DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN"

Transkript

1 ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser udgives årligt, og der henvises i øvrigt til Ordensreglement for Den erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn, samt bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne Begge reglementer findes på havnens hjemmeside og kan udleveres vederlagsfrit ved henvendelse til havneopsynet. DEFINITIONER: Administrations Nummer er betegnelsen for et løbenummer, der er tilknyttet en person, der har en aftalt plads i havnen og/eller står på ekspektanceliste. Administrations Nummeret følger personen fra ekspektanceliste til fast plads, og skal anvendes ved henvendelser til havneadministrationen. Fast Bådplads er betegnelse for en plads i havnen i sommersæsonen gældende fra tildelingsdatoen og for efterfølgende sæsoner. Pladsen er nummereret og tildeles efter betaling af et aftalt depositum. Fast Gæsteplads er betegnelse for en plads i havnen, der kan udlejes for maksimalt én sommersæson ad gangen. Ekspektancelister er en fællesbetegnelse for Rokeringslisten og Ventelisten.

2 Rokeringsliste er den ekspektanceliste, hvorpå en person med fast plads i havnen kan lade sig opskrive til en bådplads af en anden størrelse. Ved opskrivning skal den ønskede pladsbredde og pladslængde samt bådens bredde og længde samt bådtype (sejlbåd, motorbåd, flerskrogsbåd) og om muligt modelbetegnelse angives. Venteliste er den ekspektanceliste, hvorpå en person kan lade sig opskrive til en bådplads uden i forvejen at have Fast Bådplads. Ved opskrivning skal den ønskede pladsbredde og pladslængde samt bådens bredde og længde samt bådtype (sejlbåd, motorbåd, flerskrogsbåd) og om muligt modelbetegnelse angives. Pladsleje- og Depositumaftale er den gensidige aftale der efter 01. Januar 2011 skal indgås med enhver lejer af en fast plads. Depositum er det beløb som i.h.t. pladsleje- iog depositumaftalen skal indbetales af pladslejeren for at opnå retten til at benytte en fast plads I Vedbæk Havn. 1. FAST BÅDPLADS og EKSPEKTANCELISTER. 1.1 De indenfor Rudersdal kommune fastboende borgere - tilmeldt folkeregisteret i Rudersdal Kommune - vil kunne tildeles bådplads i Vedbæk havn efter ansøgning, når en bådplads bliver ledig. I tilfælde af at alle bådpladser er optaget, kan borgeren, efter ansøgning blive opført på havnens ekspektanceliste mod indbetaling af et opskrivningsgebyr, samt et årligt administrationsgebyr jf. gældende takstreglement. Såfremt havnen har flere end 30 ledige pladser, der ikke kan udlejes til borgere I Rudersdal Kommune kan bestyrelsen efter skriftlig ansøgning dispensere fra kravet om at bådpladslejeren skal have bopæl I Rudersdal Kommune. Administrationsgebyret skal betales via Betalings Service (Nets.dk), og manglende betaling indenfor fristen

3 medfører uden varsel sletning af ekspektancelisten. Såfremt gebyret ikke tilmeldes PBS tillægges administrationsgebyr, DKK 50, Borgere optages på ekspektancelisterne i kronologisk orden efter den dato, på hvilken opskrivningsgebyr er indbetalt, og hvor oplysninger om den ønskede bådplads er modtaget ved indsendelse af det på havnens hjemmeside værende skema, i udfyldt stand. 1.3 Ekspektancelisterne består af 2 parallelle lister, en Rokeringsliste for de bådejere, der allerede har båd med fast plads, og en Venteliste for alle andre. Når en bådplads bliver ledig, skal denne tilbydes den person på ekspektancelisten, der med den pågældende bådbredde og bådlængde har været optaget længst. Der tildeles skiftevis fra rokeringslisten og fra ventelisten. Såfremt ansøgeren ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet, tilbydes pladsen til nr. 2 på den pågældende liste og så fremdeles, indtil en ansøger accepterer den tilbudte plads. Hvis ansøgeren afslår et tilbud om bådplads med den ønskede længde og den ønskede bådbredde + mindst 10 cm, ændrer det ikke placeringen på ekspektancelisten. Ved afslag på tilbudt plads, overføres ansøgeren dog som passiv på ekspektancelisten. Ansøgeren kan igen blive aktiv ved skriftlig henvendelse til havneadministrationen. Opskrivningsgebyrer tilbagebetales ikke; dog tilbagebetales Opskrivningsgebyrer, der er indbetalt før 1. januar I forbindelse med den forestående udvidelse af havnen kan der ved tilbud om fast plads gives en svarfrist på 4 uger, hvorefter tilbud om plads gives videre til de næste på ekspektancelisterne. 1.4 En ansøger til ekspektancelisterne, herunder ansøgerens ægtefælle eller samlever, kan kun figurere på listerne én gang og kun med én pladsbredde. Såfremt ansøgeren i løbet af ekspektance tiden ønsker andre mål på

4 bådpladsen kan dette hvis ledig plads haves ændres ved henvendelse til havneadministrationen. 1.5 Ved accept af tilbud om fast bådplads skal ansøger overfor havnebestyrelsen dokumentere, at vedkommende er fast bosiddende i Rudersdal Kommune. Desuden skal der inden 6 mdr. fra tilbudsdatoen fremlægges dokumentation for ejerskab af mindst halvparten af det fartøj, hvortil pladsen søges, alternativt ordrebekræftelse eller anden fyldestgørende dokumentation for, at mindst halvparten af fartøjet er erhvervet til overtagelse i den pågældende eller efterfølgende sejlsæson. Så snart ansøgeren kender bådens navn og øvrige specifikationer, skal oplysningerne meddeles havneadministrationen på det dertil udformede skema. (Se / Person- og båddata). Bådens navn og hjemhavn skal tydeligt fremgå af bådens agterstavn. Endvidere skal bådens navn angives på fartøjets forreste del, således at navnet kan læses fra bådebroen. Såfremt fartøjet ligger med stævnen mod broen, påsættes en af havnekontoret udleveret mærkat med administrationsnummeret på fartøjets forreste del, bagbord side, således, at mærkaten kan læses fra bådebroen. (Såfremt fartøjet ligger med hækken mod broen, påsættes mærkaten på fartøjets agterste del, styrbord side). 1.6 Fast plads i sommersæsonen skal så vidt muligt tilbydes mindst 3 måneder før en sejlsæsons begyndelse (1. april). Når der via en af ekspektancelisterne tildeles en ansøger fast plads i havnen, skal denne betale et depositum samtidig med Pladslejeaftalens underskrift. Depositum beregnes ud fra den tildelte pladsbredde, opgjort i intervaller á påbegyndte 25 cm, ganget med den for det pågældende år beregnede takst pr. pladsbreddemeter, og tillagt moms. Indskuddet er i sin

5 helhed forfaldent til betaling ved underskrift af pladslejeaftalen. Indskyder kan dog for sommersæsonen 2012 og 2013 efter aftale vælge at opdele betalingen i tre lige store rater, fordelt ligeligt over maksimalt 2 kalenderår, mod et rentetillæg pr. aftalt rate på 10 %. Rentetillægget refunderes ikke ved opsigelse af lejeaftalen. Indskud for en kommende sæson reguleres én gang om året i.h.t. nettoprisindekset pr. juli i det foregående år. Som basis anvendes pristallet for juli 2010 på 124,5, svarende til et indskud på eksklusive moms. Nettopristallet, der skal anvendes for 2013, er fra juli 2012 og udgør 131,1, svarende til en stigning fra 2010 til 2012 på 4,5%. Indskud for 2013 er herefter fastsat til eksklusive moms pr. pladsbreddemeter. Det fulde indskud i 2012-priser inklusive moms er beregnet til Kr * den lejede pladsbredde. Bådpladslejeren kan til enhver tid overfor Vedbæk Havn opsige den indgåede pladslejeaftale skriftligt med mindst 3 måneders varsel til en 1. november. Tilbagebetaling af det indbetalte depositum finder sted senest den 1. april det efterfølgende år. Ved opsigelse af pladslejeaftale i de første 2 sejlsæsoner efter pladsens ibrugtagelse tilbagebetales depositum med fradrag af 10%. Indskudet forrentes ikke. Ændring af pladsstørrelse: Ved skift til plads med anden bredde indbetales/tilbagebetales pro rata differencen, således at tilbagebetaling finder sted med det ved det oprindelige indskud betaling gældende nettoprisindeks og tillægsindbetaling finder sted med det på indbetalingstidspunktet gældende nettoprisindeks. Eksempel på indbetaling af depositum ved tildeling af bredere plads: En bådpladslejer indbetaler depositum den 15. januar 2011 hvor det for denne pladslejeaftale gældende nettopristal var 124,5 og den lejede plads var

6 på 3,25 meter. Det erlagte indskud er i henhold til forelagt kvittering DKK I februar 2014, er gældende nettopristallet opgjort til 135,8 og bådpladslejeren får via rokeringslisten tildelt en plads med en bredde på 4,00 meter. Tillægsdepositum efter indeksering med nettopristallet i DKK beregnes således: *135,8/124,5 = (2014-pris inklusive moms pr. pladsbreddemeter). Pladsen øges med 0,75 meter, hvorefter tillægsdepositum for sæsonen 2014 beregnes med * 0,75 = Det samlede indskud inkl. moms udgør herefter = DKK Såfremt en pladslejer ønsker en mindre plads tilbagebetales et pro rata beløb af det indbetalte depositum. Havneopsynet anviser herefter bådpladslejeren fartøjets plads i Havnen. Havneopsynet kan til enhver tid beordre fartøjet flyttet til en anden plads. Personer under 18 år kan ikke tildeles fast bådplads. En borger eller dennes husstand må ikke have mere end én båd med plads i havnebassinet i sommersæsonen. Når en fast plads er tildelt og accepteret, slettes den pågældende af ekspektancelisten. 1.7 Retten til bådplads, herunder plads på ekspektancelisterne er personlig for den pågældende person. Ved overdragelse af fartøjet til ægtefælle, livsarving eller en person, med hvem fartøjsejeren har haft et fast samlivsforhold en årrække, overgår bådpladsen og/eller pladsen på ekspektancelisterne dog - uden hensyn til bestemmelserne i pkt til den nye fartøjsejer under forudsætning af, at denne i øvrigt opfylder nærværende vilkår. 1.8 Det er en forudsætning for tildeling og opretholdelse af retten til en bådplads, at den fartøjsejer, der ansøger om eller har bådplads, på forlangende kan dokumentere at eje

7 mindst halvdelen af fartøjet. 1.9 Hvis en fartøjsejer har fået tildelt en fast bådplads i henhold til ekspektancelisten, kan han, efter ansøgning og skriftlig accept, beholde retten dertil, selvom han placerer en båd på pladsen med en bådbredde, der er mindre end den på ekspektancelisten angivne. Pladslejeren skal betale for den tildelte pladsbredde. Uanset hvilken plads en fartøjsejer har fået tildelt, kan havneopsynet placere fartøjet på en anden plads, der svarer til bådens faktiske bredde plus mindst 10 cm. Hvis en havneplads i perioden 1. maj til 1. november er uden pladslejerens fartøj i mere end 5 sammenhængende dage skal havnekontoret modtage skriftlig meddeles herom. Konstaterer havneadministrationen et ikke anmeldt fravær på mere end 5 dage, kan havneadministrationen udleje pladsen til anden side, dog maksimalt i indtil 14 dage efter at pladslejerens fartøj er returneret til Vedbæk Havn To parthavere med hver sin halvpart i et fartøj, kan overdrage bådpladsen fra den ene parthaver til den anden, såfremt partnerskabet er anmeldt og registreret til havnebestyrelsen på det tidspunkt, bådpladsen er blevet tildelt. Dette under forudsætning af, at den fortsættende parthaver i øvrigt opfylder nærværende vilkår. I sådanne tilfælde betales ikke nyt indskud for det registrerede fartøj Salg, fremleje eller udlån af bådpladsen er ikke tilladt. Det påhviler fartøjsejeren at anmelde enhver ændring i ejerforholdet, herunder salg, flytning af fartøjet til anden havn og lignende. Ved eventuelt salg af fartøjet vil bådpladsen ikke kunne overdrages for den resterende del af sejlsæsonen, selv om sælgeren har betalt for hele sæsonen, end ikke som

8 gæsteplads Såfremt en fartøjsejer med fast bådplads i Vedbæk Havn sælger sit fartøj og således ikke benytter sin bådplads, kan vedkommende bevare sin bådplads den følgende sejlsæson mod inden 1. marts at give skriftlig meddelelse herom og at betale halv afgift. Såfremt bådpladsen ønskes bevaret her udover, må det over for havnebestyrelsen dokumenteres, at vedkommende ejer en båd fra næste sejlsæsons begyndelse ved fremlæggelse af ordrebekræftelse el ler anden fyldestgørende dokumentation for, at et fartøj, der kan ligge på bådpladsen, og som ansøgeren kommer til at eje mindst halvdelen af, er bestilt til næste sejl sæson Ved flytning fra kommunen er det fartøjsejerens pligt at meddele dette skriftligt til havneopsynet. Reglen gælder også de på ekspektancelisterne opførte. Såfremt en fartøjsejer fraflytter kommunen, fortabes retten til bådplads i Vedbæk Havn fra sejlsæsonens slutning (1. november), ligesom den pågældende slettes fra ekspektancelisten. Der kan såfremt plads haves tilbydes vinteroplægning for én (1) vintersæson efter fraflytning fra kommunen efter skriftlig aftale med havneopsynet. Det vil endvidere være muligt ved skriftlig ansøgning til havnebestyrelsen at opnå til ladelse til at blive liggende i havnen som gæst på sædvanlige betingelser for fa ste gæstepladser i et tidsrum af max. 1 sejlsæson efter fraflytningsdagen. Se dog dispensationsmulighed under pkt. 1.1 I tilfælde af, at fraflytningen er midlertidig og varer højst 3 år, og har karakter af en af arbejdsgiveren beordret udstationering, kan havnebestyrelsen meddele tilladelse til, at fartøjet bliver liggende i havnen som gæstefartøj - på sædvanlige betingelser for faste gæstepladser. Ved tilbageflytning efter godkendt midlertidig fraflytning

9 genvinder fartøjsejeren sine rettigheder til fast bådplads Det påhviler enhver fartøjsejer med bådplads i Vedbæk Havn i sejlsæsonen at underrette havneopsynet, forinden denne ved sejlsæsonens afslutning fjerner sit fartøj fra havnen for hjemtagning eller vinteroplægning andetsteds. Ikke aftalt vinteroplæg i havnen efter 8. november medfører betaling for vinteroplæg fra 1. november til 1. april det følgende år Såfremt en fartøjsejer med fast bådplads i Vedbæk Havn måtte ønske at udskifte sin bådplads med en bådplads af større bredde og/eller længde, sker dette via opskrivning på Rokeringslisten For at bevare retten til bådplads skal opkrævningen for bådplads i sejlsæsonen være betalt til havneadministrationen indenfor den tidsfrist, der er anført på opkrævningen. I modsat fald fortabes bådpladsen, som herefter kan disponeres af havneopsynet. En fartøjsejer, der er tildelt Fast Plads eller Fast Gæsteplads og som i den kommende sejlsæson ikke ønsker at disponere over den tildelte plads er pligtig skriftligt at opsige pladsen inden 1. november. Såfremt opsigelse ikke har fundet sted er fartøjsejeren pligtig at betale for hele den efterfølgende sejlsæson Bortset fra fiskeri er ingen anvendelse af bådpladsen i Vedbæk Havn i erhvervsmæssigt øjemed tilladt her under bådudlejning, demonstration, charter eller passagersejlads. Erhvervsvirksomhed på Havnens område kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med Havneopsynet, herunder aftale om betaling for brug af Havnens område, og skal være i overensstemmelse med regler og anvisninger fra offentlig myndighed Fartøjsejere med bådplads i Vedbæk havn skal til enhver

10 tid have dækket deres ansvar som fartøjsejer gennem gyldig ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringsselskab og policenummer skal være skriftligt meddelt havneadministrationen Såfremt en fartøjsejer og/eller dennes familie tager vedvarende ophold i sin båd, skal dette anmeldes til havnebestyrelsen og der skal betales afgift bl.a. for ekstra brug af toilet og brusebadsfaciliteter, vand og renovation. Afgiften, der betales udover øvrig havnetakst, udgør pr. person pr. påbegyndt måned 2 % af taksten for fast plads i sommersæsonen for en bådbredde på 3,50 m. Herudover betales for elektricitet i henhold til gældende takstreglement. Disse afgifter indbetales til havneadministrationen Fra 1. Januar 2013 ændres pladslejebetalingen fra en beregning af bådbredde til en beregning af pladsens aktuelle bredde minus 5 cm. Den herved fremkomne bredde anvendes i pladsbreddetariffen, således at der betales pr. påbegyndte interval á 25 cm. Hvis et fartøj ligger langs en kaj eller bro anvendes bådens bredde med et tillæg på 25 cm Fritidsfartøjer, der er bredere end 5 meter og/eller længere end 18 meter kan ikke uden bestyrelsens tilladelse tilbydes plads I havnen P-pladsen skal efter søssætning i sejlsæsonen friholdes for fartøjer. Fartøjer på P-pladsen skal senest den 01. maj være søsat eller kørt andet sted hen. Havneopsynet kan I akutte tilfælde fravige denne regel. Takst for at stå på land I sejlsæsonen beregnes i.h.t. havnens takstreglement som et tillæg til normakl aftalt pladsleje.

11 2. VINTEROPLÆGNING PÅ LAND OG I HAVNEBASSINET FRA 1. NOVEMBER TIL 1. APRIL. 2.1 Fartøjsejere, der ønsker vinteroplægning af deres fartøj på havnens område, skal senest 1. september samme år bestille plads hos havneadministrationen. Tilmelding finder sted ved at udfylde Person-og båddata skemaet på havnens hjemmeside. Vinteropbevaringspladser bekræftes tildelt forudsat at der er plads på P-pladsen. Havneadministrationen opretter herefter en fortsættende kontrakt om fast vinteroplægning. Vintersæsonlejen opkræves pr. 1. november. Såfremt fartøjet ønskes vinteropbevaret andet sted, skal skriftlig meddelelses herom gives til havneadministrationen senest den 1. september samme år. Efter 1. september kan havneopsynet tildele plads til vinteroplægning til andre fartøjsejere i den udstrækning, der måtte være ledig plads. Selvom en fartøjsejer har bestilt plads inden den 1. september til vinteropbevaring på land, skal han aftale optagningstidspunkt med havneopsynet for at være sikker på, at der er reserveret plads. Da et begrænset antal pladser er til rådighed, reserveres disse efter først til mølle princippet. Afstanden mellem bådene ved vinteroplægning på P- pladsen tilstræbes at være mindst 50 cm. Kun hvis havneopsynet har givet sin tilladelse til at der om fartøjet etableres et telt, kan et sådant opstilles. 2.2 En fartøjsejer, der opfylder betingelserne for vinteroplægning på havneområdet, skal betale afgiften indenfor den på opkrævningen anførte frist. 2.3 En fartøjsejer med bådplads i Vedbæk Havn kan - efter aftale med havneopsynet - lade sit fartøj blive liggende på

12 sin bådplads i den efterfølgende vintersæson. I så tilfælde vil denne modtage opkrævning af afgiften i henhold til betalingsvilkårene i takstafsnittet, jvf. gældende takstreglement. Afgiften skal betales indenfor den på opkrævningen anførte frist. 2.4 Vinterpladser på P-pladsen og I bassin beregnes som en procentssats af den lejede faste plads. Hvis bådejeren ikke har fast plads anvendes fartøjets bredde + 25 cm som grundlag for prisfastsættelsen. 2.5 Af hensyn til sikkerheden på havnepladsen, skal alle stativer til brug for vinter opbevaring, kunne godkendes af havneopsynet. Havneopsynet forbeholder sig ret til at afvise både ved optagning, såfremt stativerne ikke godkendes. Afvisning ved optagning sker uden ansvar for Havnen. Stativer og vugger, der ønskes benyttet ved anbringelse af fartøjet på Vedbæk Havns område skal være hele faste stativer af solid stålkonstruktion. Faste stativer af træ kan anvendes, hvis de er udført i en særlig god kvalitet. Pladslejere der måtte være i tvivl om hvorvidt deres stativer kan benyttes, opfordres til at søge om godkendelse hos Havneopsynet. Sådanne godkendelser er kun gyldige, hvis de er givet, og noteret af havneopsynet. I det omfang det er muligt skal bådejere med ulovlige stativer adviseres, når havneopsynet er blevet bekendt hermed. Pladslejer skal være til stede og klar, når både isættes eller optages, sådan at unødig gene for andre pladslejere undgås. Såvel Havnen som det for Havnen arbejdende kranfirma, forbeholder sig ret til at efterfakturere for forbrug af ekstra medgået tid, udover de pr. løft afsatte 15 minutter. 3. GÆSTEPLADS 3.1 Gæstepladser administreres af havneopsynet og er

13 midlertidige pladser, der kan tildeles for en kortere periode. En gæst må affinde sig med at skifte plads i havnen, så ofte havneopsynet skønner dette nødvendigt af hensyn til havnens drift. Når en gæst benytter sig af en bådplads, der midlertidigt er fri, beregnes gæsteprisen pr. dag eller pr. uge, jvf. gældende takstreglement. 3,2 Havnen disponerer fast over 5 gæstepladser ved tværmolerne på broerne C, D og E, der administreres af havneopsynet til brug for fritidsfartøjer, der anløber havnen som gæst. Faste gæstepladser kan tildeles de øverste på ekspektancelisterne for en sejlsæson ad gangen. Pladsleje for faste gæstepladser opkræves for hele sejlsæsonen. 4. BRUG AF HAVNENS FACILITETER 4.1 Havneafgifter og vederlag i øvrigt for benyttelse af havnens faciliteter, el, m.m. betales, efter de til enhver tid gældende takster, jvf. gældende takstreglement. 4.2 For brug af EL via havnens stikkontakter gælder følgende: Tilslutning af en varighed over 1 døgn skal ske via en af havneopsynet udleveret el-måler, der kan købes på havnekontoret eller udlånes mod depositum. Private elmålere godkendes ikke. Stikket, der tilsluttes havnens stikkontakter, skal være forsynet med en af havnekontoret udleveret el-mærkat. Afregning for el sker iht. forbrug. Der betales ikke for de første 100 kwh i en sejlsæson. Direkte tilslutning til havnens stikkontakter uden udleveret el-måler, kan finde sted for opladning af fartøjets batterier samt brug af el-håndværktøjer. Såfremt tilslutningen er af en varighed på mere end et døgn, kan havnen opkræve en afgift pr. påbegyndt døgn.

14 Betalende korttids gæstesejlere kan direkte tilslutte til havnens stikkontakter. Fartøjer på land må kun være tilsluttet havnens stikkontakter, når fartøjets ejer er ved sit fartøj. Afgift for tilslutning til havnens stikkontakter uden udleveret el-måler: DKK 50,- pr. påbegyndt døgn udover første døgn. El-måler kan enten købes for DKK 2.250,- inkl. moms eller lånes mod depositum: DKK 2.250,- inkl. moms. Gæstende fiske- og erhvervsfartøjer betaler el-forbrug i.h.t. Takstreglementets pkt. 7.3.e. 4.3 Havneopsynet betjener Havnens 10-tons kran, i forbindelse med optagning og søsætning af fartøjer. Kran løft sker efter forudgående aftale og mod betaling som anført i det gældende takstreglement. Mastekranen kan for egen risiko og efter aftale med havneopsynet benyttes af bådpladslejerne. Såfremt havnens bistand ved benyttelse af mastekranen ønskes, betales afgift iht. gældende takstreglement. 4.4 Hverken havnebestyrelsen eller havneopsynet påtager sig nogen for ansvar for personskade, skader på fartøjer eller andet materiel, hvis havnens faciliteter, herunder kranerne betjenes/benyttes af personer der ikke arbejder på vegne af havneopsynet. Ansvaret for skader påhviler da alene brugeren. 4.5 Mastekraner, må kun løfte byrder på indtil 1 ton, og må ikke benyttes til at optage eller søsætte både. 5. JOLLER OG TRAILERE 5.1 Joller og trailere kan kun opbevares på havnens område

15 efter forudgående aftale med Havneopsynet. Godkendte joller og trailere skal være forsynet med en af havnekontoret udleveret mærkat. Undladelse heraf medfører fjernelse af det pågældende materiel uden ansvar for havnen. Takst for opbevaring betales forud iht. gældende takstreglement. 6. ÆNDRINGER I VILKÅR OG TAKSTER Ændringer i reglementer, vilkår og takster kan foretages af bestyrelsen efter behov og skal offentliggøres på havnens hjemmeside MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER FOR TILDELING AF FASTE PLADSER For at sikre økonomien I Vedbæk Havns udvidelse tildeles pladserne fra 1. Oktober 2012 efter reglerne i vedhæftede PLADSLEJE & DEPOSITUMAFTALE FOR VEDBÆK HAVN ver. II, hvilket medfører at opskrivningsdatoen på havnens normale ekspektancelister tilsidesættes såfremt en tilbudt plads ikke modtages inden for tilbudsfristen. I perioden fra 1- oktober 2012 og indtil alle pladser er udlejede anvendes nettopristallet pr. 1. juli 2012 (131,1) uden senere regulering af det aftalte depositum. Når den udvidede havn tages I brug bortfalder de midlertidige bestemmelser for tildeling af pladser og de i havnereglementet gældende tildelingsregler vil være gældende. Nærværende ændringer er vedtaget af bestyrelsen den 22. November 2012 med virkning fra 1. januar Dog trådte bestemmelserne I pkt 1.3, og 6.1 i kraft pr. 1. oktober 2012, efter tidligere bestyrelsesbeslutning.

16

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser udgives årligt, og der henvises i øvrigt til Ordensreglement

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivning herom: Lov om almene boliger af 10/12-2009 Lov om leje af almene boliger af 21/10-2009 Bekendtgørelse

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn tilbyder bådpladser i en helt ny moderne lystbådehavn med stabile beton flydebroer med Y- bomme Version 1.3 af 01-12-2016 Indhold 1. Bådpladser...

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2008

Rungsted Havn Efterår 2008 Rungsted Havn Efterår 2008 55 53,2N 12 33,2E Havnens Havnens faste faste stativer stativer Havnen udsendte information i marts, og en folder i juni/juli om det nye tiltag med havnens anskaffelse af faste

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer)

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) Dato: 20. december 2013 Lejekontrakt Ret til opstilling af badehus mellem Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) DET LEJEDE

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

RUNGSTED HAVN Forår 2012

RUNGSTED HAVN Forår 2012 RUNGSTED HAVN Forår 2012 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2012/2013 På trods af den voldsomme stormflod der ramte havnen den 27. november 2011, med store skader til følge, vil priserne for den kommende sæson

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E 1 Havnens vedligehold og pladsleje 2005/2006 Der er i vinterens løb udarbejdet en tilstandsrapport for havnen af Cowi a/s, med henblik på at kunne langtids-planlægge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00027 Ref. hethu Den 9. april 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn 1 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Orden De enkelte klubbestyrelser skal være havnefogeden behjælpelige med at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

LOVE for København Motorbådsklub

LOVE for København Motorbådsklub LOVE for København Motorbådsklub Vedtaget af generalforsamlingen den 24. marts 2013. 1 Navn, stander og formål KØBENHAVNS MOTORBÅDSKLUB, forkortet KMK, er stiftet den 31. maj 1923. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Vedtægter for Skagen Sejlklub

Vedtægter for Skagen Sejlklub Vedtægter for Skagen Sejlklub 1. Navn, hjemsted, organisation. Klubbens navn er "SKAGEN SEJLKLUB", og dens hjemsted er Skagen. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion under dennes lokalkreds og er som sådan

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende Samejeoverenskomst Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende aftale: 1 1.1 Vi har med overtagelsesdag pr. d. [dato] købt ejendommen [adresse]. 1.2 Vi

Læs mere

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen Havneregulativ HAVNEREGULATIV Ændret 12.01.2014 I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Ophold på havnen Bådpladslejere i Fredericia Lystbådehavn er - i lighed med andre, der opholder sig eller færdes i havneområdet

Læs mere

Fastligger på Jammerbugt camping og Motel

Fastligger på Jammerbugt camping og Motel Katalog for fastliggere Fastligger på Jammerbugt camping og Motel Hvad vil det sige at være fastligger? En fastligger er en campist, der har sin vogn stående fast på den samme campingplads for en sæson

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

Lille model Dell Latitude E6230

Lille model Dell Latitude E6230 Lille model Dell Latitude E6230 Processor Intel Core i3-3130m 2.60GHz, 3MB cache Dual Core (3rd Gen Q1 2013) Skærm 12,5 HD 1366x768 LED-belyst LCD panel med HD kamera og mikrofon Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT. Syddjurs Kommune. Ebeltoft Jagtselskab. Mellem. som ejer. og medunderskrevne. som lejer. er dags dato indgået følgende

JAGTLEJEKONTRAKT. Syddjurs Kommune. Ebeltoft Jagtselskab. Mellem. som ejer. og medunderskrevne. som lejer. er dags dato indgået følgende 1 of 6 Mellem Syddjurs Kommune som ejer og medunderskrevne Ebeltoft Jagtselskab som lejer er dags dato indgået følgende JAGTLEJEKONTRAKT 2 of 6 1 Arealer Syddjurs Kommune som udlejer, udlejer til Ebeltoft

Læs mere

Lyngby Torv 2, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Lyngby Torv 2, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Butikslejemål på 342 m² med stor kælder Information Stor markant ejendom med mange muligheder for indretning af lyse og luftige rum, der vil fremstå imødekommende og overskuelige. Lejemålet udgør samlet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Forslag fra Bestyrelsen

Forslag fra Bestyrelsen Reviderede Vedtægter for Aalborg Sejlklub Forslag fra Bestyrelsen UDKAST 1.02.2016 V10 Forslag fra Kirsten Algren 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Sejlklub (A. S.). Hjemsted er Aalborg

Læs mere