Kvalitet i GIS-organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet i GIS-organisationer"

Transkript

1 Kvalitet i GIS-Organisationer, of 12 Kvalitet i GIS-organisationer Erik Stubkjær Department of Development and Planning, Aalborg University, DK 7. sem. kursus: Geodata i organisationer Aalborg Universitet, Efterår 2003 Oversigt Eksempler på kvalitetsarbejde Kvalitetsarbejde, begreber og metode Kvalitet med hensyn til Geografisk Information Kvalitet og ITK-anvendelser Eksempler (1) Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS) uddeler i dag, fredag den 10. januar 2003, sin årlige kvalitetspris ved selskabets årsmøde på Hotel Nyborg Strand, Implementering af referenceprogram om hoftebrud i ortopædkirurgisk afdeling. Ortopædkirurgisk afdeling M, Bispebjerg Hospital. Kvalitetsudvikling og styrkelse af kontinuiteten af undervisning, pleje og behandling af diabetikere i medicinsk afdeling, Medicinsk afsnit M2, Sygehus Fyn Nyborg. Kvalitetsudvikling af kirurgiske operationer i Danmark, Udført i Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk teknologivurdering Eksempler (2) En undersøgelse over fem år af næsten 600 amerikanske kvalitetspris-vindere viser, at de - sammenlignet med andre lignende virksomheder - klarer sig betydeligt bedre, når det gælder væksten i aktiernes værdi, driftsindtægter, salg, dækningsbidrag, beskæftigelse og aktiver Og så fastslår de to forskere [Singhal fra Georgia Institute of Technology og K. Hendricks], at.. De mindre virksomheder blandt prisvinderne har generelt bedre resultater ud af at arbejde med TQM end de større virksomheder har.

2 Kvalitet i GIS-Organisationer, of 12 Eksempler (3) Her er politikkerne for BST Danmark a/s' kvalitetsstyring. Vi dokumenterer gerne hele kvalitetsstyringssystemet overfor vores kunder, hvis det ønskes Forord BST Danmark a/s [BST = bedriftssundhedstjeneste] Forretningsgrundlag Idégrundlag Kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætninger Organisation Kvalitetsstyringssystemets opbygning og vedligeholdelse Automatisk kvalitetsstyring [ved KMS] Udvikling af programmer ved anvendelse af kunstig intelligens til brug ved udvikling af nautiske informationssystemer. Udvikling af kontrolsystemer til produktionslinier har hovedsageligt været koncentreret om at fange fejl efter de er opstået. Arbejdet med automatisk kvalitetsstyring skal sikre, at fejl ikke kan opstå eller at de opdages i selve produktionsforløbet. Jan Walseth Forskning i kvalitetsmålemetode [ved KMS] Et fundamentalt krav er kvalitetssikring, jævnfør ISO-900x standarderne. I takt med at der produceres nye typer kort på forskellige medier, vil den eksisterende, traditionelle viden om relationen mellem brugerne og produkterne blive relativt mindre nyttig.....derfor er det af fundamental betydning, at der forskes i kvalitetssikring i geokommunikation henholdsvis kort-produktudvikling og i metoder hertil. Lars Brodersen pr 2001, Kvalitet i geoinformatik, januar 2003 Eksempel fra KMS (3) KMS skriver til hver praktiserende landinspektør: "Kære landinspektør NN, I 200x sendte du nn sager til os. Heraf måtte vi returnere n sager, eller x % på grund af manglende eller modstridende oplysninger, mens m sager eller y % blev korrigeret pr telefon. s sager eller z % kunne umiddelbart ekspederes. Med venlig hilsen MM, distriktsleder"

3 Kvalitet i GIS-Organisationer, of 12 FIG Kommission 1 - Professionel Praksis Standarder, retningslinier og kvalitetsstyring for udøvelse af professionel praksis. Indhold, struktur og udvikling af professionel praksis. Landinspektørens rolle i offentlig forvaltning. FIG pub No. 19 Quality Assurance in Surveying Education, 1999 FIG pub No. 29 Business Matters for Professionals,.., 2002 ØT, sept 2000 FIG No. 29: Ch 4. Quality and Customer Service What is quality? The cost of quality The customer and quality Customer Service Charter Quality Assurance Summary Checklist Bibliography Ch 4: Quality and Customer Service - Checklist Create an environment of quality and customer service and continuously review how to embed this in the business (section 4.3) Ensure that all staff are adequately trained (section 4.3) Document key processes and ensure that staff follow them; this will ensure consistency of activity and of output, providing assurance to customers (section 4.5) Undertake customer surveys to determine their needs and expectations so that the business can plan to meet and exceed them (section 4.4) Continually review all activity to ensure best practice, involving staff and customers in this process Quality can be defined as: 4.1 What is quality? Degree of excellence Conformance to requirements Fitness for purpose Meeting agreed client requirements and avoiding problems and errors while doing so Doing right things right.

4 Kvalitet i GIS-Organisationer, of The cost of quality Relative costs: 1 to prevent compares to 10 to inspect and 100 to repair FIG pub. no 29, Fig. 5 'with acknowl. of ODI' 4.3 The customer and quality "Quality can only be determined by the customer; ensuring the regular achievement of quality is therefore about finding out what the customer wants and the cost that both the customer and supplier can be satisfied with." Modsat kvalitetsvurdering af måling: En (i princippet) objektiv bestemmelse FIG has adopted a Charter for Quality, incl To develop a continuous improvement approach to all our activities; To work towards achieving recognition of our respective organisations to internationally recognised standards for quality systems; 4.5 Quality Assurance = Kvalitetsstyring ISO 9001 (2000 version) is very relevant from a surveying business's point of view. It suggests that management should: Communicate well with clients and record their requirements; Actively manage staff and resources to ensure that deadlines are met; Make sure that staff understand their roles and responsibilities within the firm; Plan work processes to ensure clients' technical requirements are satisfied; Check and authorise all work prior to release; Ensure that staff are adequately trained; Confirm that measuring equipment is working within specifications; Ensure that subcontractors work to equivalent standards; Review procedures to ensure that they are being followed by staff (and are cost effective); and Have a well organised and secure records system (including computerised records).

5 Kvalitet i GIS-Organisationer, of 12 Kvalitetsstyring omfatter følgende: Kvalitetsstyring, generelt fastsættelse af en kvalitetspolitik, altså en ledelsesbeslutning og - i konsekvens heraf - implementering af et kvalitetssystem, der omfatter resourcer (personer, udstyr mv), samt organisationsstruktur, ansvarsfordeling, procedurer og processer. (Smlg. med Leavitt's elementer: opgave, struktur, personel, teknik). Kvalitet forstås som de egenskaber ved et produkt eller en tjenesteydelse, der har betydning for evnen til at opfylde udtrykkelige eller forventede brugerbehov. Altså ikke noget om særlig høj kvalitet, alene specificeret kvalitet. Kvalitetsstyring, hhv kvalitetssikring Kvalitetsstyring: Virksomhedsintern politik og kvalitetssystem Kvalitetssikring kan indgå i kvalitetsarbejdet. Kvalitetssikring betyder, at rekvirenten har krav på at få adgang til virksomhedens interne kvalitetssystem og kvalitetsdata, og derved sikre sig, at kvalitetskravene overholdes. Erfaringer med kvalitetsstyring Kvalitetsstyring betaler sig. En undersøgelse af Tord Häversjö viste, at navnlig forskningsbaserede og specialiserede virksomheder havde stort økonomisk udbytte af at indføre kvalitetsstyring. Sammenlign med Rambøl's IT-undersøgelse, der bekræfter fordelene ved måling af arbejdsresultater. Det styrker virksomhedens omdømme, at den kan dokumentere kvaliteten af sine ydelser, og kvalitetsarbejdet reducerer spild, fejl og resourcer til at afhjælpe fejlene. Erfaringer (2) Kvalitetsstyring stiller krav om en systematisering af virksomhedens arbejdsgange. Kvalitetsindsatsen skal dokumenteres (og manualerne ajourføres). Resourcekrævende. Kunsten er at finde og jævnlig nyformulere den balance mellem formalisering og spontanitet som passer bedst med virksomhedens mål og kultur. I forhold til medarbejderne gælder det om at motivere og uddanne, støtte teambuilding, og formulere incitamentsstrukturer ('gulerødder'), så kvalitetsmålene nås.

6 Kvalitet i GIS-Organisationer, of 12 Historien Total Quality Management USA, militær, leverandører og underleverandører, behov for at sikre specificeret kvalitet, statistisk kvalitetskontrol, inspektion hos underleverandør: Quality assurance (-sikkerhed) Japan Metoder fra USA, men anden virksomhedskultur: Virksomheden er som en familie, hierarki, men også fællesskab. Total Quality Management: Alle (høj og lav) medvirker til at leve op til (og evt forbedre) kvalitetskrav. Opmærksomhed mod 'næsten-fejl'. ISO fra 1980erne: Standardisering. ISO 900x udkom 1988, revideret 2000 Resumé på kvalitetsstyring Ledelsen skal sikre at et kvalitetsniveau specificeres og overholdes Forebyggelse og inspektion skal konstant styres mod relevante emner Kvalitetssystemet skal dokumenteres og meddeles klienter/ rekvirenter Kvalitetssikring (ekstern kontrol) kan evt være relevant GI er mere end koordinater: Kvalitet af geografisk information (GI) GIS omfatter målte data, dvs data, der er fremkommet ved "at tildele tal til et objekt, i henhold til en regel" GIS omfatter andre registreringer, der kan bestå af koder eller identifikationer. Også disse må være tildelt i henhold til en regel. Reglerne (og deres anvendelse) er forudsætninger for, at GISet viser forholdene 'i marken' på objektiv vis. Anvendelser: Geografisk Information - Kvalitetsprincipper Informere om datakvalitet i givet datasæt Vurdere datakvalitet i givet datasæt Fastsætte specifikationer for nyt datasæt Specificere datamodeller (application schemas) Kvalitetsbeskrivelsen omfatter Generelle data, Metadata, samt Kvalitetsmål DS/ISO (E), sec. 5

7 Kvalitet i GIS-Organisationer, of 12 Ramme for kvalitetsbeskrivelse af geografisk info Komentarer til kvalitetsramme GIS User requirement af Dataset til andet formål = Universe of Discourse B Hvad kan en GIS bruger gøre for at få de data, som passer til formålet? Svar: (User's) Data quality (requirement) Problem 1: Hvilke kvalitetsmål kan/ skal vi bruge? Problem 2: Kan alle relevante kvalitetsinformationer systematiseres?

8 Kvalitet i GIS-Organisationer, of 12 Kvalitetsmål for GI (1): Stevens' måleskalaer Måleskala Nominal (alfa, heltal) Ordinal (heltal) Tilladte operationer - Identifikation (=, =) - Klassifikation - Boolske op. - Ordning (<, >; højre, venstre) Interval (decimaltal) Også kaldt Metrisk - Boolske op. Ratio (decimaltal) - Aritmetriske op. Eksempler Skelne elementer; Henføre til klasser; Ex: Identifikation af områder; klassifikation af naturtyper Der er ingen 'fast afstand'; Ex: Prioritering af naturområder; naborelationer. Skala baseret på en enhed (f eks meter; sekund). Ex: Koordinatsæt. Forskel mellem interval-operationer 0-punkt er meningsfuldt Kvalitetsmål Korrekthed Korrekthed (Geometrisk) nøjagtighed; Aktualitet (i kalendertid) Kvalitetsmål (2): Chrisman's tilføjelser Måleskala Optællinger 0.. Tilladte operationer Usikre grupperinger Prototype Eksempler 0 er meningsfuldt (som Ratio) Ingen længdeenhed (som Ordinal) formaliseret som 'Fuzzy set theory' Kvalitetsmål Fuldstændighed (Grad af) korrekthed (Udvalg!) Kvalitetsmål ifølge DS/ISO Kvalitetsmål Evt detaljering Engelsk betegnelse Fuldstændighed Logisk konsistens Beliggenhedsnøjagtighed overflødige data manglende data overensstemmelse med schema indenfor gyldige værdier i korrekt format topologisk konsistent absolut (ekstern) n relativ (intern) n grid positions n Completeness Logical consistency Positional accuracy

9 Kvalitet i GIS-Organisationer, of 12 Kvalitetsmål ifølge DS/ISO (2) Kvalitetsmål Tidsfæstelse Tematisk nøjagtighed Evt detaljering Kronologisk nøjagtighed Sekventiel korrekthed Aktualitet, gyldighed Klassifikations korrekthed Korrekthed i betegnelse Nøjagtighed (ikke-position) Engelsk betegnelse Temporal accuracy Thematic accuracy Oversigtsdata iflg DS/ISO Følgende oplysninger supplerer Metadata og Kvalitetsmål: Formål: Hvorfor tilvejebragt, påtænkte anvendelser Brug: Faktisk anvendelse(r) af hvilke bruger(e) Produktionshistorie (eng: Lineage): Datasættets produktion, sammenstilling, ajourføring mv., f. eks. Producent af kildedata, metoder anvendt i ajourføring Sammenfatning på kvalitet af GI Udvidet landmålingens fejlteori med: Stevens' måleskalaer: Vi kan håndtere relative (ordinale) data rationelt Oversigt over DS/ISO mht kvalitetsprincipper Kendskab til ISO's kvalitetsmål: Fuldstændighed, Logisk konsistens, Beliggenhedsnøjagtighed, Tidsfæstelse, samt Tematisk nøjagtighed IT-sikkerhed, et krav i Persondataloven Sikkerhedssystem og kvalitetssystem bør hænge sammen. Lov om behandling af personoplysninger indeholder regler om behandlingssikkerhed Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tilsvarende gælder for databehandlere ( 41, stk 3).

10 Kvalitet i GIS-Organisationer, of 12 Datasikkerheden i Danmark Videnskabsministeriets undersøgelse af IT-sikkerhed pr 2001: Danske virksomheder kan i gennemsnit forvente at blive udsat for fem hændelser pr. år, der vil have væsentlig betydning for deres IT-sikkerhed. Danmarks Statistiks opgørelse pr 2002, opgjort i typer af problemer (procent af virksomheder med internetadgang): Virusangreb 43 % Softwarefejl 33 % Nedbrud hos ISP/ i telenet 32 % Hardwarefejl 30 % Datatab p.gr.a. manglende backup 7 % Spam/ denial of service 4 % Uautoriseret adgang 3 % Videnskabsministeriets rapport - "Datasikkerheden i Danmark år 2001" (26. sept. 2002) JyllandsPosten, 29. sept 2003 Fysisk sikring. IT-sikkerhed (1): Fysiske, organisatoriske.. Aflåsning (bygning, rum, skabe); Celler/ Sikkerhedskontrol Alarmer (bygningsskal (vinduer, døre), celler) Dublering af udstyr, nødgeneratorer mv. Organisatorisk sikring Etablering af sikkerhedsorganisation Autorisationsordning og tilgangskontrol (personlig kode) i relation til job og til edb-system Fordeling af viden og kompetence på flere personer Uddannelse og instruktion IT-sikkerhed (2):.. og tekniske midler Sikkerhedsrutiner (back-up) Autorisation (med adgangskontrol) til at håndtere data på flere niveauer: 1. Forespørgsel (adgang til data, når identifikation kendes, f eks matrikelbetegnelse) 2. Inddatering, Udskrift af større del, Fri søgning i større del, med udskrift 3. Ajourføring (slettelse af data) 4. System-ændring 5. Ændring af sikkerhedssystem Monitorering af lognings- og benyttelses-statistik Mærkning og beholdningskontrol af disketter og filer mv Kryptering af data/filer Dansk Standard Norm for edb-sikkerhed (DS-484) Et sikkerhedssystem i en organisation bør indeholde en af ledelsen fastlagt IT-sikkerhedspolitik, der omfatter: definition af edb-sikkerheden, mål og omfang krav om at lovgivning (personoplysninger, ophavsret,..) og evt kontrakter skal overholdes beskrivelse af ansvarsforhold, og af implementering, håndhævelse og vedligeholdelse af sikkerhedspolitikken, herunder rapportere evt sikkerhedskrænkelser krav til uddannelse/træning, overvågning og beredskabsplaner løbende ajourføring af risikovurdering

11 Kvalitet i GIS-Organisationer, of 12 IT-sikkerhed: Risikovurdering (1) Perspektivet for vurderingen er organisationen (virksomheden, myndigheden), ikke primært IT-afdelingen, systemer eller data. En risiko udtrykker en kombination af sandsynligheden for en uønsket hændelse og omfanget af konsekvenserne (tabene). En uønsket hændelse = Svigt med hensyn til: tilgængelighed, der skal sikre, at data og systemer er tilgængelige, når autoriserede brugere ønsker det. pålidelighed (integritet), der skal sikre, at dataene er korrekte og fuldstændige, og at programmer fungere korrekt. fortrolighed, der skal sikre, at data beskyttes mod uautoriseret anvendelse. Opgørelse af Risikovurdering (2) hvilke trusler man er udsat for, hvilke konsekvenser, de kan få for organisationen (prioriteret), herunder hvilke sikkerhedsforanstaltninger man træffer, samt hvilke sårbarheder man lever med ( forretningsmæssig risiko ) Grænse for engagement: Erkendt, og uønsket stor risiko --- Grænse for engagement mht reduktion af risiko Erkendt, 'forretningsmæssig' risiko Risikovurdering (3) En trussel er en mulig uønsket påvirkning af organisationens aktiver, fx. hændelig eller bevidst ændring, ødelæggelse eller afsløring af data. Truslerne kan komme fra: Ansatte og servicepersonel (økonomisk tab pga fejlbetjening, uautoriseret ændring, misbrug, videregivelse, bedrag, krænkelse af ophavsret, driftsgene, ødelæggelse) Se eksempler omtalt i AaU's Edb-afdeling Hændelser i omgivelserne (vand, lyn, brand, strøm (kortslutning, udfald), rystelser, kemi) Eksterne personer (virus, spam; indbrud og misbrug for vindings skyld; skade pga fejlagtig eller uvedkommende oplysning) Konsekvenser Økonomiske konsekvenser for overlevelse, likviditet, indtjening Vurdering af konsekvenser for omdømme, respekt Risikovurdering (4) En sårbarhed er betegnelsen for manglende, mangelfulde eller fejlbehæftede sikkerhedsforanstaltninger, f eks Manglende forholdsregler Sikkerhedskopi opbevaret for tæt på originalen Blokering af automatisk lukning af døre

12 Kvalitet i GIS-Organisationer, of 12 Resume: IT-sikkerhed Set IT-sikkerhed som en del af organisationens kvalitetsstyring Fået overblik over IT-sikkerhedsproblemer og -løsningsmuligheder Snuset til risikovurdering Sammenfatning Fået overblik over kvalitetsarbejde i en organisation, både med hensyn til Generel kvalitet i opgaveløsning (produkt, service) Kvalitet af geografisk information, samt Kvalitet mht IT-sikkerhed Stubkjær, ISP, AaU GeodataOrg: Kvalitet&Organisation Efterår 2003 Litteratur (udvalg) Bang mfl. (1991) Kvalitetsstyring i systemudvikling, af Stig Bang, Stig Efsen, Peter Hundborg, Henrik Janum, Lars Mathiassen, Christian Schultz. GIS i Danmark, 1994 Jacobi m fl: Datakvalitet og ajourføring, side 176; Alexandersen: Standarder for kortudveksling, side 186 GIS i Danmark 2, 1999 Jacobi, side 71ff Häversjø, Tord (1996) Nogle virksomhedsøkonomiske effekter af certificeret kvalitetsstyring i danske virksomheder: en feltrapport. Frederiksberg s. (Working paper / Institut for Informatik og Økonomistyring, Handelshøjskolen i København ; 96/2) Stubkjær, Erik, 1992 Quality Management and the Land Surveying Education. in: Bogaerts, M J M & Gazdzicki, J (Eds) Proceedings of the 1st Seminar "Education in Land Information Systems" (ELIS), June Faculty of Geodetic Engineering, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 1992, p Stubkjær, Erik, 1993 Quality Management and the Land Surveying Education - The Aspect of Creativity, in Stig Enemark (Ed) Facing the Educational Challenges of the Future. Proceeding, FIG com 2 workshop. Aalborg June Landinspektørforeningen, Frederiksberg.

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

ISO 27001 som ledelsesværktøj til risikostyring i den digitaliserede virksomhed. Lars Boye, lab@dubex.dk Dubex A/S, 11. juni 2015

ISO 27001 som ledelsesværktøj til risikostyring i den digitaliserede virksomhed. Lars Boye, lab@dubex.dk Dubex A/S, 11. juni 2015 ISO 27001 som ledelsesværktøj til risikostyring i den digitaliserede virksomhed Lars Boye, lab@dubex.dk Dubex A/S, 11. juni 2015 Udfordringer mht. persondata eksempler For mange brugere har adgang til

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Datasikkerhedspolitik

Datasikkerhedspolitik Datasikkerhedspolitik Godkendt i Byrådet den 10.november 2008 1 Datasikkerhedspolitik Indhold 1. Indledning 2. Organisation og ansvarsfordeling 2.1 Ansvarsorganisation for datasikkerhed 2.2 Øverste og

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Sikkerhed i cloud computing

Sikkerhed i cloud computing Sikkerhed i cloud computing Databeskyttelsesdagen 2012 Morten Jørsum Center for Digitalisering Digitaliseringsstyrelsen mjrsm@digst.dk Hvad er cloud computing It som en service: Leveres og betales efter

Læs mere

Persondataretlige aspekter ved cloud computing

Persondataretlige aspekter ved cloud computing Persondataretlige aspekter ved cloud computing Anne Ermose, advokat, Microsoft Danmark Michael Hopp, partner, Plesner Dansk Forum for IT-ret, 28. november 2012 1 28 November 2012 Oversigt 1. Introduktion

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5.

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Den nuværende persondatalov Fra år 2000, løbende smårevisioner

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer plus revision skat rådgivning TABULEX ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013 Erklæring fra uafhængig revisor om Tabulex ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer

Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer v/ partner Anne Buhl Bjelke & Den offentlige uddannelsesdag 2014 persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg Persondataretlige aspekter Personoplysninger kun

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede

fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede Tillæg 3 1 1 IT-sikkerhedspolitik for Ballerup Kommune 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken Ballerup Kommune anvender på flere områder og i større omfang IT for at leve op til de krav, som borgere,

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2011 7. erklæringsår

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD Journalnotater i kliniske forsøg Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD 1 Kildedata i journaler- og anvendelse i praksis MSDs retningslinjer: Krav til journaler

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012

OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012 OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012 Birgitte Kofod Olsen Formand Rådet for Digital Sikkerhed, CSR chef Tryg Forsikring Rådet for Digital Sikkerhed Rådet

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret.

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret. Bilag 2 Fysisk sikkerhed 1 Hvorfor fysisk sikkerhed Sikkerheden i et hvert edb-system er grundlæggende afhængigt af, at kravene til den fysiske sikkerhed er opfyldt. Disse krav til fysisk sikkerhed skal

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Nyheder inden for drift og outsourcing

Nyheder inden for drift og outsourcing Nyheder inden for drift og outsourcing Dias 1 Ny ISO standard for sikkerhed ved behandling af personoplysninger i cloudmiljøer Nyt om pligtmæssig udlevering af personoplysninger til udenlandske myndigheder

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Organisationsstruktur

Organisationsstruktur Hvad er organisationsstruktur? Strukturel tilgang (perspektiv) Arbejdsfordeling Ansvar og myndighed (kommandolinie) Organisatoriske niveauer) Kontrolområder Målet er bedre effektivitet Vises i Organisationsplan

Læs mere

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester LCG-2 Introduktion til GPS 1. Observationsteknikker og GPS-koncepter 2. Absolut positionering baseret på

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009 1. Indledning It-anvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal understøtte kommunens vision. Samtidig ønsker Faaborg- Midtfyn Kommune, at medarbejderne har en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune INDHOLD 1. IT-sikkerhedspolitik 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken 2. Begreber og definitioner 3. IT-sikkerhedspolitikken 3.1 Hovedmålsætninger med IT-sikkerhedspolitikken

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Office 365 - SharePoint 2013 i skyen

Office 365 - SharePoint 2013 i skyen Office 365 - SharePoint 2013 i skyen Agenda Kort om ProActive A/S og undertegnede Hvad er Office 365. APPs Intro til APPs Visual studio Demo Eksempler fra kunder Workflow 2013 Behøver vi Nintex mere? Søgning

Læs mere

Regionernes politiske linje for informationssikkerhed

Regionernes politiske linje for informationssikkerhed Regionernes politiske linje for informationssikkerhed 1 / SUNDHEDSDATA I TRYGGE HÆNDER / Danske Regioner 2015 Regionernes politiske linje for informationssikkerhed Danske Regioner 2015 Layout: UHI, Danske

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere