Virksomhedsplan. Fønixgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Fønixgården"

Transkript

1 December 2007 Virksomhedsplan Fønixgården 2007 Struer Kommune Østergade Telefax

2 2/17 1. Indledning Forandringer Institutionens opgaver Pladsantal Visitation og tilsyn Målgruppe Formål og værdier Personale Uddannelse af elever og studerende Fysiske rammer Belægningsprocent Samarbejdsrelationer Trivsel Beboerinddragelse Koordination af trivsel Beboerindflydelse Beboer- pårørende råd Nyhedsbreve Magtanvendelse Ressourcedel Personalenormering Drift Målsætning og målopfyldelse Målsætning for beboerne Målopfyldelse Målsætning for Fønixgården Målopfyldelse for Fønixgården Kompetenceudvikling Status Vurdering og evaluering Implementering Supervision Ledelse og samarbejdsstrukturer Ledelse Personalepolitik Arbejdstilrettelæggelse MED-struktur Omstilling og effektivitet Succeskriterier for tidligere iværksat omstilling og effektivisering Status for tidligere iværksat omstilling og effektivisering Mål for Succeskriterier for målopfyldelse Struer Kommune Østergade Telefax

3 3/17 1. Indledning Fønixgården, Fjordvejen 28, 7600 Struer Dette er Fønixgårdens første virksomhedsplan. Vi holdt rejsegilde den 22. juni 2006, indvielse den 2. februar 2007 og indflytning den 5. februar af de første 20 beboere. 2. Forandringer I løbet af 2006 og 2007 har vi arbejdet med: Personale kompetenceprofil teamopstart Beboer-/pårørenderåd Kommunalreform ny driftsherre ny IT løn økonomi 92 ændres til 85/ 108. Traditioner sommerfest, julefest, koloni. Beboere flytter Fagligt netværk reduceret, da amtet blev nedlagt. Det nuværende faglige niveau er fastholdt i forhold til handleplaner og faglig indsats. Etablering af MED, opbygning af personalehåndbog, politikker. Arbejdsproces med at få lavet ny flad ledelsesstruktur, differentieret ledelse, -> selvledelse. Arbejdsproces at få lavet hverdagsstruktur for beboerne og kontaktpersonsopgaver. Oprettelse af supervisionsgrupper. Samarbejde i Center Nord mellem Fjordbo og Fønixgården. Samarbejde med Handicap- og psykiatriafdelingen, og centerledermøder i Struer Kommune. Samarbejde administrativt i Struer kommune. Tilsyn fra Struer kommune og Arbejdstilsynet. Udbedre, observere og forbedre på de fysiske rammer på Fønixgården. Budgetter og beboerregnskab. Lønsumsstyring. Oprettelse af hjemmeside. Og masser af daglig drift med udvikling i. 3. Institutionens opgaver Fønixgården er beliggende Fjordvejen 28, Bremdal 3 km fra Struer i et parcelhusområde tæt på åbne arealer og Limfjorden. Beboerne bor i egne handicapvenlige 2 rums lejligheder. Der ydes hjælp efter 85 i serviceloven. Servicearealet er indrettet efter 108. Struer Kommune Østergade Telefax

4 4/ Pladsantal Der er 24 lejligheder, som drives af Struer Kommune som kommunalt boligselskab. 3.2 Visitation og tilsyn Der visiteres gennem Handicap- og Psykiatriafdelingen til de 24 lejligheder. Visitationsenheden er bestående af pædagogisk konsulent, handicap- og psykiatrichefen, socialkonsulenterne, samt lederen af Fønixgården. Ved behov for visitation rettes henvendelse til socialkonsulenterne i Handicap- og psykiatriafdelingen Målgruppe Målgruppen er mennesker fra 18 år med udviklingshæmning. Fønixgårdens beboere har betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau og behov for fysisk hjælp, guidning og struktur hele døgnet. Beboernes er på gennemsnitlig udviklingstrin fra 0 3 år. En del har svære kommunikationsproblemer, sociale problemstillinger, fysiske og psykiske handicaps, udadreagerende adfærd, samt problemer med ADL funktioner Vision, formål og værdier Fønixgården står for udviklende relationsarbejde, Vision 2011 Et dynamisk døgntilbud til voksne mennesker med udviklingshæmning. Kendt for: Faglighed og dokumentation Målrettet specialisering Respekt for den enkelte Bevægelse og trivsel Høj kvalitet og bæredygtighed Samarbejde og sammenhæng Formålet med Fønixgården er at skabe trivsel og udvikling ud fra den enkeltes ressourcer og behov. Skabe rammer og struktur omkring det enkelte menneskes liv. På Fønixgården danner værdier rammen for opbygning af den fælles kultur, og kulturen danner rammen for efterlevelsen af værdier. Der arbejdes ud fra følgende værdier: Ansvarlighed Klarhed over ansvarsområderne, frihed til at turde, accept, tolerance, kollegial omtanke, målrettethed, villighed til at forfølge må- Struer Kommune Østergade Telefax

5 5/17 let/visionen, arbejdsmoral, ansvarlighed for egne og helhedens opgaver. Trivsel og tillid Troværdighed, selvindsigt, selvtillid, selvværd, lydhørhed, opbakning, anerkendelse. God omsorg Tålmodighed, empati, opmærksomhed og nærvær, styrke egenomsorg, troværdighed, udfordre nærmeste udviklingszone (NUZO). Respekt Bruge den enkeltes potentialer, give tid til at lytte, være til stede, respekt for forskellighed, loyalitet, ærlighed, åbenhed. Engagement At forfølge målet og fejre succeser, positiv indstilling til arbejdet, føle man gør en forskel, indflydelse og medbestemmelse, motivation, anerkendelse for initiativ og indsats. På tværs af værdierne: Økonomisk bæredygtighed Dialog, god kommunikation, humor, tværgående samarbejde, tværfagligt samarbejde Konstruktiv feed back, konstruktiv problemløsning Rummelighed Vækst Udvikling, bevægelse, refleksion Faglighed, lære nyt, lære fra sig, vidensopsamling/vidensformidling Kvalitet Dokumentation og formidling Målrettet, velforberedt, kende visionen Kreativ, idérig og visionær Struer Kommune Østergade Telefax

6 6/ Personale Centerleder for Center Nord er 4/5 ledelse på Fønixgården og 1/5 ledelse på Fjordbo Thyholm. Der er en funktionsleder på Fønixgården. Der er to deltidsansatte kontorassistenter. Personalet er delt i to teams: Team Vest og Team Øst. Der er knyttet 12 beboere til hvert team. Personaleteamene er sammensat efter kompetenceprofiler og MBTI personlighedsprofiler, så de dækker den enkelte beboers behov bedst muligt. De tværfaglige teams er sammensat af en faglig gruppe med kontaktpersonansvar: pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og social- og sundhedsassistenter /hjælpere. Det tværgående serviceteam, hvor der er ansat serviceassistenter, omsorgshjælpere og social- og sundhedshjælpere, er knyttet til de to teams. Derudover er der fastansat to omsorgshjælpere i nattevagt Uddannelse af elever og studerende Fønixgården er praktikuddannelsessted for 2 pædagogstuderende 2 gange årligt i halvårs lønnet praktik fra Holstebro Pædagogseminarium Fysiske rammer Fønixgården er nybygget med overtagelse den 2. februar Der er 24 lejligheder á 53 m2, 2-rums med toilet og bad. Til lejlighederne indgår en del af fællesarealet, som består af 3 levebogrupper. Levebogrupperne indeholder køkken, stue, bryggers og viktualierum. Servicearealet indeholder mødelokaler, 5 kontorer, vagtværelse, depot, pedelkontor, baderum, vaskerum, garderobe, 1 personaletoilet med bad, 4 personaletoiletter og 1 handicaptoilet. Derudover er der dobbelt buscarport og cykelskur, udendørs depot til haveredskaber m.v., depot til hygiejneartikler og opmagasineringsdepoter til de 24 lejligheder. Fønixgården er bygget som en firlænget gård, hvor der i midten er en helt fantastisk sansehave, hvor der er 4 store terrasser, drivhus, kørestolsgynge, lysthus, sandkasse m.v. Uden om Fønixgården er der anlagt frugthave, og der er gynger, trampolin og bålsted. Hele Fønixgården er omkranset af flisebelagt sti med mulighed for at kunne cykle, gå eller køre i kørestol trafiksikkert hele vejen rundt. Struer Kommune Østergade Telefax

7 7/ Belægningsprocent Fra opstarten til nu er alle lejligheder udlejet, dvs. belægningsprocent på 100 % Samarbejdsrelationer Fønixgårdens beboere og personale samarbejder med det private og det offentlige netværk bestående af: - Pårørende, søskende, kommunale sagsbehandlere, konsulenter og terapeuter, tandlæger, læger, speciallæger, psykologer, oligofreniteams, psykiatere, fodterapeuter, massører, frisører, andre døgntilbud, daghjem, dagcentre, beskyttede værksteder, fritidstilbud og diverse handicaporganisationer. Da personalet varetager alt omkring den enkelte beboer, er der også samarbejde med taxa, bank, lokale handlende m.v. 4. Trivsel 4.1. Beboerinddragelse Den enkelte beboer deltager efter evne i madlavning, rengøring, tøjvask, havearbejde, diverse indkøb og lignende Koordination af trivsel Der registreres dagligt i Bosted 1 på beboernes trivsel, via samtaler med beboeren, observationer, evalueringer. Derudover registres på beboernes trivsel ud fra samtaler med dagbeskæftigelse, pårørende, og øvrige fritidstilbud. (se endvidere pkt. 7) 4.3. Beboerindflydelse Det er et ønske at levebogrupperne holder ad hoc beboermøder, hvor forskellige hverdags emner diskuteres. Det er et udviklingspunkt for Fønixgården, at vi gerne vil have en mere fast struktur omkring beboermøderne. Der bliver arbejdet med evaluering af pædagogiske tiltag for at beboernes indflydelse/medbestemmelse sikres bedst muligt. 1 Bosted er elektronisk dagbogs-/journaliseringsredskab fra TeamOnline. Struer Kommune Østergade Telefax

8 8/ Beboer- pårørende råd Fønixgården har et beboer- pårørende råd bestående af 2 pårørende, 2 beboere, 2 personaler samt ledelsen. Der afholdes kvartalsvise møder, hvor Fønixgårdens overordnede strategier og tiltag drøftes. Der er nedskrevet forretningsorden, som er godkendt i direktionen og socialudvalget. Referater fra dette sendes til socialudvalget i Struer kommune Nyhedsbreve Der udgives et nyhedsbrev til beboere og pårørende efter hver beboer pårørenderådsmøde ca. 4 x årligt. 5. Magtanvendelse Magtanvendelse og indberetning foregår i henhold til servicelovens cirkulære om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Der arbejdes ud fra Struer Kommunes retningslinjer for indberetning af magtanvendelse og registrering af fysisk og psykisk vold. Her har Struer Kommune har konkret undervist ledelse og medarbejdere i dette. Når der er indberettet magtanvendelse, tages det op til refleksion på teammøde, for at udvikle nye pædagogiske tiltag. Til hjælp for de implicerede i svære situationer, samt ved krisehjælp bruges kommunens konsulent, psykolog fra BST samt supervision. Alle magtanvendelser og registreringer af fysisk og psykisk vold sendes til Struer Kommunes konsulent. Der er udviklet beredskabsplan på stedet for håndtering af magt og vold. Der arbejdes hen imod at bruge Bosted til denne registrering. Struer Kommune Østergade Telefax

9 9/17 6. Ressourcedel 6.1. Personalenormering I har der i Fønixgården i grundnormeringen været tilknyttet 32 medarbejdere på forskelligt timetal gennemsnitligt ca. 32 timer. Derudover en 37 timers støtteperson som tillægsbevilling. Der anvendes timelønnede vikarer svarende til 2 fuldtidsstillinger. Vedrørende boligdelen er der tilknyttet 20 timers pedelansættelse Drift Fønixgården har et rammebudget, som i 2007 har kunnet dække alle personaleudgifter samt driften af servicedelen. Der har tidligere været mulighed for at sælge ydelse til beboerne i form af ledsagelse til ture udover serviceniveauet i Fønixgården. Dette er ikke længere muligt. Det har medført et mindre aktivitetsniveau for flere af beboerne i 2007 i forhold til tidligere. 7. Målsætning og målopfyldelse 7.1. Målsætning for beboerne Som fundament for udvikling af mål for beboere ligger Fønixgårdens vision og værdier, se punkt 3.4. Med udgangspunkt i den enkeltes ressource tilpasses støtten og strukturen i hverdagen, så den enkelte mestrer eget liv på egne præmisser. Støtte op om og udvikle den enkeltes netværk i forhold til pårørende, handicaporganisationer m.v. for at sikre helhed. At udfordre og tilpasse aktiviteter for at udvikle og støtte op om sociale, fysiske og psykiske færdigheder. Gennem evaluering og dokumentation (årlige handleplaner) sikres indsatsen i forhold til den enkelte. At de fysiske rammer, hjælpemidler m.v. løbende tilpasses og udvikles i forhold til den enkelte beboers behov Målopfyldelse Det enkelte menneske med udviklingshæmning tilknyttes to kontaktpersoner, som sammen er ansvarlige for at afdække funktionsniveau Struer Kommune Østergade Telefax

10 10/17 ved hjælp af Kuno Beller og neuropædagogik. Herfra udarbejdes pædagogiske planer og udviklingsprofiler. Fastholde traditioner, hvor pårørende inviteres til at deltage. Inddragelse af de pårørende i hverdagen i forhold til samarbejdet omkring den enkelte beboer. Pårørende informeres gennem nyhedsbreve kvartalsvis omkring personalesammensætning, aktiviteter, hverdagen i huset. Pårørende deltager i handleplansmøder en gang årligt sammen med kommunal sagsbehandler og repræsentant fra dagtilbuddet. Formidle kontakt til diverse organisationer og arrangementer. Ved kontinuerligt at analysere aktiviteter i og udenfor huset for at tilpasse dem til den enkeltes behov og give mulighed for samvær med andre. Tilrettelægge aktiviteter, ferieture og weekendarrangementer med udgangspunkt i beboernes behov. Daglig dokumentation foregår elektronisk i Bosted. Herudfra udarbejdes procesplaner og handleplaner med langsigtede og kortsigtede mål. Uddrag af mål for den enkelte drøftes på teammøder. Der afholdes handleplansmøde en gang årligt jævnfør 141 i Serviceloven. Daglig evaluering af praksis foregår i vagterne, og de notater, der relaterer til den enkeltes beboer, indskrives i Bosted. Indsatsområde: At alle medarbejdere i løbet af 2008 bliver fortrolige med handleplaner, registrering af mål og procesbeskrivelse i Bosted. Der er på Fønixgården etableret projektgrupper omkring forflytning, udsmykning og værkstedsetablering. Det er et indsatsområde, at der i løbet af 2008 udarbejdes projektbeskrivelse på disse områder Målsætning for Fønixgården Det er Fønixgårdens målsætning, at der sker en løbende kompetenceudvikling se endvidere punkt 8. At Fønixgården fremstår som et attraktivt, udviklende tilbud til den relevante målgruppe for at fastholde nuværende og tiltrække nye beboere. At alle pladser er besat med beboere, som falder inden for vores målgruppe. Struer Kommune Østergade Telefax

11 11/17 Udvikle og implementere vidensdeling og fastholde et godt studiemiljø for de ansatte og de studerende. At vi gennem evaluering kontinuerligt reflekterer, analyserer og udvikler praksis Målopfyldelse for Fønixgården Se punkt 8 Udvikle hjemmeside, som løbende ajourføres med relevante tiltag. Visualisere vores tilbud på tilbudsportalen. I løbet af 2008 udarbejdes en folder omkring Fønixgården. Der udarbejdes en profil for Fønixgården på Seminariets praktikoversigt. PR via artikler i fagblade og relevante handicaporganisationer. Faglig aktivitet og deltagelse i konference og lignende i På team- og personalemøder tage faglige emner op. Invitere til faglige input/kurser og supervision fra fagpersoner udefra. Samarbejde med relevante instanser som BST, Oligofreniteam osv. Daglig evaluering kl. 10 og kl. 19 Weekend evaluering kl. 13 og kl. 19 Ud fra disse evalueringer reflekteres, analyseres og noteres i Bosted de udførte tiltag, eller ændres i pædagogisk praksis. Blive mere skarp på at opstille mål og evaluere på disse udvalgte deadlines. Afholdelse af handleplanmøder med målbare strategier. Deltage i visitationsmøder ved aktuelle indflytninger. 8. Kompetenceudvikling 8.1. Status Det sidste års kompetenceudvikling har haft fokus på fusionen af Kærnehuset i Holstebro og Fjordbo Struer. Sammensmeltning af de to kulturer og etablering af ny Fønixgård kultur. Efteråret 2005 udarbejdes vision og værdigrundlag for hele Center Struer 2. 2 Center Struer var i Ringkøbing amt: Struerværkstedet, Fjordbo Thyholm dag og døgn samt Kærnehuset og Fjordbo Struer. Nu er Center Struer blevet Center Nord, og heri indgår Struerværkstedet ikke. Struer Kommune Østergade Telefax

12 12/17 Processen omkring Fønixgården startede allerede i efteråret maj 2006, hvor der blev udarbejdet personlige kompetenceprofiler ud fra en kortlægning af kerneopgaver i de to tilbud. Maj 2006 studietur til Asabo på Fyn samt Vingstedcentret. Processen førte til en sammenfletning af MED,(SR,TR, HK, ledelse og medrepræsentanter) oprettelse af de to teams, samt opstart på fælles kulturforståelse. De to teams blev etableret med udgangspunkt i forskelligheden i MBTI 3 og bredden i kompetenceprofilen, og opgaveløsningen i de tre levebogrupper. Der afholdes fælles teamopstart med en temadag i efteråret Fra efteråret 2006 til indflytning i februar 2007, bliver der lavet forskellige arrangementer og møder for at beboere og personale lærer hinanden bedre at kende. 6. juni 2007 havde vi kursus omkring struktur og forudsigelighed, Tegn til tale og samarbejde. Fønixgården har lavet et tværgående kursus i handicap og psykiatri omkring neuropædagogik og relationer. De faglige tiltag har haft fokus på forståelse, målsætning, introduktion og vidensdeling omkring beboerne. Der er brugt mange ressourcer på værktøjskurser i brug af løn, økonomi, SBSYS, IT, tekst, rengøring, SR, MED, HU 4, ledelse m.v. 2 pædagoger har gennemført diplommodul (i vejledning) til vejleder for pædagogstuderende, og centerlederen har afsluttet diplomuddannelse i ledelse Vurdering og evaluering Den intense fokus på etablering af de to teams har været givet godt ud. Det gode samarbejde personalet imellem har været grundlaget for en god og tryg indflytning og hverdag for beboerne. De pårørende har haft meget anerkendelse til personalet for den gode stemning og det gode samarbejde. Der har været stor imødekommenhed fra alle afdelinger i Struer Kommune i forhold til implementering af alle de nye systemer og værktøj. Centerlederens diplom i ledelse med fokus på fusionen har været et godt styreredskab i fusionen for at hjælpe med til at bevare overblikket Implementering Teamledelse og selvledelse er vi godt i gang med, og vi har brug for kontinuerlig opfølgning på dette. 3 MBTI: Meyer Briggs Type Indicator, som alle medarbejdere blev testet i før sammenlægning. 4 HU: Hovedudvalget i Struer kommune Struer Kommune Østergade Telefax

13 13/17 De to teams har været på Teambuilding med fokus på kommunikation og samarbejde. Vi arbejder stadig på at blive mere klar i mundtlig og skriftlig kommunikation og dokumentation i handleplanerne, både i forhold til status, evaluering og målsætning Supervision Der er etableret 4 supervisionsgrupper, og der er planlagt supervision af 1½ times varighed hver 3. uge. Ledelsen indgår i supervisionsteamene og en medarbejder fra modsatte team superviserer. I disse grupper tages daglige / faglige dilemmaer op. Derudover er der ekstern supervision ad hoc. ved Risskov Oligofreniteam, BST og kommunens konsulent. 9. Ledelse og samarbejdsstrukturer 9.1 Ledelse Der er i Fønixgården en flad ledelsesstruktur, med stor grad af uddelegering. Center lederen er overordnet ansvarlig og refererer til Handicap og psykiatrichefen. Funktionslederen er ansvarlig for den daglige drift. Vi arbejder i Fønixgården med værdibaseret ledelse frem mod selvledelse. Den enkelte medarbejder har høj grad af indflydelse på løsning af opgaver i det daglige arbejde. Ud fra vores vision og værdigrundlag tager den enkelte medarbejder initiativ og ansvar for udvikling af nuværende og nye tiltag. 9.2 Personalepolitik Der er i Fønixgården udarbejdet personalepolitikker ud fra Struer kommunes overordnede politikker, samt de tidligere Kærnehus og Fjordbo politikker. Der har i det sidste år især været arbejdet med misbrugspolitik, ansættelse og afskedigelse, introduktion af nye medarbejdere, koloni og ledsagelsespolitik, magtanvendelser og håndtering af vold. 9.3 Arbejdstilrettelæggelse Der arbejdes i en 6 ugers rulleplan, med vagt hver 3. weekend. Der er udarbejdet rammer omkring helligdage, ferier osv. Der er i Fønixgården fast vågen nattevagt. Beboerne har én hjemmedag ca. hver 6. uge, samt 10 ledsagede kolonidage årligt. Da de fleste beboere er beskæftigede i dagtimerne, er vagterne hovedsageligt eftermiddag og aften. Struer Kommune Østergade Telefax

14 14/ MED-struktur Der er MED (lokaludvalg) på Fønixgården bestående af centerlederen (formand), funktionslederen, TR repræsentant fra pædagogerne fra hvert team, FOA TR fra det ene team og en TR suppleant fra det andet team. Derudover er SR og SR suppleant med fra henholdsvis Øst og Vest team. Den ene af HK erne er fast med som sekretær. Der er nedskrevet forretningsorden, som er godkendt i direktionen og socialudvalget. Sikkerhedsarbejdet er en del af MED. I 2007 fik Fønixgården en Grøn smiley ved uanmeldt arbejdsmiljøtilsyn. 10. Omstilling og effektivitet 10.1 Succeskriterier for tidligere iværksat omstilling og effektivisering 2007-succeskriterier har været: 1. at skabe tryg indflytning for alle beboere, og at pårørende var tilfredse. 2. at bruge de fysiske rammer konstruktivt. 3. at personalet har arbejdet for fælles kultur og har fået en øget forståelse for hinandens kultur. 4. at opstarte kollegial supervision. 5. at afholde kurser internt for at udvikle og fastholde faglig kompetence. 6. at fastholde samarbejdet med dagtilbuddene. 7. at øge samarbejdet med Handicap- og psykiatriafdelingen i Struer Kommune. 8. at øge forståelsen for værktøjer og procedurer i Struer kommune. 9. at oprette en hjemmeside. 10. at oprette elektronisk dagbog og handleplan til beboerne. 11. at udvikle MED og skabe en ny personalehåndbog 12. at afholde MUS samtaler i efteråret at udvikle introduktionsprocedurer for nye medarbejdere. 14. at undersøge muligheder for netværk Status for tidligere iværksat omstilling og effektivisering 1. Indflytning har været en stor opgave, som har krævet det yderste af alle medarbejdere, og vi får i dag tilkendegivelser på, at det for beboere og pårørende har været en god proces. Den gode planlægning før flyttet havde taget højde for nogle af de forudsete problemstillinger, men ved nye lejligheder, nye levebogrupper, ny driftsenhed, ny bankprocedure, læge, adresse, sagsbehandler, tandlæge, osv. er der dukket mange nye opgaver op for Struer Kommune Østergade Telefax

15 15/17 personalet. Det har været udfordrende, udviklende og til tider uoverskueligt. 2. Der er etableret udsmykning af gangarealer og nicher. Der er arbejdet med temaer ud fra beboernes niveau og ønsker. f.eks. kongedronninge niche, bilhjørne, skosjov og prismer. Der har været godt gang i drivhuset og højbedene til alles fornøjelse. Det ene depotrum er inddraget til kreativværksted. 3. Personalet har gennem teammøder og pædagogiske dage udviklet en større forståelse for hinanden og øget samarbejdet i de to teams. 4. Der kører kollegial supervision hver 3. uge fordelt på 4 grupper, hver gruppe er ½-delen af et team. Der er udarbejdet kontrakter i hver gruppe og grupperne kører kontinuerligt. Og det opleves som positivt. 5. Der har været afholdt internt kursus for alle medarbejdere, som har øget den fælles forståelse og målsætningen i den faglige indsats. Derudover har vi afholdt fælles kursus om neuropsykologiske relationer - udbudt til handicap og psykiatri over 2 dage. Et godt kursus hvor der også var mulighed for sparring på tværs af enhederne. 6. Der er ledelsesmæssigt samarbejde på centerlederniveau. Der er inddragelse af kontaktpersoner fra dagtilbuddene ved handleplansmøder. Indsigten og det fleksible samarbejde mellem dag og døgn gennem mellemledermøder er forsvundet, da der i den nye organisation er ny struktur på dette. Det opleves som en mangel. 7. Handicap og Psykiatrichef Lene Hornstrup har fulgt en morgen på Fønixgården og deltaget i personalemøde. Vi har brugt pædagogisk konsulent Mie Jakobsen i forbindelse med magtanvendelse og pædagogiske strategier. Vi har et godt samarbejde med de sociale konsulenter, som deltager ved alle handleplanmøder. Centerleder har deltaget i centerledermøder i ledergruppen i Handicap og Psykiatri. Funktionsleder har deltaget i ét projektmøde omkring dagtilbud i Struer kommune er brugt til at få strukturen på plads, og vi håber på øget samarbejde fremover. 8. Kontorassistenter og ledelse har været på flere værktøjskurser omkring, IT, lønsystem, økonomi og SBSYS. Der har været mange møder med forskellige videnspersoner i kommunen omkring økonomi, boligselskab, løn osv. Der har i hele forløbet været en fantastisk god støtte til os fra de forskellige personer i administrationen i Struer kommune. 9. Vi fået vores egen hjemmeside centernord.struer.dk (ikke www foran), og den kan vi hermed bygge videre på. Der er nøglepersoner, som har kørt denne proces. 10.Vi har indført Bosted systemet, og den daglige rapportering sker nu i dette medie; der er opstartet procesplaner. Personalet er nu tryg ved at bruge systemet og er klar til at gå ind i nogle flere af de mange muligheder, systemet byder på. 11.MED (lokaludvalg) har arbejdet på at få strategier for gennemgang af magtanvendelser, og for at få lavet politikker på misbrug, magtanvendelse, ansættelse og afskedigelse, introduktion af nye personaler, MUS materiale, medicinhåndtering og andre samarbejdes relationer. Struer Kommune Østergade Telefax

16 16/17 Der er endnu flere personalepolitikker, der mangler en grundig gennemgang af MED, blandt andet APV. 12.Der blev afholdt MUS med alle medarbejdere, og de nye kompetenceprofiler og udviklingsforslag lægger nu op til et ansvarligt samarbejde mellem den enkelte medarbejder, teamet og ledelsen. 13.Der er lavet forslag til introduktionsmateriale og mentorordning for nyansatte dette materiale skal tages op til evaluering i MED i det næste år. 14.Der er ikke prioriteret at undersøge muligheder for netværk, da fokus har været på indflytning Mål for Udarbejde APV ud fra AI 5 konceptet. 2. Evaluere på personalehåndbog og politikker. 3. Udbygge og forbedre hjemmesiden. 4. Registrering af mål og delmål, og strategivurdering i Bosted. 5. Forbedre markedsføringsstrategierne. 6. Udvikle vores egen pjece om Fønixgården. 7. Skrive artikler i fagbladene. 8. Afholde kurser for os selv og andre i Fønixgården. 5 AI = apriciative inquiry, anerkendende samtale, problemløsende tilgang med afsæt i muligheder frem for begrænsninger. Struer Kommune Østergade Telefax

17 17/ Succeskriterier for målopfyldelse At der udarbejdes en brugbar APV ud fra AI konceptet, foråret Evaluering af intromaterialet, lave tidslinje i 2008 for gennemgang af forskellige politikker i personalehåndbogen. 3. At kommende kunder og nye medarbejdere kan finde relevante og opdaterede oplysninger om Fønixgården på vores hjemmeside. At hjemmesiden hele tiden er opdateret med nye billeder og gode historier om dagligdagen på Fønixgården. Månedlig opfølgning ved nøgleperson. 4. Handleplanernes mål og delmål er genkendelige og funktionelle i dagligdagens registrering, og at det er muligt at lave nærværende og brugbare evalueringer i Bostedsystemet. At der udarbejdes procesbeskrivelser på alle beboere inden sommeren At politikerne og den almene borger i Struer kommune forstår lidt mere om hvad vi er for nogen på Fønixgården, blandt andet ved en bedre pressedækning. Minimum i avisen 2 gange i At vi inden påske 2008 får en flot pjece om Fønixgården til nye beboere og nye personaler, samt en pjece der kan tiltrække nye relevante beboere, som passer ind i vores målgruppe. 7. At der i foråret 2008 bliver skrevet artikler i fagbladene. 8. At vi i foråret afholder AI kursus og supervisionsuddannelse for egne og andre. PAS-kursus, Marte Meo-kursus, samt være opmærksom på efter- og videreuddannelse gennem VISU, VISS, og andre. Udarbejdet af ergoterapeut Mette Østergård, pædagog Monica Andersen, funktionsleder Anne-Marie Thorsteinsson, og centerleder Anni Schøtt. Struer Kommune Østergade Telefax

Virksomhedsplan. Fønixgården

Virksomhedsplan. Fønixgården August 2011 Virksomhedsplan Fønixgården 2011-13 Struer Kommune Østergade 11-15 Telefax 96 84 81 09 2/16 1. Indledning... 3 2. Vision, formål, værdier... 3 2.1. Vision... 3 2.2. Formål... 3 2.3. Værdier...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Agerbækhuse. Virksomhedsplan 2009

Agerbækhuse. Virksomhedsplan 2009 Agerbækhuse Virksomhedsplan 2009 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 3 Organisationsforhold 4 Ydelser og arbejdsområde 4 Struktur og ledelse 4 Personale oversigt og ændringer siden sidst 5 Mål 5 Siden sidst

Læs mere

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse).

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse). PRÆSENTATION. Denne virksomhedsplan er den første, der er udarbejdet inden for rammerne af den nye virksomhedsplanskabelon, som er udfærdiget til brug for institutionerne i Faxe Kommune. Materialet dækker

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere