Hvidovre Lokalhistorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lokalhistorie"

Transkript

1 Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul Svrrild s 20 Kommnd arrangmntr s 22 Lokalhistorisk Slskabs Bstyrls s 23 Udgivr: Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Ryttrskoln Hvidovr Kirkplads 1, 2650 Hvidovr Tlf mail. og Historins Hus Alarmpladsn 3, Avdørljrn, 2650 Hvidovr Tlf mail Rdaktion: Poul Svrrild ansv. og Pr E. Hansn Forsidfoto: Kttgård All, hvor Spurvhøj lå. Fotos vd Poul Eriksn og Historins Hus. 2

2 Fra Formandn Når fjrnsynt i dnn tid hvr søndag aftn blændr op for srin Krønikn, r langt ovr n million af bfolkningn bænkt foran skærmn. Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn Intrssn for Ida, Søs, Pall, Kaj Holgr og fjrnsynsfabrikkn Blla r ovrvældnd. Undrsøglsr har vist, at ovr halvdln af all mllm 15 og 30 sr md. Srin r for mang i dn aldrsgrupp n indgangsvinkl til at lær mr om livt i 1950 rn og n mulighd for at rflktr ovr gt liv. For mang i n ældr aldrsgrupp vil dt ud ovr dn umiddlbar spænding i handlingn sikkrt også hav dn btydning, at fortidn og udviklingn af samfundt r md til at kast lys ovr ns gn samtid og opfattls af og placring i samfundt. Vors intrss for historin r mgt stor. Historin gør os klogr på, hvad dr r væsntligt llr mindr væsntligt og r md til at skab røddr i n tid, hvor globalisringn sættr sin kraftig spor. Drfor r dt ikk udn btydning, at dr i år sætts fokus på rnæssancn. Dr vil bliv t stort udbud ovr hl landt af forskllig arrangmntr, og vi har i Hvidovr Lokalhistorisk Slskab ønskt at indbyd til fordrag mandag dn 20. fbruar kl , hvor musumsinspktør Ptr Kristiansn fra Rosnborg Slot vil fortæll om rnæssancn og naturligvis Rosnborg Slot, som vi snr får mulighd for at bsøg. Tilmlding forgår på vors automatisk tlfonsvarr llr vd hnvndls i Historins Hus llr på Ryttrskoln. Endlig skal jg mind om, at dr r ordinær gnralforsamling mandag dn 13. marts kl i Lill Frihdn. Gå ud og gå n tur, llr ta cykln og nyd n rolig tur op ad Kttgård Allè fra Søndrkærskoln til du på vnstr hånd sr d smukk høj trær, som har fåt lov til at bliv stånd i mang mang år. Nyd dm lidt, for kunn d tal, vill d md stor sikkrhd fortæll lokalhistori af stor værdi. For d har vært vidn til tidrns gang og trafikkns udvikling, fra hsttrukn kærrr, stivvogn og om vintrn kanr, til d allrførst automobilr, og står dr stadig og rystr på løvt ovr d stor lastvogn og flott prsonbilr, dr drønr forbi. Bvæg dig så gansk lidt længr op mod Avdør. Dr liggr på samm sid af vjn n gulstnsjndom md vjnummrt 51. Indtil nu har du haft Hvidovr Hospital på din højr hånd, mn dt r n hlt andn histori. Hospitalt blv byggt på Spurvgårdns jordr. Mn nu skal du ikk bgiv dig tilbag samm vj du kom. Forsøg i stdt at komm ovr til Høvd- 3 4

3 stnsvj gnnm Ljrbo. Når dt r vd at lykks dig, for ksmpl ad Tusbyvj, bfindr du dig på Spurvhøjvj. Hvis jg var dig, vill jg vælg n djlig tur gnnm Risbjrgs smukk kirkgård. Dt r virklig t bsøg, dr r n lis for n, dr har nok at tænk på i dt daglig, llr bar trængr til at slapp lidt af. Du har sikkrt vært dr før, og vd hvor smukt dn r anlagt. Når du forladr dn, bfindr du dig på Høvdstnsvj. På dnn tur har du bfundt dig på dn jord, dr tilhørt gårdn Spurvhøj, dr var mit fødhjm. Af 6 børn r jg dn sidst dr kan fortæll lidt om livt på gårdn. Mn først vil jg lad min storbror Johanns skriftlig brtning muliggør at komm 10 år længr tilbag i historin. Min bror har på t tidspunkt givt t intrviw til jg vd dsværr ikk hvm, mn måsk Hvidovr Avis. En historiintrssrt prson llr journalist har dt jo vært. Dt vil naturligvis vær lykkn, hvis læsning af dnn brtning vil rsultr i opklaring af dtt. Mn hldigvis har min nic Annt og hnds mand Harry Schultz, som dsværr ikk fik lov til at oplv sin ny tilværls som formand for Lokalhistorisk Slskab, opbvart fotokopir af dn håndskrvn brtning. Aln dt at dn r skrvt nd kan tyd på, at dt r rsultatt af n opfordring. For mig har dt vært n glæd vd læsning af dnn brtning at opdag hvor frmsynt min far var, når han på dtt tidlig tidspunkt rkndt at 12 tøndr land ikk var bærdygtigt landbrug. Dt var min tank at bring min brors brtning affotografrt, mn vd nærmr ftrtank fandt jg, at dt nok vill vær ulæsligt for mang især yngr læsr. I stdt har jg valgt at bring n nklt sid som illustration mr som t kuriosum. (S næst sid.) Min bror Johanns barndomsrindring: Da jg r født i 1910 har jg oplvt Hvidovrs udvikling på nærmst hold. Min forældr var gårdjr Ptr og Kirstin Eriksn. D havd gårdn, dr hd "Spurvhøj". Dn lå på dn gang Kttvj llr Avdørvj, nu Kttgård Allé, dr var ingn gadnumr. Dt var dn andn gård på vnstr hånd. Dn først hd "Søndrkær". På højr sid af vjn var jordrn fra "Spurvgårdn", dr lå vd slv Hvidovr By. Min far var Sognrådsformand omkring Han var ivrig fortalr for at Hvidovr fik lktrisk lys. Han var også brandtilsigr, hvilkt forgik på Hstryg til d omkring bond. Min far havd fælls md d andr jordbrugr nglod vd strandn, dt var vd dn nuværnd Langhøj md skol og tatr. Jg huskr turn md slåmaskin, hvor jg sad md drud for at slå græs til kraturrn. Ud ovr dt huskr jg når kvirn skull snds til "Saltholm om sommrn. Dr var jo gånd transport af Hvidovrvj, dngang Mllmdigsvj, til Lodsvj, hvor fra dr i stor pramm var transport til "Saltholm" for græsning hl sommrn. Dt var almindligt dngang, at man bgyndt i forskol, dt blv kaldt pogskol. Dt var n omvæltning. Når man hl sin først barndom har gåt hjmm i sin Min far midt i billdt af sognrådt var formand fra 1917 til

4 gn vrdn, udn forbindls md andr nd sin søsknd og forældr, var dt, ftr min mning n hård straf at skull vandr hlt op i dn andn nd af Hvidovr. Skolstun lå i Bonavndts gård. En dattr drfra forstod undrvisningn,dr vard ca. t år. Så bgyndt dn rigtig skolgang i dn bvard bygning, nuværnd kriminal- og politi kontorr. Transportn var jo slvfølglig på gåbn. Vi startd i 1st klass sammn md 2. og 3. klass. Dr gik jg så i skol indtil frin Eftr frin kom vi i dn ny Kttvjs skol, hvor jg gik i kort tid indtil konfirmationn. Lidt tilbag i tidn, omkring 1919 og 1920 kom dr jo mang tilflyttr hrtil. Dr var nogl mindr jordbrug dr blv udstykkt, også til kolonihavr, hvor mang vl nok mst fra Købnhavn slog nogl skur op for at hav nogt at bo i. D gaml indfødt var ikk særlig bgjstrd for dt. Dt skabt uro og omvæltning i samfundt og husn pyntd vl nok ikk i landskabt. Og da dt jo i forvjn var landbfolkning, dr bod hr, Jg har strammt op på t gammlt kort og tilført nogl vjnavn. Hvidovrvj hd Mllmdigsvj og fortsatt, når vi kom fra Spurvhøj, ovr i Hvidovrgad, som ført forbi Eriksmind og Sygkassn Trianon op til Charls Hansns købmandshandl, bagrmstr Kofod og slagtrn. Ovrfor lå Spurvgårdn og træskomandns lill forrtning. Dn dl af Hvidovrvj, dr i dag førr forbi Søndrkærskoln, ksistrd ikk dngang. 7 Vognmand J.P.Ptrsns først vogn på rutn fra Trkronrgad i Valby til Jægrkron 1920 var dt jo vnstr og konsrvativ, dr var i flrtal. Mn tilflyttrn ændrd i forholdt og skabt ftr håndn socialdmokratisk styr. En stor ting var også da dr blv transport til byn. Først md hstvogn fra Hvidovr by. Mn rt hurtigt ftr startd n Vognmand Ptrsn n bilrut. Jg huskr tydligt dn langsædd vogn. Dr var sjldug ovr, og om vintrn var dn opvarmt md n ptrolumsovn. 8 Min far var også mælkforpagtr. Han købt mælk fra d andr gård, og md dn fra sin gn bsætning kørt han til byn og handld dn til privat. I 1925 ftr at hav gåt hjmm og arbjdt på gårdn, mnt min far ikk at dr var nogn frmtid i dt lill landbrug, han mnt jg skull i lær, og dt blv hos n Smdmstr i Valby. Dt var n strng tid fra kl.7 til 5 hvr dag, og om vintrn på aftnskol i Valby fra halvsks til ott. Så var dt n hård tur til Hvidovr bagftr.

5 Om sommrn havd vi jo n djlig fritidsfornøjls, n djlig badanstalt for ndn af Lodsvj. Og dr i tyvrn var vandt i bugtn ndnu til at bad i. Sidn dn tid r mgt jo ændrt i Hvidovr, og dt r da til dt bdr, slvom man r tilbøjlig til altid at s dt gaml i t lysrødt skær. Dt var så min storbrors brtning. Dt absolut sidst udkald for at bring n bskrivls af livt på n af Hvidovrs gaml gård kan jg så, som min forældrs 6. barn, dr kom til vrdn dn 10.Oktobr 1924, byd på. Som før nævnt hddr jg Poul Eriksn og r i dag dn sidst af søskndflokkn dr r tilbag. Jg har ingn at spørg, slvom jg tit i drømm tænkr: Dt vil jg lig spørg min bror llr n af min søstr om. Idag hddr vjn stadig Kttgård All, mn nu r dr numr på dn. Lidt ftr d høj trær, hvor jg lgd som barn, når snn lå i høj drivr (for dt var virklig vintr dngang) og du måsk spadsrd llr cykld til Høvdstnsvj, liggr nu n gulstns udljningsjndom md husnummrt 51 ovrfor Hvidovr Hospital. Dn blv byggt af murrmstr Fugmann, dr købt min fars jndom. Ca mtr før lå indkørsln til Spurvhøj, og ndnu lidt før udgjord d høj trær skllt til vor nabogård Søndrkær, og nabon til dn andn sid mod Avdør var Ptr Bcks handlsgartnri. Villan liggr dr ndnu. Nd i hjørnt vd Kttgårds Allé havd Spurvhøj t lill stykk ubruglig jord på dn andn sid af Stadsrndn, som nu r lagt i rør. Dr voksd skræppr, som jg trod var rabarbr. Mn dm skull jg ikk gå ovr ån for at hnt md hjm til Mor n andn gang, blv jg hurtigt blært om. Min famili Min far hd Andrs Ptr Hnrik Eriksn, min mor Sign Mari Kirstin, min søsknd Hlga Olin, Bnth Dortha, Anna Johann Hdvig, Johanns Nilsn og Hrtha Margrth. Min forældr blv gift d.26. juni 1903, og min mor gik ind til n sikkrt ikk altid misundlssværdig tilværls md sin svigrmor 9 Jg r gåt i tænkboks i n balj på gårdspladsn. på aftægt lig til kort ftr min fødsl i Mn min mor og far havd dt godt sammn hl drs liv. Jg har da aldrig hørt andt. Dt r naturligvis kun d sidst 5 år af gårdns lvtid jg kan fortæll om, da jg md sikkrhd kun kan husk oplvlsr fra mit 4.år. Da var jg nmlig t smut på Amtssyghust på Nylandsvj for at bliv oprrt for lyskbrok. Dt har vært n spcil oplvls for n lill drng fra "landt". Min sygpljrsk hd HANSI, og 10 dt r ikk bar nogt nogn har fortalt mig sidn. Jg blivr gansk nklt hlt nostalgisk når jg gnoplvr, hvordan jg skrabd rødt pulvr af murstnn i lgstun, for at hav nogt til at hav i grydn på min lgkammrats lill blikkomfur. Mn dt tog altså også 3 ugr md n brokopration dngang. I dag kommr man hjm samm dag! Min far havd n Fordvogn 1924 modl. Faktisk n smart n af slagsn, for dn kunn brugs md lad

6 Ford T 1924 En andn barsk oplvls står også som skårt ud i pap. Jg havd jo også gn vogn, nmlig n sæbkassvogn md pdaltræk. En dag røg kædn af. Mn dn bagatl kunn chaufførn vl slv klar! Mn AV, dt gik bar ikk. Fingrn kom i klmm mllm kædn og tandhjult. Dr var sikkrt n dr hyld højt, for Bøving, gårdns karl, kom farnd for at hjælp. Nåh, dt var da ikk nogt at tud for, han tog da bar t fast tag i pdaln og drjd til fingrn var fri! til daglig,og nmt ændrs til prsonvogn til fstlig ljlighdr, som åbn vogn md kalch som kunn slås op, når vjrt gjord dt nødvndigt. Ydrligr kunn dr knapps sidstykkr på, for varm i n bil var jo t ukndt bgrb dngang. Dn kalch kaldt jg for Værløstagt, for min mor var født dropp, og dt var mst, når vi skull til rund familifødslsdag dn blv riggt til. Ellrs sad min søstr Grth og jg på ladt. Min bror havd motorcykl, n som mang vill misund ham i dag, n Harly Davidson md sidvogn. Dn skull dog n gang imllm skubbs i gang af mig. Jg huskr ndnu tydligt dn dag jg ikk fik slubbt bagagbærrn som jg holdt fast i af bar bfippls, da dn satt i gang md t brøl. Mn jg fik da hud på knæn ign! I dag r dt jo ikk til at forstå for os hårdt ramt danskr, at n ung smdsvnd kunn anskaff sig sådan n drømmmaskin. Om han var udlært llr lig blvt klinsmdsvnd skal vær usagt. Dr r blvt opfundt nogl skattr og afgiftr sidn! SÅDAN! Er dr nogt at sig til at jg dn dag i dag har n skæv pgfingr? Storvaskn Storvaskn stod min to hjmmbond søstr Hdvig og Grth for, og bmærk, dt r faktisk kun n gnration sidn, n sådan tog n hl dag. Dt var bstmt ikk drs "livrt"!!dn forgik i bryggrst i grukdln. En grukdl r n stor indmurt kdl som skal fyrs op md brænd, tørv llr andt, og hl tidn holds vdlig. Indn vasktøjt blv hængt til tørr, blv dt skyllt og Min først vogn havd rugbrødsmotor. vrdt vd håndpumpn på gårdspladsn.på tørrsnorn hang dn så til sku for all. Mn så var dr jo lig t problm for n nysgrrig knægt som mig. Blandt all d almindligt kndt bklædningsstykkr, undrtøj og brystholdr og fars d "lang", - ordt "truss" blv vist først opfundt snr - og sngtøjt, hang dr nogl ca. 10 cm. Brd og ca cm. lang mærklig strimlr md n sjov slags syning. Hvad var dog dt for nogl ting

7 Slagtningrn Når n stakkls gris skull nd sit liv i sulkarrt, kom dr n slagtr ud fra byn. Dn udvalgt gris blv lagt op på n balj på gårdspladsn og skrg allrd i vildn sky som n stukkt gris, slv om dt ikk var skt ndnu. Hdvig og Grth i gang md storvaskn, som vard to dag. str? Jg spurgt naturligvis, mn fik kun kryptisk undvignd svar. I dag r d jo lig så synlig i t hvrt suprmarkd, nu hddr dt bar: "Stik lig ovr og hnt mor n pakk TAMPAX." Jg sprang så hurtigt som rmmr og tøj kunn hold ind i sovværlst md n dyn ovr hovdt. Mn jg vidst jo godt, at dn blv stukkt i halsn md t slagtrsværd og blodt blv samlt op i n spand. Når jg så vovd mig ud ign, sad min søstr Grth på n malkstol og rørt rundt i spandn md sin bar arm, så blodt blv blandt md byggryn. Og næst dag spist vi blodpøls!!! Lgkammratr Lgkamratr havd jg jo ikk dr vst for Mllmdigsvj. Var vidst lidt til uljlighd for min 10 år ældr søstr Grth i mit først lvår, har jg fåt fortalt, mn dt r sikkrt gansk vist. Når hun så sit snit til dt, trak hun barnvognn op ad n bakk, når familin var på bsøg t std, hvor dr var lidt mr bakkt nd hjmm i Spurvhøjs omgivlsr, og slap dn. Hun synts dt var n hrlig oplvls, når dn blv standst af n garagport for ndn af bakkn, JU HUH..., mn jg tror ikk jg har tagt skad, tagt skad, tagt skad... Da jg kunn stå på gn bn få år snr, og ymtd nogt om, at jg kdd mig, blv jg sat til at lug græs imllm stnn på gårdspladsn, så dt var sjældnt jg kdd mig. Og dn slags sættr jo også fantasin i sving, så da dt var kommt mig for ør, at Kina lå ovr på dn andn sid af jordn, Familin hyggr sig i havn md hundn Sjoffr. gik jg straks igang md at grav. Mn dr var så nogn, dr synts jg kunn gør mr gavn i markn md at hjælp pigrn md at lug ror, og da jg blv lidt ældr, kunn jg md glæd dltag i høstn. Vi havd to hst, to stor jydr, Max og Sjutti til at rækk stivvognn og Far lånt n kstra hst hos Søndrkær, når dt gjaldt om at trækk slvbindrn i høstn. Radio og grammofon Når min bror var hjmm, xprintrd han md t krystalapparat, som var dt først radioappa

8 Gårdspladsn st fra stuhust. Stnblægningn var ikk nogn fornøjls at lug. Til højr kostald og karlkammr og øvrst i længn halmloftt. rat jg stiftd bkndtskab md, da dt omsidr lykkds dn fingrsnild klinsmd at få dt til at virk. Nogt snr fik Johanns og pigrn fat i n gramofon, sådan n md håndsving og his- mastrsvoic højtalr, så blv dr liv i gadn llr gårdn. Jg synts dt var særlig sjovt, når dn gik nd i omdrjningr og blv hjulpt op md håndsvingt ign. Mn dt lydbilld r dr sikkrt mang dr kan husk. Lugtn af røg Min søstr Grths konfirmation som sådan sigr ikk min huskr nogt, bortst fra at kokkn, som var n af familins vnnr, kom ud på trappn og stak mig n plad. Mn hvilkn hrlig plad. Dt var hård Nougat.. Mn kort før blv d af familin dr var hjmm vækkt af lugtn af røg. Et glmt strygjrn var nær blvt skyld i ildbrand. Min far havd gjort sturn i stand til fstn. Blandt mgt andt taptsrt, hvilkt dn gang forgik 15 Min far på gårdspladsn md sin lskd høns. md mlklistr. Alt var jo sodt til, så om ign. Dt må hav vært bittrt! Jg har slv nu i mit voksn liv haft "fornøjlsn", som n julnisslysstag af træ var skyld i. Vi slap også hldigt, mn sikk t arbjd. Opdraglsn Opp på loftt i stuhust havd far n høvlbænk md tilhørnd værktøj. Dr tilbragt jg n dl af 16 min fritid da jg var blvt lidt ældr. Evnrn og lystn var nok nogt jg havd arvt fra min far. Dr gik jg igang md at snitt n bil md lad, og slap vist mgt godt fra dt. Mn forlygtrn voldt mig problmr. Når nødn r størst, så r hjælpn som bkndt nærmst. Jg fandt nogl halvrund træknappr nøjagtig i facon som forlygtrn var på bilr dngang i trdivrn. Jg vist dm naturligvis til min 10 år ældr søstr som snuppd dm fra mig og spænd ud for at sladr til min far, som stod ud vd stakkn. Ok - han havd jo haft børn læng, så hvad gjord han? Han så først stift og alvorligt på sladrhankn, så på ham "sndkrn" og puttd så "forlygtrn" i vstlommn. Jg så dm aldrig mr! Tyrkalvn Dn blv jg sndt ud på græsplænn mod Kttvj for at hnt hjm, mn dn havd vist hjmv til staldn, for dårligt havd jg fåt løsnt pløkkn før n vis hrr tog vd kalvn og dn ovrtog opgavn. Så nu var dt mig dr blv trukkt til stalds.

9 Sådan sr aljvognn ud i min rindring. Hldigvis fik jg mig frigjort fra pløkkn, indn vi var kommt rt langt ud i indkørslns grus. Dn kndt vjn. Aljvognn Vi havd n kassrt oval aljvogn stånd omm bag vd n af længrn. Eftr lang tids plagn fik jg ndlig lov til at gå igang md ophugningn af dn, hvilkt nok havd ovrgåt min 7-8 årig vnr, for slvom dn nok var blvt lidt frønnt, havd aln jrnbåndn nok sat grænsn. Mn dt var fra n hlt andn kant dn oplvls kom, som fik mig til at spring fra dn slvvalgt arbjdsplads. Dt vist sig nmlig, at n høn havd spcialisrt sig i at lægg sin æg nd gnnm spunshullt, måsk for at få lov til at bhold dm for slv, så vidst dn da, hvor dn havd dm! Pøj for n stank, dn rn gas- så jg sprang fra pladsn. Min søstr All hjalp jo til hjmm, indtil d bgyndt på drs uddannlsr, og i vid udstrækning også ftr. Hlga kom i boghandlrlær hos Gad på Valby Langgad og blv kort ftr tlfonistind. Bnth,dr var mr til dt huslig, kom på husholdningsskol, og ftr stillingr i hust blv hun husbstyrrind hos maskinmstr Bout på Valby Gasværk. Hdvig blv uddannt til syrsk og Grth fik kontoruddannls og blv bogholdrsk. En af sønnrn fra Valby Gasværk var militærflyvr og kom ngang imllm og hilst på os md kunstflyvning ovr gårdn. Jg var hundræd for at dt skull gå galt jo tættr han kom på jordn når han skull rtt maskinn op ftr at vær gåt i spind. Hvis nogn i min aldr, sådan omkring 1924 modllr, i sin tid undrd sig ovr diss bsøg fra 17 Min bror Johanns på sin motorcykl i 1929 md mig på bagsædt. ovn, har I altså nu langt om læng fåt forklaringn. Gårdns hund, n stor godmodig Sct. Brnhardshund var jg normalt god vnnr md, mn dn misforstod n dag min hjælpsomhd, da jg vill saml nogt af dns mad, som dn spildt fra sin skål, op ign. Dt blv jg hurtigt vænnt af md. En dag kom n prssfotograf fra Brlingsk Aftn på bsøg. Et forlængst hdngangn blad. Han var ud ftr nogl billdr til n julforsid og fik ovrtalt min mor og 18 min søstr Hdvig til at vær modllr, og jg blv sndt op i t træ md t havrng til fugln. Dt synts jg var mgt sjovt, udn dog at hav fortsat modlkarirn. Mn da avisn udkom, var dt da n skuffls at jg blv kaldt for Børg, og at undrtitln undr HUSDYRENES JUL lød: En tur md fotografn hos Amagrbøndrn Små plukrindringr... Indndørs WC fandts ikk på gårdn. Til dt små stod dr n pott undr sngn, llrs var dr dt

10 lill hus ud i gårdn i n af længrn md træk mn udn slip. Når dt var mørkt mått jg vær livvagt for min søstr Grth da vi til sidst vard nst hjmmbond. Nu r jg sikkr på, at du tænkr på papirt. Ja, dr var jo ingn grænsr for, hvad n gamml tlfonbog kunn brugs til dngang. Om sommrn hændt dt n gang imllm at Bøving spndrd n muslingis på Vigrslvallé, hvor iskaghust var samlingsstd. Vintraftnrn var hygglig. Min søstr og bror gik til nglskundrvisning og forskansd sig md lktirn i stun, og vi andr incl. Bøving samld os omkring spisbordt i køkknt, hvor ildn i komfurt lund og knitrd. Mor sad md sit sytøj far md billdskærri Bøving md sin hobby at mal på silkbogmærkr og jg md løvsavn llr linolumsnit. Dt var værdifuld aftnr. Dr blv jo også læst n dl. Tænk på, hvor mgt tid dr går nu md mr llr mindr værdiløst TV. Hvidovr Kulturarvskommun? I bgyndlsn af januar bragt dagsprssn notitsr om, at Kulturarvsstyrlsn og Fondn Ral- Dania havd valgt ti kommunr, som nu fik lov til at indgiv ansøgningr om at bliv kulturarvskom -mun. Udvælglsn skt på baggrund af ansøgningr fra 55 af landts snart 98 kommunr. Md mgt kort varsl udarbjdd vi i bgyndlsn af dcmbr månd vors kortfattd bud på, hvad vi grn vil, hvis vi kan bliv kulturarvskommun. Nu r vi så kommt blandt d ti, som skal skriv n gntlig ansøgning, som præcisrr ikk bar, hvad vi vil, mn også hvordan vi vil dt. Vi kommr i konkurrnc md mindr købstædr, n stor bykommun som Ålborg og stor landkommunr i udkantsdanmark. Tilbudt til d tr kommunr, som blivr valgt blandt d ti, r tilskud til konsulnthjælp. Sammn md konsulntrn skal vi udvikl og formulr mtodr til udpgning af Poul Svrrild og anvndls af d dl af dn bvaringsværdig kulturarv, som skal brugs som stratgisk lmnt i frmtidig kommunplanr. Mn hvad liggr dr bag all d mang fin ord om kulturarv og udviklingsstratgi og potntialr? Kulturarvsstyrlsn og Fondn RalDania offntliggjord i ftrårt 2005 n undrsøgls, som for først gang godtgør, hvad danskrn mnr om vors kulturarv, og i hvilkn grad d sættr pris på dn også hlt bogstavligt. Undrsøglsn vist for ksmpl, at dt stor flrtal af danskr grn btalr mr for t hus, som har n histori nd for ét, som ikk har n histori. I Hvidovr vd vi godt, at dn gammldags måd at udpg dn værdifuld kulturarv på ikk givr rt mgt til os. Dt pgd jg på i artikln i dtt blads nummr , som handld om tilstdværlsn af bvaringsværdig kulturmiljør i Hvidovr Kommun. Dér forudsagd jg også, at vi ikk skull rgn md nogn statslig 19 20

11 hjælp i dn sag, mn dt sidst kom til ndnu ngang at undrstrg, at spådomm skal man hold sig fra. Knap var tryksværtn på bladt tør, før Fondn RalDania og Kulturarvsstyrlsn mldt kulturarvskommunprojktt ud, og dt i n form, så vi faktisk har n fair chanc i Hvidovr for at stå stærkt i slutspurtn. I skrivnd stund r vi godt i gang md dn ndlig ansøgning, som vi har svar på dn 3. marts i år. Tilbag r så blot at kryds fingr. Kommnd arrangmntr og bgivnhdr 20. fbruar kl Lill Frihdn. Musumsinspktør Ptr Kristiansn fra Rosnborg Slot holdr fordrag om Rnæssancn. 13. marts kl Lill Frihdn. Gnralforsamling md ftrfølgnd filmforvisning. 30. april Historins Dag. Dr blivr arrangmntr flr stdr i Hvidovr, og d blivr nærmr annoncrt bl. a. i Hvidovr Avis. Kulturarvsstyrlsn har udmldt, at tmat r børns lg i historin, så tænk allrd nu på at hav børn og børnbørn parat til dagn. Kunstudstilling i Historins Hus 6. april afviklr Historins Hus frnisring på n kunstudstilling, som r skabt dirkt til Historins Hus af malr og grafikr Jo Møllr. Tidspunkt udmlds snr. I t usædvanligt samarbjdsprojkt tagr kunstnrn afsæt i lokalhistorin i n rækk collagr, hvortil Historins Hus har bidragt md information og matrialr. Dr vil snr bliv bragt ydrligr om udstillingn. 16. maj. Udflugt til og rundvisning på Rosnborg Slot. 27. august på Avdør Flyvplads. Aronautisk Dag. 24. sptmbr. Købnhavns Bfæstningsdag. Avdør Holm indgår som t af lmntrn i Hvidovr Kommuns arbjd md dn lokal kulturarv. Hr har vi Danmarks sidst klassisk industriområd i stor skala og fjrnt fra boligområdr dcmbr i Avdørljrn. Julmarkd. 22 Jo Møllr bor og arbjdr nu i Avdørljrn, mn han har også n fjrn fortid i Hvidovr.

12 Bstyrlsn for Hvidovr Lokalhistorisk Slskab 2005/06 Formand Ol Asbjørn Ptrsn Grnhusn 53 tlf mail: 2.suppl. Vagn Bachr Hvidovrgad 31B,1.tv tlf Rvisor Jns Chr. Nilsn Kløvrprisvj 26 tlf Næstfmd. Bnny Riisagr Østr Kvartrgad 11.st.tv. tlf mail: Rv.supl. Ing Larsn Brnrs Væng 7,.2.tv. tlf Kassrr Eigil Jørgnsn Hvidovrvj 98C tlf mail: Forrtningsudvalg : Ol Asbjørn Ptrsn, Bnny Riisagr, Eigil Jørgnsn Skrtær Dan Olsn Spurvhøjvj 17.st.tv. tlf mail: Rdaktør Pr E. Hansn Grnhusn 26 tlf mail: KB-mdl. Allan Frdskov Svndbjrgvj 1A,1.mf. tlf mail: Arrangmntsudvalg : Ol Asbjørn Ptrsn, Jtt Randal-Lund, Vagn Bachr PR. udvalg : Bnny Riisagr, Pr E. Hansn, Dan Olsn Lok.hist. udvalg : Pr E. Hansn, Jtt Randal-Lund, Bnny Riisagr Bladrdaktion : Poul Svrrild, Pr E.Hansn, Dan Olsn Poul Eriksn md søstr Hdvig. Bsøgt på Hvidovr Søbad r ikk md i rindringrn, mn læs i bladt rindringrn fra Spurvhøj. KB-mdl. Nils Ulsing Claus Ptrsns all 13.st.tv. tlf mail: 1.suppl. Jtt Randal-Lund Østr Kvartrgad 9. st.th. tlf mail: Ldrn af Historins Hus, Poul Svrrild dltagr i bstyrlssmødrn og i udvalgsarbjdr ftr nærmr aftal ISSN

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 4 dcmbr 2005 Indhold Fra Formandn s 3 Af Elln Anglbos rindringr s 4 Fordragt i novmbr s 20 Kommnd arrangmntr s 22

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale Skoltjnst Ryk undrvisningn ud på Ballrup Musum og lad børnn lg sig til læring. Kontakt: Sara Kvist sgk@balk.dk Undrvisningsmatrial Barn i Ballrup år 1900 I skol Lg og lgtøj Børn i arbjd Ballrup Musum www.ballrupmusum.dk

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012 Hovdgård kol og kolfritidordning onl traditi t l h å lædnin dag p kol g jov udk t d i dr llr o jrd flødkaram f g n af n a vi ho r dt 9. årg kilovi af a l d aff k n, hvo vi m orgnk rn til kol lig kao, m

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Beboeren. Rollemodel og lege-onkel. Velkommen indenfor. 20 boligafdelinger i KAB åbner dørene i forbindelse med en landsdækkende kampagne.

Beboeren. Rollemodel og lege-onkel. Velkommen indenfor. 20 boligafdelinger i KAB åbner dørene i forbindelse med en landsdækkende kampagne. Bborn August 2010 Vlkommn indnfor. 20 boligafdlingr i KAB åbnr dørn i forbindls md n landsdækknd kampagn. Tag md til t kvartr md båd landsby-idyl og vllykkd ny havnboligr. sid 2 sid 6-8 Rollmodl og lg-onkl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere