Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008"

Transkript

1 Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning sendes til: Ellen Pedersen Projektkonsulent Sekretariatet for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø Jægergården Værkmestergade Århus C E-post: Telefon: eller Ea Nielsen Sekretariatschef Sekretariatet for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø Jægergården Værkmestergade Århus C E-post: Telefon:

2 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger: Sundhedsfremmecentret Samsø Kommune 1.2 Eventuelle samarbejdspartnere: Projektet ligger i Sundhedsfremmecentret Samsø Kommune. Det er en del af projektet at fremme samarbejdet mellem alle de professionelle, der har arbejder for og med målgrupperne. 1.3 Projektansvarlig: Afdelingsleder Nanna Salicath 1.4 Kontaktperson: Afdelingsleder Nanna Salicath Tlf Økonomiansvarlig: Afdelingsleder Nanna Salicath 1.6 Revisor: Samsø Kommunes revision Deloitte 1.7 Betalingsforbindelse: Jyske bank : SE-nr. eller CVR Nr.: Projektudgifter, der søges om: Kr I hvilket tidsrum forventes projektet at blive gennemført? I år 2008 Ved bevilling afholdes startseminar med følgegruppe og samtlige interessenter. Forventet i uge Dernæst påbegyndes visitation til første deltagerhold, som kan starte i uge Det forventes at gennemføre minimum 2 hold i 2008 ligesom disse evalueres i Idet sidste spørgeskema udfyldes et halvt år efter afslutning vil der foreligge rapport ved udgangen af 2008, med supplement efter ca. et halvt år med opsamling af resultater 1 Der er budgetlagt ud fra en optimal gennemførelse af projektet. Såfremt LBR vælger at midler til Samsø skal ligge indenfor de båndlagte midler kr , vil projektet blive tilpasset disse økonomiske forhold. Se også note 6 Side 2 af 11

3 1.11 Er der søgt eller modtaget støtte til projektet fra andre puljer? Nej. Men det bliver en del af projektet at arbejde med hvordan de dele, der med fordel kan omsættes til ordinær drift kan finansieres. 2. PROJEKTBESKRIVELSE 2.1 Projektnavn: Nøglen Dette er foreløbigt navn, senest på startseminaret skal findes det gode navn til selve aktiviteten for de sygemeldte borgere. 2.2 Formål med projektet: Projekt Nøglen: Udvikling af et arbejdsevne-fastholdende og arbejdsevne forbedrende tilbud til sygedagpengemodtagere og ledige med helbredsmæssige gener og svag tilknytning til arbejdsmarkedet. 2 Der er ansøges LBR om midler til gennemførelse af et projekt, som skal sikre udvikling og fundraising af et sundhedsfremme tilbud med det formål at sikre marginaliserede målgruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er særlig fokus på om der kan identificeres best practice tiltag der kan fastholde personkredsen på arbejdsmarkedet så sygemelding kan forebygges Denne ansøgning gælder for midlerne fra 2007 og 2008 til gennemførelse af aktiviteten og evaluering af denne, med det formål at identificere hvilke elementer, der med fordel kan overgå til ordinær drift. I projektskitsen antager vi at dette kan nås i løbet af Indsatsen i projektet er treleddet 1) En primær forebyggende indsats således at ledige med helbredsmæssige gener og svag tilknytning til arbejdsmarkedet ikke bliver sygemeldte efter kort tid i arbejde 2) En sekundær forebyggende indsats for at hindre at nye sygemeldte bliver langvarigt syge 3) En tertiær forebyggende indsats for at give et tilbud til langvarigt sygemeldte, for at hindre at der støder yderligere komplikationer til Der vil i projektperioden gennemføres aktiviteter for målgruppe 2 og 3 med det yderligere formål at identificere tiltag for målgruppe Baggrund for projektet: 2 Projektet vil inddrage anbefalinger fra Ph.d afhandlingen Sygefravær. Deskriptive studier og forebyggende interventioner af læge Birgit Drews, Århus Universitet 2006 Side 3 af 11

4 Samsø beskrives i Region Midtjyllands sundhedsprofil, som en kommune, der har særligt behov for en sundhedsfremme indsats. Sygedagpengeområdet er forholdsmæssigt stort på Jobcenter Århus- Samsø, der er oktober 2007: 77 sygedagpengesager mod kun 25 kontanthjælpssager og 16 fuldt længerevarende ledige dagpengemodtagere og 20 længerevarende ledige på supplerende dagpenge 3 Hvor den gennemsnitlige ledighed er faldende er den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb støt stigende, varigheden er gennemsnitligt september 2007 på hele 23 uger mod kun 21 uger i 2006, der er især store omkostninger til forlængelser efter sygedagpengelovens 22 / 27 (hhv. gammel og ny lov). Jobcenter Århus-Samsø beskriver blandt andet at de ser en tendens til at personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet pendler mellem dagpenge- og sygedagpengesystemet. Disse personer er i risiko for at overgå til kontanthjælpsområdet matchgruppe 4 og 5 og således øge afstanden til det ordinære arbejdsmarked Der er på Samsø ikke etablerede afklarings- og revalideringstilbud for målgruppen, tilbud fra grænsekommuner kan kun sjældent anvendes pga. lang transporttid 2-2½ time hver vej. I Jobcenter Århus- Samsø er ansat 4 kommunale sagsbehandlere samt en leder og to statslige medarbejdere. De har tilkendegivet behov for at henvise personer, som vil profitere af et aktivt forløb, men som endnu ikke kan visiteres til arbejdsprøvning enten på straksaktiveringstilbuddet Grøn Ø eller i private virksomheder. Den aktive tilknytning kan således være fra et minimum med eksempelvis tre timer om ugen og op til deltagelse i aktivitet i alle ugens dage. Vi har kendskab til afklaringstilbud fra såvel Århus kommune som fra mange af landets øvrige kommuner, en del af projektets er at hente erfaringer om best practice herfra. 2.4 Målgruppe/målgrupper: Jf. ovenstående om indsatsen kan identificeres følgende målgrupper: 1) Nye sygemeldte for at forebygge længerevarende sygeforløb. Det vil være de personer, som vil visiteres til kategori 2, risiko for tab af arbejdsevne 2) Langvarigt sygemeldte 3) Ledige med helbredsmæssige gener og svag tilknytning til arbejdsmarkedet (match 3-4-5) Målgruppen er personer inden for Jobcentrets eksisterende målgrupper. Personkredsen kendetegnes ved typisk at have været 6 måneder i nuværende målgruppe. Nye syge hører ikke herunder, her vil 3 Tallene er på manuel optælling i november der kan være arbejdstimer i sæsonen som forrykker tallene, så der er tale om færre personer med reel langtidsledighed Side 4 af 11

5 det være en del af projektet systematisk at få anført, hvad der har ført til sygemeldingen og hvor lang tid lidelsen har stået på. 4 Gruppen vil være kendetegnet af en eller flere af følgende barrierer: Psykiske problemer med og uden diagnose Kan have svært ved at se sig selv relatere til arbejdsmarkedet, og eventuelt oplevelse af isolation Diffuse problemer med bevægeapparatet Overvægt Dårlig økonomi Manglende motion / dårlig kondi Rygning Alkoholproblemer Stress ift. for meget / eller intet arbejde Krisereaktioner på sygdom Smertehåndtering 2.5 Indhold og metode: Projektet vil starte med at beskrive detaljerne i metoden i det aktive tilbud. Som ovenfor nævnt vil vi indhente informationer fra andre tilbud i landets kommuner. 5 Projektskitse Projektet skal have tilbud, som berører følgende livsstilsfaktorer: Kost Rygning Alkohol Motion Økonomi Samt følgende problemområder, der fører til længerevarende sygemeldinger: Stress/depression Diffuse smerter De professionelle medarbejdere, som knyttes til løsningen af opgaven er: Projektleder med vejledningserfaring / Coach Lægekonsulent Fysioterapeut (lønnet via ordinær drift) Ergoterapeut (lønnet via ordinær drift) Diætist (lønnet via ordinær drift) Psykolog A-kasse / Fagforening Socialrådgiver (lønnet via ordinær drift) Desuden økonomisk rådgiver / revisor Andre efter behov 4 Jf. note 1. 5 Jf. note 1 vil der indhentes systematisk viden om deltagerne til brug for opsamling til videre drift med udgangspunkt i anbefalinger herfra Side 5 af 11

6 Jobcentrets medarbejdere indgår som ressourcepersoner i forhold til afklaring af konkrete problemstillinger idet den normale sygedagpengeopfølgning foregår sideløbende. Det vil dog oplagt være sådan at opfølgningen kan være anderledes end det, der er mulighed for i dag. Projektleder er den gennemgående person, der er i stand til såvel at tilrettelægge og gennemføre gruppeforløb som at føre individuelle samtaler. Projektlederen sammenfatter de forskellige individuelle behov med de professionelle tilbud og tilrettelægger et ugeskema og månedsskema med faste tilbagevendende aktiviteter. Den enkelte deltager er til stede til de aktiviteter, som vedkommende er visiteret til. Deltagerforløbet starter med en fælles introduktion. Målet er at deltagerne kommer tættere på personlig afklaring af arbejdsevne og detaljeret jobplan med beskrivelse af konkrete realistiske tiltag. Samarbejdet med egen læge er centralt i denne afklaring. Det er centralt at deltagerne oplever at de har ansvar for planen, men også at de ikke står alene med den eller med situationen at være sygemeldt. Denne del forventes at kunne bedre livskvaliteten. Når deltagere er klar til arbejdsprøvning, delvis eller hel raskmelding vil der være mulighed for fortsat tilknytning til projektet for at fastholde positiv ændring, eksempelvis ved deltagelse i motion og samtaler med coach. Det er afgørende at projektdeltagelse afkorter sygeperioden og/eller perioden til endelig afklaring af videre forløb, at det sikrer tilknytning til arbejdsmarkedet og ikke forhaler en raskmelding / afklaring til revalidering mv. Efter en kort etableringsfase vil vi kunne starte pilotprojekt for op til 12 deltagere, som vil deltage på forløbet i forhold til en individuel tilrettelagt plan. Visitationen hertil koordineres og ledes af projektleder og der samarbejdes med sagsbehandler og lægekonsulent / egen læge. Efter konkret behov deltager psykolog, fysioterapeut, diætist m.v. i visitationen. Sygedagpengesagsbehandler og lægekonsulent er de centrale personer i denne fase. Undervejs skal der kunne foretages justering i det fælles forløb, at der løbende følges op ift. den enkelte deltager er en selvfølge. Før og efter pilotprojektet udfylder deltagerne spørgeskemaer og disse bearbejdelses og anvendes i planlægning af næste forløb. Når dette gennemføres er der også mulighed for justering. Målet er at identificere tiltag ikke at gennemføre forløbene på en bestemt måde. Forløb ventes at vare i alt 12 uger og der kan være løbende indtag. Ved løbende indtag skal projektets interesser vægtes højt således at en ny person i målgruppen kan afvises og der vil ske almindelig opfølgning og tilbud, hvis projektleder og to professionelle hjælpere Side 6 af 11

7 skønner at det decideret vil være til ugunst for de deltagere, der allerede er visiteret. Efter to deltagerforløb afholdes slutseminar med alle samarbejdspartnere, som er i professionel kontakt med målgruppen. Undervejs i forløbet med følgegruppe og i de almindelige mødesammenhænge mellem parterne er der drøftelser af hvordan hvilke elementer kan overgå til ordinær drift. Det bliver projektleder, som skal stå for de formelle programsatte drøftelser, men alle involverede ansatte i Samsø Kommune har interesse i og er ansvarlige for implementering. Opsamling af de efterfølgende spørgeskemaer ved tre måneder og ½ år ventes at blive milepæle i disse drøftelser 2.6 Tidsplan: Februar December 2008 Februar - Marts: Afklaring af metode, startseminar og visitation af deltagere April Juni: Gennemføres første deltagerhold og der evalueres på resultater. Første delrapport udarbejdes, der er især fokus på deltagernes selvvurderede helbred og deres meldinger på hvornår de venter delvis eller helt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. August Oktober: Andet deltagerhold gennemføres Oktober December: Evaluering af alle resultater, slutseminar afholdes og afslutningsrapport udarbejdes Marts 2008: Der indhentes spøgeskemaet ½ år efter afslutning og opfølgningsrapport afleveres 2.7 Effekt og resultatmål: Succeskriterier: Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb mindskes, koordinering og samarbejde mellem centrale aktører sættes i system, den almene sundhed bedres og livskvaliteten øges. Effekten af indsatsen forventes på kort sigt at være færre langvarige sygemeldinger, en kortere gennemsnitlig varighed af kommunens sygedagpengeforløb samt kortere gennemsnitlig varighed af ledighed (færre langtidsledige / kortere ledighedsforløb). På lang sigt er målet at flere marginaliseringstruede bliver fuldt selvforsørgende og får stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. 6 Idet Samsø er en lille population med et tæt arbejdsmarked, hvor bogstavelig talt alle kender alle, er der mulighed for hurtig og effektiv gennemslagskraft for anvendbare metoder. Der har i Arbejdsmarkedsafdelingen i Samsø Kommune været tiltag til forebyggelse på arbejdspladserne, der blev indsamlet data og teoretiseret over meto- 6 Målingen foregår som beskrevet under 3.2 på Jobcentrets resultatopfølgning Side 7 af 11

8 der, men projektet kom aldrig rigtig i drift. Der er derfor fokus på implementeringen af resultaterne i herværende projekt. Med baggrund i Sundhedsprofilen har borgere på Samsø det dårligste selvvurderede helbred i regionen, målt ift. kroniske lidelser..utallige undersøgelser viser at personer med ringe selvvurderet helbred (kronisk sygdom) har en mere usund levevis, idet de ryger mere, har større alkoholforbrug, bevæger sig mindre og har problemer med overvægt. Der kan ikke automatisk sluttes til at personer i arbejde har et bedre selvvurderet helbred, men de er dog i arbejde. Vi har en tese om at marginaliserede borgere, som opnår tættere tilknytning til arbejdsmarkedet vil give besparelser på sundhedsområdet. Vi vil måle på netop det bløde punkt selvvurderet helbred ligesom der f.eks. vil blive målt blodtryk, men vi vil formentlig ikke kunne dokumentere fald i sundhedsudgifterne blot på denne baggrund. 2.8 Forankring og fremtidsperspektiv: Projektet skal have en følgegruppe forventet bestående af projektledelsen, LO-repræsentant (Hans Schmidt 3F), en arbejdsgiverepræsentant (Jan Dufresne, Samsø konservesfabrik og/eller Susanne Beck, hjemmeplejen), Udviklingskontoret (Mette Løkke), en repræsentant fra de praktiserende læger, Jobcenter Århus-Samsø (Kommune: Gudrun Fransen, stat:?) Alice Steenor, driftsdirektør Samsø kommune eller Einer Madsen Social- og kulturudvalgsformand. Idet Samsø Kommune har fokus på forebyggelse ligger projektet i Sundhedsfremmecentret, som er ny aktivitet. Der er dermed indbygget en garanti for forankring af de tiltag, som vil vise at have effekt på sundhedsfremme og fastere tilknytning til arbejdsmarkedet. Sundhedsfremmecenteret i Samsø Kommune er således i dialog med virksomheder og fagforeninger om forebyggelsestiltag på virksomheder via Forebyggelsesfonden. Med dette projekt ønskes afprøvet metoder til at identificere forebyggelsestiltag. Ligeledes ønskes afprøvet en systematik for tidlig visitation og afklaring af tiltag for sygemeldte borgere med risiko for tab af arbejdsevne. Såfremt projektet kan pege på tiltag, der kan betyde hurtigere og sikrere tilbagevenden til arbejdsmarkedet vil disse søges etableret i daglig drift. Sundhedsfremmecentret er et fokusområde i Samsø kommune ved kommende budgetlægning (2009). Her skal bl.a. centerets fremtidige indhold og økonomi besluttes. Resultaterne fra Nøglen vil indgå i dette. Sundhedsfremmecentret og Jobcenter Århus-Samsø har mange snitflader og et godt samarbejde. Denne ansøgning er udtryk for dette, idet den er udarbejdet i tæt dialog. 2.9 Formidling: Side 8 af 11

9 Der vil løbende ske orientering til Samsø Kommunes social- og kulturudvalg. Udvalget mødes en gang om måneden og der vil være afrapportering til hvert møde. På Samsø følges alt nøje af det lokale nyhedsorgan, Samsøposten og af den lokale afdeling af Århus Stiftstidende. Der vil udover annoncering ved projektets start på det månedlige pressemøde blive informeret om formål og mål, samt om hvem man kan kontakte for yderligere informationer. Efter første deltagerhold bliver der informeret om de eventuelle justeringer, der sker til næste hold, ligesom der ved projektets afslutning orienteres om de konkrete næste tiltag. Ved projektets afslutning vurderer følgegruppen hvordan projektets resultater skal formidles til øvrige interessenter. Der vil under alle omstændigheder foreligge skriftlig rapport til LBR, til Social- og kulturudvalget samt Økonomiudvalget i Samsø Kommune og til Da Samsø Kommune er så lille vil der være stor opmærksomhed på person-genkendeligheden Resume: 3. OPFØLGNING OG EVALUERING 3.1 Opfølgning: Efter gennemførsel af det første forløb med deltagere skal resultaterne forelægges følgegruppen. Efter gennemførsel af det andet forløb med deltagere skal resultaterne forelægges følgegruppen. Dette tænkes afholdt som et seminar med det formål at følgegruppen konkret skal drøfte de tiltag, der kan overgå til ordinær drift, og således indgå som forslag til kommende budgetlægning i Samsø Kommune. 3.2 Evaluering: Formål med evalueringen vil være at opsamle erfaringer til forankring i ordinær drift. Evalueringen er således intern og den danner grundlag for løbende styring af processen. Der vil være en skriftlig opsamling efter startseminaret, en skriftlig delevaluering efter første forløb og efter andet forløb. For gruppen af professionelle, som yder en indsats i gennemførelse af projektet, skal undersøges samarbejdsrelationer, viden om hinandens kerneområder, etc. Der bliver tale om fire måletidspunkter, ved forløbets start, ved dets slutning, efter tre måneder og efter et halvt år. De rent statistiske oplysninger hentes fra henholdsvis kommunen og staten i Jobcentrets edb-systemer. Kommunerne udarbejder sund- Side 9 af 11

10 hedsprofil hvert 4. år, senest i 2006, så der vil ikke komme nu tal herfra i projektperioden. Ved fastsættelse af resultaterne efter projektet vil dette fremgå på længere sigt. For deltagerne bliver der tale om fire måletidspunkter, ved forløbets start, ved dets slutning, efter tre måneder og efter et halvt år. Der spørges til helbred og tilknytning til arbejdsmarkedet. Der anvendes spørgeskemaer med afkrydsning og mulighed for fritekst. Spørgeskemaet udarbejdes og bearbejdes af projektledelsen, der kan inddrage konsulentbistand. De interne målepunkter er klare. Ved start- og slutseminaret skal det overvejes at tilknytte en ekstern procesleder, som har kendskab til andre kommuners projekter. Formålet med en procesleder er at hæve erfaringerne op på et mere objektivt niveau, da det erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at bevare objektiviteten på og overblikket over eget arbejde. 4. UDGIFTSBUDGET 4.1 Løn (projektmedarbejdere / frikøb af medarbejdere): Projektledelse: kr Forskellige fagpersoner (lønnes via ordinær drift) 4.2 Eksternt rekvireret undervisning og / eller konsulentbistand: Konsulentbistand til diverse professionelle samarbejdspartnere (psykolog, lægekonsulent, lægerne) mhp. at iværksættelse af forprojekt og pilotprojekt Kr Formidling (informationsmateriale, konferencer m.v.): Rejser ifm. indhentning af information / læring fra andre projekter Udgifter ifm. afholdelse af seminarer Kr Evaluering og forankring Proces-coaching kr Opkvalificering (af medarbejdere i projektet): Proces-coaching kr Administration og kontorhold: Til div. kontorhold forventes Side 10 af 11

11 Kr Revision: Kr såfremt der blot er tale om revision af regnskab, er der krav om tilstedeværelse er beløbet et helt andet og højere 4.8 Moms: Andre udgifter: Det forventes at Samsø Kommune vil kunne stille lokaler til rådighed uden omkostninger for projektet 493 Side 11 af 11

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Vejen Frem b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: sommer 2009 Jobcenter: Silkeborg Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Susanne Thorstensen, 89 70 57 76, sht@silkeborg.dk

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf. 7975 5403, rita.kristensen@hedensted.dk

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Norddjurs til projekt: Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Til det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6. A s s e n s Referat Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Forum Det Lokale Beskæftigelsesråd Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Tid Fredag, den 9. maj 2008, kl. 9.00-11.00 Sted Afbud: Tilstede:

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: sommer 2009 Jobcenter: Holstebro Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Elsebeth Dam Simonsen, eds@holstebro.dk, tlf. 96113841

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere