HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1"

Transkript

1 HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1 I medfør af 35 a-b, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 som ændret ved lov nr. 251 af 31. marts 2009 og lov nr. 513 af 12. juni 2009, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse 1) ved rapportering om udledning af forurenende stoffer til et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR), jf. artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR-forordningen), og 2) ved virksomheders udarbejdelse af grønt regnskab, jf. bilag 1. Definitioner 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Anlæg: En stationær teknisk enhed, hvor der gennemføres en eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag 1 eller bilag I til PRTR-forordningen, og som kan have indvirkning på emissioner og forurening. 2) Virksomhed: Et eller flere anlæg beliggende på samme lokalitet, som drives af samme fysiske eller juridiske person. 3) Lokalitet: Virksomhedens geografiske beliggenhed. 4) Certificeret virksomhed: Virksomhed, der er registreret som deltager i den europæiske ordning i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS-forordningen) eller certificeret efter ISO ) Miljødataperiode: Kalenderåret, eller den tolvmånedersperiode virksomheden vælger som basis for afgivelse af oplysninger til det grønne regnskab. Kapitel 2 PRTR 3. Bestemmelserne i 4-6 og omfatter virksomheder, der i henhold til PRTR-forordningen skal afgive oplysninger til det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR-registret), jf. dog 7, stk Miljøstyrelsen varetager de opgaver, som er henlagt til den kompetente myndighed i henhold til PRTR-forordningen. 1 Bekendtgørelsen supplerer bestemmelser i Rådets forordning (EØF) 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/61/EF, EU- Tidende 2006 L 33, side 1

2 5. Rapportering i henhold til artikel 5 i PRTR-forordningen skal ske til Miljøstyrelsen en gang årligt senest den 31. maj for det foregående kalenderår ved indsendelse af de i artikel 5 nævnte oplysninger, jf. dog 6. Miljøstyrelsen offentliggør oplysningerne i det danske PRTR-register senest samtidig med, at de videresendes til Europa-Kommissionen. 6. Kravene til rapportering i 5 gælder ikke i det omfang, oplysninger nævnt i artikel 5 i forordningen afgives i et grønt regnskab efter bestemmelserne i 7-24 eller til Gødnings- og Husdyrindberetningen (GHI) efter lov om hold af dyr eller Danmarks Miljøportal. Stk. 2. Miljøstyrelsen kan dispensere fra 5. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig og indgives til Miljøstyrelsen. Ansøgningen skal indeholde tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til at vurdere, om den ønskede rapporteringsform opfylder kravene i forordningens artikel 5. Kapitel 3 Grønt regnskab Berørte virksomheder 7. Bestemmelserne i 7-27 omfatter de listevirksomheder, der er optaget på listen i bilag 1 til denne bekendtgørelse, uanset om disse virksomheder er omfattet af PRTR-forordningen. Stk. 2. Hvis virksomhedens hovedaktivitet er optaget på listen i bilag 1, skal det grønne regnskab efter stk. 1 også omfatte biaktiviteter, som er reguleret i virksomhedens samlede miljøgodkendelse. Stk. 3. Hvis en aktivitet, som er optaget på listen i bilag 1, udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der ikke er optaget på listen, skal grønt regnskab kun udarbejdes for aktiviteten, hvis den er mærket»(i)«. Det grønne regnskab skal i så fald omfatte biaktiviteten som beskrevet i virksomhedens miljøgodkendelse. Anmeldelse 8. Virksomheder, der er omfattet af 7, skal anmelde sig til Miljøstyrelsen. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Virksomhedens navn og beliggenhedsadresse, CVR-nummer og P-nummer, adresse til virksomhedens hovedpostkasse samt adresse til den medarbejder som er ansvarlig for udarbejdelse af det grønne regnskab og adressen på virksomhedens hjemmeside, såfremt en sådan haves. 2) Er virksomheden en dattervirksomhed, oplyses endvidere navn og adresse på den umiddelbare moder- eller holdingvirksomhed samt andre moder- eller holdingvirksomheder med bestemmende indflydelse. 3) Oplysning om hvilken myndighed, der er tilsynsmyndighed for virksomheden. 4) Det eller de punkter på listen i bilag 1, som virksomheden er godkendt under. 5) Navne på medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsvarende ledelsesorgan samt oplysning om, hvem der er påtegningsberettiget eller godkender regnskabet ved hjælp af digital signatur. 6) Angivelse af miljødataperioden, jf ) Om virksomheden er registreret efter EMAS-forordningen, og i så fald oplysning om de registrerede miljørevisionsperioder. 8) Om virksomheden er certificeret efter ISO 14001, samt om datoen for denne certificering. Stk. 2. For virksomheder under stk. 1, nr. 7 og 8, skal tillige oplyses, hvem der fremkommer med en udtalelse om virksomhedens miljødata, jf. 10 og Stk. 3. Virksomheder, der er omfattet af 7, skal til Miljøstyrelsen anmelde ændringer i de forhold, som er nævnt under stk.1, herunder at virksomheden ophører med at være omfattet af 7.

3 Anmeldelsen skal ske senest 4 uger efter ændringen. Ændring af en miljødataperiode skal dog ske ved anmeldelse til Miljøstyrelsen senest seks måneder før den nye miljødataperiode starter. Stk. 4. Virksomheder, som den 1. januar 2010 eller senere modtager endelig administrativ afgørelse om godkendelse efter lovens 33, og som er omfattet af 7, skal foretage anmeldelse, jf. stk.1, senest 8 uger efter at afgørelsen foreligger, jf. dog stk. 3. Regnskabets indhold 9. Det grønne regnskab består af basisoplysninger, en miljødatadel og en miljøberetning. Miljødatadelen skal omfatte en miljødataperiode. Miljøberetningen omfatter tre miljødataperioder. Stk. 2. Det grønne regnskab skal indeholde følgende basisoplysninger: 1) Virksomhedens navn og beliggenhedsadresse, CVR-nummer og P-nummer, og adresse på virksomhedens hjemmeside eller anden oplysning om kontakt vedrørende indholdet af det grønne regnskab. Er virksomheden en dattervirksomhed, oplyses endvidere navn og adresse på den umiddelbare moder- eller holdingvirksomhed samt andre moder- eller holdingvirksomheder med bestemmende indflydelse. 2) Virksomhedens branchebetegnelse samt det eller de punkter på listen i bilag 1, som virksomheden er godkendt under samt oplysning om, hvilken myndighed der er tilsynsmyndighed for virksomheden. 3) Oplysning om hovedaktivitet og væsentlige biaktiviteter. 4) Miljødataperioden, samt om virksomheden er certificeret (EMAS-forordningen eller ISO 14001), oplysning om den sidst registrerede miljørevisionsperiode, og hvem der foretager kvalitetsvurderingen af miljødata, jf. 10 og Stk. 3. Når det elektroniske rapporteringssystem er stillet til rådighed, jf. 23, anses oplysningerne i stk. 2 for at være afgivet ved anmeldelsen efter 7. Miljødata 10. Ikke-certificerede virksomheder skal for den enkelte virksomhed afgive følgende oplysninger i miljødatadelen af det grønne regnskab: 1) Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til luft. 2) Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til jord, jf. PRTR-forordningens artikel 6. 3) Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til vand, fordelt på udledning til behandling på et spildevandsanlæg uden for virksomheden og udledning til overfladerecipient. 4) Virksomhedens affaldsmængde, fordelt på farligt og ikke-farligt affald, med angivelsen af om affaldet nyttiggøres eller bortskaffes. 5) Ved grænseoverskridende transport af farligt affald angives navn og adresse på den, der nyttiggør eller bortskaffer affaldet, samt adressen på det sted, hvor affaldet i slutfasen modtages til nyttiggørelse eller bortskaffelse. 6) Oplysninger om de i nr. 1-3 nævnte parametre i forbindelse med uheld og andre utilsigtede udledninger. Stk. 2. Miljødatadelen skal tillige indeholde en opgørelse af virksomhedens væsentlige forbrug af energi, vand og råvarer. Stk. 3. Hvis virksomheden anser udledningen for at være væsentlig, skal den angive udledning af de i bilag 2 nævnte stoffer, fordelt på de i stk. 1, nr. 1-3 metoder, uanset om den i bilag 2 angivne tærskelmængde er overskredet. Stk. 4. Virksomheden skal vurdere, om dens affaldsmængder er væsentlige, uanset mængden. Hvis affaldsmængden overstiger 2 tons farligt affald eller tons ikke-farligt affald, skal mængden dog altid angives, jf. stk. 1, nr. 4.

4 Miljødata for certificerede virksomheder 11. Certificerede virksomheder afgiver for hver enkelt virksomhed de oplysninger, som efter PRTR-forordningen skal afgives til det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR-registret). For de i bilag 2 nævnte stoffer angives art og mængde, for affald afgives oplysningerne som angivet i 10, stk. 1, nr Miljøberetning 12. Miljøberetningen skal afgives for den enkelte virksomhed eller hele koncernen (CVR-nr.). Den skal omfatte ledelsens redegørelse for virksomhedens: 1) Miljøpolitik 2) Miljøforhold, der medfører væsentlige miljøpåvirkninger. 3) Miljømål i forhold til de væsentlige miljøforhold samt virksomhedens overvejelser om, hvordan disse miljøpåvirkninger kan reduceres. 4) Indsats og resultater samt overensstemmelse med miljømål, herunder redegørelse for virksomhedens (koncernens) løbende miljøteknologiske forbedringer. Stk. 2. Miljøberetningen skal tillige omfatte en redegørelse for udviklingen i væsentlige virksomhedsspecifikke nøgletal for udvalgte miljøforhold. Det skal fremgå af redegørelsen, hvorfor virksomheden har udvalgt de pågældende miljøforhold. Stk. 3. Miljøberetningen kan indberettes som en eller flere tekstfiler. Miljøberetning for certificerede virksomheder 13. Virksomheder, der er registreret efter EMAS-forordningen, kan erstatte miljøberetningen med EMAS-miljøredegørelsen. 14. Virksomheder, der er certificeret efter den internationale standard ISO 14001, kan i stedet for en miljøberetning benytte den dokumentation, der implementerer, understøtter og kontrollerer virksomhedens aktiviteter og procedurer i forbindelse med dens miljøledelsessystem. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af 12, stk. 1. Dokumentationen skal regelmæssigt og mindst ved afslutningen af tre miljødataperioder opdateres og evalueres af virksomheden. Oplysningernes form 15. Oplysningerne efter 9-14 afgives i et format, som kan anvendes af det elektroniske rapporteringssystem efter Det grønne regnskab skal afgives på dansk. For oplysningerne nævnt i 10 skal det angives, om værdierne er målt, beregnet eller anslået. Stk. 2. Analyse- eller beregningsmetode skal angives for værdier, der er målt eller beregnet, når oplysningerne skal afgives til PRTR-registret. Stk. 3. Virksomhedens oplysninger nævnt i 10, stk. 1, nr. 1-3, skal angives i absolutte tal, regnet for hele miljødataperioden. Stk. 4. Oplysninger om stoffer kan samles mængdemæssigt i stofgrupper, eventuelt efter stoffernes farlighed. Oplysninger om forurenende stoffer, som fremgår af bilag 2, samt affaldsmængder, der skal indgå i PRTR-registret, skal dog afgives i den form, forordningen foreskriver. Stk 5. Baggrundsdata og beskrivelsen af den metode, der er anvendt i forbindelse med dataindsamlingen, skal opbevares på virksomheden i mindst fem år efter afslutningen af miljødataperioden.

5 Kvalitetsvurdering 17. Tilsynsmyndigheden, jf. 19, stk. 2, vurderer kvaliteten af miljødata med hensyn til deres fuldstændighed, konsistens og troværdighed, og udarbejder en udtalelse til regnskabets miljødatadel, der sendes til virksomheden, således at virksomheden får adgang til at kommentere udtalelsen og kan udarbejde ændringer i det grønne regnskab, hvis virksomheden ønsker det. Stk. 2. Tilsynsmyndighedens kvalitetssikring af miljødata skal udformes på grundlag af myndighedens kendskab til virksomhedens miljøforhold og godkendelsens vilkår. Stk 3. Tilsynsmyndighedens udtalelse omkring kvalitetsvurderingen af miljødata skal indgå i virksomhedens grønne regnskab. 18. Certificerede virksomheder kan lade den, der verificerer virksomhedens miljøredegørelse, indtræde i tilsynsmyndighedens opgaver efter 17. Tidsfrister 19. Virksomheden afgiver miljødata for hver miljødataperiode og en miljøberetning en gang hvert tredje år for tre sammenhængende miljødataperioder. Oplysninger, der skal indgå i PRTR-registret skal dog afgives for det tidsrum, forordningen foreskriver. Stk. 2. Ikke-certificerede virksomheder indsender deres udkast til grønt regnskab (miljødatadelen hvert år og miljøberetningen eller den i nævnte dokumentation, når denne udarbejdes) til den myndighed, der efter loven fører tilsyn med virksomheden, således at tilsynsmyndigheden har udkastet i hænde senest ti uger efter miljødataperiodens afslutning. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kvitterer for modtagelsen af det i stk. 2 nævnte materiale. Kvitteringen skal indeholde oplysning om tilsynsmyndighedens sagsbehandlingstid. Stk. 4. Tilsynsmyndighedens udtalelse skal være virksomheden i hænde senest otte uger efter at myndigheden har modtaget udkastet til det grønne regnskab. Stk. 5. Tilsynsmyndigheden kan forlænge fristerne i stk. 1 og 3. Tilsynsmyndighedens udtalelse skal dog være virksomheden i hænde senest tre dage inden fristen i 20 udløber. Fristerne i stk. 3 kan alene forlænges, hvis virksomheden er indforstået hermed. Stk 6. En certificeret virksomhed indsender sit udkast til grønt regnskab til den akkrediterede EMAS- eller ISO verifikator, således at verifikator har udkastet i hænde senest ti uger efter miljødataperiodens afslutning. Stk 7. Verifikators udtalelse skal være virksomheden i hænde senest otte uger efter at verifikator har modtaget udkastet til det grønne regnskab. 20. Virksomheden sender det grønne regnskab og tilsynsmyndighedens eller verifikators udtalelse samlet til Miljøstyrelsen senest seks måneder efter udløbet af miljødataperioden. Offentliggørelse 21. Miljøstyrelsen offentliggør de modtagne grønne regnskaber med tilsynsmyndighedens udtalelse i styrelsens edb-informationssystem. Stk. 2. Hvis virksomheden har en hjemmeside, skal det grønne regnskab tillige offentliggøres her sammen med tilsynsmyndighedens udtalelse.

6 Kapitel 4 Frivillige grønne regnskaber 22. Ønsker en virksomhed, som ikke er forpligtet til at udarbejde grønt regnskab, at få offentliggjort et grønt regnskab ved Miljøstyrelsens foranstaltning, skal virksomheden udarbejde regnskabet efter bestemmelserne i Stk. 2. Første gang en virksomhed indsender et frivilligt grønt regnskab skal de i 8 nævnte oplysninger medsendes til Miljøstyrelsen. Stk. 3. Hvis virksomheden for efterfølgende år indsender frivilligt grønt regnskab, skal ændringer i de i stk. 2 nævnte oplysninger medsendes. Kapitel 5 Fælles bestemmelser Elektronisk rapportering 23. Når der er stillet et elektronisk rapporteringssystem til rådighed, skal det anvendes. Miljøstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside, om rapporteringssystemet er til rådighed. Fortrolighed 24. Miljøstyrelsen kan bestemme, at oplysninger, der efter denne bekendtgørelse eller PRTRforordningen skal rapporteres til Miljøstyrelsen, ikke skal offentliggøres, hvis de kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven, forvaltningsloven eller lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Stk. 2. Miljøstyrelsen kan bestemme, at miljødata ikke skal offentliggøres, mod at virksomheden angiver oplysninger om forbrug af energi, vand og råvarer, jf. 10, stk. 2, i relative tal for året med udgangspunkt i et basisår som indeks 100. Basisåret skal angives. For virksomheder, der ikke tidligere har aflagt grønt regnskab, er basisåret det kalenderår, der ligger umiddelbart forud for det første grønne regnskabsår. Stk. 3. Virksomheder, der ønsker at udelade oplysninger efter stk. 1, skal fremsende en skriftlig anmodning herom til Miljøstyrelsen samtidig med, at den fremsender de øvrige oplysninger til offentliggørelse. Virksomheden skal skriftligt begrunde sin anmodning. Det skal fremgå af anmodningen, hvorfor virksomheden finder det nødvendigt at undlade offentliggørelse. Stk. 4. Ændrer virksomheden metoder eller grundlag for måling eller opgørelse af indekserede tal, skal dette oplyses sammen med en forklaring om årsagen hertil og betydningen heraf for regnskabet. For den miljødataperiode, fra hvilket skiftet sker, foretages og gengives i regnskabet en opgørelse efter både den hidtidige og den nye metode eller grundlag. Kapitel 6 Tvangsbøder 25. Undlader bestyrelsen, direktionen eller tilsvarende ledelsesorgan i rette tid at indsende grønt regnskab til Miljøstyrelsen, eller mangler et grønt regnskab eller en indrapportering af PRTR-data oplysninger, som skal fremgå, kan Miljøstyrelsen som tvangsmiddel pålægge den eller de ansvarlige herfor ugentlige eller månedlige tvangsbøder. Kapitel 7 Klage over afgørelser 26. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

7 Kapitel 8 Straf 27. Med bøde straffes virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsvarende ledelsesorgan, som er ansvarlig for det grønne regnskab, der 1) undlader at indsende oplysninger til PRTR-registret, jf. 5, 2) undlader at grønt regnskab til Miljøstyrelsen, eller 2) indsender et grønt regnskab, der ikke overholder kravene i kapitel 3. Stk. 2. Stk. 1 gælder alene for virksomheder omfattet af 1. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 9 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves: 1) Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, 2) Bekendtgørelse nr. 132 af 7. februar 2007 om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR). 29. Virksomheder på bilag 1 i denne bekendtgørelse, som havde pligt til at udarbejde grønt regnskab efter bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, skal senest den 1. juli 2010 anmelde deres miljødataperiode, jf. 19, stk. 1, til Miljøstyrelsen. Stk. 2. Virksomheder omfattet af stk. 1 skal aflevere de første miljødata og den første miljøberetning efter denne bekendtgørelse, når den første miljødataperiode er udløbet, og herefter skal en miljøberetning afleveres hvert tredje år. Stk. 3. Hvis en virksomhed, der er omfattet af stk. 1, tillige er omfattet af omfattet af EMAS-forordningen eller af ISO miljøledelsessystemstandarden, skal virksomheden første gang aflevere miljødata ved afslutningen af den første miljødataperiode, jf. dog 19, stk. 1, 2. pkt. Den første miljøberetning afgives ved afslutningen af den igangværende registrerede miljørevisionsperiode. Stk. 4. Virksomheder omfattet af stk. 1 kan anmelde til Miljøstyrelsen, at de ønsker at aflevere grønt regnskab for regnskabsåret 2009 efter reglerne i denne bekendtgørelse sammen med den første miljøberetning efter denne bekendtgørelse, jf. stk. 2. Virksomhederne skal benytte det elektroniske rapporteringssystem til denne rapportering. Anmeldelse skal ske samtidig med anmeldelsen af miljødataperioden, jf. stk. 1. Stk. 5. Virksomheder, der er anmeldt i medfør af bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, skal ikke foretage ny anmeldelse efter stk Virksomheder på bilag 1 i denne bekendtgørelse, som havde pligt til at udarbejde grønt regnskab efter bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, skal indsende det grønne regnskab for det regnskabsår, der slutter i 2009, til Miljøstyrelsen, jf. også 29, stk. 4. Stk. 2. Virksomheder, som havde pligt til at udarbejde grønt regnskab efter bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, men som ikke er omfattet af bilag 1 til denne bekendtgørelse, skal kun indsende grønt regnskab for 2009, hvis regnskabsåret ikke følger kalenderåret. Det grønne regnskab skal i så fald omfatte den del af 2009, som indgår i regnskabsåret, der afsluttes i Regnskabet indsendes til Miljøstyrelsen.

8 31. Virksomheder, der er omfattet af bilag 1, og som modtager deres miljøgodkendelse efter den 1. januar 2010, indsender miljødatadelen af det grønne regnskab for den første fulde miljødataperiode og miljøberetningen for de første tre miljødataperioder efter modtagelsen af miljøgodkendelsen. Hvis virksomheden er omfattet af PRTR-forordningen, skal den indsende sine PRTR-data for det pågældende kalenderår, uanset om den har været i drift hele året. Miljøministeriet, den TROELS LUND POULSEN

9 Bilag 1 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, som skal udarbejde grønt regnskab A Fremstilling og forarbejdning af jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast A 101. Jernværker (råjern), stålværker og stålvalseværker. (i) (s) A 102. Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mere end 20 tons pr. dag. (i) (s) A 103. Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag. (s) A 104. Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med en smeltekapacitet, der overstiger 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der overstiger 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen. (i) (s) A 105. Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen, dog med undtagelse af virksomheder af håndværksmæssig karakter, herunder guld- og sølvsmedjer. A 106. Virksomheder, der producerer andre metaller end jern fra malm, koncentrater og sekundære råmaterialer ved hjælp af metallurgiske, kemiske eller elektrolytiske processer. (i) (s) A 107. Smedjer med hamre, hvis slagenergi overstiger 50 kj pr. hammer, når den samlede indfyrede effekt i ovnene samtidig overstiger 20 MW. (i) A 108. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder varmforzinkningsvirksomheder, når mængden af materiale, som skal pålægges smeltet metal, overstiger 2 tons pr. time. (i) (s) A 109. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) overstiger 30 m 3. (i) A 110.

10 Anlæg til ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdig malm. (i) (s) B. Forarbejdning af visse råstoffer B 101. Cementfabrikker. (i) (s) B 102. Glasværker og virksomheder, der fremstiller glasfibre, inklusive fremstilling af glasuldsfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. Mineraluldsfabrikker og virksomheder der smelter mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineralfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. (i) (s) B 103. Virksomheder, der fremstiller keramiske produkter ved brænding, f.eks. tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj, porcelæn, klinker, glaserede rør, samt molerværker, hvis virksomheden har en produktionskapacitet på mere end 75 tons pr. dag, eller hvis virksomheden har en ovnkapacitet (ovnstørrelse) på mere end 4 m 3 og en sættekapacitet på mere end 300 kg pr. m 3. (i) B 104. Virksomheder, der fremstiller kulstof (fuldbrændt kul) eller elektrografit ved forbrænding eller grafitisering. (i) B 105. Anlæg til udvinding af asbest eller fremstilling af produkter af asbest. (i) (s) B 106. Kalkværker og kridtværker med en produktionskapacitet på mere end 50 t/dag. (i) C. Indvinding og behandling af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas C 101. Raffinaderier, der behandler mineralolie, og anlæg for indvinding af mineralolie, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (i) (s) C 102. Anlæg for indvinding, lagring, behandling eller oparbejdning af naturgas og gas, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (i) C 104. Tjæredestillationsanlæg. (s) D. Kemisk og biologisk fabrikation m.v. D 101. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (s) D 102.

11 Petrokemisk industri. (i) (s) D 103. Kunstgødningsfabrikker. (i) D 104. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i) (s) D 105. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien. (i) (s) D 106. Virksomheder, der fremstiller basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider. (i) (s) D 107. Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer. (i) E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer E 101. Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mere end eller lig med 20 tons/dag. (i) (s) E 102. Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer med en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. (i) E 103. Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) (s) E 104. Sprit- og gærfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 105. Sukkerfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) (s) E 106. Bryggerier og mineralvandsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 107. Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 108.

12 Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 109. Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 110. Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) F. Oparbejdning af animalske råvarer F 101. Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons pr. dag. (i) (s) F 102. Virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af animalske råstoffer (bortset fra mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i) F 103. Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker med en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. (i) (s) F 104. Garverier med en behandlingskapacitet for færdige produkter på mere end 12 tons pr. dag. (i) F 105. Virksomheder for behandling og forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner, når den modtagne mængde mælkebaseret råvare er på mere end 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. Eksempelvis mejerier og virksomheder for fremstilling af ost, tørmælk, smør og smørblandingsprodukter. (i) (s) F 106. Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i) G. Kraft- og varmeproduktion G 101. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. (i) G 102.

13 Koksværker. (i) (s) G 103. Kulforgasningsanlæg og likvificeringsanlæg. (i) (s) H. Flyvepladser Ingen J. Andre listevirksomheder J 101. Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin. (i) (s) J 104. Virksomheder, der behandler overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på afpudsning, bejdsning, påtrykning, coating, affedtning, imprægnering, kachering, lakering eller rensning, med en forbrugskapacitet med hensyn til organiske opløsningsmidler på mere end 150 kg pr. time eller mere end 200 tons pr. år. (i) K. Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald K 101. Anlæg der nyttiggør farligt affald 2 ) efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen 3 ), med en kapacitet på mere end 10 tons/dag. (i) K 102. Anlæg for bortskaffelse af farligt affald 2 ) efter en af metoderne D1 - D9 eller D11 - D13, som nævnt i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 3 ). (i) K 103. Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling, som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen 3 ), af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mere end 50 tons affald pr. dag. (i) K 104. Shredderanlæg. (s) K 105. Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald 4 ). (i) K 106. Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time. (i) (s) K 107.

14 Anlæg, der forbrænder andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time ) Farligt affald som defineret i bekendtgørelse om affald. 3) Bekendtgørelse om affald. 4) Ved inert affald forstås affald, der ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, jf. Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald.

15 Bilag 2 Fortegnelse over forurenende stoffer [1] Nr. CAS-nummer Forurenende stof [2] Udledningstærskel (kolonne 1) kg/år til luft (kolonne 1a) til vand (kolonne 1b) til jord (kolonne 1c) Methan (CH 4 ) [3] Kulmonoxid (CO) Kuldioxid (CO 2 ) 100 mio Hydrofluorcarboner (HFC) [4] Dinitrogenoxid (N 2 O) Ammoniak (NH 3 ) Andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC) 8 Nitrogenoxider (NO x /NO 2 ) 9 Perfluorcarboner (PFC) [5] Svovlhexafluorid (SF 6 ) Svovloxider (SO x /SO 2 ) Total kvælstof Total fosfor Hydrochlorfluorcarboner (HCFC) [6] 15 Chlorfluorcarboner (CFC) [7] 16 Haloner [8] Arsen og arsenforbindelser (som As) [9] 18 Cadmium og cadmiumforbindelser (som Cd) [9] 19 Chrom og chromforbindelser (som Cr) [9] 20 Kobber og kobberforbindelser (som Cu) [9] 21 Kviksølv og kviksølvforbindelser (som Hg) [9] 22 Nikkel og nikkelforbindelser (som Ni) [9] 23 Bly og blyforbindelser (som Pb) [9] 24 Zink og zinkforbindelser (som Zn) [9] Alachlor - 1 1

16 Aldrin Atrazin Chlordan Chlordecon Chlorfenvinfos Chloralkaner, C 10 -C Chlorpyrifos DDT ,2-dichlorethan (EDC) Dichlormethan (DCM) Dieldrin Diuron Endosulfan Endrin Halogenerede organiske forbindelser (som AOX) [10] Heptachlor Hexachlorbenzen (HCB) Hexachlorbutadien (HCBD) ,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexan (HCH) Lindan Mirex PCDD + PCDF (dioxiner 0,0001 0,0001 0, furaner) (som Teq) [11] Pentachlorbenzen Pentachlorphenol (PCP) Polychlorerede biphenyler 0,1 0,1 0,1 (PCB) Simazin Tetrachlorethylen (PER) Tetrachlormethan (TCM) Trichlorbenzener (TCB) (alle isomerer) ,1,1-trichlorethan ,1,2,2-tetrachlorethan Trichlorethylen Trichlormethan Toxaphen Vinylchlorid Anthracen Benzen (som BTEX) [12] 200 (som BTEX) [12] 63 Bromerede diphenylethere (PBDE) [13] 64 Nonylphenol og no

17 nylphenolethoxylater (NP/NPE) Ethylbenzen (som BTEX) [12] Ethylenoxid Isoproturon Naphthalen (som BTEX) [12] 69 Organiske tinforbindelser (som total Sn) Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) Phenoler (som total C) [14] 72 Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) [15] Toluen (som BTEX) [12] 200 (som BTEX) [12] 74 Tributyltin og tributyltinforbindelser [16] 75 Triphenyltin og triphenyltin-forbindelser [17] 76 Totalmængde organisk kulstof (TOC) (som total C eller COD/3) Trifluralin Xylener [18] (som BTEX) [12] 79 Chlorider (som total Cl) - 2 mio. 2 mio. 80 Chlor og uorganiske chlorforbindelser (som HCl) 200 (som BTEX) [12] Asbest Cyanider (som total CN) Fluorider (som total F) Fluor og uorganiske fluorforbindelser (som HF) Hydrogencyanid (HCN) Partikler (PM 10 ) Octylphenoler og octylphenolethoxylater Fluoranthen Isodrin Hexabromdiphenyl 0,1 0,1 0, Benzo(g,h,i)perylen - 1 -

18 NOTER TIL BILAG 2 [1] Udslip af forurenende stoffer, som henhører under flere kategorier af sådanne stoffer, skal rapporteres for hver enkelt kategori. [2] Ethvert forurenende stof, der er nævnt i bilag II, skal rapporteres som den samlede mængde af dette stof eller, hvis det forurenende stof er en del af en stofgruppe, som gruppens samlede mængde, medmindre andet er angivet. [3] En streg (-) betyder, at den pågældende parameter og medium ikke udløser rapporteringspligt. [4] Den samlede mængde af hydrogenfluorcarboner: Summen af HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc. [5] Den samlede mængde af perfluorcarboner: Summen af CF 4, C 2 F 6, C 3 F 8, C 4 F 10, c-c 4 F 8, C 5 F 12, C 6 F 14. [6] Den samlede mængde af stoffer, inklusive deres isomere, der er nævnt i gruppe VIII i bilag I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, EFT L 244 af , s. 1, som ændret ved forordning (EF) nr. 1804/2003, EUT L 265 af , s. 1. [7] Den samlede mængde af stoffer, inklusive deres isomerer, der er nævnt i gruppe I og II i bilag I til forordning (EF) nr. 2037/2000. [8] Den samlede mængde af stoffer, inklusive deres isomerer, der er nævnt i gruppe III og VI i bilag I til forordning (EF) nr. 2037/2000. [9] Alle metaller skal rapporteres som den samlede mængde af det pågældende metal i alle dets kemiske former i udslippet. [10] Halogenerede organiske forbindelser, som kan adsorberes i aktivt kul, udtrykt som chlorider. [11] Udtrykt som I-Teq. [12] De enkelte forurenende stoffer skal rapporteres, hvis tærsklen for BTEX (samlet parameter for benzen, toluen, ethylbenzen og xylener) overskrides. [13] Den samlede mængde af følgende bromerede diphenylethere: penta-bde, octa-bde og deca- BDE. [14] Den samlede mængde af phenoler og simple substituerede fenoler udtrykt som totalt kulstof. [15] Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) skal måles med henblik på rapportering af udledning til luft som benzo(a)pyren ( ), benzo(b)fluoranthen ( ), benzo(k)fluoranthen ( ), indeno(1,2,3-cd)pyren ( ) (jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte, EFT L 229 af , s. 5).

19 [16] Den samlede mængde af tributyltin-forbindelser, udtrykt som mængden af tributyltin. [17] Den samlede mængde af tributyltin-forbindelser, udtrykt som mængden af triphenyltin. [18] Den samlede mængde af xylener (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 Bilag 1 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 A Fremstilling og forarbejdning af jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast A 101.Jernværker (råjern), stålværker

Læs mere

1640 af 13/12 2006 Bek. om godkendelse af listevirksomhed

1640 af 13/12 2006 Bek. om godkendelse af listevirksomhed Page 1 of 113 Bek. om godkendelse af listevirksomhed 1640 af 13/12 2006 Status: Gældende Nr. 1640 af 13. december 2006 Miljøministeriet (Miljøstyrelsen) Ændringer til bekendtgørelsen Bekendtgørelsen indeholder

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1)

Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1) Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 384 Offentligt Lovtidende A Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1) I medfør af 35 a-b, 92 og 110, stk. 3 og 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1)

Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1) BEK nr 210 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1222-00016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +L15 8911 t1811 info@verdo.dk www.verdn.dk Grønt regnskab 2013 Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg

Bekendtgørelse om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg BEK nr 1189 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 029-00061 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader LBK nr 994 af 09/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet, den

Miljø- og Fødevareministeriet, den UDKAST til Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug I medfør af 88, stk. 1 og 2 og 92 i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 18.12.2014 L 363/67 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1342/2014 af 17. december 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) I medfør af 7 b, 35, stk. 1 og 2, 37, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 40, 41 b, stk. 1, 66, stk. 5, 67, 74, stk. 2, 79, 80, stk. 1 og 2, 89 b, 90, stk. 1 og

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. BEK nr 1417 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1200-00089 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Bilag 2 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder

Læs mere

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM ANALYSEKVALITET 1 Baggrund Arbejdsgruppe E om Kemiske aspekter (Kommissions DG Miljø, Direktorat D

Læs mere

Oversendes parallelt til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Oversendes parallelt til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Europaudvalget, Europaudvalget KOM (2006) 0397 - Bilag 1,KOM (2006) 0398 - Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 6. oktober 2006 Vand lmu/spe GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

FAXE KOMM ~ NE. Center for T eknik & Milj0

FAXE KOMM ~ NE. Center for T eknik & Milj0 FAXE KOMM ~ NE Center for T eknik & Milj0 Faxe Ladeplads By- og Kystlaug Stilledal3 4654 Faxe Ladeplads Sendt per mail til mail@byogkyst.dk Klage over BG Stones tilstedeve&relse i Faxe Ladeplads havn og

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer ***I

Oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer ***I P6_TA(2005)0276 Oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/06 2012)

Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/06 2012) Side 1 af 11 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 331/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 2455/2001/EF af 20. november 2001 om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10 UDKAST til ændring af Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ( ) 11. Bekendtgørelsen

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor I medfør af 7, 7a, 44, 45, stk. 2, 80 og 110, stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september

Læs mere

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1)

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1) BEK nr 1451 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00105 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Stk. 4. Ved prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer forstås forurenende stoffer, der er nævnt i bilag 1, del B.

Stk. 4. Ved prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer forstås forurenende stoffer, der er nævnt i bilag 1, del B. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1 2 I bekendtgørelse nr. 1669 af 14. december

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Program Præsentation Lovstof Miljøgodkendelse Forureningsbegrænsning Grønt regnskab Uheld Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1) BEK nr 840 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport.

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 03 00Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 01

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune Regulativ om jord Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Marts 2012 Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 4 5 Gebyr 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 I medfør af 30, stk. 1, 32 c, 38 d, stk. 1, 43, stk. 1, 45, stk. 1, 46, stk. 2, 47, 59, stk. 4

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 1 )

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 1 ) Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4205-00010 Juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 1 ) I

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Sammenligning mellem godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter (bilag 1 og 2) og PRTRforordningens

Sammenligning mellem godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter (bilag 1 og 2) og PRTRforordningens Sammenligning mellem godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter (bilag 1 og 2) og PRTRforordningens aktivitetspunkter (bilag I) Vejledende skema. Godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter PRTR-forordning

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk RGS 90 A/S Finervej 7 4621 Gadstrup By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 10 til miljøgodkendelsen af november 2006 - Modtagelse

Læs mere

32008L /12/11 EUR-Lex L DA. Titel og reference

32008L /12/11 EUR-Lex L DA. Titel og reference EUROPA > EUR-Lex Hjem > ID celex 32008L0105 Titel og reference Tekst Datoer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Fastsættelse af sagsbehandlingstider er et krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1447 af den 2 december 2015 Aalborg Kommunes

Læs mere

BILAG. til forslag. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

BILAG. til forslag. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 COM(2013) 920 final ANNEXES 1 to 6 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere