Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:"

Transkript

1 Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde A7. Låg vandbeholder A8. Vandbeholder med sæde til vandfilter A9. Lavt vandniveauindikator A10. Drypbakke A11. Maks. vandniveaumåler drypbakke A12. Kopbakke A13. Glidende rum til latte macchiato-/caffelatte glas Beskrivelse af betjeningspanelet (B) (side 3 - B) B1. ON/Stand-by knap B2. Kontrollampe ON/Stand-by knap B3. Knap brygning 1 kop B4. Kontrollampe temperatur OK /brygning 1 kop B5. Knap brygning 2 kopper B6. Kontrollampe temperatur OK /brygning 2 kopper B7. Knap udledning af varmt vand B8. Kontrollampe udledning varmt vand B9. Knap tilberedning cappuccino/varm mælk B10. Kontrollampe temperatur OK /tilberedning cappuccino/ varm mælk B11. Knap tilberedning latte macchiato/varm mælk B12. Kontrollampe temperatur OK /tilberedning latte macchiato/varm mælk Beskrivelse mælkebeholder (side 2 - C) C1. Låg mælkeopskummer C2. CLEAN knap C3. Mælkeudledningsrør C4. Opsugningsrør mælk C5. Mælkebeholder Beskrivelse af tilbehør (side 2 - D) D1. Filterholder D2. Cremefilter 1 espressokaffe D3. Cremefilter 2 espressokaffer D4. Cremefilter ESE pods D5. Strømkabel (aftageligt) Beskrivelse D6. Måleske/stempel D7. Udtrækkelig varmtvandshane D8. Teststrimmel til måling af vandets hårdhedsgrad (Total hardness test) D9. Afkalkningsmiddel D10. Vandfilter Tekniske ta Netspænding: Effekt: Mål BxHxD: Thermoblock: Pumpetryk: Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Vægt: V 50/60Hz 1450W 305x275x320 mm Rustfrit stål/aluminium 15 bar 1 L 1,2 m 7 kg Maskinen er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: Stand-by Direktiv 1275/2008 Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og senere ændringer; Direktiv EMC 2004/108/EF og senere ændringer; Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004. Bortskaffelse Anvisninger for korrekt bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EF og Lovdekret nr. 151 af 25. juli Når produktet ikke længere er funktionsdygtigt, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det kan afleveres på kommunens særlige genbrugsstationer eller hos forhandlere, der tilbyder denne service. Ved særskilt at bortskaffe et husholdningsapparat, undgås mulige negative konsekvenser for miljøet og den offentlige sundhed, som kunne følge af en forkert bortskaffelse. Desuden bliver det muligt at genanvende materialerne det består af, med henblik på at opnå en stor energi- og ressourcebesparelse. For at understrege behovet for at bortskaffe husholdningsapparaterne særskilt, er produktet udstyret med mærket, der forestiller en affaldsbeholder med en streg over. Ulovlig bortskaffelse af produktet fra brugerens side medfører administrative sanktioner i henhold til gældende lovgivning. 106

2 Funktionskontrollamper Kontrollamper Handling Kontrollampernes betydning Tænding på ON/OFF hovefbryderen på bagsiden af maskinen. Maskinen foretager en selvtest, som signaleres ved, at kontrollamperne blinker i rækkefølge. Maskinen er tændt: intet tilbehør er tilkoblet koblingen A2. Maskinen forvarmes til at lave espresso: når kontrollamperne for tilberedning af 1 eller 2 kopper holder op med at blinke, har maskinen nået den rette temperatur til kaffebrygning. Maskinen er tændt: varmtvandshanen D7 er koblet til koblingen A2. Maskinen er tændt: mælkebeholderen C er tilkoblet koblingen A2. Maskinen er ikke blevet anvendt i 75 minutter, eller der er trykket på ON/ STAND-BY knappen. Beholderen er tom, eller maskinen kan ikke brygge. Maskinen forvarmes til at lave espresso eller udlede varmt vand: når kontrollamperne for tilberedning af 1 eller 2 kopper og kontrollampen for udledning af varmt vand holder op med at blinke, har maskinen nået den rette temperatur til kaffebrygning eller udledning af varmt vand. Maskinen forvarmes til at lave espressokaffe, cappuccino eller latte macchiato: når kontrollamperne for tilberedning af 1 eller 2 kopper kaffe, cappuccino kontrollampen og latte macchiato kontrollampen holder op med at blinke, har maskinen nået den rette temperatur for tilberedning af espresso eller cappuccino eller latte macchiato. LMaskinen er på STAND-BY: tryk på knappen. for at tænde den igen. Det er muligt at justere tidsrummet, der går, inden maskinen går i stand-by: se afsnittet Regulere Stand-by tidsrum. Se afsnittet "Hvis noget ikke virker..." (side 114). 107

3 Symboler der anvendes i brugsanvisningen De vigtigste meddelelser er mærket med disse symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse anvisninger. Fare! Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet. Pas på! Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser eller beskadigelser på maskinen. Fare for Forbrændinger! Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, skoldninger eller forbrændinger. Bemærk: Dette symbol understreger råd og nyttige informationer til brugeren. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Fare! Da maskinen forsynes med elektrisk strøm, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger: Maskinen må ikke berøres, når man har våde hænder eller fødder. Berør ikke stikket med våde hænder. Det skal sikres, at det er nemt at få adgang til den anvendte stikkontakt, det gør det muligt at trække stikket ud, om nødvendigt. Hvis stikket skal trækkes ud, skal det gøres ved at hive i selve stikket. Træk aldrig i ledningen det vil kunne beskadige den. Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt. Forsøg ikke selv at reparere maskinen, hvis der skulle opstå fejl. Sluk maskinen, tag stikket ud og henvend Dem til et Teknisk Servicecenter. Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør de kun udskiftes af et De Longhi Teknisk Servicecenter, for at forebygge enhver risiko. Dyp aldrig maskinen i vand når den rengøres: det er et elapparat. Inden maskinens udvendige dele rengøres, skal man slukke maskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af. 108 Sikkerhedsanvisninger Pas på: Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspanderet polystyren) udenfor børns rækkevidde. Pas på: Maskinen må ikke bruges af personer (inklusiv børn) med nedsatte psykiske og fysiske evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab til maskinen, med mindre en person, der er ansvarlig for deres personlige sikkerhed, overvåger dem og vejleder dem. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Fare for Forbrændinger! Maskinen laver varmt vand, og når den er i brug, kan der nnes vandmp. Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm mp. Rør ikke ved kopvarmerpladen, når maskinen er i drift, den er varm. Tilladt anvendelse Maskinen er beregnet til at tilberede espressokaffe og opvarme drikke. Maskinen er udelukkende beregnet til husstandsbrug. Den er ikke beregnet til brug i: køkkenrum for butiks-, kontorpersonale eller andre arbejdsområder agriturismi (gårde med værelsesudlejning) hoteller, moteller og andre indkvarteringssteder værelsesudlejninger Al anden anvendelse må anses for ukorrekt og dermed farlig. Fabrikanten svarer ikke for skader, som følge af ukorrekt brug af maskinen. Læs omhyggeligt disse anvisninger inden maskinen tages i brug. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og skader på maskinen. Fabrikanten svarer ikke for skader som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger. Bemærk: Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt. Hvis maskinen gives videre til andre personer, skal brugsanvisningen også udleveres til dem. Kontrol af maskinen Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at maskinen er intakt, og at alt tilbehør er tilstede. Anvend ikke maskinen, hvis den har synlige skader. Henvend Dem til et De Longhi Teknisk Servicecenter.

4 Installation af maskinen Pas på! Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes: Eventuel indtrængning af vand i maskinen kan beskadige den. Den må derfor ikke placeres i nærheden af vandhaner eller vaske. Maskinen kan tage skade, hvis vandet inde i den fryser. Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Strømføringskablet skal anbringes, så det ikke beskadiges af skarpe kanter eller kommer i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader). Tilslutning af maskinen Pas på! Kontrollér at el-forsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen. Indsæt el-kablet i dets sæde på bagsiden af maskinen (fig. 1) og indsæt dernæst stikket i kontakten. Maskinen må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10 A og med en velfungerende jordforbindelse. Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, udskiftes stikket med et af passende type, af en fagmand. Aktivering af vandfilteret og påfyldning af vandbeholderen Tag filteret ud af pakningen og skyl det med cirka 0,5 l rindende vand (fig. 2). Drej toskiven (se fig. 3) indtil de næste 2 anvendelsesmåneder vises. Bemærk filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen forbliver ubenyttet med filteret installeret. Tag vandbeholderen ud og fyld den med friskt vand (overstig ikke MAX-linjen) (fig. 4). Dyp filteret fuldstændigt i vand og hold det lidt skråt for at få luftboblerne ud (fig. 5). Indsæt filteret på dets plads (fig. 6), tryk det i bund og luk låget på vandbeholderen. Indsæt derefter vandbeholderen på maskinen igen (fig. 7). Nu er filteret aktiveret, og man kan bruge maskinen. Første anvendelse af maskinen Tænd maskinen ved at trykke hovefbryderen I/O på bagsiden i position I: maskinen udfører en selvtest, som signaleres ved, at kontrollamperne blinker i rækkefølge. Når selvtesten er udført, blinker kontrollampen udledning varm vand B8, mens de andre slukkes: maskinen signalerer, at varmtvandshanen skal påsættes (fig. 8). Placér en tom beholder med en min. kapacitet på 100 ml (fig. 9) under varmtvandshanen. Tryk på knappen varmt vand : udledningen begynder og afbrydes automatisk. Kontrollamperne for udledning af kaffe og vand blinker og signalerer, at maskinen varmer op: når kontrollamperne holder op med at blinke og forbliver tændt, er maskinen klar til brug. Bemærk: ved første anvendelse Hvis kontrollamperne og, blinker, trykkes på knappen. Det er nødvendigt at lave 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino, inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat. Programmeringsmenuens indstillinger For at få adgang til menuen kontrolleres det, at maskinen er på stand-by, hvorefter knapperne og holdes inde samtidigt, indtil kontrollampen ON/Standby (B2) blinker: maskinen er i programmeringsmodus. Maskinen indstilles, som det ønskes; for at gå ud af programmeringsmenuen trykkes igen på knappen. Temperaturindstilling Hvis man ønsker at indstille vandtemperaturen for kaffebrygningen, gøres følgende: 1. Gå ind i programmeringsmenuen; 2. Tryk på knappen og hold den inde til kontrollamperne for den ønskede temperatur tændes: Lav temperatur: Mellemhøj temperatur: Høj temperatur: 3. Når kontrollamperne for den ønskede temperatur tændes, slippes knappen. 4. Tryk herefter på knappen for at slukke maskinen (stand-by). 109

5 Indstille vandets hårdhedsgrad Kontrollamperne, som signalerer, at det er nødvendigt at afkalke, tændes efter en forudbestemt driftsperiode, der afhænger af vandets hårdhedsgrad. Hvis man ønsker det, kan maskinen programmeres i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området, hvorved afkalkning skal foretages mindre ofte. Det gøres på følgende måde: 1. Tag den medfølgende teststrimmel TOTAL HARDNESS TEST ud af pakningen. 2. Dyp strimlen fuldstændigt i et glas vand i et sekund. 3. Tag strimlen op af vandet og ryst den let. Efter cirka et minut nnes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhed (4 firkanter = meget hårdt vand). 4. Gå ind i programmeringsmenuen. 5. Når resultatet af testen foreligger tryk på og hold knappen varmt vand inde, indtil kontrollamperne tændes som i følgende tabel: Regulere Stand-by funktionen Maskinen er indstillet til at gå i stand-by efter 75 minutter, hvor den ikke anvendes. Det er muligt at ændre dette tidsrum, så maskinen slukkes efter 15 minutter eller efter 3 timer. Det gøres på følgende måde: 1. Gå ind i programmeringsmenuen; 2. Tryk på knappen og hold den inde til kontrollamperne for det ønskede tidsrum tændes: 15 minutter: 75 minutter: 3 timer: 6. Når kontrollamperne for den målte vandhårdhedsgrad tændes, slippes knappen. 7. Tryk herefter på knappen for at slukke maskinen (stand-by). Bemærk: Hvis man bruger vandfilteret rigtigt, skal maskinen indstilles på ét vandhårdhedsgradsniveau lavere end det målte Når kontrollamperne for det ønskede tidsrum tændes, slippes knappen. 4. Tryk herefter på knappen for at slukke maskinen (stand-by). Tænding og stand by Når hovefbryderen er i position I, tændes og slukkes (standby) maskinen ved at trykke på knappen. Maskinen slukkes automatisk (stand-by) efter 75 minutter, hvor den ikke anvendes: der henvises til foregående afsnit for ændring af tidsrummet. Tilberedning af espressokaffe med formalet kaffe Indsæt et filter til formalet kaffe (D2 eller D3) i filterholderen (fig. 10). Anvend filteret hvis det ønskes at lave en kop espresso, eller filteret hvis det ønskes at lave 2 kopper. Hvis det ønskes at lave én kop espressokaffe, fyldes filteret med en strøget måleske formalet kaffe, cirka 7g (fig. 11). Ønskes det derimod at lave to kopper espresso, fyldes filteret med knap to måleskefulde formalet kaffe (cirka 7+7 g). Påfyld filteret lidt ad gangen for at undgå at den formalede kaffe falder ved siden af. Pas på: inden der kommes kaffe i filteret, skal det altid sikres, at det ikke er snavset af kaffepulver fra den foregående brygning.

6 Fordel den formalede kaffe jævnt og stamp den let med stemplet (fig. 12). For at opnå en god espresso er det meget vigtigt, at den formalede kaffe stampes. Hvis der stampes for hårdt, vil espressokaffen løbe ud langsomt, og espresso en bliver stærk. Stampes der derimod for let, vil espressokaffen løbe ud for hurtigt, og espresso en bliver tynd. Fjern den eventuelt overskydende kaffe fra kanten af filterholderen og sæt den på maskinen: for at fastsætte den korrekt, holdes filterholderens håndtag ud for symbolet OPEN (fig. 13), filterholderen påhægtes og håndtaget drejes mod højre til position CLOSE (fig. 14). Placér koppen eller kopperne under filterholderens haner (fig. 15). Det anbefales at varme kopperne, inden kaffen laves, ved at skylle dem med lidt varmt vand. Det skal sikres, at kontrollamperne for kaffetilberedningsknapperne er tændt, hvorefter der trykkes på tilberedningsknappen ( eller ): maskinen går i gang og standser automatisk. Tilberedning af espressokaffe med espressopods Bemærk: anvend pods som opfylder kravene i ESE stanrden: denne er gengivet på pakningen med følgende mærke. ESE stanrden er et system, der er godkendt af de førende producenter af pods, og som giver mulighed for at tilberede espressokaffe på en enkel og hygiejnisk måde. Indsæt filteret til espressopods (D4 ) i filterholderen (fig. 10). Kom en espressopod i og placér den så vidt muligt i midten af filteret (fig. 16). Følg altid anvisningerne på pakningen med pods for at placere den korrekt på filteret. Sæt filterholderen fast på maskinen: for at fastsætte den korrekt, holdes filterholderens håndtag ud for symbolet OPEN (fig. 13), filterholderen påhægtes og håndtaget drejes mod højre til position CLOSE (fig. 14). Sæt en kop under filterholderens haner. Det anbefales at varme koppen, inden kaffen laves, ved at skylle den med lidt varmt vand. Det skal sikres, at kontrollamperne for kaffetilberedningsknapperne er tændt, hvorefter der trykkes på tilberedningsknappen : maskinen går i gang og standser automatisk. 111 Bemærk: Det er muligt at afbryde tilberedningen i et hvilket som helst øjeblik ved at trykke på den knap, der tidligere blev trykket på. Lige når tilberedningen er færdig, er det muligt at øge mængden af kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at holde den knap, der tidligere blev trykket på, inde. Filterholderen tages af ved at dreje håndtaget fra højre mod venstre. Fare for Forbrændinger! For at undgå sprøjt fra maskinen må filterholderen aldrig tages af, mens maskinen brygger, og der skal ventes et par sekunder efter tilberedningen er færdig. Programmere mængderne af espressokaffe i koppen Maskinen er forindstillet til at udlede nogle stanrd mængder. Hvis det ønskes at ændre disse mængder, gøres følgende: 1. Sæt en kop under kaffestudsens haner. 2. Tryk på den knap man vil programmere, ( eller ) og hold den inde. Maskinen begynder at tilberede espressokaffe 3. Så snart den ønskede mængde espresso i koppen nås, slippes knappen: tilberedningen afbrydes. Nu er maskinen omprogrammeret til de nye mængder. Tilberedning af drikke med mælk For at undgå at få en mælk, der ikke er godt opskummet eller har store bobler, skal mælkebeholderens låg og varmtvandsdysen altid rengøres, som beskrevet i afsnittet rengøring af mælkebeholderen på side Tag låget af (fig. 17); 2. Fyld mælkebeholderen med en tilstrækkelig mængde mælk og sørg for ikke at overskride den maksimale mængde på 0,5 l (fig. 18). Vær opmærksom på at hvert hak, trykt på beholderens side, svarer til 100 ml mælk. Bemærk! For at opnå et mere tykt og ensartet skum skal der bruges køleskabskold (cirka. 5 C) skummet- eller letmælk. 3. Det skal sikres, at røret, som opsuger mælken, er rigtigt indsat på mælkebeholderens låg (fig. 19). 4. Sæt låget på mælkebeholderen igen. 5. Fjern varmtvandshanen fra dysen. 6. Kobl beholderen til dysen ved at trykke til bunds (fig. 20). 7. Opsæt maskinen til at lave espressokaffe (se afsnittet tilberedning af espressokaffe ). 8. Sæt en kop til cappuccino eller et glas til Latte Macchiato

7 under kaffestudsen og indret mælkestudsen (fig. 21). Hvis der anvendes høje kopper eller glas, benyttes det særlige glasholderrum som vist på fig. 22). 9. Justér skumregulatoren efter den ønskede mængde skum og den anvendte type mælk (fig. 23). For at tilberede Cappuccino: tryk på knappen. For at tilberede latte macchiato: tryk på knappen. 10. For at tilberede latte macchiato: tryk på knappen Bemærk! For at få en varmere cappuccino anbefales det at trykke på CLEAN-knappen for at opvarme mælkeskummerenhedens rør (se nedenstående afsnit). Ved tilberedning af cappuccino eller latte macchiato udfører maskinen 2 udledninger: først mælken og derefter espressokaffen. Hvis man vil afbryde tilberedningen, trykkes på samme knap, der tidligere blev trykket. Lige når tilberedningen er færdig, er det muligt at øge mængden af mælk eller espresso i koppen ved (inden for få sekunder) at holde drikkens knap inde. Lad ikke mælkebeholderen være uden for køleskab i længere perioder: jo højere mælkens temperatur er (5 C er ideelt), jo dårligere skummer den. Rengøring af mælkeskummeren med CLEAN knappen Rengøringen for at fjerne mælkerester efter hver anvendelse af mælkefunktionen udføres på denne måde: 1. Lad mælkebeholderen sidde på maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme den); 2. Placér en kop eller en anden beholder under røret, hvor den opskummede mælk udledes. 3. Tryk på knappen CLEAN (fig. 24) og hold den inde: kontrollamperne og blinker. Slip CLEAN - knappen når kontrollamperne holder op med at blinke, og maskinen er klar til brug igen: mpen renser mælkeskummerens indvendige kredsløb. Programmere mængderne af kaffe og mælk i koppen for cappuccino eller mælk Maskinen er forindstillet til at udlede nogle stanrd mængder. Hvis det ønskes at ændre disse mængder, gøres følgende: 1. Sæt en kop under kaffestudsens haner og røret, der udleder mælk. 2. Tryk på den knap for tilberedning med mælk man vil programmere og hold den inde. Efter at par sekunder begynder maskinen at udlede mælk. 3. Så snart den ønskede mængde mælk i koppen nås, slippes knappen: udledningen af mælk afbrydes. 4. Programmér derefter mængden af espresso i koppen på samme måde som for mælken. 5. Programmeringen bekræftes af kontrollamperne, der blinker i 3 sekunder. Nu er maskinen programmeret til de nye mængder mælk og kaffe. Tilberedning af varmt vand Fare for Forbrændinger! Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand. Dysen bliver varm under udledningen, og man skal derfor kun tage på håndtaget. 1. Kontrollér at varmtvandshanen er korrekt tilsluttet (fig. 8). 2. Placér en kop under hanen (så tæt som muligt for at undgå at det sprøjter). 3. Tryk på knappen (fig. 2): den tilhørende kontrollampe blinker, og maskinen begynder at udlede varmt vand. 4. Maskinen afbryder automatisk udledningen. Bemærk! For at afbryde udledningen af varmt vand manuelt, trykkes igen på knappen. Ændring af den automatisk udledte mængde vand Hvis det ønskes at ændre den forudindstillede mængde, gøres følgende: 1. Placér en kop under hanen. 2. Hold knappen inde. 3. Når vandet i koppen når det ønskede niveau, slippes knappen. Programmeringen bekræftes ved, at kontrollamperne blinker i tre sekunder. Nu er maskinen omprogrammeret til den nye mængde. Rengøring Pas på! Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af maskinen. Ingen af maskinens dele tåler maskinopvask, bortset fra mælkebeholderen (D). Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne. 112

8 Rengøring af drypbakken Pas på! Drypbakken er udstyret med en flydende indikator (rød), der viser vandniveauet i den (fig. 24). Inden denne indikator begynder at komme frem på bakken, hvor kopperne anbringes, skal bakken tømmes og rengøres, ellers kan vandet løbe over og forvolde skade på maskinen, bordpladen eller de nærmeste omgivelser. 1. Fjern bakken (fig. 25). 2. Tag risten, hvor kaffekopperne anbringes, væk, fjern vandet (fig. 26) og rengør bakken med en klud: saml herefter drypbakken igen. 3. Indsæt derefter drypbakken igen. Rengøring af kaffefiltrene Rengør jævnligt kaffefiltrene ved at skylle dem under løbende vand. Kontrollér at hullerne ikke er tilstoppede og rens dem hvis nødvendigt med en nål (fig. 27). Rengøring af kogerens si For cirka hver 200 kaffebrygning skal kogerens si skylles ved at udlede cirka 0,5l vand (ved at holde knappen for tilberedning af kaffe inde uden at anvende kaffepulver) fra den. Rengøring af mælkebeholderen Rengør mælkebeholderen efter hver tilberedning med mælk, som beskrevet i det følgende: 1. Tag låget af. 2. Tag mælkeudlednings- og -opsugningsrøret af (fig. 28). 3. Tag markøren af ved at trække den ud (fig. 29) 4. Vask omhyggeligt alle dele med varmt vand og neutralt opvaskemiddel. Alle dele kan tåle maskinvask, hvis de placeres i opvaskemaskinens øverste kurv. Vær særligt omhyggelig med at fjerne mælkerester fra hullerne og rillen på markørens tynde del. 5. Kontrollér også at opsugnings- og udledningsrørene ikke er tilstoppede af mælkerester. 6. Montér markøren, mælkeudlednings- og -opsugningsrøret igen. 7. Sæt låget på mælkebeholderen igen. Udskiftning af filteret Når de to måneders holdbarhed er gået (se toskive), eller maskinen ikke er blevet anvendt i 3 uger, skal filteret udskiftes som beskrevet i afsnittet Aktivering af vandfilteret og påfyldning af vandbeholderen. Afkalkning Maskinen skal afkalkes, når kontrollampen på betjeningspanelet blinker. Gå frem som følger: 1. Kom afkalkningsmidlet, som fortyndes med vand i henhold til mængdeangivelserne på afkalkningsmidlets pakke, i vandbeholderen. 2. Sæt varmtvandshanen på (fig. 8). 3. Sæt en beholder under kogerens si og en under varmvandshanen (fig. 29) og kontrollér at drypbakken er tom og sidder rigtigt fast. 4. Tryk samtidigt på knapperne og : kontrollampen tændes (hvis varmtvandshanen ikke er indsat, blinker kontrollampen). 5. Tryk på knappen. Afkalkningen signaleres ved, at kontrollamperne blinker i rækkefølge. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en række skylninger fra kogerens si og fra varmtvandshanen for at fjerne kalkaflejringer inde i kaffemaskinen. 6. Når afkalkningsmidlet er opbrugt, tændes kontrollampen som indikerer, at det er nødvendigt at skylle. 7. Skyl vandbeholderen godt for at fjerne rester af afkalkningsmidlet og af kalk og fyld den med friskt vand (uden afkalkningsmiddel); tøm beholderne og sæt dem under kogerens si og varmtvandshanen igen. 8. Tryk på knappen : skylningen starter, og alle kontrollamperne blinker i rækkefølge. 9. Skylningen slutter, når vandbeholderen er tom: skyl vandbeholderen og fyld den op. 10. Kontrollampen tændes: tryk på den tilsvarende knap: udledningen begynder og afbrydes automatisk. Nu er maskinen klar til brug. Reparationer af espressomaskinen for forstyrrelser, der skyldes kalk, dækkes ikke af garantien, hvis den ovenfor beskrevne afkalkning ikke udføres regelmæssigt. 113

9 Hvis noget ikke virker... Hvis noget ikke virker... Problem Mulige årsager Løsning Maskinen tænder ikke Strømkablet er ikke indsat korrekt Kontrollér at el-forsyningskablet er rigtigt indsat i dets sæde på bagsiden af maskinen og kontrollér derefter at stikket er rigtigt sat ind i stikkontakten Der løber ikke længere espressokaffe ud Der mangler vand i vandbeholderen Fyld vandbeholderen op Espressokaffen siver ud over filterholderens kanter i stedet for gennem hullerne Filterholderen kan ikke hægtes på maskinen Hullerne i filterholderens haner er tilstoppede Espressokogerens si er tilstoppet Filterholderen sidder ikke rigtigt eller er beskidt Espressokogerens tætning er ikke længere elastisk eller er beskidt Hullerne i filterholderens haner er tilstoppede Der er kommet for meget kaffe i filteret Rens hullerne i filterholderens haner Rengør som beskrevet i afsnittet Cleaning (rengøring) Hægt filterholderen korrekt på og drej den til bunds med bestemthed Udskift tætningen på espressokogerens si hos et Servicecenter Rens hanernes huller Anvend den medfølgende måleske og kontrollér at det er det rigtige filter, der anvendes til tilberedningen. Høj støj fra pumpen Vandbeholderen er tom Fyld vandbeholderen op Kaffecremen er lys (løber for hurtigt ud af hanen) Filteret sidder fast på kogerens si efter kaffetilberedningen Vandbeholderen sidder ikke rigtigt, og ventilen på dens bund er ikke åben Den formalede kaffe er stampet for lidt Der er for lidt formalet kaffe Kaffen er malet for groft Det er ikke den rigtige type af formalet kaffe Tryk let på vandbeholderen for at åbne ventilen på dens bund Stamp den formalede kaffe hårdere Øg mængden af formalet kaffe Anvend kun formalet kaffe til espressomaskiner Skift til en anden type formalet kaffe Hægt filterholderen på igen og fjern det derefter igen. 114

10 Hvis noget ikke virker... Problem Mulige årsager Løsning Kaffecremen er mørk (espressokaffen løber for langsomt ud af hanen) Pod eller kaffepulver bliver siddende på espressokogerens si efter espressotilberedningen Mælken bliver ikke opskummet, når der laves cappuccino Maskinen tilbereder ikke nogen drikke, og kontrollamperne og blinker i nogle sekunder. Maskinen virker ikke, og alle kontrollamperne blinker Den formalede kaffe er stampet for hårdt Der er for meget formalet kaffe Espressokogerens si er tilstoppet Filteret er tilstoppet Kaffen er malet for fint Kaffen er malet for fint eller er fugtig Det er ikke den rigtige type af formalet kaffe Mælken er ikke kold nok Markøren på mælkeopskummerens låg står forkert Mælkebeholderens låg er beskidt Der mangler vand i vandbeholderen Vandbeholderen sidder ikke rigtigt, og ventilen på dens bund er ikke åben Vandfilteret er ikke installeret korrekt Den formalede kaffe er stampet for hårdt Espressokogerens si er tilstoppet Filteret er tilstoppet 115 Filteret er tilstoppet Mindsk mængden af formalet kaffe Rengør som beskrevet i afsnittet rengøring af kogerens si Rengør som beskrevet i afsnittet rengøring af filteret Anvend kun formalet kaffe til espressomaskiner Anvend kun formalet kaffe til espressomaskiner. Kaffen må ikke være for fugtig Skift til en anden type formalet kaffe Sæt filterholderen på igen, tilbered kaffe og fjern den derefter på ny. Brug altid køleskabskold mælk Kontrollér at markøren står på skum Rengør omhyggeligt låget, som beskrevet i afsnittet Rengøring af mælkebeholderen. Fyld vandbeholderen op Tryk let på vandbeholderen for at åbne ventilen på dens bund Aktivér filteret ved at følge den beskrevne fremgangsmåde Stamp kaffen mindre Rengør som beskrevet i afsnittet rengøring af kogerens si Rengør som beskrevet i afsnittet rengøring af filteret Tag straks stikket ud af maskinen og henvend Dem til et autoriseret assistancecenter

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a2 A E C F D L G H G1 I J K ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page 28 Tak for den tillid som du har vist os ved at købe et KRUPS

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

ESPRESSERIA AUTOMATIC

ESPRESSERIA AUTOMATIC ESPRESSERIA AUTOMATIC Udelukkende til husholdningsmæssigt brug Garantien dækker ikke espresso-maskiner, som ikke virker, eller som virker dårligt på grund af manglende rengøring, afkalkning eller fordi

Læs mere