OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002"

Transkript

1 OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION 1. juli 2002

2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE..s. 3 AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE..s. 10 AFSNIT III ØVRIGE BESTEMMELSER.s.15 PROTOKOLLAT 1 RATINGSYSTEMET, UDSENDELSESRET OG BETALINGSREGLER..s.17 PROTOKOLLAT 2 BEREGNING AF RATINGTALLET VED BØRNEPROGRAMMER BEREGNING AF RATINGTALLET VE SERIER...s. 18 PROTOKOLLAT 3 DEFINITION AF PRODUCENTENS BRUTTOINDTÆGT.s.19 PROTOKOLLAT 4 STREAMING.s. 19 PROTOKOLLAT 5 BRUG AF NØGENFOTOS OG VISNING AF KLIP...s. 20 PROTOKOLLAT 6 DEFINITION AF TV-PRODUKTION JF. OVERENSKOMSTENS 16 STK. 1...s. 20 KONTRAKT VEDR. TV-PRODUKTION s. 21 2

3 AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE Par. 1 Overenskomstområde Stk. 1 Ved TV-produktion forstås i denne overenskomst film, serier, underholdningsprogrammer og faktaprogrammer, som enten er entrepriseproduktioner til TV, co-produktioner til TV, eller egenproduktioner, som primært retter sig mod TV-markedet. For rene entrepriseproduktioner til Danmarks Radio henvises der til de vilkår, som er beskrevet i par. 17 stk. 1. Uden for overenskomsten falder spillefilm og kortfilm, som lanceres på de vilkår, som er sædvanlige for sådanne film, samt reklamefilmproduktioner og oplysningsspots. Stk. 2 Nærværende overenskomst omfatter alle skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere, der ansættes til TV-produktion i henhold til stk. 1 af medlemmer af Producentforeningen, hvad enten disse er eneproducenter eller co-producenter. Der kan ikke indgås individuelle aftaler, som forringer den ansattes stilling i forhold til overenskomstens bestemmelser. Stk. 3 Overenskomstens bestemmelser er ikke bindende ved engagement af: - amatører til hele produktioner eller indslag i produktioner, som ved udsendelsen åbenbart eller direkte annonceret vil fremtræde som udsendelse med amatører, - produktioner, hvor amatører fremstiller deres egen situation i eget miljø, - medvirkende under 18 år, for dansere dog under 16 år, - statister. Statistarbejde omfatter medvirken i kor, staffage o.lign., hvor den medvirkende ikke har selvstændig betydning for produktionens indhold og forløb, ikke selvstændigt siger mere end 30 ord, ikke optræder med selvstændig sangpræstation, og ikke udfører koreografiske dansekombinationer. Medlemmer af kan ikke påtage sig engagement på statistvilkår. Det påhviler den medvirkende at gøre opmærksom på medlemskab af. Par. 2 Indgåelse af engagement Stk. 1 Enhver engagementsaftale mellem medlemmer af Producentforeningen og de ansatte (jvf. par. 1) skal være skriftlig. Stk. 2 Den af organisationerne i fællesskab udarbejdede normalkontrakt skal benyttes og underskrives i 3 eksemplarer. Producenten udleverer ét eksemplar af kontrakten sammen med nærværende overenskomstbestemmelser til den ansatte, og tilstiller forbundet ét eksemplar. Forbundet tilstiller løbende Producentforeningen kopier af de modtagne kontrakter. Stk. 3 Alle punkter i kontraktformularen skal udfyldes. Par. 3. Gagering og rådighedstid Ansættelse kan ske på en af følgende måder: 3

4 a. Der kan ansættes på dagsgage med et i kontrakten garanteret antal dage inden for en angiven periode. b. Der kan ansættes til udførelse af en rolle til en samlet gage inden for et i kontrakten fastsat tidsrum. c. Der kan ansættes på månedsgage. d. Der kan indgås aftale om tilrådighedsansættelse. I alle tilfælde skal særskilt anføres dagsgage for eventuelle indspilningsdage, som ligger uden for de i kontrakten fastsatte terminer. Ansættelse på samlet gage for en rolle kan kun indgås, såfremt den aftalte gage er på mindst kr inklusive pensionsbidrag, jfr. 9A, og under forudsætning af, at den gennemsnitlige dagsgage ikke er under kr Ved rollegagering bortfalder den i par. 5 nævnte overtids- og helligdagsbetaling, samt betaling for særlige opgaver, jvf. par. 7, stk. 4 under forudsætning af, at dette er af normalt omfang. Ved normalt omfang forstås i almindelighed, at overtiden ikke udgør mere end 10% af den samlede arbejdstid, at eftersynkronisering afvikles indenfor 4 timer samt at der ikke finder mere end 2 kostumeprøver og 2 læseprøver sted. Stk. 3. Den periode, hvori den ansatte forpligter sig til at være til rådighed for producenten, skal stå i rimeligt forhold til den samlede gage, som den ansatte ifølge kontrakten oppebærer. Stk. 4. En dagsgage skal minimalt udgøre kr pensionsbidrag kr. 75 pr. dag. Stk. 5. For 1. gangsoptrædende i ungdomsroller kan der honoreres under minimumsgagen, dog minimum kr pensionsbidrag på kr. 75 pr. dag, når den engagerede er under 25 år. Stk. 6. Ved ansættelse på månedsgage udgør den månedlige løn minimum kr pensionsbidrag på kr pr. måned. For ansatte, der ikke har medvirket i minimum 2 professionelle roller i enten spillefilm, dramatikproduktioner vist på DR, TV2 eller tilsvarende TV-stationer eller har mindst 5 års anciennitet som skuespiller, udgør den månedlige løn minimum kr pensionsbidrag på kr pr. måned. Stk. 7. Ved tilrådighedsansættelse udgør den månedlige garantiløn kr Derudover betales der minimum kr pr. arbejdsdag + pensionsbidrag på kr. 75 kr. pr. dag. Stk. 8. Lønudbetaling i forbindelse med ansættelse på dagsgage og rollegage skal ske ved produktionens afslutning, hvorved forstås senest 14 dage efter den ansattes sidste optagedag. Lønudbetaling må ikke afvente senere indkaldelser til eftersynkronisering. Ved produktioner af mere end 2 måneders varighed har den ansatte krav på månedlig lønudbetaling. Stk. 9. Lønudbetaling i forbindelse med ansættelse på månedsgage og i forbindelse med tilrådighedsansættelse skal ske bagud én gang om måneden. 4

5 Par. 4 Arbejdstid reduceret arbejdstid aflysning Ved ansættelse på dagsgage og rollegage er den normale arbejdstid 8 timer inden for tidsrummet , incl. 3/4 times frokostpause og 1/4 times kaffepause. Ved ansættelse på dagsgage og rollegage anses en spilledag for påbegyndt på det tidspunkt, hvor den ansatte er tilsagt klar til optagelse, såfremt sminke- og ventetid inden dette tidspunkt ikke overstiger 1 time, ved halve dage dog ½ time, jfr. stk. 5. Ved længere sminkeog/eller ventetid beregnes påbegyndelsestidspunktet fra det tidspunkt, hvor den ansatte har haft 1 times, henh. ½ times sminke- og/eller ventetid.. Stk. 3. Ansættelse på månedsgage sker på følgende vilkår: a. Ansættelse på månedsgage kan ske, såfremt ansættelsesperioden er minimum 14 uger, ved igangsættelse af TV-produktioner dog 16 uger. b. Den ansatte står til fuld rådighed for producenten i ansættelsesperioden. Der kan dog indgås særlige aftaler mellem producenten og den ansatte vedrørende andre engagementer. Producenten er ikke forpligtet til at imødekomme den ansattes ønsker. c. Den ugentlige arbejdstid er 39 timer, inkl. sminketid og 3/4 times frokostpause og 1/4 times kaffepause. Den daglige arbejdstid kan variere fra dag til dag, dog må den daglige arbejdstid, inkl. sminketid og pauser, ikke overskride 12 timer. d. Eventuelt overarbejde opgøres ved hver arbejdsuges afslutning. Op til 6 overskydende timer kan afspadseres i den følgende uge i forholdet 1:1. Overskydende timer ud over dette, samt overskydende timer, der først kan afspadseres i efterfølgende 3. og 4. uge afspadseres i forholdet 1:1,5. e. Overskydende timer, som ikke er afspadseret 3 uger efter den uge hvor overarbejdet er præsteret, udbetales med tillæg af 50% med den næstkommende lønudbetaling. f. Den ansatte har krav på 2 fridøgn pr. arbejdsuge, så vidt mulig i sammenhæng. Stk. 4. Tilrådighedsansættelse sker på følgende vilkår: a. Den ansatte står til fuld rådighed for producenten. b. Øvrige ansættelses- og arbejdsvilkår følger reglerne for ansættelse på dagsgage. Stk. 5. Halve dagsgager kan aftales med kunstneren, når denne ikke er til rådighed hele optagedagen, hvorfor optageplanen må tilrettelægges herefter, eller når producenten ved engagementets indgåelse kan meddele kunstneren, i hvilken del af optagedagen engagementet finder sted. Indtil 1/2 times forudgående sminke- og ventetid indgår uden beregning, dog ikke før kl Hvis den samlede transport-, sminke- og ventetid ved engagement på halve dage on location udgør mindre end 1 1/2 time, medregnes denne ikke i arbejdstiden. Stk. 6. Den ansatte erholder kun 50% af dagsgagen, såfremt optagelserne aflyses, efter at den ansatte har givet møde. Såfremt aflysning sker efter mere end 4 timers ventetid, betales dog fuld dagsgage. Den ansatte er dog altid garanteret det i kontrakten anførte honorar for opgaven. 5

6 Stk. 7. Optagelserne på søn- og helligdage i forbindelse med ansættelse på dags- og rollegage forudsætter, at den ansatte er varslet herom mindst 6 dage før. Dog kan de medvirkende i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse. Par. 5. Overtidsbetaling søn- og helligdagsbetaling Ved arbejde ud over 8 timer på dagsgage betales pr. påbegyndt time 1/8 af den aftalte dagsgage med tillæg af 50%. Den ansatte er aldrig forpligtet til mere end 12 timers arbejde pr. dag. Hvis der 2 dage i træk arbejdes over, skal afspadsering og udbetaling ske således: - der kan ske afspadsering, således at den 3. arbejdsdag afkortes uden lønreduktion med de antal timer, der svarer til overskudstillægget (eksempel 4 timers samlet overtid de to første dage medfører 2 timers afkortning den 3. dag), - overtimerne kommer til udbetaling (uden tillæg) Hvis der ikke er planlagt arbejde den 3. dag, skal overtimerne med tillæg udbetales. Ved ansættelse på dagsgage kan optagelserne efter aftale med den ansatte påbegyndes efter eller suppleres med optagelser efter kl. 18:00. Disse afvikles efter samme regler som ved dagsoptagelser, dog betales altid overtid i henhold til stk. 1, når der er forløbet 61/2 time efter kl. 18:00 (inkl. 1/2 times pause). Stk. 3. Ved ansættelse på dagsgage ydes der for optagelser på søn- og helligdage (jvf. par. 4, stk. 8) den ansatte den aftalte dagsgage plus et tillæg på 50% af dagsgagen (herefter benævnt: den forhøjede dagsgage). Overtids- og forskudttidsbetaling på søn- og helligdage følger samme regler som nævnt i stk. 1 og 2, dog således at tillæg beregnes af den forhøjede dagsgage. For ansatte, som ved kontraktindgåelsen eller senere har stillet krav om placering af arbejde på søn- og helligdage, bortfalder betalingen af tillæg efter denne bestemmelse for sådanne dage. Stk. 4. Par. 5 stk. 1, 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med ansættelse på rollegage, såfremt overtids- og helligdagsbetaling ikke er af normalt omfang, jvf. par. 3 stk. 2. Par. 6. Rejser og diæter Alle rejser udover 20 km fra producentens hjemsted (ved hjemsted i København dog udover amtets grænser) betales af producenten. Den ansatte har ved rejser med offentlige transportmidler krav på at rejse på 1. klasse (flyrejser dog undtaget). Hvis optagelserne forudsætter, at den ansatte må overnatte udenfor sit hjem, betales diæter efter de til enhver tid gældende regler for statstjenestemænd, eller producenten betaler ophold af tilsvarende standard. Ved optagelser i udlandet betales diæter i henhold til de til enhver tid gældende regler for statstjenestemænd, eller producenten betaler ophold af tilsvarende standard. Stk. 3. For rejse- og overliggedage ved optagelser i udlandet modtager den ansatte 25% af dagsgagen dog minimum kr diæter og ophold. 6

7 Ved optagelser i Danmark kan producenten vælge mellem at yde den ansatte kr diæter og ophold på rejse og overliggedage, eller lade vedkommende rejse fra sin bopæl mod betaling af rejseomkostninger samt kr diæter på hjem- og udrejsedage, såfremt der ikke er optagelser på disse. Stk. 4. For en ansat på dags- eller rollegage, der er tilsagt til optagelse on location for en enkelt dag, er retningslinierne i par. 4 stk. 6 gældende, dog således at rejsetid i sådanne tilfælde ligestilles med ventetid. Par. 7. Tjeneste udenfor engagements tiden og særlige tjenester Den ansatte er pligtig til at kunne rollens ordlyd/partiet på optagelsesdagen. Det forudsættes, at rollehæfter tilstilles den ansatte i god tid før indspilningen. Såfremt produktionen ikke skulle være afsluttet inden for det fastsatte tidsrum, er den ansatte pligtig til loyalt at medvirke til den hurtigst mulige færdiggørelse af filmen for den herfor aftalte dagsgage, jvf. Par. 3 stk. 1. Stk. 3. Bliver den ansatte ved sygdom eller anden gyldig årsag forhindret i at udføre hele rollen inden for engagementstiden, er den ansatte så vidt muligt pligtig til umiddelbart efter årsagens ophør at være til disposition for fuldendelsen af indspilningen og uden krav om betaling udover det i kontrakten aftalte. Stk. 4. Ansatte kan uden for de egentlige optagelsesdage/ansættelsesperiode pålægges særlige opgaver til følgende vederlag: a) For særskilte kostumeprøver, prøvesminkning og portrætfotografering betales kr Sådanne fremmøder har normalt en varighed på ikke over 3 timer. b) Læseprøver, sceneprøver, eftersynkronisering og playback betales kr Stk. 5. For prøvefilmning til castingbrug betales ikke gage, medmindre særskilt aftale er indgået herom mellem producenten og den enkelte. For anden prøvefilmning betales kr for 1 dag og kr for 1/2 dag. Optagelser fra prøvefilmning må ikke vises offentligt uden skuespillerens samtykke. Par. 8. Speaking og indtaling Stk.1. Ved speaking og indtaling af film er minimumsgagen kr for den første studietime. Herefter betales minimum kr. 750 pr. hver påbegyndt time. Ved ansættelse til eftersynkronisering (ikke egen stemme) er minimumsgagen kr for de første 4 timers studiearbejde. Herefter betales minimum kr. 600 pr. påbegyndt time. For dubbing af tegnefilm henvises der til særlig overenskomst. 7

8 Par. 9. Feriegodtgørelse Der ydes feriegodtgørelse af den udbetalte gage efter den til enhver tid gældende Lov om ferie. Par. 9 A. Pension Med virkning fra 1. juli 2002 indføres der en pensionsordning således: a. Der ydes ved ansættelse på dagsgage samt ansættelse på rollegage et fast beløb på kr. 75 pr. arbejdsdag i pensionsbidrag. b. For ansatte på månedsløn udgør pensionsbidraget kr pr. måned. Såfremt den afsluttende del af ansættelsen ikke udgør en fuld måned, beregnes pensionsbidraget for denne periode som: antal kalenderdage divideret med 30, gange med kr c. Ved tilrådighedsansættelse betales ikke pension af rådighedsbeløbet, men der betales kr. 75. pr. faktisk arbejdsdag. d. Ansættelse til prøvefilm udløser ikke pensionsbidrag. Alle pensionsbidrag indbetales til s Pensionsfond samtidig med at lønudbetaling sker til den ansatte for den pågældende periode. Indbetaling sker med frigørende virkning for producenten, idet s Pensionsfond er forpligtet til at varetage administrationen af pensionsmidlerne i overensstemmelse med fondens vedtægter. Par. 10. Kostumer m.v. Hvis ikke andet er aftalt, skal den ansatte selv medbringe det nødvendige almindelige, moderne tøj til udførelsen af rollen/partiet. Den ansatte er dog aldrig forpligtet til nyanskaffelser for mere end 15% af den samlede gage. Producenten leverer kostumer til karakterroller/partier, samt parykker, skæg, sminke og balletsko. De af producenten bekostede kostumer m.m. forbliver producentens ejendom. Producenten er ikke ansvarlig for værdisager eller andre specielle effekter, som den ansatte tager med til atelieret, eller hvor optagelserne i øvrigt måtte finde sted. Stk. 3. Såfremt den ansattes sædvanlige garderobe eller nogen del deraf, samt sædvanlige effekter måtte bortkomme under optagelserne, er selskabet ansvarlig herfor, for så vidt de pågældende klædningsstykker eller effekter er anbragt i overensstemmelse med producentens anvisninger. Par. 11. Sygdom betaling ved sygdom I sygdomstilfælde er den ansatte pligtig til straks at meddele selskabet dette og på forlangende fremkomme med lægeattest. Efter sygdomsfravær er den ansatte pligtig til hurtigst muligt at medvirke til at fuldføre indspilningen (jvf. Par. 7, stk. 2 og 3). Er den ansattes sygdom af en sådan art og varighed, at den skønnes at ville påføre producenten væsentlige praktiske og heraf følgende økonomiske belastninger, er producenten, såfremt han måtte ønske det, berettiget til skriftligt at opsige kontrakten. Der betales fuld dagsgage for de dage, den ansatte har været beskæftiget. 8

9 Dersom sygdommen skyldes tilskadekomst under arbejdet for producenten, betales løn i henhold til kontrakten. Stk. 3. Inden kontraktens indgåelse har producenten ret til for egen regning at kræve den ansatte lægeundersøgt med henblik på producentens eventuelle tegning af forsikring på den ansattes liv eller helbred. Såfremt en sådan lægeundersøgelse forhindrer, at en forsikring kan tegnes til sædvanlig præmie, har producenten ret til at annullere alle eventuelt tidligere indgåede mundtlige aftaler. Alternativt kan producenten forlange, at den ansatte erklærer efter bedste vidende at være i en helbredstilstand, som sætter producenten i stand til at tegne forsikring til sædvanlig præmie. Par. 12. Misligholdelse Stk.1. Dersom den ansatte uden lovligt forfald undlader at møde til optagelse på det mellem parterne aftalte tidspunkt eller fuldstændig udebliver fra optagelsen, eller dersom den ansatte i øvrigt gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af kontrakten, har producenten ret til straks at ophæve kontrakten samt kræve erstatning efter almindelige retsregler. Producenten er ligeledes pligtig til at overholde kontrakten og er erstatningspligtig efter almindelige retsregler i tilfælde af misligholdelse. I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan den ansatte tillige hæve engagementsaftalen. Par. 13. Almindelige forpligtelser Den ansatte er i rådighedsperioden til stadighed pligtig til at holde producenten underrettet om, hvordan meddelelser hurtigst kan nå frem til den ansatte. Det til den ansatte udleverede tekst- og nodemateriale er producentens ejendom og skal tilbageleveres producenten, når rollen/partiet er indspillet. Stk. 3. Den ansatte kan ikke pålægges at erstatte materielle skader forvoldt under arbejdet, medmindre vedkommende har udvist betydelig uagtsomhed. Stk. 4. Den ansatte forpligter sig til at stå til disposition i rådighedsperioden, idet producenten dog respekterer andre bestående kontrakter, som producenten er gjort bekendt med. Yderligere engagementer indenfor den normale arbejdstid ( jvf. Par 4, stk. 1) kan herefter kun indgås med producentens samtykke. Stk. 5. Den ansatte har ret til at være til stede ved premiere og/eller presseforestilling samt til at lade sig interviewe i forbindelse hermed, ligesom den ansatte har krav på, at den pågældendes navn er anført i for- eller eftertekster (credits). Der henvises i øvrigt til par. 3 i Lov om Ophavsret. 9

10 Stk. 6. Den ansatte må ikke uden tilladelse modtage eller indføre uvedkommende på filmselskabets område eller på områder eller på steder, hvor filmoptagelser foregår. Par. 14. Tavshedspligt Den ansatte må ikke uden producentens tilladelse offentliggøre forhold vedrørende produktionens manuskript eller udførelse. Par. 15 Force majeure I tilfælde af force majeure er producenten berettiget til straks at hæve aftalen, alene mod betaling af den del af gagen, som svarer til allerede udført arbejde. AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE Par. 16. Indgåelse af engagement Producenten erhverver i medfør af kontrakten eneret til uden tidsbegrænsning at vise og distribuere TV-produktionen i hele verden, i alle formater og på alle fremføringsmåder og til at lade TV-produktionen tekste og eftersynkronisere på fremmede sprog i overensstemmelse med bestemmelserne herom i nærværende Afsnit II. Betaling for udnyttelse af TV-produktionen, som ikke er fastsat i overenskomstens Afsnit II, fastlægges ved forhandling mellem DSF og Producentforeningen, jvf. også 19. Ved enhver engagementsaftale, jvf. par. 2, fastlægges hvilke rettigheder, der er indeholdt betaling for i den ansattes honorar, jfr. 17, stk. 1-3 samt 6. Stk. 3 Alle rettigheder til i dag kendte eller fremtidige tilkommende anvendelser af den ansattes præstation eller billede, som ikke i medfør af stk. 1 eller stk. 2 er erhvervet af producenten, tilhører den ansatte. Stk. 4. Producenten er i forbindelse med overdragelse eller salg forpligtet til at gøre erhververen bekendt med, hvilke rettigheder der er erhvervet fra den ansatte i medfør af den indgåede kontrakt og overenskomstens bestemmelser. Par. 17. Producentens udnyttelsesret Entrepriseproduktion DANMARKS RADIO Ved entrepriseproduktion til Danmarks Radio forstås en DR-finansieret produktion, hvor samtlige udnyttelsesrettigheder er overdraget til DR. Ved sådanne produktioner lægges honorarsatserne i overenskomsten mellem DSF og DR til grund, og betaling for udnyttelse sker i henhold til DR/DSF-overenskomsten. Entrepriseproduktion andre danske TV-stationer Ved entrepriseproduktion til andre danske TV-stationer forstås en produktion, som er finansieret af den pågældende TV-station, og hvor samtlige udnyttelsesrettigheder er overdraget til denne. Ved SEER-GRUPPEN forstås i denne overenskomst det primære publikum, som TV- 10

11 stationen har ret til at nå mod betaling i henhold til overenskomsten. SEER-GRUPPEN er defineret som en procentandel af potentielle seere i Danmark. Børne-SEER-GRUPPEN udgør en tilsvarende procentandel af potentielle seere op til 12 år. Den i overenskomsten aftalte procentandel kaldes RATINGTALLET. GRUNDHONORARET er den samlede gage, som den medvirkende har modtaget i henhold til Afsnit I, bortset fra diæter, rejseomkostninger og feriepenge. GENUDSENDELSESHONORARET er fastlagt som en procent af grundhonoraret. SNAPREPRISE er en genudsendelse indenfor 14 dage efter 1. udsendelsen. a: Rating-tallet udgør 25%. Ved produktioner til TV3 er rating-tallet dog fastsat til 20%. b: Genudsendelseshonoraret udgør 40% af grundhonoraret. c: Betaling af grundhonoraret giver ret til, at TV-stationen kan sende programmet til SEER- GRUPPEN. Programmet kan således sendes uden ekstrabetaling, indtil det samlede seertal til programmet når rating-tallet. Til seer-tallet medregnes seere som har modtaget programmet online, jvf. stk. 2a og protokollat 1. d: Når genudsendelse sker, efter at rating-tallet er nået, betales genudsendelseshonorar. Genudsendelseshonoraret giver ret til på ny at nå SEER-GRUPPEN som under c. Den overskridelse af rating-tallet, som måtte være sket før genudsendelse foretages, medregnes i SEER-GRUPPEN, således at det samlede rating-tal for genudsendelsen også er 25%, for TV3 dog 20%. e: Snapreprise kan ikke udløse genudsendelseshonorar, men det ved snapreprisen opnåede seer-tal medregnes i rating-tallet. Der henvises til Protokollat 1 for beskrivelse af udsendelsesret og betalingsforpligtelse. Der henvises til Protokollat 2 for redegørelse for børneprogrammer og serier. For udnyttelse udenfor tv-stationen betales efter nedenstående stk. 4. Stk. 2a. Streaming Ved produktioner efter stk. 2 har TV-stationen ret til i 14 dage efter udsendelsen at vise programmet på internettet i streamingformat, på de vilkår der fremgår af protokollat 4. Snaprepriser forlænger ikke denne periode. Stk. 3. Entrepriseproduktion erhvervelse af visningsrettigheder udenfor ratingssystemet Såfremt den danske TV-station ikke ønsker at erhverve visningsrettigheder i henhold til stk. 2 og stk. 2a, kan TV-stationen vælge at erhverve visningsrettigheder efter retningslinierne i denne bestemmelse. Betaling af grundhonorar i henhold til denne overenskomsts Afsnit I giver ret til at udnytte programmet i dansk TV i overensstemmelse med følgende: a) Landsdækkende dansk TV: 1 visning samt 1 snapreprise. TV-stationen har endvidere ret til i 14 dage efter udsendelsen at vise programmet på internettet i streamingformat, på de vilkår der fremgår af protokollat 4. Snaprepriser forlænger ikke denne periode. 11

12 b) Regionalt TV (mellem 1 mill. og 4 mill. potentielle seere): 2 visninger samt 2 snaprepriser c) Lokalt TV (mindre end 1 mill. potentielle seere): 3 visninger samt 3 snaprepriser Genudsendelse kan finde sted mod betaling af genudsendelseshonorar på 40% af grundhonoraret, dækkende samme antal visninger som grundhonoraret. Videreudnyttelse af produktioner efter denne bestemmelse kan ske mod betaling i henhold til denne paragraf. Ved produktioner efter stk. 3 b og c har TV-stationen ret til at erstatte en snapreprise til retten til i 14 dage efter udsendelsen at vise programmet på internettet i streamingformat på de vilkår der fremgår af protokollat 4. Snaprepriser forlænger ikke denne periode. Stk. 4. Co-produktion Såfremt der i forbindelse med produktionen aftales en deling af udnyttelsesrettighederne mellem producenten og TV-stationen, skal det i de medvirkendes kontrakter anføres, hvordan denne deling er foretaget. Ud over TV-udnyttelse betalt i henhold til stk. 1, 2, eller 3, gælder følgende: Producenten har ret til at sælge produktionen til visning i lokal-tv i Danmark samt udenlandsk TV mod betaling af en royalty til de medvirkende ansat i henhold til denne overenskomst som udgør 15%. Royalty beregnes på grundlag af producentens bruttoindtægt med fradrag af 30% til dækning af udgifter ved salget, jvf. Protokollat 3. Overdragelse af rettigheder til udnyttelse af produktionen på internettet af udenlandske TVstationer kan ske på de vilkår som fremgår af overenskomstens Protokollat 4. For udnyttelse af produktionens lydside som fonogram, skal der indgås særskilt kontrakt med den ansatte. Stk. 5. Øvrige udnyttelser Ved anden udnyttelse af produktionen end nævnt i overenskomstens Afsnit II skal der forinden udnyttelsen finder sted optages forhandling mellem og Producentforeningen med henblik på indgåelse af en aftale, som fastlægger den betaling, der tilkommer den ansatte i forbindelse med udnyttelse. Såfremt der ikke kan opnås enighed om størrelsen af royalty indbringes sagen for Voldgift i overensstemmelse overenskomstens par. 19. Overenskomstens parter kan efter fælles drøftelser indgå aftale om, at udnyttelsen kan iværksættes forinden voldgiftsrettens afgørelse foreligger. Stk. 6. Egenproduktion Ved ren egenproduktion optages der forhandling mellem Producentforeningen og Dansk Skuespillerforbund om vilkårene for produktion og udnyttelse af den konkrete TVproduktion. Stk. 7. Betaling af royalty m.v. Al betaling af royalty i henhold til denne paragraf sker til, som fordeler vederlaget til de medvirkende engageret på denne overenskomsts vilkår. 12

13 Betaling af genudsendelseshonorar i henhold til stk. 2, 3 og 4 sker gennem. Producenten og TV-stationen har pligt til uden opfordring at give DSF enhver oplysning om honorarer, antal visninger, seertal og salgsindtægter, som er af betydning for fordeling af genudsendelseshonorar og royalty. Par. 18 Øvrige rettigheder Producenten har ret til at lave de kopier i de formater, som er nødvendige for at udnytte TVproduktionen efter par. 17. Producenten har ret til at overdrage og videresælge retten til TV-produktionen under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes. Udnyttelsen af de i kontrakten og overenskomsten omhandlede rettigheder er i det hele betinget af producentens rigtige og rettidige betaling af de i overenskomstens fastlagte vederlag. Undlader producenten at afregne forfaldne ydelser i mere end 30 dage efter modtagelse af påkrav ved anbefalet brev fra, bortfalder alle producentens rettigheder for fremtiden ved derpå rettet skriftlig erklæring af forbundet til producenten. Producenten er dog berettiget til når som helst at generhverve rettighederne ved betaling af de skyldige ydelser med tillæg af morarenter fra forfaldsdagen samt de rimelige advokat- og andre omkostninger, som forbundet har måttet afholde som følge af producentens misligholdelse. I tilfælde af producentens konkurs eller betalingsstandsning bortfalder alle producentens rettigheder 30 dage efter konkursbegæringens indgivelse, respektive betalingsstandsningens anmeldelse, medmindre der forinden er stillet fuld og betryggende sikkerhed for, at alle skyldige ydelser, herunder også for tiden forud for begæringen/anmeldelsen vil blive betalt ved forfaldstid. Den engageredes betingelser for overdragelsen af udnyttelsesretten og beføjelser i henhold til denne bestemmelse gælder tilsvarende i forhold til producentens partielle eller universelle successorer i rettighederne til filmen, dog således at alle påkrav og meddelelser fortsat kan gives til producenten med bindende virkning også for disse, indtil ved anbefalet brev har modtaget underretning om successionen med angivelse af en i Danmark domicileret repræsentant for successor, til hvem meddelelser og påkrav fremtidig kan ske med bindende virkning. Stk. 3. er berettiget til at forlange enhver dokumentation, som er af betydning i forbindelse med betaling i henhold til par. 17, stk. 7. Stk. 4. Den ansatte bevarer sin ret til vederlag i henhold til 13, 17, 35 og 39 i den gældende ophavsretslov eller sådanne, som senere måtte supplere eller afløse disse om vederlag for de rettigheder, der nu og i fremtiden er omfattet af disse og nye og lignende bestemmelser. Det samme gælder udbetalinger fra andre COPY-DAN foreninger (eller tilsvarende forvaltningsorganisationer). Stk. 5. Producenten/instruktøren bestemmer hvor stor en del af den ansattes præstation, der skal anvendes i den færdige produktion, ligesom producenten/instruktøren før og under indspilningen er berettiget til at foretage strygninger og tilføjelser i manuskriptet. Såfremt rollens karakter og betydning i produktionen ændres væsentligt, er producenten pligtig til at give 13

14 den ansatte meddelelse herom inden produktionens fremkomst. Undtaget herfra er dog indgreb, som skyldes censur. Stk. 6 Producenten/TV-stationen har ret til at bringe korte klip i forbindelse med foromtale af programmet, jvf. Protokollat 5. Producenten/TV-stationen har ret til at vise produktionen ved screeninger, faglige seminarier, festivals o.lign., som er lukkede for almenheden. Stk. 7. Producenten kan ikke, uden at det er aftalt med den ansatte, lade en anden foretage dubbing på dansk af den ansattes stemme. Ligeledes kan producenten ikke uden det forud er aftalt med den ansatte eller dennes arvinger anvende computergenerede afbildninger af den ansatte eller såkaldte stand-ins. Stk. 8. Producenten har ret til at benytte fotos, tegnede gengivelser af den ansatte og klip fra produktionen til reklame for produktionen, jvf. Protokollat 5, samt ret til at anvende den ansattes navn i for- og eftertekster, plakater og anden reklame for produktionen. Hvad angår fotos, hvor den ansatte optræder helt eller delvist afklædt, henvises der til Protokollat 5. Producentens ret til at foretage sædvanlig markedsføring af Produktionen uden særskilt vederlag til den ansatte omfatter retten til at producere og vise en særskilt af producenten fremstillet produktion om Produktionens tilblivelse m.v. (produktionen om produktionen), som har promotion af Produktionen som formål. Det er en forudsætning, at der indgås aftale med de medvirkende med et rimeligt varsel, og at produktionen sker med respekt for den enkelte som privatperson, herunder at der tages hensyn til følsomme prøvesituationer. Stk. 9. Bortset fra eventuel trailer kan klip fra produktionen med den ansatte ikke benyttes i andre film uden den ansattes samtykke i hvert enkelt tilfælde. Brug af fraklip i andre film eller TV-produktioner kan kun ske efter aftale med den enkelte. Stk. 10. Dele af produktionen, hvori den ansattes præstation indgår, må ikke uden den ansattes samtykke i hvert enkelt tilfælde benyttes som reklamefilm, ligesom der ikke i billedet må forekomme indkopiering i en sammenhæng, så denne kan virke som en reklame for annoncører eller sponsorer. Samme forbehold for anvendelse i reklameøjemed gælder lydsiden med den ansattes stemme samt faste plader. Stk. 11. Dersom producenten ønsker at kunne benytte optagelser fra en produktion i nye produktioner (som f.eks. spillefilm) skal denne ret erhverves særskilt i kontrakten, og betaling for en sådan udnyttelse skal forhandles med DSF. Stk. 12. Overenskomstparterne forpligter sig til i fællesskab at påtale tredjemands krænkelse af den medvirkendes og producentens rettigheder, eksempelvis ved uretmæssig brug af stills. 14

15 AFSNIT III - ØVRIGE BESTEMMELSER Par. 19. Voldgift Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende overenskomst, dens opfyldelse eller ophør, skal - såfremt mindelig ordning ikke opnås og parterne ikke enes om at indbringe tvisten for de almindelige domstole - afgøres endeligt af en voldgiftsret, bestående af i alt tre medlemmer, for hvilken følgende bestemmelser vedtages: Den part, der ønsker voldgift, skal skriftligt ved anbefalet brev meddele den anden part, at han/hun ønsker voldgift, hvilke spørgsmål der ønskes forelagt voldgiftsretten, samt hvem han/hun har valgt som sin voldgiftsmand. Den anden part skal da inden 14 dage efter denne meddelelses modtagelse ved anbefalet brev meddele den første part, hvem han/hun har udpeget som sin voldgiftsmand. Oversiddes fristen, udpeges denne voldgiftsmand af præsidenten - i tilfælde af dennes forfald vicepræsidenten for Sø- og Handelsretten. Voldgiftsmændene vælger selv en jurist som opmand og formand for voldgiftsretten. Kan voldgiftsmændene ikke inden en uge enes om valget af opmanden, udpeges denne ligeledes af præsidenten - respektive vicepræsidenten - for Sø- og Handelsretten. Voldgiftsmændene fastsætter selv alle regler for sagens behandling for retten. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for begge parter. Retten er berettiget til i kendelsen at afgøre, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorar til rettens medlemmer. Såfremt der opstår uenighed mellem DSF og Producentforeningen, jvf. 16 stk. 1 sidste pkt., om betaling for en videreudnyttelse, optages der forhandlinger mellem overenskomstparterne herom. Såfremt DSF og Producentforeningen ikke i forbindelse med sådanne forhandlinger kan nå til enighed kan uoverensstemmelsen indbringes for voldgift i overensstemmelse med bestemmelsen i 19 stk. 1, medmindre DSF og Producentforeningen bliver enige om at vælge en opmand, som træffer afgørelse i sagen. Par. 20. Gyldighed og opsigelse Nærværende overenskomst træder i kraft, når den er underskrevet af parterne med virkning fra 1. juli Overenskomsten har en løbetid på 2 år og 6 måneder. Opsigelse af overenskomsten kan af enhver af de underskrivende parter ske med 3 måneders varsel til den sidste i en måned, dog tidligst til den 31. december Stk. 3. Alle i nærværende overenskomst angivne beløb reguleres ved forhandling mellem parterne senest 2 år efter overenskomstens indgåelse. Stk. 4. Ved opsigelse af overenskomsten fremsender den opsigende part til den anden part forslag til ændring af de afsnit af overenskomsten, som ønskes forhandlet. 15

16 Stk. 5. Forhandlingskontakt om fremsendt forslag etableres senest 2 måneder efter forslagets fremsendelse. Forhandlingsforløbet søges tilrettelagt således, at ny overenskomst kan indgås før den opsagte overenskomst udløber. Indtil ny overenskomst er indgået, eller der foreligger konflikt, følges den opsagte overenskomsts bestemmelser. København d. 25. juni 2002 Producentforeningen Sign. Klaus Hansen Sign. Henrik Petersen 16

17 PROTOKOLLATER TIL OVERENSKOMST VEDR. TV-PRODUKTION AF 1.juli 2002 PROTOKOLLAT 1: RATING-SYSTEMET, UDSENDELSESRET OG BETA- LINGSREGLER. 1. Definitioner Grundhonoraret er den samlede betaling til den ansatte efter overenskomstens afsnit I, excl. diæter, rejseomkostninger og feriepenge. Efter overenskomsten fra 1994 gav grundhonoraret ret til 1 visning samt 1 snapreprise. Efter den nye overenskomst er der ikke længere fastlagt noget antal visninger, idet såvel grundhonoraret som senere genudsendelseshonorarer i stedet giver TV-stationen ret til at nå et vist antal seere, nemlig 25% af samtlige seere, som kan modtage TV-stationen i Danmark. Disse 25% af de potentielle seere udgør seer-gruppen. De 25% kaldes ratingtallet. For TV3 udgør rating-tallet dog 20%. 1a. Streaming Seere, som modtager programmet via internettet medregnes i seer-tallet. Det er aftalt, at der af praktiske grunde frem til 31. december 2004 arbejdes med et fiktivt ratingtal for internettet på 0,5% procent pr. 14-dages-periode. Der tages herefter stilling til om det faktiske antal seere skal medregnes. 2. Primær udnyttelse Grundhonoraret giver TV-stationen mulighed for uden yderligere betaling at sende programmet, indtil det har været set af hele seer-gruppen, eller med andre ord: indtil ratingtallet er nået. Hvis programmet ved de to første visninger når tilsammen 22% kan det udsendes en tredje gang uden at det udløser betaling, også selv om det ved denne 3.visning kommer til at overskride rating-tallet. Eksempel: 1.visning 14% 2.visning 8% = 22% 3.visning 6% = 28%, der udløses ikke genudsendelsesbetaling Princippet er altså: Genudsendelsesbetaling sker først, hvis programmet udsendes efter at rating-tallet er nået. Afhængigt af programmets seertal kan det altså sendes en, to eller flere gange uden at der udløses genudsendelsesbetaling. 3. Snaprepriser Ved en snapreprise forstås en genudsendelse, der sker senest 14 dage efter første visning. Da snapreprisen typisk er planlagt, inden man kender seer-tallet, er det aftalt, at en snapreprise aldrig i sig selv kan udløse ekstrabetaling. Eksempel: 1.visning 26% Rating-tallet er nået Snapreprise 6%= 32%, men reglen om snaprepriser indebærer, at der ikke skal ske betaling. 4. Yderligere udsendelser ("genudsendelser") Hvis udsendelse sker efter at ratingtallet er nået, skal der betales genudsendelseshonorar. Genudsendelseshonoraret udgør 40% af grundgagen, som defineret i pkt.1, og det forfalder til betaling, når den første udsendelse, efter at ratingtallet er nået, sker. 17

18 Genudsendelseshonoraret giver TV-stationen ret til endnu en gang af nå seer-gruppen, altså 25%/20% af de potentielle seere. Dog skal de overskydende procenter fra de første visninger modregnes. Eksempel: 1.visning 26% Snapreprise 6% = 32% uden betaling pga snaprepriseregel 3.visning 16% Der skal betales genudsendeleshonorar, fordi ratingtallet var nået inden 3.udsendelse. Dette genudsendelseshonorar giver ret til 25%/20%, men deraf er der nu brugt 7% (1 til 1.visning og 6 til snapreprisen) samt 16%, ialt 23%. 4.visning 5% Der skal ikke betales genudsendelseshonorar, da der var 2% tilbage af seer-gruppen. 5.visning 11% Der skal betales genudsendelseshonorar, og der er nu brugt 3% + 11% af den nye seergruppe. 5. Pristalsregulering Det er aftalt, at genudsendelseshonorarerne reguleres med 10% hvert 5. år efter 1. visning af Produktionerne, ved serier efter 1. visning af hele serien, medmindre andet er aftalt. PROTOKOLLAT 2: BEREGNING AF RATINGTALLET VED BØRNEPROGRAMMER BEREGNING AF RATINGTALLET VED SERIER 1. Rating-tallet udgør i henhold til overenskomstens 17 25%/20% af seer-gruppen. Børneprogrammer: 2. I forbindelse med børneprogrammer defineres seer-gruppen som potentielle seere i alderen 4-12 år, i overensstemmelse med Gallups løbende registrering af denne målgruppe. Det er således det af Gallup opgjorte seertal, som lægges til grund ved beregning af rating-tallet og følgelig opgørelse af tidpunktet for betaling af genudsendelseshonorar (jvf. overenskomsten samt protokollat 1). Det er den 25. oktober 1996 aftalt mellem PRODUCENTERNE og, at børneratingtallet skal udgøre 32%. (jvf. forhandlingsprotokol af 15. februar 1997.) 3. Ved børneprogrammer forstås annoncerede børneprogrammer samt programmer indenfor en programflade, som er en annonceret børneprogramflade, eller som er en flade, som i publikums bevidsthed er indarbejdet som programmer for børn. Eksempler er: Traditionelle rubrikker som "Fjernsyn for dig", tegnefilm-flader, "Emil fra Lønneberg. 4. Udenfor kategorien børneprogrammer falder familieprogrammer, hvorved forstås programmer, der er annonceret som sådanne, eller som via tradition eller publikums erfaring med programmets blandede indhold er af interesse for alle aldersgrupper. Et eksempel på et familieprogram er "Julekalenderen". Serier: 5. Rating-tallet for serier beregnes som et gennemsnit af seertallene for de i serien indeholdte afsnit. TV2 er berettiget til at opgøre seertallene i blokke (fortløbende afsnit) på min. 6 afsnit, og disponere genudsendelse og betaling ud fra det gennemsnitlige rating-tal på hver enkelt blok. 18

19 Meddelelse om en sådan blokberegning skal tilstilles. 6. Vedrørende snapreprise og genudsendelsesregler henvises til protokollat 1, samt overenskomsten. PROTOKOLLAT 3: DEFINITION AF PRODUCENTENS BRUTTOINDTÆGT 1. I henhold til overenskomstens 17, stk. 4 har producenten ret til at sælge en produktion til visning i lokal-tv i Danmark samt til udenlandsk TV mod betaling af en royalty på 15% til de medvirkende ansat efter denne overenskomst. Royalty skal beregnes på grundlag af producentens bruttoindtægt med fradrag af 30% til dækning af udgifter. Såfremt det mellem producenten og TV-stationen i produktionskontrakten er aftalt, at TVstationen har fået overdraget rettigheder til salg af produktionen og samtidig har andel i de nettoindtægter der opnås i forbindelse med et sådant salg, skal royalty beregnes af den nettoindtægt, dvs. bruttoindtægt efter fradrag af 30%, der opnås i forbindelse med salget inden der sker deling heraf mellem TV-stationen og producenten. 2. Forudsætningen for fradraget på 30% er, at producenten faktisk har udgifter i forbindelse med det enkelte salg, uden at disse udgifter dog behøver at udgøre så stor en andel af indtægten. Typisk vil producenten have udgifter til kopier og markedsføring. 3. Dersom der er truffet aftale med en distributør således, at der ved afregning til producenten forlods er fratrukket udgifter til kopier, markedsføring og versionering, med den konsekvens at afregningen til producenten i alt væsentligt er overskud ved salget, skal royalty beregnes af producentens indtægt uden fradrag. 4. Ved presale, hvorved forstås salg af visningsrettigheder i forbindelse med Produktionens finansiering, beregnes royalty på grundlag af det indskudte beløb efter fradrag af 30%. Såfremt det indskudte beløb afviger væsentligt fra visningsrettighedernes gældende markedsværdi, optages der forhandlinger mellem og Producentforeningen om fastlæggelsen af den salgspris der skal danne grundlag for beregning af royalty. 5. Producenten er pligtig at oplyse om alle relevante vilkår ved salg, jvf. Ophavsretslovens 57. PROTOKOLLAT 4: STREAMING Retten til streaming er fastlagt i 17, stk. 2a og stk. 3, og udløser ikke betaling ud over de i overenskomsten fastlagte generelle vilkår. Denne bestemmelse griber ikke ind i øvrige forhold af kommerciel eller droit moralagtig karakter mellem de medvirkende og annoncører/tv-stationer, som forudsættes løst mellem de berørte parter. 19

20 PROTOKOLLAT 5: BRUG AF NØGENFOTOS OG VISNING AF KLIP Producenten har i henhold til 18, stk. 8 "Ret til at benytte fotos, tegnede gengivelser af den ansatte, og klip fra produktionen til reklame for produktionen...". Overenskomstens parter er samtidig enige om, producenten ikke må anvende stillfotos eller klip fra produktionen på en måde, som er krænkende for den ansatte, uanset om anvendelsen ligger indenfor rammerne af den citerede bestemmelse. Det er derfor bestemt: - at producenten ikke uden skriftlig aftale må udsende pressebilleder, hvor den ansatte er afbilledet frontalt uden påklædning. Producenten skal yderligere være tilbageholdende med brug af billeder, som man af erfaring ved kan blive misbrugt af den kulørte del af pressen. Samme regler gælder ved udarbejdelse af eventuelt programmateriale for produktionen. - at producenten ikke uden tilladelse må anvende klip fra produktionen, som udnytter nøgenscener som blikfang (f.eks. ved at køre samme scene gentagne gange i forbindelse med foromtale). Endvidere er det aftalt, at retten til at vise klip fra produktionen i henhold til Par. 18 stk. 6 ikke omfatter ret til at vise klip, der har karakter af selvstændige indslag, f.eks. et helt sangnummer, som har en selvstændig værdi som udsendelse. PROTOKOLLAT 6: DEFINITION AF TV-PRODUKTION, jf. OVERENSKOM- STENS 16 STK. 1 I medfør af overenskomstens 16 stk. 1 erhverver producenten de i bestemmelsen nævnte rettigheder til TV-produktionen. Ved TV-produktion forstås i denne overenskomst den færdige TV-produktion som selvstændigt værk. Såfremt der er tale om en TV-serie, således at den færdige TV-produktion består af flere afsnit, erhverver producenten de i 16 stk. 1 nævnte rettigheder til hvert af de enkelte afsnit som selvstændige værker. København, den 25. juni 2002 Producentforeningen Sign. Klaus Hansen Sign. Henrik Petersen 20

Dansk Skuespillerforbund - tv

Dansk Skuespillerforbund - tv Dansk Skuespillerforbund - tv Overenskomst mellem Producentforeningen og Dansk Skuespillerforbund vedrørende tv-produktion 1. juli 2002 AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE 1 Overenskomstområde Stk. 1 Ved TV-produktion

Læs mere

2. Indgåelse af engagement Stk. 1. Enhver engagementsaftale mellem medlemmer af PRODUCENTERNE og den ansatte (jfr. 1) skal være skriftlig.

2. Indgåelse af engagement Stk. 1. Enhver engagementsaftale mellem medlemmer af PRODUCENTERNE og den ansatte (jfr. 1) skal være skriftlig. Overenskomst mellem PRODUCENTERNE (Sammenslutningen af producenter af film, AV, video og TV) og DANSK SKUESPILLERFORBUND vedrørende film- og TV-produktion (bortset fra spillefilm). AFSNIT 1 PRODUKTIONSAFTALE

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND DR Jura 01-03-2005 2005 OVERENSKOMST MELLEM DR OG DANSK SKUESPILLERFORBUND 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 KAPITEL 2 BESTEMMELSER VEDR.

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene)

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene) DR Jura 01-01-2004 2004 RAMMEAFTALE Mellem (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om professionel vokal eller instrumental musikalsk medvirken i DR produktioner som solist eller

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde.

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Esbjerg Taxas økonomiske forening har i henhold til lov nr. 107 af 30. januar 2013 bekendtgørelse om Taxikørsel, samt trafikministeriets

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere