Til medlemmerne af pensionskassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til medlemmerne af pensionskassen"

Transkript

1 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen er: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af Årsrapport 2009 med ledelsesberetning og revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Forslag fra medlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Ad 2-4. Bestyrelsens beretning og regnskab er gengivet i Årsrapport Resumé af Årsrapport 2009 er vedlagt indkaldelsen. Ad 5. Ad 6. Ad 7. Der er forslag fra bestyrelsen om ændringer i vedtægten og pensionsregulativerne. Forslag og begrundelser er vedlagt. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. Bestyrelsen indstiller til genvalg af statsautoriserede revisorer Anders O. Gjelstrup og Kasper Bruhn Udam fra Deloitte som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. Som medlemsvalgt revisor indstiller bestyrelsen til genvalg af Bjørn Gyland og valg af Jens Brandorff som suppleant. Venlig hilsen Bestyrelsen Efter generalforsamlingen er pensionskassen vært ved en buffet. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes medlemmerne tilmelde sig via mail til Der ydes transporttilskud efter gældende regler. Blanket til udfyldelse udleveres på generalforsamlingen. Årsrapport 2009 kan ses på eller rekvireres på telefon

2 Generalforsamling 2010 MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer 19. april 2010 Forslag til vedtægtsændringer (Dagsordenens punkt 5) Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen fremsætter 7 forslag til ændringer af vedtægterne til generalforsamlingens vedtagelse. De enkelte forslag bliver nærmere gennemgået nedenfor. Under de generelle bemærkninger gennemgås forslaget og formålet hermed. Efterfølgende fremgår forslaget til selve paragrafteksten. De nye bestemmelser vil efter generalforsamlingen tilgå de faglige organisationer til godkendelse i henhold til vedtægternes bestemmelser. Generelle bemærkninger Forslag 1: Navn og hjemstedskommune Vedtægtens 1 MP Pensions officielle navn er MP Pension, Pensionskassen for magistre og psykologer og har hjemsted i Københavns Kommune. Der foreslås en redaktionel ændring af Pensionskassens navn, så det nu skrives med bindestreg i stedet for komma, Magistre & Psykologer skrives med stort og med &-tegn. Pensionskassens officielle navn bliver således: MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer. Ændringen sker alene af kommunikationsmæssige årsager. Pensionskassens flytning fra København til Gentofte nødvendiggør en ændring af hjemstedskommunen. I henhold til den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009) er det imidlertid ikke længere nødvendigt at oplyse hjemstedskommune i vedtægten, idet denne oplysning fremgår af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, som der er offentlig adgang til. Selskabsloven er i skrivende stund imidlertid ikke trådt i kraft, hvorfor bestyrelsen foreslår, at hjemstedskommunen ændres til Gentofte Kommune indtil selskabsloven træder i kraft, hvorefter oplysningen om hjemstedskommune vil udgå af vedtægten. Forslag 2: Beskatningsforhold Vedtægtens 4 Det fremgår af vedtægtens 4, at pensionsbidrag og ydelser er omfattet af reglerne om skattebegunstigede pensionsordninger i pensionsbeskatningsloven afsnit 1. Det foreslås, at vedtægtens 4 udgår, da skatteregler er et forsikringsaftaleanliggende og ikke et selskabsanliggende og derfor bør fremgå af pensionsregulativet. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Forslag 3: Frister Vedtægtens 5 og 7 Efter de nuværende regler skal indkaldelse til generalforsamling ske tidligst 4 uger før generalforsamlingen og senest 8 dage før. Det fuldstændige forslag til ændring af vedtægten og regulativerne skal være til gennemsyn på pensionskassens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen. Medlemmer, der ønsker at stille et forslag til generalforsamlingen, skal skriftligt give pensionskassen besked senest 8 uger før generalforsamlingen. Den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009) sætter forskellige nye frister for afholdelse af generalforsamlinger. Som konsekvens heraf foreslås det, at indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 2 uger før, og at de fuldstændige forslag til vedtægts- og regulativændringer skal være tilgængelige på pensionskassens kontor senest 2 uger før generalforsamlingen. De fuldstændige forslag vil samtidig fremgå af pensionskassens hjemmeside. Det foreslås endvidere, at medlemsforslag først skal være pensionskassen i hænde 6 uger før. Forslagene kan gyldigt vedtages, uafhængigt af om selskabsloven er trådt i kraft. Forslag 4: Urafstemning Vedtægtens 10 Efter de nuværende regler kan alle generalforsamlingsbeslutninger sendes til urafstemning blandt alle pensionskassens medlemmer, og valg til bestyrelsen sker ligeledes ved urafstemning. Urafstemning sker på nuværende tidspunkt ved, at der bliver sendt fysiske stemmesedler til alle medlemmer. 2

3 Det foreslås, at bestyrelsen kan udskrive nyvalg til bestyrelsen inden udløbet af valgperioden, hvis både bestyrelsesmedlemmet og suppleanten får forfald. Det foreslås endvidere, at der gives mulighed for elektronisk urafstemning. Med elektronisk urafstemning menes, at der gives mulighed for at stemme ved anvendelse af elektroniske medier, fx via telefon, internet eller andet. Det foreslås, at bestyrelsen kan fastsætte de nærmere regler for urafstemning, herunder den tekniske løsning ved elektronisk urafstemning, for at sikre, at urafstemningen sker på betryggende vis. Forslag 6: Præciserende og redaktionelle ændringer Vedtægtens 5, stk. 2, 11 og 20 Reglerne for indkaldelse til generalforsamlingen fremgår af 5, bestyrelsens sammensætning fremgår af 11 og reglerne for ændring af vedtægten og pensionsregulativernw fremgår af 20. Der foreslås en sproglig tilretning af bestemmelserne samt en præcisering af, at ændringer i pensionsregulativerne sker efter samme regler som vedtægtsændringer. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Forslag 5: Direktion Vedtægtens 12, stk. 1 og 2, 13, stk. 2 og 4, 14, stk. 2 og 15, stk. 2 Til varetagelse af pensionskassens daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør Til varetagelse af pensionskassens daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion. Tilføjelsen skal ses som en konsekvensrettelse til Interessentskabskontrakten mellem de tre pensionskasser i Unipension, hvor der står, at MP Pension skal have en direktion. Forslag 7: Ikrafttræden Vedtægtens 24 Det foreslås, at ændringerne i vedtægten træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen, betinget af organisationernes godkendelse. Bemyndigelse Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage ændringer af redaktionel karakter samt foretage sådanne ændringer i forslagene, som myndighederne eller de faglige organisationer måtte kræve. 3

4 Forslag til regulativændringer (Dagordenens punkt 5) Bestyrelsen fremlægger 7 forslag til ændringer af Pensionsregulativet som er gældende for medlemmer der er optaget efter 31. december 2007 eller som senere har tilvalgt sig ydelsesrettigheder efter det nye pensionsregulativ. Bestyrelsen fremlægger endvidere et forslag (Forslag 7) til ændring i Statut 1, som er gældende for medlemmer, der er optaget inden 1. januar 2008 og som ikke har tilvalgt sig ydelsesrettigheder efter det nye pensionsregulativ. Bestyrelsens forslag 1 til 6 vil således ikke være gældende for disse medlemmer. De nye bestemmelser vil efter generalforsamlingen tilgå de faglige organisationer til godkendelse i henhold til vedtægternes bestemmelser. Generelle bemærkninger Forslag 1: Den fleksible pensionsordning og den gamle pensionsordning Pensionsregulativets overskrift og 20 Af kommunikationsmæssige årsager foreslås det, at pensionsregulativet, som gælder for alle medlemmer optaget efter 31. december 2007 eller som har omvalgt, benævnes den fleksible pensionsordning. Medlemmer, der er optaget inden 1.januar 2008 og ikke senere har tilvalgt sig ydelsesrettigheder efter det nye pensionsregulativ (Ny Pensionsordning), er fortsat omfattet af Statut 1. For at skelne mellem de to grupper af medlemmer, foreslås det af kommunikationsmæssige grunde, at disse medlemmer er omfattet af den gamle pensionsordning. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Forslag 2: Opsparingsafdelingen Pensionsregulativet 1, stk. 5, 8, stk. 4 og 16, stk. 2 Medlemmer, der ved optagelsen er over 60/62 år eller er ansat i fleksjob, optages i opsparingsafdelingen. Det samme gælder medlemmer, som ikke er omfattet af reglerne om karens ved optagelsen, men som ikke kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. I opsparingsafdelingen oprettes en opsparingskonto, hvortil pensionsbidrag indbetales. Opsparingskontoen kan udbetales på grund af alder, død eller invaliditet. Ud fra et overordnet forsikringsmæssigt synspunkt om ikke at kunne blive dækket for en allerede indtrådt begivenhed foreslås det, at også medlemmer, der har mistet mindst halvdelen af erhvervsevnen allerede på optagelsestidspunktet, bliver optaget i opsparingsafdelingen. Det foreslås endvidere præciseret, at også medlemmer af opsparingsafdelingen har mulighed for at vælge forhøjet startpension. Endeligt foreslås det, at bestyrelsen får bemyndigelse til at fastsætte detailregler for opsparingsafdelingen. Disse regler vil blive optrykt i et bilag i Regler & Paragraffer. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Forslag 3: Bidragsfri dækning Pensionsregulativets 6, stk. 1 Medlemmer under 60/62 år kan ved fratrædelse overgå til bidragsfri dækning. Under perioden med bidragsfri dækning, fortsætter medlemmets risikodækninger på det hidtidige niveau. Betalingen herfor tages fra medlemmets opsparede depot. Det foreslås, at også medlemmer over 60/62 år får mulighed for at overgå til bidragsfri dækning. Forslag 4: Ægtefælle- og samleverpension Pensionsregulativets 11 For at være berettiget til ægtefælle- og samleverpension stilles forskellige krav til indgåelsen af ægteskabet og samlivsforholdet. Det er således et krav, at ægteskabet/samlivet skal være påbegyndt før invalidepensionering. For at være berettiget til samleverpension er der yderligere krav, idet man skal have boet sammen i mindst 2 år på dødstidspunktet og skrevet testamente til fordel for samleveren. Det foreslås, at bestemmelsen ændres, så det ikke er muligt at modtage ægtefælle-/samleverpension, hvis ægteskabet/samlivet er indgået efter alderspensionering. Med den nuværende regel er det muligt at spekulere imod pensionskassen ved at indgå pro forma ægteskab som alderspensionist eventuelt med en betydeligt yngre person. Ændringen er dog ikke gældende for medlemmer, der er gået på alderspension før 1. januar Det foreslås endvidere, at muligheden for tilkendelse af samleverpension udvides til også at omfatte samlevere, man bor sammen med på dødsfaldstidspunktet og har børn sammen med. 4

5 Udvidelsen muliggøres som følge af en ændring i pensionsbeskatningsloven samt statens krav til pensionsordninger. Forslag 5: Opsparingsordningerne Pensionsregulativets 15, stk. 2 og 3 Medlemmer kan frivilligt indbetale bidrag til opsparingsordningerne. Der er efter de gældende regler mulighed for at indbetale til en ophørende 10-årig alderspension, en ratepension eller en kapitalpension. Der foreslås en sproglig tilretning af bestemmelserne, som har til formål at beskrive reglerne mere præcist. Det foreslås endvidere, at det også bliver muligt at tilbyde livsvarig alderspension med og uden alderssum - som en opsparingsordning. Dette kan især være en fordel for medlemmer, som ønsker at indbetale ekstra til alderspension, men allerede indbetaler kr. til ratepension eller ophørende livrente og derfor ikke kan få fradrag for indbetalinger hertil. Den livsvarige alderspension har en sikringsperiode på 10 år. Det betyder, at hvis medlemmet afgår ved døden, inden den livsvarige alderspension har været udbetalt i 10 år, udbetales der i stedet til ægtefælle, samlever eller børn under 24 år, indtil sikringsperioden udløber. Efterlader medlemmet sig hverken ægtefælle, samlever eller børn under 24 år, tilfalder opsparingen kollektivet. De nærmere regler fastsættes af bestyrelsen. Det foreslås endvidere præciseret, at en samlever skal være pensionsberettiget for at modtage udbetalingen. Forslag 6: Præciseringer og redaktionelle ændringer Pensionsregulativets 12, stk. 1 og 3, 13 og 15, stk. 3 Der findes enkelte steder i pensionsregulativet, hvor reglerne er uklart beskrevet og bør præciseres. Det foreslås præciseret, at adoptivbørn er berettiget til børnepension på helt samme vilkår som biologiske børn. Det foreslås præciseret, hvilket omvalg der er tale om i 12, stk. 3. Det foreslås endvidere præciseret, at det er muligt at ændre på begunstigelsen af dødsfaldssummen og rate- /kapitalpension indenfor lovgivningens regler så udbetaling sker til andre end medlemmets nærmeste pårørende eller boet. Der tilsigtes ingen realitetsændringer med de foreslåede præciseringer. Forslag 7: Ægtefælle- og samleverpension for medlemmer optaget inden 1. januar 2008 og som ikke har tilvalgt sig det nye pensionsregulativs ydelsesrettigheder (Statut 1) Statut 1 10 og 10 A For at være berettiget til ægtefælle- og samleverpension, stilles forskellige krav til indgåelsen af ægteskabet og samlivsforholdet. Det er således et krav, at ægteskabet/samlivet skal være påbegyndt før invalidepensionering. For at være berettiget til samleverpension er der yderligere krav, idet man skal have boet sammen i mindst 2 år på dødstidspunktet og skrevet testamente til fordel for samleveren. Det foreslås, at bestemmelsen ændres, så det ikke er muligt at modtage ægtefælle/-samleverpension, hvis ægteskabet/samlivet er indgået efter alderspensionering. Med den nuværende regel er det muligt at spekulere imod pensionskassen ved at indgå pro forma ægteskab som alderspensionist eventuelt med en betydeligt yngre person. Ændringen er dog ikke gældende for medlemmer der er gået på alderspension før 1. januar Det foreslås endvidere at udvide muligheden for tilkendelse af samleverpension til også at omfatte samlevere, man bor sammen med på dødsfaldstidspunktet og har børn sammen med. Udvidelsen muliggøres som følge af en ændring i pensionsbeskatningsloven samt statens krav til pensionsordninger. Forslag 8: Ikrafttræden Pensionsregulativet 20 og statut 1 27 Det foreslås, at ændringerne træder i kraft fra 1. januar 2011, og ikrafttrædelsesbestemmelsen tilrettes som konsekvens heraf. Bemyndigelse Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage ændringer af redaktionel karakter samt foretage sådanne ændringer i forslagene, som myndighederne eller de faglige organisationer måtte kræve. 5

6 Forslag til vedtægtsændringer (Forslag til paragraftekst vedr. dagsordenens punkt 5) 1. NAVN OG HJEMSTED Pensionskassens navn er MP Pension, Pensionskassen for magistre og psykologer. Dens hjemsted er Københavns Kommune. 1. NAVN Pensionskassens navn er MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer. Dens hjemsted er Gentofte Kommune. Når den nye selskabslov er trådt i kraft, vil denne vedtægtsbestemmelse blive affattet således: 1. NAVN Pensionskassens navn er MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer. 4. BESKATNINGSFORHOLD Pensionsbidrag og ydelser i henhold til nærværende vedtægt er omfattet af reglerne om skattebegunstigede pensionsordninger, jf. afsnit I i lov om beskatning af pensionsordninger mv. [UDGÅR] 5. GENERALFORSAMLING Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske tidligst 4 uger og senest 8 dage før generalforsamlingen. Annoncering af generalforsamlingens indkaldelse skal ske enten i de i 3 nævnte organisationers blade eller ved meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at kræve et bestemt emne optaget på en ordinær generalforsamlings dagsorden. For at et emne kan sættes på en ordinær generalforsamling, skal begæring herom være pensionskassen i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen. 5. GENERALFORSAMLING Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Annoncering af generalforsamlingens indkaldelse skal ske enten i de i 3 nævnte organisationers blade eller ved meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet. Såfremt forslag til vedtægts- eller regulativændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at kræve et bestemt emne optaget på en ordinær generalforsamlings dagsorden. For at et emne kan sættes på en ordinær generalforsamling, skal begæring herom være pensionskassen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. 7. DAGSORDENENS FREMLÆGGELSE Dagsordenen til en generalforsamling skal senest 8 dage før generalforsamlingen sammen med de fuldstændige forslag og, for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige med årsrapport, fremlægges til eftersyn på pensionskassens kontor. 7. DAGSORDENENS FREMLÆGGELSE Dagsordenen til en generalforsamling skal senest 2 uger før generalforsamlingen sammen med de fuldstændige forslag og, for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige med årsrapport, fremlægges til eftersyn på pensionskassens kontor. 10. URAFSTEMNING Enhver afgørelse truffet på en generalforsamling kan underkastes urafstemning efter følgende regler: a) Urafstemning skal foretages, såfremt det senest 2 måneder efter den pågældende generalforsamlings afholdelse vedtages af et flertal i bestyrelsen, eller såfremt der fra mindst 200 af pensionskassens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsættes øn- 10. URAFSTEMNING Urafstemning kan ske efter følgende regler: a) Enhver afgørelse truffet på en generalforsamling skal underkastes urafstemning, såfremt det senest 2 måneder efter den pågældende generalforsamlings afholdelse vedtages af et flertal i bestyrelsen, eller såfremt der fra mindst 200 af pensionskassens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsættes øn- 6

7 ske herom med angivelse af, hvilke emner der skal gøres til genstand for urafstemning. b) Ved urafstemning gælder samme regler med hensyn til betingelserne for forslagets vedtagelse eller forkastelse som på generalforsamlingen. c) Urafstemning skal foretages senest 2 måneder efter, at begæring herom er fremsat. ske herom med angivelse af, hvilke emner der skal gøres til genstand for urafstemning. b) Når både et blandt medlemmerne valgt bestyrelsesmedlem og den personlige suppleant herfor fratræder, afholdes urafstemning om valg af nyt bestyrelsesmedlem og suppleant herfor for resten af den afgående valgperiode, såfremt det vedtages af et flertal blandt de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer. c) Ved urafstemning gælder samme regler med hensyn til betingelserne for forslagets vedtagelse eller forkastelse som på generalforsamlingen. d) Urafstemning skal foretages senest 2 måneder efter, at begæring herom er fremsat. e) Urafstemning kan ske elektronisk. f) Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for afholdelse af urafstemning. 11. BESTYRELSEN Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 5 bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter for disse vælges af og blandt pensionskassens medlemmer ved urafstemning for en periode på 3 år. 1 bestyrelsesmedlem udpeges af hver af følgende organisationer: Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. Kandidater til bestyrelsesvalg og deres suppleanter opstilles af 25 medlemmer. Stk. 2. Et udpeget bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udskiftes af den organisation, der har udpeget vedkommende. Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og skal nedsætte et revisionsudvalg med et sagkyndigt bestyrelsesmedlem. Organisationerne udpeger i fællesskab et bestyrelsesmedlem med de nødvendige kvalifikationer efter indstilling fra pensionskassens bestyrelse for en af bestyrelsen fastsat periode. Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Ingen, som ved ansættelsesforhold er knyttet til pensionskassens administration, kan være medlem af bestyrelsen. Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. 11. BESTYRELSEN Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Stk bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter for disse vælges af og blandt pensionskassens medlemmer ved urafstemning for en periode på 3 år. Kandidater til bestyrelsesvalg og deres suppleanter opstilles af 25 medlemmer. Stk. 3. I alt 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. Et udpeget bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udskiftes af den organisation, der har udpeget vedkommende Stk bestyrelsesmedlem udpeges af organisationerne i fællesskab efter indstilling fra bestyrelsen for en af bestyrelsen fastsat periode. Bestyrelsesmedlemmet skal opfylde de nødvendige kvalifikationer til at være sagkyndigt medlem af revisionsudvalget. Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og skal nedsætte et revisionsudvalg med et sagkyndigt bestyrelsesmedlem. Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Ingen, som ved ansættelsesforhold er knyttet til pensionskassens administration, kan være medlem af bestyrelsen. Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. 12. DIREKTION Stk. 1. Til varetagelse af pensionskassens daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør. Stk. 2. Direktøren skal være myndig og må ikke være medlem af bestyrelsen. 12. DIREKTION Stk. 1. Til varetagelse af pensionskassens daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion. Stk. 2. Medlemmer af direktionen skal være myndige og må ikke være medlem af bestyrelsen. 7

8 13. BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS HVERV Stk. 2. Bestyrelsen aflægger på den ordinære generalforsamling beretning om pensionskassens drift og drager omsorg for, at generalforsamlingen får forelagt en revideret og af bestyrelsen og direktøren underskrevet årsrapport. Stk. 4. Det påhviler direktøren at: a) følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet, b) drage omsorg for, at pensionskassen ud over den ansvarshavende aktuar råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af tekniske reserver mv. c) drage omsorg for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og d) drage omsorg for, at forvaltningen af pensionskassens formue foregår på betryggende vis. 13. BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS HVERV Stk. 2. Bestyrelsen aflægger på den ordinære generalforsamling beretning om pensionskassens drift og drager omsorg for, at generalforsamlingen får forelagt en revideret og af bestyrelsen og direktionen underskrevet årsrapport. Stk. 4. Det påhviler direktionen at: a) følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet, b) drage omsorg for, at pensionskassen ud over den ansvarshavende aktuar råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af tekniske reserver mv., c) drage omsorg for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og d) drage omsorg for, at forvaltningen af pensionskassens formue foregår på betryggende vis. 14. BESTYRELSESMØDER Stk. 2. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, direktøren, den ansvarshavende aktuar eller en revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 14. BESTYRELSESMØDER Stk. 2. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, direktionen, den ansvarshavende aktuar eller en revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 15. RETSHANDLER Stk. 2. Pensionskassen forpligtes ved underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1 bestyrelsesmedlem og direktøren. 15. RETSHANDLER Stk. 2. Pensionskassen forpligtes ved underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1 bestyrelsesmedlem og 1 medlem af direktionen. 20. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG PENSIONS- REGULATIVET 20. Ændring af vedtægter og pensionsregulativet Beslutning om ændring af vedtægter, pensionsregulativet og tidligere statutter træffes af generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, hvis den tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer. Ændringer i vedtægter, pensionsregulativ eller statutter skal godkendes af Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. 20. ÆNDRINGER AF VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Stk. 1. Beslutning om ændring af vedtægter, pensionsregulativet og tidligere statutter træffes af generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, hvis den tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 2. Ændringer i vedtægter, pensionsregulativ eller statutter skal godkendes af Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. 24. IKRAFTTRÆDELSE Denne vedtægt trådte i kraft den 16. april IKRAFTTRÆDELSE Denne vedtægt blev vedtaget på generalforsamlingen den 19. april 2010 med ikrafttræden fra vedtagelsen. 8

9 Forslag til regulativændringer (Forslag til paragraftekst vedr. dagsordenens punkt 5) PENSIONSREGULATIV (GÆLDENDE FRA 2010) PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE Stk. 5. Opsparingsafdelingen Et medlem optaget efter stk. 2, der efter en helbredsbedømmelse ikke kan opnå normale vilkår, optages i opsparingsafdelingen. 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE Stk. 5. Opsparingsafdelingen Et medlem optaget efter stk. 1, der varigt har mistet mindst halvdelen af erhvervsevnen på optagelsestidspunktet, optages i opsparingsafdelingen. Et medlem optaget efter stk. 2, der efter en helbredsbedømmelse ikke kan opnå normale vilkår, optages også i opsparingsafdelingen. Se bilag D, afsnit OPHØR AF BIDRAGSBETALING Stk. 1. Bidragsfri dækning Ophører eller nedsættes pensionsbidraget før den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, uden at medlemmet er berettiget til dækning ved invaliditet eller bidragsfritagelse, har medlemmet mulighed for at overgå til bidragsfri dækning. Bidragsfri dækning forudsætter, at medlemmet har været bidragsbetalende uafbrudt i 6 måneder inden. Herved vil medlemmets pension være på det hidtidige niveau i indtil 12 måneder, dog kun så længe der er dækning for risiko og administration, mv. i medlemmets egen opsparing. Fristen på 12 måneder kan forlænges efter regler fastsat af bestyrelsen. Medlemmet kan også vælge at forkorte fristen eller vælge at overgå til hvilende medlemskab inden udløbet af den bidragsfri dækningsperiode. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for bidragsfri dækning. Se bilag D, afsnit OPHØR AF BIDRAGSBETALING Stk. 1. Bidragsfri dækning Ophører eller nedsættes pensionsbidraget, uden at medlemmet er berettiget til dækning ved invaliditet eller bidragsfritagelse, har medlemmet mulighed for at overgå til bidragsfri dækning. Bidragsfri dækning forudsætter, at medlemmet har været bidragsbetalende uafbrudt i 6 måneder inden. Herved vil medlemmets pension være på det hidtidige niveau i indtil 12 måneder, dog kun så længe der er dækning for risiko og administration mv. i medlemmets egen opsparing. Fristen på 12 måneder kan forlænges efter regler fastsat af bestyrelsen. Medlemmet kan også vælge at forkorte fristen eller vælge at overgå til hvilende medlemskab inden udløbet af den bidragsfri dækningsperiode. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for bidragsfri dækning. Se bilag D, afsnit PENSIONSKASSENS YDELSER Stk. 4. Forhøjet startpension Medlemmet kan ved overgang til pension efter 9, stk. 1, 10 eller 15 vælge at forhøje sin pension med et tillæg, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Det samme gælder pensionsberettigede efter 11 og 12. Se bilag D, afsnit PENSIONSKASSENS YDELSER Stk. 4. Forhøjet startpension Medlemmet kan ved overgang til pension efter 9, stk. 1, 10, 15 eller 16 vælge at forhøje sin pension med et tillæg, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Det samme gælder pensionsberettigede efter 11 og 12. Se bilag D, afsnit ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 1. Retten til ægtefællepension Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned, såfremt 1. ægteskabet har været i kraft i mindst 3 må- 11. ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 1. Retten til ægtefællepension Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned, såfremt 1. ægteskabet har været i kraft i mindst 3 måneder, 9

10 neder, medmindre døden skyldes et ulykkestilfælde eller akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom, og 2. ægteskabet er indgået før medlemmets invalidepensionering. En med afdøde samlevende ægtefælle har desuden ret til ægtefællepension, hvis betingelsen for samleverpension var til stede før medlemmets overgang på invalidepension. Ægtefællepensionen udbetales senest til ægtefællens død. Registreret partnerskab ligestilles med ægteskab. Stk. 3. Samleverpension Et ugift medlems samlever har tilsvarende ret til pension, idet fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse i stk. 1. Udbetaling af samleverpension er desuden betinget af, at 1. medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og som ikke senere er tilbage kaldt, har indsat sin samlever, med hvem medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, og tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, 2. den i testamentet indsatte samlever har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, 3. der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Ophører den fraskiltes ret til ægtefællepension, indtræder samleveren i retten til samleverpension. medmindre døden skyldes et ulykkestilfælde eller akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom, og 2. ægteskabet er indgået før medlemmets invalidepensionering, og 3. ægteskabet er indgået før medlemmets alderspensionering. En med afdøde samlevende ægtefælle har desuden ret til ægtefællepension, hvis betingelsen for samleverpension var til stede før medlemmets overgang på alders- eller invalidepension. Ægtefællepensionen udbetales senest til ægtefællens død. Registreret partnerskab ligestilles med ægteskab. Stk. 3. Samleverpension Et ugift medlems samlever har tilsvarende ret til pension, idet fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse i stk. 1. Udbetaling af samleverpension er desuden betinget af, at 1. medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever, med hvem medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, og tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og 2. den i testamentet indsatte samlever har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og 3. der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Ophører den fraskiltes ret til ægtefællepension, indtræder samleveren i retten til samleverpension. eller 4. der var fælles bopæl på tidspunktet for dødsfaldet, eller der tidligere har været fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og 5. samlever venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, og 6. der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Ophører den fraskiltes ret til ægtefællepension, indtræder samleveren i retten til samleverpension. Stk. 5. Overgangsregel For medlemmer, der er alderspensionerede før 1. januar 2011, er stk. 1 nr. 3 ikke gældende. 12. BØRNEPENSION Stk. 1. Retten til børnepension 12. BØRNEPENSION Stk. 1. Retten til børnepension 10

11 Når et medlem afgår ved døden eller opnår ret til invalidepension, har medlemmets børn ret til pension indtil deres fyldte 21. år. Denne ret tilkommer også adoptiv- og stedbørn under forsørgelse. Børn født, adopteret eller optaget til forsørgelse efter et medlems pensionering opnår alene ret til pension ved medlemmets død. Der udbetales dobbelt børnepension i tilfælde af begge forældres død. Stk. 3. Overgangsregel For medlemmer optaget før 1. januar 2008 bevares retten til børnepension ved medlemmets alderspensionering for børn, der er født før denne dato. Ret til børnepension indtil barnets 24. år bevares for børnepensioner, der var under udbetaling på omvalgstidspunktet. Når et medlem afgår ved døden eller opnår ret til invalidepension, har medlemmets børn, herunder adoptivbørn, ret til pension indtil deres fyldte 21. år. Denne ret tilkommer også stedbørn under forsørgelse. Børn født, adopteret eller optaget til forsørgelse efter et medlems pensionering opnår alene ret til pension ved medlemmets død. Der udbetales dobbelt børnepension i tilfælde af begge forældres død. Stk. 3. Overgangsregel For medlemmer optaget før 1. januar 2008 bevares retten til børnepension ved medlemmets alderspensionering for børn, der er født før denne dato. Ret til børnepension indtil barnets 24. år bevares for børnepensioner, der var under udbetaling på tidspunktet for omvalg til dette regulativs ydelsesregler. 13. DØDSFALDSSUM Stk. 1. Retten til dødsfaldssum Når et medlem afgår ved døden før det fyldte 67. år, udbetales en dødsfaldssum til medlemmets nærmeste pårørende eller til medlemmets bo. 13. DØDSFALDSSUM Stk. 1. Retten til dødsfaldssum Når et medlem afgår ved døden før det fyldte 67. år, udbetales en dødsfaldssum efter stk. 3. Stk. 3. Udbetaling Udbetalingen tilkommer medlemmets nærmeste pårørende, jf. forsikringsaftaleloven 105 b, medmindre medlemmet ved skriftlig meddelelse til pensionskassen har indsat en særlig begunstiget herunder bestemt at der ikke skal være nogen begunstigelsesbestemmelse i overensstemmelse med lovgivningens regler. 15. OPSPARINGSORDNINGER Stk. 2. Udbetaling af pension Opsparingsordninger kan komme til hel eller delvis udbetaling, når medlemmet har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, eller såfremt medlemmet tilkendes invalidepension. Medlemmet vælger ved ordningens oprettelse udbetalingsformen: 1. løbende udbetaling: udbetaling over en 10- årig periode samt alderssum, 2. rateudbetaling: udbetaling over mindst 10 år eller 3. kapitaludbetaling: udbetaling som sum. 15. OPSPARINGSORDNINGER Stk. 2. Udbetaling af pension Opsparingsordninger kan komme til hel eller delvis udbetaling, når medlemmet har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, eller såfremt medlemmet tilkendes hel invalidepension, jf. 10, stk. 1. Medlemmet vælger ved ordningens oprettelse udbetalingsformen: 1. løbende udbetaling: livsvarig udbetaling samt alderssum, 2. løbende udbetaling: udbetaling over en 10-årig periode samt alderssum, 3. rateudbetaling: udbetaling over mindst 10 år eller 4. kapitaludbetaling: udbetaling som sum. Stk. 3. Udbetaling ved død Afgår medlemmet ved døden, efterladende sig pensionsberettiget ægtefælle, sker udbetaling efter stk. 2, pkt. 1 i stedet til ægtefællen. Efterlades ingen ægtefælle eller afgår ægtefællen ved døden, finder udbetaling sted til børn, indtil de fylder 24 år. For samlevere gælder samme regler som for ægtefæller. Afgår medlemmet ved døden, sker udbetaling efter Stk. 3. Udbetaling ved død af løbende udbetalinger Afgår medlemmet ved døden, før udbetalingen efter stk. 2, pkt. 1 og 2 er påbegyndt, udbetales den løbende pension i stedet i 10 år til en pensionsberettiget ægtefælle. Afgår medlemmet ved døden efter udbetalingen er påbegyndt, fortsætter udbetalingen til en pensionsberettiget ægtefælle, indtil der i alt er udbetalt løbende pension i 10 år. Efterlades ingen ægtefælle, eller afgår ægtefællen ved døden, inden udbetalingen er afsluttet, udbetales den løbende 11

12 stk. 2, pkt. 2 og 3 til nærmeste pårørende subsidiært boet. pension i lige deling til medlemmets børn, indtil der i alt er udbetalt løbende pension i 10 år, dog længst indtil børnene fylder 24 år. For pensionsberettigede samlevere gælder samme regler som for ægtefæller. Stk. 4. Udbetaling ved død af rate- og kapitalpension Afgår medlemmet ved døden, udbetales værdien af opsparingen til rate- og kapitalpension, jf. stk. 2, pkt. 3 og 4 efter reglerne i 13, stk. 3. Stk. 4. Anden udbetaling Udbetaling af opsparingsordninger i andre tilfælde end ved pension og død kan finde sted efter regler fastsat af bestyrelsen. Se bilag B. Stk. 5. Anden udbetaling Udbetaling af opsparingsordninger i andre tilfælde end ved pension og død kan finde sted efter regler fastsat af bestyrelsen. Se bilag B. 16. OPSPARINGSAFDELING Stk. 2. Pension Når et medlem af opsparingsafdelingen fratræder sin stilling på grund af alder, dør eller bliver erhvervsudygtig efter 10, omsættes den opsparede kapital til ydelser til fordel for medlemmet, dennes ægtefælle/samlever eller børn efter samme principper, som for øvrige medlemmer. Efterlades ved død inden pensioneringen ingen pensionsberettigede pårørende, tilfalder den opsparede kapital medlemmets bo. 16. OPSPARINGSAFDELING Stk. 2. Pension Når et medlem af opsparingsafdelingen fratræder sin stilling på grund af alder, dør eller bliver erhvervsudygtig efter 10, omsættes den opsparede kapital til ydelser til fordel for medlemmet, dennes ægtefælle/samlever eller børn efter samme principper som for øvrige medlemmer. Efterlades ved død inden pensioneringen ingen pensionsberettigede pårørende, tilfalder den opsparede kapital medlemmets bo. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for opsparingsafdelingen. Se bilag B 20. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Stk. 1. Ikrafttræden Dette regulativ er vedtaget på generalforsamlingen den 16. april 2009 og er gældende fra 1. januar IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Stk. 1. Ikrafttræden Dette regulativ er vedtaget på generalforsamlingen den 19. april 2010 og er gældende fra 1. januar Stk. 3. Overgangsbestemmelser Medlemmer, der er optaget inden 1. januar 2008 og som ikke har tilvalgt sig dette regulativs ydelsesrettigheder, er fortsat omfattet af statut 1 fastsat af generalforsamlingen den 21. april 2008 i stedet for dette regulativ. Se bilag E. Stk. 3. Overgangsbestemmelser Medlemmer, der er optaget inden 1. januar 2008 og som ikke har tilvalgt sig dette regulativs ydelsesrettigheder, er fortsat omfattet af statut 1 fastsat af generalforsamlingen den 21. april 2008, med senere ændringer, i stedet for dette regulativ (den gamle pensionsordning). Se bilag E. 12

13 Særregler for ældre ordninger statut 1 (før 2008 og ej omvalgt) 10. ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 1. Når et medlem - der var optaget i eller havde valgt optagelse i afdeling A, afdeling I eller afdeling II, jf. 15, stk. 3 og 4 - afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned, når følgende betingelser er opfyldt: a) ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder, medmindre dødsfaldet skyldes et efter ægteskabets indgåelse indtruffet ulykkestilfælde, b) ægteskabet er indgået før pensionering efter 9, medmindre ægtefællen allerede da var berettiget til ægtefællepension efter medlemmet. 10. ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 1. Når et medlem - der var optaget i eller havde valgt optagelse i afdeling A, afdeling I eller afdeling II, jf. 15, stk. 3 og 4 - afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned, når følgende betingelser er opfyldt: a) ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder, medmindre dødsfaldet skyldes et efter ægteskabets indgåelse indtruffet ulykkestilfælde. b) ægteskabet er indgået før invalidepensionering efter 9, medmindre ægtefællen allerede da var berettiget til ægtefællepension efter medlemmet. c) ægteskabet er indgået før alderspensionering efter 8, medmindre ægtefællen allerede da var berettiget til ægtefællepension efter medlemmet. Stk. 9. For medlemmer, der er alderspensionerede før 1. januar 2011, er stk. 1 litra c ikke gældende. 10 a. SAMLEVERPENSION Stk. 2. Pensionsretten er betinget af, at a) samlivet er indledt før pensionering efter 9. b) der ved medlemmets død ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension c) medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med sin samlever d) medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og efter nærværende bestemmelses ikrafttræden og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever som arving til en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og at e) samleveren har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i ældrebolig. 10 a. SAMLEVERPENSION Stk. 2. Pensionsretten er betinget af, at a) samlivet er indledt før invalidepensionering efter 9 b) samlivet er indledt før alderspensionering efter 8 c) der ved medlemmets død ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension d) medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med sin samlever e) medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og efter nærværende bestemmelses ikrafttræden og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever som arving til en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og at f) samleveren har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i ældrebolig. eller g) samlivet er indledt før invalidepensionering efter 9 13

14 h) samlivet er indledt før alderspensionering efter 8 i) der ved medlemmets død ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension j) der var fælles bopæl på tidspunktet for dødsfaldet, eller der tidligere har været fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og k) samlever venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde. Stk. 4. For medlemmer, der er alderspensionerede før 1. januar 2011, er stk. 1 litra b og h ikke gældende. 27. IKRAFTTRÆDELSE Denne statut træder i kraft den 1. maj IKRAFTTRÆDELSE Denne statut træder i kraft den 1. januar

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17. Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger torsdag den 23. april 2009 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

1. Pensionskassens navn

1. Pensionskassens navn VEDTÆGT Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Pensionskassens navn... 2 2. Pensionskassens formål og beskatningsforhold... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamlingens kompetence... 2 5. Sted for og indkaldelse

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til sammenlægning af Pensionsregulativ for afdeling A og B.1-B.5 () Tidligere afdeling A Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2017 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1. Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond. Dens hjemsted er København. Fonden er en selvejende

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3 Cirkulære om Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2005 Cirkulære af 27.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr.

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157077 VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A.

EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A. EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A.

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Generalforsamling. Dagsorden og forslag fra medlemmer og bestyrelse

Generalforsamling. Dagsorden og forslag fra medlemmer og bestyrelse Generalforsamling Dagsorden og forslag fra medlemmer og bestyrelse Onsdag 24. april kl. 16 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Sociolog Henrik Dahl starter kl. 16, og den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 KAP. 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL M.V. 1 Foreningens navn er: DANSK MODE & TEXTIL. Foreningen er en videreførelse af Dansk Textil & Beklædning og Textil- og Beklædningsindustrien.

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Journal nr. 380 Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Version godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 13. december 2012 Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen,

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) BEK nr 1043 af 08/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. ROC ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Side 1/8 Fuldstændige forslag til vedtagelse på ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S onsdag den 21. april 2010, kl. 17.00 i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej

Læs mere