Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune"

Transkript

1 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

2 De overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde... 3 MED-systemet... 4 Fleks-ordninger... 5 Lærerne og børnehaveklasselærerne:... 6 Den samlede ramme for lærernes arbejdstid... 6 Det overordnede udgangspunkt skoleåret 2015/ Antal arbejdsdage for lærere og børnehaveklasseledere... 7 Rammens forudsætninger og indhold... 8 Opgaveoversigt:... 9 Andre opgaver Skolepædagoger: Den samlede ramme for skolepædagogernes arbejdstid Rammens forudsætninger og indhold Opgaveoversigt: Andre opgaver Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter:

3 De overordnede rammer Med beskrivelsen i nedenstående ønsker Varde Kommune en nutidig og fleksibel ramme for skolernes arbejde i det kommende skoleår. Der sættes således kun den ydre ramme om medarbejdernes arbejdstid i denne rammebeskrivelse. I dette ønskes der at medvirke til, at arbejdstiden anvendes effektfuldt til de aktiviteter, der fremmer elevernes læring, trivsel og udvikling bedst. Hovedformålet er således, at skolerne leverer ydelser af høj kvalitet/høj produktivitet/høj innovation til gavn for elevernes læreprocesser og til forældres tilfredsstillelse dokumentet her er alene en ramme for skolernes arbejde med kerneopgaven. Indholdet i indeværende dokument fremhæver en række forudsætninger og forhold som skolerne må iagttage og behandle lokalt i forbindelse med planlægning og gennemførelsen af skoleåret 2015/16. Beskrivelsen i dokumentet vedrører lærere og børnehaveklasseledere, skolepædagoger samt pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ansat på skolerne. I det følgende omfatter benævnelsen lærere såvel lærere som børnehaveklasseledere. Med dette dokument er der således givet en retningsgivende ramme for skolernes planlægning af skolernes pædagogiske personales arbejdstid i forbindelse med skoleåret 2015/2016. Planlægning og gennemførelse af arbejdet på skolerne er kendetegnet ved professionalisme, tillid, retfærdighed, samarbejde og samskabelse samt en klar intention om og sammenhæng mellem god ledelse og social kapital. Der er et klart ønske om en åben og gensidig dialog om arbejdets tilrettelæggelse, og skoleledelserne primært (skoleforvaltningen sekundært) vil således forestå en løbende evaluering af skoleårets planlægning og forløb på de enkelte skoler. Nærværende rammebeskrivelse skal anskues og behandles som et tillæg til de overenskomstaftalte arbejdstidsregler, de af folketinget vedtagne arbejdstidsregler for undervisningsområdet samt gældende regler og bestemmelser på området. Ledelse og samarbejde Skolelederen har fået et større ledelsesrum, som skal forvaltes på en sådan måde, at det understøtter folkeskolereformens centrale mål, Varde Kommunes skolepolitiske målsætninger samt lokale målsætninger. Dette lægger op til et stort behov for tæt dialog, samarbejde og fleksibilitet mellem alle parter på og omkring skolerne. Det er afgørende, at der på skolerne opbygges et stærkt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Et sådant samarbejde bygges op af parter, der har tillid til og respekt for hinanden, og som indgår i en forpligtende dialog, så risikoen for utryghed og usikkerhed minimeres, og der i stedet kan arbejdes målrettet med de nye vilkår og muligheder. 3

4 Kvalitet i den ansattes opgaveløsning giver arbejdsglæde, stolthed og engagement, og et godt og stærkt professionelt samarbejde fordrer tæt kommunikation. Skolelederen må i den forbindelse forventes at være tydelig omkring sine prioriteringer set i forhold til kerneopgaven (læring og trivsel), således at den enkelte medarbejder ikke lades i tvivl om, hvilke opgaver vedkommende forventes at løse. Tydelig kommunikation sikrer, at medarbejderne kan rette fokus på kvalitet i opgaveløsningen samtidig med, at det minimerer usikkerhed og utryghed. Forventningsafstemning er dermed et vigtigt element i samarbejdet på skolerne hvori MED-udvalget har en central betydning for denne forventningsafstemning. Herunder er det også væsentligt, at skolelederen, sammen med den enkelte ansatte, drøfter, om forventningerne til den ansattes samlede arbejdstid er opfyldt med de opgaver der tildeles samt kvalitetsniveauet for opgaveløsningen. Der skal f.eks. være sammenhæng mellem undervisningsopgavens omfang og karakter, og der skal tages behørigt hensyn til, at undervisningen skal forberedes og efterbehandles. MED-systemet MED-aftalen og MED-organisationen på den enkelte skole udgør omdrejningspunktet for dialog mellem medarbejdere og ledelsen. Der skal igennem dialog samskabes en samarbejdskultur, der er målrettet kvaliteten i opgaveløsningen, præget af demokrati og høj grad af medindflydelse, og hvor fokus er på at samskabe høj social kapital med hovedformålet om at løse kerneopgaven for skolen nemlig elevernes læreprocesser. Arbejdstidsregler, arbejdstiden og skoleårets planlægning drøftes i skolernes lokale MED-udvalg. Af MED-aftalens 8, stk. 1 fremgår, at når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Med denne formulering er man som skoleleder forpligtet til at indlede drøftelser i MED-regi, hvis medarbejdersiden fremsætter forslag herom. Det er relevant at være opmærksom på, at parten i MED-systemet ikke er den enkelte organisationsrepræsentant, f.eks. lærerenes (DLF s) repræsentant. Parterne i MED-systemet er henholdsvis arbejdsgiversiden og den samlede medarbejderside, dvs. alle medarbejderrepræsentanterne på tværs af faggrupper på skolen. Forslag om at drøfte fastlæggelse af retningslinjer skal altså fremsættes af enten arbejdsgiver- eller medarbejdersiden. I henhold til MED-rammeaftalen kan der aftales retningslinjer om spørgsmål, der berører arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Kun på enkelte punkter er der pligt til at aftale retningslinjer. En retningslinje er en aftale mellem parterne i det lokale MED-udvalg om, hvordan noget skal gøres (procedure) eller hvilke principper, der gælder på et bestemt område (indhold). En retningslinje skal være aftalt i enighed mellem parterne, og en leder kan aldrig indgå aftale om retningslinjer for et forhold, som ligger udover lederens ansvars- og kompetenceområde. 4

5 Opmærksomheden henledes på at det ikke er intentionen, at kommunen/den enkelte skole via lokale aftaler laver begrænsninger i de handlemuligheder og ledelsesadgangen i anvendelsen og tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid. Dette må gælde uanset om sådanne begrænsninger formuleres med afsæt i MED-aftalen. Forvaltningen skal på den baggrund understrege, at skolelederne ikke har kompetence til, i MED-regi, at udarbejde retningslinjer, der indebærer, at regler fra før 1. august 2014 i praksis videreføres på skolerne. Et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og skoleledelsen er præget af gode relationer og problemløsende kommunikation. Derfor er det centralt, at den enkelte skole jf. TR-aftalens bestemmelser herom, sikrer den fornødne tid til, at tillidsvalgte i dagligdagen kan varetage deres hverv. Fleks-ordninger Der er et udbredt ønske om fleksibilitet omkring og indflydelse på arbejdstidens placering i et moderne arbejdsliv. På den ene side er arbejdstidens placering et centralt område, som binder medarbejderne sammen på skolerne (planlægning, forberedelse, undervisningens gennemførelse m.m.), og på den anden side må det være anbefalingsværdigt, at medarbejderne får indflydelse på deres egen arbejdstid. Dette selvfølgelig i overensstemmelse med skolens tarv herunder elevernes læreprocesser og trivsel, teamarbejdet, samarbejdet med forældrene og andre eksterne samarbejdspartnere samt i respekt for personalets indbyrdes ønsker og behov. Dette skal samtidig kobles med, at personalet får vist den professionelle tillid, der ligger i at få pålagt ansvaret. Udgangspunktet for fleks-ordninger må være: Fællesskabet frem for det individuelle således at mulighederne for fælles forberedelse, fælles gennemførelse og fælles evaluering af undervisningen, det pædagogiske arbejde og arbejdsdagen fastholdes og håndteres i den fælles tilstedeværelse på skolen. Værdierne i Varde Kommune er baseret på gensidige aftaler og tillid mellem ledelsen og de ansatte. Således vil det ikke være i tråd med værdierne og samarbejdsånden i Varde Kommune, at der introduceres fleks-ure, ind-ud-stemplingssystemer og lignende på skolerne. Principper og procedure omkring fleks-ordninger behandles i MED, og der orienteres grundigt herom i hele personalegruppen. Følgende drøftes som minimum i MED: - At der må være særligt fokus på fordelingen af tilstedeværelse og ikke-tilstedeværelse på skolen. - At den fleksible arbejdstid for den enkelte ikke må kollidere med fælles aktiviteter på skolen. - At ordningen bør være med hensynstagen til teamsamarbejdet og i overensstemmelse med skolens tarv herunder elevernes læreprocesser og trivsel. 5

6 Lærerne og børnehaveklasselærerne: Den samlede ramme for lærernes arbejdstid 3 den årlige arbejdstid 5 opgaveoversigt 7 arbejdstidsopgørelse Arbejdstidens placering Mål, rammer og principper for arbejdets udførelse placering De samlede rammer for lærernes arbejdstid Lærerfag skemaer Elevskemaer Ferieplan for eleverne Ferieplan for lærerne Elevernes mødetider Fagenes timetal på de enkelte klassetrin Arbejdstidens placering Det overordnede udgangspunkt skoleåret 2015/2016 Den fælles ramme for lærernes arbejdstid tager udgangspunkt i følgende fælleskommunale principper for arbejdets tilrettelæggelse på skoleområdet i Varde Kommune: Elevernes skoletilbud placeres på 200 skoledage svarende til 40 skoleuger. Lærernes årsnorm afvikles med udgangspunkt i 42 uger (210 dage) i skoleåret 2015/2016. Lærerne er som udgangspunkt og gennemsnitligt fuld tilstede på skolen i arbejdstiden i 40 timer pr. uge i 42 uger. Dette vil kunne varieres gennem antal arbejdsuger/dage og gennem brugen af fleks-ordninger. I forbindelse med efteruddannelse, skoleudvikling m.m. kan der for hele eller dele af lærerpersonalet på den enkelte skole komme flere arbejdsdage i spil (op til 43 uger eller 215 dage). Ferieugerne er placeret i uge 7, ugerne 28, 29, 30 i sommerferien og i uge 42. 6

7 Antal arbejdsdage for lærere og børnehaveklasseledere 1. Skolerne skal i normperioden disponere med, at der ud over de 200 skoledage planlægges arbejde på følgende 8 dage: De 5 hverdage der falder før elevernes første skoledag (3., 4., 5., 6. og 7. august 2015). Dagene d. 3. og 4. august prioriteres og reserveres til fælleskommunale udviklingsforløb. De 3 første hverdage i forlængelse af elevernes sidste skoledag før sommerferien (27., 28 og 29. juni 2016). Minimum 1 af disse dage kan anvendes til fælleskommunale udviklingsforløb. Dvs. lærernes arbejdsdage for skoleåret bliver minimum 208 dage, fordelt på 200 skoledage og derudover 8 arbejdsdage uden elever. Hvis skolerne arbejder med kun 208 dage, vil dette give en forhøjet ugenorm på 40,38 timer. 2. Skolerne kan i normperioden planlægge arbejde på yderligere op til 7 dage. Hvis skolerne arbejder med 215 dage, vil dette give en ugenorm på 39,07 timer. I normperioden er der 14 dage i kalenderen, hvor skolen kan placere de max. 7 dage: 21. december 22. december 23. december (julen 2015) 21. marts 22. marts 23. marts (påsken 2016) + 6. maj (Kr. Himmelfart 2016) 30. juni 1. juli 25. juli 26. juli 27. juli juli 29. juli. (sommeren 2016) I forbindelse med efteruddannelse er ovenstående dage i den grad anvendelige, og det er samtidig ikke en forudsætning, at alle medarbejdere har samme antal arbejdsdage. Placeringen af de 7 dage på de resterende mulige 14 dage drøftes i det lokale MED og udmeldes af ledelsen på de enkelte skoler efter denne lokale dialog. De resterende 7-14 dage vil således være dage, hvor skolen som udgangspunkt ikke disponerer over læreren. Ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret. 3. Skolerne kan ikke planlægge arbejde på følgende dage: december, 28. december, 29 december, 30. december og 31. december - dage planlagt med ferie - dvs. uge 42 i 2015, uge 7 i 2016 og uge i Der kan ikke planlægges med mere end 215 arbejdsdage i alt. Dette kan dog fraviges pga. arbejdsrelaterede forhold, på individniveau. F.eks. lærere der skal deltage i Comeniusprojekter, på længerevarende efteruddannelse eller at samarbejde med andre kræver at der tages flere arbejdsdage i anvendelse. 7

8 Rammens forudsætninger og indhold Nedenstående er rammebeskrivelsens overordnede forudsætninger og indhold til skolens fokus i planlægningen af skoleåret og dets betydning for lærernes ansættelsesforhold. Det anbefales klart at nedenstående behandles i MED, og at der efterfølgende grundigt orienteres herom i hele personalegruppen: At skolens ledelse har rum til at lede, til at sætte mål og rammer og prioriteringer for lærerens arbejde i dialog og samarbejde med den ansatte. At ledelsens vurdering af, hvilke arbejdsdage man agter at anvende på skolen forelægges og drøftes i skolens MED-udvalg. At den enkelte lærer kender hovedparten af disse dages placering i kalenderen forud for skoleårets begyndelse - ændringer kan opstå ekstraordinært. At der er tale om en gennemsnitlig 40 timers arbejdsuge (dette afhængigt af antal arbejdsuger), og variationer fra uge til uge kan forekomme. At udgangspunktet for lærerens arbejdstid er, at der er fuld tilstedeværelse på arbejdspladsen i arbejdstiden medmindre andet aftales individuelt eller kollektivt jf. fleks-ordninger. At såfremt varetagelse af arbejdet kræver, at tilstedeværelsen tilvejebringes andre steder end på skolen, vil dette kunne gennemføres efter enighed mellem skolens ledelse og den enkelte lærer fra gang til gang eller for længere perioder. At lærere undtagelsesvis og efter aftale med ledelsen - kan indregne arbejdstid, hvis man f.eks. varetager skole/hjem eller klasselæreropgaver uden for arbejdstiden. At arbejdstidens normale placering som udgangspunkt er mellem kl , bortset fra lejrskoler, ekskursioner, forældremøder, skolearrangementer o.lign. Arbejdstid efter kan pålægges personalet mod betaling jf. bestemmelserne herom. At skolens generelle kontakt med forældre placeres i dagtimerne, dog kan deltagelse i forældremøder og arrangementer med forældre samt ekstraordinære henvendelser undtages. At arbejdsdage medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor læreren kan forlade arbejdsstedet. Pauser medregnes, hvis de varer mindre end 1/2 time og læreren står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet. 8

9 At der ikke afsættes særlige puljer til forberedelsestid, og der fastsættes ikke et undervisningsmaksimum se dog nedenstående anbefaling fra forvaltningen. At skoleledelsen løbende er opmærksom på den enkelte lærers præsterede arbejdstid og drøfter, efter behov, eventuelle justeringer med den enkelte lærer herunder omlægning af tjenesten og eventuel afspadsering. At der i forhold til skolernes planlægning af skoleåret udarbejdes en grundstruktur for en uge herunder det normale komme-gå-tidspunkt. Den enkelte skole kan variere og tilrette grundmodellen hen over året i forhold til den aktuelle situation, lokale prioriteringer og kultur samt ringetider, elevtransport m.m. Desuden skal der tages hensyn til de kommunale udviklings- og sparringsprocesser i løbet af skoleåret. At med henblik på at skabe de optimale rammer for elevernes læring og trivsel vil skoleledelsen sikre, at der er de nødvendige forhold for samarbejde i MED- og arbejdsmiljøsystemet, og at de valgte tillidsrepræsentanter har mulighed for at kunne varetage deres hverv. Opgaveoversigt: Grundlaget for opgaveoversigten er: At forud for hver normperiode skal læreren have en opgaveoversigt, som angiver de overordnede arbejdsopgaver, som læreren har ansvaret for at løse. Skoleledelsen skal tilstræbe, at læreren er bekendt med opgaveoversigten fire uger før skolestart. Opgaveoversigten er baseret på vurderinger af opgavernes indhold, karakter og omfang. Skoleledelsen og læreren drøfter opgaveoversigtens indhold, og om forventningerne til den samlede arbejdstid er opfyldt med de opgaver, der tildeles. Ledelsen udarbejder opgaveoversigterne på baggrund af denne dialog med den enkelte lærer. At der med opgaveoversigten ikke gives et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse. Der skal være sammenhæng mellem undervisningsopgavens omfang og karakter og andre opgaver, og der skabes et rum til opgaver relateret til det professionelle ansvar for elevernes læringsprocesser. At behov for væsentlige ændringer og løbende justeringer/ændringer i den enkelte lærers plan afklares direkte mellem læreren og skolelederen og skal varsles så tidligt som muligt, men kan iværksættes straks med en efterfølgende drøftelse mellem ledelsen og den enkelte medarbejder. At opgaveoversigten i praksis bliver suppleret med en plan for den enkelte lærer, hvoraf lærerens møde- og sluttidspunkt fremgår. Herudover anføres både datoer for individuelle efteruddannelsesforløb og for fælleskommunal kompetenceudvikling i opgaveoversigten. 9

10 Skoleledelsen skal være opmærksom på, at der er den nødvendige balance mellem undervisningsopgaverne, forberedelse og efterbehandling jf. folkeskoleloven og i løbet af skoleåret følger og støtter den enkelte lærer. Skoleledelsen bør undgå, at den enkelte lærer planlægges med mere end 840 undervisningstimer (fagopdelte timer og understøttende undervisning) pr. år af trivselsmæssige, kvalitetsmæssige og økonomiske hensyn. Planlægges der med en arbejdsuge på mere end 45 timer eller med mere end 28 lektioner (21 klokketimer) om ugen, drøftes dette i MED-udvalget i forbindelse med planlægningen af skoleåret. Den endelige beslutning træffes af skoleledelsen. Særlige læringsforløb som temauger, turboforløb, lejrskoler mv. kan betyde, at der i nogle perioder vil være ekstra behov for bestemte læreres faglige kompetencer og dermed arbejdsindsats. Skolelederen tilrettelægger sådanne perioder med øget arbejdsindsats. Principper og procedure omkring opgaveoversigten behandles i MED, og at der efterfølgende grundigt orienteres herom i hele personalegruppen. Andre opgaver Eksempler på opgaver som kan være indeholdt i det ugentlige arbejdstimetal udover de gennemsnitlige 40 timer pr. uge. Tiden til disse aftales mellem den enkelte lærer og leder - herunder muligheder for og placeringen af omlagt tjeneste eller afspadsering. skolearrangementer/ fester forældremøder ekstraordinære eller særlige forhold omkring skole/hjemsamtaler netværksmøder pædagogiske dage for den enkelte skole pædagogiske dage for hele kommunen kurser og efteruddannelse pædagogisk samarbejde kontakter til eksterne samarbejdspartnere kontaktlærerfunktion efter arbejdstid vidensdeling særlige opgaver diverse/ukendte opgaver For at sikre tid til forberedelse af undervisningen og andre opgaver i relation til undervisningen, skal der foretages en balanceret reduktion i forhold til undervisningsforpligtelsen i forbindelse med ovennævnte opgaver. 10

11 Skolepædagoger: Den fælles ramme for pædagogernes arbejdstid tager udgangspunkt i de fælleskommunale principper for arbejdets tilrettelæggelse på skoleområdet i Varde Kommune. Den samlede ramme for skolepædagogernes arbejdstid 11

12 Skolepædagoger i Varde Kommunes folkeskoler kan bl.a. varetage o Understøttende undervisning. o Assisterende funktioner i forhold til undervisningen. o Opsyn med eleverne i pauser, beskæftigelse af elever umiddelbart før og efter skoletid, af elever i fri- og mellemtimer og frikvarterer. o Løsning af særlige opgaver i forhold til klassen, hvor pædagogen er tilknyttet. o Pædagogiske arbejdsopgaver uden for den egentlige undervisning ved specialklasser og specialskoler. o Pædagogiske støtteforanstaltninger og andre særlige hjælpefunktioner. o Specialpædagogisk bistand til småbørn o Herudover kan pædagoger, som en mindre del af deres beskæftigelse, varetage undervisning i børnehaveklassen og på klassetrin afgrænsede undervisningsopgaver inden for deres kompetence og de pågældende kvalifikationer i øvrigt. Rammens forudsætninger og indhold Nedenstående er rammebeskrivelsens overordnede forudsætninger og indhold til skolens fokus i planlægningen af skoleåret og dets betydning for skolepædagogernes ansættelsesforhold. Det anbefales klart at nedenstående behandles i MED, og at der efterfølgende grundigt orienteres herom i hele personalegruppen: At skolens ledelse har rum til at lede, til at sætte mål og rammer og prioriteringer for skolepædagogernes arbejde i skolen og i skolefritidsordningen i dialog og samarbejde med de ansatte. At den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være samlet. At ændringer i arbejdstidens placering skal ske med et varsel på mindst 4 døgn. At ledelsens vurdering af, hvilke arbejdsdage man agter at anvende forelægges og drøftes i skolens MED-udvalg. At den enkelte pædagog kender hovedparten af disse dages placering i kalenderen forud for skoleårets begyndelse - ændringer kan opstå ekstraordinært. At udgangspunktet for pædagogernes arbejdstid er, at der er fuld tilstedeværelse på arbejdspladsen i arbejdstiden medmindre andet aftales individuelt eller kollektivt jf. fleksordninger. At såfremt varetagelse af arbejdet kræver, at tilstedeværelsen tilvejebringes andre steder end 12

13 på skolen, vil dette kunne gennemføres efter enighed mellem skolens ledelse og den enkelte pædagog fra gang til gang eller for længere perioder. At skolepædagogerne undtagelsesvis og efter aftale med ledelsen - kan indregne arbejdstid, hvis man f.eks. varetager skole/hjem eller klasselæreropgaver uden for arbejdstiden. At arbejdstidens normale placering som udgangspunkt er mellem kl , bortset fra lejrskoler, ekskursioner, forældremøder, skolearrangementer o.lign. Arbejdstid efter kl kan pålægges personalet mod betaling jf. bestemmelserne herom. At skolens generelle kontakt med forældre placeres i dagtimerne, dog kan deltagelse i forældremøder og arrangementer med forældre samt ekstraordinære henvendelser undtages. At arbejdsdage medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor medarbejderen kan forlade arbejdsstedet. Pauser medregnes, hvis de varer mindre end 1/2 time og den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet. At skoleledelsen løbende er opmærksom på pædagogens præsterede arbejdstid og drøfter, efter behov, eventuelle justeringer med den enkelte medarbejder herunder omlægning af tjenesten og eventuel afspadsering. At der i forhold til skolernes planlægning af skoleåret udarbejdes en grundstruktur for en uge herunder det normale komme-gå-tidspunkt. Den enkelte skole kan variere og tilrette grundmodellen hen over året i forhold til den aktuelle situation, lokale prioriteringer og kultur samt ringetider, elevtransport m.m. Desuden skal der tages hensyn til de kommunale udviklings- og sparringsprocesser i løbet af skoleåret. At med henblik på at skabe de optimale rammer for elevernes læring og trivsel vil skoleledelsen sikre, at der er de nødvendige forhold for samarbejde i MED- og arbejdsmiljøsystemet, og at de valgte tillidsrepræsentanter har mulighed for at kunne varetage deres hverv. At ledelsen skal være opmærksomme på de væsentligste forskelle fra lærernes arbejdstidsregler herunder årsnorm på 1924 timer, afspadsering, 6. ferieuge, arbejdstilrettelæggelse og ændringer i tjenesteplan samt to-delt tjeneste 13

14 Opgaveoversigt: Grundlaget for opgaveoversigten er: At der i MED drøftes indhold, form og detaljeringsgrad af tjenesteplan/opgaveoversigt el. lign., der f.eks. kunne indeholde oplysninger om: o SFO-opgaver o Inklusionsopgaver o Understøttende undervisning/lektiehjælp/motion og bevægelse o Undervisningsopgaver o Lejrskole o Andre opgaver At forud for hver normperiode skal pædagogen have en opgaveoversigt, som angiver de overordnede arbejdsopgaver, som pædagogen har ansvaret for at løse. Skoleledelsen skal tilstræbe, at pædagogen er bekendt med opgaveoversigten fire uger før skolestart. Opgaveoversigten er baseret på vurderinger af opgavernes indhold, karakter og omfang. Skoleledelsen og pædagogen drøfter opgaveoversigtens indhold, og om forventningerne til den samlede arbejdstid er opfyldt med de opgaver, der tildeles. Ledelsen udarbejder opgaveoversigterne på baggrund af denne dialog med den enkelte pædagog. At der med opgaveoversigten ikke gives et bindende tilsagn til pædagogen om, hvilke opgaver den pågældende skal løse. At behov for væsentlige ændringer og løbende justeringer/ændringer i den enkelte skolepædagogs plan afklares direkte mellem pædagogen og skolelederen og skal varsles rettidigt. At opgaveoversigten i praksis bliver suppleret med en plan for den enkelte skolepædagog, hvoraf pædagogens møde- og sluttidspunkt fremgår. Herudover anføres både datoer for individuelle efteruddannelsesforløb og for fælleskommunal kompetenceudvikling i opgaveoversigten. Skoleledelsen skal være opmærksom på, at der er den nødvendige balance mellem skolepædagogens opgaver, forberedelse og efterbehandling og i løbet af skoleåret følger og støtter den enkelte pædagog. Principper og procedure omkring opgaveoversigten behandles i MED, og at der efterfølgende grundigt orienteres herom i hele personalegruppen. 14

15 Andre opgaver Eksempler på opgaver som kan være indeholdt i det ugentlige arbejdstimetal ud over den almindelige arbejdstid. Tiden til disse aftales mellem den enkelte medarbejder og leder - herunder muligheder for og placeringen af omlagt tjeneste eller afspadsering. skolearrangementer/ fester forældremøder ekstraordinære eller særlige forhold omkring skole/hjemsamtaler netværksmøder pædagogiske dage for den enkelte skole pædagogiske dage for hele kommunen kurser og efteruddannelse pædagogisk samarbejde kontakter til eksterne samarbejdspartnere kontaktfunktion efter arbejdstid vidensdeling særlige opgaver diverse/ukendte opgaver 15

16 Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter: Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Varde Kommunes folkeskoler kan bl.a. bidrage til: at skabe en sammenhæng i hverdagen ved at være blandt de voksne, som børnene og de unge møder i skoledelen og fritidsdelen. Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter har ansvar for at samarbejde med skoleledelsen, skolepædagogerne og lærerne om at løse pædagogmedhjælper- og pædagogiske assistentopgaver i skolen og i skolefritidsordningen. Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Varde Kommunes folkeskoler og skolefritidsordninger kan varetage en række opgaver f.eks.: - Assisterende funktioner i forhold til undervisningen. - Understøttende undervisning, forudsat at arbejdet ikke er dækket af andre overenskomster/aftaler. - Støtteforanstaltninger af praktisk art. - Opgaver i specialundervisningen. - Opgaver i børnehaveklassen og/eller den samordnede indskoling. - Andre pædagogmedhjælper- og pædagogisk assistentopgaver herunder tilsyn med elever i frikvarterer, indkøb af materialer, oprydning m.v. Andre opgaver: En begrænset del af arbejdstiden kan placeres uden for normal arbejdstid til bl.a. fællesmøder, sociale arrangementer, forældremøder, skolefest og andre skolearrangementer. 16

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2016/17 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2016/17 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 29266-16 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2016/17 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Vedrørende børnehaveklasselederes og læreres arbejdstid Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune Udarbejdet for skoleåret 2015/16 Indledning Nærværende administrationsgrundlag

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt skole. Aftalen er indgået mellem Bøgholt Skole og SL.

Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt skole. Aftalen er indgået mellem Bøgholt Skole og SL. Aftalen skabet rammer for at medarbejdernes kompetencer, viden og ressourcer på bedste vis Folkeskolereformen stiller krav til en mere varieret skoledag med en vekselvirkning mellem forskellige Ram m eaftal

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE

FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE Vedtagelsen i Borgerrepræsentationen om forhandlinger vedrørende værnsregler skal ses i lyset af lovindgrebet i

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid Notat Den 24. februar 2014 Journal nr. 163-2013-22644 Dokument nr. 163-2014-25919 Til Kommunalbestyrelsen Fra Børne- og Kulturforvaltningen Folkeskolereform og arbejdstid Lærere på Herlev Byskole, Kildegårdskolen,

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22

Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22 Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22 1a. Det er ledelsens ansvar ved opgavefordeling og udarbejdelsen af opgaveoversigten

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Aftalt mellem Jammerbugt Kommune og Midtvendsyssels Lærerkreds gældende implementering af Lov 409 og bilag

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Forsvarets civile faglærere

Forsvarets civile faglærere Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærere 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 032-15 PKAT nr. 645 J.nr. 2014-1513-0162 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Lokalaftale Arbejdstid & løn Lærere & børnehaveklasseledere

Lokalaftale Arbejdstid & løn Lærere & børnehaveklasseledere Lokalaftale Arbejdstid & løn Lærere & børnehaveklasseledere Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 1. august 2016 1 Afgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere (herefter lærere) omfattet

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Endelig version 1.1 Administrationsgrundlag Vedrørende børnehaveklasselederes og læreres arbejdstid Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune Udarbejdet for skoleåret 2014/15 Indledning Nærværende administrationsgrundlag

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SHK11.05.2 Side 1 SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler 1999 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. AFTALENS FORMÅL... 4 3. DECENTRALE

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Fyraftensmøde Skads Skole Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Kl. 17.00-18.00. 1 2 Nye nationale mål 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2.Folkeskolen

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Folkeskolereform 2014. Åben Skole

Folkeskolereform 2014. Åben Skole Folkeskolereform 2014 Åben Skole Tre nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Alle skal blive dygtigere ikke lige dygtige. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag på baggrund af [Lov 409] om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune 27.februar 2014 2 Administrationsgrundlag Lov 409 Indhold LOVGRUNDLAG... 3 ARBEJDSTID FOR

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

En reform af folkeskolen 1.8.2014

En reform af folkeskolen 1.8.2014 En reform af folkeskolen 1.8.2014 1 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste

Læs mere

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale Bilag 2 til TR-uds. nr. 026 af den 25. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale område I MED-systemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2002 4.5.2A Indholdsfortegnelse CIRKULÆRE...3 PROTOKOLLAT OM

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke- TR % over Antal 44 TR 5 K 14 U 10 ÅR 16

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880)

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880) Køn Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % Hvad er din alder? Under 30 år 1,0% (9) 30-39 år 9,9% (87) 40-49 år 29,8% (262) 50-59 år 43,4% (382) 60 år eller mere 15,9% (140) Hvor mange år har du

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 025-15 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret Marts 2016 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2016-2017 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i folkeskolereformen

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE 1 LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning Denne lokalaftale med grundlag i Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler er med visse fravigelser af gældende regler

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Slut-evaluering. Side 1 af 7. 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling

Slut-evaluering. Side 1 af 7. 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling Side 1 af 7 Skolekonsulenterne og Udgår pga. ny arbejdstidsaftale Kommentar Vision og konkret mål Midtvejsevaluering Slut-evaluering 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig

Læs mere

Temakursus april 2015

Temakursus april 2015 Temakursus april 2015 Kl. 13.30: Velkommen Politisk vurdering af forhandlingsforløb og resultat Kl. 13.45: OK 15 Præsentation af de 2 forlig Løn, 6. ferieuge, arbejdstid mv. Kl. 15.00: Opsamling, debat

Læs mere

Princip nr. 1 - Elevernes valg af valgfag i 7. klasse for Vaarst- Fjellerad skole

Princip nr. 1 - Elevernes valg af valgfag i 7. klasse for Vaarst- Fjellerad skole Princip nr. 1 - Elevernes valg af valgfag i 7. klasse for Vaarst- Fjellerad skole Såfremt eleven opfylder kommunens minimumskrav for ugentlige lektioner kan der ikke kræves at eleven yderligere vælger

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

KULTURDOKUMENT. for. Pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere i Lintrup Børnecenter

KULTURDOKUMENT. for. Pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere i Lintrup Børnecenter KULTURDOKUMENT for Pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere i Lintrup Børnecenter SKOLEÅRET 2014-2015 Indholdsfortegnelse Arbejdstiden side 3 Fællesmøder side 3 Skoleårets begyndelse side 4 Fælles mødefora

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Kompenserende undervisning

Kompenserende undervisning Kompenserende undervisning Den mest presserende opgaver: At give afgangsklasseeleverne, så meget af den eventuelt manglende undervisning som muligt, så de kan blive klar til de skriftlige og mundtlige

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere