Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008"

Transkript

1 Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning sendes til: Ellen Pedersen Projektkonsulent Sekretariatet for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø Jægergården Værkmestergade Århus C E-post: Telefon: eller Ea Nielsen Sekretariatschef Sekretariatet for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø Jægergården Værkmestergade Århus C E-post: Telefon:

2 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger: Sundhedsfremmecentret Samsø Kommune 1.2 Eventuelle samarbejdspartnere: Projektet ligger i Sundhedsfremmecentret Samsø Kommune. Det er en del af projektet at fremme samarbejdet mellem alle de professionelle, der har arbejder for og med målgrupperne. 1.3 Projektansvarlig: Afdelingsleder Nanna Salicath 1.4 Kontaktperson: Afdelingsleder Nanna Salicath Tlf Økonomiansvarlig: Afdelingsleder Nanna Salicath 1.6 Revisor: Samsø Kommunes revision Deloitte 1.7 Betalingsforbindelse: Jyske bank : SE-nr. eller CVR Nr.: Projektudgifter, der søges om: Kr I hvilket tidsrum forventes projektet at blive gennemført? I år 2008 Ved bevilling afholdes startseminar med følgegruppe og samtlige interessenter. Forventet i uge Dernæst påbegyndes visitation til første deltagerhold, som kan starte i uge Det forventes at gennemføre minimum 2 hold i 2008 ligesom disse evalueres i Idet sidste spørgeskema udfyldes et halvt år efter afslutning vil der foreligge rapport ved udgangen af 2008, med supplement efter ca. et halvt år med opsamling af resultater 1 Der er budgetlagt ud fra en optimal gennemførelse af projektet. Såfremt LBR vælger at midler til Samsø skal ligge indenfor de båndlagte midler kr , vil projektet blive tilpasset disse økonomiske forhold. Se også note 6 Side 2 af 11

3 1.11 Er der søgt eller modtaget støtte til projektet fra andre puljer? Nej. Men det bliver en del af projektet at arbejde med hvordan de dele, der med fordel kan omsættes til ordinær drift kan finansieres. 2. PROJEKTBESKRIVELSE 2.1 Projektnavn: Nøglen Dette er foreløbigt navn, senest på startseminaret skal findes det gode navn til selve aktiviteten for de sygemeldte borgere. 2.2 Formål med projektet: Projekt Nøglen: Udvikling af et arbejdsevne-fastholdende og arbejdsevne forbedrende tilbud til sygedagpengemodtagere og ledige med helbredsmæssige gener og svag tilknytning til arbejdsmarkedet. 2 Der er ansøges LBR om midler til gennemførelse af et projekt, som skal sikre udvikling og fundraising af et sundhedsfremme tilbud med det formål at sikre marginaliserede målgruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er særlig fokus på om der kan identificeres best practice tiltag der kan fastholde personkredsen på arbejdsmarkedet så sygemelding kan forebygges Denne ansøgning gælder for midlerne fra 2007 og 2008 til gennemførelse af aktiviteten og evaluering af denne, med det formål at identificere hvilke elementer, der med fordel kan overgå til ordinær drift. I projektskitsen antager vi at dette kan nås i løbet af Indsatsen i projektet er treleddet 1) En primær forebyggende indsats således at ledige med helbredsmæssige gener og svag tilknytning til arbejdsmarkedet ikke bliver sygemeldte efter kort tid i arbejde 2) En sekundær forebyggende indsats for at hindre at nye sygemeldte bliver langvarigt syge 3) En tertiær forebyggende indsats for at give et tilbud til langvarigt sygemeldte, for at hindre at der støder yderligere komplikationer til Der vil i projektperioden gennemføres aktiviteter for målgruppe 2 og 3 med det yderligere formål at identificere tiltag for målgruppe Baggrund for projektet: 2 Projektet vil inddrage anbefalinger fra Ph.d afhandlingen Sygefravær. Deskriptive studier og forebyggende interventioner af læge Birgit Drews, Århus Universitet 2006 Side 3 af 11

4 Samsø beskrives i Region Midtjyllands sundhedsprofil, som en kommune, der har særligt behov for en sundhedsfremme indsats. Sygedagpengeområdet er forholdsmæssigt stort på Jobcenter Århus- Samsø, der er oktober 2007: 77 sygedagpengesager mod kun 25 kontanthjælpssager og 16 fuldt længerevarende ledige dagpengemodtagere og 20 længerevarende ledige på supplerende dagpenge 3 Hvor den gennemsnitlige ledighed er faldende er den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb støt stigende, varigheden er gennemsnitligt september 2007 på hele 23 uger mod kun 21 uger i 2006, der er især store omkostninger til forlængelser efter sygedagpengelovens 22 / 27 (hhv. gammel og ny lov). Jobcenter Århus-Samsø beskriver blandt andet at de ser en tendens til at personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet pendler mellem dagpenge- og sygedagpengesystemet. Disse personer er i risiko for at overgå til kontanthjælpsområdet matchgruppe 4 og 5 og således øge afstanden til det ordinære arbejdsmarked Der er på Samsø ikke etablerede afklarings- og revalideringstilbud for målgruppen, tilbud fra grænsekommuner kan kun sjældent anvendes pga. lang transporttid 2-2½ time hver vej. I Jobcenter Århus- Samsø er ansat 4 kommunale sagsbehandlere samt en leder og to statslige medarbejdere. De har tilkendegivet behov for at henvise personer, som vil profitere af et aktivt forløb, men som endnu ikke kan visiteres til arbejdsprøvning enten på straksaktiveringstilbuddet Grøn Ø eller i private virksomheder. Den aktive tilknytning kan således være fra et minimum med eksempelvis tre timer om ugen og op til deltagelse i aktivitet i alle ugens dage. Vi har kendskab til afklaringstilbud fra såvel Århus kommune som fra mange af landets øvrige kommuner, en del af projektets er at hente erfaringer om best practice herfra. 2.4 Målgruppe/målgrupper: Jf. ovenstående om indsatsen kan identificeres følgende målgrupper: 1) Nye sygemeldte for at forebygge længerevarende sygeforløb. Det vil være de personer, som vil visiteres til kategori 2, risiko for tab af arbejdsevne 2) Langvarigt sygemeldte 3) Ledige med helbredsmæssige gener og svag tilknytning til arbejdsmarkedet (match 3-4-5) Målgruppen er personer inden for Jobcentrets eksisterende målgrupper. Personkredsen kendetegnes ved typisk at have været 6 måneder i nuværende målgruppe. Nye syge hører ikke herunder, her vil 3 Tallene er på manuel optælling i november der kan være arbejdstimer i sæsonen som forrykker tallene, så der er tale om færre personer med reel langtidsledighed Side 4 af 11

5 det være en del af projektet systematisk at få anført, hvad der har ført til sygemeldingen og hvor lang tid lidelsen har stået på. 4 Gruppen vil være kendetegnet af en eller flere af følgende barrierer: Psykiske problemer med og uden diagnose Kan have svært ved at se sig selv relatere til arbejdsmarkedet, og eventuelt oplevelse af isolation Diffuse problemer med bevægeapparatet Overvægt Dårlig økonomi Manglende motion / dårlig kondi Rygning Alkoholproblemer Stress ift. for meget / eller intet arbejde Krisereaktioner på sygdom Smertehåndtering 2.5 Indhold og metode: Projektet vil starte med at beskrive detaljerne i metoden i det aktive tilbud. Som ovenfor nævnt vil vi indhente informationer fra andre tilbud i landets kommuner. 5 Projektskitse Projektet skal have tilbud, som berører følgende livsstilsfaktorer: Kost Rygning Alkohol Motion Økonomi Samt følgende problemområder, der fører til længerevarende sygemeldinger: Stress/depression Diffuse smerter De professionelle medarbejdere, som knyttes til løsningen af opgaven er: Projektleder med vejledningserfaring / Coach Lægekonsulent Fysioterapeut (lønnet via ordinær drift) Ergoterapeut (lønnet via ordinær drift) Diætist (lønnet via ordinær drift) Psykolog A-kasse / Fagforening Socialrådgiver (lønnet via ordinær drift) Desuden økonomisk rådgiver / revisor Andre efter behov 4 Jf. note 1. 5 Jf. note 1 vil der indhentes systematisk viden om deltagerne til brug for opsamling til videre drift med udgangspunkt i anbefalinger herfra Side 5 af 11

6 Jobcentrets medarbejdere indgår som ressourcepersoner i forhold til afklaring af konkrete problemstillinger idet den normale sygedagpengeopfølgning foregår sideløbende. Det vil dog oplagt være sådan at opfølgningen kan være anderledes end det, der er mulighed for i dag. Projektleder er den gennemgående person, der er i stand til såvel at tilrettelægge og gennemføre gruppeforløb som at føre individuelle samtaler. Projektlederen sammenfatter de forskellige individuelle behov med de professionelle tilbud og tilrettelægger et ugeskema og månedsskema med faste tilbagevendende aktiviteter. Den enkelte deltager er til stede til de aktiviteter, som vedkommende er visiteret til. Deltagerforløbet starter med en fælles introduktion. Målet er at deltagerne kommer tættere på personlig afklaring af arbejdsevne og detaljeret jobplan med beskrivelse af konkrete realistiske tiltag. Samarbejdet med egen læge er centralt i denne afklaring. Det er centralt at deltagerne oplever at de har ansvar for planen, men også at de ikke står alene med den eller med situationen at være sygemeldt. Denne del forventes at kunne bedre livskvaliteten. Når deltagere er klar til arbejdsprøvning, delvis eller hel raskmelding vil der være mulighed for fortsat tilknytning til projektet for at fastholde positiv ændring, eksempelvis ved deltagelse i motion og samtaler med coach. Det er afgørende at projektdeltagelse afkorter sygeperioden og/eller perioden til endelig afklaring af videre forløb, at det sikrer tilknytning til arbejdsmarkedet og ikke forhaler en raskmelding / afklaring til revalidering mv. Efter en kort etableringsfase vil vi kunne starte pilotprojekt for op til 12 deltagere, som vil deltage på forløbet i forhold til en individuel tilrettelagt plan. Visitationen hertil koordineres og ledes af projektleder og der samarbejdes med sagsbehandler og lægekonsulent / egen læge. Efter konkret behov deltager psykolog, fysioterapeut, diætist m.v. i visitationen. Sygedagpengesagsbehandler og lægekonsulent er de centrale personer i denne fase. Undervejs skal der kunne foretages justering i det fælles forløb, at der løbende følges op ift. den enkelte deltager er en selvfølge. Før og efter pilotprojektet udfylder deltagerne spørgeskemaer og disse bearbejdelses og anvendes i planlægning af næste forløb. Når dette gennemføres er der også mulighed for justering. Målet er at identificere tiltag ikke at gennemføre forløbene på en bestemt måde. Forløb ventes at vare i alt 12 uger og der kan være løbende indtag. Ved løbende indtag skal projektets interesser vægtes højt således at en ny person i målgruppen kan afvises og der vil ske almindelig opfølgning og tilbud, hvis projektleder og to professionelle hjælpere Side 6 af 11

7 skønner at det decideret vil være til ugunst for de deltagere, der allerede er visiteret. Efter to deltagerforløb afholdes slutseminar med alle samarbejdspartnere, som er i professionel kontakt med målgruppen. Undervejs i forløbet med følgegruppe og i de almindelige mødesammenhænge mellem parterne er der drøftelser af hvordan hvilke elementer kan overgå til ordinær drift. Det bliver projektleder, som skal stå for de formelle programsatte drøftelser, men alle involverede ansatte i Samsø Kommune har interesse i og er ansvarlige for implementering. Opsamling af de efterfølgende spørgeskemaer ved tre måneder og ½ år ventes at blive milepæle i disse drøftelser 2.6 Tidsplan: Februar December 2008 Februar - Marts: Afklaring af metode, startseminar og visitation af deltagere April Juni: Gennemføres første deltagerhold og der evalueres på resultater. Første delrapport udarbejdes, der er især fokus på deltagernes selvvurderede helbred og deres meldinger på hvornår de venter delvis eller helt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. August Oktober: Andet deltagerhold gennemføres Oktober December: Evaluering af alle resultater, slutseminar afholdes og afslutningsrapport udarbejdes Marts 2008: Der indhentes spøgeskemaet ½ år efter afslutning og opfølgningsrapport afleveres 2.7 Effekt og resultatmål: Succeskriterier: Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb mindskes, koordinering og samarbejde mellem centrale aktører sættes i system, den almene sundhed bedres og livskvaliteten øges. Effekten af indsatsen forventes på kort sigt at være færre langvarige sygemeldinger, en kortere gennemsnitlig varighed af kommunens sygedagpengeforløb samt kortere gennemsnitlig varighed af ledighed (færre langtidsledige / kortere ledighedsforløb). På lang sigt er målet at flere marginaliseringstruede bliver fuldt selvforsørgende og får stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. 6 Idet Samsø er en lille population med et tæt arbejdsmarked, hvor bogstavelig talt alle kender alle, er der mulighed for hurtig og effektiv gennemslagskraft for anvendbare metoder. Der har i Arbejdsmarkedsafdelingen i Samsø Kommune været tiltag til forebyggelse på arbejdspladserne, der blev indsamlet data og teoretiseret over meto- 6 Målingen foregår som beskrevet under 3.2 på Jobcentrets resultatopfølgning Side 7 af 11

8 der, men projektet kom aldrig rigtig i drift. Der er derfor fokus på implementeringen af resultaterne i herværende projekt. Med baggrund i Sundhedsprofilen har borgere på Samsø det dårligste selvvurderede helbred i regionen, målt ift. kroniske lidelser..utallige undersøgelser viser at personer med ringe selvvurderet helbred (kronisk sygdom) har en mere usund levevis, idet de ryger mere, har større alkoholforbrug, bevæger sig mindre og har problemer med overvægt. Der kan ikke automatisk sluttes til at personer i arbejde har et bedre selvvurderet helbred, men de er dog i arbejde. Vi har en tese om at marginaliserede borgere, som opnår tættere tilknytning til arbejdsmarkedet vil give besparelser på sundhedsområdet. Vi vil måle på netop det bløde punkt selvvurderet helbred ligesom der f.eks. vil blive målt blodtryk, men vi vil formentlig ikke kunne dokumentere fald i sundhedsudgifterne blot på denne baggrund. 2.8 Forankring og fremtidsperspektiv: Projektet skal have en følgegruppe forventet bestående af projektledelsen, LO-repræsentant (Hans Schmidt 3F), en arbejdsgiverepræsentant (Jan Dufresne, Samsø konservesfabrik og/eller Susanne Beck, hjemmeplejen), Udviklingskontoret (Mette Løkke), en repræsentant fra de praktiserende læger, Jobcenter Århus-Samsø (Kommune: Gudrun Fransen, stat:?) Alice Steenor, driftsdirektør Samsø kommune eller Einer Madsen Social- og kulturudvalgsformand. Idet Samsø Kommune har fokus på forebyggelse ligger projektet i Sundhedsfremmecentret, som er ny aktivitet. Der er dermed indbygget en garanti for forankring af de tiltag, som vil vise at have effekt på sundhedsfremme og fastere tilknytning til arbejdsmarkedet. Sundhedsfremmecenteret i Samsø Kommune er således i dialog med virksomheder og fagforeninger om forebyggelsestiltag på virksomheder via Forebyggelsesfonden. Med dette projekt ønskes afprøvet metoder til at identificere forebyggelsestiltag. Ligeledes ønskes afprøvet en systematik for tidlig visitation og afklaring af tiltag for sygemeldte borgere med risiko for tab af arbejdsevne. Såfremt projektet kan pege på tiltag, der kan betyde hurtigere og sikrere tilbagevenden til arbejdsmarkedet vil disse søges etableret i daglig drift. Sundhedsfremmecentret er et fokusområde i Samsø kommune ved kommende budgetlægning (2009). Her skal bl.a. centerets fremtidige indhold og økonomi besluttes. Resultaterne fra Nøglen vil indgå i dette. Sundhedsfremmecentret og Jobcenter Århus-Samsø har mange snitflader og et godt samarbejde. Denne ansøgning er udtryk for dette, idet den er udarbejdet i tæt dialog. 2.9 Formidling: Side 8 af 11

9 Der vil løbende ske orientering til Samsø Kommunes social- og kulturudvalg. Udvalget mødes en gang om måneden og der vil være afrapportering til hvert møde. På Samsø følges alt nøje af det lokale nyhedsorgan, Samsøposten og af den lokale afdeling af Århus Stiftstidende. Der vil udover annoncering ved projektets start på det månedlige pressemøde blive informeret om formål og mål, samt om hvem man kan kontakte for yderligere informationer. Efter første deltagerhold bliver der informeret om de eventuelle justeringer, der sker til næste hold, ligesom der ved projektets afslutning orienteres om de konkrete næste tiltag. Ved projektets afslutning vurderer følgegruppen hvordan projektets resultater skal formidles til øvrige interessenter. Der vil under alle omstændigheder foreligge skriftlig rapport til LBR, til Social- og kulturudvalget samt Økonomiudvalget i Samsø Kommune og til Da Samsø Kommune er så lille vil der være stor opmærksomhed på person-genkendeligheden Resume: 3. OPFØLGNING OG EVALUERING 3.1 Opfølgning: Efter gennemførsel af det første forløb med deltagere skal resultaterne forelægges følgegruppen. Efter gennemførsel af det andet forløb med deltagere skal resultaterne forelægges følgegruppen. Dette tænkes afholdt som et seminar med det formål at følgegruppen konkret skal drøfte de tiltag, der kan overgå til ordinær drift, og således indgå som forslag til kommende budgetlægning i Samsø Kommune. 3.2 Evaluering: Formål med evalueringen vil være at opsamle erfaringer til forankring i ordinær drift. Evalueringen er således intern og den danner grundlag for løbende styring af processen. Der vil være en skriftlig opsamling efter startseminaret, en skriftlig delevaluering efter første forløb og efter andet forløb. For gruppen af professionelle, som yder en indsats i gennemførelse af projektet, skal undersøges samarbejdsrelationer, viden om hinandens kerneområder, etc. Der bliver tale om fire måletidspunkter, ved forløbets start, ved dets slutning, efter tre måneder og efter et halvt år. De rent statistiske oplysninger hentes fra henholdsvis kommunen og staten i Jobcentrets edb-systemer. Kommunerne udarbejder sund- Side 9 af 11

10 hedsprofil hvert 4. år, senest i 2006, så der vil ikke komme nu tal herfra i projektperioden. Ved fastsættelse af resultaterne efter projektet vil dette fremgå på længere sigt. For deltagerne bliver der tale om fire måletidspunkter, ved forløbets start, ved dets slutning, efter tre måneder og efter et halvt år. Der spørges til helbred og tilknytning til arbejdsmarkedet. Der anvendes spørgeskemaer med afkrydsning og mulighed for fritekst. Spørgeskemaet udarbejdes og bearbejdes af projektledelsen, der kan inddrage konsulentbistand. De interne målepunkter er klare. Ved start- og slutseminaret skal det overvejes at tilknytte en ekstern procesleder, som har kendskab til andre kommuners projekter. Formålet med en procesleder er at hæve erfaringerne op på et mere objektivt niveau, da det erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at bevare objektiviteten på og overblikket over eget arbejde. 4. UDGIFTSBUDGET 4.1 Løn (projektmedarbejdere / frikøb af medarbejdere): Projektledelse: kr Forskellige fagpersoner (lønnes via ordinær drift) 4.2 Eksternt rekvireret undervisning og / eller konsulentbistand: Konsulentbistand til diverse professionelle samarbejdspartnere (psykolog, lægekonsulent, lægerne) mhp. at iværksættelse af forprojekt og pilotprojekt Kr Formidling (informationsmateriale, konferencer m.v.): Rejser ifm. indhentning af information / læring fra andre projekter Udgifter ifm. afholdelse af seminarer Kr Evaluering og forankring Proces-coaching kr Opkvalificering (af medarbejdere i projektet): Proces-coaching kr Administration og kontorhold: Til div. kontorhold forventes Side 10 af 11

11 Kr Revision: Kr såfremt der blot er tale om revision af regnskab, er der krav om tilstedeværelse er beløbet et helt andet og højere 4.8 Moms: Andre udgifter: Det forventes at Samsø Kommune vil kunne stille lokaler til rådighed uden omkostninger for projektet 493 Side 11 af 11

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune til projekt: Ansøgning sendes til: Henrik Terp LBR konsulent Det Lokale

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune til projekt: Knallerter til brug for ledige i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere elev- og praktikpladser i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen.

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. Punkt 13. Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. 2012-46438. Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender og at Ældre-

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER

FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/niels Baj Rye Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: NielsBaj.Rye@silkeborg.dk Tlf. 3046 3741

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage!

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Projektet er landsdækkende og løber fra 1. januar 2009 til 31. august 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter:

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR Sygedagpengeanalyse Jobcenterchefseminar 13. marts 2012 14-03-2012 1 Baggrund for projektet Jobcentrene i Danmark kan konstatere: At sygedagpengeområdet er et område med stadige udfordringer At antallet

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Beskæftigelsesregion Midtjylland. Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Resume.

Beskæftigelsesregion Midtjylland. Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Resume. Beskæftigelsesregion Midtjylland Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion Midtjylland Resume Februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Formål med benchmarkmodellen

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering 08-0816 - JEHØ 13.05.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering SFI har evalueret effekter af ændringer i sygedagpengeloven

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Antallet af unge ledige under 25 år

Læs mere

Silkeborgmodellen. Ansøgning om støtte. til projekt:

Silkeborgmodellen. Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Silkeborgmodellen Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970 5716 Ansøgningen

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt Svendborg den 9. februar 2009 Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt 360 - En helhedsorienteret indsats. Anja Jørgensen Jobcenter Svendborg har på vegne af LBR kontaktet Jobressourcer.dk med

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning

Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning Titel Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning Forfattere Jes Bak Sørensen, cand.scient. ph.d. Sundhedsstaben Magistratsafdelingen for Sundhed & Omsorg Århus Kommune Rådhuspladsen 2 8000

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt Aktiv Sygemeldt Projektperiode : 1.august 2009 31. juli 2009.

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere