Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat"

Transkript

1 Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Telefon Telefax Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål 2 2 Sammenfatning 3 3 Konsekvenser for planlægningen Metode Overordnet byplan og byudvikling Erhvervsområde Aalborg Øst/Østhavnen Universitetsområdet Sygehus i Aalborg Øst Gug-området Skalborg/City Syd området Dall området 22 Dokumentnr. P D-01 Version 2 Udgivelsesdato 27. marts 2009 P:\69226B\3_Pdoc\DOC\Tekniske notater\offentlighedsfase\planforhold.doc Udarbejdet Kontrolleret Godkendt HSLY OWJ HSLY

2 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 2 / 23 1 Indledning og formål Denne rapport forholder sig til vejanlæggets samspil med de overordnede kommunale byplanmæssige strategier og de konkrete planlægningsmæssige bindinger omkring vejens linjeføring. De planmæssige forhold, der kan blive påvirket ved vejanlægget vurderes i forhold til eksisterende byområder og byudviklingen på kortere og længere sigt. Vejanlægget omfatter anlæg af Ny Dallvej fra Hobrovej til E45 og Egnsplanvej fra E45 til Hadsund Landevej samt forskellige tilhørende stikveje og tilslutningsanlæg. Som et alternativ til Ny Dallvej er motorvejsindføringen til City Syd også vurderet. Rapporten er bygget op, således at afsnittene kan indgå i en kommende VVMrapport. Konsekvenser for flora og fauna er beskrevet i særskilt rapport, og konsekvenserne for den grønne struktur, herunder stiforbindelser er nærmere beskrevet i særskilt notat.

3 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 3 / 23 2 Sammenfatning Vejanlægget er et led i den samlede bypolitiske strategi om at skabe gode forbindelser mellem byens funktionelle knudepunkter: Lufthavnsområdet, Nørre Uttrup-området, Østhavnen, Universitetsområdet, City Syd og Midtbyen. Forbindelsen mellem knudepunkterne er vigtig for den indbyrdes synergi og byudviklingens drivkraft. Vejanlægget støtter op om de overordnede byudviklingsområder, og indgår som forudsætning for en del af den planlagte udbygning af bl.a. Universitetsområdet og City Syd, samt nye boligområder i Gug Øst. I Vejudbygningsplanen fra 2005 indgår vejanlægget som et vigtigt led i målsætningen om at fremme tilgængeligheden på kryds og tværs i kommunen. Dette mål er blevet yderligere aktualiseret efter kommunesammenlægningen. Vejanlægget i sammenhæng med det overordnede vejnet, den grønne struktur, og berørte byområder/funktioner.

4 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 4 / 23 Overordnet skaber det planlagte vejanlæg forbindelse mellem en række væsentlige byudviklingsområder i Aalborg, der forventes at ville rumme betydelige arealer til nye boliger og erhverv fremover. Boliger og arbejdspladser i Svenstrup-området, i Aalborg Øst og i Storvordeområdet, knyttes sammen via det nye vejanlæg, ligesom forbindelsen til det overordnede vejnet fra Aalborgs vækstområder i Gug Øst og Universitetsområdet styrkes. Derudover vil vejanlægget have betydning for, Gug, Sønder Tranders, Visse, Gistrup og hele Aalborgs sydøstlige opland. I mange sammenhænge vil disse byområder få lettere adgang til E45, til City Syd via Ny Dallvej og til Aalborg Midtby via Sønderbro indføringen. Endelig er Egnsplanvej en forudsætning for det planlagte sygehus i Aalborg Øst. Vejanlægget har desuden været forudsat som vejbetjening for udbygningen af bl.a. universitetsområdet og City Syd, samt inden yderligere udbygning af boligområder i Gug Øst. Vejanlægget forbedrer de trafikale forudsætninger for at placere nye store funktioner med regionalt opland i landsdelscentret Aalborg. Et nyt sygehus og en udbygning af Universitetsområdet er eksempler på dette, men øvrige funktioner kunne på lang sigt tænkes placeret i nærheden af vejanlægget, fx omkring Gigantium, ved Sønderbro-indføringen, eller eventuelt i Skalborg. Da vejanlægget allerede har været forudsat for flere byudviklingsområder er forudsætningen for nye, større trafikskabende funktioner i tilknytning til vejanlægget, at vejenes kapacitet forinden vurderes og beregnes. Vejanlægget vil til en vis grad danne barrierer i den grønne struktur, Egnsplanvej ligger i Indkilde-kilen og kilen fra Universitetsområdet, mens Ny Dallvej og motorvejsindføringen til City Syd ligger i Østerå-kilen. Stier i den grønne struktur danner vigtige forbindelser fra byområderne i forstæderne og oplandsbyerne. Vejanlægget medfører behov for at ændre linjeføringen af flere eksisterende og planlagte stier i de grønne kiler. Egnsplanvej vil markere den yderste bygrænse ved Universitetsområdet, Gistrup og Gug i mange år frem. Vejen vil ligge åbent og synligt i behørig afstand til byfunktioner i det nuværende landskab med natur og fritids-arealer langs vejen. I den aktuelle planlægning er vejen med til at understrege byens kant mod det åbne land. Egnsplanvejens tracé i Indkildedalen understreger ådalens forløb. Den forventede jernbanedæmning forventes at få en negativ indvirkning på landskabet, ligesom eventuelle støjafskærmninger, hvis dette viser nødvendigt af hensyn til at udnytte de planlagte arealer til boliger m.v. Vejanlægget indskrænker Gug Boldklubs nuværende baneanlæg, men der er mulighed for etablering af erstatningsbaner ved Kongshøjskoven, som dog vil medføre et indgreb i skovområdet.

5 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 5 / 23 De væsentligste planlægningsmæssige problemstillinger af henholdsvis Ny Dallvej og den sydlige motorvejsindføring drejer sig om forholdet til den grønne struktur og sikring af økologiske og rekreative forbindelser, herunder afvejning i forhold til i hvilket omfang det nye vejanlæg aflaster Hobrovej og heraf følgende mindre støjbelastning til boligerne omkring Hobrovej. Vejanlægget forventes ikke at medføre markante konsekvenser for Dall landsby. Motorvejsindføringen nedgraves og minimerer på den måde de visuelle og støjmæssige konsekvenser af det nye vejanlæg, men de visuelle konsekvenser bør vurderes nærmere i forhold til kirkens nuværende fremtrædende placering og konsekvenserne for eksisterende ejendomme.

6 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 6 / 23 3 Konsekvenser for planlægningen 3.1 Metode Rapporten har forholdt sig til vejanlæggets samspil med de overordnede kommunale byplanmæssige strategier og de konkrete planlægningsmæssige bindinger, der er i en ca. 100 m korridor omkring linjeføringen for vejen. Der er indhentet oplysninger fra gældende planlægning i planstrategien, kommuneplanen og eventuelle lokalplaner. Aalborg Kommune har desuden bidraget med viden om igangværende kommuneplan Konsekvenser for flora og fauna er beskrevet i særskilt rapport, og konsekvenserne for den grønne struktur, herunder stiforbindelser er nærmere beskrevet i særskilt notat. 3.2 Overordnet byplan og byudvikling Status Det samlede vejanlæg er optaget i kommuneplanen for Aalborg Kommune, dels på et overordnet strategisk niveau i byudviklingen, og dels med reservation af den konkrete linjeføring. Af "Bypolitisk Strategi" fremgår det, at forbindelsen mellem byens knudepunkter er vigtig for den indbyrdes synergi og byudviklingens drivkraft: "Fremtidens byudvikling skal bygge på byens eksisterende struktur. Storbyens funktionelle knudepunkter er: Lufthavnen med de nationale og internationale trafikrelationer, Nørre Uttrups erhvervsfunktioner omkring motorvejssamenfletningen, Universitetsområdet med koncentrationen af uddannelse, administration og erhvervsfunktioner, Aalborg Øst med havnen og de tunge, arealkrævende erhvervsfunktioner, Skalborg med lettere erhverv,

7 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 7 / 23 City Syd's indkøbsfunktioner, de store boligkoncentrationer i Østog Vest Aalborg og Nørresundby og endelig Midtbyen med havnefronterne og den historiske bykerne med stor koncentration af indkøbs-, service- og kulturtilbud, arbejdspladser og boliger. Disse knudepunkter danner en bærende struktur for byudviklingen, og forbindelsen imellem dem er afgørende." På det overordnede niveau er vejanlæggets betydning for de overordnede trafikstrømme og byudviklingen omtalt: "De overordnede, regionale trafikstrømme er orienteret nord-syd. Det gælder både motorvejs- og jernbanetrafikken. Den planlagte østvestudbygning af vejnettet, Egnsplanvej m.fl., skal imidlertid understøtte byudviklingen." "Udenfor havnefronterne og midtbyen rettes fokus mod udvikling og kvalitetsforbedring af den eksisterende by, bl.a. i sammenhæng med kommende store vejanlæg. Skalborg, City Syd, Vestbyen, Lindholm og Nørre Uttrup vil blive berørt af en kommende 3. Limfjordsforbindelse og de trafikale tiltag, der knytter sig dertil. Tilsvarende er udbygningen af Universitetsområdet knyttet sammen med etableringen af Egnsplanvej." Strukturplan for Universitetsområdet Det fremgår af Planstrategi 2007, at Aalborgs erhvervsudvikling er præget af vækst med nye virksomheder i specielt området ved Universitetet og NOVI. Det er strategien med kommuneplanlægningen, at den fysiske planlægning skal understøtte erhvervspolitikken, og at planlægningen skal sikre høj tilgængelighed til erhvervsområderne. "Hvad angår virksomhedernes lokaliseringsmuligheder skal de fysiske styrkepositioner - byomdannelsesmulighederne, Universitetet og nærheden til lufthavn, motorvej og Limfjorden udvikles "

8 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 8 / 23 Vejanlægget fremgår af Planstrategi 2007 som et konkret projekt, der skal være med til at styrke trafiksikkerheden i Aalborg Kommune, ved at lede trafik til de overordnede veje. Figur.. Kort fra Aalborg Kommunes Planstrategi 2007, Infrastruktur. Vejanlæggets strategiske betydning i trafikplanlægningen fremgår mere konkret af kommuneplanens redegørelse for "Infrastruktur og trafik": "I syd suppleres Egensevejs regionale rolle som bindeled til E45 af Egnsplanvej, og der skabes med Ny Dallvej en kobling til City Syd fra centerets nordøstlige opland via E45. Med ændringerne opproriteres Sønderbro som adgang til Midtbyen, specielt for trafikken fra universitetsområdet." Planer for området Den overordnede planlægning for byudviklingen i Aalborg Kommune er under revision. Med kommunesammenlægningen har Aalborg Kommune bevæget sig fra bykommune mod at være landkommune. Som bykommune var det muligt først og fremmest at basere byudviklingen på byfortætning, men i den nye rolle tages der i langt højere grad hensyn til udviklingen i oplandet. Samtidigt er der tegn på, at efterspørgslen, til trods for investeringer i bykernen, fortsat i høj grad ligger på det åben-lave og dermed arealekstensive boligbyggeri. Det medfører mere byvækst uden for storbyen, en højere andel af åben-lav byvækst og dermed byudvikling i oplandsbyerne til Aalborg-Nørresundby.

9 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 9 / 23 Byrådet forventes, i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplan 2009, at godkende et nyt bymønster, der fokuserer på byernes roller i den nye storkommune. Storbyen: Aalborg-Nørresundby Hovedbyer: Svenstrup og Storvorde Serviceby: Gistrup Forstadsby: Dall Villaby, Visse og Klarup Landsbyer: Romdrup Udsnit af oplæg til nyt bymønster. Svenstrup, Klarup og Storvorde er byer med et anseeligt vækstpotentiale. Gudumholm og Mou har et mindre, men dog betydende vækstpotentiale. Derudover forventes en fortsat stor udbygning af Aalborg Øst-området med erhverv ved Østhavnen og boliger primært i Gug og i Universitetsområdet. Af kommunens samlede arealudlæg til byudvikling forventes op i mod 2/3 af arealerne at ligge inden for de nævnte byområder, der i større eller mindre grad forventes at blive vejbetjent af det planlagte vejanlæg Konsekvenser for planlægningen De planlagte vejanlæg skaber forbindelse mellem en række væsentlige byudviklingsområder i Aalborg, der forventes at ville rumme betydelige arealer til boliger og erhverv. Boliger og arbejdspladser i Svenstrup-området, i Aalborg Øst og i Storvorde-området, knyttes sammen via det nye vejanlæg, ligesom forbindelsen til det overordnede vejnet fra Aalborgs vækstområder i Gug Øst og Universitetsområdet styrkes. Derudover vil vejanlægget have betydning for, Gug, Sønder Tranders, Visse, Gistrup og hele Aalborgs sydøstlige opland. I mange sammenhænge vil disse byområder få lettere adgang til E45, til City Syd via Ny Dallvej og til Aalborg Midtby via Sønderbro indføringen.

10 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 10 / 23 Endelig er Egnsplanvej en forudsætning for det planlagte sygehus i Aalborg Øst. Vejanlæggene forbedrer de trafikale forudsætninger for at placere nye store funktioner med regionalt opland i landsdelscentret Aalborg. Et nyt sygehus og en udbygning af Universitetsområdet er eksempler på dette, men øvrige funktioner kunne på lang sigt tænkes placeret i nærheden af vejanlægget, fx omkring Gigantium, ved Sønderbro-indføringen, eller eventuelt i Skalborg. Forudsætningen for nye, større trafikskabende funktioner, der vejbetjenes af vejanlægget er dog, at vejenes kapacitet forinden vurderes og beregnes. Den grønne struktur Vejanlægget vil til en vis grad danne barrierer i den grønne struktur, Egnsplanvej ligger i Indkilde-kilen og kilen fra Universitetsområdet, mens Ny Dallvej og motorvejsindføringen til City Syd ligger i Østerå-kilen. Kilerne fremtræder som en blanding af landbrug, rekreative områder og natur, herunder med vandløb, spredte beplantninger mv. (Konsekvenserne for flora og fauna, og den grønne struktur er beskrevet i særskilt notater) Stier i den grønne struktur danner vigtige forbindelser fra byområderne i forstæderne og oplandsbyerne. Vejanlægget medfører behov for at ændre linjeføringen af flere eksisterende og planlagte stier i de grønne kiler. Til gengæld giver vejanlægget (måske) anledning til at fremrykke realiseringen af tværgående forbindelser, der ellers ville have afventet senere prioriterede anlægsprojekter. Egnsplanvejens tracé i Indkildedalen understreger ådalens forløb. En udvikling af byvæksten på skrænten ned til vejens forløb bør vurderes i forhold til hvilket omfang og karakter som kan være med til at skabe en hensigtsmæssig udvikling af det samlede områdes karakter. Udbygningen af Gug og Sønder Tranders har også en oplevelsesmæssig værdi set fra den anden side af ådalen fra Gistrup og bakkerne. Så derfor vil det være hensigtsmæssigt at vejens nære omgivelser friholdes for bebyggelse og belysning i forhold til en nænsom indpasning.

11 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 11 / Erhvervsområde Aalborg Øst/Østhavnen Status Erhvervsområdet rummer virksomheder med en stor andel tung trafik, der har behov for let adgang til det overordnede vejnet. Den primære vejadgang er i dag Tranholmvej, der er udlagt til, at den på sigt kan udvides til 4 spor, hvis behovet opstår Konsekvenser for planlægningen I det omfang at den fremtidige udvikling af erhvervsområdet og Østhavnen kan give behov for bedre trafikafvikling, kan Egnsplanvej på lang sigt forlænges mod Østhavnen, som supplement til eller alternativ til udvidelse af Tranholmvej. Stillingtagen til en sådan fremtidig forbindelse influerer ikke direkte på den aktuelle byudvikling i Aalborg Øst Afværge og kompensationsforanstaltninger Ingen

12 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 12 / Universitetsområdet Status I december 2005 blev designmanual for Universitetsparken vedtaget og designmanualen blev ved samme lejlighed indarbejdet i kommuneplanen. Planen for universitetsområdet udlægger omkring 80 ha til byformål, hvoraf ca. en trediedel er udnyttet. Området er udlagt til boliger, erhverv, universitetsformål, offentlige formål, idrætsfaciliteter mm. I forbindelse med udviklingen af området er der fastlagt en ny vejstruktur for området med anlæggelsen af Einsteins Boulevard og Alfred Nobels vej. Sammen med Niels Bohrs vej og Selma Lagerløffs vej udgør de fordelingsvejsystemet i universitetsområdet. Egnsplanvejs linieføring forløber i grænsen mellem naturområderne N5 (Indkildedalen) og 7.9.N2. Område 4.4.B2 (vest for Sønder Tranders) er planlagt til udbygning med boliger, mens 4.4.O2 (Alfred Nobelsvej) er planlagt til skoleformål. Øst for Sønders Tranders er område 4.4.D9 (Selma Lagerlöfs Vej) planlagt til kontorer, boliger og undervisningsformål mv. Der er ingen gældende lokalplaner inden for linjeføringen. Kommuneplanens rammeområder Planer for området Universitetsområdet er et prioriteret vækstområde med en forventet og planlagt byudvikling i størrelsesordenen 50 ha over de kommende 12 år.

13 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 13 / Konsekvenser for planlægningen Med den forventede og planlagte byudvikling i den sydvestlige del af universitetsområdet er det en væsentlig forudsætning af fordelingsvejene i universitetsområdet opnår en bedre opkobling på det overordnede vejnet. Med den nuværende struktur er det særligt i landsbyen Sønder Tranders og Sønder Tranders Vej på strækningen mellem Gug og Sønder Tranders at der vil opstå problemer / gener som følge af den stigende trafikmængde fra det voksende byområde, idet vejene i dette område ikke er dimensioneret og udformet til øgede trafikmængder. Universitetsområdets opkobling på det overordnede vejnet forbedres væsentligt med videreførelsen af Karlfeldts Alle, så den forbinder Alfred Nobels vej med Egnsplanvej, når Egnsplanvej etableres. Samtidig aflastes landsbyen Sønder Tranders for gennemkørende trafik. Egnsplanvej er således en væsentlig forudsætning for en god fremtidig trafikbetjening af Universitetsområdet og Sønder Tranders. Strukturplan for Universitetsområdet Samtidig med at universitetsområdets sammenhæng med den overordnede trafiksystem forbedres, forbedres den funktionelle sammenhæng mellem de tre bysamfund Universitetsområdet, Sønder Tranders og Gug. De tre byer / byområder har en række kontakter på tværs, på fx skole- og foreningsområdet. Forbedringen af sammenhængen sker dels ved etablering af et stisystem i eget trace mellem de tre bysamfund og dels ved at der skabes nye forbindelser for biltrafikken. Derved fredeliggøres specielt Sønder Tranders Vej på strækningen mellem Gug og Sønder Tranders til gavn for boligområderne langs Sønder Tranders vej og de bløde trafikanter, der benytter den mellem de to byer.

14 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 14 / Afværge og kompensationsforanstaltninger Den nye vejforbindelse til Egnsplanvej vest om Sønder Tranders kan medføre behov for at vurdere konsekvenserne nærmere for trafikafviklingen i landsbyen og for de nærmeste ejendomme.

15 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 16 / Konsekvenser for planlægningen Placeringen af et sygehus i Aalborg Øst med tilhørende og afledte funktioner har som forudsætning at der kan etableres god forbindelse til det overordnede vejnet. Egnsplanvej er således en væsentlig forudsætning for at der kan opnås god tilgængelighed til sygehuset, idet det vurderes at der ikke er tilstrækkelig kapacitet på det eksisterende vejnet til at afvikle den fremtidige trafik ved et fuldt udbygget sygehus. Indtil nu er der udelukkende foretaget en række volumenstudier i forhold til omfanget af et fremtidigt sygehus. Sygehusets fysiske udformning, placering i planlægningsområdet, opkoblingen til det overordnede vejnet og kollektiv trafik mm. er ikke fastlagt. Det fremgår af oversigtskortet ovenfor at Egnsplanvej skærer igennem planlægnings- og perspektivområde for et nyt sygehus, hvilket giver gode forudsætninger for en sammenkobling af sygehuset og Egnsplanvej, men som samtidig kan betyde at forløbet af denne del af Egnsplanvej skal justeres når sygehusplanerne er konkretiseret Afværge og kompensationsforanstaltninger Nyt sygehus i Aalborg Øst kan have betydning for Egnsplanvejs linieføring og tilslutning ved Hadsund landevej, afhængigt af den endelige placering og disponering af sygehusets funktioner. Nyt sygehus i Aalborg Øst kan have betydning for trafikmængderne på Egnsplanvej og dermed også for vejens udformning Egnsplanvej udgør et væsentligt grundlag for den fremtidige vejbetjening af et nyt sygehus i Aalborg Øst.

16 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 17 / Gug-området Status Gug er en velfungerende bydel med en række servicefunktioner, herunder skole, børneinstitutioner og butikker. Gug har relationer til Visse og Grønlandskvarteret, samt til Sønder Tranders og Universitetsområdet. Den funktionelle sammenhæng til disse bydele er afhængige af veje gennem boligområder bl.a. ved Visse, i Grønlandskvarteret og Sønder Tranders Vej, der går gennem Sønder Tranders. Med en fortsat boligudbygning i Gug og de øvrige bydele og med en fortsat udbygning af City Syd har det medført problemer med trafikforbindelserne herunder utryghed og trafiksikkerhed på de berørte veje. Det har desuden medført et øget behov for forbedrede sti- og vejforbindelser mellem bysamfundene, der kan understøtte relationerne mellem byerne. Gug Øst I kommuneplan 05 og i sammenhæng med planlægningen af universitetsområdet blev der udlagt et nyt 35 ha stort område til byudvikling mellem Universitetsområdet/Sønder Tranders og Gug, som Gugs afgrænsning af byen mod syd. Egnsplanvejs linieføring forløber i grænsen mellem naturområderne N5 (Indkildedalen) og 7.9.N2. I øjeblikket er 4.3.B4 (Kong Minos Vej) under udbygning med boliger. Kommuneplanens rammeområder. Indkilde-området Området er fuldt udbygget med det eksisterende ældre erhvervsområde ved Indkildevej, boligbebyggelsen Vedbæk og nye boliger ved Indkilde Allé.

17 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 18 / 23 Gug Boldklub Gug Boldklub er et vigtigt aktiv for beboere i Gug og Visse. Boldklubben har længe haft ønske om at udvide det eksisterende baneanlæg, ligesom en flytning til Gug Øst har været drøftet. Egnsplanvejs linieføring forløber i grænsen af område 4.3.R.4 (Gug Boldklub), 4.3.T2 (vejanlæg) hvor boldklubben også har baner, samt 4.3.R5 (Boldbaner) der er planlagt til fremtidige boldbaner. Der er ingen gældende lokalplaner inden for linjeføringen. Kommuneplanens rammeområder Planer for området Gug Øst I kommuneplanen er der indføjet en rækkefølgebestemmelse, der fastlægger en maksimal boligudbygning på 240 boliger i udbygningsområdet omkring Zeusvej / Kong Minosvej indtil Egnsplanvej er udbygget. Indkilde-området Ingen aktuelle planer. Udbygningen af Indkilde Allé færdiggør byens kant mod syd. Gug Boldklub Boldklubbens baneanlæg forventes udvidet ved at etablere nye baner øst for boligområdet Vedbæk, der i kommuneplanen er planlagt til erstatningsbaner og

18 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 19 / 23 ekstra parkeringsfaciliteter for Gug Boldklub i forbindelse med Egnsplanvejs etablering. Det fremgår af gældende kommuneplan, at der skal sikres stier langs Vissevej og på tværs fra Gug Boldklub til de nye baner øst for boligområdet Konsekvenser for planlægningen Gug Øst Egnsplanvej er et vigtigt element i bestræbelserne på at undgå øgede trafikale problemer som følge af den fortsatte byudvikling i området, og en væsentlig forudsætning for den fortsatte udbygning af området omkring Zeusvej / Kong Minosvej. Vejen bliver samtidig den sydlige afgrænsning af Gug mod det åbne land. Med vejadgang til Egnsplanvej ved Zeusvej forbedres områdets adgang til det overordnede vejnet. Indkilde-området Egnsplanvej understøtter en bedre trafikafvikling i området med aflastning af bolig og fordelingsveje og forbedrede funktionelle sammenhænge. Egnsplanvej vil sandsynligvis øge attraktiviteten af erhvervsområdet langs Indkildevej pga. af øget tilgængelighed og synlighed fra Egnsplanvej og Motorvejen. Gug Anlægs- og Planteskoles ejendom indskrænkes som følge af vejanlægget. Boligbebyggelsen Vedbæk får med Egnsplanvej en mere direkte vejforbindelse til Aalborg Øst og Universitetsområdet. Enkelte boliger eksproprieres for at skabe plads til Egnsplanvej. Langs vejen er der mulighed for at sikre stiforbindelse på tværs mellem boldklubbens nuværende og fremtidige anlæg henholdsvis vest og øst for Vedbæk. Gug Boldklub Vejanlægget indskrænker boldklubbens nuværende baneanlæg, men der er i planlægningen plads til nye baner ved Indkildevej og desuden foretaget reservation til erstatningsbaner og udvidelse af boldklubbens faciliteter. Ved lukning af Vissevej ved Egnsplanvej bliver tilkørsel i bil til boldklubben en smule længere, mens eksisterende stiforbindelse fastholdes Afværge og kompensationsforanstaltninger Ingen - udover at sikre stiforbindelser som planlagt ved Vissevej og Kærholtstien, samt øst-vest langs Egnsplanvej og ved Indkilde Allé. Støjafskærmning mod boldklubbens baneanlæg, samt mod de nuværende og planlagte boligområder kan komme på tale for at mindske støjgener fra vejen.

19 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 20 / Skalborg/City Syd området Status Skalborg/City Syd City Syd er regionalt aflastningscenter og rummer detailhandel med store og markante kædebutikker. Området rummer endnu udbygningsmuligheder inden for det kommuneplanlagte område, bl.a. har kommunen i januar 2009 vedtaget lokalplan for et nyt IKEA boligvarehus. Kolonihaveområdet Engdraget Haveforeningens område grænser op til E45 og Mariendalsmølle-indføringen. Området er omfattet af lokalplan Ny Dallvejs linieføring forløber igennem område 3.6.A.1 og N.4 (Østerådalen) og i grænsen af 3.6.H5 (erhvervsområdet ved Dallvej) og område 3.6.H4 (erhvervsområdet Hobrovej Øst). Erhvervsområderne er omfattet af lokalplan , men Ny Dallvejs linjeføring rammer tracéet for eksisterende Dallvej og har kun mindre direkte konsekvenser for de tilstødende erhvervsgrunde. Anlægget for den sydlige motorvejsindføring forløber igennem område 6.6.N7 (Østeråkilen), 3.6.N4 (Østerådalen) og 3.6.N3 ved Hobrovej. Der er ingen gældende lokalplaner inden for linjeføringen. Kommuneplanens rammeområder Planer for området Skalborg/City Syd City Syd rummer endnu udbygningsmuligheder inden for det kommuneplanlagte område til detailhandel, bl.a. har byrådet i januar 2009 vedtaget lokalplan for et nyt IKEA boligvarehus. Ny samlet lokalplan for hele City Syd-området forventes påbegyndt i 2009.

20 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 21 / 23 Skalborg forventes udbygget med et bolig-/erhvervsprojekt på den tidligere planteskolegrund ved Hobrovej. Kolonihaveområdet Engdraget Ingen aktuelle planer Konsekvenser for planlægningen Skalborg/City Syd Den vedtagne lokalplan for IKEA i City Syd grænser umiddelbart op til den reserverede korridor for vestforbindelsen. I planlægningen for IKEA har det været en væsentlig forudsætning at Hobrovej ved Skalborg Bakke skulle aflastes med vejanlæg, der giver en mere direkte forbindelse mellem City Syd og E45. De væsentligste planlægningsmæssige problemstillinger af henholdsvis Ny Dallvej og den sydlige motorvejsindføring drejer sig om forholdet til den grønne struktur og sikring af økologiske og rekreative forbindelser, herunder afvejning i forhold til i hvilket omfang det nye vejanlæg aflaster Hobrovej og heraf følgende mindre støjbelastning til boligerne omkring Hobrovej. Kolonihaveområdet Engdraget I forbindelse med en ekstra rampe på E45 kan haveforeningens yderste områder blive berørt i mindre grad. Det vurderes, at de karakteristiske klynger af kolonihaver ikke direkte berøres. I lokalplan er området nærmest motorvejen udlagt til volde og beplantning, herunder med afvandingskanal. Stiforbindelsen mod syd i Østeråkilen sikres ved at ændre stiens forløb langs nordsiden af Ny Dallvej og sikre krydsningsmulighed ved Dallvej Afværge og kompensationsforanstaltninger Ingen - udover at sikre de planlagte stiforbindelser i Østerådalen.

21 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 22 / Dall området Status Dall er en mindre landsby med et mindre antal gårde og boliger i en åben struktur. Byens skal kun rumme et begrænset antal boliger fx ved huludfyldning, da det i kommuneplanen er målet, at sikre landsbyens særlige karakter og kirkens fremtrædende placering. Ca. 400 m syd for landsbyen ligger et caravan-center ud til E45. Vejanlægget forventes at omfatte en mindre del af landsbyens sydvestlige ejendom, mens Dallvejs tracé flyttes. Anlægget for den sydlige motorvejsindføring forløber igennem område 6.6.N7 (Østeråkilen) og 7.9.N3 (Ådalene), samt berører landsbyens afgrænsning i rammeområde 7.9.L1 (Dallvej). Der er ingen gældende lokalplaner inden for linjeføringen. Kommuneplanens rammeområder Planer for området Ingen aktuelle planer for området.

22 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV 23 / Konsekvenser for planlægningen Vejanlægget forventes ikke at medføre markante konsekvenser for landsbyen. Motorvejsindføringen nedgraves og minimerer på den måde de visuelle og støjmæssige konsekvenser af det nye vejanlæg, men de visuelle konsekvenser bør vurderes nærmere i forhold til kirkens nuværende fremtrædende placering og konsekvenserne for eksisterende ejendomme. Caravancentrets ejendom indskrænkes som følge af vejanlægget Afværge og kompensationsforanstaltninger Ingen - udover den planlagte forlægning af Dallvej og stiforbindelser. P:\69226B\3_Pdoc\DOC\Tekniske notater\offentlighedsfase\planforhold.doc.

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

Nye vejanlæg i Aalborg Syd

Nye vejanlæg i Aalborg Syd Kommuneplantillæg m. bilag: VVM redegørelse Projektplaner Mindretalsudtalelse fra SF Supplerende materiale: Arbejdsnotater BORGERMØDE 25. august 2009 Kl. 19.00 Velkomst v/ rådmand Mariann Nørgaard De nye

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd

VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd Egnsplanvej, Nyt tilslutninganlæg til E45 samt Ny Dallvej eller Motorvejsindføring til City Syd Juni 2009 2 Nye vejanlæg i Aalborg Syd, VVM-redegørelse

Læs mere

Det forventes, at planforslagene kan vedtages endeligt af Aalborg Byråd i slutningen af november 2009.

Det forventes, at planforslagene kan vedtages endeligt af Aalborg Byråd i slutningen af november 2009. Indsigere Nye vejanlæg i Aalborg Syd Udvalget for Teknik og Miljø har den 18. december 2008 behandlet de kommentarer, ideer og forslag, som vi har modtaget i forbindelse med fordebatten om Nye Vejanlæg

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Planspørgsmål Debatindlæg Forvaltningens bemærkninger Forslag til konklusion Privat service. Aalborg Kommune, december 2005, side 1

Planspørgsmål Debatindlæg Forvaltningens bemærkninger Forslag til konklusion Privat service. Aalborg Kommune, december 2005, side 1 Privat service Ved Tornhøjcentret er det muligt at opføre en basar. Sammen med Aalborg Øst Trekanten og biblioteket kan der skabes et stærkt center i Aalborg Øst. Tornhøjcentret bør være identitetsskabende

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Notat. Anlægsteknisk beskrivelse for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Anlægsteknisk beskrivelse for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 9000 Aalborg Fra Til Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Telefon 9935 7500 Direkte

Læs mere

Vaarst-Fjellerad samarbejdende landsbyer. Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune

Vaarst-Fjellerad samarbejdende landsbyer. Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune Vaarst Fjellerad april 2009 1 Vaarst og Fjellerad er måske de to landsbyer i Aalborg kommune, som bedst forener muligheden for at

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder Vurdering af placeringsmuligheder Placering omkring Tommerup St.: Placering omkring Tommerup St. er ifølge ansøger ikke en mulighed, idet transmissionsledningen er baseret på og dimensioneret for forsyning

Læs mere

VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd

VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd Svar til indsigere Egnsplanvej, Nyt tilslutningsanlæg til E45 samt Ny Dallvej eller Motorvejsindføring til City Syd 15. december 2009 Aalborg

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vejinfrastruktur i Aalborg

Vejinfrastruktur i Aalborg Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 121 Offentligt Vejinfrastruktur i Aalborg Modeller for indretning af vejnettet December 2011 2 Vejinfrastruktur i Aalborg Rapport: Vejinfrastruktur i Aalborg

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort over byudviklingen i kommunerne. Midttrafik A/S. Notat. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Kort over byudviklingen i kommunerne. Midttrafik A/S. Notat. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik A/S Kort over byudviklingen i kommunerne Notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Bilag 195 Offentligt - - - in«aalborg KOMMUNE Folketinget Trafikudvalgets Sekretariat Christiansborg 1240 København K 22-01-2010 Hermed fremsendes ifølge aftale med trafikudvalgets

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 25. Årre 25.01 Årre By 25.02 Roust 25.03 Rousthøje 25.04 Hjortkær 25.10 Åbent land Årre Bevaringsværdige bygninger Rammer 25.01 Årre By Status Årre er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning.

Læs mere

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Til Kopi til Fra Byrådet Team-Kommuneplan 14-10-2009 Sagsnr.: 2009-28434 Dok.nr.: 2009-284263 Init.: MK Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Forslag til Kommuneplan09 har været

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009 Til Kopi til Fra Trafik og Veje, att. Malene Kofoed Nielsen Sagen Pia Mathiasen 22-04-2009 Sagsnr.: 2008-10049 Dok.nr.: 2009-123969 Init.: pim Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR BASIS- SCENARIE 2025 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Biltrafikvækst og nye vejprojekter 3

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR BASIS- SCENARIE 2025 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Biltrafikvækst og nye vejprojekter 3 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR BASIS- SCENARIE 2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg for område til boliger og institution på Annebergvej

K O M M U N E P L A N. Tillæg for område til boliger og institution på Annebergvej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.024 for område til boliger og institution på Annebergvej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN

LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN FORSIDEBILLEDE: LETBANE I BERN PÅ DENNE SIDE : BILLEDE FRA LETBANE I MULHOUSE ANALYSE - FUNKTIONELLE

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg for udvidelse af bolig og erhvervsområde Byrådet vedtog den 22. marts 2010 et

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

det åbne land afklares, så inddragelse af arealer til byformål sker på baggrund af en velovervejet, langsigtet planlægning.

det åbne land afklares, så inddragelse af arealer til byformål sker på baggrund af en velovervejet, langsigtet planlægning. Mål Byernes udvikling skal ske efter nøje planlægning og præges af høj kvalitet. Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til de fremtidige klimaforandringer og medvirke til

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Ny Lokalplan 6-02 Rammeplan for Lellinge

Ny Lokalplan 6-02 Rammeplan for Lellinge Forslag til: Ny Lokalplan 6-02 Dette forslag er udarbejdet af Lellinge Beboerforening i juni måned 2011. Forslaget skal starte en debat i Lellinge, så Lellinge Beboerforening - med en så bred opbakning

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN Bilag 3 REGISTRERING OG ANALYSE MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE AARHUS KOMMUNE, Center for Byudvikling og Mobilitet i samarbejde med OPDRAG

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Krydsudformning Hobrovej ved Dallvej og Nibevej.

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Krydsudformning Hobrovej ved Dallvej og Nibevej. Aalborg Kommune Nye Vejanlæg Aalborg Syd, VVM/MV - Krydsudformning Hobrovej ved Dallvej og Nibevej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere