Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK"

Transkript

1 Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK FORMÅLSPARAGRAF. EFKs formål er i samarbejde med Ejendom og Servicefunktionærernes landssammenslutning (ESL) og Serviceforbundet at organisere alle der er beskæftiget med ejendomspasning eller serviceområder beslægtet hermed på Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm og omliggende øer. at arbejde for de bedst mulige samfunds- og arbejdsmæssige vilkår. at bistå medlemmerne med råd og vejledning vedrørende overenskomstmæssige forhold i deres daglige arbejde. at bistå medlemmerne ved opståede uoverensstemmelser, tvister og konflikter med arbejdsgiverne. at virke for oplysning og uddannelse blandt medlemmerne. Medlemsrettigheder og pligter. 1 Stk. 1 Som medlem af EFK optages enhver ejendomsfunktionær, der er helt eller delvist beskæftiget med ejendomspasning eller hermed beslægtet arbejde og i øvrigt opfylder betingelserne for medlemskab i Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse og ikke har noget udestående med andre fagforeninger. Stk. 2 Som fagforenings medlem kan optages helt eller delvist beskæftigede i henhold til Serviceforbundets vedtægt. Stk. 3 Som lærling kan optages heltids beskæftigede unglærlinge i henhold til Serviceforbundet vedtægt og uddannelsesaftalen mellem ESL og Boligselskabernes Landsforening. Stk. 4 Når et medlem skifter arbejdsplads eller bopæl, skal dette omgående meddeles til EFK. Stk. 5 Overgår et medlem til andet arbejde, hvor der findes en statsanerkendt arbejdsløshedskasse, foretages overflytning til vedkommende A-kasse efter gældende regler. Stk. 6 Et nyt medlem kan udmeldes af EFK med en frist på løbende måned + 1 mdr. Stk. 7 EFK kan kun behandle sager for medlemmer af EFK.

2 2. Stk. 1 Ethvert medlem af EFK skal være forudbetalende med mindst een måneds kontingent. Stk. 2 Kontingentet kan reguleres hvert år med virkning fra 1. januar i op - eller nedadgående retning. Reguleringen af afdelingskontingentet sker på generalforsamlingen i forhold til afdelingens budget. Reguleringsbeløbet rundes op eller ned til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3 Aldersmedlemmer er kontingentfrie. Stk. 4 Restance ud over 1 måned med-fører tab af medlemsretten. Stk. 5 Et medlem der slettes på grund af restance, eller overtræder afdelingens vedtægt og bestemmelser vedrørende konfliktsager med arbejdsgiveren, har EFKs bestyrelse ret til at offentliggøre med navn og bopæls nævnelse, uden at vedkommende kan gøre indsigelser eller kræve erstatning. Stk. 6 Et medlem, der er slettet for restance, kan kun optages igen som nyt medlem, og kan pålægges at betale skyldig restance. Stk. 7 Enhver ændring i medlemskabet sker i henhold til Serviceforbundets vedtægt. Stk. 8 Uanbringelige kontingenter tilfalder EFKs hjælpefond. 3 Stk. 1 Forslag, som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, må være indgivet skriftligt senest 8 dage før bestyrelsesmødet afholdes. Faglige tvister. 4 Stk. 1 Hvis et medlem arbejder sammen med folk der ikke er medlemmer af EFK, er man forpligtiget til at meddele dette til EFK s faglige afdeling. Stk. 2 Hvis et medlem bryder en strejke eller indgår aftaler uden bestyrelsens samtykke, når der er udsigt til konflikt, eller når der føres forhandlinger om løn- og arbejdsforhold, skal han tilbagebetale al understøttelse, af hvad art nævnes kan, som han har modtaget af EFK og Serviceforbundet. Stk. 3 Medlemmer, der handler uhæderligt, ukollegialt eller i strid med bestående vedtægt, kan ekskluderes på enhver generalforsamling med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Vedkommende har adgang til generalforsamlingen for at forsvare sig mod anklagerne. Enhver eksklusion skal godkendes af Serviceforbundets forretningsudvalg. Stk. 4 Dersom EFK eller en gruppe medlemmer gør brud på foreliggende overenskomst med arbejdsgiverne, derunder hovedaftalerne, og Service-forbundet i den anledning lider dom på EFKs eller medlemmernes vegne, er hovedbestyrelsen berettiget til, hvor det skete er foretaget uden EFKs sanktion, at kræve, at de, der har gjort sig skyldig i overenskomstbruddet, selv skal betale de deraf følgende udgifter,

3 og EFK er forpligtet til på Serviceforbundets forlangende hos vedkommende medlemmer, at opkræve den på disse medlemmer faldende part inden for den frist, som forbundsledelsen efter samråd med EFKs ledelse måtte have bestemt. Stk. 5 EFK er forpligtet til på Serviceforbundets forlangende at ekskludere de medlemmer, der ikke rettidigt opfylder deres såkaldte pådragne forpligtelser. Stk. 6 EFKs bestyrelse kan udelukke vedkommende medlem af EFK ved en med simpel stemmeflerhed taget beslutningen. 5 Stk. 1 Medlemmerne skal ved eventuelle konflikter med arbejdsgiverne, såsom misligholdelse af overenskomster eller nægtelse af udbetaling af optjent løn eller lignende, straks underrette EFK. Stk. 2 EFK optager da forhandling med arbejdsgiveren. Såfremt der ikke opnås forlig, indberettes sagen til ESL. Stk. 3 Arbejdsnedlæggelser må ikke finde sted uden EFK bestyrelsens samtykke. Ved arbejdsnedlæggelser, som finder sted uden bestyrelsens samtykke, tabes retten til støtte eller hjælp fra EFK. Stk. 4 Ingen arbejdsstandsning kan etableres eller opretholdes uden sanktion fra Serviceforbundet. Klubber. 6 Stk. 1 Alle medlemmer af EFK skal, hvor der er oprettet en klub, være medlem af denne. Klubkontingentet er sidestillet med fagligt kontingent. Ved arbejdssted forstås enten overenskomstområder inden for EFK eller afsondret arbejdsplads hos en arbejdsgiver. Der kan efter forhandling med EFK og under forudsætning af Serviceforbundets godkendelse etableres fælles klub til løsning af møde-, oplysnings- og agitationsvirksomhed. Stk. 2 Klubvedtægter skal godkendes af EFK Stk. 3 Klubber kan ikke tillægges andre beføjelser end de i standardvedtægter for klubber under EFK vedtagne og skal i øvrigt rette sig efter de af EFK til enhver tid givne direktiver. Stk. 4 EFK har ret til at lade sig repræsentere ved klubbernes møder og generalforsamlinger. Klubberne skal senest 8 dage før mødet eller generalforsamlingen afholdes, meddele EFK hvor og hvornår mødet afholdes.

4 Generalforsamling - Myndighed og afholdelse. 7 Stk. 1 Generalforsamlingen er EFKs højeste myndighed, og er, når den er lovlig indvarslet, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der kan ikke på en generalforsamling vedtages noget, der strider imod såvel gældende lovgivning som Serviceforbundets vedtægt eller ESL s vedtægt. Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af oktober kvartal, hvor beretningen om EFKs virke gives, og det reviderede regnskab forelægges. I kongresår afholdes generalforsamlingen så betids, at der kan vælges delegerede til delegeretmøde og kongres. Stk. 3 Indvarsling til ordinær generalforsamling skal finde sted mindst 14 dage forud ved avertering i Service, Stk. 4 På generalforsamlingen vælges et stemmeudvalg til optælling af stemmerne ved afstemning, såvel ved håndsoprækning som ved skriftlig afstemning. Stk. 5 Ændringer af og tilføjelse til vedtægten kan kun vedtages af en generalforsamling, når 2/3 af de mødte medlemmer har stemt derfor. På forlangende kan vedtægtsændringer kræves afgjort ved skriftlig afstemning. Stk. 6 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Stk. 7 Ved personvalg og forslag i øvrigt, kan dette forlanges afgjort ved skriftlig afstemning. Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet, eller når mindst 15 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Skrivelsen skal indeholde motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal, med angivelse af dagsorden, indvarsles mindst 14 dage forud ved avertering i Service, samt formidles til samtlige medlemmer forud for generalforsamlingen. Generalforsamling - Valg. 8 Stk. 1 På den ordinære generalforsamling på ulige årstal vælges 3 repræsentanter samt 1 suppleant. På den ordinære generalforsamling på lige årstal vælges 4 repræsentanter samt 1 suppleant. Alle valg gælder for 2 år. Ved afgang fra bestyrelsen i valgperioden tiltræder den suppleant, der har samme valgperiode som den aftrådte. Formand, faglig sekretær med ansvarsområde økonomi og den/de faglige sekretær(er) vælges på den ordinære generalforsamling for en 4 årig periode. Stk. 2 Alle forslag til personvalg kan gives på generalforsamlingen, dog undtaget forslag vedrørende valg af valgte lønnede tillidsfolk, disse skal være indgivet skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

5 Stk. 3 Der nedsættes på generalforsamlingen et bilags- og regnskabsudvalg bestående af 3 personer. Der vælges 2 personer efter indstilling fra generalforsamlingen. Den sidste person konstitueres blandt bestyrelsens medlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Der vælges personlige suppleanter for udvalgets medlemmer. Valgperioden for såvel udvalgsmedlemmer som suppleanter er 2 år. EFKs bestyrelse. 9 Stk. 1 Bestyrelsen består af: 1 formand, 3 faglige sekretærer med ansvarsområderne Økonomi, Uddannelse, Oplysning & Miljø, 7 repræsentanter samt 1 repræsentant udpeget af klubberne under staten. Formand og faglig sekretær med ansvarsområde økonomi og faglige sekretærer vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde. Det i EFK ansatte personale har ret til at lade sig repræsentere i bestyrelsen med 1 repræsentant. Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 3 Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst en gang i kvartalet eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. I sidste tilfælde skal samtidig med skriftlig begæring om mødets afholdelse angives grunden hertil. Stk. 4 Til at træffe de fornødne dispositioner mellem de ordinære bestyrelsesmøder nedsættes et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, faglig sekretær med ansvarsområde økonomi og 2 bestyrelsesmedlemmer. Forretningsudvalget træder sammen efter behov. Stk. 5 Der føres referat af EFKs generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Stk. 6 Udebliver en repræsentant fra bestyrelsesmødet to på hinanden følgende gange uden lovligt forfald, udtræder han af bestyrelsen, og en suppleant indkaldes i hans sted. Stk. 7 Når et medlem overgår til passivt medlemskab, skal han udtræde af EFKs bestyrelse og nedlægge sine mandater inden for ESL og Serviceforbundet. EFKs bestyrelse indstiller af sin midte en ny repræsentant til disse hverv. Stk. 8 Formanden repræsenterer EFK overfor offentligheden og i alle forhold, hvor EFK kun er repræsenteret ved 1 repræsentant. Faglig sekretær med ansvar for økonomi, der er direkte valgt af generalforsamlingen, repræsenterer EFK i tilfælde af formandens forfald. Faglig sekretær med ansvar for økonomi viderefører formandens arbejde i forhold til sædvanlige dispositioner frem til førstkommende generalforsamling i tilfælde af varigt forfald hos formanden. Stk. 9 Bestyrelsen kan indkalde til tillidsrepræsentantmøde efter behov. Stk. 10 Til at forestå EFKs kontormæssige arbejde ansætter daglig ledelse personale i det omfang, det anses for påkrævet.

6 10 Stk. 1 En valgt tillidsrepræsentant som er genopstillet til valg for en ny periode har, dersom han ikke genvælges, krav på fuld løn måneden ud, hvorefter tillidsrepræsentanten fratræder i henhold til gældende tillidsrepræsentantsbestemmelser for Overenskomst for ejendomsservice mellem Boligselskabernes Landsforening og ESL under Serviceforbundet. Stk. 2 Valgte lønnede ophører automatisk med udgangen af den måned de opnår pensionsalderen. Stk. 3 Hvis en af afdelingens tillidsrepræsentanter beviseligt handler imod EFKs interesse, kan tillidsrepræsentanten midlertidigt afsættes af bestyrelsen, når mindst 2/3 af denne stemmer derfor. Stk. 4 Vedkommende skal da udlevere de sager, som tilhører EFK, og der skal straks sammenkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der tager stilling til bestyrelsens handlemåde. Stk. 5 Tillidsrepræsentanten, som eventuelt bliver suspenderet, har kun ret til løn for den måned, hvor suspensionen har fundet sted. Regnskab og revision. 11 Stk. 1 EFKs pengemidler kan i intet tilfælde anvendes til andre formål end administration, agitation, oplysningsvirksomhed samt lovlig vedtagne arbejdskonflikter, såsom strejke og lockout eller indgåede økonomiske forpligtelser i samarbejde med de øvrige fagorganisationer. Stk. 2 Regnskabet forelægges bestyrelsen hvert kvartal. EFKs midler, udover hvad der medgår til administration, indsættes i Arbejdernes Landsbank m.fl. Enhver regning skal forinden den udbetales anvist af faglig sekretær med ansvarsområde økonomi. I tilfælde af faglig sekretær med ansvarsområde økonomi forfald anviser formanden. Efter forudgående vedtagelse i bestyrelsen, hæfter formand og faglig sekretær med ansvarsområde økonomi samlet med deres underskrift i ethvert forhold overfor offentlige myndigheder m.v. Stk. 3 Faglig sekretær med ansvarsområde økonomi skal være til stede ved revision/bilagskontrol. Regnskabet skal fremlægges i trykt stand til den ordinære årlige generalforsamling. De af generalforsamlingen og bestyrelsen valgte bilagskontrollanter, kontrollerer bilag og regnskab mindst 4 gange årligt. Stk. 4 Bestyrelsen har dog ret til i perioden mellem de ordinære generalforsamlinger, at foretage bevillinger under ansvar overfor den ordinære generalforsamling. Stk. 5 Udbetaling af diæter samt dækning af dokumenteret arbejdstab følger de, til enhver tid, gældende regler. Stk. 6 Det enkelte medlem hæfter ikke for fagforeningens gældsforpligtigelser.

7 Stk. 7 Regnskabet skal revideres af anerkendt revisionsfirma, som er godkendt af bestyrelsen. 12 EFKs bestyrelse kan bevilge tilskud til aktiviteter for efterlønsmodtagere og aldersmedlemmer. EFKs ejendomme administreres af bestyrelsen, dog skal et salg besluttes på en generalforsamling. EFK yder begravelseshjælp efter følgende regler: Afgår et medlem ved døden, udbetales der til afdødes efterladte kr ,00 Ved ægtefælles død udbetales der til medlemmet kr. 500,00 13 Stk. 1 I øvrigt skal såvel EFK som dens medlemmer følge de for ESL og Serviceforbundet til enhver tid gældende vedtægt og bestemmelser. Således vedtaget på generalforsamlingen lørdag d. 8. juni Ejendomsfunktionærernes Fagforening København Helga Larsens Plads 10, 2720 Vanløse Telefon: Telefax: Arbejdernes Landsbank Reg.: Konto nr Personlig & telefonisk henvendelse: Mandag, tirsdag, onsdag: kl Personlig henvendelse torsdag: kl Telefon torsdag: / Fredag kl

VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland

VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland Fagforeningens Formål Fagforeningens formål er i samarbejde med Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning, og Serviceforbundet,

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

MALERFORBUNDET I DANMARK

MALERFORBUNDET I DANMARK Vedtaget på Malerforbundets 33. ordinære kongres 25. - 27. oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK 2014 Malerforbundets 33. ordinære kongres 25. - 27. oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening Vedtægter for MORSØ Vognmandsforening Revideret oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening. -- oo0oo --

Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening. -- oo0oo -- Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening -- oo0oo -- 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og indskud 5 Mindelig afgørelse

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 1 Januar 2014 H.P. Hanssens Gade 21 6200 Aabenraa Nørregade 20 6330 Padborg Nissumgade 3 6780 Skærbæk Ulsnæscentret Sundsnæs 11 1. sal 6300 Gråsten

Læs mere