Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2013. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen"

Transkript

1 Danmarks fremidige beflkning Beflkningsfremskrivning 213 Marianne Frank Hansen & Peer Sephensen Juli 213

2 Side 2 af 132 Indhldsfregnelse 1 Indledning Opbygningen af beflkningsmdellen Viale begivenheder Dødsfald Esimain af dødelighed Fødsler Esimain af ferilie Immigrain Emigrain Nauralisering Beflkningsfremskrivningsmdellen Beflkningen frdel på alder, køn g prindelse Besemmelse af risikgrupper g viale begivenheder De generelle ilfælde Nyføde Demgrafiske hændelser fr indvandrere uden dansk sasbrgerskab Idenisk dødelighed på værs af prindelse Fødsler g ferilie Nyfødes frdeling på køn g prindelse Eksgene paramere i fremskrivningsmdellen Daagrundlage fr fremskrivningsmdellen Dødelighedsdaa Rapprering af resleveid Dødelighed g frvene leveid Lee-Carer meden Esimain af Lee-Carer mdellen Krrekiner af fremskrivningsmeden Bell s mede sam mdifikain heraf Udglaning af dødeligheder fr frskellige aldre i fremskrivningen Valg af daaperide Esimainsresulaer... 45

3 Side 3 af Knsrukin af dødshyppigheder fr de ældse ældre Esimain g fremskrivning af dødsfald inden fr de førse 1 levedage Resulaer af fremskrivningen Udviklingen i dødeligheden fr de enkele aldersgrupper Definiin af resleveid Sædvanlig fremgangsmåde fr beregning af resleveid i dødelighedsavler Alernaiv beregning af resleveid Inuiiv frmulering af resleveid Resleveidsudviklingen fr mænd Resleveidsudviklingen fr kvinder Fremidig udvikling i den aldersbeingede resleveid Fremidig udvikling i middelleveiden Fremidig udvikling i resleveiden fr 6-årige Khreresleveid Sammenfaning af resulaer m resleveidssigning Fødsler g Ferilie Hisrisk udvikling i fødsler g ferilie Fremskrivning af aldersbeingede ferilieskviener Udglaning af aldersbeinge ferilie i den hisriske peride ved ilpasning il skæv nrmalfrdeling Esimain af den aldersbeingede ferilie fr de sre grupper Besemmelse af ferilieskviener fr de øvrige beflkningsgrupper Knvergens af ferilie på lang sig Faslæggelse af de langsigede feriliesniveau Fremskrivningsresulaer Udviklingen i den aldersbeingede ferilie Udviklingen i khreferilieen Nyfødes frdeling på prindelsesgrupper Indvandring, udvandring g sasbrgerskab Lvgivning med beydning fr indvandringen Udviklingen i indvandringen

4 Side 4 af Fremskrivning af indvandringen Førsegangsindvandring indvandrere uden dansk sasbrgerskab Genindvandring Udvandring Sasbrgerskabsskif Resulaer Udviklingen i den samlede beflkning Indvandring g udvandring Beflkningsgrupperne Aldersfrdeling Sammenligning med Beflkningsfremskrivning Udviklingen i den samlede beflkning Fødsler g ferilie Dødsfald g middelleveid Vandringer Udvikling i frsørger- g ældrekve Referencer

5 Side 5 af 132 Frrd 29. april 213 udsendes den samrdnede landsdækkende beflkningsfremskrivning mellem Danmarks Saisik (DST) g DREAM. Frskellen mellem sidse g dee års fremskrivning er frklare af en kmbinain af ilføjelsen af e ny hisrisk år g mediske krrekiner. De mediske krrekiner i åres fremskrivning udgøres primær af en ændring i ilpasningshasigheden il de langsigede feriliesniveau g i en ændring af risikgruppebegrebe anvend il besemmelse af udvandring g sasbrgerskabsskife af indvandrere uden dansk sasbrgerskab. I nærværende publikain beskrives de daamæssige g mdelekniske grundlag fr fremskrivningen sam de væsenligse resulaer. Udgangspunke fr 213- fremskrivningen er den regisrerede beflkningsudvikling frem il prim 213. Beflkningsudviklingen rappreres i verenssemmelse med idligere år indil år 21. De skal undersreges, a usikkerheden på beflkningsfremskrivningen er hasig vksende i fremskrivningens længde. Ide der således er knye en beragelig usikkerhed il især de langsigede skøn, skal resulae førs g fremmes frlkes sm en illusrain af beflkningsudviklingen g dens sammensæning fr de anvende sæ anagelser. Frlkninger g synspunker udryk i nærværende publikain er DREAMs egne g ikke nødvendigvis sammenfaldende med Danmarks Saisiks.

6 Side 6 af Indledning DREAM har udarbejde beflkningsfremskrivninger siden 1999, g disse er løbende bleve dkumenere i frbindelse med beskrivelse af resulae af den akuelle fremskrivning. Gradvis er der ske en udbygning af de anvende meder. I 21 udsende DREAM g Danmarks Saisik (DST) den førse samrdnede landsdækkende beflkningsfremskrivning. Frmåle med samrdningen var dels a eliminere den frvirring g manglende knsisens sm eksisensen af frskellige fremskrivninger hidil har give anledning il g dels på sig a skabe e gunsig miljø fr videreudvikling af meder il faslæggelse af demgrafiske begivenheder g de bagvedliggende daagrundlag. Udfærdigelsen af den førse fælles fremskrivning var primær fundere i de meder, der hidil har være anvend af DREAM, mens daagrundlage pimeredes gennem udræk fra PersnSaisikDaabasen (PSD) levere fra DST. Frmåle med denne publikain er a dkumenere de anvende meder i DREAMs beflkningsfremskrivningsmdel g de daagrundlag, der danner udgangspunk fr mdellen. Mdellens grundlæggende srukur, der præseneres i kapiel 2, er uændre relaiv il sidse år. Daagrundlage sammer sm sidse år fra e udræk fra PersnSaisikDaabasen, hvilke indebærer, a hisrisk daa er revidere i de mfang, der er indløbe nye plysninger il daabasen siden sidse år. I publikainen præseneres endvidere resulaerne af åres fremskrivning g endelig sammenlignes dee års fremskrivning med fremskrivningen fra 212 g frskellene dekmpneres i effeker hidrørende de respekive demgrafiske bevægelser. I fravær af ændringer i den mediske ilgang er frskelle mellem de fremskrivninger sm udgangspunk franledige af den infrmain, der ligger i e ny daaår. I Beflkningsfremskrivning 213 skal frskelle relaiv il 212-versinen i sr udsrækning ilskrives e frsa fald i ferilieen fra 211 il 212, der har mivere en halvering af knvergenshasigheden il de langsigede feriliesniveau fr a sikre en plausibel udvikling i khreferilieen. Endvidere er risikgruppebegrebe benye il besemmelse af udvandring g sasbrgerskabsskife af indvandrere uden dansk sasbrgerskab revidere, så dee nu er i verenssemmelse med definiinen anvend i daa. De mediske ændringer males i hhv. kapiel 2 g kapiel 4. Dkumenainen er rganisere på følgende måde: I dee kapiel gives de førse verblik ver mdellen. I kapiel 2 psilles den anvende beflkningsfremskrivningsmdel g der redegøres fr dimensinalieen sam de eksgene variable, der faslægges ved esimain basere på den hisriske udvikling. I kapiel 3 præseneres de anvende daakilder g cenrale demgrafiske begreber defineres. Kapiel 4 mfaer en beskrivelse af udviklingen af dødeligheden i Danmark gennem de senese århundrede g af Lee-Carer meden, der i mdificere frm anvendes il esimain af den fremidige udvikling i dødeligheder g dermed den aldersbeingede resleveid. Endvidere rummer kapile en beskrivelse af frskellige indbyrdes knsisene

7 ilgange il beregning af frvene leveid. Tilsvarende indehlder kapiel 5 en beskrivelse af udviklingen i analle af fødsler g i ferilieen gennem de senese århundrede g på denne baggrund præseneres fremskrivningen af den samlede ferilie. Fremskrivningen er basere på en anvendelse af Cubic Spline Smhing eknikken, sm ligeledes beskrives i kapile. Kapiel 6 mfaer en gennemgang af den hisriske udvikling i indvandringen g de vigigse heril knyede pliikilag. Yderligere beskrives den anvende ilgang il fremskrivning af henhldsvis indvandring, udvandring g sasbrgerskabsskife. Kapiel 7 præsenerer resulaerne af den samlede beflkningsfremskrivning, mens fremskrivningen endelig sammenlignes med den frrige i kapiel 8. Side 7 af 132

8 Regnskabsmdel Side 8 af Opbygningen af beflkningsmdellen Overrdne besår en beflkningsmdel af e sæ ligninger, der hlder regnskab med udviklingen i beflkningen fra år il år. Demgrafiske regnskabsmdeller blev førse gang benye af Edwin Cannan ( ) il a lave beflkningsfremskrivninger fr England g Wales, mens amerikaneren Pascal K. Whelpn i e anal arikler fra mkring 2. verdenskrig psillede en samle mede il beflkningsfremskrivning, jf. Alh g Spencer (25). Siden 1963 har Danmarks Saisik prducere beflkningsfremskrivninger, der ligeledes er basere på en regnskabsmdel fr beflkningen, jf. Danmarks Saisik (1978). Således har samrdningen af fremskrivningerne mellem DREAM g DST alså heller ikke medfør væsenlige ændringer af den anvende grundmdel se fra DSTs synspunk. Den grundlæggende mede bag demgrafiske regnskabsmdeller besår i, a en given udgangsbeflkning pdeles på e anal undergrupper (f.eks. køn, alder g prindelse), der fremskrives é år ad gangen på baggrund af viale demgrafiske begivenheder: fødsler, dødsfald, indvandring, udvandring g nauralisering/sasbrgerskabsskife. Figur 1 viser pbygningen af DREAMs mdel il beflkningsfremskrivning. Figur 1. En mdel il beflkningsfremskrivning er sammensa af en række delmdeller fr de viale begivenheder, g regnskabsmdellen hlder regnskab med udviklingen i beflkningen på baggrund af udviklingen i de enkele viale begivenheder. Mdel il beflkningsfremskrivning Mdel fr viale begivenheder Mdel fr Dødelighed Mdel fr Ferilie Mdel fr Immigrain Mdel fr Emigrain Mdel fr Nauralisering De hel cenrale i enhver beflkningsfremskrivning er den fremidige udvikling i ferilie, dødelighed, indvandring, udvandring g nauralisering. I de følgende gennemgås de anagelser g meder, der benyes i beflkningsfremskrivningen.

9 Side 9 af Viale begivenheder Regnskabsmdellen fr beflkningen hlder syr på ændringer i primbeflkningen mellem år. Mekanismerne, der angiver udviklingen af Danmarks beflkning er relaiv få. Beflkningen vkser på grund af fødsler g indvandring g frmindskes på grund af dødsfald g udvandring, mens sammensæningen af beflkningen på prindelsesgrupper ændres gennem nauralisering, dvs. pnåelse af dansk sasbrgerskab Dødsfald Analle af døde e give år i fremskrivningen pnås ved a muliplicere fremskrevne køns- g aldersfrdele dødshyppigheder med analle af persner, der er ekspnere fr dødsrisik. Der anages således ideniske dødshyppigheder på værs af prindelse. Anagelsen skal ilskrives, a der bland eferkmmere på nuværende idspunk er relaiv få persner i de ældre aldersgrupper, hvr dødeligheden er højs. Esimainsgrundlage er således fr ynd il udarbejdelse af en fremskrivning af dødelighed fr hver enkel prindelsesgruppe. Fr indvandrere er daamaeriale dg ved a pnå en æhed, der refærdiggør rimeligheden i inden fr nærmese fremid a undersøge muligheden fr særskil fremskrivning fr disse beflkningsgrupper. Således viser en deskripiv analyse sammenlignende dødeligheden fr persner med dansk prindelse g indvandrere fr periden viser, a indvandrere fra både veslige g ikke-veslige lande i sr se alle aldersgrupper har en lavere dødelighed end persner af dansk prindelse 1. Sm indfør i 21-fremskrivningen skelnes desuden mellem spædbørnsdødelighed indrædende hhv. de førse 1 dage efer fødslen g den reserende del af førse leveår. Ide dødssandsynligheden bland -årige er speciel høj kr id efer fødslen g -årige indvandrere primær kmmer il lande efer denne peride, pnås ved denne differeniering en mere realisisk vurdering af dødsfald bland indvandrede spædbørn. Ved kun a berage en enkelsående dødelighed bland -årige, vil der grunde de høje bidrag fra hel nyføde al ande være endens il a vervurdere dødsfald bland indvandrede spædbørn Esimain af dødelighed Fr given alder g køn er dødeligheden i en given peride definere sm analle af dødsfald dividere med analle af persner, der er udsa fr dødsrisik. Til esimain af fremidige dødeligheder benyes fr aldersgrupperne -99 år en mdificere versin af Lee-Carer meden, der er en eksraplaiv basere mede, jf. Lee & Carer (1992a, 1992b). Den grundlæggende anagelse i Lee- Carer meden er, a den fremidige udvikling i en given aldersbeinge dødelighed kan beskrives ud fra den hisriske udvikling i de aldersbeingede 1 Danmarks Saisik (21a): Tabel 1.21.

10 Side 1 af 132 dødeligheder. Fr a reducere dimensinen af prbleme anages de, a der er en beydelig regularie i udviklingen af de aldersspecifikke dødeligheder, således a de kan beskrives af re elemener: En aldersspecifik del, der er uafhængig af idspunke, e mraliesindeks, der er e idsafhængig mål fr den samlede dødelighedsudvikling g en idsuafhængig aldersprfil, der væger gennemslage af udviklingen i mraliesindekse på dødeligheden i de enkele aldersklasser. Meden indebærer, a frhlde mellem væksraerne i dødeligheden fr frskellige aldersgrupper er knsan. Den fremidige udvikling i dødelighederne besemmes alene af udviklingen i mraliesindekse, der esimeres ved sandardmeder fra idsrækkeanalyse, jf. f.eks. Chafield (24). Til esimain af dødeligheder anvendes il 213-fremskrivningen daa fra periden I kapiel 4 vil den anvende Lee-Carer mede sam meden il eksraplain af dødeligheder fr nyføde blive gennemgåe. Ligeledes males hvrledes dødeligheder fr aldersgrupperne 1-12 år faslægges Fødsler De samlede anal fødsler findes sm summen af børn fød af mødre i de enkele beflkningsgrupper. Nyfødes prindelsesgruppe afhænger, sm følge af definiinerne af prindelsesgrupperne, både af faderens g mderens prindelse. Der knsrueres på basis af de hisriske erfaringer gennem de sidse 3 år ( i 213-fremskrivningen) en sandsynlighedsfrdeling fr barnes prindelse give mderens. Denne frdeling anvendes i fremskrivningen il a frdele børnene på prindelsesgrupper. I afsni beskrives meden il a ildele børn prindelse på baggrund af mderens prindelse. Fødslerne i en given beflkningsgruppe kan beregnes sm den aldersbeingede ferilie muliplicere med kvinder i den givne beflkningsgruppe g med den givne alder. Fødsler pdeles på køn ved a anage, a en knsan andel af alle nyføde er drenge. Andelen af drengebørn beregnes sm gennemsnie ver hele daaperiden Esimain af ferilie Den aldersfrdele ferilie er definere sm analle af fødsler bland mødre med en given alder dividere med analle af penielle mødre, dvs. kvinder i den pågældende aldersklasse. Fremskrivningen af ferilie freages ved a fremskrive den aldersbeingede ferilie fr hver prindelsesgruppe. I mdsæning il esimainen af dødeligheder esimeres den enkele aldersgruppes ferilie uafhængig af den samlede ferilie g vil derfr gså være uafhængig af de øvrige aldersgruppers ferilie. Udviklingen i den samlede ferilie i fremskrivningen fremkmmer således sm en sum af udviklingen i de enkele aldersgruppers ferilie.

11 Side 11 af 132 Der er hisrisk se sørre udsving i perideferilie end i dødelighed, hvrfr udviklingen på de kre sig besemmes på baggrund af den nuværende rend i ferilieen, mens ferilieen eferfølgende knvergerer md e eksgen ligevægsniveau. De langsigede niveau er faslag ved a berage den hisriske udvikling af khreferilie g en anagelse m, a denne er rimelig sabil ver id. På kr sig kan der således være sr frskel i udviklingen i ferilie fr beflkningsfremskrivninger med frskellig basisår. Ferilieen fr hele beflkningen fald med,1 fra 21 g 211 g yderligere med,2 fra 211 il 212. I 213-fremskrivningen er knvergenshasigheden il langsigsniveaue reducere fra 2 il 1 år ligesm rendeffeken i fremskrivningens sar er mindske. Ændringerne er mivere af, a de frsae fald i ferilieen i fravær af krrekin, ville franledige en udvikling i khreferilieen, der selv i hisrisk perspekiv ikke kan anses fr værende plausibel. Med anke på, a den nuværende udvikling i ferilieen må anses fr påvirke af såvel de ugunsige knjunkurfrhld sm af den midleridige indførelse af egenbealing af feriliesbehandling (der blev afskaffe pr. 1. januar 212), er de ikke funde sandsynlig, a feriliesniveaue på kr sig frsa falder markan, hvilke sammen med khrevervejelserne har før il den nævne revisin. De er udelukkende fr de re sørse beflkningsgrupper, a der er e ilsrækkelig anal bservainer il a kunne esimere den aldersbeingede ferilie med e-års aldersrin. De re grupper er: Persner med dansk prindelse, indvandrere fra ikke-veslige lande uden dansk sasbrgerskab g indvandrere fra veslige lande uden dansk sasbrgerskab. Fr disse grupper uddrages fr hver alder mellem 15 g 49 år renden af den hisriske udvikling i ferilieen g den aldersbeingede ferilie fremskrives derefer ved hjælp af disse rends. Trenden i den aldersbeingede ferilie udledes ved anvendelse af en mede benævn Cubic Spline Smhing (CSS), jf. Hyndman, King g Billah (22). Der esimeres il 213-fremskrivningen på baggrund af daa fra periden g sm nge ny udledes de hisriske aldersrends ikke direke på daa, men derimd på aldersprfiler basere på esimain ved brug af en såkald skæv nrmalfrdeling, der fr unimdale feriliesmønsre anses fr a være en frdelagig mdel il beskrivelse af daa, jf. Mazzuc & Scarpa (211). Esimainen medvirker speciel il udglaning af feriliesprfilerne fr indvandrere i de førse år af periden, hvr daagrundlage er relaiv ynd. Når der eferfølgende udledes rends på de esimerede grundlag sikres en mere jævn udvikling ver id i de enkele aldersgrupper, der nu i sørre grad er udryk fr fakiske frskydninger i aldersmønsere end en frbedring af de underliggende daagrundlag, der følger med en gradvis signing i analle af medlemmer i beflkningsgruppen. I afsni 5.3 g 5.4 gennemgås henhldsvis ilpasningen af den aldersafhængige ferilie il en skæv nrmalfrdeling g Cubic Spline Smhing meden anvend il esimain af ferilie.

12 Side 12 af 132 De reserende beflkningsgrupper er små. De er prblemaisk a fremskrive ferilieen fr disse beflkningsgrupper af grunde. Fr de førse medfører gruppernes sørrelse en beydelig saisisk usikkerhed. Fr de ande er de kvindelige medlemmer af eferkmmergrupperne hvedsagelig under 25-3 år, hvilke beyder, a de er særdeles vanskelig a skønne ver den aldersbeingede ferilie fr den ældse halvdel af den fødedygige alder på grund af manglende daa. Fremskrivningen knsrueres derfr ved a sammenligne den aldersbeingede feriliesprfil fr hver enkel af de små beflkningsgrupper med den ilsvarende aldersbeingede feriliesprfil fr de re sre grupper. Ved hjælp af lineær regressinsanalyse på bservainer fr de senese 5 år esimeres de små beflkningsgruppers aldersbeingede ferilie sm e veje gennemsni af de re sre gruppers aldersbeingede ferilie. Herefer fremskrives den aldersbeingede ferilie fr de små beflkningsgrupper på grundlag af fremskrivningerne af de re sre gruppers aldersbeingede ferilie. I afsni 5.5 beskrives meden il esimain af ferilie fr de små beflkningsgrupper på baggrund af de re sre beflkningsgrupper. Når den krsigede udvikling i ferilieen er besem fr samlige beflkningsgrupper, besemmes knvergensen md langsigsudviklingen. Til dee benyes en Richardskurve, der i løbe af en given idsperide væger mellem den krsigede g den langsigede udvikling i ferilieen, hvr sidsnævne er eksgen besem. I afsni 5.6 gennemgås denne mede, der sikrer, a langsigsudviklingen ikke ændres vldsm ved indførelsen af e ny daaår. Dee ville være uhensigsmæssig, ide ilføjelsen af e enkel daaår ikke indehlder infrmain, der gør s mere vidende m de mellemlange g lange sig. Såfrem der ver en længere årrække bserveres endenser i khreferilieen, der rækker i en enydig rening, kan man med rimelighed verveje a revidere langsigsniveaue. Sm nævn venfr er knvergensperiden il langsigsniveaue halvere i åres fremskrivning relaiv il hvad var gældende i Beflkningsfremskrivning Immigrain Persner, der indvandrer il en given beflkningsgruppe, er pdel i frskellige yper indvandring. Fr indvandrere uden dansk sasbrgerskab er der en eksgen ilsrømning af indvandrere, mens der fr alle andre beflkningsgrupper er genindvandring, der beregnes ud fra indvandringsfrekvensen. Fr indvandrere uden dansk sasbrgerskab er den fremidige indvandring anage eksgen give. Sm udgangspunk anages således, a indvandringen fra hhv. veslige g ikke-veslige lande frdel på køn g alder i fremiden bliver på e give niveau. Udviklingen i de senere års indvandring må frmdes i sr udsrækning a afspejle de knjunkurmæssige frhld, men vil gså være præge af den gradvise lempelse af kravene i Øsafalen. Fr førse gang siden 23 kunne fr begge yper af indvandrere uden dansk sasbrgerskab neres e fald i indvandringen fra 28 il 29. Fra 29 il 21 pfølges dee dg af

13 Side 13 af 132 en mindre signing. Bruindvandringen siger yderligere fra 21 il 211 fr indvandrere fra veslige lande, mens der fr ikke-veslige indvandrere neres e mindre fald. Fra 211 il 212 siger indvandringen yderligere fra veslige lande, mens ikke-veslig indvandring er sr se uændre fra 211 il 212. Kmbinainen af lempelser i Øsafalen g de senese års knjunkursiuain gør de særdeles vanskelig a vurdere hvr sr en del af de senese års udvikling, der måe indikere en permanen ændring i indvandringsilbøjeligheden. Der er dg i øjeblikke ine der yder på, a bruindvandringen fra veslige lande på rds af de senese års knjunkurudsving, vil anage e mfang på linje med de markan lavere niveau fra før 23. De årlige bruindvandringsmfang fra såvel ikke-veslige sm veslige lande er på sig fashld på niveaue fra Beflkningsfremskrivning 212, således a der i fremskrivningen anages a indvandre 22. g 13. persner fra hhv. veslige g ikke-veslige lande med udenlandsk sasbrgerskab. Niveaue er faslag således, a neindvandringen il beflkningsgruppen er relaiv sabil, hvilke afspejler den senese hisriske udvikling. Niveaue i førse fremskrivningsår, dvs. 213, er faslag sm e gennemsni ver de senese re hisriske år, hvrefer der ver en 1-årig peride knvergeres md langsigsniveaue. Den gradvise knvergens bevirker, a den rendmæssige udvikling i besanden af indvandrere bevares ved vergangen mellem den hisriske peride g fremskrivningsperiden. Hisrisk har der ikke kunne bserveres knæk i udviklingen af den ype, sm en direke vergang il langsigsniveaue ville afsedkmme. Sarniveaue fr ikke-veslig indvandring er på ca persner, mens veslig indvandring iniial ligger på 25. persner. Indvandringen frdeles på køn g alder i henhld il, hvad der gennemsnilig har være gældende fr indvandringen il de respekive grupper i periden Indvandring il øvrige beflkningsgrupper med dansk sasbrgerskab, beregnes ud fra indvandringsfrekvenser frdel på alder, køn g prindelse. Frekvenserne beregnes sm e gennemsni ver de sidse re daaår, senes En mekanisk fremgangsmåde sm denne indebærer en beydelig risik fr, a knjunkur- g midleridige pliikeffeker videreføres gennem fremskrivningen. Selv m genindvandring må beegnes sm mindre knjunkurfølsm end indvandring af indvandrere uden dansk sasbrgerskab, bør beregningen suppleres med en vurdering af realismen af de langsigede effeker. Frdelen ved a anvende e gennemsni, der gradvis ændres med hver fremskrivning, er på den anden side, a man ved permanen ændre adfærd pnår en gradvis ilpasning il den nye endens. Med udgangspunk i daa fra PSD er de bleve klarlag, a indvandringen pgjr efer regisrerede hændelser er en anelse undervurdere relaiv il den fakiske

14 Side 14 af 132 indvandring. Dee skyldes frsinkede indbereninger. Indvandring hørende il år pgøres sædvanligvis 1. februar år +1. Revideres pgørelsen fr år i år +2 ses en signing i niveaue relaiv il den førse pgørelse, ide yderligere indbereninger er indløbe. Yderligere revideringer i de eferfølgende år, dvs. +3, +4 sv. indikerer, a der ikke indløber eksra indbereninger af beydning efer år +2. Ud fra hisrisk daa fr indvandringer pgjr i hhv. år +1 g +2 besemmes køns- g aldersgruppeafhængige skaleringsfakrer, der eferfølgende pålægges de fundne indvandringsfrekvenser fr a krrigere fr frsinkelser. De eksgene indvandringsniveauer ikke underlag krrekin fr frsinkelser, da disse skøn i frvejen må beegnes sm relaiv usikre. I kapiel 6 er uddybe de vervejelser, der ligger il grund fr besemmelse af den fremidige indvandring Emigrain Analle af persner, der i e give år udvandrer fra en given beflkningsgruppe, beregnes ud fra udvandringsfrekvensen frdel på alder, køn g prindelse. Frekvenserne beregnes sm e gennemsni ver de sidse re daaår, senes Sammenhldes denne anagelse med anagelsen m genindvandring fås, a ne-indvandringsfrekvensen il beflkningsgrupper med dansk sasbrgerskab er knsan, hvilke dg ikke gælder fr ne-indvandringen il beflkningsgrupper uden dansk sasbrgerskab. Speciel fr udvandring kan de knkluderes, a frsinkede indbereninger relaiv il de regisrerede hændelser spiller en cenral rlle. Opgørelsen af udvandring fr år, der sm udgangspunk er pgjr i år +1, vil førs udvise endens il a sabilisere sig fra g med år +4. Udvandringer hørende il åre 27 pgøres således 1. februar 211, 28 pgøres i 212 g 29 pgøres i 213 g der beregnes igen en gennemsnilig køns- g aldersgruppeafhængig skaleringsfakr, sm de fundne udvandringshyppigheder juseres med. Til sine idligere beflkningsfremskrivninger, dvs. il g med år 29, har DREAM selv udrukke relevan daa fr vandringer. En persn blev ved denne lejlighed beegne sm værende udvandre, såfrem vedkmmende var il sede prim åre, ikke død i løbe af åre g fraværende ulim åre. Denne pgørelsesmede implicerer, a en vandring kan ilknyes e år, hvr den fakiske hændelse ikke har funde sed, men bl er regisrere. Ide meden dg er anvend knsekven fr alle daaår, får man dg alligevel i e vis mfang inddrage de frsinkede indbereninger, men alså ikke i de krreke år. Muligheden fr a skelne mellem hændelser g regisreringer er førs psåe med anvendelsen af PSD, men grunde den idligere anvende mede il knsrukin af daa, vurderes emne alså ikke a have haf ngen signifikan beydning fr DREAMs idligere fremskrivninger. Fr såvel ind- sm udvandring gælder, a aldersprfilen fr hyppighederne efer behv ænes ved skalering af den ilsvarende prfil fr persner af dansk prindelse. Dee vil afsedkmme en mere realisisk prfil fr aldersgrupper,

15 Side 15 af 132 hvr daa er ynd g der idligere bl har være anage knsan ind- g udvandringsilbøjelighed fr persner ældre end en given alder Nauralisering Analle af persner fra beflkningsgrupper uden dansk sasbrgerskab, der i e give år skifer sasbrgerskab, beregnes ud fra frekvensen fr sasbrgerskabsskif frdel på alder, køn g prindelse. Frekvensen beregnes sm e gennemsni ver de sidse re daaår, senes Der er kun se på skif fra udenlandsk sasbrgerskab il dansk, da den mdsareede bevægelse er så lille, a man med rimelighed kan se br fra den. I afsni 2.3 sam kapiel 6 beskrives esimain af den eksgene indvandring sam indvandrings-, udvandrings- g nauraliseringsfrekvenserne.

16 Side 16 af Beflkningsfremskrivningsmdellen I dee afsni vil der blive redegjr fr de regnskabsmæssige sammenhænge i mdellen il fremskrivning af beflkningen. Sm beskreve i frrige afsni er de regnskabsmæssige sammenhænge mellem viale begivenheder universelle fr beflkningsmdeller, g de sre frskelle mellem beflkningsmdeller ligger i mdellering af viale begivenheder, sm vil blive behandle i de kmmende afsni. Udviklingen i den samlede beflknings sørrelse fra e år il de næse afhænger af anal føde, anal døde g analle af ind- g udvandrede. hvr N er beflkningen prim år, N 1 N F D I U (1) F er anal føde i år,, I er anal indvandrede i år g U er anal udvandrede i år. D er anal døde i år Der eksiserer ikke andre fakrer, der ændrer den samlede beflkning g derfr besår en beflkningsfremskrivning generel af ændringer i disse fire yper viale begivenheder i hver af de fremidige år. Fr a kunne faslægge disse sørrelser pdeles beflkningen på e give idspunk efer dimensinerne alder, køn g prindelse, hvr prindelse i nærværende sammenhæng anvendes sm fælles beegnelse fr kmbinainen af prindelsesype, prindelsesland g sasbrgerskabssaus Beflkningen frdel på alder, køn g prindelse Kmbinainen af prindelsesype, prindelsesland g sasbrgerskabssaus giver anledning il, a beflkningen pdeles i i prindelsesgrupper: Reserende beflkning (persner af dansk prindelse) uden dansk sasbrgerskab, dan. 3 Reserende beflkning (persner af dansk prindelse) med dansk sasbrgerskab, dad. 2 Oprindelsesype mfaer indvandrere, eferkmmere g den reserende beflkning, jf. afsni 2.2. Oprindelsesland angiver fr indvandrere hvrvid vedkmmende sammer fra e veslig eller e ikke-veslig land, mens der fr eferkmmere henvises il aren af mderens prindelsesland. Mh. il sasbrgerskabssaus skelnes mellem hvrvid man har dansk eller udenlandsk sasbrgerskab. 3 Gruppen af persner af dansk prindelse indehlder e anal persner uden dansk sasbrgerskab. Børn fød i Danmark af disse persner kan derfr principiel bliver karakerisere sm eferkmmere, jf. definiinen af prindelsesype. Da analle er mege begrænse er de valg a se br fra denne mulighed. Generel behandles beflkningsgruppen dan adfærdsmæssig sm den sre gruppe dad. I sådanne ilfælde anvendes den fælles prindelsesbeegnelse da.

17 Side 17 af 132 Indvandrere fra ikke-veslige lande uden dansk sasbrgerskab, ixn Indvandrere fra ikke-veslige lande med dansk sasbrgerskab, ixd Indvandrere fra veslige lande uden dansk sasbrgerskab, iwn Indvandrere fra veslige lande med dansk sasbrgerskab, iwd Eferkmmere uden dansk sasbrgerskab hvis mr kmmer fra e ikkeveslig land, dxn Eferkmmere med dansk sasbrgerskab hvis mr kmmer fra e ikkeveslig land, dxd Eferkmmere uden dansk sasbrgerskab hvis mr kmmer fra e veslig land, dwn Eferkmmere med dansk sasbrgerskab hvis mr kmmer fra e veslig land, dwd Faslæggelse af prindelsesypesaus, dvs. m e individ er indvandrer, eferkmmer eller af dansk prindelse følger Danmarks Saisiks definiin g er give ved: Indvandrere: Persner, der er fød i udlande af frældre, der begge er udenlandske sasbrgere eller er fød i udlande. Hvis der kun freligger plysninger m den ene frælder, defineres persnen sm indvandrer, hvis vedkmmende er fød i udlande, g frælderen er udenlandsk sasbrger eller fød i udlande. Hvis der ikke findes plysninger m ngen af frældrene, g persnen er fød i udlande, defineres persnen ligeledes sm indvandrer. Eferkmmere: Persner, der er fød i Danmark af frældre, hvraf ingen er både dansk sasbrger g fød i Danmark. Hvis der ikke findes plysninger m ngen af frældrene, g persnen er udenlandsk sasbrger fød i Danmark, berages vedkmmende gså sm eferkmmer. Dansk prindelse: Persner, hvraf minds en af frældrene er dansk sasbrger g fød i Danmark, uanse persnens ege fødeland g sasbrgerskab. Hvis der ikke findes plysninger m ngen af frældrene, berages vedkmmende sm værende af dansk prindelse, hvis vedkmmende er dansk sasbrger fød i Danmark. Disse gruppedefiniiner er udømmende, dvs. alle persner i beflkningen ilhører en af de re grupper. Definiinerne er endvidere enydige, dvs. en given persn placeres i én g kun én af de re grupper.

18 Side 18 af 132 Underpdelingen af indvandrere g eferkmmere efer prindelsesland følger efer samrdningen med Danmarks Saisik ikke længere FNs frdeling på mere g mindre udviklede lande, men er ersae med pdelingen på henhldsvis veslige g ikke-veslige lande. Den primære frskel mellem prindelseslandsdefiniinerne er, a Balkansaerne, Rusland g Japan regnes sm mere udviklede lande, men ikke har saus sm veslige lande 4. Med pdelingen af beflkningen på alder, x, køn, g g i de i prindelsesgrupper,, er de differensligningssysem, der danner udgangspunk fr beflkningsfremskrivningen give ved: N N I I U S S D x1, g, x, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, 1 N F I I U S S D, g, g,, g,, g,, g,, g,, g,, g, 1 (2) hvr N er beflkningen med alder x, køn g g prindelse prim år, x, g, I er de eksgen givne anal indvandrede med alder x, køn g g x, g, prindelse i år I er anal indvandrede med alder x, køn g g prindelse i år x, g, U er anal udvandrede med alder x, køn g g prindelse i år x, g, S er de eksgene anal med alder x, køn g g prindelse i år, der x, g, skifer il dansk sasbrgerskab (g dermed prindelsesgruppe) S er de endgen beseme anal med alder x, køn g g prindelse x, g, i år, der skifer il dansk sasbrgerskab (g dermed prindelsesgruppe) D er anal døde med alder x, køn g g prindelse i år x, g, F er anal føde af køn g g prindelse i år. Bemærk, a g, fr ixn, ixd, iwn, iwd fød i Danmark. F g,, da indvandrere pr. definiin ikke kan være De er cenral a bemærke, a aldersdaeringen af behldninger g srømme er frskellig. Beflkningen N x, g, er en behldning g angiver analle af persner i 4 En dealjere versig ver frskellen mellem prindelsesfrdelingerne mere/mindre udviklede lande g veslige/ikke-veslige lande kan fås ved henvendelse il DREAM.

19 Side 19 af 132 prindelsesgruppe, der prim åre, dvs. pr. 1. januar, har alderen x. De reserende variable er srømme g er ulim daerede. I x, g, angiver f.eks. analle af persner, der er indvandre il prindelsesgruppe i løbe af år, g sm ved dee års afsluning har alderen x. Denne lid specielle daeringseknik bruges fe i demgrafiske sammenhænge, g har il frmål a skaffe plads il ligningen, der beskriver udviklingen i analle af -årige. Hvr ine ande er anfør gælder, a variablene i mdellen er endgene. Fr beflkningsgrupper med dansk sasbrgerskab, dvs. dad, ixd, iwd, dxd g dwd, er den eksgene variabel S x, g, definere, ide den angiver analle af persner, der ilgår grupperne pga. skif il dansk sasbrgerskab. Omfange af skife faslægges af adfærden i de beflkningsgrupper persnerne afgår fra g anages derfr fr værende eksgen fra mdagergruppens synspunk. Således eksiserer den endgene variabel S ikke fr grupperne med dansk x, g, sasbrgerskab, men er definere fr persner uden dansk sasbrgerskab, dvs. fr dan, ixn, iwn, dxn g dwn. Der gælder, a S S S S S S x, g, ixd x, g, ixn S x, g, iwd x, g, iwn S x, g, dxd x, g, dxn S x, g, dwd x, g, dwn S x, g, dad x, g, dan så N N I I U S S D x1, g, x, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, 1 N I I U D x, g x1, g x1, g x1, g x1, g (3) Den eksgene indvandring I er relevan fr indvandrere uden dansk x, g, sasbrgerskab, dvs. fr de prindelsesgrupper ixn g iwn, mens indvandring il de øvrige beflkningsgrupper har karaker af genindvandring g besemmes ud fra hisriske vandringsilbøjeligheder. 2.2 Besemmelse af risikgrupper g viale begivenheder Generel kan viale begivenheder mdelleres enen ved e anal persner, der plever en vial begivenhed, eller ved en frekvens, der med udgangspunk i en risikgruppe, beskriver andelen, der plever den pågældende begivenhed. Faslæggelsen af de såkalde risikgruppebegreb er dermed cenral i

20 Side 2 af 132 mdelleringen af demgrafiske begivenheder. Nedenfr behandles -årige g den reserende beflkning særskil, jf. de separae udryk i (2) De generelle ilfælde De endgene variable i ligningssyseme (2) faslægges sm I i E x1, g, x1, g, x, g, U u E x1, g, x1, g, x, g, D d E x1, g, x1, g, x, g, S s E x1, g, x1, g, x, g, (4) hvr E x, g, fr give køn, alder g prindelse, angiver de anal persner, der er ekspnere fr risik fr hhv. a indvandre, udvandre, dø eller skife sasbrgerskab i løbe af år. i, x 1, g, u, x 1, g, x 1, g, d g x 1, g, s angiver sandsynlighederne fr hver af de viale begivenheder. Ide de sædvanligvis anages, a beflkningens bevægelser eller de viale begivenheder finder sed jævn frdel ver åre, anages risikgruppen a udgøres af medibeflkningen, dvs. E N N (5) 2 1 N I I U S S D N 2 x, g, 1 x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, N I I U S S D 2 x1, g, x, g, x, g, 1 x, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x, g, Sandsynlighederne anvend i (4) benævnes derfr medisandsynligheder. Disse faslægges ud hisriske daa fr demgrafiske srømme g risikgrupper g anages herefer a være eksgene i fremskrivningen. Faslæggelse af de demgrafiske begivenheder i fremskrivningen sker principiel ved, a der hver peride løses e ligningssysem besående af ligningerne i (4) g (5), hvrefer næse perides primbeflkning kan beregnes ved (2). Dee er en nge msændig g ressurcekrævende fremgangsmåde, hvrfr de nedenfr vises, a der alernaiv kan anvendes en ækvivalen ilgang, hvr der udelukkende indgår udryk i risikgruppebegrebe, der er kende prim fremskrivningsåre.

21 Side 21 af 132 Indsæes (5) i (4) fås I i 1 N I 2 I U S S D U u 1 N I 2 I U S S D x1, g, 1 D d N I I U S S D 2 1 S s N I I U S S D 2 x1, g, x1, g, x, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, (6) Ved løsning af (6) med hensyn il de fire endgene variable fås hvr x1, g, ˆ x1, g, x, g, 1 x1, g, x1, g, I i N I S (7) 2 x1, g, x1, g,,, 1 1,, 1,, ˆ x g x g x g U u N I S 2 x1, g, ˆ x1, g, x, g, 1 x1, g, x1, g, D d N I S 2 x1, g, x1, g, x, g, 1 S ˆ s N I x 1, g, x 1, g, S 2 ˆ i i (8) x1, g, x1, g, 1 x 1, g, x 1, g, x 1, g, x 1, g, 1 2 i s u d uˆ dˆ x1, g, x1, g, 1 x 1, g, x 1, g, x 1, g, x 1, g, 1 2 i s u d x1, g, x1, g, 1 x 1, g, x 1, g, x 1, g, x 1, g, 1 2 i s u d sˆ x1, g, 1 2 s 1 i s u d u d x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, De krrigerede sandsynligheder benævnes primsandsynligheder, ide de udelukkende baserer sig på primsørrelser g eksgene variable. Disse kan hisrisk beregnes sm

22 Side 22 af 132 ˆ I i (9) x1, g, x1, g, ˆ x, g, E uˆ dˆ x1, g, x1, g, ˆ x, g, E x1, g, x1, g, ˆ x, g, E x1, g, x1, g, ˆ x, g, E sˆ U D S hvr de primbaserede risikgruppebegreb er give ved 1 E N I S 2 ˆ x, g, x, g, x 1, g, x1, g, (1) Ved a benye de hisriske sandsynligheder beregne sm i (9) 5 kmbinere med de primbaserede risikgruppebegreb, kan srømmene i (7) g eferfølgende næse års primbeflkning faslægges i fremskrivningen ved (2). Indsæes (1) g (7) i (5) fås nedensående relain mellem den prim- g medibaserede risikgruppe E 1 iˆ sˆ uˆ dˆ Eˆ x, g, 1 x 1, g, x 1, g, x 1, g, x 1, g, x, g, 2 Såfrem den medibaserede risikgruppe anvendes i fremskrivningen, er de fr knsisensens skyld cenral, a de i fremskrivningen anvende sandsynligheder gså hisrisk er basere på samme risikgruppebegreb g således er beregne sm i (9). Definiinen af (1) varierer mellem prindelsesgrupper, ide variablene ikke er akuelle fr samlige grupper. Der gælder således, jf. afsni 2.1, a ˆ x, g, x, g, 1 x1, g, E N I 2 fr ixn, iwn ˆ x, g, x, g, 1 x1, g, E N S 2 fr dad, ixd, iwd, dxd, dwd ˆ x, g, x, g,,, E N fr dan dxn dwn Nyføde Nedensående vedrører både individer nep fød i Danmark g individer, der er indvandre før de førs fylde år. De anages, a børn fødes, dør, vandrer g 5 Vedrørende dødssandsynligheder vil disse pga. ynd daa ikke blive beregne fr hver prindelsesgruppe, men bl fr beflkningen sm helhed. Hisrisk beregning af disse dødssandsynligheder males i afsni

23 Side 23 af 132 skifer sasbrgerskab jævn frdel ver åre. Risikgruppen besående af den -årige medibeflkning kan med afsæ i (2) dermed udrykkes sm 1 E F I I U S S D 2, g, g,, g,, g,, g,, g,, g,, g, (11) Analle af føde med give køn g prindelse anages i de følgende fr værende eksgen. I afsni g gennemgås henhldsvis hvrledes analle af føde faslægges ud fra feriliesraer g hvrledes dee anal frdeles på prindelse ud fra en sandsynlighedsfrdeling fr barnes prindelse give mderens. Indvandring, udvandring g sasbrgerskabsskife kan ved anvendelse af vensående risikgruppe umiddelbar udrykkes sm I i 1 F 2 I I U S S D U u 1 F 2 I I U S S D, g,, g, 1 g,, g,, g,, g,, g, g S s F I I U S S D 2, g,, g, g,, g,, g,, g,, g,, g,, g,, g,, g, g,, g,, g,, g,, g,, g,, g,,,, g, (12) Sm nævn i afsni pdeles dødsfald fr -årige i de, der indræder inden fr de førse 1 dages leveid g de, der indræder den reserende del af førse leveår. Ide dødssandsynligheden er sørs umiddelbar efer fødslen g spædbørn primær må frmdes a indvandre efer denne peride, mindsker anvendelsen af dødssandsynligheder risiken fr a vervurdere dødeligheden bland indvandrende spædbørn. Hisrisk daa fr spædbørnsdødelighed afslører desuden frskellige endenser ver id i de yper af dødsfald bland -årige, hvrfr en separa fremskrivning af disse endenser gså bidrager il a nuancere udviklingen i dødelighed relaiv il en ilgang, der bl anvender en ype af dødelighed fr -årige. Risikgruppen fr dødsfald indrædende umiddelbar efer fødslen anages a være analle af nyføde, hvrfr analle, der dør inden fr de førse 1 levedage er give ved D d F, g,, g, g,,, De reserende dødsfald bland -årige kan beregnes ud fra samme risikgruppe, sm er anvend i (12), dvs. 1 D d F I I U S S D 2, g,, g, g,, g,, g,, g,, g,, g,, g,,1,1 (13) hvr D D D, g,, g,, g,,,1

24 Side 24 af 132 Løsning af syseme (12) g (13) giver anledning il de demgrafiske bevægelser definere ved, g, ˆ, g, 1 g,, g,, g,, g, I i F I S D, (14) 2, g,, g, 1 g,, g,, g,, g, U ˆ u F I S D, 2, g, ˆ, g, 1 g,, g,, g,, g, D,1 d,1 F I S D, 2, g,, g, 1 g,, g,, g,, g, S ˆ s F I S D, 2 hvr primsandsynlighederne er give ved ˆ i i (15), g,, g, 1,,,,,,,, 1 g g g g 2 i s u d,1 uˆ dˆ, g,, g, 1,,,,,,,, 1 g g g g 2 i s u d,1, g,, g,,1,1 1,,,,,,,, 1 g g g g 2 i s u d,1, g,, g, 1, g,, g 1 2 i,, g,, g, s u d,1 sˆ Disse beregnes hisrisk sm u d s, g, ˆ, g, i (16) ˆ, g, E uˆ dˆ, g,, g,, g,, g,, g,,1,1 ˆ, g, E sˆ, g, I U Eˆ D S Eˆ, g,, g, hvr de primbaserede risikbegreb her er give ved ˆ, g, 1 g,, g,, g,, g, E F I S D, (17) 2 Sandsynligheden fr a dø inden fr de førse 1 dage efer fødslen baseres på en risikgruppe besående af analle af føde g beregnes derfr sm ˆ D d (18), g,, g,,, g, F

25 Side 25 af Demgrafiske hændelser fr indvandrere uden dansk sasbrgerskab Anvendelse af risikgrupperne udled i afsni g 2.2.2, vil fr indvandrere uden dansk sasbrgerskab afsedkmme en mindre inknsisens relaiv il den måde hvrpå hisrisk indvandring er pgjr. Indvandring il alle beflkningsgrupper pgøres i daa sm den ilgang mellem prim- g ulimbeflkningen, der ikke kan ilskrives fødsler eller sasbrgerskabsskife. Indvandring il gruppen af indvandrere uden dansk sasbrgerskab ænkes sm værende udryk fr førsegangsindvandring, hvrfr hele srømmen ilgår gruppen med phldsid år. Per definiin vil nep denne ype indvandring således være idenisk med primbesanden med phldsid år i åre efer indvandringen er funde sed (= ulimbeflkningen samme år sm indvandringen er hænd). Denne ækvivalens beyder, a der ikke er ngen afgang fra gruppen af de nep indvandrede i indvandringsåre. Der er med andre rd ingen, der udvandrer, dør eller skifer sasbrgerskab samme år sm de indvandrer. Udvandring, dødsfald g sasbrgerskabsskife relaerer sig dermed udelukkende il den del af gruppen af indvandrere uden sasbrgerskab, der har pråd i primbeflkningen minds én gang. Primbeflkningen udgør dermed den krreke risikgruppe fr de nævne afgangshændelser, hvrfr afgangssandsynlighederne vil undervurderes, hvis indvandringssrømmen 1 x 1, g, I indregnes i risikgruppebegrebe fr indvandrere uden dansk 2 sasbrgerskab. Fr indvandrere uden dansk sasbrgerskab kan de medificerede risikgruppebegreb fra (5) alernaiv skrives sm E N N (19) 2 I N I N 2 2 E E x1, g, x, g, x, g, 1 x1, g, x1, g, x1, g, x, g, 1 x, g,, x, g,,1 hvr E er medibeflkningen fr den del af beflkningsgruppen uden x, g,, dansk sasbrgerskab, der er indvandre i løbe af åre g medibeflkningen fr persner, der var ilsede prim år. E er x, g,,1 Udvandring, sasbrgerskabsskife g dødsfald bland prindelsesgrupperne iwn g ixn vedrører ih. den måde, hvrpå hisrisk daa er pgjr, udelukkende persner i risikgruppen (4) kan pgøres sm E x, g,,1, hvrfr de nævne hændelser sm alernaiv il

26 Side 26 af 132 U u E u E x1, g, x1, g,, x, g,, x1, g,,1 x, g,,1 D d E d E x1, g, x1, g,, x, g,, x1, g,,1 x, g,,1 S s E s E x1, g, x1, g,, x, g,, x1, g,,1 x, g,,1 (2) hvr risikgrupperne er definere sm venfr g medisandsynlighederne knye il risikgruppen E anages er være, hvrfr (2) kan reduceres il x, g,, U u E x1, g, x1, g,,1 x, g,,1 D d E x1, g, x1, g,,1 x, g,,1 S s E x1, g, x1, g,,1 x, g,,1 (21) Ved brug af (2) kan E x, g,,1 nu fr ixn g iwn skrives sm E N I N (22) 2 N I U S D I N 2 x, g, 1 x1, g, x1, g, x1, g, N U S D 2 x1, g, x1, g, x, g, x, g,,1 1 x, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x1, g, x, g, Indsæes (22) i (21) g løses eferfølgende mh. de endgene variable fås hvr U uˆ Eˆ (23) x1, g, x1, g,,1 x, g,,1 D dˆ Eˆ x1, g, x1, g,,1 x, g,,1 S sˆ Eˆ x1, g, x1, g,,1 x, g,,1 u uˆ (24) dˆ x1, g,,1 x1, g,,1 1 x 1, g,,1 x 1, g,,1 x 1, g,,1 1 2 s u d x1, g,,1 x1, g,,1 1 x 1, g,,1 x 1, g,,1 x 1, g,,1 1 2 s u d sˆ x1, g,,1 x1, g,,1 1 x 1, g,,1 x 1, g,,1 x 1, g,,1 1 2 s u d Eˆ xg,,,1 x, g, N d s

27 Side 27 af 132 er hhv. de primbaserede sandsynligheder g den primbaserede risikgruppe il faslæggelse af demgrafiske bevægelser fr indvandrere uden dansk sasbrgerskab. Hisrisk kan de primbaserede sandsynligheder dermed beregnes sm U uˆ (25) dˆ x1, g, x1, g,,1 x, g, N x1, g, x1, g,,1 x, g, N sˆ D S x1, g, x1, g,,1 x, g, N Demgrafiske bevægelser knye il -årige kan per definiin kun vedrøre de, der er fød eller indvandre med alder i løbe af åre. Indvandrere uden dansk sasbrgerskab med alder, vil være fød i udlande g dermed i verenssemmelse med hvrledes indvandring hisrisk er pgjr, præde i primbeflkningen med alder, åre efer indvandring. Udvandring, sasbrgerskabsskife g dødsfald bør dermed ikke eksisere fr -årige indvandrere Idenisk dødelighed på værs af prindelse Speciel fr dødssandsynlighederne anages sm nævn i afsni 1.2.1, a disse ikke varierer mellem prindelsesgrupperne, hvrfr de ikke hisrisk besemmes sm anfør i (9), (16), (18) g (25). Udgangspunke fr de hisrisk faslage dødshyppigheder er således i sede en risikgruppe, der ikke afhænger af prindelse. Den generelle sandsynlighed fr a dø henhldsvis inden fr de førse 1 levedage, den reserende del af førse leveår g i de øvrige aldersgrupper besemmes hisrisk sm dˆ D dˆ (26) dˆ, g,, g,, g D,, g g, F F D D D D, g, g, g, g, g,,1,1,1 g, g 1, g g, g 1, g g, g 1, g g, g, g F D, 2 NI F D, 2 N 1 F D 2 N 1 F D,1 D, D D x1, g x1, g x1, g x1, g x, g 1 x1, g x, g 1,, 1, 1,, 1, N 2 NI 1 x g x g x g 1 x g x g x g N 2 N 1 N D 2 N 1 N D D hvr neindvandringen ver prindelse),g NI g NI er give sm (jf. summain af (2) x 1, g

28 Side 28 af 132 NI I I U N F D, g, g, g, g, g g, g 1 NI I I U N N D x1, g x1, g x1, g x1, g x1, g x, g x1, g 1 Analle af døde i hver prindelsesgruppe besemmes i fremskrivningen sm anfør i ligning (7), (14), (18) g (23), men hvr ˆ x 1, g,,1 d ˆ, g,, d, ˆ, g,,1 d, ˆ x 1, g, d er ersae af en fremskrivning basere på de ilsvarende ikke prindelsesfrdele sørrelser i (26). De fremskrevne værdier fr dødshyppighederne besemmes fr individer der dør inden fr de førse 1 levedage ved en simpel eksraplain af den hisriske rend, mens Lee-Carers mede er anvend fr de reserende -årige g øvrige aldersgrupper. g Fødsler g ferilie Er primbeflkningen føde F g, x 1, g, N 1 i (2) faslag, vises de her hvrledes analle af eferfølgende kan besemmes ud fra fremskrevne ferilieskviener g reningslinier fr frdeling af nyføde på prindelsessaus give mderens prindelse. Analle af fødsler bland x+1-årige kvinder i prindelsesgruppe kan besemmes sm hvr x 1, N 2 x,, g" kvinder " x1,, g" kvinder " x1, x1, x,, g" kvinder " x1, E 1 x,, g" kvinder " E N angiver medibeflkningen af kvinder besem sm i (2) g er den ilknyede medibaserede ferilieskvien. Fra afsni vides de, a vensående alernaiv kan udrykkes sm 1 iˆ sˆ uˆ dˆ Eˆ x 1, x 1, 1 x 1," kvinder ", x 1," kvinder ", x 1," kvinder ", x 1," kvinder ", x," kvinder ", 2 ˆ Eˆ x1, x," kvinder ", hvr kan beegnes sm den primbaserede ferilieskvien. ˆx 1, Rapprering af samle ferilie ager dg generel udgangspunk i de medibaserede kviener, hvrfr disse gså er anvend i fremskrivningen sammen med de medibaserede risikbegreb, der enkel kan beregnes fra (2), når bl srømmene i (7) er faslag, hvilke j nep ikke frdrer kendskab il analle af føde. De samlede anal føde i prindelsesgruppe besemmes sm i (27), ide man kun medregner fødsler, hvr mderens alder falder i inervalle år.

29 Side 29 af x1, x14 (27) Meden il faslæggelse af nyfødes køn g prindelse gennemgås i nedensående afsni Nyfødes frdeling på køn g prindelse Fødslerne pdeles simpel på køn ved a anage, a en knsan andel af alle føde er drenge. De følger af definiinerne af pdelingen af beflkningen efer prindelse, a barnes prindelse afhænger af såvel faderens sm mderens prindelse, jf. afsni 2.1. Derfr knsrueres på basis af hisriske erfaringer en sandsynlighedsfrdeling fr barnes prindelse give mderens. Denne sammenhæng anvendes i fremskrivningen il a frdele børnene på prindelsesgrupper. Til frmåle defineres F F F sm en rækkevekr af føde g g, ixn g, dad (,, ) frdel på barnes prindelse g ilsvarende g g, ixn g, dad (,, ) sm en rækkevekr af føde frdel på mderens prindelse. Der gælder følgende sammenhæng F A g g hvr A er en 9x9 marix 6, hvr hver række er en sandsynlighedsfrdeling ver barnes prindelse give mderens prindelse. De er lang fra alle kmbinainer af prindelse, der er mulige, f.eks. kan ingen føde være indvandrere. Maricen A angivende sandsynligheden fr barnes prindelse give mderens indehlder derfr e beydelig anal nuller, jf. Tabel 1. 6 De anages, a der ikke fødes persner il resgruppen uden dansk sasbrgerskab, dan.

30 Side 3 af 132 Tabel 1. Frdelingen af barnes prindelse give mderens prindelse Barn ixn ixd Iwn iwd dxn dxd dwn dwd da Mder ixn ixn, dxn ixn, dxd ixn, da Rækkesum 1 ixd ixd, dxn ixd, dxd 1 ixd, da iwn iwd dxn dxn, dxn dxn, dxd iwn, dwn iwd, dwn iwn, dwd iwd, dwd 1 iwn, da 1 iwd, da 1 dxn, da dxd 1 1 dwn dwn, dwn dwn, dwd dwn, da 1 dwd 1 1 da 1 1 Førse række i abellen angiver mulighederne fr barnes prindelse, hvis mderen er indvandrer fra e ikke-veslig land uden dansk sasbrgerskab. I dee ilfælde kan barne blive eferkmmer fra e ikke-veslig land uden dansk sasbrgerskab, hvis faderen er indvandrer uden dansk sasbrgerskab., Andelen af børn, der får denne prindelse kaldes ixn dxn. Hvis faderen er indvandrer med dansk sasbrgerskab, er der mulighed fr, a barne bliver karakerisere sm eferkmmer fra e ikke-veslig land med dansk sasbrgerskab. 7 Andelen af børn med en mder, der er indvandrer fra e ikke-, veslig land, sm får denne prindelse beegnes ixn dxd. Den redje g sidse mulighed er, a barne bliver af dansk prindelse. De er ilfælde, hvis faderen er fød i Danmark g har dansk sasbrgerskab (dvs. hvis faderen enen er eferkmmer med dansk sasbrgerskab eller af dansk prindelse). Den andel af børnene, der ildeles dansk prindelse g sm har en, mder, der er indvandre fra e ikke-veslig land, benævnes ixn da. Give Danmarks Saisiks definiiner af beflkningens prindelse vil alle børn, hvis mder er indvandrer fra e ikke-veslig land blive karakerisere ved en af disse re prindelser. Der gælder således 1 ixn, dxn ixn, dxd ixn, da 7 Dansk sasbrgerskab kan fravælges.

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen Danmarks fremidige beflkning Beflkningsfremskrivning 2011 Marianne Frank Hansen & Peer Sephensen Side 2 af 116 Indhldsfregnelse 1 Indledning... 6 1.1 Opbygningen af beflkningsmdellen... 8 1.2 Viale begivenheder...

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen Danmarks fremidige beflkning Beflkningsfremskrivning 2012 Marianne Frank Hansen & Peer Sephensen Side 2 af 116 Indhldsfregnelse 1 Indledning... 6 1.1 Opbygningen af beflkningsmdellen... 8 1.2 Viale begivenheder...

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2010. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2010. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen Danmarks fremidige beflkning Beflkningsfremskrivning 21 Marianne Frank Hansen & Peer Sephensen Side 2 af 111 Indhldsfregnelse 1 Indledning... 6 1.1 Opbygningen af beflkningsmdellen... 7 1.2 Viale begivenheder...

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2009. Marianne Frank Hansen og Mathilde Louise Barington

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2009. Marianne Frank Hansen og Mathilde Louise Barington Danmarks fremidige befolkning Befolkningsfremskrivning 29 Marianne Frank Hansen og Mahilde Louise Baringon Augus 29 Indholdsforegnelse Danmarks fremidige befolkning... 1 Befolkningsfremskrivning 29...

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2006. Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2006. Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen Danmarks fremidige befolkning Befolkningsfremskrivning 26 Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peer Sephensen Juni 26 Indholdsforegnelse Forord...4 1. Indledning...6 2. Befolkningsfremskrivningsmodellen...8

Læs mere

Efterspørgslen efter læger 2012-2035

Efterspørgslen efter læger 2012-2035 2013 5746 PS/HM Eferspørgslen efer læger 2012-2035 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Anal eferspurge læger i sundhedsudgifalernaive Anal eferspurge læger i finanskrisealernaive

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2007. Marianne Frank Hansen, Martin Eggert og Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2007. Marianne Frank Hansen, Martin Eggert og Peter Stephensen Danmarks fremidige befolkning Befolkningsfremskrivning 27 Marianne Frank Hansen, Marin Egger og Peer Sephensen December 27 Indholdsforegnelse Danmarks fremidige befolkning... Befolkningsfremskrivning 27...

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

Lidt om trigonometriske funktioner

Lidt om trigonometriske funktioner DEN TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE MATEMATIK TRIGNMETRISKE FUNKTINER EFTERÅRET 000 Lid m rignmeriske funkiner Funkinerne cs g sin De rignmeriske funkiner defines i den elemenære maemaik ved

Læs mere

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst d. 02.11.2011 Esben Anon Schulz Baggrundsnoa: Esimaion af elasicie af skaepligig arbejdsindkoms Dee baggrundsnoa beskriver kor meode og resulaer vedrørende esimaionen af elasicieen af skaepligig arbejdsindkoms.

Læs mere

8.14 Teknisk grundlag for PFA Plus: Bilag 9-15 Indholdsforegnelse 9 Bilag: Indbealingssikring... 3 1 Bilag: Udbealingssikring... 4 1.1 Gradvis ilknyning af udbealingssikring... 4 11 Bilag: Omkosninger...

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen Appendisk. Formel beskrivelse af modellen I dee appendiks foreages en mere formel opsilning af den model, der er beskreve i ariklen. Generel: Renen og alle produenpriser - eksklusiv lønnen - er give fra

Læs mere

Vækst på kort og langt sigt

Vækst på kort og langt sigt 12 SAMFUNDSØKONOMEN NR. 1 MARTS 2014 VÆKST PÅ KORT OG LANG SIGT Væks på kor og lang sig Efer re års silsand i dansk økonomi er de naurlig, a ineressen for a skabe økonomisk væks er beydelig. Ariklen gennemgår

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE?

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? Af Torben A. Knudsen, Sud. Poly. & Claus Rehfeld, Forskningsadjunk Cener for Trafik og Transporforskning (CTT) Danmarks Tekniske Uniersie Bygning 115, 800

Læs mere

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk Vejdirekorae Side 1 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Bilag 1E: Toalvæge og ryk Dee bilag er opdel i følgende dele: 1. En inrodukion il bilage 2. Resulaer fra de forskellige målesaioner,

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2016

tegnsprog Kursuskatalog 2016 egnsprg Kursuskaalg 201 4 Hvrdan finder du di niveau? 4 Hvr hldes kurserne? 4 Hvrdan ilmelder du dig? 5 Hvad kser e kursus? Tegnsprg fr begyndere Tegnsprg på mellemniveau 10 Tegnsprg fr øvede 12 Sikker

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Pensionsformodel - DMP

Pensionsformodel - DMP Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marin Junge og Tony Krisensen 19. sepember 2003 Pensionsformodel - DMP Resumé: Vi konsruerer ind- og udbealings profiler for pensionsformuerne. I dee ilfælde kigger

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

En model til fremskrivning af det danske uddannelsessystem

En model til fremskrivning af det danske uddannelsessystem En model il fremskrivning af de danske uddannelsessysem Peer Sephensen og Jonas Zangenberg Hansen December 27 Side 2 af 22 1. Indledning De er regeringens mål a øge befolkningens uddannelsesniveau. Befolkningens

Læs mere

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh. augus 007 Funkionel form for effekiviesindeks i de nye forbrugssysem Resumé: Der findes o måder a opskrive effekiviesudvidede CES-funkioner med o

Læs mere

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh. augus 006 Dynamik i effekiviesudvidede CES-nyefunkioner Resumé: I dee papir benyes effekiviesudvidede CES-nyefunkioner il a finde de relaive forbrug

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST ENDOGEN VÆKST MAKRO 2 2. årsprøve Forelæsning 7 Kapiel 8 Hans Jørgen Whia-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f09/makro I modeller med endogen væks er den langsigede væksrae i oupu pr. mand endogen besem.

Læs mere

Projektets mål og rammer. Vær sikker på at i er enige om målet, ellers når i det ikke! Tag hensyn til jeres forskellige forudsætninger

Projektets mål og rammer. Vær sikker på at i er enige om målet, ellers når i det ikke! Tag hensyn til jeres forskellige forudsætninger Prjekplanlægning g prjeksyring sa kunikain i g ra gruppen Prjekes ål g raer Indhld: Prjekes ålgraer Akiviesdiagra Hvr lang id ager en giver pgave? - hvrdan an gæer kvaliicere Tidsplan Jusering a idsplan

Læs mere

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken 6. sepember 2013 JHO Priser og Forbrug Sammenhæng mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og årsal i ejendomssalgssaisikken Dee noa gennemgår sammenhængen mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

Modellering af benzin- og bilforbruget med bilstocken bestemt på baggrund af samlet forbrug

Modellering af benzin- og bilforbruget med bilstocken bestemt på baggrund af samlet forbrug Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* 13. maj 2005 Modellering af benzin- og bilforbruge med bilsocken besem på baggrund af samle forbrug Resumé: Dee redje papir om en ny model for biler og benzin

Læs mere

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage Flere jb i ydermråderne giver unge lyst til at flytte hjem Det er udsigten til et jb, der skal få fraflyttere fra Danmarks ydermråder til at verveje at flytte tilbage. Omkring tre ud af fire persner, sm

Læs mere

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation.

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation. comfor forrængningsarmaurer Lindab Comdif 0 Lindab Comdif Ved forrængningsvenilaion ilføres lufen direke i opholds-zonen ved gulvniveau - med lav hasighed og underemperaur. Lufen udbreder sig over hele

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer Noa. november (revidere. maj ) Finansminiseries beregning af gab og srukurelle niveauer Vurdering af oupugabe (forskellen mellem fakisk og poeniel produkion) og de srukurelle niveauer for ledighed og arbejdssyrke

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2015/2016 Fag: Dansk

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2015/2016 Fag: Dansk Årsplan fr 8. klasse Skleåret 2015/2016 Fag: Dansk Ugeplan Tema Materialer Indhld - Mål & Arbejdsfrmer 33 Mandag pstart Opstart Digtning g dansk Sæt skrivespr 1 Intr til året i dansk Intr til bøgerne Sådansk

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

Undervisningsmaterialie

Undervisningsmaterialie The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan Alexis ielsen, Syddansk Universie Odense, Denmark Undervisningsmaerialie Ark il suderende og opgaver The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan

Læs mere

Produktionspotentialet i dansk økonomi

Produktionspotentialet i dansk økonomi 51 Produkionspoeniale i dansk økonomi Af Asger Lau Andersen og Moren Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske udvikling er i Danmark såvel som i alle andre

Læs mere

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jakob Nielsen 27. november 2003 Claus Færch-Jensen Udkas pr. 27/11-2003 il: Equiy Premium Puzzle - den danske brik Resumé: Papire beskriver udviklingen på de danske

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Naionalbank Kvar al so ver sig 3. kvaral Del 2 202 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 202, Del 2 De lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Arbejdspapir nr. 17/2005. Titel: Beregning af den strukturelle offentlige saldo 1. Forfatter: Michael Skaarup (msk@fm.dk)

Arbejdspapir nr. 17/2005. Titel: Beregning af den strukturelle offentlige saldo 1. Forfatter: Michael Skaarup (msk@fm.dk) Arbejdspapir nr. 17/5 Tiel: Beregning af den srukurelle offenlige saldo 1 Forfaer: Michael Skaarup (msk@fm.dk) Henvendelse: Michael Lund Nielsen (mln@fm.dk) Resumé: I arbejdspapire redegøres for den meode

Læs mere

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5 Hej knfirmand J Her er første sæt pgaver til knfirmandundervisningen, så lige lidt indledende vejledning: Det er vigtigt, at du læser teksterne g laver alle pgaverne, du må gerne skrive lange svar. Husk

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen Fysikrappor: Vejr og klima Maila Walmod, 13 HTX, Rosklide I gruppe med Ann-Sofie N Schou og Camilla Jensen Afleveringsdao: 30 november 2007 1 I dagens deba høres orde global opvarmning ofe Men hvad vil

Læs mere

Estimation af markup i det danske erhvervsliv

Estimation af markup i det danske erhvervsliv d. 16.11.2005 JH Esimaion af markup i de danske erhvervsliv Baggrundsnoa vedrørende Dansk Økonomi, eferår 2005, kapiel II Noae præsenerer esimaioner af markup i forskellige danske erhverv. I esimaionerne

Læs mere

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti Ntat Ntat til sagen: Øget flygtningekvte i 2015 NOTAT: Øgede flygtningekvter g knsekvenserne heraf Beskæftigelse g Sundhed har, sammen med Børn g Unge g Øknmistaben, sm en rienteringssag varslet såvel

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Den Demografiske Situation i Den Europæiske Union

Den Demografiske Situation i Den Europæiske Union Den Demgrafiske Situatin i Den Eurpæiske Unin EUROPA KOMMISSIONEN Den Demgrafiske Situatin i Den Eurpæiske Unin 1995 ' Ζ) CL O σι Meddelelse til læserne: α Samtlige statistikker i denne rapprt er leveret

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbruges Byggeblade Love og vedæger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03 Beregning af ilsrækkelig opbevaringskapacie Udgive Mars 1993 Beregning af dyreenheder (DE) jf. bilag il bekendgørelsen om

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 Brugervejledning kion & insrukion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Insallaion 3: Programmering 4: Hvordan fungerer syringen 4.1 Toggle ermosa 4.2 1 rins ermosa 4.3 Neuralzone

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere Appendiks B: Koosion og esleveid fo ådbindee I de følgende omales koosionspocessene fo ådbindee og hvodan man beegne esleveiden fo en koodee ådbinde. Tådbindee ha i idens løb væe udfø af: messing (en legeing

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Ny ligning for usercost

Ny ligning for usercost Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 8. okober 2008 Ny ligning for usercos Resumé: Usercos er bleve ændre frem og ilbage i srukur og vil i den nye modelversion have noge der minder om

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011 Fibnacciprjekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skle i Skagen Matematikken i blde? December 2011 Klassen deltg fr første gang i Fibnacci Prjektet, g der var afsat ca. 10 timer i en enkelt

Læs mere

Sundhedsudgifter og finanspolitisk holdbarhed

Sundhedsudgifter og finanspolitisk holdbarhed 1 Sundhedsudgifer og finanspoliisk holdbarhed Marianne Frank Hansen, Danish Raional Economic Agens Model, DREAM Lars Haagen Pedersen, De Økonomiske Råds Sekrearia, DØRS Working Paper 2010:2 Sekreariae

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003 RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Eferårssemesre 2003 Generelle bemærkninger Opgaven er den redje i en ny ordning, hvorefer eksamen efer førse semeser af makro på 2.år

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Opgaver // SVAR Statistik, Logistikøkonom Lektion 10 og 11: Chi-i-anden testet

Opgaver // SVAR Statistik, Logistikøkonom Lektion 10 og 11: Chi-i-anden testet ! Opgaver // SVAR Statistik, Lgistikøknm Lektin 10 g 11: Chi-i-anden testet Opgave 1 En skandinavisk prducent af mejeriprdukter SCAN-DAIRY vervejer at intrducere en af sine fedtfattige stelinjer LESS-FAT

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri CS Klimaeknik ApS Tlf.: +45 38 88 7 7 DATA OG FAKTA Lufbehandlingsenhed MuliMAXX New Generaion... God luf il erhverv og indusri Enhedsbeskrivelse MuliMAXX Om dee kaalog Til vore kunder Med dee kaalog ønsker

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer Dagens forelæsning Ingen-Arbirage princippe Claus Munk kap. 4 Nulkuponobligaioner Simpel og generel boosrapping Nulkuponrenesrukuren Forwardrener 2 Obligaionsprisfassæelse Arbirage Værdien af en obligaion

Læs mere