Arbejdsmiljø og forplantning , VI Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Arbejdsmiljø og forplantning , VI Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund, Tina Kold Jensen, Henrik Kolstad, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Arbejdsmijø og forplantning , VI, som oprindeligt blev indsamlet af Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital for Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund og Henrik Kolstad samt Institut for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet for Tina Kold Jensen, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-6175). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene Henrik Hjøllund. Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-6175: Arbejdsmiljø og forplantning , VI. Primærundersøgere: Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund, Tina Kold Jensen, Henrik Kolstad, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson. DDA-6175, 1. udgave (ved Carsten Ernst og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1321 respondenter, 143 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (87 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital for Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund og Henrik Kolstad samt Institut for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet for Tina Kold Jensen, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson, der sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i marts, 1999 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Carsten Ernst og Birgitte

3 Grønlund Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-6175: Arbejdsmiljø og forplantning , VI. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV marts 2002 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden

4 en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Arbejdsmiljø og forplantning , VI

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: arbejdsmiljø og forplantning; forplantning og arbejdsmiljø; forplantning og helbred; menstruationsdag; arbejde; arbejdstid; arbejdsstilling; skærmarbejde; terminalarbejde; løft; helbred og vaner; vaner og helbred; medicin; behandling med medicin; medicinsk behandling; trivsel og velvære; velvære og trivsel. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-6175: Arbejdsmiljø og forplantning , VI. Primærundersøgere: Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund, Tina Kold Jensen, Henrik Kolstad, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson. DDA-6175, 1 udgave (ved Carsten Ernst og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1321 respondenter, 143 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (87 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Hjøllund, Niels Henrik. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital. Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Bonde, Jens Peter E.; Hjøllund, Niels Henrik I.; Kolstad, Henrik; (B) Kold Jensen, Tina; Giwercman, Aleksander; Skakkebæk, Niels Erik; Andersson, Anna-Maria; (A) Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital; (B) Institut for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet; (A) Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C.; (B) Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. Økonomisk sponsor: (A) Dansk Metal; (B) Helsefondet. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsens emne er "Arbejdsmiljø og forplantning 1992 til 1997, del 6", omhandler månedsskemadelen for kvinder. Undersøgelsen er meget omfattende og er derfor opdelt i 6 delundersøgelser. Del 6 (denne) undersøger kvinders helbred, fritidsvaner, arbejdsmiljø, trivsel og velvære, forbrug af medicin, kaffe, tobak samt alkohol. Månedsskemaet udfyldes efter kvindens 1. menstruationsdag. Formålet med undersøgelsen var at afklare om metalarbejdernes

8 arbejdsmiljø, helbred og livsstil har betydning for ufrivillig barnløshed og tidlige aborter. Der focuseres på følgende arbejdsforhold: 1) arbejdsstillinger 2) skifteholdsarbejde 3) arbejdsstress Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Familier/husstande. Den gruppe af mennesker der lever i et fast forhold. Bruger prævention men stopper inden for et år. Endvidere skal have gruppen have fryser samt telefon. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Respondenterne var geografisk placeret i byerne: Århus, Horsens, Odense, København samt Randers.. Datasættets størrelse: 1321 respondenter; 143 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 40 spørgeskemaspørgsmål/tests; Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). En lignende undersøgelse blev genemført i samme periode blandt handels- og kontoransatte. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: område, kommune, landsdel, etc. beskæftigelse; tidsbegrænsninger. De rekruttede var metalarbejderpar, med bopæl i Århus, Horsens, Odense, København samt Randers. De deltagende var medlemmer af Dansk Metal, HK, DSR, Bupl samt PMF. Mindst én i parforholdet skal have, eller have haft, job som metalarbejder uanset arbejdsfunktion. Udvælgelsesprocedurer: For de deltagende par i undersøgelsen gjalt det at de skulle leve i et fast forhold. Parrene skulle bruge prævention, men stoppe inden for det næste år samt have en fryser og telefon. Undersøgelsens geografiske univers: regional; national. DK, Århus; DK, Horsens; DK, Odense; DK, København; DK, Randers. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: skriftlig undersøgelse iøvrigt. Datamaterialet fremkom efter indsamling af de delundersøgelser fra den enkelte ansvarshavers institut/enhed - disse udgjorde tilsammen hele undersøgelsen. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: særligt personale. Dataindsamlingen blev foretaget af speciallæger, lektorer og en professor, fordelt på Århus Kommunehospital samt Rigshospitalet. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation).

9 Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS. og SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Hjøllund, Niels Henrik. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital. Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Bonde, Jens Peter E; Hjoellund, Niels Henrik I; Jensen, Tina Kold; Ernst, Erik; Kolstad, Henrik; Henriksen, Tine Brink; Giwercman, Aleksander; Skakkebæk, Niels Erik; Andersson, Anna-Maria; Olsen, Jørn: A follow-up study of environmental and biologic derterminants of fertility among 430 danish first-pregnancy planners: design and methods. Reproductive Toxicology, Vol 12, No. 1, pp ; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: civilstand. Fast parforhold. Bopæl: landets navn; lokalsamfundets navn. DK, de deltagende par havde bopæl i Århus, Horsens, Odense, København og Randers. Boligforhold: boligens kvalitet, bedømt af intervieweren. For de deltagende i undersøgelsen, var det et krav at de skulle have fryser, køleskab samt telefon. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Mindst én i parforholdet skal have, eller have haft, job som metalarbejder. Varige forbrugsgoder: køleskab; telefon. Det var et krav at parrene skulle have køleskab/fryser samt telefon. INDLEDNING Undersøgelsen "Arbejdsmiljø og forplantning , VI" blev oprindelig foretaget af Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund og Henrik Kolstad, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital samt Tina Kold Jensen, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson, Institut for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet. DDA modtog datamaterialet sammen med et dokumentationsmateriale medio marts 1999 fra Henrik Hjøllund med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS systemfil, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SAS til DDA's arkivformat, OSIRIS, samt

10 udarbejdelsen af nærværende datadokumentation. I det oparbejdede materiale er der flere helt eller delvis udokumenterede variable som primærundersøger har anvendt. Undersøgelsen "Arbejdsmiljø og forplantning " er meget omfattende og er derfor opdelt i 6 delundersøgelser. Del 6 (denne) omhandler spørgsmål som kvinden udfylder månedligt efter 1. menstruationsdag. Undersøgelsens emner er helbred, fritidsvaner, forbrug af medicin, kaffe, tobak samt alkohol. I undersøgelsen er 4 datovariabler droppet og erstattet af 12 nye opdelt på dag, måned og år pga. deres oprindelige format. Manglende data I det oprindelige datamateriale er der anvendt to kode for manglende data (MD), og under oparbejdningen er disse blevet omkodet efter følgende generelle retningslinjer: '.', ' ' er omkodet til 9, 99,... for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). '.',' ' er omkodet til 10, 100,... for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER:Vnnn). Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. KODEBOG

11 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer (Variablen har værdien 6175 for alle respondenter). V0002 DDA LØBENUMMER start 5, bredde 4 DDA's fortløbende nummerering af respondenterne (Variablen er kodet i intervallet 1 til 1321). V0003 DELTAGER-ID start 9, bredde 4 Deltager-id. (Variablen er kodet i intervallet 54 til 5720). V0004 SKEMA INDGÅET DAG start 13, bredde 2, manglende data: = 99 Skema indgået, dag (Variablen er kodet i intervallet 1 til 31). (99.= uoplyst (44 tilfælde)). V0005 SKEMA INDGÅET MÅNED start 15, manglende data: = 99 Skema indgået, måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

12 Oktober November December Uoplyst svarprocent: 97 V0006 SKEMA INDGÅET ÅR start 17, manglende data: = 99 Skema indgået, år Uoplyst svarprocent: 97 V0007 SKEMANUMMER start 19, Skemanummer. (Variablen antager værdierne 1, 2 og 9). V0008 SKEMATYPE start 20 Skematype % antal kode MAN1_KV MAN2_KV MAN9_KV V MENSESDAG start 21, bredde 2, manglende data: = menstruationsdag (Variablen er kodet i intervallet 1 til 31). (99.= uoplyst (401 tilfælde)).

13 V MENSES MÅNED start 23, manglende data: = menstruationsmåned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Uoplyst svarprocent: 70 V MENSES ÅR start 25, manglende data: = 99 Første menstruationsår Uoplyst svarprocent: 70 V0012 SKEMA UDFYLDT DAG start 27, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 1.: Skriv her hvilken dato du har udfyldt dette skema: Udfyldt den, dag (Variablen er kodet i intervallet 1 til 31). (99.= uoplyst (115 tilfælde)). V0013 SKEMA UDFYLDT MÅNED start 29, manglende data: = 99 Spm. 1.: Skriv her hvilken dato du har udfyldt dette skema:

14 Udfyldt den, måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Uoplyst svarprocent: 91 V0014 SKEMA UDFYLDT ÅR start 31, manglende data: = 99 Spm. 1.: Skriv her hvilken dato du har udfyldt dette skema Udfyldt den, år Uoplyst svarprocent: 91 Arbejde den sidste måned De første spørgsmål drejer sig om dit arbejde den sidste måned. V0015 VÆRET SYGEMELDT start 33, manglende data: = 9 Spm. 2.: Har du inden for den seneste måned været sygemeldt

15 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 87 V0016 VÆRET SYGEMELDT, DAGE start 34, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V15 Spm. 2.: Har du inden for den seneste måned været sygemeldt, antal dage (Variablen er kodet i intervallet 1 til 30). (99.= uoplyst (172 tilfælde)). (100.= irrelevant (821 tilfælde)). V0017 VÆRET ARBEJDSLØS start 37, manglende data: = 9 Spm. 2.: Har du inden for den seneste måned været arbejdsløs Ja Nej Uoplyst svarprocent: 78 V0018 VÆRET ARBEJDSLØS, DAGE start 38, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V17 Spm. 2.: Har du inden for den seneste måned været arbejdsløs, antal dage (Variablen er kodet i intervallet 1 til 31). (99.= uoplyst (340 tilfælde)). (100.= irrelevant (899 tilfælde)). V0019 FERIE/FRIDAGE start 41, manglende data: = 9 Spm. 2.: Har du inden for den seneste måned haft ferie eller fridage

16 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 80 V0020 FERIE/FRIDAGE, DAGE start 42, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V19 Spm. 2.: Har du inden for den seneste måned haft ferie eller fridage, antal dage (Variablen er kodet i intervallet 1 til 30). (99.= uoplyst (280 tilfælde)). (100.= irrelevant (476 tilfælde)). V0021 ARBEJDSSIT UÆNDRET start 45, manglende data: = 9 Spm. 3.: Er din arbejdssituation i al væsenlighed uændret siden starten på denne undersøgelse: SÅ SÆT KRYDS HER (og gå til spm. 10. (V37)) Udokumenteret Uoplyst svarprocent: 78 V0022 TIMER/UGE start 46, bredde 4, tekstfelt FILTER: V21 Spm. 4.: Hvor mange timer har du arbejdet om ugen i gennemsnit? (Medregnet eventuel overarbejde) Antal timer om ugen (Variablen er kodet i intervallet 0 til 69). (Blank = uoplyst/irrelevant (1116 tilfælde)). V0023 FAST ARBEJDSTID start 50, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21

17 Spm. 5.: Har du haft nogenlunde fast arbejdstid? (Eksempel: 7-15 hver dag) Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 20 V0024 ANTAL TIMER: SIDDENDE start 52, tekstfelt FILTER: V21 Spm. 6.: Angiv omtrentlig antal timer du har arbejdet siddende, gående og stående på en gennemsnitlig arbejdsdag: (Sammenlagt skal det give det antal timer, du er på arbejde) Siddende arbejde, timer (Variablen er kodet i intervallet 0,5 til 10,0). (9999.= uoplyst (195 tilfælde)). (10000.= irrelevant (1021 tilfælde)). V0025 ANTAL TIMER: GÅENDE start 56, decimaler 1, manglende data: >=1000 FILTER: V21 Spm. 6.: Angiv omtrentlig antal timer du har arbejdet siddende, gående og stående på en gennemsnitlig arbejdsdag: (Sammenlagt skal det give det antal timer, du er på arbejde) Gående arbejde, timer (Variablen er kodet i intervallet 0,5 til 6,0). (999.= uoplyst (224 tilfælde)). (1000.= irrelevant (1023 tilfælde)). V0026 ANTAL TIMER: STÅENDE start 61, decimaler 1, manglende data: >=1000 FILTER: V21 Spm. 6.: Angiv omtrentlig antal timer du har arbejdet siddende, gående og stående på en gennemsnitlig

18 arbejdsdag: (Sammenlagt skal det give det antal timer, du er på arbejde) Stående arbejde, timer (Variablen er kodet i intervallet 0,5 til 7,0). (999.= uoplyst (225 tilfælde)). (1000.= irrelevant (1026 tilfælde)). V0027 ANTAL TIMER: SKIFTENDE start 66, decimaler 1, manglende data: >=10000 FILTER: V21 Spm. 6.: Angiv omtrentlig antal timer du har arbejdet siddende, gående og stående på en gennemsnitlig arbejdsdag: (Sammenlagt skal det give det antal timer, du er på arbejde) Skiftende mellem gående, stående og siddende arbejde, timer (Variablen er kodet i intervallet 0,5 til 12,0). (9999.= uoplyst (199 tilfælde)). (10000.= irrelevant (1012 tilfælde)). V0028 ANTAL TIMER: ANDET start 72, decimaler 1, manglende data: >=1000 FILTER: V21 Spm. 6.: Angiv omtrentlig antal timer du har arbejdet siddende, gående og stående på en gennemsnitlig arbejdsdag: (Sammenlagt skal det give det antal timer, du er på arbejde) Andet, timer (Variablen er kodet i intervallet 0,5 til 2,5). (999.= uoplyst (283 tilfælde)). (1000.= irrelevant (1032 tilfælde)). V0029 ANTAL TIMER: ANDET,HVAD start 77, bredde 30, tekstfelt FILTER: V21 Spm. 6.: Angiv omtrentlig antal timer du har arbejdet siddende, gående og stående på en gennemsnitlig arbejdsdag:

19 (Sammenlagt skal det give det antal timer, du er på arbejde) Andet arbejde, skriv hvad: (Variablen angiver andre aktiviteter). (Blank = uoplyst/irrelevant (1314 tilfælde)). V0030 ANTAL TIMER: IALT start 107, decimaler 1, manglende data: >=10000 FILTER: V21 Spm. 6.: Angiv omtrentlig antal timer du har arbejdet siddende, gående og stående på en gennemsnitlig arbejdsdag: (Sammenlagt skal det give det antal timer, du er på arbejde) Ialt arbejde, timer (Variablen er kodet i intervallet 4,0 til 12,0). (9999.= uoplyst (150 tilfælde)). (10000.= irrelevant (1008 tilfælde)). V0031 ARB SKÆRMTERMINAL start 113, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 7.: Har du arbejdet med skærmterminal den sidste måned? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0032 SKÆRMTERMINAL, T/IALT start 115, bredde 5, decimaler 1, manglende data: >=1000 FILTER: V21, V31 Spm. 7.: Har du arbejdet med skærmterminal den sidste måned? Hvis ja: Skriv her hvor mange timer dagligt: timer. (Variablen er kodet i intervallet 0,3 til 9,0).

20 (999.= uoplyst (136 tilfælde)). (1000.= irrelevant (1106 tilfælde)). V0033 LØFT PÅ 20 KG start 120, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 8.: Har du på dit arbejde løftet byrder, som vejer 20 kg eller mere? (vægten af en kasse øl) Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V KG, ANTAL GANGE start 122, decimaler 1, manglende data: >=10000 FILTER: V21, V33 Spm. 8.: Har du på dit arbejde løftet byrder, som vejer 20 kg eller mere? (vægten af en kasse øl) Hvis ja: Skriv hvor mange gange dagligt: gange (gå til spm. 10. (V37)). (Variablen er kodet i intervallet 1,0 til 30,0). (9999.= uoplyst (126 tilfælde)). (10000.= irrelevant (1154 tilfælde)). V0035 LØFT PÅ 8 KG start 128, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21, V33 Spm. 9.: Har du på dit arbejde løftet byrder, som vejer 8 kg eller mere? (vægten af en gulvspand med vand) Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 13

21 V KG, ANTAL GANGE start 130, bredde 6, decimaler 1, manglende data: >=10000 FILTER: V21, V33, V35 Spm. 9.: Har du på dit arbejde løftet byrder, som vejer 8 kg eller mere? (vægten af en gulvspand med vand) Hvis ja: Skriv hvor mange gange dagligt: gange. (Variablen er kodet i intervallet 1,0 til 50,0). (9999.= uoplyst (155 tilfælde)). (10000.= irrelevant (1096 tilfælde)). Psykisk arbejdsmiljø De næste spørgsmål drejer sig om det psykiske arbejdsmiljø. V0037 INDFLYDELSE ÆNDRET start 136, manglende data: = 9 Spm. 10.: Er indflydelsen på dit arbejde og dit arbejdes tilrettelæggelse ændret den sidste måned: Ja, jeg har væsentligt mere indflydelse nu Nej, jeg har nogenlunde samme indflydelse som tidligere Ja, jeg har væsentligt mindre indflydelse nu Uoplyst svarprocent: 89 V0038 KRAVENE ÆNDRET start 137, manglende data: = 9 Spm. 11.: Er kravene, som stilles til dig på dit arbejde, ændret den sidste måned: Ja, der stilles væsentligt større krav til mig nu Nej, der stilles nogenlunde samme krav

22 til mig nu som tidligere Ja, der stilles væsentligt mindre krav til mig nu Uoplyst svarprocent: 88 V0039 KOLLEGAERS OPBAKN ÆNDR start 138, manglende data: = 9 Spm. 12.: Har dine kollegers opbakning ændret sig den sidste måned: Jeg arbejder alene Ja, jeg får væsentligt mere opbakning nu Nej, jeg får nogenlunde samme opbakning som tidligere Ja, jeg får væsentligt mindre opbakning nu Uoplyst svarprocent: 88 V0040 OPBAKN OVERORDNEDE ÆNDR start 139, manglende data: = 9 Spm. 13.: Har opbakningen fra din overordnede ændret sig den sidste måned: Jeg har ingen overordnede Ja, jeg får væsentligt mere opbakning nu Nej, jeg får nogenlunde samme opbakning som tidligere Ja, jeg får væsentligt mindre opbakning nu Uoplyst svarprocent: 88 V0041 FORHOLD T/KUNDER ÆNDR start 140, manglende data: = 9 Spm. 14.: Er dit forhold til kunder eller klienter blevet anderledes i den seneste måned: Jeg har sjældent eller aldrig kontakt med kunder eller klienter Ja, mit forhold til kunderne er væsentligt dårligere nu

23 Nej, mit forhold er nogenlunde det samme som tidligere Ja, mit forhold til kunderne er væsentligt bedre nu Uoplyst svarprocent: 88 (Hvis du iøvrigt mener der er sket mærkbare ændringer på dit arbejde den sidste måned, kan du anføre det på den sidste side i dette hæfte). Helbred og vaner De næste spørgsmål drejer sig om helbred og vaner den sidste måned. V0042 RØGET: CIGARETTER start 141, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 15.: Hvor meget har du røget den sidste måned? (Udfyld alle linjerne. Skriv 0, hvis du ikke har noget forbrug) Antal cigaretter pr. dag (Variablen er kodet i intervallet 1 til 30). (00.= intet forbrug (901 tilfælde)). (99.= uoplyst (80 tilfælde)). V0043 RØGET: CERUTTER start 143, manglende data: = 9 Spm. 15.: Hvor meget har du røget den sidste måned? (Udfyld alle linjerne. Skriv 0, hvis du ikke har noget forbrug) Antal cerutter/cigarer pr. dag Intet forbrug Uoplyst svarprocent: 86 V0044 RØGET: PIBE TOBAK

24 start 144, manglende data: = 9 Spm. 15.: Hvor meget har du røget den sidste måned? (Udfyld alle linjerne. Skriv 0, hvis du ikke har noget forbrug) Antal gram pibetobak pr. uge. (1 pakke eller dåse indeholder typisk 50 g) Intet forbrug Uoplyst svarprocent: 86 V0045 FORBR: KAFFE/DG start 145, manglende data: = 99 Spm. 16.: Hvor meget har du drukket og spist den sidste uge af følgende varer? (Forsøg at regne det ud så præcist som muligt og angiv et svar ud for hver drikkevare - skriv 0, hvis du ikke har noget forbrug) Kaffe kopper pr. dag Intet forbrug kop kopper kopper kopper kopper kopper kopper kopper kopper kopper kopper Uoplyst svarprocent: 94 V0046 FORBR: TE/DAG start 147, manglende data: = 99 Spm. 16.: Hvor meget har du drukket og spist den sidste uge af følgende varer? (Forsøg at regne det ud så præcist som muligt og angiv et svar ud for hver drikkevare - skriv 0, hvis du ikke har noget forbrug) Te, kopper pr. dag

25 Intet forbrug kop kopper kopper kopper kopper kopper kopper kopper kopper kopper kopper kopper kopper kopper kopper Uoplyst svarprocent: 94 V0047 FORBR: CACAO/DAG start 149, manglende data: = 999 Spm. 16.: Hvor meget har du drukket og spist den sidste uge af følgende varer? (Forsøg at regne det ud så præcist som muligt og angiv et svar ud for hver drikkevare - skriv 0, hvis du ikke har noget forbrug) Cacao, kopper pr. dag Intet forbrug kop kopper kopper kopper kopper kopper kopper Uoplyst svarprocent: 91 V0048 FORBR: COLA/DAG start 152, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 16.: Hvor meget har du drukket og spist den sidste uge af følgende varer? (Forsøg at regne det ud så præcist som muligt og angiv et svar ud for hver drikkevare - skriv 0, hvis du ikke

26 har noget forbrug) Cola, flasker (0,25 l) pr. uge (Variablen er kodet i intervallet 1 til 30). (00.= intet forbrug (528 tilfælde)). (99.= uoplyst (66 tilfælde)). V0049 FORBR: ØL/UGE start 154, manglende data: = 99 Spm. 16.: Hvor meget har du drukket og spist den sidste uge af følgende varer? (Forsøg at regne det ud så præcist som muligt og angiv et svar ud for hver drikkevare - skriv 0, hvis du ikke har noget forbrug) Øl, flasker pr. uge Intet forbrug flaske flasker flasker flasker flasker flasker flasker flasker flasker flasker flasker flasker flasker flasker Uoplyst svarprocent: 94 V0050 FORBR: GLAS VIN/UGE start 156, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 16.: Hvor meget har du drukket og spist den sidste uge af følgende varer? (Forsøg at regne det ud så præcist som muligt og angiv et svar ud for hver drikkevare - skriv 0, hvis du ikke har noget forbrug) Vin, glas pr. uge (Variablen er kodet i intervallet 1 til 30). (00.= intet forbrug (463 tilfælde)). (99.= uoplyst (58 tilfælde)).

27 V0051 FORBR: ST SPRIT/UGE start 158, manglende data: = 99 Spm. 16.: Hvor meget har du drukket og spist den sidste uge af følgende varer? (Forsøg at regne det ud så præcist som muligt og angiv et svar ud for hver drikkevare - skriv 0, hvis du ikke har noget forbrug) Stærk spiritus, snapseglas pr. uge Intet forbrug snapseglas snapseglas snapseglas snapseglas snapseglas snapseglas snapseglas snapseglas snapseglas snapseglas snapseglas snapseglas snapseglas snapseglas Uoplyst svarprocent: 94 V0052 FORBR: CHOCOLADE/UGE start 160, manglende data: = 99 Spm. 16.: Hvor meget har du drukket og spist den sidste uge af følgende varer? (Forsøg at regne det ud så præcist som muligt og angiv et svar ud for hver drikkevare - skriv 0, hvis du ikke har noget forbrug) Spise-chokolade, stykker pr. uge (sv. t. en 'guldbarre') Intet forbrug stykke stykker stykker stykker stykker stykker stykker stykker

28 stykker stykker stykker stykker Uoplyst svarprocent: 90 V0053 MEDICIN? start 162, manglende data: = 9 Spm. 17.: Har du gennem den seneste måned været i fast behandling med medicin? Nej Ja Uoplyst svarprocent: 97 V0054 MED: 1. L. NAVN start 163, bredde 20, tekstfelt FILTER: V53 Spm. 17.: Har du gennem den seneste måned været i fast behandling med medicin? Hvis ja - udfyld skemaet efter etiketten på medicinglasset/pakken: Medicinens navn, 1. linje (Variablen lister en række medicinske produkter). (Blank = uoplyst/irrelevant (1077 tilfælde)). V0055 MED: 1. L. MOD start 183, bredde 20, tekstfelt FILTER: V53 Spm. 17.: Har du gennem den seneste måned været i fast behandling med medicin? Hvis ja - udfyld skemaet efter etiketten på medicinglasset/pakken: Mod sygdom, 1. linje (Variablen lister en række sygdomme). (Blank = uoplyst/irrelevant (1079 tilfælde)).

29 V0056 MED: 1. L. ANTAL start 203, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V53 Spm. 17.: Har du gennem den seneste måned været i fast behandling med medicin? Hvis ja - udfyld skemaet efter etiketten på medicinglasset/pakken: Antal tabletter dagligt, 1. linje tablet tabletter tabletter tabletter tabletter tabletter tabletter tabletter tabletter tabletter Uoplyst Irrelevant svarprocent: 13 V0057 MED: 2. L. NAVN start 206, bredde 20, tekstfelt FILTER: V53 Spm. 17.: Har du gennem den seneste måned været i fast behandling med medicin? Hvis ja - udfyld skemaet efter etiketten på medicinglasset/pakken: Medicinens navn, 2. linje (Variablen lister en række medicinske produkter). (Blank = uoplyst/irrelevant (1251 tilfælde)). V0058 MED: 2. L. MOD start 226, bredde 20, tekstfelt FILTER: V53 Spm. 17.: Har du gennem den seneste måned været i fast behandling med medicin? Hvis ja - udfyld skemaet efter etiketten på medicinglasset/pakken:

30 Mod sygdom, 2. linje (Variablen lister en række sygdomme). (Blank = uoplyst/irrelevant (1247 tilfælde)). V0059 MED: 2. L. ANTAL start 246, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V53 Spm. 17.: Har du gennem den seneste måned været i fast behandling med medicin? Hvis ja - udfyld skemaet efter etiketten på medicinglasset/pakken: Antal tabletter dagligt, 2. linje tablet tabletter tabletter tabletter tabletter Uoplyst Irrelevant svarprocent: 3 V0060 MED: 3. L. NAVN start 248, bredde 20, tekstfelt FILTER: V53 Spm. 17.: Har du gennem den seneste måned været i fast behandling med medicin? Hvis ja - udfyld skemaet efter etiketten på medicinglasset/pakken: Medicinens navn, 3. linje (Variablen lister en række medicinske produkter). (Blank = uoplyst/irrelevant (1303 tilfælde)). V0061 MED: 3. L. MOD start 268, bredde 20, tekstfelt FILTER: V53 Spm. 17.: Har du gennem den seneste måned været i fast behandling med medicin? Hvis ja - udfyld skemaet efter etiketten på medicinglasset/pakken:

31 Mod sygdom, 3. linje (Variablen lister en række sygdomme). (Blank = uoplyst/irrelevant (1302 tilfælde)). V0062 MED: 3. L. ANTAL start 288, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V53 Spm. 17.: Har du gennem den seneste måned været i fast behandling med medicin? Hvis ja i - udfyld skemaet efter etiketten på medicinglasset/pakken: Antal tabletter dagligt, 3. linje tablet tabletter tabletter Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 Velvære og trivsel Til sidst nogle spørgsmål om velvære og trivsel den sidste måned. V0063 HOVEDPINE start 290, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Hovedpine Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst

32 svarprocent: 99 V0064 SVIMMELHED start 291, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Svimmelhed Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0065 UTILPASHED start 292, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Utilpashed Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0066 HOSTE start 293, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Hoste Hver dag

33 Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0067 VEJRTRÆKNING start 294, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Besværet vejrtrækning Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0068 IRRITATION I ØJNE start 295, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Irritation i øjne/næse/hals Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0069 SMERTER I NAKKE start 296, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Smerter i nakke

34 Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0070 SMERTER I SKULDRE start 297, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Smerter i skuldre Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0071 SMERTER I HÅND/ARME start 298, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Smerter i hænder/arme Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0072 SMERTER I FINGRE start 299, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været

35 generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Smerter i fingre Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0073 SMERTER I LÆNDERYG start 300, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Ondt i lænderyg Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0074 TRÆT start 301, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Træthed Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0075 KVALME

36 start 302, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Kvalme Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0076 MAVESMERTER start 303, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Mavesmerter Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 93 V0077 UNDERLIVSSMERTER start 304, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Underlivssmerter Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst

37 svarprocent: 93 V0078 SVIEN VED VANDLADNING start 305, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Svien ved vandladning Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 93 V0079 HYPPIG VANDLADNING start 306, manglende data: = 9 Spm. 18.: Hvor ofte har du den sidste måned været generet af de symptomer, som er nævnt nedenfor? (Du skal sætte ét kryds ud for hvert symptom). Hyppig vandladning Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 93 V0080 FEBER O/39 GRADER start 307, manglende data: = 9 Spm. 19.: Har du den sidste måned haft feber over 39 grader? Ja Nej Ved ikke Uoplyst

38 svarprocent: 93 V0081 SUND OG RASK start 308, manglende data: = 9 Har du indenfor den sidste månedstid: Spm. 20.: Følt dig fuldstændig sund og rask? Bedre end sædvanligt Det samme som sædvanligt Dårligere end sædvanligt Meget dårligere end sædvanligt Uoplyst svarprocent: 93 V0082 KUNNE KONCENTRERE DIG start 309, manglende data: = 9 Har du indenfor den sidste månedstid: Spm. 21.: Kunnet koncentrere dig om det, du er i gang med? Bedre end sædvanligt Det samme som sædvanligt Dårligere end sædvanligt Meget dårligere end sædvanligt Uoplyst svarprocent: 99 V0083 MISTET SØVN start 310, manglende data: = 9 Har du indenfor den sidste månedstid: Spm. 22.: Mistet søvn grund af bekymringer? Nej, slet ikke ikke mere end sædvanligt Noget mere end sædvanligt Meget mere end sædvanligt Uoplyst svarprocent: 99

39 V0084 FULD AF ENERGI start 311, manglende data: = 9 Har du indenfor den sidste månedstid: Spm. 23.: Følt dig fuld af energi? Mere end sædvanligt Det samme som sædvanligt Mindre energi end sædvanligt Meget mindre end sædvanligt Uoplyst svarprocent: 93 V0085 HOLDE DIG BESKÆFTIGET start 312, manglende data: = 9 Har du indenfor den sidste månedstid: Spm. 24.: Været i stand til at holde dig beskæftiget, haft meget at gøre eller se til? Mere end sædvanligt Omtrent det samme som sædvanligt Mindre end sædvanligt Meget mindre end sædvanligt Uoplyst svarprocent: 99 V0086 MISTE INTERESSEN start 313, manglende data: = 9 Har du indenfor den sidste månedstid: Spm. 25.: Haft tendens til at miste interessen for dine daglige opgaver eller aktiviteter? Nej, slet ikke Ikke mere end sædvanligt Noget mere end sædvanligt Meget mere end sædvanligt Uoplyst svarprocent: 93

40 V0087 GJORT TINGENE GODT start 314, manglende data: = 9 Har du indenfor den sidste månedstid: Spm. 26.: Følt at du alt i alt gjorde tingene godt? Bedre end sædvanligt Omtrent som sædvanligt Dårligere end sædvanligt Meget dårligere end sædvanligt Uoplyst svarprocent: 99 V0088 VÆRET TILFREDS M/MÅDEN start 315, manglende data: = 9 Har du indenfor den sidste månedstid: Spm. 27.: Været tilfreds med den måde, du udfører dine opgaver på? Mere tilfreds end sædvanligt Omtrent som sædvanligt Mindre tilfreds end sædvanligt Meget mindre tilfreds end sædvanligt Uoplyst svarprocent: 99 V0089 VARME OG HENGIVENHED start 316, manglende data: = 9 Har du indenfor den sidste månedstid: Spm. 28.: Været i stand til at føle varme og hengivenhed over for dine nærmeste? Mere end sædvanligt Omtrent det samme som sædvanligt Mindre end sædvanligt Meget mindre end sædvanligt Uoplyst svarprocent: 99

41 V0090 SPILLE NYTTIG ROLLE start 317, manglende data: = 9 Har du indenfor den sidste månedstid: Spm. 29.: Følt, at du spiller en nyttig role? Mere end sædvanligt Det samme som sædvanligt Mindre end sædvanligt Meget mindre end sædvanligt Uoplyst svarprocent: 99 V0091 TAGE BESLUTNINGER start 318, manglende data: = 9 Har du indenfor den sidste månedstid: Spm. 30.: Følt at du har været i stand til at tage beslutninger? Mere end sædvanligt Det samme som sædvanligt Mindre end sædvanligt Meget mindre end sædvanligt Uoplyst svarprocent: 99 V0092 KONSTANT PRESSET start 319, manglende data: = 9 Har du indenfor den sidste månedstid: Spm. 31.: Følt dig konstant presset? Nej, slet ikke Ikke mere end sædvanligt Noget mere end sædvanligt Meget mere end sædvanligt Uoplyst svarprocent: 99

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6171 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere