BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE"

Transkript

1 BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

2 Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION Konceptuel plan for Kerteminde havn Scenarie 1 Scenarie AKTIVITETSKATALOG Sammenhænge Rum Funktioner Detaljer Fremtidens havn i Kerteminde omhandler to områder i byen, nemlig Strandkilen og havneområdet ved Nordre Havnekaj. Borgernes VISION for havnen er et forsøg på at samle og afbalancere de indtryk og ideer vi har fået gennem processen. Det er samlet i dette dokument, der angiver ønskerne for en retning for det fremtidige arbejde i en sammenhæng der også er realisabelt i forhold til de to områder. /A Den konceptuelle planskitse for områderne beskriver arealanvendelser, byggefelter, pladser, veje mm. Borgernes VISION for Fremtidens havn i Kerteminde består af tre kapitler: Det konkrete aktivitetskatalog samler alle de potentialer og muligheder, som havnen rummer af specifikke aktiviteter, som borgermøderne har været med til at identificere. Denne række af aktiviteter samles i aktivitetskataloget med midlertidige og permanente tiltag, som kan være med til at forme havnens udvikling igennem hele omdannelsesforløbet. VISIONEN, den konceptuelle plan og aktivtetskataloget, vil indgå som en del af den kommende udviklingsplan for havnen. Visionen, planskitse og aktivitetskatalog Fremtidens havn i Kerteminde omhandler Strandkilen og havneområdet. Dette hæfte er udarbejdet af Kerteminde Kommune i samarbejde med COWI. Hæftet er udarbejdet i efteråret VISIONEN udtrykker den overordnede VISION for havnen.

3 Forord Før sommeren 2014 blev en debat, om udviklingen af to områder på Kerteminde Havn, skudt i gang på et velbesøgt borgermøde. For at videreføre den gode debat og interesse har byrådet fortsat dialogen om fremtidens havn i Kerteminde hen over efteråret Det har fra starten været byrådets ønske at høre borgernes gode ideer og forslag til, hvordan området kan udvikles fremover. Vi vil gerne høre borgernes meninger om, hvad vi fremover skal bruge arealerne på havnen og ved Rådhuset til. Det er mit og kommunens ønske at så mange som muligt deltager i processen og giver deres mening til kende, så vi sammen kan skabe et spændende og attraktivt byområde, siger borgmesteren, Hans Luunbjerg. Vi vil gerne høre borgernes mening, så vi kender Borgernes vision for området, når vi kommer frem til jul, og vi efterfølgende skal arbejde videre med en plan for området Byrådet vil se på alle de gode ideer og beslutte, hvad vi skal gå videre med. Denne VISION og plan er resultatet af processen og bliver vigtige input til den kommende udviklingsplan for de to områder. Vi håber, at nogle af de gode forslag tidligt kan omsættes til midlertidige eller permanente aktiviteter i området, så vi allerede næste sommer kan få gavn af det. FAF-siloen som den ser ud i dag. FAF-siloen kan bevares med sit rå udtryk og form, med nye funktioner. 3

4 Processen - Borgernes VISION Debatten om fremtidens havn i Kerteminde har udviklet sig over fi re borgermøder og en event, samt diskussion og indlæg på blog og Facebook i sommeren og efteråret Mange har deltaget på borgermøderne eller har givet deres mening til kende, og mange gode ideer og forslag er fremkommet undervejs i processen. Fra det første inspirationsoplæg og diskussion om hvilken retning udviklingen skal være på havnen, har processen bevæget sig mod større og større enighed. De gode ideer og forslag er gennem processen kommet gennem en tragt, og vi har arbejdet os frem mod en vision og et planforslag. BORGERMØDE FACEBOOK BLOG INTERVIEW KOMMENTARER 4

5 Til event et, der blev afholdt på havnen, kunne de fremmødte tage arealet i brug på nye måder, hvilket igen skabte mulighed for nye ideer og forslag til den fremtidige brug. Nogle forslag har haft karakter af visioner og ønsker for fremtiden, mens andre har været mere konkrete. 5

6 Interessen for at deltage i debatten på borgermøderne har været stor, for unge såvel som ældre. Gennem processen er vi blevet mere og mere opmærksomme på de værdier op potentialer vi gerne vil værne om. 6

7 Havnens udvikling Kerteminde havn har altid haft en stor betydning for byen, for selvforståelsen og for byens velstand. Havnens udvikling fra 1799 til i dag Det meste af havnen i Kerteminde består af opfyld. Gennem tiden er havnens areal blevet stadig større. Oprindeligt var kystlinien der, hvor Strandvejen er i dag. Behovet for mere plads til havnen har resulteret i den havn vi har idag. Det vi i Borgernes VISION for Kerteminde havn kalder Strandkilen ligger netop i overgangszonen mellem den gamle købstad og havnearealerne. Kilde: Bevaringsforeningen 7

8 VISION En vision er et ønske om at forandre et område fra sin nuværende situation til en given fremtidig situation. Visionen behøver ikke at være realistisk i den forstand, at den beskriver noget, der med sikkerhed kan opnås. En god måde at beskrive en vision på er, at den er uden for rækkevidde, men inden for synsvidde. En vision er altså en rimeligt klart beskrevet fremtidig tilstand, som det kræver en væsentlig indsats for at opnå. 8

9 Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION for havnen er et forsøg på at samle og afbalancere de indtryk og ideer, vi har fået gennem processen. Det er samlet i dette dokument, der angiver ønskerne for en retning for det fremtidige arbejde i en sammenhæng, der også er realisabelt i forhold til de to områder. Når vi her skriver havnen, dækker det de to områder på henholdsvis havnen og i Strandkilen. Der er i VISIONEN arbejdet med følgende temaer: + Hvilken karakter skal fremtidens havn have? + Hvilke funktioner skal der være på fremtidens havn? + Hvilken karakter skal boliger have og hvor skal der være boliger? + Hvordan skal fremtidens erhverv være på havnen? + Hvilke aktiviteter og rekreative muligheder skal der være på havnen på kort og langt sigt? VISIONEN Fremtidens havn er for alle Kertemindes borgere. Den skal være et levende og indbydende sted at være på alle tider af året. Havnen skal være en integreret del af bymiljøet og supplere de allerede eksisterende kvaliteter og tilbud i byen. Havnens særlige karakter med en maritim stemning og den lidt rå og uhøjtidelige karakter, skal videreføres. På havnen skal der være gode muligheder for ophold og aktiviteter. Der skal være åbne pladser og intime gyder og stræder. De kommende aktiviteter og tilbud skal rette sig mod fl ere mål- og aldersgrupper, så havnen bliver attraktiv for os alle. Havnens rum indrettes, så de indbyder til leg og ophold. Fremtidens havn indrettes, så den er tilgængelig for så mange som muligt, og nye aktiviteter skal placeres så det sikres, at vi fra byen kan se ned til havnen med vandet og skibene. På havneområdet kan der etableres bymæssige områder med en varieret skala, og bygninger kan opføres med et mere moderne udtryk eller med referencer til det maritime. Der må gerne bebygges med åbne pladser og forbindelser. Byggeri skal placeres med hensyn til vigtige visuelle sigtelinjer mellem byen og vandet. Markante bygninger, som FAF-siloen er værdifulde for områdets karakter og som et landmark. Forbindelserne mellem byen og vandet skal styrkes ved at bevare eller genskabe visuelle og funktionelle forbindelser. Karaktergivende virkemidler, som f.eks. beplantning, lys eller skifte i valg af materialer og belægninger, kan være med til at understrege dette. Hans Schacksvej er den vigtigste forbindelse mellem byen og havnen + Fremtidens havn er for alle Kertemindes borgere. + Den skal være et levende og indbydende sted at være, helst på alle tider af året. + Havnen skal være tilgængelig også for biler. + Havnen skal være en integreret del af bymiljøet. + Havnen skal supplere de allerede eksisterende kvaliteter og tilbud i byen. + Havnen er i dag nogle steder uhøjtidelig. Vi skal ikke lave fremtidens havn alt for fi n. + Fremtidens havn skal udvikles med respekt for forbindelserne fra byen til vandet også de synlige. + Nye aktiviteter skal placeres så vi fra byen kan se ned på havnen til vandet og skibene. + Havnen er - ligesom byen - en levende organisme der ændrer sig over tid. Der kan derfor være områder der planlægges til midlertidige funktioner som senere kan overgå til mere blivende funktioner. + Fremtidens havn indrettes med byrum, så den er tilgængelig for alle. + Aktiviteter og tilbud skal rette sig mod fl ere målog aldersgrupper. + Havnens rum indrettes så de indbyder til leg og ophold. + Der skal være både større åbne pladser og intime gyder og stræder. 9

10 Havnen På havnen skal der være funktioner, der supplerer byens eksisterende. Der bør være blandede byfunktioner på havnen, der henvender sig til byens borgere. Funktioner med et maritimt præg har en naturlig plads i området. Der bør ikke bebygges for tæt. Havnen er, ligesom byen, en levende organisme, der ændrer sig over tid. Der kan derfor være områder, der til start bruges til midlertidige funktioner, som senere kan overgå til permanente. + Der skal etableres funktioner, der tiltrækker liv (rådhus, erhverv, oplevelser, aktive rum, turistmagnet) + Havnen skal fortsat være et sted, hvor man kommer for at gå eller køre en tur + På havnen skal der være erhverv, der relaterer sig til havnens funktioner eller som er pladskrævende. + Den særlige stemning på havnen skal bevares. Man skal også i fremtiden have fornemmelsen af, at man er på havnen og tæt ved vandet Strandkilen Karakteren af området mellem havnen og byen skal tilstræbes at være i en moderne fortolkning af købstaden. Byggeriet i Strandkilen ligger i en overgangszone mellem byen og havnen. Byggeriet bør afspejle byens struktur, skala og rytme. Området bør have en grøn karakter, og det bør have en lidt åben og transparent karakter. Strandkilen må gerne bebygges med grønne byrum, pladser og forbindelseslinjer. Byggeri kan opføres som enkeltstående byggerier eller sammenbyggede og kan opføres i en grøn karaktergivende bund suppleret med træer. Mod syd har byen en større bygningshøjde end mod nord. Dette kan afspejles i kommende byggeri i Strandkilen. + Udviklingen på havneområdet skal være med til at styrke sammenhæng mellem byen og vandet + På havneområdet kan der etableres bymæssige områder med en moderne karakter. Skalaen og volumen kan være større end i byen, og materialerne kan spænde fra beton og tegl til træ. + Havneområdet må gerne udvikles med åbne pladser og forbindelser. Byggeri skal placeres med hensyn til vigtige visuelle sigtelinjer mellem byen og vandet. + Markante bygninger, som FAF siloen er værdifulde for områdets karakter og som et landmark. + Karakteren af Strandkilen skal tilstræbes at være en moderne fortolkning af købstaden. + Byggeriet bør afspejle byens struktur, skala og rytme. + Strandkilen må gerne bebygges med grønne byrum, pladser og forbindelseslinjer. + Byggeri kan opføres som enkeltstående byggerier eller sammenbyggede, og kan opføres i en grøn karaktergivende bund suppleret med træer + Mod syd er byens huse højere måske kan det også være sådan i Strandkilen 10

11 Konceptuel plan for Kerteminde havn Sammenhængen mellem byen og havnen er vigtig. De viste sigtelinjer skal respekteres ved en fremtidig udvikling på havnen og i Strandkilen. For enden af sigtelinien, fra Hans Schacksvej, og ved havnekanten ved lystbådehavnen, skal der sikres mulighed for særlige opmærksomhedsfelter, ophold og udsyn. Der skal sikres god tilgængelighed langs havnekanten, også forbi Fjord&Bælt. Planen anviser udvidelsesmulighed for turistmagneten Fjord&Bælt. Kollektiv trafi k kan sikres med gode af- og påstigningsmuligheder både på havnen og i Strandkilen. Strandkilen Gennem processen har vi fundet frem til anbefalinger for nyt byggeri. I Strandkilen kan der bygges op til 2 fulde etager, og måske kan der bygges lidt højere mod syd. Byggeriet her bør være afstemt med købstadsbebyggelsen i byen. På havnen kan der bygges i en anden skala og med en anden karakter. I processen har der ikke kunne opnåes enighed om byggehøjden. Der er en stor spredning i holdningen, hvor nogle ønsker byggerier op til 2 etager, og nogle peger på byggerier over 4 etager. Fjord&Bælt Havnen De fl este ønsker ikke boligbebyggelse på havnen. Konceptuel plan for Kerteminde havn 11

12 Scenarie 1 : Boliger i Strandkilen - Erhverv på havnen Scenarie 1, som vist på sidste borgermøde 3 BOLIGER ARKITEMA ARKITEMA BOLIGER 2 FOLKETS HUS/RÅDHUS ERHVERV MARITIME HUS ERHVERV 5 4 tripadvisor.com 3 4 FJORD OG BÆLT BOLIGER 6 5 blogspot.com 3 BOLIGER cityoffl int.com competitionline.com

13 Scenarie 2 : Erhverv i Strandkilen - Boliger på havnen Scenarie 2, som vist på sidste borgermøde 1 ARKITEMA 3 BOLIGER ARKITEMA FOLKETS HUS/ RÅDHUS 1 2 BOLIGER/ERHVERV BOLIGER/ERHVERV HENNING LARSEN ARKITEKTER tripadvisor.com 4 MARITIME HUS 5 FJORD OG BÆLT blogspot.com 3 BOLIGER cityoffl int.com competitionline.com

14 Aktivitetskatalog Aktivitetskataloget er en samling af borgernes VISIONER og initiativer, samlet op fra borgermøder, event og spørgeskema. Kataloget præsenterers som eksempler og principper, der kan anvendes som redskaber for borgernes VISION for fremtidens havn i Kerteminde.

15 SAMMENHÆNGE SAMMENHÆNGE PÅ TVÆRS AF HAVNEN Visuel og fysisk forbindelse på tværs af Kerteminde Fjord. Det er vigtigt at der er en god kontakt til begge sider af havnen. Der kan eventuelt sikres mulighed for at krydse fjorden med båd. En wiretovbane fra FAF-siloen til Frysehuset om sommeren. Boris-Podrecca-ATELIERarhitekti LANDMARK FAF-siloen er et markant landmark for kerteminde og for havnen, gennem sin højde og synlighed. Kulturhistorisk vidner den om erhvervsaktiviteten på havnen. Der kan være andre landmarks som er mindre i volumen eller knap så synlige. FAF-siloen kan bevares med uændret bygningskrop, men nænsomt restaureret med nye funktioner og anvendelser. SKILTNING OG TILGÆNGELIGHED Områdets friarealer skal etableres, så de signalerer at man er velkommen i området. Der skal også være god og tydelig skiltning af funktioner og faciliteter. 16

16 FORBINDELSER OG SIGTELINJER Vigtige forbindelser i området skal markeres. Især Hans Schacksvej danner et vigtigt bindeled mellem byen og havnen. Sigtelinjerne kan markeres ved hjælp at belysning. Alternativt kan man bruge belægninger eller beplantning til at understrege forbindelserne. static.squarespace.com SUNDHEDENS KERTEMINDE På havnen kan der skabes byrum og aktiviteter der understøtter sundhedsaspektet. Der kan arbejdes med sundhedsfremmende aktiviteter kombineret med attraktive byrum og pladser. Dobbeltudnyttelse af byrummet så det også kan bruges aktivet i form af idræt og aktivitet. HAVNEN FOR ALLE Det er vigtigt at fremtidens havn udvikles, så der er aktiviteter for alle. Det skal ikke kun være for det rekreative og for turisterne. Hverdagslivet er vigtigt for bylivet hele året. Der skal sikres tilgængelighed og funktioner der retter sig mod borgernes daglige brug af havnen. Det kan være adgangsveje og parkering for biler, siddemuligheder og funktioner og aktiviteter der retter sig mod de daglige gøremål. 17

17 RUM AKTIVE RUM Havnen skal etableres med fokus på sundhed og mulighed for aktiv udfoldelse. Det kan være legepladser, fi tnessområder, optegnede løbebaner eller lignende. De aktive rum skal udformes og placeres på en måde, hvor de virker indbydende og passer ind i området. SKATERBANE Blandt borgerne er et særligt ønske om at etablere en skaterbane på havnen. Skaterbanen skal indeholde aktiviteter af forskellige sværhedsgrader, så den henvender sig til et bredere publikum. Skaterbanen behøver ikke at være voldsomt stor og kan etableres i sammenhæng med andre funktioner. media-cache-ec0.pinimg.com FLEKSIBLE OG ÅBNE RUM Havnen skal være et sted, hvor der er mulighed for mange forskellige og midlertidige aktiviteter. Der skal derfor være åbne, multifunktionelle pladser i området, der har en størrelse, så de kan anvendes til mange forskellige aktiviteter. competitionline.com 18

18 SCENE OG SAMLING Der er ønsker om, at skabe rammer til en scene i området, hvor der kan afholdes arrangementer og koncerter. Nogle ideer går på, at skabe en fl ydende scene ude i vandet, som kan opleves inde fra kajkanten. OPHOLDSMULIGHEDER Der skal etableres spændende byrum med gode muligheder for ophold og hvil. Opholdsmulighederne må gerne etableres, hvor der skabes en oplevelse - eksempelvis via udsigt over vandet eller i forbindelse med et aktivt rum. GRØN KARAKTER Der skal etableres rum med en grøn karakter. Beplantningen skal være af en art, der egner sig til forholdende på en havn. 19

19 FUNKTIONER RÅDHUS I dag ligger rådhuset i Strandkilen. Der er forskellige ønsker til den fremtidige placering af rådhuset. Hvis det bliver i området, kan det fastholdes i Strandkilen eller fl yttes ned på havnen. Placering i området bibeholder tilgængeligheden til rådhuset og andre funktioner, der kan danne rammen om Folkets Hus, der er med til at undersøtte liv og handel. MARITIME ERHVERV For at bibeholde havnestemningen i området, skal det fortsat være muligt at etablere maritime erhverv i området. TURIST MAGNET Der skal være mulighed for at etablere funktioner og oplevelsesøkonomiske erhverv på havnen, der kan tiltrække turister. FAF-siloen kan være en brik i dette ønske. Der kan tilvejebringes hotel og overnatning med en særlig karakter, der adskiller sig fra andre tilbud i regionen. fdm.dk 20

20 CAFÉLIV Der ønkes et levende bybillede på havnen, som kan understøttes via muligheder for caféer, restauranter og udeservering. Det er vigtigt at de placeres bedst muligt og ikke i for stort antal. MARKEDSPLADS Der skal skabes mulighed for en markedsplads på havnen, gerne tæt ved Brugsen eller omkring rutebilstationen, så markedspladsen kan supplere det eksisterende handelsliv. Markedspladsen kan etableres som midlertidig funktion på en plads, hvor der evt. opstilles boder og kan på sigt blive en permanent torvehal, hvis det er en succes. vikingline.no OVERNATNING Der skal være mulighed for erhverv med fokus på overnatningsmuligheder på havnen, så der skabes bedre forhold for turisme i byen. Der kan etableres et hotel eller mere simple former for overnatningsmuligheder som eksempelvis hytter. PARKERING Der skal sikres gode adgangsforhold og parkeringsmuligheder på havnen. På den anden side skal havnen heller ikke plastres til med parkeringsarealer. Det vil være ønskeligt at der integreres parkering i kommende bebyggelser og der undersøges dobbeltudnyttelse af parkering. 2.bp.blogspot.com 21

21 DETALJER BRUG AF LYS For at gøre området spændende om aftenen og i de mørke måneder, skal der anvendes lys til at markere særlige steder og iscenesætte omgivelserne. Det kan være ved belysning af siloen, andre bygninger og beplantning eller belysning af pladser. Lyset har ligeledes den fordel, at de medvirker til at skabe tryghed i området. denstoredanske.dk LÆ MOD VINDEN Der skal arbejdes med at etablere gode opholdsmuligheder i læ. Afskærmning af vinden kan ske ved brug af læ-givende beplantning, læmure eller ved opførelse af afskærmede og overdækkede zoner som eksempeltvis et orangeri. Et overdækket byrum skaber mulighed for sæsonforlængelse og en god platform for handel og byliv. 2.bp.blogspot.com 22

22 23

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning De nye byrum ved Svendborg Havn -konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Svendborg Havn Havnen i Svendborg er et attraktivt

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Nye byrum ved Svendborg Havn - konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Kortlægning Havnen i Svendborg er et attraktivt sted

Læs mere

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi Best case eksempler byens showroom Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi VOX POP & SHOWROOM Hvad: To initiativer der giver os viden og skaber opmærksom på problematikken. VOX POP Hvad:

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

VALSETORVET FREDERIKSVÆRK

VALSETORVET FREDERIKSVÆRK VALSETORVET FREDERIKSVÆRK Revideret Dispositionsforslag Juni 2015 SLETH A/S ERIK BRANDT DAM Arkitekter INDHOLD Beskrivelse Opgaven Analyse Projekt Materialer BESKRIVELSE Set fra oven er Frederiksværk

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

IDEE TIL BYENS FORM INDLEDNING STEDET NU

IDEE TIL BYENS FORM INDLEDNING STEDET NU IDEE TIL BYENS FORM INDLEDNING Århus er en by hvor pulsen er høj. Her er byens stemningsfulde kvarterer og ældre bygninger med til at skabe et grundlag for en by der er i udvikling og har blikket rettet

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015

OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015 OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015 1 Sumatravej ØSTHAVNSVEJ Marselisborg Havnevej TANGKROGEN STRANDVEJEN Tangkrogen ligger centralt i Aarhus, syd for midtbyen og

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Agersø - ændring af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø Lokalplan nr. 18 Boligområdet Brydetoften i Strø 29.11.1989 SKÆVINGE KOMMUNE 11 Strøgåc - Hyllegard LOKALPLAN NR. 18 STRØ JUNI 1989 /, 7 / s~ SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18 HILLERØD KUN GYLDIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand KØGE KOMMUNE 1984 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-16 SØNDRE STRAND LOKALPLANOMRÅDET. Søndre strand er et værdifuldt rekreativt område for hele Køge by, og som strand er den besøgt

Læs mere

Nem hverdag. Stærkt fællesskab.

Nem hverdag. Stærkt fællesskab. FREMTIDENS fremtidens FORSTAD forstad Nem hverdag. Stærkt fællesskab. Velkommen til en ny form for forstad, hvor hverdagslivet er nemt og fællesskabet stærkt. NærHeden er en helt ny bydel med boliger,

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

SEPTEMBER 2012 HELHEDSPLAN VINDERUP BYMIDTE

SEPTEMBER 2012 HELHEDSPLAN VINDERUP BYMIDTE SEPTEMBER 2012 VIN IDTE + KOLOFON Udgivelse: Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11 7500 Holstebro Tlf. 9611 7500 Konsulent: Helhedsplanen er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Holstebro Kommune.

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 29. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Præstø Midtby Ny lokalplan

Præstø Midtby Ny lokalplan Præstø Midtby Ny lokalplan Aftenens program Velkommen, v. Udviklingsdirektør Torben Gleesborg. Præstøs udfordringer og muligheder?, hvad er en Lokalplan og hvad kan den regulere? v. Souschef Plan og Miljø,

Læs mere

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. ET GRØNNERE BRYGGEN Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. GRØNNE BYRUM PÅ BRYGGEN Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

HASLE OMRÅDEFORNYELSE

HASLE OMRÅDEFORNYELSE HASLE OMRÅDEFORNYELSE REVITALISERING AF HASLE FÆLLED SKITSEFORSLAG FOR BØRNE/UNGE GRUPPEN 9.SEPTEMBER 2009 ALGREEN ARKITEKTER MAA OVERSIGTSKORT HASLE FÆLLED M.M. Overordnet for område skal man være varsom

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 27.03-14 Sagsnr. 10.3939 FACADE OPLÆG FARUM HOVEDGADE I BESKRIVELSE Nyt byggeri i Farum På Farum Hovedgade foreslås opførsel af nyt byggeri indeholdende både butikker og boliger.

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan nr. 035 Tillæg til Lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, vedtaget af Frederikssund Byråd

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

DAGSORDEN. Dialog om udviklingsplan for Hjallerup 12. Februar 2013. Velkomst. Præsentation (ca.30 min) Delområde A centerområdet (20min) Pause

DAGSORDEN. Dialog om udviklingsplan for Hjallerup 12. Februar 2013. Velkomst. Præsentation (ca.30 min) Delområde A centerområdet (20min) Pause DAGSORDEN Velkomst Præsentation (ca. min) Dialog om udviklingsplan for Hjallerup. Februar Delområde A centerområdet (min) Pause Delområde B Søndergade mv. ( min) Delområde C Østergade ( min) Opsamling

Læs mere

ROSKILDE BADET. Lokalplan nr. 292. Roskilde Kommune. ny svømmehal. hovedindgang

ROSKILDE BADET. Lokalplan nr. 292. Roskilde Kommune. ny svømmehal. hovedindgang ROSKILDE BADET hovedindgang ny svømmehal Lokalplan nr. 292 Roskilde Kommune J.nr. 01.02.05.P16 Sagsid. 9900928 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Byg- og Planafdelingen

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Anmelder: Mtr. nr. 54 c. 54 d. Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup. Hou by, Hals. Tlf. 99.549999. HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13.

Anmelder: Mtr. nr. 54 c. 54 d. Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup. Hou by, Hals. Tlf. 99.549999. HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13. Mtr. nr. 54 c Hou by, Hals 54 d Anmelder: Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup Tlf. 99.549999 HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13 r-- rn JANUAR 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 6.13 1. 2. 3. 4.

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn Lokalplan 1.05 Ishøj Havn Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE-LOKALPLAN 1.05 Lokalplanens indhold. Lokalplan 1.05 fastlægger retningslinier for Ishøj havns (havn nr. 3 f s) udformning og udnyttelse som lystbådehavn.

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Kære Alle sammen Det er mig en glæde at få lov til at byde jer velkommen til Frederikshavn. Velkommen

Læs mere

Rammer om livet Udgivet af Rødovre Kommune i 2013. Udarbejdet af: Teknisk Forvaltning

Rammer om livet Udgivet af Rødovre Kommune i 2013. Udarbejdet af: Teknisk Forvaltning 1 Forord Rammer om livet Rammer om livet Udgivet af Rødovre Kommune i 2013 Udarbejdet af: Teknisk Forvaltning Fotos: Brian Sejer Poulsen - Rødovre Lokal Nyt: Side12, 14, 15, 17, 22, 24 og 32 Colourbox.dk:

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 For et område på den sydlige del af Hasle Havn April 2012 Lokalplanforslag 062 og kommuneplantillæg 006 blev endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

Bjørvika. havnepromenaden bjørvika P 035

Bjørvika. havnepromenaden bjørvika P 035 Bjørvika havnepromenaden bjørvika P 035 036 Havnepromenaden bjørvika Bjørvika 38 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 55 - Bjørvika > Visioner - Bjørvika > Anbefalinger - Livet > Brugere - Livet > Byrumsaktiviteter

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-1-9802.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-1-9802.doc SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 1-9802 for Brogade, Store Rådhusgade og et område ved Bjerggade. BESKRIVELSE AF FORSLAGET Sønderborg Byråd har besluttet, at der udarbejdes et forslag til lokalplan

Læs mere

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN - dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN Fakta om Logistikparken Projekt: Lagerbygninger, terminaler og administrationsbyggeri Bebygget areal: Total: 106.000 m 2,, heraf 5000 m 2 kontorer 101.000 m 2 lager

Læs mere

Lokalplanforslag 226-2

Lokalplanforslag 226-2 Lokalplanforslag 226-2 Nordre Havnekaj mv. - område 2 November 2011 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Læsevejledning

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere