Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet"

Transkript

1 Nye partnerskaber nye muligheder Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Oktober

2 Indholdsfortegnelse Arbejdsgruppen anbefaler... 3 Hvad er partnerskaber?... 3 Baggrund... 4 Partnerskaber før og nu... 4 Hvorfor partnerskaber tre gode grunde... 4 Partnerskaber i praksis... 5 Potentialer i partnerskaber... 6 Grænser for partnerskaber... 7 Eksempler på partnerskaber i de danske folkebiblioteker... 8 Partnerskab med civilsamfundet frivillighed og engagement som drivkraft... 8 Public service samarbejde - afsmitningseffekten fra film og tv-medier... 8 Partnerskab med markedet afsmitningseffekten fra film og tv-medier... 9 Partnerskab med det offentlige forskellige udfordringer, fælles løsninger?... 9 Partnerskaber i hybride kulturarenaer den kulturelle synergi Modeller og praktiske råd Initiativer der kan understøtte partnerskaber Bilag: Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium

3 Arbejdsgruppen anbefaler At bibliotekerne indgår i partnerskaber med henblik på at udvikle en mangfoldighed af tilbud. At bibliotekerne tager initiativ til og tilbyder sig i partnerskaber. At indgåelse af partnerskaber betragtes som en central del af bibliotekets kerneydelse. At bibliotekerne opsøger partnerskaber, der udfordrer bibliotekets selvforståelse og kompetencer. At bibliotekerne prioriterer langsigtede integrerede samarbejder, som alle partnere anser for væsentlige. At bibliotekerne tænker i partnerskaber på tværs af det offentlige, det private og civilsamfundet. At bibliotekerne indgår i partnerskaber, der styrker relationen mellem biblioteket og borgerne. At bibliotekerne indgår i partnerskaber, der bidrager til innovation og vidensdeling. At bibliotekerne indgår i partnerskaber, der bidrager til at skabe nye kultur-, videns- og oplevelsesrum. At bibliotekerne indgår i partnerskaber, hvor man afsøger og udnytter nye digitale platforme i formidlingssammenhænge. Hvad er partnerskaber? Vi har i arbejdsgruppen valgt at betragte partnerskaber som: Konkrete tiltag på baggrund af et samarbejde, hvor begge/alle parter bringer ressourcer ind i samarbejdet, og hvor der formuleres fælles spilleregler. Hermed udskiller vi altså ikke blot mere uformelle samarbejder, men også udliciteringer, serviceaftaler, konsulentydelser og lignende. Vi har i denne forbindelse også lagt vægt på, at der skal være tale om: Win-win -situationer til gensidig berigelse for samarbejdspartnere og til glæde for bibliotekets brugere. 3

4 Baggrund Der er et stort potentiale forbundet med partnerskaber. Det senmoderne videnssamfund har en så kompleks karakter, at ingen institution i dag kan agere alene. Dette gælder i sagens natur også bibliotekerne. Brugernes ønsker og behov i forhold til folkebibliotekets tilbud vil kun kunne imødekommes, hvis bibliotekerne indgår i forskellige former for partnerskaber, der på én gang kan udfordre bibliotekets selvforståelse og danne baggrund for innovation og kompetenceudvikling. Grundlæggende handler folkebiblioteket rolle i videnssamfundet om at skabe rum for oplevelser, læring, social, kulturel og personlig udvikling og rammer for møder på tværs af alder, køn, religion og etnicitet. Nye partnerskaber kan i princippet bidrage til alle disse formål og styrke både bibliotek og samarbejdspartnere. Partnerskaber før og nu Folkebibliotekerne i Danmark har en lang tradition for at samarbejde med mange forskellige partnere i det omgivende lokalsamfund. Tidligere har der først og fremmest været tale samarbejdspartnere, hvis virke har været tæt beslægtet med folkebiblioteket det gælder f.eks. oplysningsforbund, uddannelsesinstitutioner og andre lokale kulturtilbud. Inden for de senere år er dette billede begyndt at ændre sig. I dag bliver fokus i stadig højere grad rettet mod nye og mere utraditionelle partnere, herunder ikke mindst det private erhvervsliv og det såkaldt civile samfund, det vil sige foreningsliv, frivillige og andre selvorganiserede grupper. Hertil kommer, at ikke blot lokale og nationale partnere, men også partnere uden for landets grænser er blevet relevante for folkebibliotekerne. Endelig er der en markant bevægelse fra mere uformelle samarbejder til decidere partnerskaber, hvor alle parter bidrager med ressourcer, og hvor alle parter beriges af resultatet. Hvorfor partnerskaber tre gode grunde Den nye og stærke interesse for formaliserede samarbejder i form af egentlige partnerskaber handler grundlæggende om at skabe nye og spændende bibliotekstilbud til glæde for brugerne. Men interessen skal også anskues i sammenhæng med en række andre forhold, der er centreret om bibliotekets aktuelle situation, og hvoraf tre skal fremhæves her: 1. For det første spiller det en væsentlig rolle for den aktuelle interesse for partnerskaber, at disse kan være med til at tilføre folkebibliotekerne flere ressourcer og nye kompetencer. I en tid, hvor folkebibliotekerne står overfor at skulle løse stadig flere opgaver, uden at hverken indholdet i eller omfanget af disse står klart, eller at midlerne til at løse dem forøges, bliver partnerskaber et nærmest uomgængeligt bidrag til bibliotekernes virke. 2. For det andet er partnerskaber med til at styrke og øge folkebibliotekernes lokale, nationale og internationale netværk. Flere samfundsforskere anvender i dag begrebet netværkssamfundet, der ud over at relatere sig til den informa- 4

5 tionsteknologiske udvikling også indikerer, at deltagelsen i netværk er en forudsætning for og et middel til innovation i det postindustrielle samfund. 3. For det tredje medfører udviklingen i den digitale teknologi, at folkebibliotekets betydning ikke længere er bundet til bibliotekets materialer. Tilgængeligheden er i dag en ganske anden end tidligere, og folkebibliotekets legitimitet bliver derfor i højere grad afhængig af, hvad det ellers kan bidrage med, og hvilke relationer det har til brugerne og det omgivende (lokal)samfund. Partnerskaber er i denne forbindelse en måde, hvorpå relationerne til både brugere og lokalsamfund kan styrkes. Således kan der være en tæt sammenhæng mellem nye partnerskaber, nye ressourcer, nye kompetencer, nye netværk, innovation og styrkelse af relationen mellem biblioteket og det omgivende samfund. Set fra brugernes perspektiv er der som fremhævet ovenfor imidlertid også stor sandsynlighed for, at folkebibliotekerne ved at deltage i partnerskaber kan udvikle tilbud, der i højere grad imødeser brugernes forskellige behov i videnssamfundet, ligesom de kan give nye overraskende muligheder. Partnerskaber i praksis Partnerskaber kan i praksis fungere på mange forskellige konkrete præmisser. Grundlæggende finder vi det hensigtsmæssigt at anvende den klassiske distinktion mellem stat, marked og civilsamfund. DET OFFENTLIGE MARKED CIVILSAMFUND Det offentlige er i denne forbindelse f.eks. offentlige kulturtilbud, uddannelsesinstitutioner og sociale dagtilbud. Markedet er det private erhvervsliv, og herunder f.eks. også lokale turistforeninger. Civilsamfundet kan f.eks. bestå af foreningslivet, ngo er, frivillige eller forskellige subkulturer. Nedenfor har vi valgt at anføre forskellige andre distinktioner, der kan bidrage til at identificere og karakterisere forskellige typer af partnerskaber. Der kan være mange andre mulige distinktioner, og de her anførte skal derfor opfattes som et udgangspunkt for en typologi. De distinktioner, vi har valgt at inddrage er: Lokale, nationale og internationale partnerskaber. Kortvarige eller langvarige partnerskaber. Spydspidsprojekter, lokalt forankrede projekter eller fastholdelsesprojekter. Strategiske eller innovative partnerskaber. 5

6 Lokalt, nationalt og internationalt Det kan være relevant at skelne mellem partnerskaber med lokale, nationale eller internationale parter. Som tidligere nævnt har der i de senere år også været en interesse for at deltage i partnerskaber på det internationale niveau. Kortvarigt eller langvarigt Nogle partnerskaber knytter sig til et enkelt tidsbegrænset projekt, mens andre kan strække over en længere periode og efterhånden nærmest blive en integreret del af det enkelte folkebiblioteks hverdag. Spydspidsprojekter, lokalt forankrede projekter og fastholdelsesprojekter Spydspidsprojekter betegner i denne forbindelse partnerskaber, hvis formål er at sætte nye standarder for den nationale eller internationale biblioteksudvikling. Lokalt forankrende partnerskaber har først og fremmest til hensigt at styrke biblioteket relationer til det omgivende lokalsamfund, mens fastholdelsesprojekter er partnerskaber, der skal sikre, at der fortsat er lokal service og herunder bibliotekstilbud i mindre lokalområder. Strategiske partnerskaber og innovative partnerskaber Strategiske partnerskaber kan være partnerskaber, der relatere sig til folkebibliotekets nuværende virke, men som samtidig tilføjer noget ekstra for biblioteket og dets brugere. Innovative partnerskaber er i højere grad fokuseret på morgendagens bibliotek og på kreativ nyudvikling. Potentialer i partnerskaber I det følgende vil vi punktvis opstille konkrete fordele ved at indgå partnerskaber for henholdsvis bibliotekerne, brugerne, erhvervslivet og partnere tilknyttet det civile samfund. I forbindelse med de to sidstnævnte har vi bl.a. hentet inspiration i den amerikanske publikation Partnering with purpose a guide to strategic partneship development for libraries and other organisations (Crowther and Trott 2004). Amerikanske folkebiblioteker har meget lang erfaring med at indgå i partnerskaber, hvilket skyldes, at de i væsentligt større omfang, end det er tilfældet i Danmark, er afhængige af de lokalsamfund, som de er placeret i. Derfor har amerikanske biblioteksfolk også måttet gøre sig konkrete overvejelser om, hvad andre får ud af at samarbejde med biblioteket. De fordele det drejer sig om, er: For bibliotekets brugere kan partnerskaber bl.a. betyde: Et bedre servicetilbud. Et mere spændende bibliotekstilbud. 6

7 Et bibliotekstilbud der i højere grad modsvarer videnssamfundets kompleksitet. Et bibliotekstilbud, der rækker ud over bibliotekets traditionelle grænser. Mulighed for at udnytte aktiver og ressourcer fra partnerne. For bibliotekerne kan nye partnerskaber bl.a. betyde: Nye ressourcer og kompetencer. Ny viden og inspiration fra andre organisationer. Ambassadører i form af netværk, der tager medejerskab af biblioteket. Mulighed for at få værdifuld feedback. Nye biblioteksbrugere. Mulighed for at nå nuværende biblioteksbrugere på nye måder. For erhvervslivet kan partnerskaber med biblioteket bl.a. betyde: Øget crediability og goodwill i lokalsamfundet. Adgang til viden og indsigt. Adgang til lokale ledere. Adgang til nye kunder, nye forretningsmuligheder og udvidelse af markedet. Adgang til et innovationslaboratorium. Medarbejderudvikling. Bidrag til virksomhedens mission og værdier. Hurtigere respons på pres fra konkurrenter gennem veletablerede alliancer. For offentlige samarbejdspartnere kan partnerskaber bl.a. betyde: Øget goodwill. Adgang til bibliotekets brugere. Fælles markedsføring. Bedre udnyttelse af ressourcer. For samarbejdspartnere fra civilsamfundet kan partnerskaber bl.a. betyde: Adgang til professionelle ressourcer. Adgang til knowhow. Adgang til bibliotekets faciliteter. Platform for udfoldelse. Synlighed i lokalsamfundet. Adgang til fonde, der kæver deltagelse i samarbejde. Grænser for partnerskaber Der vil altid være grænser for, om biblioteket kan tillade sig at indgå i et konkret partnerskab. Som tidligere anført skal der grundlæggende være tale om en win-win - situation til gensidig berigelse og til glæde for brugerne. Er dette ikke tilfældet, bør et eventuelt partnerskab genovervejes nøje. Herudover er biblioteket som offentlig institution underlagt en særlig styring, der i sagens natur sætter nogle særlige rammer for 7

8 bibliotekets deltagelse i et konkret partnerskab. Hertil kommer, at biblioteket må tage stilling til basale spørgsmål vedrørende etik og moral, før det indgår i et konkret partnerskab. Eksempler på partnerskaber i de danske folkebiblioteker I det nedenstående er der fremhævet enkelte eksempler på allerede eksisterende eller gryende partnerskaber med stort potentiale for udviklingen og stadfæstelsen af folkebibliotekernes rolle som attraktiv samarbejdspartner i Danmark. Partnerskab med civilsamfundet frivillighed og engagement som drivkraft Som et eksempel på partnerskaber mellem folkebiblioteket og civilsamfundet har vi valgt at fremhæve Karrierebiblioteket som eksempel. Karrierebiblioteket har sit afsæt i Nørrebro Bibliotek og trækker på lokale privatpersoner, der i kraft af deres profession og virke har lyst og tid til at agere udlånsmateriale, samtale- og sparringspartner for eksempelvis unge og uddannelsessøgende, der er i gang med at afsøge fremtidige jobmuligheder og egne potentialer. Det er så at sige muligt at låne en profession og biblioteket danner et korps af frivillige fra lokalområdet. Som udgangspunkt er eksemplet meget lokalt funderet, da der er tale om lokale personer/professioner og lokale brugere som benytter sig af tilbuddet. Men hele tankegangen med at anvende og indgå samarbejder med de private ressourcer kan med fordel indarbejdes som en national strategi. I konstellationen er bibliotekerne aktive i at sprede ejerskab, tilhørsforhold og anvendelsesmuligheder bredt ud i lokalområdet og bygge bro mellem personer, og hermed give adgang til informationer, der ellers ikke ville umiddelbart tilgængelige. Et lignende eksempel er Lån en fordom, hvor en indvandrer, en slagter eller sågar en bibliotekar kan afmystificeres over en kop kaffe. I disse sammenhænge fungerer biblioteket som rum, facilitator, brobygger og dynamo for lokale uformelle lærings- og kulturaktiviteter, mens formen kan være events eller fortløbende tilbud. Det biblioteket kan tilbyde de frivillige, er et meningsfyldt socialt engagement, en stor kontaktflade og en tilknytning i lokalområdet. Public service samarbejde - afsmitningseffekten fra film og tv-medier Her har vi valgt at fremhæve det samarbejde bibliotekerne har indgået med DR s nye børnekanal Ramasjang om at sende en daglig tv-udsendelse fra børnebiblioteket i Aalborg fra efteråret Samarbejdet med DR om en daglig udsendelse fra studiet i børnebiblioteket på Aalborg Hovedbibliotek har et stort potentiale. Enkelt sagt kan en tv-udsendelse skabe en cross-over-effekt, hvor interessen for et emne fortsætter efter udsendelsen og f.eks. udfolder sig i de lokale fysiske biblioteker, på DR s hjemmeside og på bibliotekernes fælles børnesite, der går i luften i foråret

9 Dermed kan effekten af og interessen for udsendelsen blive meget større, og bibliotekernes mange muligheder og tilbud kan blive eksponeret på en måde, der kan revitalisere virksomheden. Det biblioteket kan tilbyde DR, er den tætte kontakt og forståelse for børneuniverset, nutidige rammer med et væld af arrangementer og medier samt at være koordinatorer for alle folkebibliotekerne i Danmark det vil sige et nationalt netværk. Der er tillige potentiale i denne slags samarbejder med lokale tv-stationer hvor det redaktionelle indhold i endnu højere grad kan tilpasses det lokalt aktuelle, ikke kun børn og unge, men også andre generationer. Partnerskab med markedet afsmitningseffekten fra film og tv-medier Der er mange varianter over partnerskaber med det private erhvervsliv også med mediebranchen. Et andet medie-partnerskab er således udarbejdet mellem bibliotekerne/medborgercentrene i Århus, Odense og København og Zentropa Film. Partnerskabet er i sin vorden kontakten er skabt, og der foreligger en samarbejdsaftale, hvor begge parters bidragende ressourcer er beskrevet. På trods af at ingen kender det endelige udfald, er det et meget lovende og visionært partnerskab. Partnerskabet skal udvikle et samarbejde om formidling og aktiviteter med udgangspunkt i formidling af en ny film: LIMBOLAND, der produceres af Zentropa Film som et integrations, uddannelses- og kulturprojekt. Aftalen er, at Zentropa udvikler og afvikler en karavane gennem hele landet, hvor LIMBOLAND kommer ud med et arrangement (til ca. 20 biblioteker) med film, filmfolk, teknik og oplæg til dialog og debat på bibliotekerne. Det biblioteket kan tilbyde Zentropa er den koordinerende funktion samt den gode kontakt til indvandrergrupper i de ghettoficerede områder i Danmark, og på baggrund heraf skabe kontaktflader til relevante enkeltpersoner og hermed bidrage til at udvikle et idékatalog over relevante lokale aktører. Partnerskab med det offentlige forskellige udfordringer, fælles løsninger? En form for partnerskab med en offentlig aktør er samarbejde med forskningssektoren. Her skal fremhæves et spirende samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aalborg Bibliotekerne og yderligere et par folkebiblioteker i regionen. AAU har fået projektmidler fra Vækstforum Nordjylland til videnspredning mellem erhvervslivet og universitetet og skal igangsætte aktiviteter, der synliggør AAU som regionens største vidensinstitution over for små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Men universitetet vil også gerne nå ud til den nordjyske befolkning gennem folkebibliotekerne. Samarbejdet begynder med en Solution Camp et crash-kursus i innovation, hvor folkebiblioteket og AAU sammen skal udvikle projekt Uni-Bib. Eksempler på fælles aktiviteter kunne f.eks. være fysiske rum på biblioteket, hvor AAU præsenterer forskningsresultater, temaarrangementer med forskere og professorer, videotransmitterede forelæsninger, kemi-shows, klimaudstillinger o.lign. Folkebiblioteket får en ressourcestærk samarbejdspartner og kan blive en synlig medspiller i den regionale erhvervsudvikling og måske kan det medføre en "ny" politisk 9

10 goodwill. Det, folkebiblioteket kan tilbyde Aalborg Universitet, er kontakten til borgerne, formidlingskompetencer og knowhow i forhold til kontakt til borgerne. Andre partnerskabseksempler med stort potentiale både nationalt og i forhold at styrke de lokale folkebiblioteker er eksempelvis partnerskab med folkeoplysningsforbundene, med borgerservice og med de lokale kulturtilbud. Sidstnævnte er særlig interessant og væsentlig at påvise potentialet i med henblik på bibliotekets rolle som kulturtilbud. Derfor er der ydet særlig fokus på synergieffekten i området nedenfor, hvor eksemplerne omfatter både offentlige og private partnerskaber. Partnerskaber i hybride kulturarenaer den kulturelle synergi Der ses i disse år en markant tendens en hybridisering af videnscentre, kulturinstitutioner og oplevelsescentre i byernes nye kulturarenaer. I nogle tilfælde bygges nyt, og i andre udnyttes eksisterende bygningers kulturelle patina som en kulisse for mere nutidige kulturudtryk som det f.eks. ses i Nordkraft - Ålborgs nye multifunktionelle kulturcenter. Oftest foregår fusionen mellem beslægtede kultur- og vidensinstitutioner, mens der i nogle tilfælde indgår mere forskelligartede aktiviteter som kultur og sport, som det f. eks ses i Korsgadehallen på Nørrebro. Formålet med oprettelse af hybride kulturarenaer kan være økonomiske besparelser, men mere generelt er formålet at skabe synergi gennem partnerskaberne og at nå bredere målgrupper ved at tilbyde aktiviteter, der henvender sig til forskellige segmenter under samme tag. Samtidig kan byer og bydele få markante kulturbygninger i den globale og nationale konkurrence om at være synlige og tiltrækkende. Fælles platforme og nye partnerskaber Inden for de sidste år indgår biblioteker i stigende grad som partnere i hybride kulturarenaer. Tendensen er ikke helt ny: Vi har også tidligere set bibliotek og medborgerhus eller museum ligge under samme tag. Men hvor der før snarere var tale om et bofælleskab, er det i dag visionen, at der skal opstå nye videns-, kultur- og oplevelsesformer i krydsfeltet mellem de implicerede institutioner, og at synergien i partnerskabet skal fremme netværksdannelse, vidensdeling og innovation. Oprettelsen af en fælles platform kan desuden tilbyde flere kvalificerede medarbejdere, mere målrettede events og større mangfoldighed i tilbuddene til glæde for brugerne, og det kan skabe nye sociale arenaer, hvor byens borgere kan mødes på tværs af interesser og forskellighed. Endelig kan sådanne partnerskaber styrke empowerment i udsatte lokalsamfund. Fra bibliotek til lokalsamfundscenter Et vellykket eksempel på udviklingen af en fælles platform er Community Center Gellerup, der er en nydannet organisation mellem Gellerup Bibliotek, Sundhedshuset, Folkeinformation og Jobhjørnet. Her har et bibliotek i samarbejde med andre lokale institutioner og i tæt samarbejde med lokale borgere og frivillige gået foran i udviklingen af et lokale videns- og resourcecenter. I samme hus kombineres bibliotek med rådgivningsopgaver, sundhedsarbejde, støtte til jobsøgning og frivillige arbejde i forhold til lektiehjælp, undervisning og oplæsning for børn. Det er således en helhedsindsats, der arbejder på at nedbryde institutionelle barrierer med udgangspunkt i brugernes behov. Andre eksempler på nye, fælles platforme for biblioteker og andre samarbejdspartnere: 10

11 Bibliotek, Medborgerhus & Læringscenter - Kvartershuset i Jemtelandsgade på Amager Bibliotek & Multimedier Multimediehuset i Århus. Bibliotek, Museum & Teater Kulturværftet i Helsingør. Bibliotek, Sport & Læring Ordrup Bibliotek og Ordrup Hallen. Bibliotek, Musikskole & Arkiv Kulturarkaden i Vordingborg. Bibliotek, Biograf, Turistkontor & Restaurant Kulturøen i Middelfart. Modeller og praktiske råd Som det er fremgået ovenfor, kan der være mange forskellige konkrete modeller for partnerskaber. I rapporten Nye stemmer, nye scener peger Rasmus Grøn, på baggrund af en evaluering af samarbejdsprojektet Læseheste og hundehoveder fra 2008, på nedenstående seks forskellige måder at deltage i partnerskaber på: Hånd-i-hånd-modellen. I denne model er samarbejdspartnere involveret i hele projektforløbet, og de har løbende indflydelse på projektet. Udvekslingmodellen. Her er der tale om målrettet udveksling af ressourcer, hvor parterne hver især kan tilbyde noget, den anden mangler. Den opsøgende model. Partnerskabet drejer sig her om at inddrage yderligere partnere. Ad hoc modellen. I denne model er partnerens rolle f.eks. at tilvejebringe viden på et bestemt område. Medarrangørmodellen. Her handler det om indgåelse af joint venture i forbindelse med konkret arrangement. Værtskabsmodellen. Her drejer det sig om at stille rammer til rådighed for samarbejdspartners aktiviteter. Uanset hvilken model, der danner udgangspunkt for det konkrete partnerskab, er det vigtigt at være opmærksom på, at: Partnerskabet skal have nytteværdi for alle deltagere. Partnerskabet skal organiseres effektivt og proaktivt for at styrke deltagernes commitment. Partnerskabets deltagere skal have afstemt deres forventninger. Samtidig er der en række konkrete forhold, der skal afklares, herunder: Hvad er det fælles mål? Hvilke ressourcer (penge/arbejdstimer) er der til rådighed? Hvilken type af partnerskab er der tale om? Hvad er indholdet i partnerskabet, og hvem er målgruppen? Hvad får de enkelte partnere ud af at deltage? Er der klarhed over kompetencer og kommandoveje? Er de fælles spilleregler blevet etableret? Er der et fælles værdigrundlag for parterne? Hvilken sektor (offentlig, marked, civilsamfund) er det tale om? 11

12 Hvilket aftaleniveau (ministerielt, kommunalt, organisationer etc.) er der tale om? Er det endelige ansvar i forbindelse med partnerskabet placeret? Initiativer der kan understøtte partnerskaber Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der vil kunne etableres en række forskellige initiativer som på længere sigt vil kunne understøtte bibliotekernes muligheder for at indgå i partnerskaber. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at Styrelsen for Bibliotek og Medier/Kulturministeriet: Arbejder langsigtet på at styrke bibliotekernes motivation og evne til at indgå i partnerskaber. Gennemfører en mere omfattende undersøgelse af partnerskaber på biblioteksområdet, herunder en kortlægning af realiserede samarbejder, opsamling af erfaringer og beskrivelse af udviklingsmuligheder. Skaber forudsætninger for vidensdeling, erfaringsudveksling og udvikling af partnerskaber med bibliotekerne. Dette kan f.eks. ske gennem udvikling partnerskabsmanualer, inspirationsmateriale, netværksstyrkelse og seminarer. Prioriterer udviklingen af redskaber, der kan styrke synergien mellem lokale, regionale, nationale og internationale partnerskabsinitiativer. Dette kan f.eks. ske gennem etablering af en egentlig udviklingsinstans på området. Er åbne over for, at partnerskabsområdet er nyt område og derfor også er åbne for eksperimenter. Det er vigtigt for udviklingen af området, at der er plads til afprøve nye muligheder. Det anbefales på denne baggrund, at etableringen af partnerskaber anses som et politisk indsatsområde, eksempelvis under Udviklingspuljen. 12

13 Bilag: Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Arbejdsgruppen har bestået af: Udviklingschef Jeppe Debois Baandrup, Slagelse Bibliotek. Borgerservicechef Carsten Egevang Nielsen, Næstved Kommune. Lektor Henrik Jochumsen (formand), Danmarks Biblioteksskole. Konsulent Kamma Kirk Sørensen (sekretær), Styrelsen for Bibliotek og medier. Markedsdirektør Trine Nielsen, KODA. Børne- og kulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune. Kulturplanlægger Christian Pagh. Rådgiver og udvikler Gitte Rabøl. Chef for Hovedbiblioteket i Århus Knud Schulz. Centerleder Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier. Formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen. Formand for Bibliotekschefforeningen Mogens Vestergaard. Arbejdsgruppen har holdt tre møder. På disse har der bl.a. været oplæg af biblioteksleder Mette Høxbro fra Nørrebro bibliotek, Lotte Duwe Nielsen fra Århus Kommunes Hovedbiblioteks Porteføljesekretariat og Trine Nielsen og Dorte Skot-Hansen fra arbejdsgruppen. Nærværende tekst står i gæld til disse oplæg. Arbejdsgruppen har haft følgende kommissorium: Arbejdsgruppen skal pege på muligheder i forskellige typer af partnerskaber, som f.eks. bofællesskaber, serviceaftaler, markedsføring, udvikling, formidlingsfællesskaber. Arbejdsgruppen kan både begrunde nye og stærkere partnerskaber med kendte og nært beslægtede partnere som skolebibliotekerne og oplysningsforbundene og pege på muligheder i mere utraditionelle samarbejder. Gruppen kan også pege på relevante partnerskaber i gennem brugernes livsforløb - fra sundhedsplejersken over skoler, foreninger, arbejdspladser, fagforeninger og andre organisationer til plejehjemmet. Anvendt litteratur Grøn, Rasmus (2008): Nye stemmer, nye scener en evaluering af litteraturformidlingsprojektet Læseheste og hundehoveder v/borgerservice og Biblioteker i Århus. Center for Kulturpolitiske Studier/Danmarks Biblioteksskole. Crowther, Janet L. and Berry Trott (2004): Partnering with purpose a guide to strategic partneship development for libraries and other organisations. Libraries Unlimited. 13

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Det globale i det lokale

Det globale i det lokale Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale integration og biblioteker Tekst og redigering: Monica C. Madsen Redaktion:

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker Det gode liv i landområderne udvikling af mobile biblioteker XXXXXX Udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd, www.knudsensyd.dk For Brønderslev Bibliotek, Dansk Centralbibliotek

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Copyright Borgerservice

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Unges museumsbrug En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Undersøgelsen er udarbejdet af DAMVAD og Center for Museologi, Aarhus Universitet for Kulturstyrelsen Titel: Unges museumsbrug

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere