Effektivisering af rådighedsadministrationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektivisering af rådighedsadministrationen"

Transkript

1 Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke Effektivisering af rådighedsadministrationen 9. august 2004

2

3 Indhold Side I. Indledning... 1 II. Resumé... 3 A. Undersøgelsens metode... 3 B. Rådighedsadministrationen... 4 C. Ressourceforbrug... 5 D. Problemstillinger (findings)... 6 E. Effektiviseringspotentiale F. Løsningsforslag III. Opgaven A. Undersøgelsens formål, metode og indhold B. Undersøgelsens aktører C. Undersøgelsens karakter Arbejdsprocesser Organisering IT-understøttelse i dag D. Undersøgelsens succeskriterier E. Undersøgelsens organisering og forløb Interviews, møder og workshops Udtræk F. Definitioner og begreber IV. Rådighedsadministrationen og negative UnderretningsPligtige Hændelser (UPH) A. Flow mellem AF, a-kasser og Arbejdsdirektoratet B. Ressourceopgørelser i AF og a-kasserne vedrørende de negative underretningspligtige hændelser C. Nuværende ressourceforbrug Estimeringsforudsætninger Effektiviseringspotentiale V. Indsatsområder med problemstillinger og løsningsforslag A. Negative underretningspligtige hændelser Baggrund for metoden der danner UPH er UPH er afføder telefonopfølgning og faxer i 50 % af UPH-hændelserne... 47

4 3. Der skabes for mange negative UPH er Effekten Løsningsforslag Barrierer Ressource-besparelser B. Manglende synkronisering af data i Amanda og A-kasser Problembeskrivelse Symptombeskrivelse Løsningsforslag C. Mindskelse af antallet af irrelevante UPH er gennem hurtigere afmeldeoplysninger til AF Løsningsforslag Barrierer D. Mindskelse af sagsbehandlingstiden gennem mindskelse af antallet af forsinkede meddelelser til AF fra kursussteder, arbejdsgivere og andre aktører Løsningsforslag Barrierer E. Vejledning Løsningsforslag Barrierer F. Tilsynet Løsningsforslag Barrierer G. Forenkling af kodesystemet Situationsbeskrivelse Løsningsforslag Barrierer H. Uekspederede sager i a-kasserne I. Nogle a-kasser kan ikke modtage fritekst Bilag 1: UPH er pr a-kasse fordelt på tilbagemeldinger, afviste og ikke-ekspederede Bilag 2: Kodebeskrivelse UPH Bilag 3: Liste af findings grupperet i indsatsområder Bilag 4: Tilbagemeldingskoder... 91

5 Bilag 5: Alle rådighedsvurderinger = irrelevant i 2003 fordelt på UPH fra AF og på svarkoder fra a-kasserne Bilag 6: Fælles IT-understøtning af beskæftigelsespolitikken; Fælles motorvejen... 96

6 I. Indledning I forlængelse af en forespørgselsdebat i Folketinget d. 4. november 2003 blev regeringen opfordret til i et samarbejde med arbejdsmarkedets parter og AK-Samvirke at arbejde for en enklere administration og regelforenkling af arbejdsløshedsforsikringen. Som led i dette arbejde har Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), Arbejdsdirektoratet (ADIR) og AK-Samvirke igangsat en konsulentundersøgelse. Resultatet af undersøgelsen foreligger i form af denne rapport. Den eksterne undersøgelse skal bidrage med viden og input til en redegørelse til Folketinget, som Regeringen ved beskæftigelsesministeren skal færdiggøre primo Folketingets samling 2004/2005. Undersøgelsen omfatter: Den elektroniske kommunikation mellem AF og a-kasserne til brug for rådighedstilsynet og administrationen heraf. Den øvrige elektroniske kommunikation mellem AF og a-kasserne berøres ikke. Områder, hvor der er et umiddelbart effektiviseringspotentiale. Set i relation til den store forandringshastighed på beskæftigelsesområdet i øjeblikket (i forlængelse af aftale om strukturreform og implementeringen af Flere i Arbejde ), er fokus primært rettet mod de såkaldte lavthængende frugter, der kan realiseres inden for et to-årigt perspektiv. Hvordan administrationen med tilhørende digitale værktøjer kan effektiviseres med respekt for lovgrundlaget for det intensive rådighedstilsyn med de ledige. Dette indebærer, at der ikke foretages en problematisering af selve lovgrundlaget, hvorimod administrationen af dette (i form af vejledninger og fortolkninger) indgår i undersøgelsen. Potentielle effektiviseringsgevinster i forhold til arbejdsgivernes og uddannelsesinstitutionernes inddragelse i rådighedskontrollen. 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

7 Arbejdsbyrden i forbindelse med de kriterier, der for AF er opstillet omkring underretning af a-kasserne i forbindelse med tvivl om et medlems rådighed. 2 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

8 II. Resumé Rambøll Management har som ansvarlig for konsulentundersøgelsen identificeret problemområder og effektiviseringspotentialer, og stiller en række forslag der kan bruges som afsæt for en efterfølgende beslutningsproces. A. Undersøgelsens metode Undersøgelsen er gennemført ved interviews, observationer, erfaringer, analyse af data og af de bagvedliggende årsagssammenhænge. Rambøll Management drager konklusionerne og foretager skøn på basis af interviews, observationer og analyse af data og de bagvedliggende årsagssammenhænge, bl.a. for at give grundlag for den efterfølgende gennemførelse af handlingsrettede tiltag på området. Undersøgelsen omfatter a-kassemedlemmer (ikke kontanthjælpsmodtagere) med fokus på de negative underretningspligtige hændelser. Metoden som Rambøll Management har valgt er baseret på en forudsætning om, at effektivisering opnås ved at løse opgaverne med rådighedsadministration for et givet serviceniveau med færre ressourcer. Gennem interviews, desk research, analyse og workshops er en række problemområder blevet belyst. Der er ikke foretaget tidsstudier, men blandt erfarne medarbejdere i AF og a-kasser er forskellige forslag til tidsestimater vurderet og tjekket og derved er tidsestimaterne fremkommet. Det samlede ressourceestimat i AF, a-kasserne og ADIR opgøres til ca. 120 årsværk. Grundlaget for estimering af ressourceindsats er identifikation, opgørelse og prissætning af de væsentlige kalkulationsfaktorer. I denne undersøgelse er det for det første antal sager (UPH), vurdering af hvilke elementer der indgår i sagen og adskillelse mellem forskellige sagstyper (irrelevante og relevante rådighedsvurderinger). For det an- 3 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

9 det er det den medgåede tid til sagsbehandling i henholdsvis AF og a- kasserne. Beregninger af effektiviseringsgevinsterne er udført på basis af AMS-udtræk 2003 Fastlagte kalkulationssatser for medgået arbejdstid i a-kasser og AF opdelt på relevante og irrelevante rådighedsvurderinger En effektiv arbejdstimepris på kr. 250 Skøn over antal sparede UPH er (minimum, maximum) pr. forslag Reduktion i sagsbehandlingstid (minimum, maximum) for UPH er (de sparede UPH er er fratrukket ved beregning af samlet besparelse pr. forslag) Analyse af data fra AMS udtræk 2003, interviews, erfaringer, resultater fra tidligere undersøgelser samt kalkulationer har givet grundlag for at identificere og kvantificere effektiviseringspotentialet. Formålet har især været at identificere overflødigt eller unødvendigt arbejde. På baggrund heraf har Rambøll Management udpeget 6 indsatsområder som kan give klare bidrag til den ønskede effektivisering. Inden for hvert indsatsområde er der stillet 3-4 forslag, hvor der kvalitativt er et klart effektiviseringspotentiale. Derefter er der for hvert forslag opstillet kvantificerede effekter for sparede UPH er og forkortet sagsbehandlingstid pr. forslag og der er foretaget et økonomisk skøn for etablering af forslaget. Metoden leder frem til at der kan opstilles et katalog af forslag, som alle hver for sig vil give et effektiviseringsbidrag og som kan benyttes som grundlag for detaljering, planlægning og implementering af forslag. Se tabel 1 for en samlet oversigt over de stillede forslag og deres forventede effekt. B. Rådighedsadministrationen Administrationen af rådighedstilsynet involverer flere forskellige aktører. I denne undersøgelse er a-kasserne, AF og Arbejdsdirektoratet de primære aktører, medens arbejdsgivere og uddannelsessteder har status som sekundære aktører. Kommunernes indsats på området er 4 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

10 ikke omfattet af undersøgelsen. Denne undersøgelse omfatter a- kassemedlemmer (ikke kontanthjælpsmodtagere) med fokus på de såkaldt negative underretningspligtige hændelser. C. Ressourceforbrug Udgifterne til rådighedsadministrationen inden for den kommende 2- årige horisont udgøres for en meget stor del af løn. Det er i al væsentlighed her der ligger effektiviseringsmuligheder i form af sparet arbejdskraft til at gennemføre rådighedsadministrationen. Effektivisering i rådighedsadministrationen på kort sigt kan ske ved enten at nedsætte antallet af påbegyndte sager (antal afsendte underretningspligtige hændelser, UPH) eller ved at nedbringe den arbejdstid der medgår til initiering og behandling af sagen (UPH en). Der er tilvejebragt et skøn over det samlede ressourceforbrug i forbindelse med skabelse og sagsbehandling af de negative underretningspligtige hændelser i AF, a-kasserne og i Arbejdsdirektoratet. Det udgør i alt ca. 120 årsværk, svarende til årlige variable omkostninger på 45 mio. kr. Fordelingen mellem de tre aktører ses på figur 1 som viser at AF står for 25 %, a-kasserne for 67 % og ADIR for 8 % af ressourceforbruget. 5 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

11 Beregnet ressourceforbrug i 2003 Primære aktører ADIR A-kasser AF 0,0 50,0 100,0 Årsværk Figur 1: Skønnet ressourceforbrug hos de primære aktører D. Problemstillinger (findings) Undersøgelsen har afdækket en række problemstillinger. De væsentligste knytter sig til det meget store antal underretningspligtige hændelser der ikke er rådighedsrelevante. Det konstateres desuden at afmeldinger sker alt for sent pga. utilstrækkelig information om hvordan den beskæftigede afmelder sig og manglende incitament til at afmelde sig hurtigst muligt. Hertil kommer at der er for lidt videndeling 1 mellem AF og a-kaserne især pga. adskilte og usynkrone datasystemer i AF og a-kasserne. Det er således klart at den nuværende registreringsog administrationsmodel om end den er logisk opbygget med adskilt 1 Videndeling er niveauet for fælles information anvendt som handlingsgrundlag i en given kontekst. Det handler om at sikre tilgængelighed til information der er relevant og valid. Digitalisering har muliggjort at information er uafhængig af tid og sted og kan gøres tilgængelig. Videndeling øges ved at facilitere at informationer opsamles til gavn for alle i organisationerne og kan flyde så frit som muligt, dvs personer har adgang til informationen at fjerne barrierer der gør det mindre attraktivt at dele informationer med resten af organisationen at skabe informationssystemer, der tillader information at nå ud til de personer der har brug for den. 6 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

12 ansvar - i rådighedsadministrationen skaber for mange forslag til rådighedsvurderinger i a-kasserne. Den direkte effekt af de mange forslag til rådighedsvurderinger (godt underretningspligtige hændelser i 2003) er at 8 % fører til en negativ rådighedsvurdering, dvs. det vurderes at den ledige ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i to eller flere dage, mens 17 % vurderes at stå til rådighed. Af de 17 %, hvor den ledige vurderes at stå til rådighed, medfører den underretningspligtige hændelse alligevel i godt en tredjedel af tilfældene en dagpengemæssig konsekvens for den ledige. Således medfører i alt 14 % af forslagene til rådighedsvurderinger dagpengemæssige konsekvenser for de ledige. På den anden side gennemføres 75 % af de fremsendte forslag til rådighedsvurderinger ikke, først og fremmest fordi de vurderes at være rådighedsirrelevante 2. A-kassernes svar på fremsendte UPH'er Rådighed Ja 14% 5% 56% 17% 8% Rådighed Nej Rådighedsvurd. Irrelevant Afvist af a- kassen Ikke ekspederet Figur 2: A-kassernes svar i 2003 på de af AF fremsendte underetningspligtige hændelser Der skønnes (næsten) ikke i AF i forbindelse med rådighedsvurderingen, og der foretages en noget mekanisk registrering, hvor den enkel- 2 Bemærk at der udover de underretningspligtge hændelser (UPH) kommunikeres et stort antal servicemeddelelser fra AF til a-kasserne, som ikke er genstand for behandling i denne rapport 7 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

13 te AF-medarbejder principielt slet ikke skal tage stilling til konsekvensen af de data som registreres i forbindelse med den lediges aktiviteter. Men der er effektiviseringsmuligheder ved at oplagte tilfælde ikke videresendes til a-kasserne som UPH er, selvom den høje grad af automation i AF til dels er begrundet i effektivisering i AF. Hvert forslag til rådighedsvurdering som fremsendes til a-kassen er temmelig kostbart idet marginalomkostningen for sagsbehandlingen samlet i AF og a-kasserne pr. UPH svinger mellem kr. 450 og kr Marginalomkostningens størrelse pr. sag afhænger af om forslaget fører til at rådighedsvurdering er irrelevant eller en relevant rådighedsvurdering. 56 % af alle fremsendte UPH er (70 % af de behandlede) fører til at rådighedsvurdering er irrelevant. Den manglende videndeling mellem AF og a-kasser kommer fx til udtryk ved at a-kasserne i skønsmæssigt 50 % af tilfældene kontakter AF for få supplerende oplysninger eller dokumentation. Ud over fremsendelse af mange forslag til rådighedsvurderinger i alt i 2003 er det en stor udfordring at få afmeldt den ledige rettidigt og hurtigt, når vedkommende er kommet i arbejde. Der kan gå op til 6 uger eller mere inden en ledig der er kommet i arbejde afmeldes AF. A-kasserne svarer, at begrundelserne for at rådighedsvurderingen er bedømt irrelevant i over tilfælde svarende til 1/3 af alle UPH er er at den ledige er kommet i arbejde eller er sygemeldt. Ved iværksættelse af en hurtig og præcis afmelding af den ledige kan dette antal reduceres voldsomt, måske helt ned til ca I en række tilfælde afmeldes den ledige slet ikke selv om det skulle være gjort. Det er vigtigt at der skabes et incitament til at den ledige afmelder sig hurtigt og der er stillet forslag om såvel et økonomisk incitament til hurtig afmelding som bedre information om og tilgængelighed til afmelding. Den manglende synkronisering af data i Amanda og a-kassernes systemer betyder, at der er uudnyttede potentialer i fælles datagrundlag og videndeling, som dels kan forbedres ved at a-kasserne får adgang til egne medlemmers data i Amanda, dels ved en supplerende mulighed for videndeling gennem udbygning af Arbejdsmarkedsportalen, som på nogle områder indeholder mere korrekte oplysninger om den 8 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

14 ledige end Amanda. Eksempler på informationer der kunne være relevante: Stamoplysninger om den ledige, eksempelvis hvilken a-kasse medlemmet tilhører Afmelding og tilmelding Sanktionsinformation Ledighedsperiode Jobplaner Historik på UPH er og deres tilbagemeldinger, herunder tilknyttet dokumentation Historik på servicemeddelelser Vejledningsmateriale Best practices Svar på ofte stillede spørgsmål Fra kursussteder og arbejdsgivere kan såvel tilgængelighed som disciplinen forbedres, således at meddelelser sendes hurtigt og ensartet til AF. Der er store muligheder for effektivisering gennem en markant forbedret fællesindsats indenfor vejledning af medarbejdere i såvel AF som a-kasser. Det gælder undervisningen i hvordan der skal registreres i Amanda, således at samme type registreringer for en ledig fremstår ensartet landet over. AMS har i samarbejde med AF taget initiativ til og udviklet et fælles vejledningsmateriale til brug for medarbejderne i AF kaldet Grønspættebogen. Det er vigtigt at ajourføre og videreudvikle dette materiale med permanent fokus på materialets tilgængelighed og formidlingsmæssig kvalitet. Effektivisering af vejledning af medarbejdere gælder også a- kassernes forståelse og behandling af indholdet i Amanda, hvis a- kasserne får adgang. Det gælder også AFs og a-kassernes anvendelse af arbejdsmarkedsportalen og dens eventuelle udbygning som fælles domæne. 9 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

15 Rådighedstilsynet konstaterer en faldende og lav fejl-rate hos a- kasserne, som tydeligvis generelt er blevet bedre til at håndtere rådighedsvurderingerne korrekt. Omgørelsesraten er faldet fra ca. 30 % i 1995 til godt 4 % i E. Effektiviseringspotentiale Effektiviseringspotentialet realiseres ved at nedbringe de negative UPH er der resulterer i at en rådighedsvurdering er irrelevant, samt gennem en reduktion af den samlede sagsbehandlingstid, først og fremmes via synkronisering af data, deling af viden og vejledning. Det kortsigtede besparelsespotentiale (de lavthængende frugter) hentes ned ved At reducere i antallet af UPH er, idet der spares i gennemsnit kr. 450 for hver UPH der kan undgås uden at dette påvirker rådighedsadministrationens effektivitet. At forkorte behandlingstiden ved videndeling, vejledning, datasynkronisering og ved at effektivisere og understøtte arbejdsgange ved rådighedsadministration bedre. Der er også oplagte muligheder for effektivisering af vejledningsindsatsen 3 for såvel AF-medarbejdere som a-kasse medarbejdere, idet det langt hen ad vejen er den samme kompetenceopbygning der skal ske såvel i alle AF-regioner som i a-kasserne. F. Løsningsforslag Rambøll Management stiller på baggrund af undersøgelsen 23 forslag til effektivisering af rådighedsadministrationen. En stor del af forslagene har sit udspring hos repræsentanter for opdragsgiverne. Det skønnes at såfremt samtlige forslag gennemføres, så vil den samlede ef- 3 Vejledning omfatter uddannelse af medarbejdere via klasseundervisning, e- læring, sidemandsoplæring og selvstudium. Hertil kommer skriftlige og elektroniske materialer der er udarbejdet med et pædagogisk sigte på at forbedre medarbejdernes kompetencer samt elektroniske fora. 10 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

16 fekt være at antallet af UPH er nedsættes med fra til , sagsbehandlingstiden nedsættes mellem 15 og 20 minutter hos AF, mens sagsbehandlingstiden nedsættes mellem 40 og 60 minutter hos a-kasserne. Der er en samlet oversigt over forslagene i tabel 1. Den samlede skønnede etableringspris for de 23 forslag er på mellem 11 mio. kr. og 21 mio. kr. Dette skøn omfatter ikke forbruget af interne ressourcer I Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, AF og a- kasserne. Spændet i den skønnede etableringsudgift skyldes dels usikkerhed, dels det ambitionsniveau der vælges for implementeringen. Det bemærkes at etableringsudgifterne kun afholdes en gang, mens besparelserne er årlige. Besparelserne opnået gennem færre sagsbehandlinger og kortere behandlingstid beløber sig til i alt mellem 20 og 33 mio. kr. årligt. Der er ikke foretaget specifikke skøn over driftsudgifter for de forskellige forslag, men som en tommelfingerregel kan det antages at driftsudgifterne beløber sig til ca. 25 % af etableringsudgifterne, dvs. 3-5 mio. kr. pr. år. Det bemærkes at alle forslag undtagen to har en tilbagebetalingstid på under et år, set i forhold til de opnåede besparelser, og at alle forslag ud fra en effektivitetsbetragtning er rentable. Der er skønnet på basis af foreliggende oplysninger og opnået viden samt erfaringer. Alle forslag skønnes at kunne implementeres indenfor et år og en del indenfor et kvartal. Forslagene skal naturligvis gennembearbejdes og detaljeres, ligesom det skønnes hensigtsmæssigt at lade nogle af forslagene afprøve i pilot-forsøg. 11 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

17 Forslag Reduktion i UPH pr. år. Reduktion i sagsbehandlingstid i AF. Reduktion i sagsbehandlingstid i a-kasser Besparelser pr. år AF Besparelser pr. år a- kasser Samlede besparelser pr. år. AF+akasser Etableringsomkostninger Antal Timer pr Timer pr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. I alt UPH 4 UPH Mio. kr. A1 Nyt gråzonecirkulære, flere ,05-0,1 0,4-0,6 1,5-2,2 1,9-2,8 1,0-1,5 service meddelelser A2 AF skønner om der skal afsendes ,1 5 0,05-0,1 (-0,7) 1,5-2,2 0,8-2,2 1,0-1,5 en UPH ved oplagte til- fælde 0,0 A3 A-kassers gives adgang til 0 0,05-0,1 0,2-0,3 0,6 1,7-2,3 2,3-2,9 2,0-3,0 6 Amanda B1 Quickregistrering i a-kasser og ,1-0,3 0,3-0,7 0,4-1,0 0,1-0,2 fagforeninger B2 Amanda opdateres automatisk ,3-0,5 0,7-1,3 1,0-1,8 1,0-1,5 med tilhørsforholdet fra CRAM og automatisk genfremsendes afviste UPH'ere til den nye a-kasse B3 Bestandskørsler intensiveres ,3-0,5 0,7-1,3 1,0-1,8 0,2-0,3 B4 Arbejdsmarkedsportalen, inkl. fælles domæne - AF-Forum og e- læring C1 Der skabes incitament hos den ledige til hurtig afmelding C2 Bedre information på a- kassernes og ADIRs hjemmesider C3 Informationskampagne rettet mod andre aktører, uddannelsesinstitutioner m.fl. C4 Ensretning og effektivisering i a-kasserne af procedurer for videreformidling af afmeldeoplysninger til AF D1 Online-indberetning til AF fra uddannelsesinstitutioner og virksomheder D2 Brug af reminders til virksomheder og uddannelsesinstitutioner D3 Informationskampagne rettet mod uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre aktører ,025-0,05 0,05 0,2 0,5-0,8 1,2-2,5 1,7-3,2 1,0-3, ,4-0,6 1,0-1,6 1,4-2,2 0,5-1, ,1-0,3 0,3-0,7 0,4-1,0 0,2-0, ,1-0,3 0,3-0,7 0,4-1,0 0,1-0, ,1-0,3 0,3-0,7 0,4-1,0 0,1-0, ,025-0,05 0 0,4-0,5 0,3-0,7 0,7-1,2 0,5-1, ,1 0,2-0,3 0,3-0,4 0,1-0, , ,4 0,3-0,7 0,7-1,1 0,5-1,0 4 0,1 time = 6 min., 0,05 time = 3 minutter, 0,025 time = 1,5 min. 5 Det antages at sagsbehandlingstiden øges med 6 minutter, når der skal skønnes 6 Driftsudgifterne til Amanda er ikke medregnet og det skal nøje undersøges, hvor store de vil være for tilslutning af eksempelvis 500 a-kasse arbejdspladser. En årlig driftsudgift pr. IT-arbejdsplads på kr har været nævnt. 12 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

18 Forslag Reduktion i UPH pr. år. Reduktion i sagsbehandlingstid i AF. Reduktion i sagsbehandlingstid i a-kasser Besparelser pr. år AF Besparelser pr. år a- kasser Samlede besparelser pr. år. AF+akasser Etableringsomkostninger Antal Timer pr Timer pr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. I alt UPH 4 UPH Mio. kr. D4 Opstramning af interne procedurer 0 0,025 0,05 0,1-0,3 0,3-0,6 0,4-0,9 0,1-0,2 i AF E1 Grønspættebog (ajourføres og ,025-0, ,8 0,7-1,0 1,5-1,8 0,1-0,2 udvikles) E2 Udarbejdelse af best practices ,05-0,075 0,05-0,075 0,8 1,2-1,4 2,0-2,2 0,3-0,5 E3 E-læring ,05-0,075 0,05-0,075 0,8 1,2-1,4 2,0-2,2 1,0-2,0 F1 Belønning af a-kasser for lave 0 0 0,025 0,0 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,2 fejlprocenter F2 Godkendte forretningsgange i 0 0 0,025 0,0 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,2 a-kasserne G Forenkling af kodesystem 0 0 0,050 0,0 0,3-0,6 0,3-0,6 0,5-1,0 H Opfølgning på uekspederede 0 0,025 0,025 0,1-0,3 0,1-0,3 0,2-0,6 0,1-0,2 UPH er i a-kasser I A-kasser skal kunne modtage 0 0,025 0,025 0,1-0,3 0,1-0,3 0,2-0,6 0,5-1,0 fritekst Total ,23-0,4 0,65-1,05 5,8-9,1 14,4-24,0 20,2-33,1 11,1-20,5 timer timer UPH er (14-24 min) (39-63 min) mio. kr. mio. kr. mio. kr. Mio. kr. Tabel 1: Samlet oversigt over 23 stillede forslag til effektivisering af rådighedsadministrationen med skøn for besparelser fordelt på a-kasser og AF og samlet etableringsudgift. Det bemærkes at skøn for udgifterne for gennemførelse af forslagene omhandler out-of-pocket udgifter til planlægning, detaljering, udvikling og test af software, tilpasning af systemer (Amanda), udvikling af portaler, udvikling af vejledningsmateriale mv. Anvendelsen af interne ressourcer hos opdragsgivere med detaljering og implementering af forslagene vil være nødvendig og fordre at der frigøres ressourcer hertil. Omfanget af disse ressourcer hos opdragsgiverne foreslås opgjort i forbindelse med detailplanlægningen af forslagene. Det er konsulentfirmaets opfattelse, at anvendelse af interne ressourcer ikke vil få et omfang som væsentligt påvirker forslagenes rentabilitet. Hvis kun en del af forslagene gennemføres vil effektiviseringsresultatet reduceres. I figur 3 er vist hvis eksempelvis der gennemføres for- 13 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

19 slag med en virkning så antallet af UPH er nedsættes med mindst og højest og behandlingstiden for en underretningspligtig hændelse nedsættes med mindst 30 minutter og højest 45 minutter. Effektiviseringspotentialet vil da realistisk ligge mellem 16 og 28 mio. kr. i den samlede rådighedsadministrationen pr. år. Bemærk at effektiviseringspotentialet hentes hvert år. Effektiviseringspotentiale A-kasser +AF A-kasser AF UPH 'er og 45 min sagstid UPH 'er og 30 min sagstid UPH 'er og 45 min sagstid UPH og 30 min sagstid Millioner kr. Figur 3: Effektiviseringspotentiale i rådighedsadministrationen på kort sigt De forskellige forslag vil medføre at ressourcerne først og fremmest anvendes mere effektivt, men der er også en betydelig synergi mellem forslagene, ligesom en del af forslagene giver en forbedret borgerservice. Således vil reduktion af de irrelevante rådighedsvurderinger give en forbedret arbejdsmotivation hos medarbejderne i både AF og a- kasserne, idet opgaverne bliver mere reelle, fordi man undgår de mange irrelevante rådighedsvurderinger. En forbedret vejledning af medarbejderne i AF og a-kasserne vil også styrke motivationen ligesom en øgning af videndeling trækker i samme retning. 14 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

20 Servicen overfor de ledighedsberørte borgere forbedres fordi tilgængelighed til information forbedres og der vil være formindsket indhentning af diverse dokumentation hos den ledige ved færre irrelevante rådighedsvurderinger. Hertil kommer at borgere der er kommet i arbejde på eget initiativ kan få en likviditetsmæssig fordel ved at resterende dagpenge udbetales hurtigere når borgeren afmelder sig straks efter at være kommet i arbejde. 15 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

21 III. Opgaven A. Undersøgelsens formål, metode og indhold Undersøgelsen skal udpege effektiviseringsmuligheder i administrationen af rådighedstilsynet med særlig fokus på den digitale kommunikation, som foregår mellem AF og a-kasserne. Midlerne hertil er brug af eksisterende viden hos de direkte implicerede aktører samtidig med at Rambøll Management udvikler konkret viden. Rambøll Management har som ansvarlig for konsulentundersøgelsen identificeret effektiviseringspotentialer, der kan bruges som afsæt for en efterfølgende beslutningsproces. Rambøll Management drager konklusionerne og foretager skøn på basis af interviews, observationer og analyse af data og de bagvedliggende årsagssammenhænge, bl.a. for at give grundlag for den efterfølgende gennemførelse af handlingsrettede tiltag på området. Undersøgelsen omfatter a-kassemedlemmer (ikke kontanthjælpsmodtagere) med fokus på de negative underretningspligtige hændelser. Metoden som Rambøll Management har valgt er baseret på en forudsætning om, at effektivisering opnås ved at løse opgaverne med rådighedsadministration for et givet serviceniveau med færre ressourcer. Gennem interviews, desk research, analyse og workshops er en række problemområder blevet belyst, og der er opnået enighed om problemområdernes eksistens og relevans i projektgruppen. Grundlaget for estimering af ressourceindsats er identifikation af de væsentlige kalkulationsfaktorer. I denne undersøgelse er det for det første antal sager (UPH) og vurdering af hvilke elementer der indgår i sagen og adskillelse mellem forskellige sagstyper (her skelnen mellem irrelevante og relevant rådighedsvurderinger). For det andet er det den medgåede tid til sagsbehandling i henholdsvis AF og a-kasserne. 16 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

22 Beregninger af effektiviseringsgevinsterne er udført på basis af Beregninger af effektiviseringsgevinsterne er udført på basis af AMS-udtræk 2003 Fastlagte kalkulationssatser for medgået arbejdstid i a-kasser og AF opdelt på relevante og irrelevante rådighedsvurderinger En effektiv arbejdstimepris på kr. 250 Skøn over antal sparede UPH er (minimum, maximum) pr. forslag Reduktion i sagsbehandlingstid (minimum, maximum) for UPH er (de sparede UPH er er fratrukket ved beregning af samlet besparelse pr. forslag) Der er ikke foretaget tidsstudier, men blandt erfarne medarbejdere i AF og a-kasser er forskellige forslag til tidsestimater vurderet og tjekket og derved er tidsestimaterne fremkommet. Derved kan det samlede ressourceestimat fordelt på AF og a-kasserne opgøres (ca. 120 årsværk). Analyse af data fra AMS udtræk 2003 og interviews har givet grundlag for at identificere og kvantificere effektiviseringspotentialet. Formålet har været at identificere overflødigt eller unødvendigt arbejde. På baggrund heraf har Rambøll Management udpeget 6 indsatsområder som kan give klare bidrag til den ønskede effektivisering. Inden for hvert indsatsområde er der stillet 3-4 forslag, hvor der kvalitativt er et klart effektiviseringspotentiale. Derefter er der for hvert forslag opstillet kvantificerede effekter for sparede UPH er og forkortet sagsbehandlingstid pr. forslag og der er foretaget et økonomisk skøn for etablering af forslaget. Metoden leder frem til at der opstilles et katalog af forslag, som alle hver for sig vil give et effektiviseringsbidrag og som kan benyttes som grundlag for detaljering, planlægning og implementering af forslag. 17 Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

23 Rapporten giver Forslag til effektivisering af den digitale kommunikation mellem AF og a-kasserne med tilhørende estimat af effektiviseringspotentialet Et kvalificeret skøn over det samlede ressourceforbrug i Arbejdsdirektoratet, AF og i a-kasserne i forbindelse med informationsudvekslingen, som de forskellige forslag til effektiviseringer kan vurderes op i mod. Love og regler Primære aktører: A-kasserne AF Arbejdsdirektoratet It-understøttelse Effektiviseringer (lavthængende frugter) Organisering Arbejdsprocesser Sekundære aktører: Arbejdsgiverne Uddannelsesinst. Figur 4: Rådighedsadministrationens primære og sekundære aktører B. Undersøgelsens aktører Administrationen af rådighedstilsynet involverer flere forskellige aktører. I denne undersøgelse er a-kasserne, AF og Arbejdsdirektoratet de primære aktører, mens arbejdsgivere og uddannelsessteder har status som sekundære aktører. Kommunernes indsats på området er ikke omfattet af undersøgelsen. Rådighedsadministrationens grundlag og aktører kan grafisk illustreres ved hjælp af figur Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke:

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke Effektivisering af rådighedsadministrationen 9. august 2004 Indhold

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra januar 2017 Version: 2.0 9. januar 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION Koordinationsgruppen vedr. a-kassekommunikation er enige om de fremtidige visioner for datakommunikation mellem a-kasserne og jobcentrene. Nedenfor beskrives de grundlæggende

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra januar 2017 Version: 2.1 18. januar 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Rådighedsstatistikken 1. halvår Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN

Rådighedsstatistikken 1. halvår Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN Rådighedsstatistikken 1. halvår 2006 Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN 87-91674-08-5 Arbejdsdirektoratet Januar 2007 1. Sammenfatning Nærværende rådighedsstatistik omfatter alene AF-tilmeldte

Læs mere

Rundskrivelse nr. 08/03

Rundskrivelse nr. 08/03 Rundskrivelse nr. 08/03 21. februar 2003 Rådighedstilsynet A-kassernes opfølgning på AF s underretninger om negative hændelser. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge.

Læs mere

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN Rådighedsstatistikken 2005 Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN 87-91674-01-8 Arbejdsdirektoratet September 2006 1. Sammenfatning Nærværende rådighedsstatistik omfatter alene AF-tilmeldte

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre

Vejledning om underretninger mellem jobcentre Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra juni 2017 Version: 3.1 30. juni 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Rundskrivelse nr. 35/06

Rundskrivelse nr. 35/06 Rundskrivelse nr. 35/06 1. maj 2006 Forretningsgange og underretninger i forbindelse med, at ledige skal lægge deres CV ind i Job- og CV-banken Denne rundskrivelse erstatter direktoratets rundskrivelser

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Version: 1.0 20. september 2016 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det fælles Datagrundlag

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra 11. december 2017 ( Version: 4.0 11. december 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen

Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen Rundskrivelse nr. 28/05 8. juni 2005 Straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Rådighedsstatistikken, 1. halvår Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN

Rådighedsstatistikken, 1. halvår Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN Rådighedsstatistikken, 1. halvår 2008 Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN 978-87-91674-27-3 Arbejdsdirektoratet Juni 2009 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 SAMMENFATNING... 1 KAPITEL 2 INDLEDNING... 3 KAPITEL

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Rundskrivelse nr. 48/07

Rundskrivelse nr. 48/07 Rundskrivelse nr. 48/07 17. september 2007 Registrering og indberetning af a-kassernes beskæftigelsesindsats Som led i implementeringen af velfærdsaftalen har a-kasserne fået tillagt flere opgaver vedrørende

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Fulde navn: CPR-nummer: Hvilke job har du søgt inden for de seneste 3 måneder? Hvilke job har du søgt? Skriv stillingsbetegnelse

Fulde navn: CPR-nummer: Hvilke job har du søgt inden for de seneste 3 måneder? Hvilke job har du søgt? Skriv stillingsbetegnelse 1 Fulde navn: CPR-nummer: Hvilke job har du 2 Hvilke job har du 3 Hvilke job har du 4 Hvilke job har du 5 Hvilke job har du 6 Om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (Lovkrav) For at du kan få dagpenge,

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/06

Rundskrivelse nr. 81/06 Rundskrivelse nr. 81/06 18. december 2006 Afholdelse af CV-samtaler fra den 1. januar 2007 Velfærdsaftalen Det følger af aftalen mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse.

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse. A-kasserne og jobcentrene Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Tilmelding af a-kassemedlemmer som jobsøgende

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

Kære Inger Støjberg. Arbejdsmarked. Postadresse: Nordre Kajgade Hobro Tlf

Kære Inger Støjberg. Arbejdsmarked. Postadresse: Nordre Kajgade Hobro Tlf Arbejdsmarked Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: Ref.: Katrine Rytter Jensen Direkte tlf. 97 11 3302 Kaje3@mariagerfjord.dk

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger. Februar 2008

Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger. Februar 2008 Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger Februar 2008 BERETNING OM A-KASSERNES RÅDIGHEDSVURDERINGER i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere