Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Psykiatri specialiserede Lavendelvej Viborg Tlf.: Hjemmeside: (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) Pladser i alt: 10 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Karin Veile (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 1 af 24

2 *Samlet vurdering: Botilbuddet Lavendelvej, er et længerevarende tilbud for borgere med svære psykiatriske lidelser fra det 18. år. Tilbuddet er oprettet efter ABL 105. Der er plads til 10 borgere på ca. 40 km2. Lejlighederne består af stue, tekøkken, soveværelse og stort badeværelse. Der er fællesarealer, to opholdsstuer, der er bl.a. to computere til rådighed til borgerne. Tilbuddet er beliggende i byen, hvor der er let adgang til offentlig transport. Botilbuddet lever op til deres servicedeklaration. Beboerne tilhører den beskrevne målgruppe. Tilsynet var i botilbuddet fra kl Vi oplevede en rar og tryg atmosfære, hvor borgerne som den naturligste ting henvendte sig til personalet. De beboere vi talte med, det være sig ved rundvisningen og senere ved kaffen, gav alle udtryk, at det nu er blevet bedre at være beboer på Lavendelvej. Medarbejderne behandlede beboerne med respekt og anerkendelse. Tilsynet oplevede, at både medarbejdere og ledelse var åbne om problemerne og gerne ville drøfte dem. I samtalen med ledelsen, er det tilsynets klare vurdering, at ledelsen arbejder ihærdigt på at få bragt orden i det interne samarbejde. Ledelsen var meget åbne om problematikkerne og der blev en god drøftelse tilsynet og ledelsen imellem. Der blev lagt vægt på at observere omgangstonen, beboernes trivsel, medarbejdernes trivsel, får beboerne den støtte de har behov for, er lederen kompetent til sin opgave og arbejsmiljøet. *Afgørelse: Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 2 af 24

3 3. Oplysninger om datakilder Ved gennemgang af tidligere tilsyn fremgår det klart, at det psykiske arbejdsmiljø og samarbejdet blandt medarbejderne har været årsag til mange af problemerne hos både medarbejdere og borgere. Tilsynet valgte bevidst ved dagens tilsyn at prioritere de 11 anbefalinger og 2 påbud. De kom således til at fylde en god del tidsmæssigt. Det er tilsynets vurdering, at der allerede er taget hånd om de fleste anbefalinger og påbud. Botilbuddet Lavendelvej er godt i gang med at forbedre arbejdsmiljøet., men det er en lang proces. Fra sidste uanmeldte tilsyn d. 12. november 2013 var der 11 anbefalinger og 2 påbud. - Tilsynet påbyder, at botilbuddet ikke må opbevare beboernes hævekort og pinkode. Botilbuddet anbefales at søge råd og vejledning i Økonomisk forvaltning-. Dette påbud er bragt i orden. I dag opbevares der ingen hvævekort/pinkode, alt vedr. beboernes økonomi foregår via banken. - Tilsynet påbyder fortsat, at tilbuddet sikrer at oplysninger om ansatte på tilbudsportalen, stemmer overens med de faktiske forhold i tilbuddet. Endvidere bør botilbuddets metodebeskrivelse beskrives mere fyldestgørende-. Dette er ikke bragt i orden. På grund af at den nye tilsynsenhed med virkning fra d. 1. januar 2014 blev tilbudsportalen "låst" og det har endnu ikke været muligt at tilpasse siden med de faktiske data. Botilbuddet er opmærksom på problemet. Der var 11 anbefalinger, hvoraf de fleste er løst, de øvrige arbejdes der fortsat på. Opmærksomhedspunkter fra det anmeldte tilsyn d. 3. februar 2014: Socialtilsyn Midt anbefaler, at botilbuddet fortsætter de gode foranstaltninger der allerede er sat i værk. Der vil blive fulgt op på dette ved næste tilsyn, som bliver et uanmeldt tilsyn. Tilsynet anbefaler endvidere, at der tages kontakt til VISO for at få nye vinkler og redskber i forhold til en enkelt beboer. Tilsynet anbefaler, at der bliver igangsat supervision til medarbejderne. Dokumenter: Ressourcefordeling- handicap, psykiatri og udsatte. Beskrivelser af niveauer. Side 3 af 24

4 Observation Interview Interviewkilder Tilsynsbesøg Dokumentation for leders uddannelse samt straffeattest. Servicedeklaration for botilbudde Lavendelvej. Handleplaner. Liste over medarbejdere og vikarer. Liste over beboere. Handlingsplan for seneste APV. Budget. Arbejdstilsynets besøgsrapport. Sidste uanmeldt tilsynsrapport fra Viborg Kommune. 2 medarbejdere 2 borgere leder, Jane Aslaug afdelingleder Karen K. Andersen Beboere Ledelse Medarbejdere Dato Tilsynskonsulenter Afdelinger omfattet Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Karin Veile Martin Nolfi Anmeldt - Arbejdsmiljøet - Omgangstonen i huset - Den ligeværdige samtale med borgerne. Side 4 af 24

5 4. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer Temaer i kvalitetsmodellen Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema *Uddannelse og beskæftigelse Udviklingspunkter 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængig af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 2,5 I forhold til målgruppen arbejder personalet på at motivere beboerne til en eller anden form for beskæftigelse efter seviceloven 104. På grund af målgruppens psykiatriske lidelser vil det ikke være relevant at arbejdepå at få beboerne i beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Der imod er det relevant at tænke beboerne ind i dagtilbud eller anden form for social samvær. Side 5 af 24

6 *Selvstændighed og relationer Udviklingspunkter *Målgruppe, metoder og resultater Udviklingspunkter 3 Bostedet er opmærksom på udvikling af nye sociale færdigheder og større selvstændighed hos beboerne. Tilbuddet medvirker til at beboerne får mulighed for at udvikle sig, at deltage i sociale aktiviteter og samvær. At arbejde målrettet med beboerne i dagligdagen. Tilbuddet er meget opmærksomme på på de sociale aktiviteter, der ligger i nærområdet og forsøger at motivere beboerne til at deltage. 3,2 Der er fin overensstemmelse med målgruppen. Bostedet er godt på vej til at få Recovery integreret som et arbejdsredskab, de kan bruge i dagligdagen. På personalemøderne tages beboerne op til drøftelse, dette for at se om målene for den enkelte stadig holder, eller om målene skal tilpasses på anden vis. Botilbuddet kan redegøre for deres målsætning og metoder. Tilbuddet kan redegør hvordan og i hvilken grad det bruger metoderne. Personalet kan se, at der sker en positiv udvikling med beboerne, når der arbejdes målrettet. Recovery metoden vil helt klart blive et udviklingspunkt fremover, og personalet er meget motiveret for metoden og er gode til at reflektere og bruge metoden. Ved særlige problemstillinger, skal tilbuddet bliver bedre til at inddrage specialister fx. VISO. *Organisation og ledelse 2,9 Tilsynets vurdering er, at den nuværende leder, har de faglige kompetencer, der skal til. Botilbuddet Lavendelvej har indenfor det sidste år fået ny leder. Før lederskiftet har der været et meget psykisk dårligt arbejdsmiljø, hvorfor den nye leder har haft nok at se til. Det vurderes, at på grund af det dårlige miljø, har lederen endnu ikke haft mulighed for at bruge sine faglige kompetencer optimalt i den daglige drift. Udviklingspunkter Side 6 af 24

7 *Kompetencer 3 Både medarbejdere og leder, har via deres uddannelse og kurser, de nødvendige kompetencer til at arbejde med mågruppen, der bor på Lavendelvej. Medarbejrne er ved at få recovery metoden integreret i det daglige arbejde. Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang. Tilbuddets målsætninger og de metoder der arbejdes ud fra sikrer, at beboernes aktuelle behov bliver dækket. Udviklingspunkter Det anbefales dog, at tilbuddet bliver bedre til at søge mere viden på specielle problemstillinger i forhold til beboere fx. VISO. Under tilsynsbesøget blev en problemstilling med en beboer drøftet, hvor tilsynet anbefalede, at der bliver taget kontakt til VISO. Medarbejderne blev af tilsynet orienteret om VISO, og hvad de kan bruges til. Medarbejderne har intet kendskab til VISO overhovedet og blev positivt overrasket over deres eksistens. De vil nu kontakte VISO med en bestemt problemstilling i forhold til en beboer. *Økonomi 1 Overordnet vurderes kommunale og regionale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Udviklingspunkter Botilbuddet har en bæredygtig økonomi. Botilbuddet har de økonomiske forudsætninger der skal til for at tilbuddet kan udvikle sig løbende, samt der er sammenhæng mellem kvaliteten og den fastsatte takst. *Fysiske rammer 4,3 De fysiske rammer på Lavendelvej er særdeles egnet til formålet. Tilbuddet er i et plan med god udenomsplads. Beboernes lejligheder er af en passende størrelse og handicapvenligt til fx. kørestolsbrugere. Fællesarealerne er store og rummelige, hvor der både er et dagligstue hjørne, spisehjørne. Der er et stort lokale til brug for aktiviteter fx. computer pladser og bordspil. Udviklingspunkter Der er pænt og rent ude som inde. Side 7 af 24

8 - 4.2 Kriterier Tema Kriterium Vurdering af kriterium Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Målgruppen på Lavendevel er for psykisk syge borgere med et betydeligt behov for støtte i dagligdagen. Det er ikke realistisk at beboerne vil kunne have beskyttet beskæftigelse/beskæftigelse, flexjob eller lignende. Beboerne kan deltage i husets køkkenarbejde ved at gå til hånde der. Enkelte beboere kommer på et værested og en enkelt til ridning. Personalet er hele tiden obs. på om der kan udvikles mere i forhold til beboeren. Personalet er opmærksom på, at beboerne skal vedholde eller genoptræne sociale kompetencer. Personalet arbejder motiverende med beboerne i den grad, det kan lade sig gøre. Beboere har har daglige gøremål i tilbuddet fx. har en beboer daglige opgaver i køkkenet. En anden beboer fastholdes i komme afsted til svømning og andre beboere i at handle ind og færdes i bylivet. Beboerne har lidt kontakt til deres pårørende. Nogle beboere får besøg af de pårørende. Side 8 af 24

9 Målgruppe, metoder og resultater Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Under hensynstagen i forhold til beboerens forudsætninger og med udgangspunkt i handleplanen, motiverer medarbejderne beboerne således, at de vedligeholder de nuværende færdigheder men også arbejder med læring og udvikling. Beboerne er svært invalideret af deres lidelse og for alle beboere gælder det, at det er urealistisk med beskæftigelse uden for tilbuddet. Ved samtlige personalemøder drøftes beboernes handleplan for at se om der enten kan arbejdes videre med udviklingsområderne eller om handleplanen skal tilpasses på anden måde. Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse og indflydelse i hverdagen i tilbuddet Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Der har tidligere været et psykisk dårligt arbejdsklima, hvilket medførte, at medarbejderne arbejdede i hver sin retning med beboerne. Dette er der nu ændret på. Medarbejderne er positive og ved at finde fælles fordslag i arbejdet med beboerne. Der arbejdes ud fra Recovery tilgangen, Medarbejderne er meget glde for denne tilgang, de oplever en positiv forandring i samarbejdet med beboerne og medarbejderne udfordres på den gode måde. På grund af tidligere samarbejdsproblemer og at personalet talte ned til beboerne, er der nu stor bedring at spore. Beboerne føler sig ikke talt ned til mere og de giver klart udtryk for at de i dag trives og er glade for at bo der. Beboerne giver også klart udtryk for at de får den hjælp og støtte de behøver. Personalet er sig bevidste i, at der bliver arbejdet på den fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er også det beboerne giver udtryk. Det er flere år siden, der har været anvendt magtanvendelser. Personalet prøver på at være på forkant med situationen og i stedet for at konfliktoptrappe, trækker personalet sig i stedet for. Der er en bestemt beboer, hvor der har været/stadig er problemer med. Problemet er, at beboeren er grænseoverskridende både i forhold til de øvrige beboere men også overfor personalet. Der er fundet en midlertidig løsning på probblemet, men ved dagens tilsyn drøftes muligheden for at kontakte Viso, Side 9 af 24

10 Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Organisation og ledelse Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Personalet er sig meget bevidste om at være på forkant med med situationer, hvor der evt. kan forekomme overgreb. Overgreb meldes til politiet. Personalet forsøger altid at nedtrappe en evt. konflikt ved at trække sig. Efter at recovery metoden er integreret på stedet, er oplevelsen at evt. overgreb bliver tacklet på anden måde til fordel for medarbejdere og ikke mindst beboeren det måtte handle om. Tilsynets vurdering er, at den nuværende leder, har de faglige kompetencer, der skal til. Botilbuddet Lavendelvej har indenfor de sidste 2 år fået ny leder. Før lederskiftet har der været et meget psykisk dårligt arbejdsmiljø, hvorfor den nye leder har haft nok at se til. Det vurderes, at på grund af det dårlige miljø, har lederen endnu ikke haft mulighed for at bruge sine faglige kompetencer i den daglige drift. Tilsynets daglige drift varetages ansvarligt.der har tidligere været et meget dårligt psykisk arbejdsklima. Bostedet har haft en fyringsrunde hvor personalet næsten blev halveret. Der er kommet ny leder på tilbuddet indenfor de sidste 2 år. Det psykiske arbejdsmiljø er blevet betydelig bedre. Nuværende leder har har brugt og bruger fortsat stor energi på at få skabt et sundt miljø hvor trivsel er i højsædet til glæde for beboerne såvel som til medarbejderne. De medarbejdere der blev interviewet ved tilsynet, oplevede en meget større arbejdsglæde end tidligere, de har troen på at den nye leder kan skabe et godt miljø og at det allerede nu er mærkbart. Til trods for det dårlige arbejdsmiljø, ligger sygefraværet ret lavt på 5%, det samme gør sig gældende ved udskiftning af personale, der har ikke været personaleflugt til trods for arbejdsvilkårene. Side 10 af 24

11 Kompetencer Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Der er 4 SSA, 3 ergoterapeuter, 1 plejer, 1 pædagog og en økonoma. Borgerne er meget invalideret af deres psykiske lidelser, det kræver at personalet er klædt godt på til opgaverne i tilbuddet. Især en beboer kræver høj faglighed af personalet, det er også her det store forbrug af vikarer kommer til. Økonomi Økonomi Økonomi Fysiske rammer Indikatorer Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Personalet deltager i Viborg Kommunes obligatoriske kurser. Personalet har gennemgået kurser med emnet Recovery, dette har gjort en mærkbar og positiv forandring i samspillet mellem borgere og personale. Der udover arbejdes der med den kognitive/anerkendende tilgang, det er hensigten at alle medarbejdere skal på KRAP kursus (anerkendende tilgang). Set i lyset af det tidligere dårlige arbejdsmiljø vil det være en god invistering at sætte ind med yderligere kurser til personalet, dette for at danne fælles fodslag og for at få tilført flere kompetencer til medarbejderne. Alle medarbejdere skal screenes og på kursus i recovery. Indikatoren kan ikke bedømmes. Lavendelvej har to tomme pladser, hvilket bevirker at der mangler indtægter og dette vanskeliggør at få tilbuddets økonomi tl at hænge sammen. Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Midtjylland eller Syddanmark. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Det er tilsynets vurdering, at Botilbuddet Lavendelvej har gode fysiske rammer, som kan være med til at støtte borgerne i deres videre udvikling og trivsel. Botilbuddet er i et plan med egne lejligheder og store fællesrum. Der er en velholdt have med grønne områder. Side 11 af 24

12 Kriterium Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitetsog samværstilbud 2 (i lav grad opfyldt) Der er handleplaner på hver enkelt borger både med delmål og mål. På hvert personalemøde gennemgås handleplanerne. Personalet arbejder med recoery tilgangen og er derfor hele tiden opmærksom på eventuelle nye udfordringer for borgeren.samtlige borgere har behov for massiv støtte fordelt ud over døgnet grundet deres psykiske tilstand. Personalet er opmærksom på, om borgerne er klar til nye aktiviteter. Ingen af borgerne har faste daglige aktiviteter ud af huset. Flere af dem deltager i køkkenaarbejdet i hjemmet, hvor de hjælper husets økonoma. 4 af borgerne deltager i ridning 1 gang om ugen. To borgere går til fitness en gang om ugen. Ingen borgere er i beskæftigelse. På grund af borgernes invaliditet vil det blive en lav score ved bedømmelsen, da de generelt ikke er i stand til at deltage i uddannelse såvel som beskæftigelse ud af huset. Side 12 af 24

13 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tilbudddet har sammen med borgeren, så vidt det er muligt, opstillet mål for den enkeltes borger udfra funktionsnivauet. Dettte femgik tydeligt i borgernes 141 handleplaner. Endvidere har de hver måned hver enkelt borger oppe at vende ved personalemødet. Dette tager ifølge både medarbejdere og ledelse udgangspunkt i handleplanerne. Flere af tilbuddets borgere benytter sig af det nærliggende kontaktsted/værested. Dette flytter dog april 2014 og vil formentlig have nogle konsekvenser for flere af borgerne, da det geografisk kommer til at ligge lidt længere væk. Stort set alle borgerne har brug for ledsaglese ved shopping og lign. Flere af borgerne har et sporadisk kontakt til famillie og netværk. Hvert år inviterer tilbuddet de pårørende til julefrokost, hvilket altid er en stor succes. Tidligere har der ligeledes været afholdt sommerfester, men disse er nu sparet væk. Side 13 af 24

14 Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad opfyldt) På dette punkt er der sket stor udvikling. Recovery tilgangen er for alvor blevet en implementeret del af den pædagogiske praksis. De bevæger sig væk fra en traditionel tilgang til Recovery. Recovery tilgangen er meget relevant i forhold målgruppen. Det er stadig en udfordring til fulde at få implementeret Recovery, dette tilkendegiver såvel medarbejdere som ledelsen. Derudover arbejdes der ud fra den kognitive/ankerkende tilgang, hvilket ligeledes må siges at være relevant. Den anerkendende tilgang er dog ikke til fulde integreret. Dette dokumenteres dels i dagbog og dels i 141 handleplanerne. (skriv mere) Der er i dag handleplaner for samtlige beboere og de bliver drøftet ved personalemøderne. Medarbejderne er opmærksomme på, at den enkelte beboer får den støtte, der skal til for at videre udvikle sig. Den visiterende kommunes handleplan følges op af den pædagogiske handleplan og der er en fin overensstemmelse. Side 14 af 24

15 Tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse og indflydelse i hverdagen i tilbuddet Tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse og indflydelse i hverdagen i tilbuddet Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på tilbuddets tilrettelæggelse og udnyttelse på et kollektivt niveau Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Det har tidligere været et stort problem, at flere af borgerne har oplevet at medarbejderne talte ned til dem. Indførelsen af Recovery virker dog til at have en positiv effekt på dette punkt. Ledelsen er meget opmærksomme på dette område. Ifølge ledelsen har flere af borgerne tilkendegivet, at de oplever en positiv udvikling på dette område. De er dog stadig ikke i mål - dette tilkendegiver såvel medarbejdere som ledelse. Beboerne har indflydelse på deres eget liv og kan være med til at bestemme fx. være medbestemmende over madplanen. De ønsker beboerne må have i forhold til deres behov, forsøges så vidt muligt at det bliver opfyldt. Der har ikke været lavet spørgeskema om borgernes trivsel, men det er tilsynets vurdering på baggrund af samtale med ledelse og medarbejdere samt observation af borgerne, at borgerne grundlæggende set trives i tilbuddet. Ifølge ledelse og medarbejdere samarbejder de med "alt og alle", hvor det giver mening for borgerne. Personale normeringen kan dog sætte sine begrænsninger ift at komme ud af huset. Side 15 af 24

16 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddet forebygger overgreb Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke sker uforholdsmæssigt mange magtanvendelser Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Der ydes en stor indsats ift. kost og herunder kostfremstilling og indkøb. I forhold til motion og frisk luft ville dette fungere langt bedre hvis personale normeringen var bedre. Rengøring og hygiejne virkede generelt til at have et fint leje. Personalet er bevist om maganvendelsesbegrebet og at der altid skal handles efter mindsteindgrebsprincippet. Alle magtanvendelser indberettes. Der bliver talt med borgerne efter endt magtanvendelse. Både medarbejdere og ledelse har styr på sagsgangene ved en magtanvendelse. Alle magtanvendelser gennemgås på et efterfølgende personalemøde. Både medarbejdere og ledelse gav udtryk for at klagevejledningen ikke blev udleveret til borgeren hver gang. Tilsynet oplyser at dette skal forbedres. Som en vigtig del af det forebyggende arbejde fokuseres der på at blive endnu bedre til at aflæse borgerne, således at det er muligt at "trække" sig i de tilspidsede situationer. Indføring af Recovery understøtter dette på en relevant og konstruktiv måde. Alle overgreb meldes til politiet og er aktuelt lige sket. Side 16 af 24

17 Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab er hensigtsmæssigt i forhold til at forebygge overgreb og er kendt af medarbejderne Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Der findes et både internt og eksternt alarmeringssystem, hvilket har en præventiv effekt. Konflikthåndtering og medarbejdernes evne til at læse borgerne har ligeledes en positiv effekt på forebyggelse af overgreb. Den daglige ledelse varetages af afdelingslederen, som refererer til lederen af Psykiatri i Viborg kommune. Afdelingslederen har været ansat i afdeling i 2 år. Afdelingslederen har 31 års erfaring indenfor psykiatrien. Foruden det har hun uddannelse som sygeplejerske - supervisor uddannelse og diplom i team ledelse mv. Afdelingslederen er ligeledes afdelingsleder for et andet botilbud, der geografisk ligger tæt på Lavendelvej. Afdelingslederen har mange relevante kompetencer i forhold til målgruppen qua sine uddannelser og mange årige erfaring. Med i bedømmelsen af denne indikator har vi ligeledes medtaget vores vurdering af ledelsens kompetencer i forhold til at lede et tilbud, der igennem længere tid har været præget af et meget dårligt arbejds miljø. Side 17 af 24

18 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømninge n på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 1 (i meget lav 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddet modtager ikke ekstern supervision. Det er tilsynets vurdering, at der i høj grad er behov for supervision til både medarbejdere og ledelse. Det fra ledelsens side påtænkt at starte supervision op igen. Der er altid mulighed for sparring med kollega eller afdelingsleder. Der er 10 medarbejdere, hvoraf en er i køkkenet, der udover en afdelingsleder. Pt. hvor er der to ledige pladser, er der tid nok til borgerne. Bliver de ledige pladser besat, vil kontakten til borgerne alt andet lige, blive mindre. Det vil samtidig afhænge af borgernes invaliditets grad. Den aktuelle situation er, at der er tid til overlap i det daglige. Der har ikke været de store udskiftninger hos personalet. Sygefraværet er på ca. 5%. Side 18 af 24

19 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport 1 (i meget lav Der er 4 SSA, 3 ergoterapeuter, 1 plejer, 1 pædagog og en økonoma. Borgerne er meget invalideret af deres psykiske lidelser, det kræver at personalet er klædt godt på til opgaverne i tilbuddet. Især en beboer kræver høj faglighed af personalet, det er også her det store forbrug af vikarer kommer til. Personalet deltager i Viborg Kommunes obligatoriske kurser. Personalet har gennemgået kurser med emnet Recovery, dette har gjort en mærkbar og positiv forandring i samspillet mellem borgere og personale. Der udover arbejdes der med den kognitive/anerkendende tilgang. Medarbejdernes kompetencer stemmer fint overens med den målgrupper, der bor på Lavendelvej. Tidligere har de haft svært ved at bruge deres kompetencer/faglighed på grund af et psykisk dårligt arbejdsmiljø. I dag ser det bedre ud og medarbejderne er ved at få et fælles afsæt i deres arbejde og metoderne de bruger. Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18 Side 19 af 24

20 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. budgetskema Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 1 (i meget lav 1 (i meget lav 1 (i meget lav 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelse mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække. Overordnet vurderes kommunale og regionale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Tilbuddet har den fornødne økonomi til på en forsvarlig måde, at drive botilbuddet på. De offentlige tilbud er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter regodkendelse. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. De fysiske rammer er fine. Udenomsarealerne er pæne, lyse og veldholdte. En borger har netop fået ny tearesse, som indbyder til hygge. Borgernes lejligheder er rummelige og handicapvenlige. Borgerne har på hver deres måde, gjort deres bolig personlig og hyggelig. Ja Side 20 af 24

21 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddet er yderst velegnede til målgruppen, det er handicapvenligt. 5. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Vedtægter for bestyrelse Bestyrelsessammensætning Side 21 af 24

22 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Tilbudstype: 108. Afdeling: Revisionspåtegning Takster Nej Dato for revisionspåtegning Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Ydelser støtte til personlig pleje støtte til praktiske opgaver i hjemmet støtte til kontakt og samvær støtte til varetagelse af forældrerollen socialt enkeltmandsprojekt social særforanstaltning socialpædagogisk støtte støtte til varetagelse af forældrerollen praktisk hjælp støtte til administration social særforanstaltning støtte til kontakt og samvær Side 22 af 24

23 støtte til uddannelse og beskæftigelse støtte til administration støtte til personlig pleje praktisk hjælp Ydelser - voksne støtte til administration støtte til uddannelse og beskæftigelse socialt enkeltmandsprojekt socialt enkeltmandsprojekt støtte til medicinhåndtering støtte til praktiske opgaver i hjemmet socialpædagogisk støtte støtte til praktiske opgaver i hjemmet støtte til medicinhåndtering støtte til personlig pleje social særforanstaltning Ydelser Ydelser støtte til medicinhåndtering Ydelser - voksne støtte til varetagelse af forældrerollen støtte til kontakt og samvær Ydelser - voksne støtte til administration Side 23 af 24

24 socialpædagogisk støtte socialpædagogisk støtte støtte til indkøb og kost socialt enkeltmandsprojekt støtte til personlig pleje støtte til uddannelse og beskæftigelse praktisk hjælp støtte til uddannelse og beskæftigelse støtte til medicinhåndtering Ydelser støtte til kontakt og samvær støtte til indkøb og kost personlig hjælp og pleje støtte til praktiske opgaver i hjemmet støtte til indkøb og kost støtte til varetagelse af forældrerollen Ydelser - voksne social særforanstaltning støtte til indkøb og kost praktisk hjælp I alt 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 24 af 24

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord 1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Område: Sociale tilbud Indledende oplysninger Tilsynet udføres j. f. Serviceloven 148a og på baggrund af Tilsynsmodel for Brønderslev Kommune. - Udgangspunktet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere