Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015"

Transkript

1 Dato: Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes ret til hurtig udredning, udsender Statens Seruminstitut (SSI) hvert kvartal opgørelser, der viser, hvordan de enkelte regioner ligger i forhold til hinanden og i forhold til landsgennemsnittet, for så vidt angår overholdelsesgrader og antal forløb. Sideløbende med disse nationale opgørelser er det i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse, idet det kun kvartalsvist er muligt at lave sammenligninger med de landsdækkende data fra SSI. Notatet der offentliggøres i august, vil indeholde data til og med maj måned. Data for juni og juli er på nuværende tidspunkt ikke validt. Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse på månedsniveau for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og det regionale behandlingsmål. For kræft- og hjertepakker måles tiden fra henvisning er modtaget til behandling påbegyndes. Den eneste forskel er, at der på hjerteområdet er færre pakker end på kræftområdet, og i nogle tilfælde er der på hjerteområdet kun mål for delprocesserne. I de nationale opgørelser for kræftpakker tages der ikke højde for ventetid, som enten er fagligt begrundet eller skyldes patientens eget ønske, også kaldet passiv ventetid. Derimod tager målopfyldelsen i Værdi for Borgeren udgangspunkt i overholdelsesgraden ekskl. passiv ventetid, hvor den generelle målsætning er en overholdelsesgrad på 95% ekskl. passiv ventetid. For udredningsretten og det regionale behandlingsmål er det nogle andre målsætninger, der gør sig gældende, og opfølgningen vil som følge heraf også se anderledes ud. Side 1

2 Målopfyldelse, Kræftpakker 1 I tabel 1 er udviklingen for Region Sjælland vist for hhv. hvor mange procent af patientforløbene, der overholder standardforløbstiderne for kræftpakkerne (overholdelsesgraden) og an- tal afsluttede kræftpakkeforløb. Her måles overholdelsen ift. det samlede forløb, dvs. fra hen- visningen til behandlingen påbegyndes. Overholdelsesgraden opgøres både fratrukket og ikke fratrukket den passive ventetid, dvs. evt. ventetid, som skyldes patientens eget ønske eller er fagligt begrundet Tabel 1. Afsluttede kræftpakkeforløb i monitoreringen Kræftpakker Behandling påbegyndt Overholdelsesgrad, ikke fratrukket fagligt begrundet og patientinitieret ventetid Overholdelsesgrad, fratrukket fagligt begrundet og patientinitieret ventetid Antal pakkeforløb i alt Antal forløb, der har overskredet standardforløbstifagligt begrundet og patientinitieret den, fratrukket ventetid 73% 82% % 85% % 91% Den nationale opgørelse viser kun, hvor mange forløb, som er gået over den fastsatte standardforløbstid, men ikke hvor stor en overskridelse, der er tale om. I figuren nedenfor er vist, hvor mange dage de overskredne forløb i Region Sjælland er gået over standardforløbstiden. Figur 1. Antal dages overskridelse for ikke-overholdte forløb i RS 1 Data er trukket fra PMV-systemet d. 21. juli 2015 Side 2

3 Overholdelsesgraden i de ovenstående opgørelser tager ikke højde for, at der er tale om forskellige kræftformer, hvor antal og overholdelsesgrad kan variere betydeligt. I tabel 2 er målopfyldelsen derfor opgjort for hver kræftpakke. Tabel 2. Overholdelsesgrad (O-grad) fratrukket passiv ventetid fordelt på pakker Kræftpakker Behandling påbegyndt Antal O-grad Antal O-grad Antal O-grad 01 Brystkræft 63 97% 39 97% % 02 Hoved- og halskræft 23 48% 13 69% 19 79% 03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk % % % 05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) 1 100% 1 100% 3 100% 07 Kræft i bugspytkirtlen 3 67% 9 78% 3 67% 08 Kræft i galdegang 1 100% Kræft i spiserøret/mavemunden 1 100% 5 80% 2 100% 12 Kræft i tyk- og endetarm 52 83% 49 84% 64 89% 14 Kræft i blæren 5 40% 5 0% 1 100% 15 Kræft i nyre 12 92% 2 100% 4 100% 16 Kræft i prostata 16 56% 6 67% 7 86% 17 Kræft i penis % 20 Livmoderkræft 11 73% 11 45% 7 86% 21 Kræft i æggestok 3 33% % 23 Kræft i hjernen 4 100% 5 100% 4 100% 25 Modermærkekræft i hud % % % 26 Lungekræft 53 77% 38 92% 25 84% Også på sygehusniveau kan der findes variation i målopfyldelsen, og i tabel 3 er antal forløb og overholdelsesgrad opgjort for hvert af regionens sygehuse. Behandling påbegyndt Kræftpakker Antal O-grad Antal O-grad Antal O-grad Holbæk Sygehus % 11 82% 15 87% Nykøbing F Sygehus 2 50% 5 60% 2 100% Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 64 75% 55 75% 53 87% Roskilde og Køge Sygehuse % % % Tabel 3. Overholdelsesgrad (O-grad) fratrukket passiv ventetid fordelt på sygehuse Side 3

4 Målopfyldelse, Hjertepakker 2 Hjertepakkerne er struktureret en smule anderledes end kræftpakkerne. Udgangspunktet er det samme, nemlig en række delprocesser (henvisningsperiode, udredningsperiode, forberedelse til behandling) samt det samlede forløb fra henvisning til behandling start. Der er tre forskellige hjertepakker: - Stabil angina pectoris (Hjertekramper) - Ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation (NSTEMI) (Uprovokerede brystsmerter og blodprop i hjertet) - Hjerteklapsygdom I dette notat opgøres målopfyldelsen på de indikatorer, der måles på nationalt. Der fokuseres her på de indikatorer, som omhandler bekræftede diagnoser og invasive behandlinger. Pakkerne "Stabel angina pectoris" og "hjerteklapsygdom" er ikke opgjort i dette notat, da der kun har været meget få patienter i perioden. Det er vigtigt at understrege, at aktiviteten på hjerteområdet er betydeligt større end det fremgår i de følgende opgørelser. Der er 2 grunde til dette. For det første indeholder indikatorerne i den nationale opgørelse kun en delmængde af det samlede patientantal. For det andet sker der en klinisk vurdering af patientens tilstand, hvoraf de alvorlige tilfælde kommer i et pakkeforløb. Ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation (NSTEMI) (Uprovokerede brystsmerter og blodprop i hjertet) Ustabil angina pectoris er en potentielt livstruende sygdom. For ustabil angina pectoris er der tale om et forløb, der starter med akut indgang på alle seks sygehuse. Inden for 24 timer skal afdelingen diagnosticere og stabilisere patienten og tage stilling til, om patienten skal i pakkeforløb. Tabel 4 viser udviklingen i antal afsluttede forløb inden for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt (uprovokerede brystsmerter og blodprop i hjertet). Med afsluttede menes forløb, hvor første og sidste markør i indikatoren er registreret. Målopfyldelsen er opgjort hhv. ikke fratrukket og fratrukket passiv ventetid, dvs. eventuel ventetid, som skyldes patientens eget ønske eller er fagligt begrundet. Der opgøres 3 indikatorer for pakken "ustabil angina pectoris": Henvisning og udredningsperioden for patienter der kommer på vores sygehuse. Fra patienten starter pakkeforløbet, har regionen 2 dage til at tilbyde en udredende KAG. Indikatoren beregnes kun for patienter hvor diagnosen bekræftes. De patienter, der får foretaget ballonudvidelse (PCI) samtidig med en KAG, opgøres særskilt som "invasiv behandling under udredning". Ved invasiv behandling forstås PCI, bypassoperation eller hjerteklapoperation. 2 Data er trukket fra PMV-systemet d. 21. juli 2015 Side 4

5 For patienter der ikke får en invasiv behandling under udredningen opgøres indikatoren forberedelse til invasiv behandling. Den invasive behandling kan foretages på både Roskilde Sygehus og bypassoperation på OUH eller i Region Hovedstaden. Tabel 4. Ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt - Overholdelsesgrad fordelt på indikatorer Indikator Afsluttede forløb, RS Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet (UF1A) Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning (UF1A2) Forberedelse til invasiv behandling (UF3) Antal afsluttede hjertepakkeforløb Overholdelsesgrad, ikke fratrukket passiv ventetid Overholdelsesgrad, fratrukket passiv ventetid Antal afsluttede hjertepakkeforløb Overholdelsesgrad, ikke fratrukket passiv ventetid Overholdelsesgrad, fratrukket passiv ventetid Antal afsluttede hjertepakkeforløb Overholdelsesgrad, ikke fratrukket passiv ventetid Overholdelsesgrad, fratrukket passiv ventetid % 74% 78% 65% 74% 78% % 71% 78% 79% 71% 78% % 50% 55% 31% 50% 55% Den nationale opgørelse viser kun, hvor mange forløb, som er gået over den fastsatte standardforløbstid, men ikke hvor stor en overskridelse, der er tale om. I figuren nedenfor er vist, hvor mange dage de overskredne forløb i Region Sjælland er gået over standardforløbstiden. Her ses det at de forløb, der ikke håndteres inden for rammerne af pakkerne kun overskrider med få dage. Side 5

6 Figur 2. Ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt - Antal dages overskridelse for ikke-overholdte forløb i RS Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet (UF1A) Standardforløbstid: 2 dage Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udred- ning (UF1A2) Standardforløbstid: 2 dage Side 6

7 Figur 2. Ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt - Antal dages overskridelse for ikke-overholdte forløb i RS Forberedelse til invasiv behandling (UF3) Standardforløbstid: 7 dage Side 7

8 Målopfyldelse, Somatisk udredningsret 3 Når en patient er henvist til sygehuset, skal vedkommende være udredt inden for 30 dage jf. udredningsretten. Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage, har patien- ten krav på at få en udredningsplan. At ikke alle patienter udredes inden 30 dage, betyder såfravælger eksempelvis at gøre brug af udredningsredningsretten ved i stedet selv at vælge sygehus. Der kan desuden være faglige årsager til, at det tager lidt længere tid at udrede patienten. ledes ikke, at de ikke får et tilbud, de gerne vil have. Nogle patienter I figur 3 nedenfor vises det samlede billede af overholdelsen af udredningsretten. Den andel, der estimeres til ikke at overholde udredningsretten, er den andel af patienter, som ikke er udredt inden for 30 dage eller har modtaget en udredningsplan inden for 30 dage, pga. faglige årsager eller patientens eget ønske. Figuren omfatter de forløb, hvor Region Sjælland har udredt patienten. Det skal understreges, at der er tale om et estimat behæftet med en vis usikkerhed. Figur 3. Overholdelse af udredningsret, når faglige årsager og patientens valg fratrækkes Marts 2015 April 2015 Maj 2015 I tabel 5 vises overholdelsesgrad (korrigeret 4 ) for regionen samlet set samt medianen for va- righeden, dvs. hvor mange dage det tog fra henvisning til udredning for den midterste patient. 3 Data er trukket fra PMV-systemet d. 23. juli 2015 Ift. monitoreringen af overholdelse af den somatiske udredningsret, skal det bemærkes, at det er et forholdsvist nyt område, hvor koden først er indført 1. april Det betyder, at det er en ny registreringspraksis, der er indført, og det må forventes at tage tid, før denne er fuldt implementeret. Datagrundlaget i monitoreringen er derfor endnu ufuldstændigt og bør anvendes med forbehold. 4 I beregningen er korrigeret for patienter, der har været inkluderet i pakkeforløb for hjerte eller kræft, herunder patienter med diagnose afkræftet. Der korrigeres desuden som udgangspunkt for perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Side 8

9 Tabel 5. Andel udredt inden for 30 dage (korrigeret) Udredning Udredningsmåned Antal henvisninger der er udredt Antal forløb med en varighed til og med 30 dage Andel udredningsforløb med en varighed til og med 30 dage 71% 70% 77% Median varighed af samtlige udredningsforløb 23 dage 25 dage 22 dage Såfremt en patient ikke kan nå at blive udredt inden for 30 dage, er afdelingerne forpligtet til at udarbejde en udredningsplan i stedet. I tabel 6 er udviklingen vist på månedsbasis for antal planer, og andel udleveret inden fristen på 30 dage. Tabel 6. Antal udredningsplaner og overholdelsesgrad Udredningsplaner Måned for udredningsplan Antal udredningsplaner udleveret i alt Andel udredningsplaner udleveret inden for fristen på 30 dage 90% 85% 90% Som nævnt kan der være flere grunde til, at patienten har fået udarbejdet en udredningsplan. Det er derfor interessant at se på omfanget af hver type af begrundelse for, at der udarbejdes udredningsplaner. Dette er muligt, da der i Region Sjælland anvendes underkoder der angiver årsagerne til udredningsplanerne. Årsagerne fremgår af tabel 7. Tabel 7. Begrundelse for udarbejdelse af udredningsplan Udredningsplaner Måned for udredningsplan Udredningsplan udarbejdet pga. faglige årsager 35% 39% 37% Udredningsplan udarbejdet pga. patientens afslag på tilbud om udredning i anden enhed (frit 24% 21% 20% valg) Udredningsplan udarbejdet pga. andre årsager (Kapacitet, patientens aflysning/udeblivelse, 41% 39% 42% manglende kapacitet på landsplan) Ingen årsag angivet 0,3% 0,7% 0,7% Ovenstående omfatter kun de patienter, som ikke har kunne overholde de 30 dages udredningsret, og i stedet har fået udarbejdet en udredningsplan inden for 30 dage. Som det fremgik af tabel 6 er der en mindre andel, som hverken er udredt inden for tidsfristen eller har fået en udredningsplan. Blandt disse kan der fortsat være patientinitierede eller faglige årsager til forsinkelsen, men da udarbejdelse af udredningsplan er et ufravigeligt krav, må disse forløb betragtes som ikke-overholdt uanset årsagen. Den regionale målopfyldelse dækker over variationer på sygehusniveau. Figur 4 viser, ligesom figur 3, det samlede billede af udredningsretten, såfremt der tages højde for årsagerne til udarbejdelse af udredningsplaner, nu fordelt på regionens sygehuse. Side 9

10 Figur 4. Overholdelse af udredningsretten, når faglige årsager og patientens valg fratrækkes, sygehusniveau Holbæk Sygehus Marts 2015 April 2015 Maj 2015 Nykøbing Falster Sygehus Marts 2015 April 2015 Maj 2015 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Marts 2015 April 2015 Maj 2015 Side 10

11 Figur 4. Overholdelse af udredningsretten, når faglige årsager og patientens valg fratrækkes, sygehusniveau Roskilde og Køge sygehuse Marts 2015 April 2015 Maj 2015 De ovenstående opgørelser på udredningsretten omhandler de forløb, hvor Region Sjælland har haft den første kontakt med patienten, og er dermed sammenlignelig med de nationale opgørelser. Det betyder, at opgørelserne ikke omfatter alle patienter, der udredes på et pri- vathospital. Data for patienter der udredes på et privathospital er ved at blive undersøgt sammen med de relevante private sygehuse, for at kunne give en nærmere analyse heraf. Side 11

12 Målopfyldelse, Somatisk behandlingsmål 5 Ift. det regionale behandlingsmål betragtes ventetiden fra det tidspunkt, hvor en patient kan visiteres til et behandlingstilbud dvs. når en henvisning er modtaget på et sygehus, og pati- enten er diagnostisk afklaret, eller når patienten er diagnostisk afklaret på baggrund af et gennemført udredningsforløb. I Region Sjælland har Regionsrådet besluttet, at når patienten er visiteret til behandling enten på et sygehus i regionen eller på et af regionens samarbejdssygehuse, skal patienten tilinden for 2 måneder. Overholdelsen af dette regionale behandlingsmål fremgår af figur 5 bydes behandling inden for én måned, mens det ifølge lovgivningen er nedenfor. Figur 5. Overholdelse af regionalt behandlingsmål Marts 2015 April 2015 Maj 2015 Den overordnede målopfyldelse i Figur 5 er ligeledes opgjort i Tabel 8, der er en opgørelse over antallet af henvisninger omfattet af det regionale behandlingsmål, og andelen heraf der bliver behandlet inden for 30 dage. Tabel 8. Overholdelse af det regionale behandlingsmål, forløb tilskrevet RS Regionalt behandlingsmål Antal henvisninger omfattet af behandlingsmål Andel behandlet inden for 30 dage Region Sjælland % 57% 59% Det regionale behandlingsmål betyder, at i de tilfælde, hvor ventetiderne på regionens sygehuse overstiger 30 dage, får patienten en udvidet ret til at vælge behandling under den private Partnerskabsaftale eller på andet privat samarbejdssygehus alternativt et privat aftalesygehus. Ret til behandling er på patientens initiativ, og det er langt fra alle patienter, som ønsker at udnytte denne ret. 5 Data er trukket fra PMV-systemet d. 21. juli 2015 Side 12

13 De ovenstående målopfyldelsesgrader dækker således både over patienter, som selv vælger at afvente et behandlingstilbud i Region Sjælland, og patienter, som venter, fordi der er national kapacitetsmangel og derfor ikke muligt at tilbyde behandling nogen steder indenfor 30 dage. For at kunne opgøre, hvor mange af hver af disse type patienter, der er tale om, har Region Sjælland indført to regionale årsagskoder, XR002 Patienten har valgt at afvente et behandlingstilbud her i regionen og XR003 National kapacitetsmangel. Koderne er indført primo 2015 og benyttes derfor endnu kun i begrænset omfang. Så snart koderne vurderes at blive anvendt i et tilstrækkeligt omfang, vil figur 5 og tabel 8 blive opdateret, så årsagerne fremgår. Målopfyldelsesgraden viser kun, hvor mange forløb, som er gået over de fastsatte 30 dage, men ikke hvor stor en overskridelse, der er tale om. I figuren nedenfor er vist, hvor mange dage de overskredne forløb i Region Sjælland er gået over målsætningen. Figur 6. Regionalt behandlingsmål - Antal dages overskridelse for ikke-overholdte forløb i RS Den regionale målopfyldelse dækker desuden over variationer på sygehusniveau, og i tabel 9 er antallet af henvisninger og overholdelsesgraden derfor opgjort for hvert af regionens syge- huse. Side 13

14 Tabel 9. Overholdelse af det regionale behandlingsmål pr. sygehus Sygehus Holbæk Sygehus Nykøbing F Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Roskilde og Køge Sygehuse Antal henv. omfattet af behandlingsmål Andel behandlet inden for 30 dage Antal henv. omfattet af behandlingsmål Andel behandlet inden for 30 dage Antal henv. omfattet af behandlingsmål Andel behandlet inden for 30 dage Antal henv. omfattet af behandlingsmål Andel behandlet inden for 30 dage Region Sjælland % 50% 51% % 50% 62% % 53% 57% % 63% 63% På samme måde, som det gjorde sig gældende under udredningsretten, omfatter ovenstående opgørelser kun forløb, hvor Region Sjælland har haft første kontakt med patienten. Dermed indgår ikke alle forløb, hvor behandlingen er foregået på et privathospital. Grundet udfordringer med at foretage en korrekt kobling af kontakter til forløb, er det dog ikke umiddelbart muligt at lave en selvstændig opgørelse af målopfyldelsen på privathospitalerne. Side 14

15 Målopfyldelse, Psykiatrisk udredningsret 6 Når en patient er henvist til Psykiatrien, skal vedkommende være udredt inden for 30 dage jf. udredningsretten. Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage, har patien- ten krav på at få en udredningsplan. At ikke alle patienter udredes inden 30 dage, betyder såfravælger eksempelvis at gøre brug af udredningsredningsretten ved afslå tilbud om udredning i en anden enhed. Der ledes ikke, at de ikke får et tilbud, de gerne vil have. Nogle patienter kan desuden være faglige årsager til, at det tager lidt længere tid at udrede patienten. I figur 7 nedenfor vises det samlede billede af overholdelsen af udredningsretten. Figuren omfatter de forløb, hvor Region Sjælland har udredt patienten. Den andel, der estimeres til at overholde udredningsretten, er den andel af patienter, som er udredt indenfor 30 dage eller har modtaget en udredningsplan inden for 30 dage, pga. faglige årsager eller patientens eget ønske (de grønne cirkeludsnit). Derudover er der patienter, som får udleveret en plan inden for 30 dage pga. andre årsager, herunder kapacitetsmæssige årsager og patientens aflysning/udeblivelse (orange cirkeludsnit).. Disse har også overholdt udredningsretten jf. Psykiatriens driftsaftale. Den resterede andel udgør derved de patienter, der hverken er udredt eller har modtaget en udredningsplan indenfor 30 dage (rødt cirkeludsnit). Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et estimat behæftet med usikkerhed. Datapga. mangelfuld registrering. I figuren ind- grundlaget i Psykiatrien er endnu ufuldstændigt går således kun forløb, der har fået en udredningskode (udredning eller plan). Derudover bygger figuren på antagelsen om, at det kun er patienter, der ikke kan udredes in- den for 30 dage, der får udleveret en udredningsplan. Dette er ikke tilfældet med nuværende registreringspraksis. Derfor skal figur 7 læses med forbehold. Overholdelsesgraden, forventes at ændre sig over tid, efterhånden som registreringen af udredningskoderne forbedres. Figur 7. Overholdelse af udredningsretten i Psykiatrien Marts 2015 April 2015 Maj 2015 I tabel 10 vises overholdelsesgrad for regionen samlet set samt medianen for varigheden, dvs. hvor mange dage det tog fra henvisning til udredning for den midterste patient. 6 Data er trukket fra Psykiatriens LISS d. 31. juli 2015 Side 15

16 Tabel 10. Andel udredt inden for 30 dage Udredning Udredningsmåned Antal henvisninger der er udredt Antal forløb med en varighed til og med 30 dage Andel udredningsforløb med en varighed til og med 30 dage 60% 58% 72% Median varighed af samtlige udredningsforløb 28 dage 28 dage 25 dage Såfremt en patient ikke kan nå at blive udredt inden for 30 dage, er afdelingerne forpligtet til at udarbejde en udredningsplan i stedet. I tabel 11 er udviklingen vist på månedsbasis for antal planer, og andel udleveret inden fristen på 30 dage. Tabel 11. Antal udredningsplaner og overholdelsesgrad Udredningsplaner Måned for udredningsplan Antal udredningsplaner udleveret i alt Andel udredningsplaner udleveret inden for fristen på 30 dage 83% 82% 81% Som nævnt kan der være flere grunde til, at patienten har fået udarbejdet en udredningsplan. Det er derfor interessant at se på omfanget af hver type af begrundelse for, at der udarbejdes udredningsplaner. Dette er muligt, da der i Region Sjælland anvendes underkoder der angiver årsagerne til udredningsplanerne. Årsagerne fremgår af tabel 12. Tabel 12. Begrundelse for udarbejdelse af udredningsplan Udredningsplaner Måned for udredningsplan Udredningsplan udarbejdet pga. faglige årsager, herunder eksterne samarbejdsparter 46 % 48 % 39 % Udredningsplan udarbejdet pga. patientens afslag på tilbud om udredning i anden enhed (frit - 0,7 % 2 % valg) Udredningsplan udarbejdet pga. andre årsager (Kapacitet, patientens aflysning/udeblivelse, 54 % 52 % 59 % manglende kapacitet på landsplan) Ingen årsag angivet Ovenstående omfatter kun de patienter, som har fået udarbejdet en udredningsplan inden for 30 dage. Som det fremgik af tabel 11 er der en andel, som hverken er udredt inden for tidsfristen eller har fået en udredningsplan. Blandt disse kan der fortsat være patientinitierede eller faglige årsager til forsinkelsen, men da udarbejdelse af udredningsplan er et ufravigeligt krav, må disse forløb betragtes som ikke-overholdt uanset årsagen. Side 16

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Vi er til for dig Region Sjællands profiltekst hedder "Vi er til for dig". Med sætningen

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL 217 217 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus,

Læs mere

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT UDREDNINGSRET Udredningsretten måler retrospektivt den tid der går fra en patient henvises til udredning og til patienten er færdigudredt (patientens behandlingsbehov er afklaret). Nedenstående tabel opgør

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

Status på sundhedsområdet. Sundheds og Ældreministeriet

Status på sundhedsområdet. Sundheds og Ældreministeriet Status på sundhedsområdet Sundheds og Ældreministeriet SEPTEMBER 1 Status på sundhedsområdet September 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 Resumé I forbindelsen med Statens Serum Instituts første offentliggørelse

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Opdateret den 7. december 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET MAJ, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET NOVEMBER, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere