Hånd om paragrafferne / udgave. Voksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hånd om paragrafferne / 3. 3. udgave. Voksne"

Transkript

1 Hånd om paragrafferne / 3 3. udgave Voksne

2 2

3 Voksne Voksne mennesker med udviklingshæmning har ret til en række ydelser fra kommunen. I denne pjece kan du læse om mulighederne for hjælp og støtte. Helhedsorienteret tilbud Kommunerne skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, herunder mennesker med udviklingshæmning. Indsatsen skal: forebygge, at problemerne for den enkelte forværres forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje være helhedsorienteret med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov Formålet med indsatsen er at skabe et sammenhængende og helhedsorienteret tilbud, hvor det tilstræbes, at de samlede tilbud bidrager til at give personen med udviklingshæmning en mere selvstændig tilværelse med respekt for den enkeltes ønsker, behov og muligheder for livsudfoldelse. Det er vigtigt, at brugeren inddrages i overvejelserne om, hvad formålet med indsatsen skal være (eksempelvis støtte og hjælp til personlig hygiejne, spisetræning og hjælp til påklædning og indkøb) og hvilke serviceydelser, der skal til for at målet nås. Handleplaner, servicelovens 141 Når der ydes hjælp til udviklingshæmmede mellem 18 og 65 år, skal kommunen tilbyde at udarbejde en handleplan. Handleplanen skal udarbejdes ud fra de forudsætninger, mennesket med udviklingshæmning har, samt så vidt muligt i samarbejde med ham/hende alternativt sammen med de personer, der varetager mennesket med udviklingshæmnings interesser, f.eks. pårørende. Handleplanen er en myndighedsopgave, og det er derfor den kommunale sagsbehandler, der skal udarbejde handleplanen. Den kaldes ofte for social handleplan. Den kan ikke udarbejdes af et botilbud eller lignende. Bor den voksne i et botilbud, vil der her blive udarbejdet en pædagogisk plan, som evt. kan indgå som en del af den sociale handleplan. Handleplanen giver overblik En handleplan skal gøre målet med indsatsen klart, sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats samt gøre det tydeligt, hvilke forpligtelser alle involverede personer, instanser og forvaltningsgrene har. 3

4 voksne voksne voksne voksne voksne voksne vok Handleplanen skal angive: Formålet med indsatsen Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet Den forventede varighed af indsatsen Andre særlige forhold om boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler mv. Udarbejdelse af handleplanen stiller dermed den enkelte borger bedre, fordi det bliver synligt, hvad formålet med hjælpen er, ligesom det bliver klart for alle involverede, hvilke tilbud der stilles til rådighed. Kommunen skal løbende følge de enkelte tiltag og initiativer for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Retssikkerhed Udarbejdelse af en handleplan bidrager til at styrke borgerens (den udviklingshæmmedes) indflydelse på sagsbehandlingen, idet handleplanen er en fælles plan for borgeren og kommunen om indsatsen for den enkelte. Samtidig bliver borgerens retssikkerhed styrket, idet en præcis beskrivelse af indsatsen på forhånd vil medvirke til et bedre grundlag for ankemyndighedens prøvelse, hvis der på et senere tidspunkt klages over indsatsen. Støtte efter serviceloven Hjemmehjælp Kommunen skal tilbyde personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (hjemmehjælp), når man ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af udviklingshæmning. Reglerne herom står i servicelovens 83. Hjælpen udmåles af kommunens visitator efter en konkret individuel vurdering i forhold til de opgaver, som personen ikke selv kan udføre. En forælder eller en anden nær pårørende, der bor sammen med den, der har brug for hjælp, kan ikke pålægges at yde hjælp til personlig pleje eller overvågning. Men når der udmåles hjælp til praktisk bistand, som f.eks. rengøring, vil kommunen som en hovedregel give afslag på hjælp, hvis der er en pårørende i hjemmet, der kan varetage denne opgave. Når der er bevilget hjemmehjælp, er der flere muligheder for, hvordan hjælpen kan ydes. Man kan vælge mellem kommunens hjemmehjælp eller et af de private firmaer, der er godkendt af kommunen. Man har også ret til at pege på en person, som man ønsker skal udføre opgaverne. Kommunen skal godkende personen og ansætte denne. Reglerne herom står i servicelovens 94. Borgerstyret personlig assistance, servicelovens 95 Er der udmålt hjælp i mere om 20 timer om ugen, kan man vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælpere, som man selv antager. Det kaldes borgerstyret personlig assistance. Reglerne herom står i servicelovens 95. Det er en betingelse, at man er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det betyder, at man f.eks. skal kunne udvælge hjælpere til ansættelse, udarbejde jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælperne, oplære nye hjælpere og afholde personalemøder. Det er desuden en betingelse, at man kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre man indgår en aftale om at overføre tilskuddet til en nærstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne omfatter f.eks. opgaver som ansættelse og afskedigelse af hjælpere, udarbejdelse af lovpligtige ansættelsesbeviser, udbetaling af løn, indberetning af skat, indbetaling af feriepenge og ATP. Der findes flere private virksomheder, der tilbyder Borgerstyret Personlig Assistance, hvorimod der kun findes en brugerstyret forening, nemlig LOBPA (Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance). 4

5 sne voksne voksne voksne voksne voksne voksne Personer med udviklingshæmning kan som udgangspunkt ikke varetage arbejdsleder- og arbejdsgiverfunktionerne. Der er i stedet en mulighed for at en nærtstående, der passer den pågældende helt eller delvist, i stedet går ind og bliver modtager af tilskuddet. Vær opmærksom på, at udviklingshæmmede aldrig vil kunne modtage borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 96, der udover hjemmehjælp også giver mulighed for hjælp til ledsagelse, da det efter denne bestemmelse altid er en betingelse, at man selv kan fungere som arbejdsleder for hjælperne. Socialpædagogisk støtte (hjemmevejleder), servicelovens 85 Kommunen skal tilbyde socialpædagogisk støtte til personer med udviklingshæmning, når der er behov herfor. Støtten kan ydes uanset boform, det har derfor ingen betydning, om man bor i et bofællesskab, hos forældre, for sig selv eller med en kæreste. Tilbuddet skal altid gives på baggrund af en konkret vurdering af behovet i relation til de opgaver, som den pågældende ikke selv kan klare. Det skal tage udgangspunkt i den pågældendes egne behov og forudsætninger og skal gives med respekt for den enkelte. Hjælpen tager sigte på hjælp til selvhjælp, både på det praktiske og det personlige plan. Nogle kan have behov for støtte til selv at klare dagligdagen, f.eks. træning i at klæde sig på, spisetræning m.m. Der kan også være behov for hjælp i forbindelse med opretholdelse af sociale netværk, hjælp i forbindelse med personlige forhold, konfliktløsning og hjælp til økonomisk planlægning. Hjælpen kan også bestå af mere praktisk betonede funktioner som f.eks. indkøb, lægebesøg, rejser, læsning af post mv. Aflastning af pårørende Kommunen har efter 84 pligt til at sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med udviklingshæmning. Afløsning gives som timeaflastning i hjemmet, mens aflastning gives uden for hjemmet, f.eks. i form af tilbud om dag- eller døgnophold i plejehjem eller plejebolig. Yngre personer med udviklingshæmning bør dog ikke tilbydes aflastning efter denne bestemmelse, men bør i stedet tilbydes aflastning i dag- eller døgntilbud målrettet yngre udviklingshæmmede. Sådan hjælp ydes efter servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) og 107 (døgnaflastning). Merudgifter, servicelovens 100 Kommunen kan, når betingelserne herfor er opfyldt, yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til udviklingshæmmede mellem 18 og 65 år. Reglerne gælder ikke for personer, der modtager førtidspension tilkendt før , her skal evt. merudgifter søges dækket efter pensionslovgivningens muligheder herfor (læs mere side 8 under Hjælp efter pensionslovgivningen ). For at være omfattet af servicelovens 100 skal den voksne have en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke ubetydelige hjælpeforanstaltninger. Det er en forudsætning, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i loven. Udmålingen sker på baggrund af sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte. Tilskuddet kan kun ydes, når de samlede merudgifter skønnes at udgøre mindst kr. (2013) årligt. 5

6 voksne voksne voksne voksne voksne voksne vok Funktionsevnemetoden Når kommunen behandler en ansøgning om merudgifter, skal den anvende enten funktionsevnemetoden eller voksenudredningsmetoden. Metoderne bruges til at beskrive og vurdere en borgers funktionsevne. På grundlag af resultatet kan der evt. tildeles støtte efter 100. Metoderne kan også anvendes, når der skal tildeles andre handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser. Mange mennesker med udviklingshæmning kan have svært ved selv at beskrive de vanskeligheder, de har i dagligdagen. Det er derfor en god idé at have en bisidder med, som kender personen med udviklingshæmning og derfor kan hjælpe med at forklare og beskrive. Metoderne er desuden tænkt som et supplement til de alment gældende regler om blandt andet ret til partshøring, aktindsigt, notatpligt, tavshedspligt og begrundelser. 6

7 sne voksne voksne voksne voksne voksne voksne Ledsageordning Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene. Ved vurderingen lægges vægt på: at ansøgeren ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne at ansøgeren kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold at ansøgeren kan give udtryk for ikke nødvendigvis verbalt et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter, og om ansøgeren er bevidst om indholdet I aktiviteten Personer, der opfylder de nævnte kriterier, har ret til ledsagelse uanset boform. Man har ret til at opspare timer i en periode indenfor seks måneder. For personer, der i forvejen modtager ledsagelse til selvvalgte aktiviteter som en del af et samlet servicetilbud i eget hjem eller i et botilbud, kan der efter en konkret vurdering foretages et fradrag i de 15 timers ledsagelse. Hjælpemidler Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til udviklingshæmmede, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Eksempler på hjælpemidler: Ortopædisk fodtøj Kørestol Særlig stol, seng og lignende Kommunikationshjælpemidler og testmaterialer Hjælpemidler kan bevilges som udlån, naturalhjælp eller som en kontantydelse til køb af hjælpemidlet. Ydelser efter denne bestemmelse er ikke skattepligtige og afhænger ikke af familiens økonomiske situation. Der gives tilskud til reparation af hjælpemidlet, men normalt ikke til drift af det. Boformer Der findes forskellige typer af boformer til mennesker med udviklingshæmning. Nogle tilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt botilbud efter 107 eller som et længerevarende botilbud efter 108. Andre er bygget efter almenboligloven. Når et botilbud er oprettet efter serviceloven reguleres betalingen for tilbuddet også efter denne lovgivning, hvilket bl.a. betyder, at der ikke kan ydes boligsikring eller boligydelse. Andre tilbud er byggede efter almenboligloven eller friplejeboligloven. I begge tilfælde får man en lejekontakt. En bolig bygget efter Almenboligloven reguleres efter denne lov. En bolig bygget efter Friplejeboligloven reguleres efter lejeloven. I begge boligformer betales boligindskud og husleje, ligesom der er mulighed for at få boligsikring eller boligydelse. Uanset hvilken form for bolig, den udviklingshæmmede bor i, skal der udmåles hjælp til personlig pleje og omsorg, praktisk bistand, ledsagelse og socialpædagogisk støtte efter en individuel vurdering. Læs mere om de forskellige former for støtte på de foregående sider. Såfremt den udviklingshæmmede skal visiteres til et botilbud, skal man rette henvendelse til den kommunale sagsbehandler. I forbindelse med visitationen til et botilbud bør der tages hensyn til beboersammensætning, herunder beboernes funktionsevne og behov for hjælp. Normeringen og det daglige arbejde kan variere i takt med, at beboergruppen ændres eller i takt med, at den enkeltes behov for hjælp, omsorg og pleje intensiveres. 7

8 voksne voksne voksne voksne voksne voksne vok Hjælp efter pensionslovgivningen Reglerne for tilkendelse af førtidspension er ændret fra 1. januar 2013, men får man tilkendt førtidspension, udbetales førtidspension efter de samme regler, som var gældende før 1. januar Tilkendelse af førtidspension Fra 1. januar 2013 er reglerne om førtidspension ændret. Der kan som udgangspunkt kun tilkendes førtidspension til personer, der er fyldt 40 år. Unge under 40 år kan dog fortsat få pension, hvis det er helt åbenbart, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat og ikke vil kunne forbedres. Der vil derfor fortsat være mange udviklingshæmmede under 40 år, der kan få førtidspension. Kommunen skal træffe afgørelse senest tre måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension. Nye sagsbehandlingsregler Kommunen skal ikke længere anvende arbejdsevnemetoden når en persons arbejdsevne skal beskrives og vurderes, men skal nedsætte et tværfagligt rehabiliteringsteam med repræsentanter fra de relevante forvaltningsområder. Teamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om et ressourceforløb eller en førtidspension. Teamet behandler sagen på baggrund af en rehabiliteringsplan, som sagsbehandleren har udarbejdet i samarbejde med den udviklingshæmmede, i den udstrækning denne har mulighed for at deltage. Ressourceforløb Hvis der ikke kan tilkendes førtidspension, skal kommunen i første omgang vurdere, om den udviklingshæmmede kan klare sig med de almindelige tilbud i beskæftigelsesloven, herunder revalidering. Men er den pågældende så langt fra arbejdsmarkedet, at det ikke er tilstrækkeligt, skal kommunen tilbyde et ressourceforløb. Et ressourceforløb kan vare i op til 5 år og kan bestå af alle former for tilbud eller andre aktiviteter, der er til rådighed på beskæftigelses-, uddannelses-, sundhedsog socialområdet. Under et ressourceforløb får den udviklingshæmmede ret en til en ressourceforløbsydelse svarende til kontanthjælp, dog med den væsentlige forskel, at ydelsen er uafhængig af den unges formue. Førtidspension tilkendt efter Der udbetales én førtidspensionsydelse, som skal dække almindelige forsørgelsesudgifter. Førtidspensionen er skattepligtig og indtægtsreguleres efter egen og ægtefælles/ samlevers indtægter. Førtidspension tilkendt før Der vil for udviklingshæmmede være tale om enten mellemste eller højeste førtidspension. Hvis man vurderer, at den udviklingshæmmede kan arbejde lidt ved siden af pensionen, er der tilkendt mellemste førtidspension. Den består af grundbeløb, pensionstillæg og invaliditetsbeløb. Der er tilkendt højeste førtidspension til udviklingshæmmede, som man vurderer ikke har nogen eller kun en ubetydelig arbejdsevne. Den består udover grundbeløb, pensionstillæg og invaliditetsbeløb af et erhvervsudygtighedsbeløb. Pensionernes forskellige dele er skattepligtige, bortset fra invaliditetsbeløbet, der ikke er skattepligtigt. Der er desuden mulighed for at få tilkendt et bistands- eller plejetillæg, hvis den udviklingshæmmede har behov for personlig bistand af andre eller har et behov for vedvarende pleje eller tilsyn, og dette behov ikke dækkes fuldt ud af et botilbud. Tillæggene er ikke skattepligtige. Personer, der modtager førtidspension tilkendt før eller folkepension, har herudover mulighed for at få dækket forskellige udgifter. Fælles for disse regler er, at udgifterne kun kan dækkes, hvis personen ikke selv har mulighed for at afholde udgiften. Helbredstillæg Der kan søges helbredstillæg til udgifter til medicin, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, fodterapi og psykologbehandling, hvis der i forvejen ydes tilskud hertil fra sygesikringen. Man må ikke have en formue, som overstiger kr. (2013). Derudover skal den personlige tillægsprocent være større end 0 (du finder den 8

9 sne voksne voksne voksne voksne voksne voksne personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse). Helbredstillægget dækker som hovedregel 85 % af udgifterne. Tillægget nedsættes dog forholdsmæssigt, hvis den personlige tillægsprocent er mindre end 100. Licens til tv og radio Der kan søges om licensfritagelse/-nedsættelse. Der kan bevilges fuld fritagelse for betaling af radiolicens og nedsættelse af tv-licensen til halvdelen. Det er en betingelse, at man har en personlig tillægsprocent på 100. Personligt tillæg Der kan søges personligt tillæg til dækning af nødvendige og rimelige udgifter, som man ikke selv har mulighed for at afholde. Personligt tillæg kan udbetales, hvis de økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af pensionistens samlede økonomiske forhold. Varmetillæg Der kan ydes tilskud til varmeudgifter (opvarmning og varmt vand) efter reglerne om personligt tillæg. Der kan maksimalt ydes tilskud til udgifter på op til kr. årligt (2013) for to personer. Er der flere personer i husstanden, forhøjes beløbet med kr. Der kan kun ydes tilskud til udgifter, som ligger ud over kr. årligt for enlige årligt og kr. årligt for gifte/samlevende. De forskellige tilskud søges ved kommunens pensionskontor/borgerservice. Beskæftigelse Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob) Skånejob er et tilbud om arbejde til førtidspensionister, der ikke er i stand til at arbejde på almindelige vilkår. Arbejdet kan være på både offentlige og private virksomheder. Det kan f.eks. være som medhjælper i en kantine, i et supermarked eller i en daginstitution. Lønnen aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager i samarbejde med de faglige organisationer. Løntilskuddet fra kommunen udgør 25,69 kr. i timen (2013). Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse er tilbud til personer under 65 år med udviklingshæmning, som ikke kan varetage arbejde på det almindelige arbejdsmarked. Beskyttet beskæftigelse kan foregå i beskyttede værksteder. Det kan også organiseres i virksomheder, der har behov for at få udført arbejdsopgaver, som kan udføres af personer med nedsat funktionsevne. Arbejdets karakter og indhold kan være meget forskelligt. Der kan være tale om egentlige produktionsrettede opgaver, og der kan være tale om mere serviceorienterede funktioner. Aflønningen i beskyttet beskæftigelse sker i videst mulig omfang efter indsats. Hvis en person på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en meget beskeden indsats, kan der fastsættes en arbejdsdusør, der skal være på mindst fem procent af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det pågældende arbejdsområde. Man skal selv betale udgiften til befordring til og fra virksomheden, hvis afstanden dertil er under ti km, dog max 30 % af lønnen efter skat. Er der mere end ti km, skal kommunen betale udgiften. For at komme i beskyttet beskæftigelse skal man henvende sig i kommunens jobcenter. Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud er et tilbud til udviklingshæmmede under 65 år, der ikke kan arbejde ved beskyttet beskæftigelse. Formålet er at medvirke til, at man har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Der kan være tale om aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i dagligdags funktioner, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Kommunen afholder udgiften til befordring til aktivitets- og samværstilbud. 9

10 voksne voksne voksne voksne voksne voksne vok Personlig assistance (lov om kompensation til handicappede i erhverv) Personer med nedsat erhvervsevne har mulighed for at søge om særlig støtte i forhold til alle typer ansættelse. Bevillingen af støtte er afhængig af typen og graden af erhvervsnedsættelse. Hvis en ansat har behov for praktisk hjælp for at kunne udføre sit arbejde, kan der, på baggrund af en konkret og individuel vurdering, ydes tilskud til ansættelse af en personlig assistent. Ansøgning rettes til jobcentret i kommunen. Værgemål Der kan iværksættes værgemål for voksne, der på grund af udviklingshæmning eller andet er ude af stand til at varetage sine egne sager. Et værgemål kan begrænses til at angå økonomiske anliggender eller bestemte økonomiske anliggender. Det kan også begrænses til at angå bestemte personlige forhold eller generelle personlige forhold. Værgemål kan også være begrænset til en bestemt periode. En person, der er under værgemål, er myndig, med mindre personen har fået frataget sin retlige handleevne. Kommunen skal yde hjælp til personer med udviklingshæmning, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang. Kommunen skal tjekke, om der er pårørende eller andre, der kan varetage interesserne for personen med udviklingshæmning og skal i den forbindelse være opmærksom på, om der er behov for at få beskikket en værge. Rådgivning og vejledning Du er som medlem af LEV meget velkommen til at kontakte Landsforeningen LEVs telefonrådgivning på tlf , såfremt du har brug for yderligere råd og vejledning. Opkaldet er gratis. Du kan også benytte dig af LEVs netrådgivning, ved at du udfylder rådgivningsformularen på Få mere at vide Du kan læse mere om gældende love, regler og bestemmelser i Landsforeningen LEVs to øvrige pjecer i serien Hånd om paragrafferne : Hånd om paragrafferne Børn og unge Hånd om paragrafferne 18 år og hvad så? Hånd om paragrafferne ng udviklingshæmni Børn og unge med Hånd om pa ragrafferne 18 år o g udgave /1 /2 hvad så? 2. udgave

11 sne voksne voksne voksne voksne voksne voksne Se desuden følgende hjemmesider: Landsforeningen LEV KLAP: Om beskæftigelse for voksne med udviklingshæmning Best Buddies: Venskaber mellem ud viklingshæmmede og ikke-udviklings hæmmede LEV Connect: Familienetværk Forældredialog: Hvad skal der ske i folkeskolen? SMUT: Guide til et sundere liv Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Oversigt over forskellige sociale tilbud og botilbud Læs bl.a. om værgemål Læs bl.a. om værgemål Læs bl.a. om ViHS - Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri VISO: Rådgivning til borgere og fagfolk GRAM: Forebyggelse og reduktion af mobning på værksteder HANDI Forsikringsservice: Forsikringer til handicappede Gældende love og regler 11

12 Dansk handicappolitik hviler på LEV mener Solidaritetsprincippet: Som indebærer, at alle har et ansvar for andre hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at mange ydelser er finansieret gennem skattebetaling Sektoransvarlighedsprincippet: Som inde-bærer, at den offentlige sektor, der udbyder en ydelse, en service eller andet, er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for borgere med nedsat funktionsevne Kompensationsprincippet: Som indebærer, at mennesker med nedsat funktionsevne i videst muligt omfang skal kompenseres for følgerne heraf Det skal dog bemærkes, at der til trodsfor kompensationsprincippet lægges vægt på, a) at borgeren med funktonsnedsættelse og dennes familie har mulighed for selv at varetage de opgaver, der følger af handicappet, idet der i familiebegrebet ligger en naturlig omsorgsforpligtelse samt, b) at familien kan fungere så normalt som muligt og skal kompenseres for funktionsnedsættelsen At man for at varetage den voksne person med udviklingshæmnings interesser bør overveje, hvorvidt der skal etableres værgemål for vedkommende. Alternativt kan man lave en partserklæring/fuldmagt, hvor ens voksne barn giver tilladelse til, at forældre eller andre modtager kopi af alle dokumenter og lignende i pågældendes sag At man bør overveje i god tid, om ens voksne barn skal flytte i et botilbud, idet man desværre må regne med en ventetid på cirka tre år At det er vigtigt, at voksne med udviklingshæmning medinddrages i egen sag og at hans/hendes egne bidrag til oplysning af sagen fremgår i vurderingen af personens funktionsevne At en person med udviklingshæmning, der ønsker det, har ret til, at en anden person medvirker som støtte for pågældende, når kommunen behandler dennes ansøgning om en handicapkompenserende ydelse. Den udviklingshæmmede vælger selv, hvem han eller hun ønsker som bisidder og kommunen skal gøre borgeren opmærksom på denne mulighed At der, for at sikre at personens interesser fastholdes i samarbejdet med kommunen, udarbejdes en handleplan. Udgivet april Fotos: Hans Juhl Landsforeningen LEV Blekinge Boulevard Tåstrup Tlf

Hånd om paragrafferne / 2. 18 år og hvad så?

Hånd om paragrafferne / 2. 18 år og hvad så? Hånd om paragrafferne / 2 3. udgave 18 år og hvad så? 2 18 år og hvad så? Tillykke, jeres barn fylder 18 år og bliver i juridisk forstand myndig. Men for forældre til et ungt menneske med udviklingshæmning

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 3. Voksne

Hånd om paragrafferne / 3. Voksne Hånd om paragrafferne / 3 Voksne 2 Voksne Voksne mennesker med udviklingshæmning har ret til en række ydelser fra kommunen. I denne pjece kan du læse om mulighederne for hjælp og støtte. Helhedsorienteret

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 2. 18 år og hvad så?

Hånd om paragrafferne / 2. 18 år og hvad så? Hånd om paragrafferne / 2 18 år og hvad så? 2 18 år og hvad så? Tillykke, jeres barn fylder 18 år og bliver i juridisk forstand myndig. Men for forældre til et ungt menneske med udviklingshæmning kan overgangen

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension DINE SOCIALE RETTIGHEDER Pension Forord I denne pjece bliver førtids- og folkepensionen beskrevet. Førtidspensionsreglerne er delt op i to dele: Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 2003 eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer.

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Til unge med særlige behov og deres forældre Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Du bliver myndig og skal i det omfang, det er muligt, tage ansvar for din egen tilværelse. Støtte- og hjælpemuligheder

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister HELBREDSTILLÆG TIL PENSIONISTER 10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister FÅ SVARET KLIK HER Hvad er helbredstillæg? Hvem kan få helbredstillæg? Hvilke udgifter dækker helbredstillægget?

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

SNART 18 ÅR HVAD SÅ? FRA UNG TIL VOKSEN MED SÆRLIGE BEHOV

SNART 18 ÅR HVAD SÅ? FRA UNG TIL VOKSEN MED SÆRLIGE BEHOV SNART 18 ÅR HVAD SÅ? FRA UNG TIL VOKSEN MED SÆRLIGE BEHOV Denne pjece henvender sig dels til de unge med særlige behov, der er på vej til at overgå til voksenlivet og dels til deres forældre. Pjecen peger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Efterskole for alle - også for unge med opmærksomhedsforstyrrelse

Efterskole for alle - også for unge med opmærksomhedsforstyrrelse Efterskole for alle - også for unge med opmærksomhedsforstyrrelse Økonomi og støttemuligheder Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Grundlag for handicappolitik Ligebehandlingsprincippet

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Ledsageordning for 18 67 årige

Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til

Læs mere

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Psykiatri og Handicap Den 7. oktober 2014 Program Selvbestemmelsesretten Værgemål Servicelovens bestemmelser Tavshedspligten Selvbestemmelsesretten En grundlæggende

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Sommerarrangement 9. juni 2012, DGI huset Iktyosisforeningen holdt i år sommerarrangement i DGI-huset med fokus på et fagligt indhold. Der var mødt 12 medlemmer op for at deltage. Programmet var Dækning

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Jobnøglen. Beskyttet beskæftigelse - efter Lov om social service 103. Støttet Beskæftigelse - efter Lov om social service 103

Jobnøglen. Beskyttet beskæftigelse - efter Lov om social service 103. Støttet Beskæftigelse - efter Lov om social service 103 Kvalitetsstandard Jobnøglen - Beskæftigelse til borgere med fysisk og/eller psykisk udviklingshandicaps - Beskæftigelse til borgere med sindslidelse - Beskæftigelse til borgere med medfødt eller erhvervet

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 95 Hvad er BPA Borgerstyret personlig assistance En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Serviceniveau. Psykiatri- og handicapområdet

Serviceniveau. Psykiatri- og handicapområdet Serviceniveau Psykiatri- og handicapområdet Indhold Serviceniveau et vigtigt redskab på psykiatri- og handicapområdet... 3 Indledning... 4 Bærende principper for indsatsen... 5 Serviceniveau for indsatser

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 VÆRDIGRUNDLAG... 2 SERVICEMÅL... 3 VISITATION/ANSØGNING... 3 LOVGIVNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011

Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011 Psykiatri og Handicap Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Principper for bevilling af ydelser...3 Dag- og botilbud...3 Sagsbehandling i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere