BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

2 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning om arbejde med fx reparation og vedligeholdelse på særligt forurenede køretøjer i autobranchen. Vejledningen tager udgangspunkt i arbejdsmiljølovgivningens krav. Vejledningen angiver det niveau samt den standard og praksis, som parterne ønsker skal være til stede, når der udføres arbejde på særligt forurenede køretøjer. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 1.1 Et praktisk hjælpeværktøj 1.2 Vejledningens indhold Vejledningen indeholder flg. afsnit: Arbejde, der er omfattet af vejledningen Checkliste til arbejdet på særligt forurenede køretøjer Foranstaltninger til imødegåelse af risiko for skader, lidelser og gener som følge af arbejdet Henvisninger til relevante hjælpeværktøjer og vejledninger i autobranchen 1.3 Arbejde, der er omfattet af vejled ningen Ved særligt forurenede køretøjer forstås køretøjer, der er forurenet med kemiske stoffer og materialer fra fx kemikaliegrunde og lignende eller fra stoffer under forrådnelse eller lignende nedbrydning. Vejledningen er et hjælpeværktøj til det lokale sikkerheds- og sundhedsarbejde i autoværksteder med at forebygge skader Som eksempler på særligt forurenede køretøjer kan nævnes spulevogne, slamsugere, gyllespredere, renovationsvogne, entreprenørmateriel, landbrugsmaskiner og fejemaskiner.

3 2. Checkliste Vejledning i udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej-spørgsmål. Svares der»ja«til spørgsmålet, opfylder arbejdet på dette område vejledningens retningslinier. Svares der»nej«, eller er man i tvivl, bør man læse det punkt i vejledningen, som der henvises til. I tilfælde af»nej«overføres problemet til en handlingsplan med henblik på, at der iværksættes foranstaltninger, så der ved en ny gennemgang kan svares»ja«til spørgsmålet. Checklisten kan anvendes af sikkerhedsorganisationen eller i samarbejdet mellem den ansatte og mester samt som et led i virksomhedens APV (arbejdspladsvurdering). BST kan også kontaktes. Foranstaltning Ja Nej Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, herunder APV og substitution 1. Er der en plan for, hvordan arbejdet skal planlægges og tilrettelægges? Har der været udfoldet særlige bestræbelser som led i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet? Nr. i vejl Vejledning i stikord Generelt og som led i APV Oplæring og instruktion samt generelle og konkrete forebyggelsesforanstaltninger 2. Er der en plan for de ansattes inddragelse i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet? Er de ansatte blevet inddraget? Ansatte inddrages Sikkerhedsgruppe evt. inddraget 3. Er der etableret rutiner for undersøgelse af ulykker og for inddragelse af tidligere erfaringer? 4. Er der foretaget undersøgelse og vurdering af arbejdet, herunder proces og metode? 5. Har de ansatte været inddraget i substitutionsvurderingen? 6. Er det dokumenteret, hvis substitution er umulig? 7. Kan gulvbelægningens standard give risiko for skader? Er gulve, vægge og lofter nemme at rense? Rutinemæssig og metodisk ulykkesundersøgelse og Afdækning af gener og risici APV Samlet vurdering i relation til sikkerhedsforanstaltninger Substitution Valg af arbejdsmetode og -proces Sikkerhedsorganisation inddrages Dokumentation Vandtæt og uigennemtrængelig belægning Rengøringsvenlige gulve, vægge og lofter 8. Kan forureningen på arbejdsstedet fjernes effektivt ved rum- og procesventilation? Særligt rum eller kabine 9. Er der indsamlet og registreret oplysninger om forurening og om det arbejde, der skal foretages? Certifikat Rengøring 10. Er certifikat udfyldt, dateret og underskrevet? Certifikat

4 2. Checkliste Foranstaltning Ja Nej Oplysning, oplæring og instruktion 11. Er der en plan for oplysning, oplæring og instruktion til arbejde? 12. Er de ansatte konkret blevet oplyst om ulykkes- og sundhedsfarer ved arbejdet? 13. Har de ansatte fået oplæring og instruktion både generelt og i forhold til konkrete spørgsmål om arbejdet? 14. Er der en fast rutine for opfølgning på oplæring og instruktion? Ventilation 15. Er der ved risiko for luftforurening etableret den nødvendige ventilation? Vaccination 16. Er vaccinationskrav ved eventuel risiko for kontakt med stoffer under forrådnelse og lignende nedbrydning opfyldt? Anvendelse af personlige værnemidler og forebyggende hudplejemidler 17. Anvendes korrekte værnemidler ved risiko for kontakt med farlige stoffer og materialer eller med stoffer under forrådnelse? 18. Anvendes de korrekte værnemidler ved eventuel brug af trykrensning? 19. Er der opbevaringsmuligheder for personlige værnemidler? Nr. i vejl , 5.1 og 5.7 Vejledning i stikord Oplysning, oplæring og instruktion som led i planlægning og tilrettelæggelse 5.1 Inden arbejdet påbegyndes Af arbejdsgiver eller arbejdsleder Skriftlig Nyansatte Nye eller ændrede arbejdsmetoder Forståelig 5.7 Opfølgning 8.1 og og Rum- og procesventilation Ingen recirkulation 7 Vaccination ved særlig smittefare Egnede og CE-mærkede værnemidler Dokumentation for beskyttelsesevne og -varighed Åndedrætsværn Beskyttelsesdragt Handsker Værnefodtøj Hudplejemidler 8.2 Åndedrætsværn Beskyttelsesdragt Handsker 8.4 Skab 20. Er de nødvendige værnemidler m.v. til stede? 8.5 Til rådighed Kontrol 21. Er der rutiner for kontrol af værnemidler og der es anvendelse? 22. Er der foretaget foranstaltninger for at undgå, at almindeligt arbejdstøj forveksles med tøj til arbejde på forurenet køretøj? 23. Opfyldes kravene om arbejde med åndedrætsværn over længere tid? Til rådighed Forsvarlig stand Anvendelse Opbevaring Kontrol Udskiftning Forskellig farve Særskilt vask Forbud mod at tage arbejdstøj og personlige værnemidler med hjem timer Lavere ved særligt belastende situationer

5 2. Checkliste Foranstaltning Ja Nej Spiserum samt vaske- og bademuligheder m.v. Nr. i vejl. Vejledning i stikord 24. Er der særskilt spiserum? 9.1 Spiserum oprettet 25. Er der adgang til vaske- og bademuligheder m.v.? Rengøring og Er der planer og rutiner for rengøring? Er der tilstrækkelig viden om rengøringsmetoder? 28. Anvendes der om nødvendigt personlige værnemidler ved rengøring? Opbevaring og bortskaffelse af affald Er der anvisninger for opbevaring? Er der anvisninger for bortskaffelse? Førstehjælp m.v. 31. Er der førstehjælpsudstyr og kan det findes? Vask og bad velventileret og opvarmet Uhindret adgang Omklædningsrum Skånsomme rensemidler Hudplejecreme Før arbejdets start Reparation af køretøjer Reparation af tanke og pumper Jævnlig, effektiv rengøring af arealer Omklædningsareal Vægge, lysarmatur og inventar i særligt arbejdssted (kabine) Mekanisk metode Støvsuger Trykluft Særskilt vask af personlige værnemidler og forurenet arbejdstøj Handsker, beskyttelsesdragt eller briller Midlertidigt på virksomhed Særlig viden og instruktion Ingen sammenblanding Brand- og eksplosionsfarlige stoffer og materialer Særlig beholder Forurenet arbejdstøj Opsamling af spild Transport Afbrænding Anmeldelse til kommune Processpildevand og olieudskiller DS 432 Rensningsgrad Spildevandstilladelse Førstehjælpsudstyr Øjenskylleflaske Nødbruser Tilgængeligt og markeret 32. Findes skiltemarkeret brandslukningsudstyr? 12.3 Brandslukningsudstyr

6 3. Foranstaltninger til imødegåelse af arbejdsmæssige risici Oplysninger om foranstaltninger til at imødegå risiko for skader og lidelser samt gener som følge af arbejde på særligt forurenede køretøjer koncentrerer sig om: Andre foranstaltninger ved forskellige typer af arbejde findes desuden i andre, specifikke branchevejledninger (se også afsnit 13). Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet APV og substitution Ventilation Vaccination Personlige værnemidler og hudplejemidler Spiserum og vaske- og bademuligheder m.v. Rengøring Opbevaring og bortskaffelse af affald Førstehjælp m.v. 4. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet 4.1 Generelt Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt risikoen for at blive udsat for skade er så minimal som muligt Tilrettelæggelsen kan meget hensigtsmæssigt ske på baggrund af den almindelige APV eller via en særlig APV for det konkrete arbejde på et forurenet køretøj Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at arbejdet kan udføres på en sikker og farefri måde. Arbejdsgiveren skal desuden sørge for, at arbejdet er tilrettelagt, så risiko for ulykker og sundhedsskadelige påvirkninger undgås, samt at arbejdspladsen er indrettet og arbejdet tilrettelagt, så gener og besvær som følge af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser undgås De ansatte har pligt til at medvirke til, at arbejdet foregår på en sikker og farefri måde. De ansatte skal, eventuelt via særlig sikkerhedsorga- nisering, inddrages i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet Fast rutinemæssig og metodisk undersøgelse af ulykker og tilløb hertil skal etableres. Erfaringer med allerede stedfundne ulykker skal inddrages i forebyggelsesarbejdet, så der sættes ind mod en gentagelse af ulykken. Hvis der findes sikkerhedsgruppe, skal den deltage i undersøgelse af ulykker og tilløb til ulykker. 4.2 APV og substitution Som led i planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet skal virksomheden undersøge og vælge den mindst generende og sundhedsskadelige arbejdsmetode. Det kan mest hensigtsmæssigt ske som led i virksomhedens APV-arbejde. Autobranchens vejledning om APV giver nærmere oplysninger om APV-arbejdet Belastningerne ved arbejdet skal undersøges både hver for sig og samlet. Sikkerhedsforanstaltninger skal fastlægges ud fra en samlet vurdering af arbejdets omfang og art.

7 4. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet Sundhedsfarlige produkter og arbejdsmetoder skal fjernes/erstattes med mindre farlige produkter eller arbejdsmetoder eller begrænses mest muligt (substitution). Selv om påvirkningerne er ubetydelige, skal der foretages substitution.hvis det er nødvendigt, må det middel og den metode, som er mindst belastende for arbejdsmiljøet og det ydre miljø, vælges efter forsøg Sikkerhedsorganisationen skal inddrages i substitutionsvurderingen. Hvis der ikke er en sikkerhedsorganisation, skal arbejdsgiveren inddrage den enkelte ansatte i vurderingen Hvis substitution af fx tekniske eller økonomiske grunde ikke er mulig, skal det kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet Virksomheden skal indrette arbejdsstedet således, at belægning på gulve og standpladser m.v. er vandtæt og uigennemtrængelig for forurenede stoffer og materialer. Belægning på gulve og standpladser skal desuden være uden buler og huller indrette arbejdsstedet således at gulve, vægge og lofter er afvisende over for forurening og lette at rengøre henlægge arbejdsprocessen til et særligt rum eller kabine, hvor der ikke udføres andet arbejde, hvis forureningen på arbejdsstedet ikke kan fjernes effektivt ved rumventilation og procesventilation vælge de arbejdsmetoder, der er mindst sundhedsskadelige og generende, så der er mindst mulig risiko for at pådrage sig skader og lidelser ved arbejdet som følge af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelse, fx knælende og hugsiddende arbejde vælge arbejdsmetoder, så risikoen for skader og lidelser på bevægeapparatet formindskes eller helt undgås, fx ved at tage hensyn til behovet for skiftende arbejdsstillinger og ved at fordele belastninger jævnt over arbejdstid og ansatte, samt ved at sørge for tilstrækkelig plads til at anvende god arbejdsteknik organisere arbejdet, så der i videst muligt omfang kan imødegås en kontinuerlig, ensartet belastning ved dårlig arbejdsstilling og løft, der på kortere eller længere sigt kan være sundhedsskadelig, fx ved arbejde med løftede arme, fastlåst hovedstilling og ved belastning af samme muskler og led inden arbejdet påbegyndes, vurdere om den kan påtage sig opgaven, herunder om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger kan overholdes. Autobranchens vejledning om arbejdsgiverbrugsanvisninger samt vejledninger om specifikke typer af arbejde i autobranchen kan anvendes ved udarbejdelse af anvisninger for arbejdet (jf. afsnit 13).

8 4. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet Før arbejdet påbegyndes skal virksomheden, ved den ansvarlige medarbejder, udfylde et certifikat om arbejdet (se illustration af ikke udfyldt certifikat). Certifikatet skal hænge synligt og følge køretøjet under hele værkstedsopholdet. Det gælder også når rengøring, hovedreparation og specialeftersyn eller reparation foregår på forskellige værksteder, fx hos underleverandør. Virksomheden skal opbevare alle oplysninger, herunder eventuelle måleresultater for systemets renhed, tilgængelige for de ansatte. Certifikat ved arbejde på særligt forurenede køretøjer Køretøjets registrerings-nummer Ejer Mærke og type Forurenet med Dato for måling af system Resultat Arbejdets omfang Særlige forhold Dato Ansvarlig 5. Oplysning, oplæring og instruktion 5.1 Inden et arbejde påbegyndes, skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte oplyses om de ulykkes- og sundhedsfarer, der kan være forbundet med arbejdet på særligt forurenede køretøjer. 5.2 Arbejdsgiveren, eller i hans sted arbejdslederen, skal oplære og instruere de ansatte i, hvordan arbejdet udføres uden risiko for fare og eventuel skade. Det omfatter bl.a. god arbejdsteknik og særlige sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse af skader og lidelser som følge af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser. Denne vejledning indgår i oplæringen og instruktionen. 5.3 Instruktionen skal følges, og sikkerhedsforanstaltningerne overholdes. 5.4 Det kan være nødvendigt, at den generelle instruktion foreligger skriftligt. 5.5 Instruktion og uddannelse skal tilpasses udviklingen (fx nye regler og arbejdsmetoder) og er særlig vigtig for nyansatte når arbejdsforholdene ændres (fx ved brug af nyt produkt) 5.6 Instruktion og uddannelse skal foregå på dansk og evt. også på andet sprog for at være forståelig for eventuelt fremmedsprogede ansatte. 5.7 Der bør være faste rutiner for, hvordan der følges op på instruktion, så der er sikkerhed for, at den er forstået og efterlevet.

9 6. Ventilation 6.1 Virksomheden skal sikre, at ventilation opfylder kravene. Det indebærer, at der skal træffes effektive foranstaltninger mod luftforurening med etablering af procesventilation og rumventilation. Luftforureningen skal holdes så lav som muligt både på faste arbejdspladser og på arbejdspladser i nærheden. Det samme gælder ved afkast til det fri, hvilket sker ved anvendelse af filter. 6.2 Der skal etableres procesventilation, hvis arbejdet på det forurenede køretøj kræver det. 6.3 Recirkulation af ventilationsluft er ikke tilladt ved arbejde på særligt forurenede køretøjer. Branchevejledningerne om luftforurening og ventilation samt om indkøb af ventilation er egnede hjælpeværktøjer ved spørgsmål om ventilation. 7. Vaccination 7.1 Ansatte, der kommer i kontakt med stoffer under forrådnelse og lignende nedbrydning, skal være vaccineret, hvis der er særlig fare for smitte. 7.2 Hvis den ansatte under arbejdet kun har kortvarig kontakt med stoffer under forrådnelse eller lignende nedbrydning, skal der normalt ikke foretages vaccination. Der kan dog selv ved kortvarig kontakt afhængig af de stoffer og materialer den ansatte udsættes for være behov for vaccination. 7.3 Den ansattes egen læge eller Arbejdstilsynet kan oplyse nærmere om behovet for vaccination samt om, hvor længe vaccinationen er holdbar. 7.4 Omkostninger ved vaccination samt dokumentation herfor påhviler arbejdsgiver.

10 8. Personlige værnemidler og forebyggende hudplejemidler 8.1 Ved risiko for kontakt med farlige stoffer og materialer fra fx kemikaliegrunde eller med stoffer under forrådnelse eller lignende nedbrydning, skal der anvendes egnede personlige værnemidler i form af handsker, inder- og yderbeklædning samt værnefodtøj med skridhæmmende sål. Ved udsættelse for støv skal der anvendes egnet åndedrætsværn. 8.2 Ved trykrensning og lignende skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn, visir/briller, vandtæt overtræksdragt og handsker. 8.3 De personlige værnemidler skal være CEmærkede, hvilket er en garanti for overholdelsen af sikkerhedskrav til dem. Leverandøren skal dokumentere beskyttelseseffektivitet og -varighed. 8.4 Der skal opsættes skab ved arbejdspladsen til opbevaring af personlige værnemidler. 8.5 Det skal løbende kontrolleres, at de nødvendige værnemidler er til rådighed, er i forsvarlig stand og anvendes, hvilket bl.a. indebærer, at 8.8 Arbejdstøj og personlige værnemidler må ikke tages med hjem. Der kan være risiko for, at de er forurenet med fx materialer under forrådnelse, som indeholder virus og bakterier, der også kan overføres til andre. nye og brugte værnemidler er intakte og kan yde effektiv beskyttelse brugte værnemidler er rene, tørre og om nødvendigt desinficerede 8.6 Personlige værnemidler, der er beskadiget eller som ikke længere yder tilstrækkelig beskyttelse, fx fordi beskyttelsestiden er udløbet, skal udskiftes. Hvis beskyttelsesdragt bliver våd og forurenet, skal den straks udskiftes. Personlige værnemidler skal desuden udskiftes i overensstemmelse med leverandørens oplysninger. 8.9 Arbejde med luftforsynet åndedrætsværn må for den enkelte ansatte ikke overstige 6 timer på en arbejdsdag. I særligt belastende situationer som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende skal tiden nedsættes. Beskæftigelse med åndedrætsværn må ikke foregå uafbrudt Inden arbejdet påbegyndes indsmøres huden (hænder og ansigt) med uparfumeret, nærende hudplejecreme eller beskyttelsescreme, hvis huden ikke er beskyttet af fx handsker eller visir. 8.7 Det kan anbefales, at arbejdstøj til særligt forurenet arbejde har en anden farve end almindeligt arbejdstøj, så det kan undgås at tøjet vaskes sammen Creme kan ikke bruges i stedet for handsker og må ikke bruges under handsker Creme kan medvirke til at bevare hudens naturlige beskyttelse mod skadelige stoffer og kan lette rengøringen af hænderne.

11 9. Spiserum samt vaske- og bademuligheder m.v. 9.4 Der skal i nærheden af arbejdssteder og i baderum være tilstrækkelig og uhindret adgang til håndvask med varmt og koldt vand, mild, uparfumeret sæbe, rene og tørre håndklæder samt egnede hudrensemidler og uparfumerede hudcremer. Cremer kan også være de såkaldte beskyttelsescremer. Faciliteterne skal være nær hinanden. 9.1 Der skal indrettes særskilt spiserum, som er adskilt fra værkstedet. Mad og drikke skal indtages i spiserum, og der må ikke arbejdes i spiserum. Overtræksdragt, meget forurenet arbejdstøj og personlige værnemidler må ikke anbringes i spiserum. 9.5 Ved afbrydelse i arbejdet, fx i forbindelse med toiletbesøg eller frokost, skal hænderne vaskes omhyggeligt i uparfumeret sæbe. Der kan også anvendes egnet, skånsomt rensemiddel med efterfølgende vask. Rensemidler med pimpsten, skarpt pulver eller organiske opløsningsmidler må ikke anvendes. Meget varmt vand udtørrer huden. 9.6 Før længere pauser, fx frokost og efter arbejdstids ophør, indsmøres huden i egnet, uparfumeret hudplejecreme for at genskabe hudens fugtindhold. 9.2 Der skal være adgang til velventileret og opvarmet baderum med afskærmede brusebade med tilførsel af varmt og koldt vand og med afløb. Mænd og kvinder skal have enten adskilte bade- og omklædningsrum eller mulighed for at benytte samme rum hver for sig. Ansatte må ikke benytte arbejdsgiverens private baderum, medmindre den ansatte hører til arbejdsgiverens nærmeste familie. 9.3 Der skal indrettes særskilte omklædningsrum, hvori gangtøj og arbejdstøj skal opbevares adskilt. Hvert omklædningsrum skal indrettes med et aflåseligt garderobeskab pr. ansat. Skabsrækken i omklædningsrum til arbejdstøj skal kunne opvarmes og ventileres. Tørring skal være hygiejnisk og kunne foregå så hurtigt, at arbejdstøjet er tørt, når det igen skal i brug.

12 10. Rengøring 10.1 Før arbejdet påbegyndes og senest ved indskrivning af køretøjet, skal virksomheden tage stilling til behovet for rengøring ud fra oplysninger om forureningen og arbejdets art Virksomheden skal før reparation af køretøjer sørge for, at 10.4 Omklædningsareal skal rengøres grundigt mindst én gang dagligt Vægge, lysarmaturer og inventar i det eventuelt særlige rum (kabine) skal holdes rene. Det vil som oftest være nødvendigt med daglig rengøring. køretøjet er rengjort i nødvendigt omfang i vaskehal inden det køres på værkstedet, og inden start på reparation af undervogn, motor og lignende rengøringen er så effektiv, at ansatte ikke kommer i kontakt med sundhedsfarlige stoffer under selve reparationen Virksomheden skal før reparation af tanke og pumpe sørge for, at tanke og pumper er tømt for farlige stoffer og materialer tanke, pumper, ventiler og rørsystemer er renset for stoffer og materialer, fx ved udskylning eller damprensning 10.3 Der skal jævnligt, visse steder dagligt, foretages effektiv rengøring af arbejds- og opholdsarealer Ved rengøring anvendes mekaniske metoder før eventuel brug af organiske opløsningsmidler Afhængig af, hvad der skal rengøres, kan støvsuger, eventuelt transportabel og filterforsynet, anvendes ved rengøringen Rengøring ved hjælp af trykluft spreder forureningen. Denne metode skal derfor undgås eller anvendes i meget begrænset omfang og med så lavt tryk som muligt Arbejdstøj og personlige værnemidler må ikke vaskes og renses i samme anlæg som anden beklædning. Tøj, der er forurenet af materialer under forrådnelse skal, om nødvendigt, desinficeres før, det igen kan anvendes Det skal fremgå af arbejdsgiverens brugsanvisninger, om det under rengøringsarbejde er nødvendigt at anvende personlige værnemidler i form af beskyttelsesbriller, -dragter og -handsker.

13 11. Opbevaring og bortskaffelse af affald 11.1 Kemikalieaffald opbevares, så der ikke sker forurening af jord, vandområder, grundvand eller luft. Affaldet må kun i kortere tid og i begrænsede mængder opbevares på virksomheden. Spild skal straks opsamles. Affaldet skal håndteres af uddannet eller instrueret personale. Det skal være forsynet med mærkning om indholdsstoffer og opbevares i tromler, beholdere eller anden sikker emballage Der må normalt ikke ske sammenblanding af flere typer affald Stoffer og materialer, der frembyder brand- eller eksplosionsfare, skal opbevares i særskilt depot, der opfylder kravene fra beredskabsmyndighederne. Lokalet forsynes med ventilation (indblæsning og udsugning), medmindre emballagen er lukket Engangsdragter og kasseret arbejdstøj, der er tilsmudset, skal eventuelt i særlig affaldsbeholder. Det samme gælder personlige værnemidler samt klude og lignende, som ikke kan rengøres og genanvendes.

14 11. Opbevaring og bortskaffelse af affald 11.5 Enhver transport og bortskaffelse af sundhedsfarligt affald skal ske på forsvarlig måde. Der skal medfølge affaldskort, forsynet med beskrivelse af affaldets egenskaber og farer ved håndtering. Affaldskort kan fås hos kommunen. Der kan søges om tilladelse til at benytte Auto Branchens Affalds Service (ABAS) Afbrænding af affald må kun finde sted efter særlig tilladelse fra kommunen Virksomheden skal være opmærksom på pligten til at anmelde forventede typer og mængder af farligt affald pr. år samt ændringer i forhold til forventninger. Blanketter til brug for anmeldelse kan fås hos kommunen. Yderligere oplysninger kan fås i særlig branchevejledning om opbevaring og afskaffelse af affald Processpildevand skal passere egnet olieudskiller, der skal opfylde særlige standardkrav (DS 432). Rensningsgrad fastsættes i forbindelse med spildevandstilladelse. 12. Førstehjælpsudstyr m.v Relevant førstehjælpsudstyr, herunder øjenskylleflaske eller mulighed for skylning af øjne, fx med nødbruser, skal findes på værkstedet. Brudte øjenskylleflasker skal udskiftes Førstehjælpsudstyret skal være anbragt på et tilgængeligt sted og markeret med skilte Der skal også findes tilgængeligt brandslukningsudstyr, markeret med skilte Flugtveje skal være markeret med skilte.

15 13. Henvisninger 13.1 Relevante hjælpeværktøjer i autobranchen Auto APV trin for trin Praktisk vejledning om udarbejdelse af arbejdsgiverbrugsanvisninger Tilpasset Tilsyn et praktisk hjælpeværktøj Tilpasset Tilsyn, Inspektion og Certificering Introduktion af nyansatte Keminøglen Arbejdsmiljøvejviser nr. 8 Samlemappe til arbejdsmiljø og miljø 13.2 Relevante branchevejledninger i autobranchen Airbags og selestrammere Særligt forurenede køretøjer Bremseprøvestande Arbejde med dæk og fælge Luftforurening og ventilation Indkøb af ventilationsanlæg Køleanlæg m.v. Limning i autobranchen Metalaffedtning Opbevaring og bortskaffelse af affald Autolakering Revisionsgrave Tankbiler reparation Svejsning Øjenværn og briller Vinkelslibere Eldrevne håndmaskiner Børn og unge Støjvurdering og støjmåleskema (pjece) Køleanlæg Rustbeskyttelse Partikelfiltre udskiftning og rensning Materialerne kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center»Arbejdsmiljøbutikken«, telefon Råd og vejledning samt hjælp ved løsningsforanstaltninger kan også fås hos Autobranchens BST.

16 Dansk Metal Nyropsgade København V Tlf Fax Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Bilbranchen H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf Fax Særligt forurenede køretøjer 1. udg. udgivet juni 2003 af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, postboks 7777, 1790 København V, Tlf , Oplag: 4000 eksemplarer Grafisk design og tryk: GCL Tlf ISBN: Asc-nr.: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Tlf Fax

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

TANKBILER REPARATION. Tankbiler reparation BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

TANKBILER REPARATION. Tankbiler reparation BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE Tankbiler reparation BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål Som et led i indsatsen for et bedre miljø finder partikelfiltre i motorkøretøjers udstødningssystem i stigende grad anvendelse, så udstødningsgas passerer filtret

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejde i autobranchens virksomheder har Vejledningen indeholder flg. afsnit: arbejdsmiljø- 1.2 Vejledningens indhold repræsentanter

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.3 af maj 1989 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1 Natronlud 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: da Produktnavn: Varetype: Natronlud 27,65% Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej 2C 9210 Aalborg SØ Telefon: Telefax: Ansvarlig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering rbejdspladsvurdering For utolakering Hvordan bruges PV skemaerne En PV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autolakeringsværksted som minimum benytte følgende kortlægningsskemaer:

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFKALK

SIKKERHEDSDATABLAD AFKALK da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri At-intern instruks IN-17-2 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. juni 2007 Senest revideret: 1. januar 2012

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

SACHTOKLAR PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING. PRODUKTDATA Vægtfylde 1,2-1,3 kg/l LAGRING

SACHTOKLAR PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING. PRODUKTDATA Vægtfylde 1,2-1,3 kg/l LAGRING Side 1/1 Databladsnr.: 1774 Printdato: 20. jun 2007. PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING Flokkuleringsmiddel 5-15% aluminiumhydroxidchlorid. er et flokkuleringsmiddel,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 17-10-2006 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 Bliv opdateret på arbejdsmiljøet Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 1 Når Arbejdstilsynet kommer Ved en screeningen i dag lægges der vægt på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Der lægges

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r AUTO APV trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares Ja

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691860 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes til behandling af klinker, teglfliser

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691852 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes som lampeolie og tændvæske til grill

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Fugerens

Sikkerhedsdatablad. Fugerens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø. Telefon: 7545 4828 Fax.: 7611 5080 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn: Fugerens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-150-3

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-150-3 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 9-2-2002 / LW Anvendelse: Voks polish. Leverandør: Amko Trading ApS Ekenæsvej Postboks 60 2850 Nærum

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Lubcon Turmogearoil VG EP ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 Serien 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig

Læs mere

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013 SikkertNyt.dk nr. 01/2013 Allergi på arbejdet Mange kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan fremkalde allergi. Allergi kan vise sig som astma eller eksem. Hvert år får 10.000 danskere konstateret allergi

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Brenntag Nordic A/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-05-2009 Revision: 14-05-2009 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1710435 Leverandør: Revision: 05-02-2007 / MBM Gel-top a-s Storhaven 10 Mølholm Anvendelse: I

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Terpentin, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Terpentin, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1701029 Udarbejdet den: 04-06-2007 / JST Anvendelse: Fortynder til lak og maling. Overfladebehandling af

Læs mere

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer. Revultex MR - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materiale Revultex LR Kemisk beskrivelse: Centrifugeret natur-cis 1,4 polyisoprenlatex konserveret VIB.nr. RE 00 EU-mærkning (EU-nr.): 1. 232-689-0

Læs mere

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. 962577 Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Multiflow Aps Smedeholm 8 2730 Herlev 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold Erfaringerne har vist, at nogle af de alvorligste arbejdsulykker i autobranchen sker ved arbejde med dæk og fælge. Ulykkerne sker hyppigt i forbindelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Clean Supply A/S Fabriksparken 10 A 2600 Glostrup Telefon: 43 43 44 55 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad: E-mail:

Læs mere

Eddikesyre 20 % Til afkalkning af kaffemaskiner og maskiner m.m. Effektiv afkalkning af kaffemaskiner og maskiner.

Eddikesyre 20 % Til afkalkning af kaffemaskiner og maskiner m.m. Effektiv afkalkning af kaffemaskiner og maskiner. Type:. Anvendelse: Til afkalkning af kaffemaskiner og maskiner m.m. Egenskaber: Effektiv afkalkning af kaffemaskiner og maskiner. Dosering: Anvendes fortyndet. 1 dl. til 4 dl. vand. Hæld produktet i kedlen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Calcium Carbonate HDO. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Calcium Carbonate HDO. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Calcium Carbonate HDO Udstedelsesdato: Middelfart, den 12. oktober 2009 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Calcium Carbonate HDO Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Nr. 7 Maj 2001 Etablering af sikkerhedsorganisation Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden februar april 2001 behandlet en række sager vedrørende etablering af sikkerhedsorganisation.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Side 1/5 Sikringslak, rød da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Sikringslak, rød Leverandør: C. Højstrup ApS Emil Neckelmanns Vej 11 5220 Odense SØ Telefon: 66171802

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Svejseelektrode. Emballage: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: Top-Tek A/S Industrivej 2 DK-6690 Gørding Tlf.:

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet Fortynder 1 af 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produkt : Acetone 2-propanon Beskrivelse :

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktnavn: ivarplank Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarplank Facadebeklædning Anvendelse: Leverandør: 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 609925 Udarbejdelsesdato: 12-03-2003 Udarbejdet den: 03-04-2008 / HSV Anvendelse: Spartelmasse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad KC 50/50/700 Referencemørtel 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Anvendelse: Kontaktperson/nødtelefon:

Sikkerhedsdatablad KC 50/50/700 Referencemørtel 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Anvendelse: Kontaktperson/nødtelefon: Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1741004 Udarbejdet den: 27-03-2008 Anvendelse: Anvendes til reparation og opmuring af murværk Leverandør: Gjerlev a/s

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere