WallPerfect W 985E DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WallPerfect W 985E DK"

Transkript

1 Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E

2 overblk a / / b c OFF A B A B

3 A 4 B A B OK NOT OK

4

5 10-30 cm a b

6 OFF 2 1

7

8

9 Hjertelg tllykke med dt Wagner-sprøjteanlæg. Du har anskaffet et kvaltetsprodukt, der kræver omhyggelg rengørng og pleje for at fungere perfekt. Læs betjenngsvejlednngen grundgt gennem, nden du tager apparatet brug, og husk at følge skkerhedsanvsnngerne. Opbevar betjenngsvejlednngen tl senere brug. Forklarng af de anvendte symboler Dette symbol gør opmærksom på en potentel fare for dg eller apparatet. Under dette symbol fnder du vgtge oplysnnger om, hvordan du undgår personskader og skader på apparatet. Fare for elektrsk stød Angver gode råd ved anvendelsen samt andre særlgt nyttge henvsnnger. Indstllng af en bred sprøjtestråle Indstllng af en smal sprøjtestråle Apparater og tlbehør, der er mærket med dette symbol, er egnet tl forarbejdnng med ndvendg vægmalng (dspersoner og latexfarver). Generelle skkerhedsanvsnnger Vgtgt! Det er vgtgt, at du læser samtlge anvsnnger. Hvs du kke omhyggelgt følger de nedenfor anførte anvsnnger, kan det medføre elektrsk stød, brand og/eller alvorlge personskader. Ordet "elværktøj" bruges det efterfølgende om elnet-drevet elværktøj (med netlednng) og batterdrevet elværktøj (uden netlednng). 1. Arbejdspladsen Hold arbejdsområdet rent og ryddelgt. a) Uorden og uoplyste arbejdsområder kan medføre uheld. 1

10 b) Undlad at arbejde med apparatet områder med eksplosonsfare, hvor der befnder sg brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøjer danner gnster, der kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at der kke er børn eller andre personer nærheden under arbejde med elværktøjet. Hvs du blver dstraheret arbejdet, kan du rskere at mste kontrollen over apparatet. 2. Elektrsk skkerhed a) Apparatets tlslutnngsstk skal passe stkdåsen. Stkket må kke ændres på nogen måde. Brug kke adapterstk sammen med jordforbundne apparater. Uforandrede stk og passende stkdåser reducerer rskoen for elektrske stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som rør, varmeapparater, komfurer og køleskabe. Der er forhøjet rsko for elektrske stød, når dn krop er forbundet tl jord. c) Sørg for, at apparatet kke udsættes for regn eller fugt. Hvs der trænger vand nd et elektrsk apparat, forøges rskoen for et elektrsk stød. d) Undlad at bære eller ophænge apparatet lednngen og at trække lednngen for at trække stkket ud af stkkontakten. Hold lednngen væk fra varme, ole, skarpe kanter og apparatets bevægelge dele. Beskadgede lednnger eller sammenvklede lednnger øger rskoen for elektrske stød. e) Hvs du arbejder med et elværktøj det fr, må du kun bruge forlængerlednnger, der også er godkendt tl udendørs brug. Hvs du bruger en forlængerlednng, der er egnet tl udendørs brug, reduceres rskoen for elektrske stød. 3. Personlg skkerhed a) Vær opmærksom på, hvad du foretager dg, og udvs almndelg sund fornuft, når du arbejder med elværktøj. Undlad at bruge apparatet, når du er træt, eller hvs du er påvrket af narkotka eller alkohol eller har taget medcn. Ét øjeblks uopmærksomhed ved brugen af apparatet kan medføre alvorlge skader. b) Bær personlgt beskyttelsesudstyr og altd en beskyttelsesbrlle. Brug af personlgt beskyttelsesudstyr som støvmaske, skrdskre skkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn - afhænggt af værktøjstype og brugen af værktøjet - reducerer rskoen for skader. c) Undgå utlsgtet drfttagnng. Sørg for, at kontakten står på "FRA", før du sætter stkket stkkontakten. Hvs du har fngeren på kontakten, når du bærer apparatet, eller når du slutter apparatet tl elnettet, kan det medføre ulykker. d) Fjern ndstllngsværktøjer eller skruenøgler, før du tænder for apparatet. Et værktøj eller en nøgle, der befnder sg en roterende del af apparatet, kan medføre personskader. 2

11 e) Kend dne egne begrænsnnger. Sørg for, at apparatet står skkert, og sørg for, at lgevægten opretholdes. På den måde kan du bedre kontrollere apparatet uventede stuatoner. f) Sørg for at have tøj på, der passer tl omstændghederne. Bær kke løstsddende tøj og smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelge dele. Bevægelge apparatdele kan grbe fat løstsddende tøj, smykker og langt hår. g) Dette apparat er kke beregnet tl at blve betjent af personer (herunder også børn) med reduceret fyssk, sensorsk eller mental formåen eller med manglende erfarng og/eller vden. Dsse personer skal af hensyn tl deres egen skkerhed have nstrukton betjenngen eller få hjælp af en kvalfceret person. Børn skal være under opsyn for at skre, at de kke leger med apparatet. 4. Vær forsgtg, når du arbejder med elværktøj a) Undlad at overbelaste apparatet. Brug den type elværktøj, der er beregnet tl det pågældende arbejde. Hvs du bruger det rgtge elværktøj, arbejder du bedre og mere skkert det angvne effektområde. b) Undlad at bruge elværktøjet, hvs dets kontakt er defekt. Et elværktøj, der kke længere kan tændes eller slukkes, er farlgt og skal repareres. c) Træk stkket ud af stkkontakten, før du foretager ndstllnger på apparatet, skfter tlbehørsdele eller lægger apparatet væk. På den måde skrer du, at apparatet kke starter utlsgtet. d) Sørg for at opbevare elværktøjet uden for børns rækkevdde, når det kke bruges. Du må kke lade personer, der kke er fortrolge med apparatet eller kke har læst dsse anvsnnger, bruge apparatet. Elværktøjer er farlge, hvs de bruges af personer, der kke har erfarng med at bruge dem. e) Vedlgehold apparatet omhyggelgt. Kontrollér, om apparatets bevægelge dele fungerer korrekt og kke sdder fast, om der er dele, der er gået stykker eller på anden vs er defekte, så apparatets funkton er forrnget. Sørg for, at beskadgede dele repareres, før apparatet anvendes. Mange ulykker skyldes dårlgt vedlgeholdte elværktøjer. f) Brug elværktøj, tlbehør, ndsatsværktøj osv. overensstemmelse med dsse anvsnnger og som foreskrevet for det pågældende apparat. Udfør arbejdet overensstemmelse med arbejdsbetngelserne og de aktvteter, der skal udføres. Brug af elværktøj tl andet end det, værktøjet er beregnet tl, kan føre tl, at der opstår farlge stuatoner. 5. Servce a) Apparatet må kun repareres af kvalfcerede fagfolk og kun med orgnale reservedele. På den måde skres det, at apparatets skkerhed kke på nogen måde forrnges. b) Hvs apparatets tlslutnngslednng blver beskadget, skal den udskftes af producenten eller kundeservce eller en tlsvarende kvalfceret person, så 3

12 eventuelle farer undgås. Skkerhedsnformatoner for sprøjteanlæg Vgtgt! Brug åndedrætsværn: Farvetåge og opløsnngsmddeldampe er sundhedsskadelge. Arbejd kun godt ventlerede rum eller ved kunstg ventlaton. Det anbefales at bære arbejdstøj, beskyttelsesbrller, høreværn og handsker. Vgtgt! Fare for personskader! Ret aldrg sprøjtelansen mod dg selv, andre personer eller dyr. Stkdåser og afbrydere skal ubetnget tlklæbes. Fare for elektrsk stød som følge af ndtrængende sprøjtematerale! Med apparatet må der kun påføres materaler med et flammepunkt på 21 C eller mere (se oplysnngerne på dåsen. Godkendt tl fareklasse A II og A III). Apparatet må kke anvendes tl sprøjtnng med brændbare stoffer. Apparatet må kke rengøres med brændbare opløsnngsmdler, der har et flammepunkt på under 21 ºC. Vær opmærksom på farer, som det sprøjtede stof kan forårsage, og læs mærkaterne på beholderne eller producentens anvsnnger vedrørende brug af produktet. Undlad at sprøjte med stoffer, hvs brugsrsc kke er kendte. Apparatet må kke benyttes på steder, hvor forordnngen om eksplosonsbeskyttelse gælder. For at undgå eksplosonsfare ved sprøjtearbejder skal der sørges for god naturlg eller kunstg ventlaton. Ved sprøjtnng må der kke være nogen tændklder nærheden som f.eks. åben ld, rygnng af cgaretter, gnster, glødende tråde og varme overflader. Vær opmærksom på, at apparatet kke ndsuger dampe fra opløsnngsmdlerne. Undgå at sprøjte på apparatet! Apparatet er kke legetøj. Lad derfor kke børn håndtere apparatet eller lege med det. Inden alle arbejder på apparatet skal stkket trækkes ud af stkkontakten. Afdæk flader, som kke skal sprøjtemales. Vær under arbejdet opmærksom på, at farvetåge kan transporteres over større afstande, f.eks. med vnden, og at der derved kan forårsages skader. Slå altd apparatet fra, nden sprøjtelansen stlles holderen. Turbnen er udstyret med en termoskrng, som slår den fra ved overophednng. I så fald skal du slukke for apparatet, tage netstkket ud og lade apparatet afkøle mndst 30 mnutter. Fnd årsagen tl overophednngen, f.eks. bukket slange, snavset luftflter, tldækket slds tl luftndtag. Med orgnalt WAGNER-tlbehør og -reservedele er der garant for, at alle skkerhedsforskrfter er opfyldt. 4

13 Teknske data Maks. vskostet: 3500 mpas Spændng: 230 V ~ Effektforbrug: 600 W Forstøvnngseffekt: 140 W Max. sprøjtemængde 525 ml/mn Dobbeltsolerng: Støjnveau: Vbratonsnveau: Luftslangelængde: Vægt: < 70 db (A) < 2,5 m/s² 3,5 m 5,2 kg Beskrvelse (Fg. 1 1 Luftkappe 2 Dyse 3 Omløbermøtrk 4 Rng tl ndstllng af sprøjtestrålen 5 Afdæknng af sprøjtehoved 6 Luftrør 7 Håndgreb 8 Aftrækkerbøjle 9 Lås på aftrækkerbøjlen 10 Luftslange 11 Materaleslange 12 Styreslange 13 Bærehåndtag 14 Multfunktonskontakt: TIL/FRA/Rengørng 15 Holder tl sprøjtelanse 16 Drejeknap tl regulerng af materalemængde 17 Drypskål 18 Afdæknng af luftflter 19 Tlslutnng af ndsugnngsslange 20 Netlednng 21 Tlslutnng af materaleslange 22 Tlslutnng af styreslange 23 Tlslutnng af luftslange 24 Indsugnngsslange 25 Fastgørelsesklemme 26 Indløbsflter ndsugnngsslange Anvendelsesområde er udvklet specelt tl påførng af væg- og loftmalng ndendøre. Anvendelge sprøjtemateraler Vandopløselg ndendørs vægmalng (dspersoner og latexfarver) Sprøjtemateraler, der kke kan anvendes Materaler ndeholdende stærkt slbende bestanddele, facademalng, lud og syreholdge sprøjtemateraler. Vægmalng med opløsnngsmdler, opløsnngsmddelholdge og vandbaserede lakker, lasurer, grundere, 2-komponent-lakker, klarlak, autolakker, bejdser og træbeskyttelsesmdler. Materaler med et flammepunkt på under 21 ºC. 5

14 Forberedelse af arbejdsstedet Stkdåser og afbrydere skal ubetnget tlklæbes. Fare for elektrsk stød som følge af ndtrængende sprøjtematerale! Afdæk alle flader og genstande, der kke skal sprøjtemales, eller fjern dem fra arbejdsområdet. Slcatmalng ætser glas- og keramkoverflader ved kontakt! Alle sådanne overflader skal derfor ubetnget afdækkes komplet. Forberedelse af malng/lak Sprøjtematerale ved mnmum stuetemperatur (f.eks. fortyndet med varmt vand) fører tl et bedre sprøjteresultat. OBS! Sprøjtematerale må kke opvarmes tl mere end 40 C. Sørg for, at spanden med malng står skkert, så ngen kan komme tl at vælte den. Med WallPerfect W 985 E kan der sprøjtes med ufortyndet eller næsten ufortyndet ndendørs vægmalng. Detaljerede oplysnnger fndes det teknske datablad fra farveproducenten. 1. Rør materalet grundgt op, og fortynd det, som anbefalet anbefalet (brug gerne en omrører). Anbefalnger om fortyndng Sprøjtemalng/-lak Loft- og vægmalng tl ndendørs brug fortyndes 0-10 % 2. Hvs farvemængden også er for llle ved maksmal mængdendstllng, fortyndes malngen ntervaller af 5-10 %, ndtl mængden svarer tl dt behov. Monterng af sprøjtelanse (fg. 4) Sæt luftrøret (2) håndgrebet (1). Luftrør og håndgreb kan efter monterngen kke længere adsklles. Forsøg kke at afmontere dem med vold! Stk sprøjtehoved (3) og luftrør (2) sammen.. Vkl træksnoren (4) af, og før den gennem førngssknnen (5) og va førngskrogen (6) tl sprøjtehovedet. Tryk udløseren (7) bagud, og sæt træksnoren fast. Med ndstllngsskruen (8) strammes træksnoren let. (Fg. 4A) OBS! Stram kke ndstllngsskruen (8) for meget. Dyseåbnngen skal stadg være lukket (se Fg. 5), da der ellers utlsgtet kan trænge materale ud. 6

15 Skub materaleslangens ende (Fg. 4 B, 9) uden klemme op på studsen (Fg. 4 B, 10) på sprøjtehovedet. Før materaleslangen tæt langs med sprøjtehovedet, og tryk den nd førngssknnen (5) tl håndgrebet. Klem afdæknngen (11) på sprøjtehovedet, tl der lyder et klk. Tlslutnng af slangerne (Fg. 6) Stk styreslangen (1) nd håndgrebet (2). Sæt den tynde ende af den sorte luftslange (3) nd håndgrebet (2) (læg mærke tl markerngen), og gør den fast ved at dreje den tl højre. Sæt den tykke ende af luftslangen (3) nd luftslangens tlslutnngsport ( 4) på bassapparatet, og gør den fast ved at dreje den tl højre. Stk materaleslangen (5) på materaleslangens tlslutnngsport (6), og fastgør den med skrngsklemmen. Stk styreslangen (1) på styreslangens tlslutnngsport (7). Stk ndsugnngsslangen (8) på ndsugnngsslangens tlslutnngsport (9), og fastgør den med skrngsklemmen. Sæt fastgørelsesklemmen på ndsugnngsslangen (10) fast på kanten af spanden med malng. Skub ndsugnngsslangen ned bunden af spanden med malng. Skub kke slangen for langt ned spanden med malng, da den ellers vl bøje sg opad og eventuelt kan suge luft nd. En kort forklarng af funktonsprncppet W985 E På W985 E suges coatngmateralet drekte op af spanden ved hjælp af en pumpe. I dysen forstøves coatngmateralet ved hjælp af turbnen, samtdg med at det er omgvet af en luftkappe. Indstllnger på multfunktonskontakten (Fg. 2, A) CLEAN Pumpen er drftsklar og startes ved at trække aftrækkerbøjlen. Turbnen er slået fra. Indstllng ved rengørng og prmng af systemet OFF Pumpen og turbnen er slået fra = der er slukket for systemet ON Pumpen og turbnen er drftsklare. Ved at trække aftrækkerbøjlen føres coatngmateralet frem og forstøves. Indstllng tl arbejde 7

16 Indstllng af materalemængde Materalemængden skal ndstlles, så den passer tl materalets beskaffenhed (vskostet) og den personlge arbejdshastghed. Denne ndstllng sker trnløst med drejeknappen tl regulerng af materalemængden (Fg. 2, B): mndre materalemængde drej mod venstre større materalemængde drej mod højre V anbefaler at begynde med en lav ndstllng af materalemængden og derefter at tlpasse den trnvs tl behovet. Indstllng af sprøjtestrålens bredde (Fg. 3) A = Bred sprøjtestråle (grøn) Tl påførng på større flader Ved arbejder med store fremførte mængder (grønt område på mængdeskalaen) B = Smal sprøjtestråle (rød) Tl påførng på mndre flader, hjørner og kanter Sæt drejeknappen tl regulerng af materalemængde mængdeskalaens røde område For at reducere malngstågen og forbedre sprøjteresultatet skal farven på mængdeskalaen (rød eller grøn) stemme overens med farven på symbolet for sprøjtestrålens bredde (rød eller grøn). Ibrugtagnng/ Fyldnng af systemet Apparatet må kun stlles på en plan og ren overflade. Sørg for, at netspændngen stemmer overens med angvelsen på apparatets typesklt, før du slutter apparatet tl elnettet. OBS! Kontroller før tlkoblng af apparatet, at aftrækkerbøjlen kke er trukket tlbage/låst. En låst aftrækkerbøjle fører tl, at der utlsgtet sprøjtes malng ud. Lås kun aftrækkerbøjlen under rengørng. Sæt netkablet. Sæt multfunktonskontakten (Fg. 2, 1) på "Clean". Hold sprøjtelansen over spanden med malng. Hold aftrækkerbøjlen trykket nd, ndtl der kommer malng ud af dysen. Systemet er nu fyldt med malng og drftsklart. Sæt multfunktonskontakten (Fg. 2, 1) på "ON". 8

17 Sprøjteteknk Afdæk flader, som kke skal sprøjtemales. Der er formålstjenlgt at foretage en sprøjteprøve på karton eller lgnende underlag for at fnde de bedste ndstllnger. Vgtgt: Begynd kanten af den flade, der skal behandles. Begynd først med sprøjtebevægelsen, og tryk så på aftrækkerbøjlen. Undgå afbrydelser nden for sprøjtefladen. Vælg en afstand på mellem 10 og 30 cm. Fg. 7 a: KORREKT ensartet afstand tl objektet Fg. 7 b: FORKERT forskellg afstand gver uensartet lakerng Bevæg sprøjtelansen regelmæssgt frem og tlbage. Drej sprøjtelansen 90 ved arbejde på horsontale flader. En regelmæssg førng af sprøjtelansen gver en ensartet kvaltet af overfladen. Rengør dysen og luftkappen med vand for at fjerne rester af malng/lak. Ved flgranarbejde (f.eks. malng rundt om stkkontakter), skal aftrækkerbøjlen kke trækkes helt tlbage. Derved kobles fødepumpen kke tl, og der sprøjtes kun det materale ud, som allerede befnder sg systemet. Hvs dette er ved at være opbrugt, trækkes aftrækkerbøjlen helt tlbage et øjeblk for at fylde systemet gen. Sprøjt på kryds ved dårlgt dækkende farve eller stærkt sugende underlag (fg. 8). Indendørs vægmalng kraftge farver skal påføres mndst to gange (lad først det første lag malng tørre). På denne måde opnås der et dækkende lag. Arbejdsafbrydelse Sluk for apparatet (sæt multfunktonskontakten på "OFF"). Stl sprøjtelansen holderen. Stænk ldt vand på overfladen af malngen, så den kke danner sknd. Efter en afbrydelse af arbejdet skal dyseåbnngerne renses. Rengørng og foranstaltnnger efter arbejdet Sprøjteapparatet skal rengøres grundgt for at kunne fungere korrekt. Der kan kke gøres krav gældende for skader, der skyldes manglende eller forkert rengørng. V anbefaler varmt vand tl rengørng. 1) Sluk for apparatet (sæt multfunktonskontakten på "OFF"). 2) Tag ndsugnngsslangen op af spanden med malng. 3) Sæt multfunktonskontakten på "CLEAN". 4) Hold sprøjtelansen hen over spanden, og træk aftrækkerbøjlen for at pumpe resten af malngen systemet ud spanden med malng. 5) Sluk for apparatet (sæt multfunktonskontakten på "OFF"). 9

18 6) Stl en spand vand hen foran apparatet, og fastgør ndsugnngsslangen på den. 7) Klk sprøjtelansen nd holderen, og svng den fremad hen over vandspanden. (Fg. 10) OBS! Lad kke apparatet være uden opsyn under den automatske rengørng af pumpen. Slanger kan gå løs under rengørngen og føre tl vandskader. 8) Sæt multfunktonskontakten på "CLEAN". 9) Træk aftrækkerbøjlen, og tryk låsen opad for at fastgøre aftrækkerbøjlen stllngen. Lad vandet crkulere gennem apparatet 10 mnutter for at gøre pumpen og slangerne rene. Forny om nødvendgt vandet. 10) Løsn låsen ved at trække aftrækkerbøjlen. 11) Sluk for apparatet (sæt multfunktonskontakten på "OFF"). 12) Tag sprøjtelansen ud af holderen, og fjern afdæknngen fra sprøjtehovedet. 13) Træk materaleslangen af studsen på sprøjtehovedet. 14) Løsn træksnoren med ndstllngsskruen. Træk udløseren bagud, og tag træksnoren af. 15) Fjern sprøjtehovedet (Fg. 10, 1) ved at trykke på armen (Fg. 10, 2). 16) Træk forsgtgt ndstllngsrngen (Fg. 9,1) af omløbermøtrkken (Fg. 9, 2). Løsn omløbermøtrkken. Fjern luftkappe (3), luftblænde (4), dyse (5) og dysetætnng (6) fra sprøjtehovedet. (Fg. 9) 17) Rengør luftkappe, luftblænde, dyse og dysetætnng grundgt. OBS! Tætnnger, dyse- og lufthuller må aldrg rengøres med spdse metalgenstande. 18) Fjern ndsugnngsslangen, og rengør ndsugnngsflteret grundgt under rndende vand. 19) Tør efter behov sprøjtelansen af udvendg. Montage 1) Skub dysepaknngen nd dysen med noten (sldsen) fremad. Sæt dysen dysehovedet, det du passer på noterne. (Fg. 11) 2) Sæt luftblænden luftkappen. Sæt begge dele på dysen, og stram dem tl med omløbermøtrkken. (Fg. 12) 3) Klk ndstllngsrngen nd omløbermøtrkken, så rngen på stften sdder luftkappen. (Fg. 13) Vedlgeholdelse (Fg. 14) Efter hver brug kontrolleres luftflteret (1), der udskftes, alt efter hvor snavset det er. Indsæt et nyt luftflter (bestllngsnr ), og sæt dækslet (2) på gen. Vgtgt! Brug aldrg apparatet uden luftflter, da der ellers kan blve suget smuds nd apparatet, hvlket kan forrnge apparatets ydelse. 10

19 Opbevarng Luftrør og håndgreb kan efter monterngen kke længere adsklles. Forsøg kke at afmontere dem med vold! Apparatet må kun opbevares korrekt rengjort tlstand. Efter brugen påføres et tyndt lag smørefedt på de markerede steder. (Fg. 16) Løsn træksnoren. Løs aftrækkerens lås. Reservedelslste (fg. 15) Pos. Betegnelse Best.-nr. 1,2 Rng tl ndstllng af sprøjtestrålen, omløbermøtrk* ,4,5,6 Dysesæt * Dysepaknng (2x) Komplet sprøjtehoved * Aftrækkerbøjle O-rng ,10 Sprøjtelanse * Luftslange Skrngsklemmen Materaleslange og styreslange* Komplet ndsugnngsslange Afdæknng af luftflter Luftflter (2x) Gldefedt De dele, der er markeret med *, kan kun bestlles som sæt! Du kan fnde yderlgere oplysnnger om WAGNERs sortment tl renoverngsarbejde på wagner-group.dk Bortskaffelse Elektrsk og elektronsk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symbolserer, at elektrsk og elektronsk udstyr kke må bortskaffes sammen med usorteret husholdnngsaffald, men skal ndsamles særsklt. Alle kommuner har etableret ndsamlngsordnnger, hvor elektrsk og elektronsk udstyr grats kan afleveres af borgerne på genbrugsstatoner og andre ndsamlngssteder eller blver afhentet drekte fra husholdnngerne. Nærmere nformaton kan fås hos kommunens teknske forvaltnng. Vgtg nformaton vedrørende produktansvar! På grund af et EU-drektv, der trådte kraft den hæfter producenten kun for st produkt, når alle delene stammer fra producenten eller er godkendt af denne, eller hvs apparaterne er monteret korrekt og blevet anvendt korrekt. Ved anvendelse af kkeorgnale eller kke-godkendte reservedele kan garanten bortfalde helt eller delvst. 11

20 Afhjælpnng af fejl Fejl Årsag Afhjælpnng Der kommer kke malng/lak ud af dysen Aftrækkerbøjlen er kke trukket helt tlbage, fødepumpen er derfor kke Træk aftrækkerbøjlen helt tlbage aktveret. Styreslange forstoppet eller Rengør eller udskft beskadget Dysen er tlstoppet Rengør Drejeknappen tl ndstllng af Drej den mod højre materalemængden er drejet for meget mod venstre Beholderen er tom Ny beholder med malng Indsugnngsslange tlstoppet Rengør ndsugnngsslangen Indsugnngsslangen på Fastgør ndsugnngsslangen bassapparatet er gået løs gen Indsugnngsslangen befnder sg kke malngen Træksnoren løs eller kke strammet tlstrækkelgt Materaleslange på sprøjtehoved eller bassapparat gået løst Pumpe defekt Dyp ndsugnngsslangen malngen Sæt træksnoren på, og stram den Fastgør materaleslangen gen Henvend dg tl Wagner Servce Der drypper malng/lak fra dysen Forstøvnngen er for grov Sprøjtestråle pulserer 12 Der er ansamlnger af malng/ lak på luftkappe, dyse eller nål Dysen sdder løst Dysepaknngen er sldt Dysen er sldt Træksnoren spændt for stramt Sprøjtemængden er for stor Drejeknappen tl ndstllng af materalemængden er skruet for meget mod højre Dysen er tlstoppet Malngen/lakken er for tyktflydende Luftflteret er meget beskdt Ved stor materalemængde er der valgt smal sprøjtestråle (rød) Malngen/lakken beholderen slpper op Flteret på sugeslangen er stoppet. Dysepaknngen er sldt Luftflteret er meget beskdt Rengør Spænd omløbermøtrkken Udskft Udskft Reducér spændng Drej drejeknappen tl ndstllng af materalemængden mod venstre Rengør Fortynd mere Udskft Skft tl bred sprøjtestråle (grøn) Påfyld materale Rengørng af flteret Udskft Udskft

21 Fejl Årsag Afhjælpnng Malngen/lakken danner løbere Der er påført for meget malng/lak For meget sprøjtetåge (overspray) Bredden af sprøjtestrålen kan kke ndstlles Dårlg dækevne på væggen Coatngmateralet forstøves kke Malngen/lakken er for tyndtflydende der skal sprøjtes, er for stor For stor materalemængde Afstanden tl den genstand, Ved llle materalemængde er der valgt bred sprøjtestråle (grøn) Indstllngsrngen er kke forbundet med stften på luftkappen Forbnd ndstllngsrng og stft Sprøjtematerale for koldt Stærkt sugende underlag eller farve med dårlg dækevne Afstand for stor Materalemængde og sprøjtestråle kke rgtgt afstemt efter hnanden på "Clean" Turbnen overophedet Multfunktonskontakten står Turbne defekt Drej drejeknappen tl ndstllng af materalemængden mod venstre Fordel overskydende materale på væggen med en malerrulle Reducer materalemængden, og påfør den flere lag Formndsk sprøjteafstanden Drej drejeknappen tl ndstllng af materalemængden mod venstre Skft tl smal sprøjtestråle (rød) Luftblænden stoppet Afmonter sprøjtehovedet, og gør det rent Opvarm sprøjtemateralet (maks. ndtl 40 C) Sprøjt på kryds (fg. 8) Nærmere tl objektet Optmer ndstllngerne Sæt multfunktonskontakten på "ON" Tag stkket ud af stkkontakten, og lad apparatet afkøle 30 mnutter, undgå at knække slangen, kontrollér luftflteret, undgå at tldække ndsugnngssldsen Henvend dg tl Wagner Servce 13

22 2 års garant Garanten gælder 2 år regnet fra købsdatoen (kvtterng). Den omfatter og er ndskrænket tl grats afhjælpnng af mangler, som bevselgt skyldes brug af kke fejlfre materaler under produktonen eller montagefejl eller der foretages en grats udskftnng af de defekte dele. Brug og drftsættelse eller montage og reparaton på egen hånd, som kke er beskrevet vores brugsvejlednng, udelukker en garant. Slddele er lgeledes kke omfattet af garanten. Garanten dækker kke erhvervsmæssg brug. V forbeholder os udtrykkelgt at skre garanten. Garanten bortfalder, når apparatet er blevet åbnet af andre personer end WAGNER servce - personalet. Transportskader, vedlgeholdelsesarbejde og fejl på grund af mangelfuld vedlge-holdelse dækkes kke af garanten. Dokumentaton for køb af apparatet skal forbndelse med garantkrav fremlægges form af orgnal faktura eller kvtterng. Forsåvdt det er mulgt ndenfor lovens rammer udelukker v ethvert ansvar for alle personskader, materelle skader eller følgeskader, sær, når apparatet er blevet brugt tl andre formål end dem, der er beskrevet brugsvejlednngen eller når apparatet kke er blevet taget brug henhold tl vores betjenngsvejlednng eller når apparatet er blevet sat stand eller repareret egenmægtgt gennem kke tlsvarende kvalfceret personale. Reparaton og vedlgeholdelsesarbejde, som går ud over de skrdt, der er beskrevet denne brugsvejlednng, forbeholder v os tl at gennemføre på fabrkken. Tl reparaton eller tlfælde af garantkrav bedes du kontakte dn forhandler. 14

23 P CE konformtetserklærng V erklærer under almndelgt ansvar, at dette produkt er overensstemmelse med følgende bestemmelser: 2006/42/EG; 2004/108 EG; 2002/95/EG; 2002/96/EG Anvendte harmonserede normer: EN : 2006, EN : 2001, EN : 2006, EN : 2005, EN : ndtl A13:2009, EN 50366: 2006; EN : 2000.V. T. Jeltsch Vce Presdent Product Strategy & Plannng. V. J. Ulbrch Development Manager Dokumentatonsansvarlg J. Wagner GmbH Otto-Llenthal-Str. 18 D Markdorf 15

24 D J. Wagner GmbH Otto-Llenthal-Str. 18 D Markdorf Hotlne 0180/ / (0) 75 44/ B Wagner Spraytech Belge Velnglaan Mese-Wolvertem +32/2/ /2/ F Wagner France S.a.r.l. Parc de Gutenberg - Bâtment F8 8 voe la Cardon Palaseau Cedex /S Wagner Spraytech Scandnava A/S Helgeshøj Allé Tåstrup +45/ / CZ E-Coreco s.r.o. Na Roudné Plzen E J. Wagner Spraytech Ibérca S.A. Ctra. N-340, Km 1245, Molns de Re (Barcelona) +34/93/ /93/ SLO Adresa servsa: GMA Elektromehanka d.o.o. Cesta Andreja Btenca 115, Ljubljana 1000/Slowenen +386(1)/ (1)/ H Magyarország szervz Hondmpex KFT. Kossuth L. u Mór +36(-22)/ (-22)/ CH J. Wagner AG Industrestraße Altstätten PL PUT Wagner Servce ul. E. Imel Swetochlowce +41/71/ /71/ SK NL Phobos Corporaton Spol.r.o Stancna 6, Sala Slowake +421/31/ /31/ Wagner Spraytech Benelux B.V. Zoonebaan EC Utrecht +31/30/ /30/ GB Wagner Spraytech (UK) Ltd. The Coach House 2 Man Road Mddleton Cheney OX17 2ND UK-Helplne p per mnute (landlne) Part. No /2010 Copyrght by J.Wagner GmbH +48/32/ /32/ HR Adresa servsa: EL-ME-HO Horvatnčćev put Rakov Potok/Kroaten / +385(-1) AUS Wagner Spraytech Australa Pty. Ltd., Kevlar Close, Braesde, VIC 3195/Australa +61/3/ /3/ V tager forbehold for eventuelle fejl og ændrnger. 16

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti HVLP-forlængergreb DK 2 4 1 3 a 6 5 8 7 A OK 10 11 9 B NOT OK A B 2 1 3 DK Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, og gør dig fortrolig

Læs mere

Forsats til små mængder

Forsats til små mængder 2 års garanti Forsats til små mængder DK 1 2 1 A 3 4 6 5 15 12 8 1 B 7 1 A C 13 14 9 10 11 1 B 2 16 Forsats til små mængder DK Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen tages i brug,

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

2 års garanti. HandiRoll 550

2 års garanti. HandiRoll 550 2 års garanti HandiRoll 550 DK HandiRoll 550 (a) (b) (a) g h i (a) (b) (c) (a) (b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DK...1-5 ++...6 DK GENERELLE ANVISNINGER Advarsel: Du må kun anvende HandiRoll 550 sammen med

Læs mere

Perfect Spray 1400 Forsats DK

Perfect Spray 1400 Forsats DK 2 års garanti Perfect Spray 1400 Forsats DK 15 8 1 2 3 4 6 5 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B Perfect Spray 1400 DK Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen tages i brug, og læs

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect W 625 I-Spray

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect W 625 I-Spray Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti WallPerfect W 625 I-Spray DK DK WallPerfect W 625 I-Spray 1 OVERBLIK 8 7 6 5 4 3 11 10 9 1/2 17 16 12 15 13 14 18 19 2 3 WallPerfect W 625 I-Spray

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper W 16 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper W 16 DK Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Tapetafdamper DK 4 X x 360 1 x 135 1. 2. 3. 5 6 7 A 8 9 80 2 Jahre Dampf-Tapetenablöser Garantie Steam wallpaper stripper 2 years Décolleuse

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper DTS 5800

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper DTS 5800 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Tapetafdamper Driftsvejledningen er en del af apparatet. Gem den til senere brug! Læs hele betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du

Læs mere

Radiator-/detaljeforsats

Radiator-/detaljeforsats 2 års garanti Radiator-/detaljeforsats DK 1 1B 1A C 1A 15 1B 16 17 2 A C B 3 4 A B 5 A B 6 18 Radiator-/detaljeforsats DK Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen tages i brug, og læs også betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

WOOD & METAL SPRAYER W 200 OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING

WOOD & METAL SPRAYER W 200 OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING WOOD & METAL SPRAYER W 200 OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING wagner-group.com W 200 1 10 8 9 7 6 5 4 3 1/2 15 16 11 12 13 14 17 2 W 200 3 4 a A b B 5 W 200 6 7 1 2 A B C 8 9 a b 10 11 W 200

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. W 687 E I-Spray

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. W 687 E I-Spray Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 687 E I-Spray DK W 687 E I-Spray 10 9 8 7 6 5 4 3 1/2 18 17 11 16 15 13/14 12 Testposter A B C D20-30 cm E Cover up! F 1-4 + 0-10% 19 20 1

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 180 P

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 180 P Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 180 P DK 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DK Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt, der kræver

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti Flexio 585 I-Spray

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti Flexio 585 I-Spray Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Flexio 585 I-Spray OverBlIK 8 9 7 6 5 4 3 /2 0 9 4 3 8 2 Testposter WallPerfect 5-5 cm A B C D + I-Spray 20-30 cm 9 E Cover 9 up! F - 4 20-30

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect W 867 E I-Spray

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect W 867 E I-Spray Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti WallPerfect W 867 E I-Spray DK A B C D 20-30 cm E Cover up! F 1 3 4 0-10% 1 3 3 2 3 1 + + 2330627_Testposter_W565.indd 1 11.06.12 10:01 1-4

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. PowerRoll System

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. PowerRoll System Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti PowerRoll System DK a 3 1 4 6 5 8 7 9 2 10 11 12 13 14 A A B B A C A PowerRoll System B 1 1 1 2 1 1 4 2 3 5 10 9 7 8 6 11 12 DK HJERTELIG TAK

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

2 års garanti. W 3500 Kit

2 års garanti. W 3500 Kit 2 års garanti W 3500 Kit DK W 3500 Kit 3 1 7 2 4 5 8 9 10 11 6 12 13 14 15 (a) (b) W 3500 Kit d e f g h i j W 3500 Kit k W 3500 Kit l 3 1 2 DK...1-9 W 3500 Kit + +... 10 W 3500 Kit DK Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

W 600 WoodPerfect DK 3 4 a b A B 5 6 2 1

W 600 WoodPerfect DK 3 4 a b A B 5 6 2 1 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 600 WoodPerfect DK DK W 600 WoodPerfect 1 9 8 7 6 5 4 3 1/2 10 11 12 13 14 2 W 600 WoodPerfect DK 3 4 a A b B 5 6 2 1 DK W 600 WoodPerfect

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

2 års garanti W 560 DK

2 års garanti W 560 DK 2 års garanti W 560 W 560 8 6 5 4 3 1/2 7 9 11 12 10 A B W 560 A B 1 2 A B C W 560 A - + B A B W 560 9 8 7 5 4 3 2 1 6 B A C 10 11 12 A 13 B 14 15 W 560 Brugsanvisning Læs betjeningsvejledningen grundigt

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 180 P

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 180 P Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 180 P DK 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DK Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt, der kræver

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4 4Accaere Valbruna SpA Accaere Valbruna SpA 1 Produktprogram 2-3 Letbearbejdelg kvaltet Maxval 4 Højhastgheds automatstål Maxval 188HS 4 Ferrtsk stål med let bearbejdnng MAGIVAL 5 Specaludvklet stål tl

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. W 560 Maritim

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. W 560 Maritim Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 560 Maritim DK DK W 560 Maritim 8 6 5 4 3 1/2 13 7 9 11 12 10 14 15 16 A B W 560 Maritim DK a b click 2 1 A B C DK W 560 Maritim + a -- b

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

WOOD&METAL EXTRA STANDARD PISTOL. wagner-group.com

WOOD&METAL EXTRA STANDARD PISTOL. wagner-group.com WOOD&METAL EXTRA STANDARD PISTOL wagner-group.com a 15 8 7 1 A 1 2 3 1 B 4 5 6 1A 13 12 14 9 C 1B 2 10 3 4 11 A B 6 5 A B C Standard Pistol Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

2 års garanti. WallPerfect I-Spray Pistol

2 års garanti. WallPerfect I-Spray Pistol 2 års garanti WallPerfect I-Spray 1300 Pistol DK a 1 2 3 4 5 6 7 1A 15 8 9 10 C 16 11 12 14 17 13 1 20-30 cm A B 1 2 3 4 5 4 3 2 1 DK Læs denne betjeningsvejledning, før pistolen tages i brug, og læs

Læs mere

UNIVERSAL SPRAYER W 950 FLEXIO OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING

UNIVERSAL SPRAYER W 950 FLEXIO OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING UNIVERSAL SPRAYER W 950 FLEXIO OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING wagner-group.com W 950 Flexo Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Type 0440 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 8 6 5 4 3 1/2 7 11 13 12 14 Originalbetriebsanleitung 9 10 W550

Læs mere

2 års garanti W 95 DK

2 års garanti W 95 DK 2 års garanti W 95 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug, og husk at følge sikkerhedsanvisningerne. Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Brugsanvisning Dino Power DP-6388b Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt,

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 687 E DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 687 E DK Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 687 E DK 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie W 687 E 10 9 8 7 6 5 4 3 1/2 18 17 11 16 12 13/14 15 19 20 21

Læs mere