Virksomhedsplan. Fønixgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Fønixgården"

Transkript

1 December 2007 Virksomhedsplan Fønixgården 2007 Struer Kommune Østergade Telefax

2 2/17 1. Indledning Forandringer Institutionens opgaver Pladsantal Visitation og tilsyn Målgruppe Formål og værdier Personale Uddannelse af elever og studerende Fysiske rammer Belægningsprocent Samarbejdsrelationer Trivsel Beboerinddragelse Koordination af trivsel Beboerindflydelse Beboer- pårørende råd Nyhedsbreve Magtanvendelse Ressourcedel Personalenormering Drift Målsætning og målopfyldelse Målsætning for beboerne Målopfyldelse Målsætning for Fønixgården Målopfyldelse for Fønixgården Kompetenceudvikling Status Vurdering og evaluering Implementering Supervision Ledelse og samarbejdsstrukturer Ledelse Personalepolitik Arbejdstilrettelæggelse MED-struktur Omstilling og effektivitet Succeskriterier for tidligere iværksat omstilling og effektivisering Status for tidligere iværksat omstilling og effektivisering Mål for Succeskriterier for målopfyldelse Struer Kommune Østergade Telefax

3 3/17 1. Indledning Fønixgården, Fjordvejen 28, 7600 Struer Dette er Fønixgårdens første virksomhedsplan. Vi holdt rejsegilde den 22. juni 2006, indvielse den 2. februar 2007 og indflytning den 5. februar af de første 20 beboere. 2. Forandringer I løbet af 2006 og 2007 har vi arbejdet med: Personale kompetenceprofil teamopstart Beboer-/pårørenderåd Kommunalreform ny driftsherre ny IT løn økonomi 92 ændres til 85/ 108. Traditioner sommerfest, julefest, koloni. Beboere flytter Fagligt netværk reduceret, da amtet blev nedlagt. Det nuværende faglige niveau er fastholdt i forhold til handleplaner og faglig indsats. Etablering af MED, opbygning af personalehåndbog, politikker. Arbejdsproces med at få lavet ny flad ledelsesstruktur, differentieret ledelse, -> selvledelse. Arbejdsproces at få lavet hverdagsstruktur for beboerne og kontaktpersonsopgaver. Oprettelse af supervisionsgrupper. Samarbejde i Center Nord mellem Fjordbo og Fønixgården. Samarbejde med Handicap- og psykiatriafdelingen, og centerledermøder i Struer Kommune. Samarbejde administrativt i Struer kommune. Tilsyn fra Struer kommune og Arbejdstilsynet. Udbedre, observere og forbedre på de fysiske rammer på Fønixgården. Budgetter og beboerregnskab. Lønsumsstyring. Oprettelse af hjemmeside. Og masser af daglig drift med udvikling i. 3. Institutionens opgaver Fønixgården er beliggende Fjordvejen 28, Bremdal 3 km fra Struer i et parcelhusområde tæt på åbne arealer og Limfjorden. Beboerne bor i egne handicapvenlige 2 rums lejligheder. Der ydes hjælp efter 85 i serviceloven. Servicearealet er indrettet efter 108. Struer Kommune Østergade Telefax

4 4/ Pladsantal Der er 24 lejligheder, som drives af Struer Kommune som kommunalt boligselskab. 3.2 Visitation og tilsyn Der visiteres gennem Handicap- og Psykiatriafdelingen til de 24 lejligheder. Visitationsenheden er bestående af pædagogisk konsulent, handicap- og psykiatrichefen, socialkonsulenterne, samt lederen af Fønixgården. Ved behov for visitation rettes henvendelse til socialkonsulenterne i Handicap- og psykiatriafdelingen Målgruppe Målgruppen er mennesker fra 18 år med udviklingshæmning. Fønixgårdens beboere har betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau og behov for fysisk hjælp, guidning og struktur hele døgnet. Beboernes er på gennemsnitlig udviklingstrin fra 0 3 år. En del har svære kommunikationsproblemer, sociale problemstillinger, fysiske og psykiske handicaps, udadreagerende adfærd, samt problemer med ADL funktioner Vision, formål og værdier Fønixgården står for udviklende relationsarbejde, Vision 2011 Et dynamisk døgntilbud til voksne mennesker med udviklingshæmning. Kendt for: Faglighed og dokumentation Målrettet specialisering Respekt for den enkelte Bevægelse og trivsel Høj kvalitet og bæredygtighed Samarbejde og sammenhæng Formålet med Fønixgården er at skabe trivsel og udvikling ud fra den enkeltes ressourcer og behov. Skabe rammer og struktur omkring det enkelte menneskes liv. På Fønixgården danner værdier rammen for opbygning af den fælles kultur, og kulturen danner rammen for efterlevelsen af værdier. Der arbejdes ud fra følgende værdier: Ansvarlighed Klarhed over ansvarsområderne, frihed til at turde, accept, tolerance, kollegial omtanke, målrettethed, villighed til at forfølge må- Struer Kommune Østergade Telefax

5 5/17 let/visionen, arbejdsmoral, ansvarlighed for egne og helhedens opgaver. Trivsel og tillid Troværdighed, selvindsigt, selvtillid, selvværd, lydhørhed, opbakning, anerkendelse. God omsorg Tålmodighed, empati, opmærksomhed og nærvær, styrke egenomsorg, troværdighed, udfordre nærmeste udviklingszone (NUZO). Respekt Bruge den enkeltes potentialer, give tid til at lytte, være til stede, respekt for forskellighed, loyalitet, ærlighed, åbenhed. Engagement At forfølge målet og fejre succeser, positiv indstilling til arbejdet, føle man gør en forskel, indflydelse og medbestemmelse, motivation, anerkendelse for initiativ og indsats. På tværs af værdierne: Økonomisk bæredygtighed Dialog, god kommunikation, humor, tværgående samarbejde, tværfagligt samarbejde Konstruktiv feed back, konstruktiv problemløsning Rummelighed Vækst Udvikling, bevægelse, refleksion Faglighed, lære nyt, lære fra sig, vidensopsamling/vidensformidling Kvalitet Dokumentation og formidling Målrettet, velforberedt, kende visionen Kreativ, idérig og visionær Struer Kommune Østergade Telefax

6 6/ Personale Centerleder for Center Nord er 4/5 ledelse på Fønixgården og 1/5 ledelse på Fjordbo Thyholm. Der er en funktionsleder på Fønixgården. Der er to deltidsansatte kontorassistenter. Personalet er delt i to teams: Team Vest og Team Øst. Der er knyttet 12 beboere til hvert team. Personaleteamene er sammensat efter kompetenceprofiler og MBTI personlighedsprofiler, så de dækker den enkelte beboers behov bedst muligt. De tværfaglige teams er sammensat af en faglig gruppe med kontaktpersonansvar: pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og social- og sundhedsassistenter /hjælpere. Det tværgående serviceteam, hvor der er ansat serviceassistenter, omsorgshjælpere og social- og sundhedshjælpere, er knyttet til de to teams. Derudover er der fastansat to omsorgshjælpere i nattevagt Uddannelse af elever og studerende Fønixgården er praktikuddannelsessted for 2 pædagogstuderende 2 gange årligt i halvårs lønnet praktik fra Holstebro Pædagogseminarium Fysiske rammer Fønixgården er nybygget med overtagelse den 2. februar Der er 24 lejligheder á 53 m2, 2-rums med toilet og bad. Til lejlighederne indgår en del af fællesarealet, som består af 3 levebogrupper. Levebogrupperne indeholder køkken, stue, bryggers og viktualierum. Servicearealet indeholder mødelokaler, 5 kontorer, vagtværelse, depot, pedelkontor, baderum, vaskerum, garderobe, 1 personaletoilet med bad, 4 personaletoiletter og 1 handicaptoilet. Derudover er der dobbelt buscarport og cykelskur, udendørs depot til haveredskaber m.v., depot til hygiejneartikler og opmagasineringsdepoter til de 24 lejligheder. Fønixgården er bygget som en firlænget gård, hvor der i midten er en helt fantastisk sansehave, hvor der er 4 store terrasser, drivhus, kørestolsgynge, lysthus, sandkasse m.v. Uden om Fønixgården er der anlagt frugthave, og der er gynger, trampolin og bålsted. Hele Fønixgården er omkranset af flisebelagt sti med mulighed for at kunne cykle, gå eller køre i kørestol trafiksikkert hele vejen rundt. Struer Kommune Østergade Telefax

7 7/ Belægningsprocent Fra opstarten til nu er alle lejligheder udlejet, dvs. belægningsprocent på 100 % Samarbejdsrelationer Fønixgårdens beboere og personale samarbejder med det private og det offentlige netværk bestående af: - Pårørende, søskende, kommunale sagsbehandlere, konsulenter og terapeuter, tandlæger, læger, speciallæger, psykologer, oligofreniteams, psykiatere, fodterapeuter, massører, frisører, andre døgntilbud, daghjem, dagcentre, beskyttede værksteder, fritidstilbud og diverse handicaporganisationer. Da personalet varetager alt omkring den enkelte beboer, er der også samarbejde med taxa, bank, lokale handlende m.v. 4. Trivsel 4.1. Beboerinddragelse Den enkelte beboer deltager efter evne i madlavning, rengøring, tøjvask, havearbejde, diverse indkøb og lignende Koordination af trivsel Der registreres dagligt i Bosted 1 på beboernes trivsel, via samtaler med beboeren, observationer, evalueringer. Derudover registres på beboernes trivsel ud fra samtaler med dagbeskæftigelse, pårørende, og øvrige fritidstilbud. (se endvidere pkt. 7) 4.3. Beboerindflydelse Det er et ønske at levebogrupperne holder ad hoc beboermøder, hvor forskellige hverdags emner diskuteres. Det er et udviklingspunkt for Fønixgården, at vi gerne vil have en mere fast struktur omkring beboermøderne. Der bliver arbejdet med evaluering af pædagogiske tiltag for at beboernes indflydelse/medbestemmelse sikres bedst muligt. 1 Bosted er elektronisk dagbogs-/journaliseringsredskab fra TeamOnline. Struer Kommune Østergade Telefax

8 8/ Beboer- pårørende råd Fønixgården har et beboer- pårørende råd bestående af 2 pårørende, 2 beboere, 2 personaler samt ledelsen. Der afholdes kvartalsvise møder, hvor Fønixgårdens overordnede strategier og tiltag drøftes. Der er nedskrevet forretningsorden, som er godkendt i direktionen og socialudvalget. Referater fra dette sendes til socialudvalget i Struer kommune Nyhedsbreve Der udgives et nyhedsbrev til beboere og pårørende efter hver beboer pårørenderådsmøde ca. 4 x årligt. 5. Magtanvendelse Magtanvendelse og indberetning foregår i henhold til servicelovens cirkulære om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Der arbejdes ud fra Struer Kommunes retningslinjer for indberetning af magtanvendelse og registrering af fysisk og psykisk vold. Her har Struer Kommune har konkret undervist ledelse og medarbejdere i dette. Når der er indberettet magtanvendelse, tages det op til refleksion på teammøde, for at udvikle nye pædagogiske tiltag. Til hjælp for de implicerede i svære situationer, samt ved krisehjælp bruges kommunens konsulent, psykolog fra BST samt supervision. Alle magtanvendelser og registreringer af fysisk og psykisk vold sendes til Struer Kommunes konsulent. Der er udviklet beredskabsplan på stedet for håndtering af magt og vold. Der arbejdes hen imod at bruge Bosted til denne registrering. Struer Kommune Østergade Telefax

9 9/17 6. Ressourcedel 6.1. Personalenormering I har der i Fønixgården i grundnormeringen været tilknyttet 32 medarbejdere på forskelligt timetal gennemsnitligt ca. 32 timer. Derudover en 37 timers støtteperson som tillægsbevilling. Der anvendes timelønnede vikarer svarende til 2 fuldtidsstillinger. Vedrørende boligdelen er der tilknyttet 20 timers pedelansættelse Drift Fønixgården har et rammebudget, som i 2007 har kunnet dække alle personaleudgifter samt driften af servicedelen. Der har tidligere været mulighed for at sælge ydelse til beboerne i form af ledsagelse til ture udover serviceniveauet i Fønixgården. Dette er ikke længere muligt. Det har medført et mindre aktivitetsniveau for flere af beboerne i 2007 i forhold til tidligere. 7. Målsætning og målopfyldelse 7.1. Målsætning for beboerne Som fundament for udvikling af mål for beboere ligger Fønixgårdens vision og værdier, se punkt 3.4. Med udgangspunkt i den enkeltes ressource tilpasses støtten og strukturen i hverdagen, så den enkelte mestrer eget liv på egne præmisser. Støtte op om og udvikle den enkeltes netværk i forhold til pårørende, handicaporganisationer m.v. for at sikre helhed. At udfordre og tilpasse aktiviteter for at udvikle og støtte op om sociale, fysiske og psykiske færdigheder. Gennem evaluering og dokumentation (årlige handleplaner) sikres indsatsen i forhold til den enkelte. At de fysiske rammer, hjælpemidler m.v. løbende tilpasses og udvikles i forhold til den enkelte beboers behov Målopfyldelse Det enkelte menneske med udviklingshæmning tilknyttes to kontaktpersoner, som sammen er ansvarlige for at afdække funktionsniveau Struer Kommune Østergade Telefax

10 10/17 ved hjælp af Kuno Beller og neuropædagogik. Herfra udarbejdes pædagogiske planer og udviklingsprofiler. Fastholde traditioner, hvor pårørende inviteres til at deltage. Inddragelse af de pårørende i hverdagen i forhold til samarbejdet omkring den enkelte beboer. Pårørende informeres gennem nyhedsbreve kvartalsvis omkring personalesammensætning, aktiviteter, hverdagen i huset. Pårørende deltager i handleplansmøder en gang årligt sammen med kommunal sagsbehandler og repræsentant fra dagtilbuddet. Formidle kontakt til diverse organisationer og arrangementer. Ved kontinuerligt at analysere aktiviteter i og udenfor huset for at tilpasse dem til den enkeltes behov og give mulighed for samvær med andre. Tilrettelægge aktiviteter, ferieture og weekendarrangementer med udgangspunkt i beboernes behov. Daglig dokumentation foregår elektronisk i Bosted. Herudfra udarbejdes procesplaner og handleplaner med langsigtede og kortsigtede mål. Uddrag af mål for den enkelte drøftes på teammøder. Der afholdes handleplansmøde en gang årligt jævnfør 141 i Serviceloven. Daglig evaluering af praksis foregår i vagterne, og de notater, der relaterer til den enkeltes beboer, indskrives i Bosted. Indsatsområde: At alle medarbejdere i løbet af 2008 bliver fortrolige med handleplaner, registrering af mål og procesbeskrivelse i Bosted. Der er på Fønixgården etableret projektgrupper omkring forflytning, udsmykning og værkstedsetablering. Det er et indsatsområde, at der i løbet af 2008 udarbejdes projektbeskrivelse på disse områder Målsætning for Fønixgården Det er Fønixgårdens målsætning, at der sker en løbende kompetenceudvikling se endvidere punkt 8. At Fønixgården fremstår som et attraktivt, udviklende tilbud til den relevante målgruppe for at fastholde nuværende og tiltrække nye beboere. At alle pladser er besat med beboere, som falder inden for vores målgruppe. Struer Kommune Østergade Telefax

11 11/17 Udvikle og implementere vidensdeling og fastholde et godt studiemiljø for de ansatte og de studerende. At vi gennem evaluering kontinuerligt reflekterer, analyserer og udvikler praksis Målopfyldelse for Fønixgården Se punkt 8 Udvikle hjemmeside, som løbende ajourføres med relevante tiltag. Visualisere vores tilbud på tilbudsportalen. I løbet af 2008 udarbejdes en folder omkring Fønixgården. Der udarbejdes en profil for Fønixgården på Seminariets praktikoversigt. PR via artikler i fagblade og relevante handicaporganisationer. Faglig aktivitet og deltagelse i konference og lignende i På team- og personalemøder tage faglige emner op. Invitere til faglige input/kurser og supervision fra fagpersoner udefra. Samarbejde med relevante instanser som BST, Oligofreniteam osv. Daglig evaluering kl. 10 og kl. 19 Weekend evaluering kl. 13 og kl. 19 Ud fra disse evalueringer reflekteres, analyseres og noteres i Bosted de udførte tiltag, eller ændres i pædagogisk praksis. Blive mere skarp på at opstille mål og evaluere på disse udvalgte deadlines. Afholdelse af handleplanmøder med målbare strategier. Deltage i visitationsmøder ved aktuelle indflytninger. 8. Kompetenceudvikling 8.1. Status Det sidste års kompetenceudvikling har haft fokus på fusionen af Kærnehuset i Holstebro og Fjordbo Struer. Sammensmeltning af de to kulturer og etablering af ny Fønixgård kultur. Efteråret 2005 udarbejdes vision og værdigrundlag for hele Center Struer 2. 2 Center Struer var i Ringkøbing amt: Struerværkstedet, Fjordbo Thyholm dag og døgn samt Kærnehuset og Fjordbo Struer. Nu er Center Struer blevet Center Nord, og heri indgår Struerværkstedet ikke. Struer Kommune Østergade Telefax

12 12/17 Processen omkring Fønixgården startede allerede i efteråret maj 2006, hvor der blev udarbejdet personlige kompetenceprofiler ud fra en kortlægning af kerneopgaver i de to tilbud. Maj 2006 studietur til Asabo på Fyn samt Vingstedcentret. Processen førte til en sammenfletning af MED,(SR,TR, HK, ledelse og medrepræsentanter) oprettelse af de to teams, samt opstart på fælles kulturforståelse. De to teams blev etableret med udgangspunkt i forskelligheden i MBTI 3 og bredden i kompetenceprofilen, og opgaveløsningen i de tre levebogrupper. Der afholdes fælles teamopstart med en temadag i efteråret Fra efteråret 2006 til indflytning i februar 2007, bliver der lavet forskellige arrangementer og møder for at beboere og personale lærer hinanden bedre at kende. 6. juni 2007 havde vi kursus omkring struktur og forudsigelighed, Tegn til tale og samarbejde. Fønixgården har lavet et tværgående kursus i handicap og psykiatri omkring neuropædagogik og relationer. De faglige tiltag har haft fokus på forståelse, målsætning, introduktion og vidensdeling omkring beboerne. Der er brugt mange ressourcer på værktøjskurser i brug af løn, økonomi, SBSYS, IT, tekst, rengøring, SR, MED, HU 4, ledelse m.v. 2 pædagoger har gennemført diplommodul (i vejledning) til vejleder for pædagogstuderende, og centerlederen har afsluttet diplomuddannelse i ledelse Vurdering og evaluering Den intense fokus på etablering af de to teams har været givet godt ud. Det gode samarbejde personalet imellem har været grundlaget for en god og tryg indflytning og hverdag for beboerne. De pårørende har haft meget anerkendelse til personalet for den gode stemning og det gode samarbejde. Der har været stor imødekommenhed fra alle afdelinger i Struer Kommune i forhold til implementering af alle de nye systemer og værktøj. Centerlederens diplom i ledelse med fokus på fusionen har været et godt styreredskab i fusionen for at hjælpe med til at bevare overblikket Implementering Teamledelse og selvledelse er vi godt i gang med, og vi har brug for kontinuerlig opfølgning på dette. 3 MBTI: Meyer Briggs Type Indicator, som alle medarbejdere blev testet i før sammenlægning. 4 HU: Hovedudvalget i Struer kommune Struer Kommune Østergade Telefax

13 13/17 De to teams har været på Teambuilding med fokus på kommunikation og samarbejde. Vi arbejder stadig på at blive mere klar i mundtlig og skriftlig kommunikation og dokumentation i handleplanerne, både i forhold til status, evaluering og målsætning Supervision Der er etableret 4 supervisionsgrupper, og der er planlagt supervision af 1½ times varighed hver 3. uge. Ledelsen indgår i supervisionsteamene og en medarbejder fra modsatte team superviserer. I disse grupper tages daglige / faglige dilemmaer op. Derudover er der ekstern supervision ad hoc. ved Risskov Oligofreniteam, BST og kommunens konsulent. 9. Ledelse og samarbejdsstrukturer 9.1 Ledelse Der er i Fønixgården en flad ledelsesstruktur, med stor grad af uddelegering. Center lederen er overordnet ansvarlig og refererer til Handicap og psykiatrichefen. Funktionslederen er ansvarlig for den daglige drift. Vi arbejder i Fønixgården med værdibaseret ledelse frem mod selvledelse. Den enkelte medarbejder har høj grad af indflydelse på løsning af opgaver i det daglige arbejde. Ud fra vores vision og værdigrundlag tager den enkelte medarbejder initiativ og ansvar for udvikling af nuværende og nye tiltag. 9.2 Personalepolitik Der er i Fønixgården udarbejdet personalepolitikker ud fra Struer kommunes overordnede politikker, samt de tidligere Kærnehus og Fjordbo politikker. Der har i det sidste år især været arbejdet med misbrugspolitik, ansættelse og afskedigelse, introduktion af nye medarbejdere, koloni og ledsagelsespolitik, magtanvendelser og håndtering af vold. 9.3 Arbejdstilrettelæggelse Der arbejdes i en 6 ugers rulleplan, med vagt hver 3. weekend. Der er udarbejdet rammer omkring helligdage, ferier osv. Der er i Fønixgården fast vågen nattevagt. Beboerne har én hjemmedag ca. hver 6. uge, samt 10 ledsagede kolonidage årligt. Da de fleste beboere er beskæftigede i dagtimerne, er vagterne hovedsageligt eftermiddag og aften. Struer Kommune Østergade Telefax

14 14/ MED-struktur Der er MED (lokaludvalg) på Fønixgården bestående af centerlederen (formand), funktionslederen, TR repræsentant fra pædagogerne fra hvert team, FOA TR fra det ene team og en TR suppleant fra det andet team. Derudover er SR og SR suppleant med fra henholdsvis Øst og Vest team. Den ene af HK erne er fast med som sekretær. Der er nedskrevet forretningsorden, som er godkendt i direktionen og socialudvalget. Sikkerhedsarbejdet er en del af MED. I 2007 fik Fønixgården en Grøn smiley ved uanmeldt arbejdsmiljøtilsyn. 10. Omstilling og effektivitet 10.1 Succeskriterier for tidligere iværksat omstilling og effektivisering 2007-succeskriterier har været: 1. at skabe tryg indflytning for alle beboere, og at pårørende var tilfredse. 2. at bruge de fysiske rammer konstruktivt. 3. at personalet har arbejdet for fælles kultur og har fået en øget forståelse for hinandens kultur. 4. at opstarte kollegial supervision. 5. at afholde kurser internt for at udvikle og fastholde faglig kompetence. 6. at fastholde samarbejdet med dagtilbuddene. 7. at øge samarbejdet med Handicap- og psykiatriafdelingen i Struer Kommune. 8. at øge forståelsen for værktøjer og procedurer i Struer kommune. 9. at oprette en hjemmeside. 10. at oprette elektronisk dagbog og handleplan til beboerne. 11. at udvikle MED og skabe en ny personalehåndbog 12. at afholde MUS samtaler i efteråret at udvikle introduktionsprocedurer for nye medarbejdere. 14. at undersøge muligheder for netværk Status for tidligere iværksat omstilling og effektivisering 1. Indflytning har været en stor opgave, som har krævet det yderste af alle medarbejdere, og vi får i dag tilkendegivelser på, at det for beboere og pårørende har været en god proces. Den gode planlægning før flyttet havde taget højde for nogle af de forudsete problemstillinger, men ved nye lejligheder, nye levebogrupper, ny driftsenhed, ny bankprocedure, læge, adresse, sagsbehandler, tandlæge, osv. er der dukket mange nye opgaver op for Struer Kommune Østergade Telefax

15 15/17 personalet. Det har været udfordrende, udviklende og til tider uoverskueligt. 2. Der er etableret udsmykning af gangarealer og nicher. Der er arbejdet med temaer ud fra beboernes niveau og ønsker. f.eks. kongedronninge niche, bilhjørne, skosjov og prismer. Der har været godt gang i drivhuset og højbedene til alles fornøjelse. Det ene depotrum er inddraget til kreativværksted. 3. Personalet har gennem teammøder og pædagogiske dage udviklet en større forståelse for hinanden og øget samarbejdet i de to teams. 4. Der kører kollegial supervision hver 3. uge fordelt på 4 grupper, hver gruppe er ½-delen af et team. Der er udarbejdet kontrakter i hver gruppe og grupperne kører kontinuerligt. Og det opleves som positivt. 5. Der har været afholdt internt kursus for alle medarbejdere, som har øget den fælles forståelse og målsætningen i den faglige indsats. Derudover har vi afholdt fælles kursus om neuropsykologiske relationer - udbudt til handicap og psykiatri over 2 dage. Et godt kursus hvor der også var mulighed for sparring på tværs af enhederne. 6. Der er ledelsesmæssigt samarbejde på centerlederniveau. Der er inddragelse af kontaktpersoner fra dagtilbuddene ved handleplansmøder. Indsigten og det fleksible samarbejde mellem dag og døgn gennem mellemledermøder er forsvundet, da der i den nye organisation er ny struktur på dette. Det opleves som en mangel. 7. Handicap og Psykiatrichef Lene Hornstrup har fulgt en morgen på Fønixgården og deltaget i personalemøde. Vi har brugt pædagogisk konsulent Mie Jakobsen i forbindelse med magtanvendelse og pædagogiske strategier. Vi har et godt samarbejde med de sociale konsulenter, som deltager ved alle handleplanmøder. Centerleder har deltaget i centerledermøder i ledergruppen i Handicap og Psykiatri. Funktionsleder har deltaget i ét projektmøde omkring dagtilbud i Struer kommune er brugt til at få strukturen på plads, og vi håber på øget samarbejde fremover. 8. Kontorassistenter og ledelse har været på flere værktøjskurser omkring, IT, lønsystem, økonomi og SBSYS. Der har været mange møder med forskellige videnspersoner i kommunen omkring økonomi, boligselskab, løn osv. Der har i hele forløbet været en fantastisk god støtte til os fra de forskellige personer i administrationen i Struer kommune. 9. Vi fået vores egen hjemmeside centernord.struer.dk (ikke www foran), og den kan vi hermed bygge videre på. Der er nøglepersoner, som har kørt denne proces. 10.Vi har indført Bosted systemet, og den daglige rapportering sker nu i dette medie; der er opstartet procesplaner. Personalet er nu tryg ved at bruge systemet og er klar til at gå ind i nogle flere af de mange muligheder, systemet byder på. 11.MED (lokaludvalg) har arbejdet på at få strategier for gennemgang af magtanvendelser, og for at få lavet politikker på misbrug, magtanvendelse, ansættelse og afskedigelse, introduktion af nye personaler, MUS materiale, medicinhåndtering og andre samarbejdes relationer. Struer Kommune Østergade Telefax

16 16/17 Der er endnu flere personalepolitikker, der mangler en grundig gennemgang af MED, blandt andet APV. 12.Der blev afholdt MUS med alle medarbejdere, og de nye kompetenceprofiler og udviklingsforslag lægger nu op til et ansvarligt samarbejde mellem den enkelte medarbejder, teamet og ledelsen. 13.Der er lavet forslag til introduktionsmateriale og mentorordning for nyansatte dette materiale skal tages op til evaluering i MED i det næste år. 14.Der er ikke prioriteret at undersøge muligheder for netværk, da fokus har været på indflytning Mål for Udarbejde APV ud fra AI 5 konceptet. 2. Evaluere på personalehåndbog og politikker. 3. Udbygge og forbedre hjemmesiden. 4. Registrering af mål og delmål, og strategivurdering i Bosted. 5. Forbedre markedsføringsstrategierne. 6. Udvikle vores egen pjece om Fønixgården. 7. Skrive artikler i fagbladene. 8. Afholde kurser for os selv og andre i Fønixgården. 5 AI = apriciative inquiry, anerkendende samtale, problemløsende tilgang med afsæt i muligheder frem for begrænsninger. Struer Kommune Østergade Telefax

17 17/ Succeskriterier for målopfyldelse At der udarbejdes en brugbar APV ud fra AI konceptet, foråret Evaluering af intromaterialet, lave tidslinje i 2008 for gennemgang af forskellige politikker i personalehåndbogen. 3. At kommende kunder og nye medarbejdere kan finde relevante og opdaterede oplysninger om Fønixgården på vores hjemmeside. At hjemmesiden hele tiden er opdateret med nye billeder og gode historier om dagligdagen på Fønixgården. Månedlig opfølgning ved nøgleperson. 4. Handleplanernes mål og delmål er genkendelige og funktionelle i dagligdagens registrering, og at det er muligt at lave nærværende og brugbare evalueringer i Bostedsystemet. At der udarbejdes procesbeskrivelser på alle beboere inden sommeren At politikerne og den almene borger i Struer kommune forstår lidt mere om hvad vi er for nogen på Fønixgården, blandt andet ved en bedre pressedækning. Minimum i avisen 2 gange i At vi inden påske 2008 får en flot pjece om Fønixgården til nye beboere og nye personaler, samt en pjece der kan tiltrække nye relevante beboere, som passer ind i vores målgruppe. 7. At der i foråret 2008 bliver skrevet artikler i fagbladene. 8. At vi i foråret afholder AI kursus og supervisionsuddannelse for egne og andre. PAS-kursus, Marte Meo-kursus, samt være opmærksom på efter- og videreuddannelse gennem VISU, VISS, og andre. Udarbejdet af ergoterapeut Mette Østergård, pædagog Monica Andersen, funktionsleder Anne-Marie Thorsteinsson, og centerleder Anni Schøtt. Struer Kommune Østergade Telefax

Virksomhedsplan. Fønixgården

Virksomhedsplan. Fønixgården August 2011 Virksomhedsplan Fønixgården 2011-13 Struer Kommune Østergade 11-15 Telefax 96 84 81 09 2/16 1. Indledning... 3 2. Vision, formål, værdier... 3 2.1. Vision... 3 2.2. Formål... 3 2.3. Værdier...

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Servicedeklaration for Else Hus 2015

Servicedeklaration for Else Hus 2015 Servicedeklaration for Else Hus 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 8-15, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 18 20 Forstander Jette Kofoed Hjemmeside: www.else-hus.dk E-mail: elsehus@regionsjaelland.dk Indledning

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Virksomhedsgrundlag - 2005

Virksomhedsgrundlag - 2005 VISITATIONS T E A M E T V i s i t a t i o n s t e a m e t s m i s s i o n V i s i t a t i o n s t e a m e t s v æ r d i e r K v a l i t e t s o p f ø l g n i n g M å l s æ t n i n g e r Virksomhedsgrundlag

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er:

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: forundringsparat, som grundlag for udvikling begejstring og fællesskab ordentlighed i det vi siger og gør. 1 Praktiske oplysninger Holmehøjvej

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Bækholmsk len Odense Kommune

Bækholmsk len Odense Kommune Bækholmsk len Odense Kommune 31. august 2006 Status på skolens evalueringskultur, august 2006 Baggrund: Bækholmskolen blev etableret august 2003 som Odense Kommunes heldagsskole for elever mellem 7-13

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-Mail:

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere