Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset i Grenaa Mødelokale 23, 1. sal, lokale 200 Dato: Tirsdag den 25. juni 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 14:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Olaf Krogh Madsen (L) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning for miljø- og teknikudvalget ultimo maj Miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan Forslag til vejledende retningslinjer for Norddjurs kommunes administration af råstofloven Styrket indsats i forhold til byggerådgivning og energi Det gamle Rådhus, Grenaa - Renoveringsprojekt Økonomi for anlæg af omfartsvej nord for Grenaa Trafiksikkerhedsplan Tillæg til spildevandsplanen for daginstitution ved Kattegatskolen Anlægsregnskab for Udbyhøj Kabelfærge inkl. færgelejer Analyse af mulighederne for ind-/udliciteringer indenfor vej- og parkområdet Meddelelser / efterretninger...25 Bilagsoversigt...30 Norddjurs Kommune

3 1. Budgetopfølgning for miljø- og teknikudvalget ultimo maj S00 13/650 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser p.t. ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo udgør 102,3 mio. kr. som p.t. forventes at svare til regnskabsresultat ekskl. overførte midler. De overførte driftsmidler på 11,3 mio. kr. forventes p.t. anvendt i indeværende år. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Anlæg Det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes: 1,0 mio. kr. vedr. letbanen forventes overført til næste år, og 1,4 mio. kr. vedr. vej ved Digterparken/Skovstjernen forventes finansieret under ældrebolighandlingsplanen. Opmærksomhedspunkter: Der er p.t. 2,1 mio. kr. til rest på budgettet for vintertjeneste. Dette beløb skønnes under normale omstændigheder at kunne dække udgiften til saltning i november og december måneder. Hvis der bliver tale om snerydning eller et ekstraordinært antal udkald til saltning, vil budgettet blive overskredet. 1

4 Der forventes en merudgift vedr. kommunale ejendomme overtaget af teknik og drift uden budget. Disse udgifter finansieres i forbindelse med salg, alternativt finansieret/udlignet ved korrektion af overførslen til På busdrift forventes udgifterne til Flextur at stige efterhånden som ordningen bliver mere kendt. Det forventes foreløbig, at udgiften kan afholdes indenfor det vedtagne budget. Nye køreplaner for lokalruter/skolebusser efter sommerferien kan betyde forøgede udgifter, ligesom tilsagn om statsstøtte til styrkelse af den kollektive trafik kan betyde merudgifter til kommunal egenbetaling. Det fælleskommunale redningsberedskab har haft kraftigt stigende uddannelsesudgifter de senere år på grund af store løbende udskiftninger i styrken, hvorfor der er risiko for, at totalbudgettet for redningsberedskabet vil blive overskredet. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 102,3 102,3 0,0 Overførte driftsmidler 11,3 11,3 0,0 Drift i alt 113,6 113,6 0,0 Anlæg 24,3 21,9-2,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning for MTU ultimo maj /13 2 Åben Anlæg - budgetopfølgning maj /13 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Indstillingen taget til efterretning. 2

5 2. Miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan P35 13/2956 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Der er udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for miljø- og teknikudvalget i Af arbejdsplanen for miljø- og teknikudvalget fremgår miljø- og teknikudvalgets egne sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til, og som skal behandles i miljø- og teknikudvalget i Der vil fremadrettet blive tilføjet sager til arbejdsplanen i takt med, at tidspunktet for politisk behandling af kommende sager fastlægges. Arbejdsplanen for 2013 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan godkendes. Bilag: 1 Åben Miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan juni /13 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Indstillingen godkendt. 3

6 3. Forslag til vejledende retningslinjer for Norddjurs kommunes administration af råstofloven A26 13/10716 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Forslaget til de nye vejledende retningslinjer åbner mulighed for en mere ensartet og koordineret administration af råstofloven og for en efterbehandling, der i højere grad tilgodeser grundvandsbeskyttelse, naturbeskyttelse og rekreative formål i bymæssig nærhed. Miljø- og teknikudvalget har på møde den 12. maj 2009 godkendt eksisterende vejledende retningslinjer for Norddjurs Kommunes administration af råstofloven. I de nye vejledende retningslinjer bliver de forskellige myndighedsroller og opgaver mellem staten, regionen og kommunen inden for administrationen af råstofloven tydeliggjort. De vejledende retningslinjer er desuden opdateret i forhold til lovgivningen og koordineret inden for udviklingsforvaltningens forskellige fagområder. Dette letter udviklingsforvaltningens administration. Med retningslinjerne ønsker Norddjurs Kommune at tilgodese både råstofindvinder samt natur-, miljø- og planmæssige interesser i det åbne land. I forbindelse med efterbehandlingen af råstofgravene åbnes en mulighed for at omlægge jorden til andre formål end landbrugsjord, hvis graveområdet er omfattet af andre natur-, miljø- og planmæssige interesser. I de vejledende retningslinjer er der særligt fokus på grundvandsbeskyttelse. Er området udlagt til Område for Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-område) anbefaler udviklingsforvaltningen, at området efterbehandles til ikke forurenende formål for at beskytte grundvandet. Udviklingsforvaltningen foreslår med retningslinjerne, at efterbehandlingen af alle råstofgrave efter endt indvinding skal tilgodese omlægningen af jord til naturformål, rekreative formål eller ekstensiv landbrugsdrift uden gødskning eller brug af pesticider. Mindst 50 % af råstofgravene foreslås således efterbehandlet til disse andre formål. 4

7 Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til vejledende retningslinjer for Norddjurs Kommunes administration af råstofloven vedtages og offentliggøres. Bilag: 1 Åben Bilag MTU Retningslinjer for administration af råstofloven 71083/13 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Sagen udsat. 5

8 4. Styrket indsats i forhold til byggerådgivning og energi S00 13/12136 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling I note fra budgetvedtagelsen for 2013, afsnit miljø- og teknikudvalget, vedrørende energiinvesteringer fremgår: Der skal udarbejdes et oplæg, der indeholder konkrete investeringer i solceller og andre energikilder, der kan bidrage til at kommunens energiregnskab lever op til målsætningerne som klima-kommune. Energiinvesteringer kan i vidt omfang lånefinansieres og desuden skal nye anlæg indrettes med den optimale energieffekt. Ved renovering af kommunale bygninger skal initiativer til at opnå energibesparelser også prioriteres. Der udarbejdes et oplæg til kommunalbestyrelsen, der beskriver de nødvendige forvaltningsmæssige ændringer, således at kompetencer og innovationsevnen på energibesparelsesområdet styrkes. Oplægget skal desuden indeholde mulige incitamentsmodeller overfor de enkelte aftaleenheder. Incitamentsmodel: I forbindelse med gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunale ejendomme, er det vigtigt, at brugerne har et incitament til at medvirke til at spare på energien. For at sikre at brugere føler, at de får noget ud af at have investeret tid og penge samt have haft generne fra etableringen af de energibesparende foranstaltninger, bør de have en del af besparelsen. Forslag til fordeling af besparelsen er: 15 % af besparelsen tilfalder den enkelte institution og 85 % går tilbage til reinvestering i nye energibesparende tiltag. Da brugeradfærd ofte er en væsentlig faktor for, hvorvidt foranstaltningerne medfører den beregnede energibesparelse, er det vigtigt at orientere og motivere brugerne, herunder 6

9 serviceledere, institutionsledere og brugere i øvrigt. Der er generelt gode erfaringer, hvis man underviser alle -herunder også børnene - i hvorledes der spares på ressourcerne. Det gælder både vand, varme og el. Der er desuden en stor sandsynlighed for, at det får en afsmittende effekt til de private husholdninger, og dermed en CO2-besparelse generelt i hele kommunen. For at fremme motivationen kan der af reinvesteringspuljen anvendes et beløb til indkøb af fladskærme og programmer m.v. til at vise det daglige/månedlige forbrug af el, vand og varme og evt. komme med kommentarer til forbruget og de opnåede besparelser. Solceller: Der er i budget 2013 afsat en driftspulje Solceller med et beløb på 2,0 mio. kroner. Beløbet skal anvendes til etablering af solcelleanlæg ved Norddjurs Kommunes ejendomme således, at der vil blive en besparelse på energi forbruget. Det forventes, at det bliver tilladt at anvende den producerede strøm uden økonomisk afregning. ( Nulmålerordning time til time.) Der er i øjeblikket en indstilling om dette til behandling i Finansministeriet. I nærværende prioritering er det en forudsætning, at denne tilladelse bliver givet. Det forudsættes endvidere, at der vil være tid nok til etableringen af solcelleanlæggene efter afgivelsen af tilladelsen. Prioriteringen er udført i henhold til de vedtagne kriterier (jf. miljø- og teknikudvalgets beslutningsprotokol dateret den vedhæftet som bilag 1). Der er endvidere prioriteret ud fra, at der etableres små anlæg (6 KWP) fremfor enkelte store anlæg. Det medfører, at størstedelen af den producerede strøm kan bevares / bruges i ejendommen. Der opnås dermed den totale økonomiske besparelse, idet der sælges mindst muligt strøm til en lavere pris end købsprisen for strøm. Ved etablering af små anlæg er der flere ejendomme / brugere, der vil få en besparelse på deres udgifter til strøm. 7

10 Prioriteringslisten (bilag 2) sendes hermed til miljø- og teknikudvalget til godkendelse, idet det tilføjes at udviklingsforvaltningen kan foretage mindre justeringer, når projekterne kvalificeres. Energiforbedringsprojekter: Der er i budget 2013 afsat en driftspulje Bygningsrenovering og energi med et beløb på 4,0 mio. kroner. Beløbet skal anvendes til udførelsen af diverse energiforbedrings projekter ved Norddjurs Kommunes ejendomme således, at der vil blive en besparelse på energi forbruget. Prioriteringen er udført i henhold til de vedtagne kriterier (jf. miljø- og teknikudvalgets beslutningsprotokol dateret den vedhæftet som bilag 1). Opgaverne forsøges udført ud fra bedste rentabilitet på følgende bygningskategorier: Administrationsbygninger Skoler Daginstitutioner Bygninger for pleje og omsorg Bygninger for fritidsformål Øvrige bygninger Der er endvidere udført en gennemgang af ejendommenes energimærker, hvor der er angivet forslag til energiforbedringer. Prioriteringsliste energiforbedringsprojekter: Optimering af belysningsanlæg, herunder udskiftning af glødepærer, udskiftning af belysningsarmaturer, montering af dagslysstyring af lys

11 m.m. i udvalgte arealer. Isolering af tekniske installationer m.m. Optimering af varme- og brugsvandsanlæg herunder udbygning af automatik og udskiftning af pumper. Udskiftning af toiletter og armaturer med højt vandforbrug. Efterisolering af klimaskærm, uisolerede hulmure, facadepartier m. v. Finansiering af egen rådgivning Forvaltningsmæssige ændringer: Der er pr. 1. marts 2013 ansat 2 nye medarbejdere i bygningsgruppen med kompetencer, der skal sikre de bedst mulige løsninger. Forventningen er, at bygningsgruppen altid er med i kommunale byggesager for at opnå maksimalt udbytte af de investerede midler, også på langt sigt (vedligeholdelsen). Denne udvidelse i eget mandskab indeholder 3 væsentlige elementer: 1. Dels yderligere spidskompetencer inden for den energimæssige rådgivning. 2. Generelle ressourcer til tværgående intern byggerådgivning i Norddjurs Kommune. 3. Ressourcer til mere systematiseret energistyrings- og vedligeholdelsesplaner. Formålet er, at kommunes bygninger med mindst mulig driftsudgift, bevarer den højeste værdi set over bygningens levetid, og samtidig forbruger mindst mulig energi. Som en del af forbedringen skal kommunes bygninger registreres i fagsystemet Digital Bygnings Data (DBD) og systematiseres med vedligeholdelsesplaner, der løber over 5-10 år. 9

12 Der er fokus på fortsat udvikling af bygningsgruppens kompetencer for vedvarende at sikre en innovativ organisation, der kan løfte de fremtidige kommunale opgaver med hensyn til energioptimering og miljømål. Det ønskede scenarie vil være, at der fremadrettet gøres konsekvent brug af bygningsgruppens kompetencer til drift og styring af de kommunale bygninger. Herved udnyttes økonomien, de lokale ressourcer og faglige kompetencer bedst muligt, samtidig med at der opnås et tværgående overblik over alle bygningstanker i Norddjurs Kommune. Dette kan også sikre implementering af eventuelt kommende politikker, herunder evt. krav til standarder for Norddjurs Kommunes bygninger. Omkring den interne byggerådgivning er forventningen, at bygningsgruppen ved henvendelse fra en kommunal bygherre, kan medvirke til at vurdere opgavens omfang og rådgive ud fra, om opgaven kan løftes helt af bygningsgruppen i tæt samarbejde med bygherren, eller der med fordel kan hentes ekstern rådgivning til opgaven. (Bemærk: Bygningsgruppens bemanding på 4 personer til drift og vedligehold sætter en naturlig begrænsning på hvor mange/store projekter som kan løftes). Anbefalingen i første omgang er, at forventningen afgrænses til bygherrerådgivning, projektering af mindre projekter, tilsyn m.m. Finansiering af ansættelser. Rådgivning - når årets anlægsopgaver er politisk besluttede, udarbejdes et arbejdsprogram for hvilke projekter og i hvilket omfang der udføres intern rådgivning. Arbejdsprogrammet og finansieringen forelægges direktionen til godkendelse. Der forudsættes finansieret svarende til et årsværk. Energiinvesteringsprojekter. Rådgivning - når årets anlægsopgaver er politisk besluttede, udarbejdes et arbejdsprogram for hvilke projekter og i hvilket omfang der udføres intern rådgivning. Arbejdsprogrammet og 10

13 finansieringen forelægges direktionen til godkendelse. Der forudsættes finansieret svarende til et årsværk. Eksempler på rådgivningsopgaver: Indledende møder med præsentation af evt. opgave, samt simpel rådgivning i den forbindelse som en service, der umiddelbart ydes til institutioner og bygherrer. Mindre byggeprojekter - Totalrådgivning: Ejendomsgruppen udfører al rådgivning for alle arbejder fra idè til færdigt byggeri. Disse byggeprojekter kan være: 1. Mindre indvendige ombygninger i daginstitutioner i forbindelse med en ændret anvendelse af lokaler. 2. Mindre tilbygninger (ca. 50 m2) til eksisterende bygninger. 3. Mindre nybygninger (max 50 m2) som uopvarmede skure, depotbygninger mv. Mellemstore byggeprojekter - Bygherrerådgivning + mindre projektering: Ejendomsgruppen udfører rådgivning af bygherre i idè fasen og i planlægningsfasen, udfører bygherrens opgaver frem til færdigt byggeri, samt eventuel enkelte mindre projekteringsopgaver. Disse byggeprojekter kan være: 1. Renovering / ombygninger af daginstitutioner. 2. Større tilbygninger (ca. 200 m2) til eksisterende bygninger. 3. Nybygninger (max 200 m2). Større byggeprojekter - Bygherrerådgivning: 11

14 Ejendomsgruppen udfører rådgivning af bygherren i idè fasen / målsætningsfasen samt medvirker ved udførelsen af bygherrens opgaver i projekteringsfasen. Disse byggeprojekter kan være: 1. Renovering / ombygninger af skoler. 2. Større tilbygninger til eksisterende bygninger. 3. Større nybygninger. Økonomiske konsekvenser På driftsbudgettet 2013 og overslagsårene er der afsat en indtægt på 1,0 mio. kr., der skal udmøntes i forbindelse med gennemførelsen af investeringen i de energibesparende projekter. Reduktionen af driftsbudgetterne for institutioner m.v. iflg. den foreslåede incitamentsmodel kan modregnes på dette indtægtsbudget, og nedskrivningen af dette budget vil således afspejle hvor stort et beløb (85% andelen), der er indgået i budgetåret. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller: Incitamentsmodel: at besparelsesprovenuet fordeles med 15 % til institutionens driftsbudget, og 85 % går tilbage i en reinvesteringspulje, som anvendes til nye energibesparende tiltag, herunder fælles indkøb af undervisnings- /motivationsmateriale. (Inden beregning af provenufordeling skal tværgående besparelse besluttet af kommunalbestyrelsen modregnes). Solceller: - indstilles prioriteringslisten (bilag 2) til godkendelse. Energiinvesteringsprojekter: - indstilles prioriteringslisten til godkendelse. Organisationsændringer: 12

15 - indstilles, fremtidige bygningsopgaver inden for kommunens regi benytter sig af Bygningsgruppens kompetencer, - at 2 stillinger finansieres af årets projekter. Bilag: 1 Åben Bilag 2 Prioriteringsliste Solceller /13 2 Åben Bilag 1 MTU referat dateret den punkt nr /13 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Indstillingen tiltrædes. 13

16 5. Det gamle Rådhus, Grenaa - Renoveringsprojekt A00 13/10633 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Der skal udføres en renovering af det Gamle Rådhus, Torvet 1 i Grenaa. Renoveringen skal omfatte en indvendig udbedring efter en vandskade samt en udvendig udbedring af facaden mod Torvet/kirken. Det Gamle Rådhus er en fredet bygning, så den kommende renovering skal planlægges i samarbejde med Kulturstyrelsen, som også skal godkende det endelige renoveringsprojekt. Kravene fra Kulturstyrelsen vil normalt være, at bygningens eksisterende facade udtryk og diverse gamle detaljer skal bevares, samt at arbejderne skal udføres efter traditionelle gammeldags håndværkermetoder inklusiv valg af materialer. Der er afsat en anlægspulje på 0,5 mio. kr. til gennemførelsen af renoveringen. Bygningen skal i fremtiden anvendes som turistinformation i stueetagen, og 1. salen skal anvendes til repræsentative og mødeformål som for eksempel vielser. Nærværende renovering af vandskaden vil ikke omfatte andre foranstaltninger end opdatering af bygningen til brugbar stand. Eventuelle øvrige ombygningsmæssige justeringer er ikke indeholdt i beløbet til renovering, og udviklingsforvaltningen vurderer, at der heller ikke er økonomisk råderum til dette formål. Renoveringen vil blive gennemført i samråd med Kulturstyrelsen inden udbud. Det foreslås, at renoveringen udbydes som fagentrepriser og i underhåndsbud i henhold til Norddjurs Kommunes udbudsregler. Tildelingskriteriet foreslås som laveste pris, og det foreslås endvidere, at udviklingsforvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med entreprenør. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser udover bevillingen. 14

17 Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. renoveringen vil blive gennemført i samråd med Kulturstyrelsen, 2. forinden udbud forelægges sagen for udvalget 3. renoveringen udbydes som fagentrepriser og i underhåndsbud, 4. tildelingskriteriet fastsættes som laveste pris, 5. udviklingsforvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakter med entreprenører, 6. der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., og 7. rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i investeringsoversigten frigives. Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Indstillingen tiltrædes. 15

18 6. Økonomi for anlæg af omfartsvej nord for Grenaa P17 10/4449 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling På mødet i kommunalbestyrelsen den 18. juni 2013 vedtoges det, at fremlægge forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM- redegørelse for en omfartsvej nord om Grenaa i offentlig høring. Forslaget indeholder tre alternativer herunder uændrede forhold, L1 (nord om Dolmer) og L2 (syd for Dolmer). Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 13. september 2011 vedtaget præference for L1, hvilket senere er meddelt tilsagn om at støtte med 119,6 mio. kr. af statslige midler. Udviklingsforvaltningen har i samarbejde med COWI siden fulgt op på det økonomiske grundlag for at gennemføre projektet inden for denne ramme. Økonomiske konsekvenser Som det fremgår af de vedlagte rapporter - økonomiske forudsætninger og usikkerhedsanalyse - for de to alternative forslag L1 og L2, der forventes fremlagt i offentlig høring, må det på nuværende tidspunkt forventes, at de samlede udgifter vil udgøre ca. 142 mio. kr. for L1 og ca.109 mio. kr. for L2. Udviklingsforvaltningen har drøftet disse forventninger om økonomien samt Norddjurs Kommunes muligheder med Vejdirektoratet, der administrere den statslige finansiering. Ved dette møde har Vejdirektoratet meddelt, at en ændring af grundlaget for støtte til omfartsvejen vil kræve en ny forhandling med trafikministeren. Ved budgetlægningen for de kommende år må der således skabes økonomiske muligheder for at kunne gennemføre det projekt, som ønskes gennemført. Kommunalbestyrelsen skal efter høringsperiodens udløb i november/december 2013 træffe endelig afgørelse herom. 16

19 Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. rapporten tages til efterretning 2. der tages stilling til muligheden for at optage forhandlinger med trafikministeren. Bilag: 1 Åben Økonomiske forudsætninger for L1 og L2.pdf 82091/13 2 Åben Usikkerhedsanalyse for udgift til L1 og L /13 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Indstillingen tiltrædes, idet der optages forhandlinger med trafikministeren. 17

20 7. Trafiksikkerhedsplan P00 13/11576 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Udviklingsforvaltningen har gennemført en ulykkesanalyse af trafikulykker på vejene i Norddjurs Kommune, for de seneste fem år , og efterfølgende udarbejdet en trafiksikkerhedsplan indeholdende en strategi og forslag til fremtidige indsatsområder. Formålet med ulykkesanalysen var at kortlægge trafikulykkerne for at kunne konkretisere, hvor Norddjurs Kommune har de største udfordringer med hensyn til det forebyggende trafiksikkerheds-arbejde. Resultaterne fra ulykkesanalysen er derefter anvendt i Trafiksikkerhedsplanen For første gang i nyere tid var i 2012 ingen trafikdræbte i Norddjurs Kommune, hvilket ikke giver færre udfordringer. Kommunens mål for antallet af trafikdræbte kan derfor ikke være andet end 0 trafikdræbte fremover. Hvad angår tilskadekomne i trafikken vil målet være, at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken med 30 % over de næste fire år. Her vil der være fokus på de alvorligt tilskadekomne, hvor der stadig er et potentiale for et målrettet forebyggende trafiksikkerheds-arbejde. Specielt skal der være fokus på ulykker i det åbne land og bløde trafikanter i byerne. Handlingsplanen lægger op til en række indsatser og handlinger, der kan bidrage til denne forebyggende indsats på trafiksikkerhedsområdet og medvirke til at indfri målet i Trafiksikkerhedsplan, uheldsanalyse og pressemeddelelse er vedhæftet bilag. Økonomiske konsekvenser Trafiksikkerhedsplanen danner baggrund for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde, der kan give anledning til projekter, hvortil der skal søges økonomiske ressourcer. Der er i de nuværende drifts -og anlægsbudgetter ikke afsat midler hertil. Indstilling 18

21 Udviklingsdirektøren indstiller, at trafiksikkerhedsplanen godkendes. Bilag: 1 Åben Trafiksikkerhedsplan /13 2 Åben Uheldsanalyse /13 3 Åben O Dræbte i trafikken i Norddjurs Kommune i /13 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Indstillingen godkendt. 19

22 8. Tillæg til spildevandsplanen for daginstitution ved Kattegatskolen G01 12/19269 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse at et tillæg til den eksisterende spildevandsplan, se bilag. Dette tillæg er udarbejdet for at inddrage et område omfattet af følgende lokalplan: Lokalplan , Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa. Området er ikke omfattet af den nuværende spildevandsplan. Det planlægges, at spildevandet skal afledes til kloak, og at regnvand nedsives i området. Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen har været i offentlig høring i 8 uger, og der er ikke indkommet bemærkninger. Økonomiske konsekvenser Vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune, dog skal der i forbindelse med gennemførelse af kloakeringen betales et tilslutningsbidrag til forsyningsselskabet AquaDjurs A/S. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen godkendes og offentliggøres. Bilag: 1 Åben Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 74091/13 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Indstillingen tiltrædes. 20

23 9. Anlægsregnskab for Udbyhøj Kabelfærge inkl. færgelejer S05 08/2042 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Randers og Norddjurs Kommuner driver i fællesskab Randers Fjords færgefart omfattende overfarterne Udbyhøj og Mellerup-Voer. Randers Kommune fungerer som driftsansvarlig iflg. betjeningsoverenskomst med Norddjurs Kommune. Projektet vedr. anskaffelse af kabelfærge og nye færgelejer i Udbyhøj blev påbegyndt af de daværende Nørhald og Rougsø kommuner i /. Den totale anlægsudgift vedr. Norddjurs Kommunes andel af projektet er iflg. vedlagte anlægsregnskab opgjort til 12,8 mio. kr. Nettoanlægsbevillingen lyder på i alt 13,1 mio. kr. og mindreudgiften i forhold til anlægsbevillingen udgør således 0,3 mio. kr. Af uafrundede beløb svarer mindreudgiften til 2,8%. I nettoanlægsudgiften på 12,8 mio. kr. indgår EU og statstilskud på i alt 4,0 mio. kr., og bruttoanlægsudgiften udgør således 16,8 mio. kr. Den sidste bevægelse på anlægsregnskabet ligger i 2012, hvor Norddjurs Kommune har betalt 0,5 kr. vedr. andel af udgifter til afsluttende arbejder på færgelejerne såsom asfalt, kantstens - og afstribningsarbejder m.v., samt nyt billetteringssystem. Økonomiske konsekvenser Mindreudgiften på 0,3 mio. kr. er finansieret ved henlæggelse i kassebeholdningen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller anlægsregnskabet til godkendelse. Bilag: 1 Åben Anlægsregnskab Udbyhøj Kabelfærge.pdf 80747/13 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Indstillingen tiltrædes. 21

24 10. Analyse af mulighederne for ind-/udliciteringer indenfor vej- og parkområdet Ø54 13/4511 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 19. marts 2013, at der indhentes tilbud på konsulentopgaven vedrørende ovenstående. Samtidig godkendte kommunalbestyrelsen, at tilbuddene forelægges til beslutning i miljø- og teknikudvalgets møde den 9. april konsulentfirmaer afgav tilbud på opgaven, opgaven blev tildelt NIRAS A/S. Analyserapporten er nu udarbejdet, vedlagt som bilag. Erfaringer peger på, at der typisk opnås økonomiske gevinster ved at konkurrenceudsætte vejog parkdriftsopgaver. Udbudsrådet gennemførte i 2012 en undersøgelse, der viste, at fem ud af ni undersøgte kommuner oplever økonomiske besparelser på mellem 3% og 5%. Af rapporten fremgår bl.a.: Umiddelbart med det datagrundlag, der har været til rådighed for opgaven vurderes udførerenheden under teknik og drift umiddelbart at være en trimmet og ledelsesmæssig veldreven entreprenørenhed i forhold til det generelle niveau i de kommuner, som NIRAS har kendskab til. Endvidere fremgår det, at: Selv om udførerenheden umiddelbart vurderes som veldreven, vil der dog med afsæt i de generelle erfaringer fra andre kommuner sandsynligvis være en økonomisk gevinst ved at udlicitere udførerenheden. Skal man komme tættere på en vurdering af, hvilket potentiale, der vil være ved at konkurrenceudsætte teknik og drifts opgaver eller dele heraf, kræver det, at der tilvejebringes et grundlag udover den foretagne analyse, hvor teknik og drifts priser kan benchmarkes med markedspriser. Rapporten anbefaler, at der tilvejebringes et grundlag med registreringer, kvalitetsbeskrivelser (serviceniveau) og prissætning med enhedspriser for teknik og drifts opgaveportefølje. Registreringen gennemføres på et fornuftigt og ikke for detaljeret niveau. Det bemærkes, at personalet inddrages i tilrettelæggelsen af denne registrering. 22

25 På baggrund af denne anbefaling har NIRAS tilbudt at hjælpe med tilvejebringelse af et grundlag for en vurdering af, om opgaveportefølje eller dele heraf skal konkurrenceudsættes. Tilbuddet fra NIRAS omfatter en beskrivelse af plejeniveau for elementer, hvor der udføres en standardpleje, tilbudsliste med mængder for hvert element med standardpleje sammenlignet med erfaringspriser fra NIRAS. Det bemærkes, at en del af dette arbejde kan udføres indenfor det nuværende tilbud. Tilbud vedlagt. På baggrund af analysen er det udviklingsforvaltningens vurdering, at der er behov for at gennemgå retningslinjer og principper for opgaveopdeling og ressourceregistreringen. En korrekt og retvisende registrering er en forudsætning for, 1. at kunne redegøre for hvordan pengene anvendes, herunder give mulighed for prioritering 2. at kunne sammenligne priser med markedet, 3. at muliggøre evt. udlicitering af opgaver på et oplyst grundlag, og 4. at sikre driftsledelsen mulighed for at udføre driftsopgaverne med størst mulig effektivitet. En forudsætning for at NIRAS kan aflevere sin endelige afrapportering/benchmarking jfr. Det nye tilbud er, at der er foretaget et fuldt års registrering. Før denne registrering kan sættes i værk skal der udarbejdes plejebeskrivelse m.v., og disse skal implementeres i driftsorganisationen. Økonomiske konsekvenser Ingen, forudsættes indeholdt ved prioritering i eksisterende drift. Idet der i driftsbudgettet er afsat 0,2 mio. kr. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, 1. at rapporten tages til efterretning, 23

26 2. at arbejdet med tilvejebringelse af et detaljeret driftsgrundlag gennemføres - tidshorisont ultimo 2014, 3. at arbejdet med den løbende registrering af ressourceforbrug i driften prioriteres, 4. tilbud fra NIRAS på benchmarking accepteres, idet tilbuddet kan finansieres af det i budgettet afsatte beløb. Bilag: 1 Åben NIRAS Analyse_mulige ind udliciteringer MTU pdf 81281/13 2 Åben Tilbud_benchmarking_Norddjurs MTU pdf 81283/13 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Indstillingen tiltrædes. 24

27 11. Meddelelser / efterretninger I00 13/836 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Fra udvalgets medlemmer Fra udviklingsdirektøren G01 12/9684 Afgørelse fra NMKN i sag om landzonetilladelse til velfærdsbygning, tørlager, lysmaster og udvidelse af virksomhed på Århusvej 56, 8963 Auning Miljø- og Teknikudvalget har den 22. november 2012 besluttet, at meddele landzonetilladelse til ovenstående. Afgørelsen er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen og ændret Norddjurs Kommunes lovliggørende landzonetilladelse til en velfærdsbygning, en oplagsplads og seks lysmaster samt landzonetilladelse til udvidelse af en lovligt etableret virksomhed på ejendommen beliggende Århusvej 56 i Auning til et afslag. Natur- og Miljøklagenævnet har tidligere truffet 6 afgørelser angående virksomheden på ejendommen. Natur- og Miljøklagenævnet oplyser: Kommunen skal jf. planlovens 51 påse, at planloven og afgørelser truffet i medfør af loven overholdes. Det præciseres, at tilsynsforpligtelsen varetages ved, at kommunen standser en ulovlig anvendelse. Kommunen må herefter sørge for, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse angående velfærdsbygningen, oplagspladsen og lysmasterne håndhæves. 25

28 Kommunens varetagelse af tilsynsforpligtelsen kan på klages til statsforvaltningen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk P00 13/11735 Orientering om Pulje til Landsbyfornyelse samt status for nedrivningspuljer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udsendte den 17. maj 2013 orientering om muligheden for at ansøge om andel i puljen til Landsbyfornyelse. Dette er et led i regeringens Vækstplan DK, hvor der er afsat i alt 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer under indbyggere og landdistrikter. Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har opgjort, at der er 70 kommuner, der har byer med færre end indbyggere eller åbent land, som kan få andel i puljen til landsbyfornyelse, herunder Norddjurs Kommune. Midlerne vil blive fordelt til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle, som afspejler de enkelte kommuners belastning af dårlige huse. Statens andel udgør 60%, og kommunernes egenfinansiering udgør 40%. En foreløbig fordeling af de 200 mio. kr. i 2014, giver Norddjurs Kommune mulighed for at ansøge om 3,9 mio. kr. i statslig tildeling og dermed en egenfinansiering på 2,6 mio. kr.. Kommunerne vil få mulighed for at anvende midlerne inden for en periode på ca. 1 ½ år. Ansøgning/interessetilkendegivelse fra Norddjurs Kommune indsendes fra økonomi forvaltningen. Det bemærkes, at ovenstående udmeldingen naturligvis sker med forbehold for puljens endelige vedtagelse på finansloven Status på Norddjurs Kommunens øjeblikkelige situation omkring nedrivningspuljer m.m., er at pulje 2010 er anvendt og der er aflagt regnskab til ministeriet. Pulje 2011 er ved at blive disponeret og skal være anvendt i indeværende år og regnskab skal indgives 1. marts

29 Indsats tomme boliger 2012, som er besluttet anvendt fortrinsvis til nedrivning af kommunale bygninger, råder fortsat over et beløb på ca kr. og der pågår løbende disponeringer. Endelig findes der på anlægsbudgettet 2013, en indsatspulje på 1 mio. kr. som der for nuværende ikke er planlagt aktiviteter for. Orienteringen vil på et senere tidspunkt blive fulgt op af et eller flere ideoplæg til hvordan de midler der eventuelt bliver tildelt kan anvendes på bedst mulig vis. Asfaltudbud G00 13/4260 Større asfaltarbejder i Norddjurs Kommune for 2013 har været udbudt via indbudt licitation, med tildelingskriteriet, laveste pris. I alt blev 5 firmaer af de største asfaltfirmaer med kvalificeret erfaring for tilsvarende arbejder indbudt til at afgive pris. Alle 5 indkommende bud var konditionsmæssige i orden. Colas A/S afgav det billigste tilbud. Afgivet tilbud Forbehold pris % NCC Roads A/S Fuglesangsalle Vejen Ingen kr ,00 112% Colas A/S 8700 Horsens 3200 Helsinge Ingen Lemminkainen Kulholmsvej Randers Ingen Munck Asfalt A/S Bøgedal Ans By Ingen kr ,00 100% kr ,00 106% kr ,00 103% Pankas A/S Skærskovhedevej Silkeborg Ingen kr ,50 116% Udviklingsforvaltningen er efterfølgende gået i kontraktforhandlinger med Colas A/S. 27

30 Selve anlægsarbejdet, starter fra 1. juli, og arbejdet forventes at være afsluttet ca. 15. oktober 2013 Følgende godkendelser kan ses på kommunens hjemmeside under menuen Borger Natur og miljø Aktuelle offentliggørelser P19 Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrug ejendommen beliggende Rødeled Vej 23, Rimsø, 8500 Grenaa P19 10/26221 Miljøgodkendelse af kyllingefarm ejendommen beliggende Søbyvej 31, 8570 Trustrup P19 12/24353 Miljøgodkendelse af udspredningsarealer ejendommen beliggende Rimsø Bygade 10, Rimsø, 8500 Grenaa P19 13/5290 Miljøgodkendelse af udspredningsarealer ejendommen beliggende Fjeldholmvej 15, Gjerrild, 8500 Grenaa P19 13/10220 Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune ejendommen beliggende Skansevej 3, Kni, 8586 Ørum Djurs. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller meddelelserne til efterretning. 28

31 Bilag: 1 Åben Bilag MTU mail af By, Bolig og Landdistrikter 77964/13 2 Åben Nyhedsmail fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 77782/13 3 Åben Afgørelse i sag om Norddjurs Kommunes landzonetilladelse til 81200/13 udvidelse af en virksomhed samt lovliggørende landzonetilladelse til en velfærdsbygning, et oplag og seks lysmaster. - Afgørelse.pdf Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Til efterretning. 29

32 Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning for miljø- og teknikudvalget ultimo maj Bilag til budgetopfølgning for MTU ultimo maj 2013 (79603/13) 2. Anlæg - budgetopfølgning maj 2013 (76923/13) 2. Miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan Miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan juni 2013 (74711/13) 3. Forslag til vejledende retningslinjer for Norddjurs kommunes administration af råstofloven 1. Bilag MTU Retningslinjer for administration af råstofloven (71083/13) 4. Styrket indsats i forhold til byggerådgivning og energi 1. Bilag 2 Prioriteringsliste Solceller 2013 (80707/13) 2. Bilag 1 MTU referat dateret den punkt nr. 6 (80702/13) 6. Økonomi for anlæg af omfartsvej nord for Grenaa 1. Økonomiske forudsætninger for L1 og L2.pdf (82091/13) 2. Usikkerhedsanalyse for udgift til L1 og L2 (82087/13) 7. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan (77659/13) 2. Uheldsanalyse (77640/13) 3. O Dræbte i trafikken i Norddjurs Kommune i 2012 (77648/13) 8. Tillæg til spildevandsplanen for daginstitution ved Kattegatskolen 1. Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen (74091/13) 9. Anlægsregnskab for Udbyhøj Kabelfærge inkl. færgelejer. 1. Anlægsregnskab Udbyhøj Kabelfærge.pdf (80747/13) 10. Analyse af mulighederne for ind-/udliciteringer indenfor vej- og parkområdet 1. NIRAS Analyse_mulige ind udliciteringer MTU pdf (81281/13) 2. Tilbud_benchmarking_Norddjurs MTU pdf (81283/13) 11. Meddelelser / efterretninger 1. Bilag MTU mail af By, Bolig og Landdistrikter (77964/13) 2. Nyhedsmail fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (77782/13) 3. Afgørelse i sag om Norddjurs Kommunes landzonetilladelse til udvidelse af en virksomhed samt lovliggørende landzonetilladelse til en velfærdsbygning, et oplag og seks lysmaster. - Afgørelse.pdf (81200/13) 30

33 Underskriftsside Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Olaf Krogh Madsen (L) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) 31

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 19:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 30. oktober 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Dronningens Ferieby Dronningens Ferieby 1 i Grenaa Dato: Torsdag den 14. januar 2016 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset i Grenaa Mødelokale 23, 1. sal, lokale 200 Dato: Tirsdag den 25. juni 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 14:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skaterparken Rolshøjvej 7 i Grenaa. Mødet forsætter i mødelokale 2 på rådhuset i Grenaa. Dato: Onsdag den 27. januar 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.:

Læs mere

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl.: 17.13 Pkt. Tekst Side 21 Udvælgelse af projekter til anvendelse af midler i Grøn Ordning

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Røse Vej 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-398218 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag

Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag Politiske forslag - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 MTU P523 Ansættelse af medarbejder til registrering af vej- og parkopgaver

Læs mere

Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården

Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården Miljø- og teknik Dato: 18. juni 2009 Reference: Direkte telefon: E-mail: Journalnr.: Acare: Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården 0. Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger 4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger J.nr.: 82.00.00.G01 Sagsnr.: 10/31866 BESLUTNING I EJENDOMS OG AREALUDVALGET DEN 01092010 Fraværende: Ingen. Taget til efterretning. INDSTILLING

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 18. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Referat 13. marts 2013

Referat 13. marts 2013 Referat 13. marts 2013 Bestyrelsesmøde nr. 30, onsdag den 13. marts 2013 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Isabella

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PEJ, JVP, HC Leje

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Tirsdag den 9. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bibliotek Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs Dato: Mandag den 22. september 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Udkast til 12.03.2008

Udkast til 12.03.2008 Udkast til 12.03.2008 AFTALE MELLEM Børne & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning 112 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Brian Stein Kenneth Foersom Iversen Morten Nielsen Peter Thorning

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere