Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat"

Transkript

1 Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Telefon Telefax Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål 2 2 Sammenfatning 3 3 Konsekvenser for planlægningen Metode Overordnet byplan og byudvikling Erhvervsområde Aalborg Øst/Østhavnen Universitetsområdet Sygehus i Aalborg Øst Gug-området Skalborg/City Syd området Dall området 22 Dokumentnr. P D-01 Version 2 Udgivelsesdato 27. marts 2009 P:\69226B\3_Pdoc\DOC\Tekniske notater\offentlighedsfase\planforhold.doc Udarbejdet Kontrolleret Godkendt HSLY OWJ HSLY

2 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 2 / 23 1 Indledning og formål Denne rapport forholder sig til vejanlæggets samspil med de overordnede kommunale byplanmæssige strategier og de konkrete planlægningsmæssige bindinger omkring vejens linjeføring. De planmæssige forhold, der kan blive påvirket ved vejanlægget vurderes i forhold til eksisterende byområder og byudviklingen på kortere og længere sigt. Vejanlægget omfatter anlæg af Ny Dallvej fra Hobrovej til E45 og Egnsplanvej fra E45 til Hadsund Landevej samt forskellige tilhørende stikveje og tilslutningsanlæg. Som et alternativ til Ny Dallvej er motorvejsindføringen til City Syd også vurderet. Rapporten er bygget op, således at afsnittene kan indgå i en kommende VVMrapport. Konsekvenser for flora og fauna er beskrevet i særskilt rapport, og konsekvenserne for den grønne struktur, herunder stiforbindelser er nærmere beskrevet i særskilt notat.

3 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 3 / 23 2 Sammenfatning Vejanlægget er et led i den samlede bypolitiske strategi om at skabe gode forbindelser mellem byens funktionelle knudepunkter: Lufthavnsområdet, Nørre Uttrup-området, Østhavnen, Universitetsområdet, City Syd og Midtbyen. Forbindelsen mellem knudepunkterne er vigtig for den indbyrdes synergi og byudviklingens drivkraft. Vejanlægget støtter op om de overordnede byudviklingsområder, og indgår som forudsætning for en del af den planlagte udbygning af bl.a. Universitetsområdet og City Syd, samt nye boligområder i Gug Øst. I Vejudbygningsplanen fra 2005 indgår vejanlægget som et vigtigt led i målsætningen om at fremme tilgængeligheden på kryds og tværs i kommunen. Dette mål er blevet yderligere aktualiseret efter kommunesammenlægningen. Vejanlægget i sammenhæng med det overordnede vejnet, den grønne struktur, og berørte byområder/funktioner.

4 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 4 / 23 Overordnet skaber det planlagte vejanlæg forbindelse mellem en række væsentlige byudviklingsområder i Aalborg, der forventes at ville rumme betydelige arealer til nye boliger og erhverv fremover. Boliger og arbejdspladser i Svenstrup-området, i Aalborg Øst og i Storvordeområdet, knyttes sammen via det nye vejanlæg, ligesom forbindelsen til det overordnede vejnet fra Aalborgs vækstområder i Gug Øst og Universitetsområdet styrkes. Derudover vil vejanlægget have betydning for, Gug, Sønder Tranders, Visse, Gistrup og hele Aalborgs sydøstlige opland. I mange sammenhænge vil disse byområder få lettere adgang til E45, til City Syd via Ny Dallvej og til Aalborg Midtby via Sønderbro indføringen. Endelig er Egnsplanvej en forudsætning for det planlagte sygehus i Aalborg Øst. Vejanlægget har desuden været forudsat som vejbetjening for udbygningen af bl.a. universitetsområdet og City Syd, samt inden yderligere udbygning af boligområder i Gug Øst. Vejanlægget forbedrer de trafikale forudsætninger for at placere nye store funktioner med regionalt opland i landsdelscentret Aalborg. Et nyt sygehus og en udbygning af Universitetsområdet er eksempler på dette, men øvrige funktioner kunne på lang sigt tænkes placeret i nærheden af vejanlægget, fx omkring Gigantium, ved Sønderbro-indføringen, eller eventuelt i Skalborg. Da vejanlægget allerede har været forudsat for flere byudviklingsområder er forudsætningen for nye, større trafikskabende funktioner i tilknytning til vejanlægget, at vejenes kapacitet forinden vurderes og beregnes. Vejanlægget vil til en vis grad danne barrierer i den grønne struktur, Egnsplanvej ligger i Indkilde-kilen og kilen fra Universitetsområdet, mens Ny Dallvej og motorvejsindføringen til City Syd ligger i Østerå-kilen. Stier i den grønne struktur danner vigtige forbindelser fra byområderne i forstæderne og oplandsbyerne. Vejanlægget medfører behov for at ændre linjeføringen af flere eksisterende og planlagte stier i de grønne kiler. Egnsplanvej vil markere den yderste bygrænse ved Universitetsområdet, Gistrup og Gug i mange år frem. Vejen vil ligge åbent og synligt i behørig afstand til byfunktioner i det nuværende landskab med natur og fritids-arealer langs vejen. I den aktuelle planlægning er vejen med til at understrege byens kant mod det åbne land. Egnsplanvejens tracé i Indkildedalen understreger ådalens forløb. Den forventede jernbanedæmning forventes at få en negativ indvirkning på landskabet, ligesom eventuelle støjafskærmninger, hvis dette viser nødvendigt af hensyn til at udnytte de planlagte arealer til boliger m.v. Vejanlægget indskrænker Gug Boldklubs nuværende baneanlæg, men der er mulighed for etablering af erstatningsbaner ved Kongshøjskoven, som dog vil medføre et indgreb i skovområdet.

5 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 5 / 23 De væsentligste planlægningsmæssige problemstillinger af henholdsvis Ny Dallvej og den sydlige motorvejsindføring drejer sig om forholdet til den grønne struktur og sikring af økologiske og rekreative forbindelser, herunder afvejning i forhold til i hvilket omfang det nye vejanlæg aflaster Hobrovej og heraf følgende mindre støjbelastning til boligerne omkring Hobrovej. Vejanlægget forventes ikke at medføre markante konsekvenser for Dall landsby. Motorvejsindføringen nedgraves og minimerer på den måde de visuelle og støjmæssige konsekvenser af det nye vejanlæg, men de visuelle konsekvenser bør vurderes nærmere i forhold til kirkens nuværende fremtrædende placering og konsekvenserne for eksisterende ejendomme.

6 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 6 / 23 3 Konsekvenser for planlægningen 3.1 Metode Rapporten har forholdt sig til vejanlæggets samspil med de overordnede kommunale byplanmæssige strategier og de konkrete planlægningsmæssige bindinger, der er i en ca. 100 m korridor omkring linjeføringen for vejen. Der er indhentet oplysninger fra gældende planlægning i planstrategien, kommuneplanen og eventuelle lokalplaner. Aalborg Kommune har desuden bidraget med viden om igangværende kommuneplan Konsekvenser for flora og fauna er beskrevet i særskilt rapport, og konsekvenserne for den grønne struktur, herunder stiforbindelser er nærmere beskrevet i særskilt notat. 3.2 Overordnet byplan og byudvikling Status Det samlede vejanlæg er optaget i kommuneplanen for Aalborg Kommune, dels på et overordnet strategisk niveau i byudviklingen, og dels med reservation af den konkrete linjeføring. Af "Bypolitisk Strategi" fremgår det, at forbindelsen mellem byens knudepunkter er vigtig for den indbyrdes synergi og byudviklingens drivkraft: "Fremtidens byudvikling skal bygge på byens eksisterende struktur. Storbyens funktionelle knudepunkter er: Lufthavnen med de nationale og internationale trafikrelationer, Nørre Uttrups erhvervsfunktioner omkring motorvejssamenfletningen, Universitetsområdet med koncentrationen af uddannelse, administration og erhvervsfunktioner, Aalborg Øst med havnen og de tunge, arealkrævende erhvervsfunktioner, Skalborg med lettere erhverv,

7 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 7 / 23 City Syd's indkøbsfunktioner, de store boligkoncentrationer i Østog Vest Aalborg og Nørresundby og endelig Midtbyen med havnefronterne og den historiske bykerne med stor koncentration af indkøbs-, service- og kulturtilbud, arbejdspladser og boliger. Disse knudepunkter danner en bærende struktur for byudviklingen, og forbindelsen imellem dem er afgørende." På det overordnede niveau er vejanlæggets betydning for de overordnede trafikstrømme og byudviklingen omtalt: "De overordnede, regionale trafikstrømme er orienteret nord-syd. Det gælder både motorvejs- og jernbanetrafikken. Den planlagte østvestudbygning af vejnettet, Egnsplanvej m.fl., skal imidlertid understøtte byudviklingen." "Udenfor havnefronterne og midtbyen rettes fokus mod udvikling og kvalitetsforbedring af den eksisterende by, bl.a. i sammenhæng med kommende store vejanlæg. Skalborg, City Syd, Vestbyen, Lindholm og Nørre Uttrup vil blive berørt af en kommende 3. Limfjordsforbindelse og de trafikale tiltag, der knytter sig dertil. Tilsvarende er udbygningen af Universitetsområdet knyttet sammen med etableringen af Egnsplanvej." Strukturplan for Universitetsområdet Det fremgår af Planstrategi 2007, at Aalborgs erhvervsudvikling er præget af vækst med nye virksomheder i specielt området ved Universitetet og NOVI. Det er strategien med kommuneplanlægningen, at den fysiske planlægning skal understøtte erhvervspolitikken, og at planlægningen skal sikre høj tilgængelighed til erhvervsområderne. "Hvad angår virksomhedernes lokaliseringsmuligheder skal de fysiske styrkepositioner - byomdannelsesmulighederne, Universitetet og nærheden til lufthavn, motorvej og Limfjorden udvikles "

8 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 8 / 23 Vejanlægget fremgår af Planstrategi 2007 som et konkret projekt, der skal være med til at styrke trafiksikkerheden i Aalborg Kommune, ved at lede trafik til de overordnede veje. Figur.. Kort fra Aalborg Kommunes Planstrategi 2007, Infrastruktur. Vejanlæggets strategiske betydning i trafikplanlægningen fremgår mere konkret af kommuneplanens redegørelse for "Infrastruktur og trafik": "I syd suppleres Egensevejs regionale rolle som bindeled til E45 af Egnsplanvej, og der skabes med Ny Dallvej en kobling til City Syd fra centerets nordøstlige opland via E45. Med ændringerne opproriteres Sønderbro som adgang til Midtbyen, specielt for trafikken fra universitetsområdet." Planer for området Den overordnede planlægning for byudviklingen i Aalborg Kommune er under revision. Med kommunesammenlægningen har Aalborg Kommune bevæget sig fra bykommune mod at være landkommune. Som bykommune var det muligt først og fremmest at basere byudviklingen på byfortætning, men i den nye rolle tages der i langt højere grad hensyn til udviklingen i oplandet. Samtidigt er der tegn på, at efterspørgslen, til trods for investeringer i bykernen, fortsat i høj grad ligger på det åben-lave og dermed arealekstensive boligbyggeri. Det medfører mere byvækst uden for storbyen, en højere andel af åben-lav byvækst og dermed byudvikling i oplandsbyerne til Aalborg-Nørresundby.

9 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 9 / 23 Byrådet forventes, i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplan 2009, at godkende et nyt bymønster, der fokuserer på byernes roller i den nye storkommune. Storbyen: Aalborg-Nørresundby Hovedbyer: Svenstrup og Storvorde Serviceby: Gistrup Forstadsby: Dall Villaby, Visse og Klarup Landsbyer: Romdrup Udsnit af oplæg til nyt bymønster. Svenstrup, Klarup og Storvorde er byer med et anseeligt vækstpotentiale. Gudumholm og Mou har et mindre, men dog betydende vækstpotentiale. Derudover forventes en fortsat stor udbygning af Aalborg Øst-området med erhverv ved Østhavnen og boliger primært i Gug og i Universitetsområdet. Af kommunens samlede arealudlæg til byudvikling forventes op i mod 2/3 af arealerne at ligge inden for de nævnte byområder, der i større eller mindre grad forventes at blive vejbetjent af det planlagte vejanlæg Konsekvenser for planlægningen De planlagte vejanlæg skaber forbindelse mellem en række væsentlige byudviklingsområder i Aalborg, der forventes at ville rumme betydelige arealer til boliger og erhverv. Boliger og arbejdspladser i Svenstrup-området, i Aalborg Øst og i Storvorde-området, knyttes sammen via det nye vejanlæg, ligesom forbindelsen til det overordnede vejnet fra Aalborgs vækstområder i Gug Øst og Universitetsområdet styrkes. Derudover vil vejanlægget have betydning for, Gug, Sønder Tranders, Visse, Gistrup og hele Aalborgs sydøstlige opland. I mange sammenhænge vil disse byområder få lettere adgang til E45, til City Syd via Ny Dallvej og til Aalborg Midtby via Sønderbro indføringen.

10 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 10 / 23 Endelig er Egnsplanvej en forudsætning for det planlagte sygehus i Aalborg Øst. Vejanlæggene forbedrer de trafikale forudsætninger for at placere nye store funktioner med regionalt opland i landsdelscentret Aalborg. Et nyt sygehus og en udbygning af Universitetsområdet er eksempler på dette, men øvrige funktioner kunne på lang sigt tænkes placeret i nærheden af vejanlægget, fx omkring Gigantium, ved Sønderbro-indføringen, eller eventuelt i Skalborg. Forudsætningen for nye, større trafikskabende funktioner, der vejbetjenes af vejanlægget er dog, at vejenes kapacitet forinden vurderes og beregnes. Den grønne struktur Vejanlægget vil til en vis grad danne barrierer i den grønne struktur, Egnsplanvej ligger i Indkilde-kilen og kilen fra Universitetsområdet, mens Ny Dallvej og motorvejsindføringen til City Syd ligger i Østerå-kilen. Kilerne fremtræder som en blanding af landbrug, rekreative områder og natur, herunder med vandløb, spredte beplantninger mv. (Konsekvenserne for flora og fauna, og den grønne struktur er beskrevet i særskilt notater) Stier i den grønne struktur danner vigtige forbindelser fra byområderne i forstæderne og oplandsbyerne. Vejanlægget medfører behov for at ændre linjeføringen af flere eksisterende og planlagte stier i de grønne kiler. Til gengæld giver vejanlægget (måske) anledning til at fremrykke realiseringen af tværgående forbindelser, der ellers ville have afventet senere prioriterede anlægsprojekter. Egnsplanvejens tracé i Indkildedalen understreger ådalens forløb. En udvikling af byvæksten på skrænten ned til vejens forløb bør vurderes i forhold til hvilket omfang og karakter som kan være med til at skabe en hensigtsmæssig udvikling af det samlede områdes karakter. Udbygningen af Gug og Sønder Tranders har også en oplevelsesmæssig værdi set fra den anden side af ådalen fra Gistrup og bakkerne. Så derfor vil det være hensigtsmæssigt at vejens nære omgivelser friholdes for bebyggelse og belysning i forhold til en nænsom indpasning.

11 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 11 / Erhvervsområde Aalborg Øst/Østhavnen Status Erhvervsområdet rummer virksomheder med en stor andel tung trafik, der har behov for let adgang til det overordnede vejnet. Den primære vejadgang er i dag Tranholmvej, der er udlagt til, at den på sigt kan udvides til 4 spor, hvis behovet opstår Konsekvenser for planlægningen I det omfang at den fremtidige udvikling af erhvervsområdet og Østhavnen kan give behov for bedre trafikafvikling, kan Egnsplanvej på lang sigt forlænges mod Østhavnen, som supplement til eller alternativ til udvidelse af Tranholmvej. Stillingtagen til en sådan fremtidig forbindelse influerer ikke direkte på den aktuelle byudvikling i Aalborg Øst Afværge og kompensationsforanstaltninger Ingen

12 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 12 / Universitetsområdet Status I december 2005 blev designmanual for Universitetsparken vedtaget og designmanualen blev ved samme lejlighed indarbejdet i kommuneplanen. Planen for universitetsområdet udlægger omkring 80 ha til byformål, hvoraf ca. en trediedel er udnyttet. Området er udlagt til boliger, erhverv, universitetsformål, offentlige formål, idrætsfaciliteter mm. I forbindelse med udviklingen af området er der fastlagt en ny vejstruktur for området med anlæggelsen af Einsteins Boulevard og Alfred Nobels vej. Sammen med Niels Bohrs vej og Selma Lagerløffs vej udgør de fordelingsvejsystemet i universitetsområdet. Egnsplanvejs linieføring forløber i grænsen mellem naturområderne N5 (Indkildedalen) og 7.9.N2. Område 4.4.B2 (vest for Sønder Tranders) er planlagt til udbygning med boliger, mens 4.4.O2 (Alfred Nobelsvej) er planlagt til skoleformål. Øst for Sønders Tranders er område 4.4.D9 (Selma Lagerlöfs Vej) planlagt til kontorer, boliger og undervisningsformål mv. Der er ingen gældende lokalplaner inden for linjeføringen. Kommuneplanens rammeområder Planer for området Universitetsområdet er et prioriteret vækstområde med en forventet og planlagt byudvikling i størrelsesordenen 50 ha over de kommende 12 år.

13 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 13 / Konsekvenser for planlægningen Med den forventede og planlagte byudvikling i den sydvestlige del af universitetsområdet er det en væsentlig forudsætning af fordelingsvejene i universitetsområdet opnår en bedre opkobling på det overordnede vejnet. Med den nuværende struktur er det særligt i landsbyen Sønder Tranders og Sønder Tranders Vej på strækningen mellem Gug og Sønder Tranders at der vil opstå problemer / gener som følge af den stigende trafikmængde fra det voksende byområde, idet vejene i dette område ikke er dimensioneret og udformet til øgede trafikmængder. Universitetsområdets opkobling på det overordnede vejnet forbedres væsentligt med videreførelsen af Karlfeldts Alle, så den forbinder Alfred Nobels vej med Egnsplanvej, når Egnsplanvej etableres. Samtidig aflastes landsbyen Sønder Tranders for gennemkørende trafik. Egnsplanvej er således en væsentlig forudsætning for en god fremtidig trafikbetjening af Universitetsområdet og Sønder Tranders. Strukturplan for Universitetsområdet Samtidig med at universitetsområdets sammenhæng med den overordnede trafiksystem forbedres, forbedres den funktionelle sammenhæng mellem de tre bysamfund Universitetsområdet, Sønder Tranders og Gug. De tre byer / byområder har en række kontakter på tværs, på fx skole- og foreningsområdet. Forbedringen af sammenhængen sker dels ved etablering af et stisystem i eget trace mellem de tre bysamfund og dels ved at der skabes nye forbindelser for biltrafikken. Derved fredeliggøres specielt Sønder Tranders Vej på strækningen mellem Gug og Sønder Tranders til gavn for boligområderne langs Sønder Tranders vej og de bløde trafikanter, der benytter den mellem de to byer.

14 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 14 / Afværge og kompensationsforanstaltninger Den nye vejforbindelse til Egnsplanvej vest om Sønder Tranders kan medføre behov for at vurdere konsekvenserne nærmere for trafikafviklingen i landsbyen og for de nærmeste ejendomme.

15 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 16 / Konsekvenser for planlægningen Placeringen af et sygehus i Aalborg Øst med tilhørende og afledte funktioner har som forudsætning at der kan etableres god forbindelse til det overordnede vejnet. Egnsplanvej er således en væsentlig forudsætning for at der kan opnås god tilgængelighed til sygehuset, idet det vurderes at der ikke er tilstrækkelig kapacitet på det eksisterende vejnet til at afvikle den fremtidige trafik ved et fuldt udbygget sygehus. Indtil nu er der udelukkende foretaget en række volumenstudier i forhold til omfanget af et fremtidigt sygehus. Sygehusets fysiske udformning, placering i planlægningsområdet, opkoblingen til det overordnede vejnet og kollektiv trafik mm. er ikke fastlagt. Det fremgår af oversigtskortet ovenfor at Egnsplanvej skærer igennem planlægnings- og perspektivområde for et nyt sygehus, hvilket giver gode forudsætninger for en sammenkobling af sygehuset og Egnsplanvej, men som samtidig kan betyde at forløbet af denne del af Egnsplanvej skal justeres når sygehusplanerne er konkretiseret Afværge og kompensationsforanstaltninger Nyt sygehus i Aalborg Øst kan have betydning for Egnsplanvejs linieføring og tilslutning ved Hadsund landevej, afhængigt af den endelige placering og disponering af sygehusets funktioner. Nyt sygehus i Aalborg Øst kan have betydning for trafikmængderne på Egnsplanvej og dermed også for vejens udformning Egnsplanvej udgør et væsentligt grundlag for den fremtidige vejbetjening af et nyt sygehus i Aalborg Øst.

16 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 17 / Gug-området Status Gug er en velfungerende bydel med en række servicefunktioner, herunder skole, børneinstitutioner og butikker. Gug har relationer til Visse og Grønlandskvarteret, samt til Sønder Tranders og Universitetsområdet. Den funktionelle sammenhæng til disse bydele er afhængige af veje gennem boligområder bl.a. ved Visse, i Grønlandskvarteret og Sønder Tranders Vej, der går gennem Sønder Tranders. Med en fortsat boligudbygning i Gug og de øvrige bydele og med en fortsat udbygning af City Syd har det medført problemer med trafikforbindelserne herunder utryghed og trafiksikkerhed på de berørte veje. Det har desuden medført et øget behov for forbedrede sti- og vejforbindelser mellem bysamfundene, der kan understøtte relationerne mellem byerne. Gug Øst I kommuneplan 05 og i sammenhæng med planlægningen af universitetsområdet blev der udlagt et nyt 35 ha stort område til byudvikling mellem Universitetsområdet/Sønder Tranders og Gug, som Gugs afgrænsning af byen mod syd. Egnsplanvejs linieføring forløber i grænsen mellem naturområderne N5 (Indkildedalen) og 7.9.N2. I øjeblikket er 4.3.B4 (Kong Minos Vej) under udbygning med boliger. Kommuneplanens rammeområder. Indkilde-området Området er fuldt udbygget med det eksisterende ældre erhvervsområde ved Indkildevej, boligbebyggelsen Vedbæk og nye boliger ved Indkilde Allé.

17 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 18 / 23 Gug Boldklub Gug Boldklub er et vigtigt aktiv for beboere i Gug og Visse. Boldklubben har længe haft ønske om at udvide det eksisterende baneanlæg, ligesom en flytning til Gug Øst har været drøftet. Egnsplanvejs linieføring forløber i grænsen af område 4.3.R.4 (Gug Boldklub), 4.3.T2 (vejanlæg) hvor boldklubben også har baner, samt 4.3.R5 (Boldbaner) der er planlagt til fremtidige boldbaner. Der er ingen gældende lokalplaner inden for linjeføringen. Kommuneplanens rammeområder Planer for området Gug Øst I kommuneplanen er der indføjet en rækkefølgebestemmelse, der fastlægger en maksimal boligudbygning på 240 boliger i udbygningsområdet omkring Zeusvej / Kong Minosvej indtil Egnsplanvej er udbygget. Indkilde-området Ingen aktuelle planer. Udbygningen af Indkilde Allé færdiggør byens kant mod syd. Gug Boldklub Boldklubbens baneanlæg forventes udvidet ved at etablere nye baner øst for boligområdet Vedbæk, der i kommuneplanen er planlagt til erstatningsbaner og

18 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 19 / 23 ekstra parkeringsfaciliteter for Gug Boldklub i forbindelse med Egnsplanvejs etablering. Det fremgår af gældende kommuneplan, at der skal sikres stier langs Vissevej og på tværs fra Gug Boldklub til de nye baner øst for boligområdet Konsekvenser for planlægningen Gug Øst Egnsplanvej er et vigtigt element i bestræbelserne på at undgå øgede trafikale problemer som følge af den fortsatte byudvikling i området, og en væsentlig forudsætning for den fortsatte udbygning af området omkring Zeusvej / Kong Minosvej. Vejen bliver samtidig den sydlige afgrænsning af Gug mod det åbne land. Med vejadgang til Egnsplanvej ved Zeusvej forbedres områdets adgang til det overordnede vejnet. Indkilde-området Egnsplanvej understøtter en bedre trafikafvikling i området med aflastning af bolig og fordelingsveje og forbedrede funktionelle sammenhænge. Egnsplanvej vil sandsynligvis øge attraktiviteten af erhvervsområdet langs Indkildevej pga. af øget tilgængelighed og synlighed fra Egnsplanvej og Motorvejen. Gug Anlægs- og Planteskoles ejendom indskrænkes som følge af vejanlægget. Boligbebyggelsen Vedbæk får med Egnsplanvej en mere direkte vejforbindelse til Aalborg Øst og Universitetsområdet. Enkelte boliger eksproprieres for at skabe plads til Egnsplanvej. Langs vejen er der mulighed for at sikre stiforbindelse på tværs mellem boldklubbens nuværende og fremtidige anlæg henholdsvis vest og øst for Vedbæk. Gug Boldklub Vejanlægget indskrænker boldklubbens nuværende baneanlæg, men der er i planlægningen plads til nye baner ved Indkildevej og desuden foretaget reservation til erstatningsbaner og udvidelse af boldklubbens faciliteter. Ved lukning af Vissevej ved Egnsplanvej bliver tilkørsel i bil til boldklubben en smule længere, mens eksisterende stiforbindelse fastholdes Afværge og kompensationsforanstaltninger Ingen - udover at sikre stiforbindelser som planlagt ved Vissevej og Kærholtstien, samt øst-vest langs Egnsplanvej og ved Indkilde Allé. Støjafskærmning mod boldklubbens baneanlæg, samt mod de nuværende og planlagte boligområder kan komme på tale for at mindske støjgener fra vejen.

19 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 20 / Skalborg/City Syd området Status Skalborg/City Syd City Syd er regionalt aflastningscenter og rummer detailhandel med store og markante kædebutikker. Området rummer endnu udbygningsmuligheder inden for det kommuneplanlagte område, bl.a. har kommunen i januar 2009 vedtaget lokalplan for et nyt IKEA boligvarehus. Kolonihaveområdet Engdraget Haveforeningens område grænser op til E45 og Mariendalsmølle-indføringen. Området er omfattet af lokalplan Ny Dallvejs linieføring forløber igennem område 3.6.A.1 og N.4 (Østerådalen) og i grænsen af 3.6.H5 (erhvervsområdet ved Dallvej) og område 3.6.H4 (erhvervsområdet Hobrovej Øst). Erhvervsområderne er omfattet af lokalplan , men Ny Dallvejs linjeføring rammer tracéet for eksisterende Dallvej og har kun mindre direkte konsekvenser for de tilstødende erhvervsgrunde. Anlægget for den sydlige motorvejsindføring forløber igennem område 6.6.N7 (Østeråkilen), 3.6.N4 (Østerådalen) og 3.6.N3 ved Hobrovej. Der er ingen gældende lokalplaner inden for linjeføringen. Kommuneplanens rammeområder Planer for området Skalborg/City Syd City Syd rummer endnu udbygningsmuligheder inden for det kommuneplanlagte område til detailhandel, bl.a. har byrådet i januar 2009 vedtaget lokalplan for et nyt IKEA boligvarehus. Ny samlet lokalplan for hele City Syd-området forventes påbegyndt i 2009.

20 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 21 / 23 Skalborg forventes udbygget med et bolig-/erhvervsprojekt på den tidligere planteskolegrund ved Hobrovej. Kolonihaveområdet Engdraget Ingen aktuelle planer Konsekvenser for planlægningen Skalborg/City Syd Den vedtagne lokalplan for IKEA i City Syd grænser umiddelbart op til den reserverede korridor for vestforbindelsen. I planlægningen for IKEA har det været en væsentlig forudsætning at Hobrovej ved Skalborg Bakke skulle aflastes med vejanlæg, der giver en mere direkte forbindelse mellem City Syd og E45. De væsentligste planlægningsmæssige problemstillinger af henholdsvis Ny Dallvej og den sydlige motorvejsindføring drejer sig om forholdet til den grønne struktur og sikring af økologiske og rekreative forbindelser, herunder afvejning i forhold til i hvilket omfang det nye vejanlæg aflaster Hobrovej og heraf følgende mindre støjbelastning til boligerne omkring Hobrovej. Kolonihaveområdet Engdraget I forbindelse med en ekstra rampe på E45 kan haveforeningens yderste områder blive berørt i mindre grad. Det vurderes, at de karakteristiske klynger af kolonihaver ikke direkte berøres. I lokalplan er området nærmest motorvejen udlagt til volde og beplantning, herunder med afvandingskanal. Stiforbindelsen mod syd i Østeråkilen sikres ved at ændre stiens forløb langs nordsiden af Ny Dallvej og sikre krydsningsmulighed ved Dallvej Afværge og kompensationsforanstaltninger Ingen - udover at sikre de planlagte stiforbindelser i Østerådalen.

21 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 22 / Dall området Status Dall er en mindre landsby med et mindre antal gårde og boliger i en åben struktur. Byens skal kun rumme et begrænset antal boliger fx ved huludfyldning, da det i kommuneplanen er målet, at sikre landsbyens særlige karakter og kirkens fremtrædende placering. Ca. 400 m syd for landsbyen ligger et caravan-center ud til E45. Vejanlægget forventes at omfatte en mindre del af landsbyens sydvestlige ejendom, mens Dallvejs tracé flyttes. Anlægget for den sydlige motorvejsindføring forløber igennem område 6.6.N7 (Østeråkilen) og 7.9.N3 (Ådalene), samt berører landsbyens afgrænsning i rammeområde 7.9.L1 (Dallvej). Der er ingen gældende lokalplaner inden for linjeføringen. Kommuneplanens rammeområder Planer for området Ingen aktuelle planer for området.

22 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 23 / Konsekvenser for planlægningen Vejanlægget forventes ikke at medføre markante konsekvenser for landsbyen. Motorvejsindføringen nedgraves og minimerer på den måde de visuelle og støjmæssige konsekvenser af det nye vejanlæg, men de visuelle konsekvenser bør vurderes nærmere i forhold til kirkens nuværende fremtrædende placering og konsekvenserne for eksisterende ejendomme. Caravancentrets ejendom indskrænkes som følge af vejanlægget Afværge og kompensationsforanstaltninger Ingen - udover den planlagte forlægning af Dallvej og stiforbindelser. P:\69226B\3_Pdoc\DOC\Tekniske notater\offentlighedsfase\planforhold.doc.

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd

VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd Svar til indsigere Egnsplanvej, Nyt tilslutningsanlæg til E45 samt Ny Dallvej eller Motorvejsindføring til City Syd 15. december 2009 Aalborg

Læs mere

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Til Kopi til Fra Byrådet Team-Kommuneplan 14-10-2009 Sagsnr.: 2009-28434 Dok.nr.: 2009-284263 Init.: MK Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Forslag til Kommuneplan09 har været

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Vaarst i kommuneplan 09

Vaarst i kommuneplan 09 Velkommen til Vaarst Høringssvar Vaarst i kommuneplan 09 August 2009 1 Vaarst er beliggende i den sydøstlige del af Aalborg kommune på grænsen af Lindenborg Ådal. Fra bakken over Vaarst er der udsigt til

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.030 for udvidelse af bydelscentret i Gug Aalborg Byråd godkendte den 8. september

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske 1. "Det haster med anlæg af en ny forbindelse" 2. "En Egholmforbindelse vil aflaste centrum" 3. "En Egholmforbindelse er bedst for udviklingen i

Læs mere

5. Trafik info Kommuneplan 2009 - Forslag 02.03.2009 43 Hovedstruktur og retningslinier

5. Trafik info Kommuneplan 2009 - Forslag 02.03.2009 43 Hovedstruktur og retningslinier 5. Trafik info 43 5.1 Den trafikale infrastruktur En tidssvarende og velfungerende infrastruktur på trafik- og transportområdet er en væsentlig forudsætning for samfundsudviklingen. Det gælder områder

Læs mere

LOKALPLAN 1-05 Handelsskole og teknisk skole

LOKALPLAN 1-05 Handelsskole og teknisk skole LOKALPLAN 1-05 Handelsskole og teknisk skole KØGE KOMMUNE 1979 Aflysninger Lokalplan 1-05 Handelsskole og Teknisk Skole Dele af lokalplanen er aflyst og erstattet af: Lokalplan 1017, Udvidelse af Køge

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. FEBRUAR 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.35.BE.01 - Tørring. REDEGØRELSE: Udarbejdelsen

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. januar 2009 Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har studeret det fremsendte forslag til kommuneplan 2009

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

PLAN & BÆREDYGTIGHED STRATEGI

PLAN & BÆREDYGTIGHED STRATEGI PLAN & BÆREDYGTIGHED STRATEGI AALBORG KOMMUNE, SEPTEMBER 2003 Indhold Forord...3 Et stærkt og ansvarligt Aalborg...4 Vækst og forandring i erhvervslivet...6 Byen for alle - hele livet...8 Byudvikling med

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Miljøvurdering Af forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape

Miljøvurdering Af forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape Bilag 3 Miljøvurdering Af forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Resume side 4 3. Beskrivelse af forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere