Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne."

Transkript

1 Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Epinion Capacent

2 Indhold 1 Indledning Baggrund og formål Karakteristik af respondenter Centrale konklusioner Forældres tilfredshed med nuværende madtilbud i vuggestuen Forældres holdning til et madtilbud i børnehaverne Forældres betalingsvillighed til at medfinansiere et madtilbud i kommunens børnehaver Holdning til madtilbud Tilfredshed med nuværende madtilbud i vuggestuen Holdning til madtilbud i kommunens børnehaver Betalingsvillighed Holdning til medfinansiering via vuggestuetaksten Størrelsen på betalingsvilligheden Begrundelser for ikke at ville medfinansiere Undersøgelsens metode...14

3 Indledning Baggrund og formål Den foreliggende rapport afdækker en undersøgelse af betalingsvilligheden blandt vuggestueforældre i Gladsaxe Kommune i forhold til etablering af et madtilbud til kommunens børnehavebørn. Undersøgelsen er gennemført af Epinion Capacent på vegne af Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune. Rapporten ligger i forlængelse af den undersøgelse af forældrenes holdning og betalingsvillighed til et kommunalt madtilbud til børnehavebørn, som Epinion gennemførte for Gladsaxe Kommune i efteråret Undersøgelsen blev gennemført blandt forældre til børn i børnehavetilbud og viste - for det første - en stor interesse for, at kommunen etablerer et madtilbud, og for det andet at forældrene også har en betydelig betalingsvilje i forhold til at betale for mad på dette sted. Takststigninger for vuggestuepladser kan indgå, som en del af finansieringsgrundlaget for en eventuel madordning for børnehavebørn. På den baggrund besluttede Børne- og Undervisningsudvalget, at Børne- og Kulturforvaltningen undersøger betalingsvilligheden hos vuggestueforældre inden indarbejdelsen i budgetforslaget 2008 (BUU, , Sag.102). Formålet med nærværende undersøgelse er: At afdække betalingsvilligheden blandt vuggestueforældre til at betale for et madtilbud til børnehavebørn Karakteristik af respondenter Undersøgelsen er foretaget blandt borgere i Gladsaxe kommune, der har et eller flere børn i kommunens vuggestuer. For deltagerne i undersøgelsen gælder det at: Flere kvinder end mænd har medvirket i undersøgelsen (67 % er kvinder og 33 % er mænd). Langt hovedparten af respondenterne er gift/samlevende (95 % har samlever og 5 % er enlige) Respondenterne fordeler sig aldersmæssigt relativt jævn på følgende tre alderskategorier: 38 % er år, 34 % er år og 28 % er 37 år over derover ).

4 74 % af deltagerne har en videregående uddannelse 1 som sit højeste uddannelsesniveau, mens 14 % henholdsvis 12 % har en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. Flest respondenter (45 %) har en samlet årlig husstandsindkomst på kr.. For 25 % er den mellem kr., mens den resterende andel af respondenterne fordeler sig med ca. 10 % for hver af de resterende af indkomstgrupper. Centrale konklusioner Undersøgelsen er baseret på i alt 481 telefoninterviews med målgruppen: forældre med børn i kommunens vuggestuer. Telefoninterviewene er gennemført i perioden d. 12. april 19. april Undersøgelsesforløbet har været præget af, at forældrene har været meget interesserede i og motiverede for at deltage i undersøgelsen. Det er samtidig oplevelsen, at forældrene gennemgående er både oplyste om og bevidste i forhold til emnet børn, mad og madtilbud. Det har bl.a. betydet stor lyst til at lade sig interviewe telefonisk. Nedenfor gennemgås de væsentligste konklusioner fra undersøgelsen. Konklusionerne er disponeret svarende til rapportens opbygning, så læseren kan få uddybet de mest interessante konklusioner i rapportens enkelte afsnit. Forældres tilfredshed med nuværende madtilbud i vuggestuen 88 % af forældrene er tilfredse med vuggestuens nuværende madtilbud. Nærmere analyse viser, at forældre i den laveste indkomstgruppe har tendens til at være mindre tilfredse end forældre i højere indkomstgrupper. Forældres holdning til et madtilbud i børnehaverne Undersøgelsen afdækker forældrenes holdning til et madtilbud i kommunes børnehaver. Holdningen er relativt entydig: 93 % af de forældre der har et barn i kommunens vuggestuer angiver, at de synes, at et madtilbud i børnehaven er en meget god eller en god idé. 2 % angiver, at det er en meget dårlig eller dårlig idé. 1 Ved videregående uddannelse er her inkluderet svarkategorierne kort videregående uddannelse, mellemlang videregående uddannelse, bachelor samt lang videregående uddannelse.

5 Forældres betalingsvillighed til at medfinansiere et madtilbud i kommunens børnehaver De overordnede konklusioner på denne del er: Der er en betydelig betalingsvillighed i forhold til et madtilbud i børnehaverne. Uanset pris til 400 kr. - vil 44 % af forældrene med et barn i en vuggestue i kommunen helt sikkert medfinansiere et madtilbud i børnehaverne. Betalingsvilligheden stiger i takt med, at merprisen for mad falder. Andelen af forældrene, der er villige til at betale 400 kr. om måneden er 44 %, mens 56 % er villige til at betale 300 kr. om måneden, 74 % er villige til at betale 200 kr. om måneden, og 82 % er villige til at betale 100 kr. mere pr. måned. 18 % er ikke villige til at tilkøbe det nye madtilbud uanset prisen. Vuggestueforældrenes villighed i forhold til at betale ekstra allerede i vuggestuetiden er stort set den samme som villigheden blandt forældre til børnehavebørn til at betale ekstra for mad mens børnene går i børnehave. Nærmere analyse viser samtidig, at villigheden til at betale for et madtilbud er markant højere blandt de forældregrupper der har et 2-årigt barn, de forældre der er tilfredse med vuggestuernes nuværende madtilbud samt de forældre, der mener, at et madtilbud er en god idé.

6 Holdning til madtilbud Rapporten er disponeret således, at der indledningsvist foretages en afdækning af forældrenes tilfredshedsniveau med det nuværende madtilbud i kommunens vuggestuer. Herefter afdækkes vuggestueforældrenes holdning til et kommunalt madtilbud i børnehaverne i Gladsaxe Kommune, samt deres villighed til at betale for et sådan tilbud. Betalingsvilligheden afdækkes ud fra forældres villighed til at acceptere en takstforhøjelse på vuggestuetilbuddet imod at modtage det konkrete madtilbud i børnehaverne. Endeligt afdækkes begrundelser for ikke at ville medfinansiere madtilbuddet. I rapporten vises hovedsageligt almindelige frekvensfordelinger, mens analyseresultater baseret på forskellige krydstabuleringer kun belyses tekstmæssigt. Tilfredshed med nuværende madtilbud i vuggestuen Afsnittet afdækker forældrenes tilfredshedsniveau med det nuværende mad-tilbud i kommunens vuggestuer. Det overordnede resultat er klart: 88 % af forældrene er tilfredse med vuggestuens madtilbud. Nuanceres svarfordelingen med indkomstoplysningerne for deltagerne, viser det sig, at forældre i den laveste indkomstgruppe er mindre tilfredse med vuggestuens madtilbud end forældre i højere indkomstgrupper (68 % angiver, at de er tilfredse i indkomstgruppen op til kr. imod en tilfredshedsprocent på ca. 90 % i de andre indkomstgrupper). Indledningsvis er forældrene blevet spurgt til deres tilfredshed med vugge-stuens madtilbud, jf. tabel 1. Tabel 1: Hvor tilfreds er du alt i alt med vuggestuens madtilbud? Procentandel Meget tilfreds 46 % (223) Tilfreds 42 % (202) Hverken tilfreds eller utilfreds 6 % (30) Utilfreds 4 % (17) Ved ikke 2 % (9) Total 100 % (481)

7 Tabellen viser, at 88 % af forældrene er tilfredse med det nuværende madtilbud i vuggestuen, kun 4 % er utilfredse og 6 % svarer hverken eller. På den baggrund kan det konkluderes, at vuggestueforældrene i kommunen generelt er godt tilfredse med vuggestuernes madtilbud. Holdning til madtilbud i kommunens børnehaver Forældrene med børn i kommunes vuggestuer blev i undersøgelsen bedt om at forholde sig til etableringen af et nyt madtilbud i kommunes børnehaver. Tabel 2 nedenfor viser forældrenes svarfordeling på dette spørgsmål. Tabel 2: Det diskuteres for øjeblikket i flere kommuner, hvorvidt børnehaver skal tilbyde børnene et frokostmåltid, mens børnene er i børnehaven. Er det efter din mening en god idé? Procentandel Meget god idé 60 % (291) God idé 33 % (157) Hverken god eller dårlig idé 4 % (17) Dårlig idé 2 % (12) Ved ikke / vil ikke svare 1 % (4) Total 100 % (481) Af tabellen fremgår det, at 93 % af forældrene mener, at et frokosttilbud for børn i børnehaven er en god idé. 2 % mener, at det er en dårlig idé mens 4 % hverken mener det er en god eller dårlig idé. Generelt afdækker undersøgelsesdelen altså, at forældre med børn i kommunens vuggestuer har en meget positiv holdning til et madtilbud til børn i kommunes børnehaver. Det er også en mere positiv indstilling til et madtilbud end den tidligere gennemførte undersøgelse viste. I den undersøgelse der blev gennemført i efteråret 2006 blandt forældre til børnehavebørn angav 85 % af forældrene, at de synes, det er en god eller meget god idé at børnehaver tilbyder børnene et frokostmåltid. Der kan være flere forklaringer på den målte holdningsforskel i de to forældregrupper. En mulig forklaring er, at vugge-

8 stueforældrene, der generelt er meget glade for det madtilbud deres børn får i vuggestuen finder det meget ønskeligt og naturligt, at dette tilbud fortsætter i børnehaven, mens forældre til børnehavebørn har vænnet sig til ordningen uden madtilbud. Betalingsvillighed Afsnittet angående vuggestueforældrenes betalingsvillighed for et madtilbud i børnehaven er delt op i tre delafsnit. I den første del afdækkes forældrenes generelle holdning til en medfinansiering af tilbuddet via en stigning i vuggestuetaksten. Herefter afdækkes forældrenes betalingsvillighed; hvor forældrene er blevet bedt om at tage stilling til konkrete takststigninger for at modtage denne ydelse på sigt. Det sidste delafsnit vil fokusere på de forældre der ikke ønsker at medfinansiere tilbuddet og afdækker deres begrundelser for dette valg. Holdning til medfinansiering via vuggestuetaksten Forældrene blev bedt om at vurdere, hvorvidt de vil acceptere en stigning i vuggestuetaksten for herved at være med til at medfinansiere et madtilbud til kommunens børnehavebørn hvilket på sigt også vil komme deres egne børn til gode, når de skal i børnehave. Konklusionen på denne del er: Holdningen til at acceptere en takststigning mod at ens eget barn på sigt vil nyde gavn af et madtilbud i børnehaven er overvejende positiv. 78 % angiver, at de vil være villige til at acceptere en takststigning. 17 % angiver at de ikke ville acceptere en sådan stigning Yderligere analyse viser, at 13 % af de forældre der anser tilbuddet som en god idé ikke vil være med til at finansiere det. Forældrenes svarfordeling kan ses i nedenstående tabel 3.

9 Tabel 3: Vil du acceptere en stigning i forældrebetalingen for dit barns vuggestueplads for at være med til at finansiere et kommunalt madtilbud til kommunens børnehavebørn, som dit barn også vil modtage, når det selv kommer i børnehave? Procentandel Ja, helt sikkert 48 % (229) Ja, sandsynligvis 30 % (143) Måske / måske ikke 5 % (25) Sandsynligvis ikke 7 % (33) Helt sikkert ikke 10 % (47) Ved ikke 1 % (4) Total 100 % (481) Som tabellen viser, angiver 78 % af forældrene at de helt sikkert eller sandsynligvis vil acceptere en takststigning for at finansiere madtilbuddet i børnehaverne. 17 % angiver, at de sandsynligvis ikke eller helt sikkert ikke vil acceptere en takststigning, mens 5 % angiver, at de måske / måske ikke vil acceptere en stigning. De forældre der svarer, at de sandsynligvis ikke eller helt sikkert ikke vil acceptere stigningen, tenderer til at være: Forældre til et barn der er mindre end 1 år (26 % af forældre med et barn under 1 år angiver et af disse to svar imod 13 % af forældre med et barn på mere end 2 år). Forældre der på nuværende tidspunkt er utilfredse med vuggestuernes madordning (41 % af forældre der er utilfredse angiver et af disse to svar imod 15 % der på nuværende tidspunkt er tilfredse). Overraskende nok, har hverken forældrenes uddannelses- eller indkomstniveau nogen betydning for forældrenes generelle accept af en stigning i forældrebetalingen. Yderligere analyse viser, at der blandt de forældre der angiver at madtilbuddet er en god idé, er 13 %, der ikke vil acceptere en stigning i forældrebetalingen.

10 Størrelsen på betalingsvilligheden De overordnede konklusioner er: Der er en betydelig betalingsvillighed i forhold til et madtilbud i børnehaverne. Uanset pris til 400 kr. - vil 44 % af forældrene med et barn i en vuggestue i kommunen helt sikkert medfinansiere et madtilbud i børnehaverne. Betalingsvilligheden stiger i takt med, at merprisen for mad falder. Andelen af forældrene, er villige til at betale 400 kr. om måneden er 44 %, mens 56 % er villige til at betale 300 kr. om måneden, 74 % er villige til at betale 200 kr. om måneden, og 82 % er villige til at betale 100 kr. mere pr. måned. 18 % er ikke villige til at tilkøbe det nye madtilbud uanset prisen. Vuggestueforældrenes villighed i forhold til at betale ekstra allerede i vuggestuetiden er stort set den samme som villigheden blandt forældre til børnehavebørn til at betale ekstra for mad mens børnene går i børnehave. For at undersøge vuggestueforældrenes villighed til at betale for et kommunalt madtilbud til børnehavebørnene, er de blevet bedt om at vælge mellem det eksisterende pasningstilbud til kr. om måneden hvor madordningen ophører, når barnet kommer i børnehave og et nyt tilbud, hvor børnene også vil få et måltid i børnehaven. Forældrene er blevet bedt om, at vælge mellem de to tilbud, hvis det nye pasningstilbud inkl. frokost koster hhv. 400, 300, 200 eller 100 kr. mere om måneden. Figur 1 nedenfor illustrerer svarfordelingen over forældrenes betalingsvillighed.

11 Figur 1: Hvad vil du vælge, hvis du kan vælge mellem det eksisterende pasningstilbud til kr. om måneden hvor madordningen ophører, når barnet kommer i børnehave og et nyt tilbud, hvor børnene også vil få et måltid i børnehaven, hvis det nye tilbud vil koste i alt 2.575/2.475/2.375/2.275 kr. om måneden mens barnet går i vuggestue. Dvs. hvis den prismæssige forskel er hhv. 400/300/200/100 kr. i forhold til i dag. Procentandel forældre der vil vælge pasningsordning med madtilbud til en given pris 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 400 kr. 300 kr. 200 kr. 100 kr. Vil helt sikkert vælge det nye tilbud Som figuren illustrerer stiger andelen af forældre, der vil vælge en pasningsordning med madtilbud i takt med at takststigningen falder. Således vil 44 % af forældrene være villige til at betale 400 kr. om måneden, 56 % er villige til at betale 300 kr. om måneden, 74 % er villige til at betale 200 kr. om måneden, mens 82 % er villige til at betale 100 kr. mere pr. måned for at opnå denne ydelse på sigt. 18 % er således ikke villige til at vælge det nye madtilbud uanset prisen. Dette stemmer dog godt overens med tabel 3 s afdækning af forældrenes generelle accept af en stigning af forældrebetalingen, hvor 17 % af forældrene svarede at de sandsynligvis ikke eller helt sikkert ikke ville acceptere en stigning. Vuggestueforældrenes villighed i forhold til at betale ekstra allerede i vuggestuetiden er stort set den samme som villigheden blandt forældre til børnehavebørn til at betale ekstra for mad mens børnene går i børnehave. Undersøgelsen fra efteråret 2006 viste således også, at ca. halvdelen af forældrene er villige til at betale ekstra 400 kr. om måneden og 55 % er villige til at betale 300 kr. ekstra pr. måned. Det fremgår af figuren, at det er imellem takststigningen på 300 og 200 kr., at procentandelen af forældre der helt sikkert vil vælge det nye tilbud stiger mest markant. Andelen af betalingsvillige forældre stiger således med 18 % mod stigninger mellem 400 kr. til 300 kr., og mellem 200 til 100 kr. på henholdsvis 12 % og 8 %.

12 Nærmere analyse viser samtidig, at der imellem forældre til hhv. 1-årige og 2-årige børn er forskel på villigheden til at betale et større beløb (400 eller 300 kr.) til medfinansiering af et frokosttilbud for børnehavebørn. Betalingsvilligheden er højest blandt forældre til 2- årige. Således angiver 58 % af forældre til 2-årige at de er villige til at bruge 400 kr. ekstra, og 73 % inden for samme forældregruppe er villige til at betale 300 kr. ekstra. For forældre til 1-årige er andelen imidlertid noget lavere (hhv. 45 % og 63 %). Analysen peger dermed på det forhold, at jo tættere ens børn er på at opnå den kommende ydelse, jo større betalingsvillighed har man som forældre. Analysen viser dog samtidig, at selvom ens børn ikke er på nippet til at skulle i børnehave har forældrene en betydelig betalingsvillighed 2. Yderligere analyser af forældrenes betalingsvillighed viser, at jo mere tilfreds man er med vuggestuens nuværende madtilbud, jo mere er man villig til at betale for at medfinansiere et tilsvarende tilbud i børnehaven. Derudover er villigheden til at medfinansiere tilbuddet også markant højere blandt forældre, der mener, at tilbuddet er en meget god eller en god idé. Forældrenes betalingsvillighed er ligeledes afhængig af husstandens indkomstniveau. På en interessant måde vel at mærke. Således viser analysen, at det primært er husstande med en årsindkomst mellem kr kr., der er villige til at betale mest for at få denne ydelse på sigt. Forældre i både den laveste indkomstgruppe (op til kr.) og den højeste ( kr. eller derover) angiver i mindre grad end middelgrupperne at de er villige til at betale de største beløb for medfinansiering af tilbuddet. 2 Analyseresultater for forældre til børn under 1 år er ikke medtaget i denne sammenligning, da denne gruppe kun består af 27 personer.

13 Begrundelser for ikke at ville medfinansiere Selvom undersøgelsen primært afdækker en positiv holdning blandt vuggestueforældrene til at ville medfinansiere et madtilbud for børn i kommunens børnehaver, angiver 17 % af de adspurgte (80 personer), at de sandsynligvis ikke eller helt sikkert ikke vil acceptere en stigning i vuggestuetaksten for at opnå en fremtidig ydelse når deres børn når børnehavestadiet. De primære begrundelser, som disse forældre angiver for deres valg kan grupperes og udtrykkes i nedenstående udsagn: Kan ikke lide den indirekte betalingsform brugerbetaling skal være direkte! (angivet af 15 forældre) Forkert tidspunkt at indbetale til den slags vil gerne betale når ens barn går i børnehaven, men ikke mens det går i vuggestue der i forvejen er dyrere end en børnehaveplads (angivet af 19 forældre) Vuggestuen er dyr nok i forvejen! (angivet af 18 forældre) Vil hellere lave mad selv (angivet af 14 forældre) Begrundelserne refererer til hhv. indholdet af tilbuddet (holdning til at lave mad & prisniveauet) og selve betalingsformen (holdning til den indirekte betalingsform). Blandt de 17 % af forældrene, der forholder sig skeptisk til en stigning i vuggestuetaksten mod at opnå en fremtidig ydelse når deres børn når børnehavestadiet, er det således en modvilje over for både indholdet og formen af madtilbuddet, der ligger til grund for deres manglende betalingsvillighed.

14 Undersøgelsens metode Undersøgelsen er baseret på 481 telefoninterviews. Telefoninterviewene er foretaget med repræsentativt udvalgte forældre med børn i vuggestuer i Gladsaxe Kommune. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra d. 12. april til 19. april Telefoninterviewene er gennemført som CATI-interview. CATI står for Computer Assisted Telephone Interviewing. Dette betyder, at interviewerne guides igennem spørgeskemaet og registrerer svarene ved hjælp af en computerterminal. Der gennemføres op til fem genopringninger, hvis der ikke opnås kontakt ved første opringning. Telefonnumre på husstande, som der ikke opnås kontakt med, forbliver i databasen og vil blive interviewet på et senere tidspunkt. På denne måde bliver også de husstande repræsenteret, som er vanskelige at komme i kontakt med. Interviewarbejdet udføres af Epinion Capacents i alt 175 CATI-interviewere. Interviewerne vejledes og overvåges dagligt af et team af supervisorer, som står i direkte forbindelse med den ansvarlige konsulent. I rapporten vises hovedsageligt almindelige frekvensfordelinger, mens analyseresultater baseret på forskellige krydstabuleringer tests kun belyses tekstmæssigt.

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Regeringens kvalitetsform

Regeringens kvalitetsform DR Regeringens kvalitetsform Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens

Læs mere

Danmarks første kvindelige statsminister

Danmarks første kvindelige statsminister DR Danmarks første kvindelige statsminister Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Danskernes holdninger til aktiv dødshjælp

Danskernes holdninger til aktiv dødshjælp DR Danskernes holdninger til Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 Tabeller med køn...3 2 Tabeller med alder...6 3 Tabeller med stemmeafgivelse ved kommende folketingsvalg...9 4 Tabeller

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Forbrugerrådet Tog til tiden

Forbrugerrådet Tog til tiden Trafikudvalget B 35 - Bilag 4 Offentligt Forbrugerrådet Tog til tiden Rapport - Epinion A/S 30. august 2005 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14 DR - Velfærdsforløb 21. november 2005 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning...4 3 Resultater... 5 3.1 Skal efterlønnen bevares?...5 3.2 Tror befolkningen

Læs mere

DR Kommunalvalg 2005

DR Kommunalvalg 2005 DR Kommunalvalg Århus, Odense, Vejle og København 13. november Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Indledning...3 2 Politiske r... 4 2.1 København...4 2.2 Århus...5 2.3 Odense...6 2.4 Vejle...7

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne DR Nyheder Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne Rapport - Epinion A/S 27. januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Borgernes holdning...5 4 Kryds

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Irak-konflikten. Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006

Irak-konflikten. Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 DR Irak-konflikten Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 Tabeller med køn...3 2 Tabeller med alder...4 3 Tabeller med stemmeafgivelse ved kommende folketingsvalg...5 4 Tabeller med

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Black Friday

Penge- og Pensionspanelet Black Friday Penge- og Pensionspanelet Black Friday 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen Penge- og Pensionspanelet Økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Bredalsparkens børnehave

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Bredalsparkens børnehave FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Bredalsparkens børnehave 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Ærtebjerg

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Ærtebjerg FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Ærtebjerg 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen Socialistisk Folkeparti Danskerne og efterlønnen Rapport - Epinion A/S 30 March 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...5 2 Baggrund...6 2.1 Indledning...6 3 Overordnede resultater...7 4 Baggrundsanalyser...8

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Baunevangen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Baunevangen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Baunevangen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Vuggestuen Manegen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Vuggestuen Manegen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Vuggestuen Manegen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje Syd

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje Syd FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dagpleje Syd 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en læsevejledning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Humlebien

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Humlebien FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Humlebien 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Trekløveren

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Trekløveren FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Trekløveren 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tinsoldaten

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tinsoldaten FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Tinsoldaten 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Cirklen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Willer

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Willer FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Willer 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cassiopeia

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cassiopeia FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Cassiopeia 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Mælkebøtten

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Mælkebøtten FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Mælkebøtten 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Rosenhøj

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Rosenhøj FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Rosenhøj 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Enghøj

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Enghøj FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Enghøj 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Strandhuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Strandhuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Strandhuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Egevolden

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Egevolden FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Egevolden 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje NordMidt

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje NordMidt FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dagpleje NordMidt 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tryllestien

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tryllestien FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Tryllestien 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

RUNDSPØRGE BLANDT ÆLDRECHEFER

RUNDSPØRGE BLANDT ÆLDRECHEFER FOA 30. september 2009 12068 RESULTATER RUNDSPØRGE BLANDT ÆLDRECHEFER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Undersøgelsens metode 5 4. Tidsregistrering 6 2 1. KORT OM CAPACENT

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kernehuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kernehuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Kernehuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Brostykkevej 23

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Brostykkevej 23 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehavehuset Brostykkevej 23 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Kastanjehuset-Solgården

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Kastanjehuset-Solgården FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kastanjehuset-Solgården 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Lodsvej 64

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Lodsvej 64 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehavehuset Lodsvej 64 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kirsebærhuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kirsebærhuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Kirsebærhuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o b r o v e j e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Hobrovejens SFO baseret

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s s e n t o f t S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Assentoft SFO baseret på i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E M u n k h o l m s k o l e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Munkholmskolens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F å r u p S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Fårup SFO baseret på i alt 50 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Vedbyholm

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Vedbyholm FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Vedbyholm 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E T i r s d a l e n s S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E K r i s t r u p S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E N ø r r e v a n g s s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E M u n k h o l m s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E R i s m ø l l e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s s e n t o f t s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E Ø s t e r v a n g s s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H a v n d a l S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F å r u p S k o l e & B ø r n e b y R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

holdninger til svømning.

holdninger til svømning. Rapport Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning. Epinion Capacent for Dansk Svømmeunion April 2007 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion...4 1.1 Resumé...4 1.2

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o r n b æ k S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F i r k l ø v e r s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Sydvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Sydvest baseret på i alt 416 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o b r o v e j e n s S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 20. august 2014 SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.2. Baggrund... 3 Kort om undersøgelsens metode... 4 2. Hovedkonklusioner...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner 2005 Metodebeskrivelse Udarb. UKL/SPO Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E O u s t M ø l l e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE 1 INDHOLD 01 Introduktion 02 Læsevejledning 03 Samlede resultater 04 Resultater på tværs 05 Prioriteringskort 06 Metode 2 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B l i c h e r s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E G r ø n h ø j s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E K o r s h ø j s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E V e s t e r b a k k e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s f e r g S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E L a n g å S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B j e r r e g r a v S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E D a g t i l b u d S y d ø s t R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for dagtilbud Sydøst baseret

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere