr.: Dato: 15. marts 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 11 Mødedato: Tirsdag den 15. marts 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Torsdag den 23. april 2015 kl. 15.30 17.30 Mødet afholdtes i mødelokalet, administrationsbygningen, Vindeboder 12 Roskilde d.24.04.2015 Tilstede: Borgmester

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat. 12. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Onsdag den 24. september 2014 kl. 13 til 15. Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev

Referat. 12. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Onsdag den 24. september 2014 kl. 13 til 15. Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev 1 Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Bodil Christiansen, ældrechef, Brønderslev Kommune Susanne Jensen, kontorchef i Psykiatrien, Region Nordjylland.

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 20. juni 2012 kl. 16-18 Adresse: FOA, Fuglebakken 2, Himmelev, 4000 Roskilde Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Peter Frederiksen, Jens Møller,

Læs mere

Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6

Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6 FURESØ KOMMUNE Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6 Medlemmerne mødt. Mødet hævet kl. 20.50. Punkt 2 flyttet til behandling. Punkt

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Mandag den 22. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Deltagere: Peter Hansen, Jan Callesen, Erik Lauritzen, Ole Stisen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Juridisk Kontor. Dagsorden. til mødet i. Havnebestyrelsen. 5. december 2016 i Havnekontoret

Juridisk Kontor. Dagsorden. til mødet i. Havnebestyrelsen. 5. december 2016 i Havnekontoret Juridisk Kontor Dagsorden til mødet i Havnebestyrelsen 5. december 2016 i Havnekontoret Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 54 Orientering - økonomisk opfølgning pr. 30. november 2016 med godsstatistik

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 6/3-2016 hos Jeppe Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen, Peter Dagsorden: Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2017

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 5. marts 2013, kl. 17.00 19.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 5. marts 2013, kl. 17.00 19.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Ulla, Svend, Tony og Niels (referent) Bent fra ejendomskontoret deltog under punkt 2. Afbud: Henning og Vagn. Der er vedhæftet en opdateret opgaveliste bilag 1. 1 Åbent

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 02. december 2013 Tid 11.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Digitaliseringsudvalget Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 13.00 Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Til stede: Steen B. Andersen, Marc P. Christensen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Michel

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere