Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse Side: 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Deltidsarbejde 3 4Løn 3 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 4 6 Lønanciennitet 4 7 Decentral pulje til individuelle tillæg 4 7 A Rådighedstillæg 4 8 Akuttaske tillæg 5 9 Patientledsagelse 5 10 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgzrelse 6 11 Påtaleret 6 12 Udbetaling af løn 6 13 Ferie og feriegodtgørelse 7 14 Efterindtægt 7 15 Sygdom 7 16 Graviditet, barsel og adoption 9 17 Tjenestefrihed ved barns første sygedag 9 18 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom Offentlige hverv Anden særlig tjenestefrihed Fridage Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser Opsigelsesvarsler Timelønnet Bygdesundhedspersonale Fremskrivning af lønnen Overenskomstens gyldighedsperiode 15 ASA! 0PS Jr. nr /364/2014 side 1 af 15

2 side 2 af 15 ASA! 0PS Jr. nr /364/2014 for opfyldt. ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses er arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog Stk. 4. Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted til arbejdssted ring af lig, istandgørelse, vask og påklædning. Stk. 3. Der ydes 1 time ekstra udover effektiv arbejdstid ved håndte 1. januar samme år. Stk. 2. Det fixerede timetal som er nævnt i stk. 1, reguleres pr. 1 oktober på baggrund at Grønlands Statistiks betolkningsstatistik pr. e) Bygder med indtil 69 indbyggere : 25 timer d) Bygder med indbyggere : 30 timer. c) Bygder med indbyggere 40 timer. nå kr. 500,00 Pr. måned. b) Bygder med indbyggere : 40 timer, samt et tillæg på 1.000,00 kr. pr. måned. a) Bygder med 200 indbyggere og derover: 40 timer, samt et tillæg fastsættes til følgende ugentlige timetal: Bygdesundhedspersonale aflønnes på basis at et fixeret timetal, der Arbejdstiden. 2 at overenskomsten. Stk. 2. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet Grønland, og som ikke omfattes at anden overenskomst. ansættes efter denne overenskomst i Grønlands selvstyres tjeneste i Denne overenskomst omfatter Bygdesundhedsoersonale i bygderne, der Overenskomstens område. 1 S.1. IC)

3 8.1. K) Stk. 5. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der stilles soveplads til rådighed for den ansatte Stk. 6. Under ledsagelse gælder dog særlige løn- og arbejdstidsbe stemmelse, jf. 8. Deltidsarbej de. Bygdesundhedspersonale der ansættes som deltidsbeskæftigede, aflønnes med følgende beløb pr. måned, der beregnes i forhold til arbejds tiden. Stk. 2. Ændring af arbejdstiden, herunder midlertidig forlængelse af den ved ansættelsen aftalte arbejdstid for deltidsbeskæftigede, kan kun ske med 3 dages varsel. Er et sådant varsel ikke givet, ydes 1 ekstra timeløn ud over faktisk udførte timer. Ved ændring af arbejds tiden kan der tages hensyn til individuelle ønsker om fritagelse for arbejde pà det ændrede tidspunkt. Løn. Bygdesundhedspersonale aflønnes på basis af nedenstående skalatrin: Skala trin anciennitet l.-2. ar år år ar 5 9.ogflg.år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Stk. 2. Ansatte under 40 timer om ugen aflønnes forholdsmæssigt efter arbejdstiden i henhold til 2. ASA! 0PSJr. nr /364/2014 side 3 at is

4 side 4 af 15 ASA/ 0PS Jr. nr /364/2014 dighedstillæg pà kr ,00 pr. måned. Med virkning fra 1. april 2003 tildeles Bygdesundhedspersonale et rà Rådighedstillæg. 7A personlig tillæg indtil fratræden. For ansatte som oppebar tillæg pr. 1. april 2014 ydes fortsat som Individuelle tillæg. 7 sygdom, barsel og adoption samt offentlige hverv. bejdsgiver optj enes lønanciennitet under fravær på grund at ferie, Stk. 2. Under forudsætning at fortsat beskæftigelse ved samme ar ved sundhedsvæsenet. år, den pågældende har været beskæftiget som Bygdesundhedspersonale Lønancienniteten for Bygdesundhedspersonale beregnes efter det antal Lønanciennitet. 6 ver på grundlag at ansættelsen. den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra arbejdsgi Stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. for den ansattes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel. Pensionen overenskomstansattes pensionering. Af det indbetalte beløb anses 1/3 enskomsten anførte skalaløn i lønparagrafferne, som bidrag til den For ansatte over 20 år ind.betaler arbejdsgiver l0,2o at den i over Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 5 S. I. K)

5 5.1 K) 8 Tillæg Akuttaske. Til bygdesundehdspersonale, der har gennemført den af Peqqissaanermik Ilinniarfik/Center for Sundhedsuddannelser tilrettelagte og afholdte modulopbygget kursus i brug af akutta- ske mv.. Og som efter bestået 3. modul har dokumentation for, at have gennemført træning i prakti ske færdigheder i grundlæggende førstehjælp ved hjælp af udstyr i akuttaske kan der ydes et tillæg på kr. 500,0O pr. mâned. 9 Patientledsagelse. Når det efter lægeligt skøn kan anses for påkrævet, at en patient af hensyn til forsvarlig pleje må ledsages under rejser til, i og fra Grønland af en ansat som Bygdesundhedspersonale i sundhedsvæsenet ydes der betaling efter følgende regler: Stk. 2. Ved beregning af tjenestetiden inden for normperioden med tages ledsagerejsedage med 8 timer pr. dag. Stk. 3. For hver påbegyndt 4 timers ledsagerejse ud over 8 timer pr. dag ydes et tillæg, der pr. 1. april 1991 udgør et grundbeløb på 222,50 kr. på hverdage og 312,50 kr. på lørdage samt søn- og hellig dage. Tillægget reguleres som særlige tillæg i henhold til enhver tid gældende aftale for Atorfillit Kattuffiat. Stk. 4. Der ydes godtgørelse for mistede fridage, der i videst muligt omfang gives som erstatningsfrihed. Der kan kun ydes godtgørelse for een mistet fridag pr. uge samt for helligdage. Godtgøres mistede fri dage med kontant vederlag, udgør dette for en 40 timers fridag beta ling for 8 timer og for en 64 timers fridag betaling for 16 timer. Stk. 5. Øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådigheds tjeneste, tjeneste på. lørdage efter kl , tjeneste på søn- og helligdage samt opgørelse af arbejdstid under tjenesterejser, suspen deres. Stk. 6. Under ledsagerejser ydes dagpenge jf. 9. A5A/ 095 Jr. nr /364/2014 side 5 af 15

6 side 6 af 15 ASA! ØPS Jr. rir /364/201q Stk. 3. Afregning for månedsperioden samt udbetaling afgøres af sund hedsvæsenet. det påhviler den ansatte at udpege i et pengeinstitut. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning til en lønkonto, som Løn og tillæg udbetales månedsvis bagud. Udbetaling af løn talen. ning, kan sagen behandles efter reglerne i overenskomsten om Hovedaf gennem tillidsrepræsentanten ikke medfører en tilfredsstillende løs til at oppebære de i 8 og 9 nævnte ydelser og henvendelser herom Stk. 2. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en arbejder er berettiget strækkeligt kan begrundes i hensynet til virksomhedens tarv. den daglige arbejdstids beliggenhed og frilørdagsordninger ikke til hvis det menes, at manglende hensyntagen til arbejdernes ønsker om S.I.K. har nåtaleret i henhold til overenskomsten i Hovedaftalen, Påtaleret. gældende regler jf. særskilt aftaleoversigt. nestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland bejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold til de for tje Der ydes godtgørelse til ansatte, som midlertidigt udsendes til ar nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse. Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, 10 5.I. IC)

7 5.1. K) 5 13 Ferie og feriegodtgørelse. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. 10 af 12. november I henhold til landstingsloven s 2, er aftalt nedenfor anførte særlige regler. Stk. 2. For ansatte, der i henhold til landstingslovens 15, stk. 2 vælger ferie med feriegodtgørelse på l2 % i stedet for ferie med løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Feriegodt gørelsen beregnes af årslønnen. Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse med 1234 % af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tilfalder beløbet Feriefonden, jf. protokollat om Feriefonden Efterindtægt. Såfremt en arbejder afgår ved døden i ansættelsesperioden, ydes der følgende beløb til den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, som arbejderen har forsørgervligt overfor: Hos samme ansættelsesmyndighed i 1 år 1 måneders løn år - 3 2månedersløn år og mere:3 måneders løn 5 15 Sygdom. Bliver en ansat på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit ar bejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed eller ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet den pågældende sygdom. ASA/ ØPS Jr. nr /364/2014 side 7 at 15

8 5. 8. side 2 at 15 ASA! 0PS Jr. nr ,/364,/2014 arbejdsgiveren. Stk. 6. Lægeattester, der forlanges i henhold til stk. 5, betales at dokumenteret ved lægeattest. Stk. 5. Fravær fra arbejdspladsen på grund at sygdom kan forlanges hvor pågældende var ansat. er behov for den pågældendes arbejdskraft på den lokale arbejdsplads, ning at, at den pågældende på ny bliver tjenestedygtig, og der torsat bestemmelsen i stk. 2-3, bør genantagelse finde sted under forudsæt Stk. 4. For ansatte hvor ansættelsesforholdet er ophørt i medfør at vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelsen er sket. endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres at, at pågældende er Opsigelsens gyldighed er betinget at, at den sker i umiddelbar til knytning til udløbet at de 120 sygedage, og medens den pågældende 9. år og fly.: 4 måned år.: 3 måned 6. år.: 1 måned 0 Ansættelsesanciennitet Opsigelsesvarsel: pebåret løn under sygdom i i alt 120 dage: dende inden for et tidsrum at 12 på hinanden følgende måneder har op gende varsel til fratræden ved en måneds udgang, såfremt den pågæl Stk. 3. Ansatte, der ikke er omfattet at stk. 2 kan opsiges med føl vendelse. lem arbejdsgivere og funktionærer finder reglerne om løn under sygdom og opsigelse med forkortet varsel i henhold 120 sygedags-reglens an Stk. 2. For ansatte omfattet at Inatsisartutlov om retsforholdet mel 5. I. K)

9 3.1. K) 16 Graviditet, barsel og adoption. Bygdesundhedspersonale har ret til fravær (orlov) fra arbejdet på grund at graviditet, barsel og adoption, når der er ret til fravær (orlov) i henhold til enhver tid gældende Inatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jt. stk. 1, er der dog kun ret til løn i den orlovsperiode, som fremgår at Landstingsforordning nr. 7 at 22. oktober Nærværende oversigt angiver til fravær med løn ved gra viditet og fødsel at ét barn: Lif. Nr. 7 af22,lo.1990 K: 2 uger K: 14 tiger efter Fælles: 4 uger inden fødsel til deling eller M: I uge efter K alene 17 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. Der gives den ansatte adgang til hel eller delvis tjenestetrihed uden løntab til pasning at sygt, mindreårigt barn, tørste dag, barnet er sygt. Stk. 2. Tjenestetriheden forudsætter: a) Det er barnets tørste sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund at barns tørste sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. ASA/ øps Jr. nr /364/2014 side 9 af 15

10 side 10 af 15 ASA! 095 Jr. nr / 364/ 2014 Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som muligt. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. 1 betragtes ikke som forsømmelse. kendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om borgerligt ombud. til varetagelse af offentlige hverv i henhold til Hjemmestyrets be Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed Offentlige hverv. 19 nestefriheden forlænges med op til 5 dage. Stk. 4. I ganske særlige tilfælde, og dokumenteret af læge, kan tje mentation. ved barnets indlæggelse i hjemmet efter lægeligt anvisning/doku Stk. 3. Der kan tillige gives adgang til tjenestefrihed jf. stk. 1, gelse skal dokumenteres. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsa se med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindel barns indlæggelse på. sygehus i eller udenfor 16-årigt 12 dage til 0 - Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. 18 ste tillæg, den pågældende dag. på grundlag af den ansattes normaltimetal og normaltimeløn, inkl, fa Stk. 5. For timelønnede ydes lønnen under tjenestefrihed uden løntab 5.1. IC)

11 S.1. K) Stk. 3. Andre offentlige hverv, som af en offentlig myndighed pålæg ges bestyrelsesmedlemmer i S.I.K. s lokalfdelinger, bestyrelsesmed lemmer i SIK-p Inuusuttai eller hovedbestyrelsesmedlemmer i S.I.K. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefrihed med løn til medlemmer af hovedbesty relserne af S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelser, i for bindelse med deltagelse i S.I.K. s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelsesmøder indtil 4 gange årligt. Stk. 5. Ønsker fra medlemmer af S.I.K. s lokalafdelingsbestyrelser og S.I.K. s hovedbestyrelse SIK-p Inuusuttais hovedbestyrelse om tjene stefrihed uden løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil 1 år ad gangen. 20 Anden særlig tjenestefrihed. I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte, efter 1 års ansættelse, ret til fri rejse og tjene stefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbin delse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse jf. særskilt aftaleoversigt. Stk. 2. Anmodning om til arbejdsgiveren. tjenestefrihed og frirejse indgives skriftligt Stk. 3. Ved nære pårørende forståes: forældre, ægtefæller og dermed ligestillede børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed lige stilledes familie. ASA! ØPS Jr. nr. 1G.40/364/2014 side 11 af 15

12 side 12 at 15 måned for hvert 3 ansættelsesår, dog højst 6 måneder. b) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 c) Efter 6 måneders ansættelse forhøjes opsigelsesvarslet med 1 måneders ansættelse. ste 6 måneder efter ansættelsen a) i måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de før tale om prøvetid eller et arbejde af rent midlertidig karakter: telsesforholdet med følgende opsigelsesvarsler, såfremt der ikke er lem arbejdsgivere og funktionærer kan en arbejdsgiver opsige ansæt Stk. 2. For ansatte omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mel de af rent midlertidig karakter og ved sygedom anvendelse. se samt opsigelsesvarsler, herunder blandt andet ved prøvetid, arbej bejdsgivere og funktionærer finder reglerne om fratrædelsesgodtgørel For ansatte omfattet af Inatsisartut].ov om retsforholdet mellem ar Opsigelsesvarsler. ser må vilkårlighed ikke finde sted. Uoverensstemmelser herom behand les efter reglerne i 1-lovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvelse af retten til at foretage enkeltmandsafskedigel Uoverensstemmelser behandles efter reglerne i 1-lovedaftalen. Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser. f) 1. maj (efter kl ) e) Helligtrekonger dag (efter kl ) d) Grønlands Nationaldag 21. juni c) Nytårsaftens dag b) Juleaftens dag a) Folkekirkens helligdage tjenestefrihed, følgende dage regnes for helligedage: For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte 5.1. K) Fridage ASA! ØPS Jr. nr /364/2014

13 S.1. IC) Stk. 3. Opsigelse iflg. stk. 2 skal ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Stk. 4. nsatte omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer skal opsige ansættelsesforholdet med en måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, såfremt der ikke er ta le om prøvetid eller arbejde af rent midlertidig karakter. Stk. 5. For ansatte som ikke er omfattet af Inatsisartutlov om rets forholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer kan ansættelsesforhol det de første 3 måneder af ansættelsen opsiges med et varsel på 5 ar bejdsdage til en hvilken som helst dag. Opsigelsesvarslet gælder både arbejdsgiver og den ansatte. Efter 3 måneders ansættelse gælder opsi gelsesvarslerne, som er angivet i stk. 2 b-c og stk. 4. Reglerne om opsigelsesvarsler i prøvetid og ved arbejde af rent midlertidig ka rakter finder dog ikke anvendelse for ansatte som ikke er omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionæ rer. Stk. 6. Såvel arbejdsgiveren som den ansatte skal afgive opsigelses varslet skriftligt. 24 Timelønnet Bygdesundhedspersonale. Bygdesundhedspersonale, der ikke antages med henblik på varig beskæf tigelse, men som afløsere under ferie, sygdom og lignende, eller til anden midlertidig beskæftigelse på under 3 måneders varighed, antages på timeløn. Efter beskæftigelse på mere end 3 måneders varighed over går vedkommende til månedsløn, dog således at denne får mulighed for at fortsætte sit ansættelsesforhold som timelønnet. Stk. 2. Timelønnen i dagtjenesten udgør 1/173,33 af den til den på gældendes anciennitet svarende månedsløn efter 4, og timer pr. ar bejdsdag beregnes svarende til 1/6 af den i 2 nævnte fixerede ugentlig timetal. ASA! ØPS Jr. nr. 1.4O/364/2O14 side 13 af 15

14 side 14 af 15 l2,4 % af lønnen. ASA! gp Jr. nr /364/2014 der ikke anvendelse for timelønnet Bygdesundhedspersonale. Stk. 10. Bestemmelserne i denne overenskomsts 7 A, 16, 21 og 22 fin Stk. 9. Der ydes timelønnet Bygdesundhedspersonale feriegodtgørelse med en fridag uden betaling for hver periode på 6 arbejdsdage. Stk. 8. Timelønnet Bygdesundhedspersonale har ret og pligt til at holde hæves med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. Stk. 7. For timelønnet Bygdesundhedspersonale kan tjenesteforholdet op f ar timelønnede Bygdesundhedspersonale. Stk. 6. Bestemmelserne i 5, 9, og 10 finder tilsvarende anvendelse delse. Stk. 5. Med hensyn til arbejdstid og overarbejde m.v. finder de for må nedslønnede Bygdesundhedspersonale gældende regler tilsvarende anven nitet under beskæftigelse som timelønnet Bygdesundhedspersonale. på skalaen i overenskomstens 4. Der erhvenes ikke yderligere ancien Stk. 4. Timelønnet Bygdesundhedspersonale indplaceres efter anciennitet den efterfølgende uge. periode på 14 dage, der regnes fra og med mandag til og med søndag i Stk. 3. Lønningsperioden f ar timelønnet Bygdesundhedspersonale er en 5.1. K)

15 $.1. K) Lønnen i 4 25 Fremskrivning af lønnen. er sammensat at et grundbeløb pr. 1. april 1991, et grund beløbstillæg samt et ureguleret kronetillæg. Grundbeløbstillægget pr. 1. april 2000 er 16,4789%. Skalalønnen justeres desuden med et uregule ret kronetillæg pr. måned som følger: årligt 146, , , , , , , ,56 26 Overenskoinstens gyldighedsperiode. Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med marts, dog tidligst til den 31. marts måneders varsel til en 31. Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker aflønning i henhold til de pr. 31. marts 2018 gældende lønsatser i perioden, indtil ny overenskomst indgås. Nuuk, den 14NOV2014 Sulinermik Naalakkersuisut Inuussutissarsiuteqartut e.b. Kat tuffiat Jess G. Berthelsen Frederik Møller (sign.) (sign.) Hermed udgår overenskomst at 21. marts ASA! ØPS Jr. nr !364!2014 side 15 af is

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 It AUG. 2017 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for Lægesekretærer. Indholdsfortegnelse Side: l Overenskomstens område... 3 2

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 24 AUG. 2017 OVERENSKOMST mellem Nalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit B. (Brandmænd)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit B. (Brandmænd) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 Afsnit B. (Brandmænd) Overenskomst Mellen Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for ansatte ved brandkorps i. Grønland.

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

35.05.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

35.05.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER A F T A L E vedrørende vederlag til læger for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper ved sygehuse m.v.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2. september 2017 Regulativ om løn- o g a n s æ t t e l s e s v i l k å r f o r ansatte d e r b e s k æ f t i g e s u n d e r G r ø n l a n d s Naturinstituts

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 lt JAH. 20 11 Afsnit M. (I"laskinmestre l OVEREN'SKOMST mellem N'aalakkersuisut og MaskinmestreBea Forening for maskinmestre i Grønland. l 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere