Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3"

Transkript

1 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune

2 Indhold Formål... 3 Generelt Byporte Visuel Byport specieldesignet i metal Visuel Byport med buske Fysisk forsætning af vej ved Byport med midterhelle Fysisk indsnævring af vej i bymæssig bebyggelse Indsnævring af vej med dobbelt sideheller Indsnævring af vej med enkelt eller forskudt sidehelle Forsætning Bump Hævede flader i byer Rundkørsel minus 1 vej Oprettet den 22. juni 2015 Dokument nr Sags nr Kvalitets- og Designmanual

3 Formål Denne - Kvalitets- og Designmanual for Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger - er en del af et opslagsværk, vedr. design og udtryk ved etablering at fysiske anlæg i Nordfyns Kommune. Formålet med Kvalitets- og Designmanualen er overordnet at løfte kvaliteten i kommunens anlæg og investeringer. Samtidig er manualen administrationens værktøj til at indstille trafiksikkerhedsmæssige tiltag, når trafiksikkerhedspuljen prioritereres politisk. Manualen indeholder en beskrivelse og visualisering af forskellige tiltag som fortrinsvis anvendes ved fartdæmpende foranstaltninger. Løsningerne forene fremkommelighed/mobilitet og fartdæmpende tiltag. Målsætningen i Nordfyns Kommunes Trafiksikkerhedsplan er: At ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade på vejnettet. At vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanters præmisser. At der målrettet forsøges at ændre trafikanternes adfærd. For at kunne opnå denne målsætning skal vejnettet ses som en helhed, og der skal vurderes i forhold til funktion og brug, når der vælges mulige indsatser. Tiltag skal virke fornuftige, så man kan se formålet med de tiltag der iværksættes. Ved undersøgelse af funktion og brug af vejnettet, skal der fokuseres på følgende principper: Strækninger, hvor der ønskes hastighedsnedsættelser, skal godkendes af Fyns Politi i samarbejde med Vejmyndigheden. Der skal foreligge tungtvejende trafiksikkerhedsmæssige hensyn og dokumentation. Strækninger, hvor man kan øge hastigheden på grund af ændringer i lokale - eller trafikale forhold, skal aktivt indgå i prioriteringen af bedre fremkommelighed. Strækninger eller områder, hvor hastighedsdæmpende foranstaltninger kan fjernes eller reduceres, grundet ændringer i vejens brug og funktion, skal prioriteres. Visuelle hastighedsdæmpende foranstaltninger, prioriteres frem for fysiske foranstaltninger, hvor det er muligt og giver tilstrækkelig effekt. Hensynstagen til omkringboende, med minimering af gener ved etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Hensynstagen til erhvervslivets behov for fremkommelighed og tilstrækkelige adgangsforhold. Pæne æstetiske løsninger som understøtter Nordfyns Kommunens Kvalitets- og Designmanual Del 1. 3 Kvalitets- og Designmanual

4 Generelt Der etableres fartdæmpende foranstaltninger for at gøre trafikanter opmærksom på, at der sker ændringer i vejforløbet eller i omgivelserne, så der opnås hastighedsændring. Når det besluttes, at et område eller strækning skal fartdæmpes, kan der vælges mellem en lang række midler og anlæg, der enten virker visuelt eller ved fysisk begrænsning. I hvert tilfælde skal en dybere analyse af området eller strækningen afdække, hvilke foranstaltninger der skal bruges. Visuelle virkemidler Af visuelle virkemidler kan der f.eks. anvendes: Byport med specialdesignet byskilt Beplantning som ved placering langs vej visuelt kan indsnævre vejforløbet på en pæn og æstetisk måde Bredere kantstriber Farvet asfalt (ved f.eks. 2 minus 1 vej) Belægningsændringer. Efterfølgende kan en fysisk foranstaltning etableres, hvis det visuelle tiltag viser sig, ikke at være tilstrækkeligt. Fysiske virkemidler Af fysiske virkemidler kan der f.eks. anvendes: Indsnævringer Forsætninger Bump Hævede flader Rundkørsler. Henvisninger: Vedrørende beskrivelse af byernes-/områdernes anvendte materialer henvises til de temaer, som er defineret i Kvalitets- og Designmanual Byrumsinventar, udstyr og øvrige anlæg i Nordfyns Kommune - Del 1 og Del 2. Del 1 - indeholder beskrivelse af temaer for byerne og områderne Del 2 - indeholder beskrivelse af produkt/materialer der anvendes til hvert tema. Materialerne der anvendes til de hastighedsdæmpende foranstaltninger, bør i vides mulig omfang, følge de retningslinjer der er fastsat i ovennævnte. Dermed tilpasses det visuelle udtryk med tema og materialer der benyttes i byerne, de mindre byer i åbent land samt sommerhusområder, skove og naturområder. 4 Kvalitets- og Designmanual

5 Beskrivelse af emnet/midlet vil indeholde: Anvendelsessted Beskrivelse Fordele Ulemper Produktdata Ansvarsområde Kvalitets- og Designmanualen er et dynamisk dokument og dermed et dokument der løbende vil følge udviklingen. Ligeledes er det muligt at fravige manualen ved større projekter, hvor temaet bliver valgt af andre hensyn. Regler og vejledninger Denne manual er opbygget på grundlag af relevante regler og vejledninger. Se bl.a. følgende links: Vejregler. Beskrivelse af trafiksikkerhedsløsninger og regler for udformning af vejarealer Links: Hastighedstilpasning I åbent land. Idekatalog, (Vejdirektoratet, 2003) Virkemidler til løsning af hastighedsproblemer i åbent land Links: Fartdæmpere. Håndbog, (Vejdirektoratet, 2013) Vejledning om placering og udformning af hastighedsdæmpende foranstaltninger i forbindelse med trafiksanering dvs. med ombygning af eksisterende uhensigtsmæssig udformede veje. Links: Grundlag for udformning af trafikarealer. Håndbog, (Vejdirektoratet, 2012) Grundlag for udformning af trafikarealer for både by og land. Links: 5 Kvalitets- og Designmanual

6 1. Byporte 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal Anvendelsessted: Byporte ved indfaldsveje til større byerne her anvendes den store model. Byporte ved indfaldsveje til mindre byer i landområder her anvendes den lille model. Skitse af specieldesignet Byport udarbejdes Byporten tilpasses de 4 temaer i hovedbyerne med 4 specifikke udtryk. Der laves specielt design til de mindre byer. Temaer se del 1 af Kvalitets- og Designmanualen. Beskrivelse: Indsnævring kan anvendes på steder med en hastighedsnedsættelse til 60 km/t eller derunder. For at skabe en visuel effekt af port, placeres porten ved indkørslen til byen og med integreret byskilt. Porten udformes, så den ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko ved eventuel påkørsel. Byportløsningen kan suppleres med en bredere kantbane, som kan understrege effekten. Porten kan kombineres med belysning for markering af indgangen til byen. Fordele ved den visuelle indsnævring: Hastighedsdæmpende Synliggørelse af overgang til byzone Skærper bilistens opmærksomhed Bevarer vejens kapacitet Forskønnelse af byrum med speciel design Ulemper ved den visuelle indsnævring: Kræver vedligeholdelse Produktdata: Byportene udformes i metal og med et udtryk, som følger byens tema og materialevalg. Materialet kan både fremstå råt og ubehandlet og malet i byens farve. 6 Kvalitets- og Designmanual

7 Byporten udformes, så de ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko ved eventuel påkørsel. Der anvendes materiale som gør at udskiftning og vedligeholdelse er minimal. Materialerne der bruges bør så vidt muligt følge de retningslinjer, der er beskrevet i Nordfyns Kommunes Kvalitets- og Design Manual Del 1. Ansvarsområde: Drift - Vej og Park 7 Kvalitets- og Designmanual

8 1.2 Visuel Byport med buske Anvendelsessted: Byporte ved indfaldsveje til mindre byer i landområder Større befærdede veje hvor hastighedsdæmpning er påkrævet Beskrivelse: Indsnævring kan anvendes på steder med en hastighedsnedsættelse til 60 km/t eller derunder. Principskitse Ved mindre indfaldsveje kan den visuelle indsnævring være buske eller anden lav beplantning, som plantes med stadig kortere afstand samt tættere og tættere på vejkanten. Denne visuelle indsnævring kan kombineres med de specieldesignede byporte. Fordele ved den visuelle indsnævring: Hastighedsdæmpende Synliggørelse af overgang til byzone Skærper bilistens opmærksomhed Bevarer vejens kapacitet Forskønnelse af byrum med beplantning Ulemper ved den visuelle indsnævring: Kræver stor vedligeholdelse for at bibeholde ønsket effekt og undgå dårlig oversigt Principskitse Produktdata: Beplantning der bruges til denne visuelle indsnævring, bør være blød f.eks. Bøg der kan klippes samt kan tilpasses områdets-, vejens- og rabattens udformning. Der anvendes materiale som gør at udskiftning og vedligeholdelse er minimal. Materialerne der bruges bør så vidt muligt følge de retningslinjer, der er beskrevet i Nordfyns Kommunes Kvalitets- og Design Manual Del 1. Ansvarsområde: Drift - Vej og Park 8 Kvalitets- og Designmanual

9 1.3 Fysisk forsætning af vej ved Byport med midterhelle Anvendelsessted: Byporte ved større indfaldsveje til byer samt mindre byer i landområder Større befærdede veje hvor hastighedsdæmpning er påkrævet Beskrivelse: Forsætningen kan anvendes med en planlægningshastighed på 50 km/t eller derunder. Anvendes hvor det er fysisk muligt, da det kræver mulighed for en udvidelse af vejen at etablere denne foranstaltning. Forsætning med midterhelle skal placeres på et sted, hvor bilernes hastighed er nedsat til et niveau, hvor bilistens manøvre kan foregå forsvarligt og komfortabelt. Belysning kan etableres for markering af forsætningen. Forsætningen kan suppleres med visuel indsnævring før byskilt. Typisk den specielt designede byport. Fordele ved den fysiske forsætning: Hastighedsdæmpende Synliggørelse af overgang til byzone Skærper bilistens opmærksomhed Bevarer vejens kapacitet Ulemper ved den fysiske forsætning: Risiko for påkørsel af midterhelle Kræver vedligeholdelse, hvis den etableres med beplantning, for at undgå dårlig oversigt Principskitse 9 Kvalitets- og Designmanual

10 Produktdata: Beplantning der bruges til denne visuelle indsnævring bør være blød f.eks. Bøg der kan klippes så det tilpasses midterhellens udformning. Bedet under buske belægges med Chaussten. Af hensyn til risikoen for påkørsel skal kantsten være affasede og max. 8 cm. høje. Der anvendes materiale som gør at udskiftning og vedligeholdelse er minimal. Ansvarsområde: Drift - Vej og Park 10 Kvalitets- og Designmanual

11 2. Fysisk indsnævring af vej i bymæssig bebyggelse 2.1 Indsnævring af vej med dobbelt sideheller Anvendelsessted: Byer Mindre byer i landområder Beskrivelse Indsnævringer kan bruges til hastighedsdæmpning i bymæssig bebyggelse, f.eks. på steder med krydsende lette trafikanter. Indsnævring til kun et kørespor, som skal benyttes af trafik i begge retninger, bør kun etableres hvor hastigheden gennem tavleafmærkning er nedsat til 40 km/t, og hvor der er tilfredsstillende sigt til modkørende biler. Køresporsbredden skal tilpasses forholdene og vurderes ud fra vejens betjening. Fordele ved indsnævringer: Hastighedsdæmpende Bedre tryghed for bløde trafikanter, hvis der etableres cykelsluse Forhindre overhalinger Skærper bilisternes opmærksomhed Forskønnelse af byrum med beplantning Ulemper ved indsnævringer: Nedsætter vejens kapacitet Kan give anledning til kapløb mellem bilister for at komme først Parkerede biler foran cykelsluse kan medføre at cyklister bliver presset ud på vejarealet Principskitse 11 Kvalitets- og Designmanual

12 Produktdata: Indsnævringerne kan kombineres med beplantning og/eller belysning for at forbedre markeringen og forskønnelsen. Beplantning der bruges bør være blød og tilpasset området og vejens- /rabattens udformning. Der anvendes materiale som gør at udskiftning og vedligeholdelse er minimal. Bede kan belægges med Chaussten. Materialerne der bruges bør så vidt muligt følge de retningslinjer, der er beskrevet i Nordfyns Kommunes Kvalitets- og Design Manual Del 1. En indsnævring kan kombineres med bump eller hævede flade, hvis den ønskede hastighedsdæmpning ikke er opnået. (Se punkt 4 og 5). Ansvarsområde: Drift - Vej og Park 12 Kvalitets- og Designmanual

13 2.2 Indsnævring af vej med enkelt eller forskudt sidehelle Anvendelsessted: Byer Mindre byer i landområder Beskrivelse Indsnævringer kan bruges til hastighedsdæmpning på alle vejklaser i bymæssig bebyggelse. Heller kan placeres på samme side af vejen med passende afstand eller forskudte Køresporsbredden skal tilpasses forholdene og vurderes ud fra vejens betjening. Fordele ved indsnævringer: Hastighedsdæmpende Bedre tryghed for bløde trafikanter, hvis der etableres cykelsluse Forhindre overhalinger Skærper bilisternes opmærksomhed Forskønnelse af byrum med beplantning Ulemper ved indsnævringer: Nedsætter vejens kapacitet Kan give anledning til kapløb mellem bilister for at komme først Parkerede biler foran cykelsluse kan medføre at cyklister bliver presset ud på vejarealet Principskitse Produktdata: Indsnævringerne kan kombineres med beplantning og/eller belysning for at forbedre markeringen og forskønnelsen. Beplantning der bruges bør være blød og tilpasset området og vejens- /rabattens udformning. Der anvendes materiale som gør at udskiftning og vedligeholdelse er minimal. 13 Kvalitets- og Designmanual

14 Bede kan belægges med Chaussten. Materialerne der bruges bør så vidt muligt følge de retningslinjer, der er beskrevet i Nordfyns Kommunes Kvalitets- og Design Manual Del 1. En indsnævring kan kombineres med bump eller hævede flade, hvis den ønskede hastighedsdæmpning ikke er opnået. (Se punkt 1.4 og 1.5) Ansvarsområde: Drift - Vej og Park 14 Kvalitets- og Designmanual

15 3. Forsætning Anvendelsessted: Byporte ved byer Mindre byer i landområder Større befærdede veje hvor hastighedsdæmpning er påkrævet Beskrivelse: Forsætninger af kørespor uden reduktion af køresporsantallet, kan anvendes på trafikveje med en planlægningshastighed på 60 km/t eller derunder. Forsætninger skal udformes, så den tillader alle tilladte køretøjer at passere med den skiltede hastighed. Fordele ved forsætninger: Hastighedsdæmpende Forhindre overhalinger Skærper bilistens opmærksomhed Forskønnelse af byrum med beplantning Ulemper med forsætninger: Nedsætter vejens kapacitet Principskitse Produktdata: Materialerne og beplantning der bruges til den fysiske forsætning bør være tilpasset området og vejens-/rabattens udformning. Der anvendes materiale som gør at udskiftning og vedligeholdelse er minimal. De benyttede kantsten i forsætningen skal være affasede. Materialerne der bruges bør så vidt muligt følge de retningslinjer, der er beskrevet i Nordfyns Kommunes Kvalitets- og Design Manual Del 1. Ansvarsområde: Drift - Vej og Park 15 Kvalitets- og Designmanual

16 4. Bump Anvendelsessted: Veje hvor visuel fartdæmpning ikke er tilstrækkelig. Beskrivelse: Bump som hastighedsdæmpende funktion, anvendes som udgangspunkt på mindre trafikveje og lokalveje med hastighedsgrænse på 60 km/t og derunder. Bump kan også supplere de visuelle virkemidler på større veje, hvor det er nødvendigt for at nedbringe hastigheden. Bump skal nøje overvejes inden de anvendes på boligveje eller i tættere bebygget områder, samt på veje hvor busser kører i fast rute, pga. støj- og vibrationsgener I særlige tilfælde kan der anvendes andre typer af bump. Fordele ved bump: Reducering af hastigheden Vejen føles mere tryg Kan reducere antallet af uheld Forholdsvis billige at anlægge Forener hastighedsdæmpning og trafikafvikling Ulemper ved bump: Øget trafikstøj Øget vibrationsgener Til gene for store køretøjer og busser Kræver afvanding Produktdata: Modificeret Sinusbump er bump, hvor der i overgangen mellem vejen og bumpets cirkelbue indlægges en kontrakurve i længdeprofilet. Ved modificering reduceres generne for bl.a. tunge køretøjer ved passage af vejbumpet. Pilhøjden skal være max. 10 cm. Bumplængden er afhængig af vejens skiltede hastighed. Belægning udføres iht. den øvrige vej og så vidt muligt følge de retningslinjer, der er beskrevet i Nordfyns Kommunes Kvalitets- og Design Manual Del 1 Principskitse Ansvarsområde: Drift - Vej og Park 16 Kvalitets- og Designmanual

17 5. Hævede flader i byer Anvendelsessted: Byer og mindre byer i landområder Beskrivelse: Til dæmpning af hastighed kan benyttes en hævet kørebaneflade med ramper mod det normale kørebaneniveau. Betegnelsen hævet flade benyttes, når udstrækning er større end længden af de normalt forekommende køretøjer, dvs m. Hævede flader med 2 spor kan anvendes på trafikveje og lokale veje med planlægningshastighed 50 km/t og derunder samt på vejstrækninger, i kryds og på torve og pladser. Hævede flader kan i mange tilfælde anvendes med god arkitektonisk virkning, i sammenhæng med fartdæmpere med andre udformninger f.eks. visuel fartdæmpning. Kan også forbedre tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse, ved at skabe ekstra krydsningsmulighed. Fordele ved hævede flader: Reducering af hastigheden Forener hastighedsdæmpning og trafikafvikling Kan give et byrum et bedre æstetisk udtryk Lettere krydsning af vej Ulemper ved hævede flader Øget trafikstøj Øget vibrationsgener Til gene for store køretøjer og busser Produktdata: Den hævede flade kan anlægges i en varierende belægning eller en anden farve end den øvrige kørebane. Materialerne der bruges bør så vidt muligt følge de retningslinjer, der er beskrevet i Nordfyns Kommunes Kvalitets- og Design Manual Del 1 Ansvarsområde: Drift - Vej og Park 17 Kvalitets- og Designmanual

18 6. Rundkørsel Anvendelsessted: Byer og landområder Beskrivelse: Rundkørsler kan anvendes som krydsudformning uanset de indgående vejes vejklasse, hastighedsgrænse, og op til en forholdsvis høj trafikintensitet. Midterøen bør etableres så trafikanterne ikke kan se over rundkørslen. Af hensyn til store køretøjer, bør en del af midterøen være overkørbar. Som alternativ til en traditionel rundkørsel kan anvendes minirundkørsler, hvor midterøen er overkørbar. Denne løsning bør kun anvendes i kryds hvor hastigheden i forvejen er lav. Fordele ved rundkørsler: Hastighedsdæmpende Glidende trafikafvikling Mindre støjgener i forhold til lyssignaler Lavere driftsomkostninger i forhold til signalanlæg Bedre forskønnelsesmuligheder end signalanlæg Ulemper ved rundkørsler: Pladskrævende og dyr løsning Cyklister kan føle sig utrygge i rundkørsler Kan give problemer med trafikafvikling, hvis der er en skæv fordeling mellem indkørende trafikstrømme Minirundkørsler kan skabe utryghed for bilister, da der kan opstå forvirring om placeringen Produktdata: Rundkørsler kan kombineres med beplantning, for at forbedre markeringen og forskønnelsen. Der anvendes materiale som gør at udskiftning og vedligeholdelse er minimal. Materialerne der bruges bør så vidt muligt følge de retningslinjer, der er beskrevet i Nordfyns Kommunes Kvalitets- og Design Manual Del 1. Ansvarsområde: Drift - Vej og Park 18 Kvalitets- og Designmanual

19 7. 2 minus 1 vej Anvendelsessted: På veje med lav trafikintensitet i: Område uden om bykerne i Bogense, Otterup, Søndersø og Morud Mindre byer i landområde Skov og Naturområder Strand- og Sommerhusområder Beskrivelse: 2 minus 1 vej kan anvendes på steder med en hastighedsbegrænsning til højst 50km/t i byer og 60 km/t i landområder. En 2 minus 1 vej er en anden afmærkning af en 2 sporet vej, således der reelt eller blot visuelt kun bliver et spor. Herved skal bilisterne i begge retninger, dele om et kørespor og skal placere sig midt på vejen, når der ikke er modkørende færdsel. Forholdene kræver et andet køremønster og at hastigheden skal nedsættes. Afmærkningen sker ved hjælp af kantlinjer kan suppleres med farvet asfalt i de to kantbaner. Vejtypen skaber sikrere og tryggere forhold for cyklister. 2 minus 1 veje kan benyttes på smalle veje i åbent land, eller veje i tættere bebygget områder, hvor der er behov for at sikre bløde trafikanter, eller en forbedring af trafiksikkerheden på veje, med mange eneuheld. Der skal være en tydelig afmærkning med skilte, både med smal vej og løbende med hastighedsbegrænsning. Fordele ved 2 minus 1 veje: Sikrere og tryggere forhold for cyklister Nedsætter hastigheden Reducere risikoen for mødeuheld, eneulykker og ulykker med for høj hastighed Skabe afstand til faste genstande Gode i blå byer Billig løsning i forhold til cykelstier Ulemper ved 2 minus 1 veje: Risiko for at trafikanter misforstår hinanden Falsk tryghed for cyklister, hvis bilister ikke respekterer cykelstrimlen. 19 Kvalitets- og Designmanual

20 Produktdata: Vejbredden bør være 5-6 m. og ikke overskride 6,5 7 m. Køresporbredden excl. afstribning skal ligge i intervallet By 2,75 3,0 m. Land 3,0 3,5 m. Kantbanebredde min. 0,9 m. og max. 1,5 m. 2 minus 1 vej kan dog i særlig tilfælde også anlægges i mindre bredde. 2 minus 1 veje kan kombineres med forsætning, beplantning, pullerter eller belægningsskifte for at forbedre markeringen og forskønnelsen. Kantbanen kan markeres med rød asfalt. Der anvendes materiale som gør at udskiftning og vedligeholdelse er minimal. Ansvarsområde: Drift - Vej og Park 20 Kvalitets- og Designmanual

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Vejbump kan udformes på mange forskellige måder. I kataloget for typegodkendte vejbump findes følgende typer asfaltbump:

Vejbump kan udformes på mange forskellige måder. I kataloget for typegodkendte vejbump findes følgende typer asfaltbump: NOTAT Sagsbehandler: Jón Petersen Oprettet: 24-03-2014 Notat om vejbump I Danmark findes der fjorten typer fartdæmpere, som man almindeligvis anvender. Af disse er vejbump den type, som bruges hyppigst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Bilag 7 - Landsbykoncept. Mindre landsbyer - koncept for trafiksanering

Bilag 7 - Landsbykoncept. Mindre landsbyer - koncept for trafiksanering Bilag 7 - Landsbykoncept Mindre landsbyer - koncept for trafiksanering Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 Trafikale funktionskrav Vejen gennem landsbyen skal både betjene gennemkørende -og

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø NØRRESUNDBY Trafik & miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord Aalborg Kommune har en

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Gladsaxe COWI Kommune

Gladsaxe COWI Kommune Gladsaxe COWI Kommune Trafikdage AUC 96 Hastighedsplanlægning i Gladsaxe Paper af: Emnerelation: Indholdsklassificering: Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, Vej- og forsyningsafdelingen Karen Marie Lei,

Læs mere

Forslag/Udkast til trafikforanstaltninger Lille Sverige

Forslag/Udkast til trafikforanstaltninger Lille Sverige Forslag/Udkast til trafikforanstaltninger Lille Sverige Udkast til Trafikforanstaltninger af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Bilag A Spørgeskema. Undersøgelse af 2 minus 1 veje i Danmark. På forhånd tak for hjælpen. Telefonnummer på kontaktperson:

Bilag A Spørgeskema. Undersøgelse af 2 minus 1 veje i Danmark. På forhånd tak for hjælpen. Telefonnummer på kontaktperson: Bilag A Spørgeskema Undersøgelse af 2 minus 1 veje i Danmark Vejdirektoratet ønsker at samle erfaringer om brugen af 2 minus 1 veje i Danmark. Vi er derfor interesserede i oplysninger om eventuelle 2 minus

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag B: Virkemiddelkatalog 01 FORORD Denne vejledning indeholder det virkemiddelkatalog, som Bornholms Regionskommune har besluttet at udarbejde i tillæg til Trafikplan

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Høje Tåstrup Kommune

Høje Tåstrup Kommune Høje Tåstrup Kommune Tåstrup Bymidte: Køgevej, Vesterparken, Østerparken Trafiksikkerhedsrevision efter udførelse af Køgevej fase 1 Diverse revisionstrin 10-06-04 Sag 0472821 J.nr. D00002-1-LLJ.doc Udarb.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Stort kryds med høj fart, Kildevej / Hornumvej / Boringvej / Hovedgaden. Ændre skiltning så kun busser må køre ind i buslommen på Honumvej.

Stort kryds med høj fart, Kildevej / Hornumvej / Boringvej / Hovedgaden. Ændre skiltning så kun busser må køre ind i buslommen på Honumvej. Rask Mølle Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 8 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Stort kryds med høj fart, Kildevej / Hornumvej

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Trafiksanering på beboerinitiativ - Fartdæmpning af lokalveje

Trafiksanering på beboerinitiativ - Fartdæmpning af lokalveje Trafiksanering på beboerinitiativ - Fartdæmpning af lokalveje Indholdsfortegnelse: Indledning Om proceduren ved fartdæmpning på beboerinitiativ Om placering og udformning af fartdæmpere Ønsket hastighed

Læs mere

Referat fra møde i trafiksikkerhedsrådet 24. september 2014 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup.

Referat fra møde i trafiksikkerhedsrådet 24. september 2014 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup. Teknik og Anlæg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Rehhoff Holt Direkte 7257 7328 lrh@jammerbugt.dk 26-09-2014 Sagsnr.: 05.13.00-G00-1-14

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Hastighedstilpasning i åbent land

Hastighedstilpasning i åbent land Hastighedstilpasning i åbent land Idékatalog December 2003 2 Forord Hastighedstilpasning Ved hastighedstilpasning forstås, at der skabes overensstemmelse mellem på den ene side en vejs udformning, vejens

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE Trafik 20. januar 2016 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 1 Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering NR Navn og adresse på indsiger Opsummering

Læs mere

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød)

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød) Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard v. Christina Dahl Christiansen Herman Bangs Vej 32 3460 Birkerød Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3643 F: +45 4576 7640

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vurdering af forslag og overslag

Vurdering af forslag og overslag 30. august 2017 Notat Jammerbugt Kommune Vurdering af Sikker vej i Aabybro Projekt nr.: 228945 Dokument nr.: 1224938173 Version 2 Revision 0 Udarbejdet af MAK Kontrolleret af MFB Godkendt af MFB Vurdering

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune Projekt: Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering. Dato: 09-01-2019 Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune 1. Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering.

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18.

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18. UDKAST Skanderborg Kommune Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej NOTAT 18. juli 2018 LLJ/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Baggrund... 1 1.1 Eksisterende forhold...

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Arbejdsgruppe: Trafikudvalg. Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde!

Arbejdsgruppe: Trafikudvalg. Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde! Arbejdsgruppe: Trafikudvalg Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde! Trafikmåling i området. Gennemsnitshastigheden er ca. 40 km/t. Men pga. dårlige oversigtsforhold fra sideveje,

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere