Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Nordfyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Nordfyn"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Nordfyn

2 JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESPLAN INDLEDNING..S BAGGRUND.S BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL.S Arbejdskraftreserven s Sygedagpengeforløb..s Unge-målet.s. 9 4 DE VIGTIGSTE ØVRIGE BESKÆFTIGELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER...S Kompetenceudvikling.. s Kvinder...s Håndholdt indsats overfor svage ledige...s DEN BORGERRETTEDE INDSATS.....S DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS..S INDDRAGELSE AF ANDEN AKTØR.S. 21 Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for Jobcenter Nordfyn S. 22 Bilag: LBR s bemærkninger.s. 24

3 INDLEDNING I denne beskæftigelsesplan redegør Jobcenter Nordfyn for hvilke mål, der sættes for beskæftigelsesindsatsen i Nordfyns kommune i 2009 samt for, hvilke strategier, der påtænkes iværksat for at nå disse mål. Udover at følge lovgivningens krav ønsker Jobcenter Nordfyn at levere en indsats, der både imødekommer områdets særlige beskæftigelsespolitiske udfordringer og sikrer et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked. Beskæftigelsesplanen er en fælles plan for, hvordan stat og kommune i Jobcenter Nordfyn vil tilrettelægge indsatsen i På baggrund af en række nøgletal for kommunen indleder vi med en kort redegørelse for hhv. ledighedsudviklingen og virksomhedsudviklingen på Nordfyn. Så følger en gennemgang af de tre ministermål: Arbejdskraftreserven, Sygedagpengeforløb og Unge-målet. Her angives Jobcentres konkrete mål for indsatsen i 2009 samt den planlagte strategi for hvert indsatsområde på baggrund af jobcentrets lokale beskæftigelsesmæssige udfordringer. Herefter følger de øvrige beskæftigelsespolitiske områder, Jobcenter Nordfyn vil sætte særligt fokus på i Det drejer sig om: Kompetenceudvikling, Kvinder og Håndholdt indsats for svage ledige. Disse fokuspunkter er udvalgt i tæt dialog med det lokale beskæftigelsesråd og har alle tre til formål at øge det samlede udbud af arbejdskraft gennem målrettede indsatser for grupper, der af den ene eller anden grund i særlig grad er ledige eller befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Dernæst kommer en beskrivelse af jobcentrets mål og strategi for den borgerrettede indsats. Herunder gennemgås de vigtigste målgrupper og den indsats, jobcentret vil anvende for at sikre sig optimal deltagelse på arbejdsmarkedet. Herpå følger jobcentrets mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats. Herunder den planlagte indsats for at skaffe plads til ledige og personer på kanten af arbejdsmarkedet, for at synliggøre jobåbninger og for rådgivning af virksomhederne om arbejdsmarkedet. Afslutningsvist redegøres for Jobcenter Nordfyns planlagte brug af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen i 2009.

4 BAGGRUND I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med indbyggere pr. 1. januar Det er et område i vækst, da der er tale om en attraktiv bosætningskommune. Frem mod år 2030 forventes befolkningstallet at stige til I den forbindelsen vil det være en udfordring, at andelen af personer over 60 år, som i 2008 udgør ca. ¼ af befolkningen, ventes at stige til over 1/3 i (Kilde: Danmarks Statistik) Nøgletal Vækst Vækst I tal i % Hele landet vækst i % Befolkning år ,4 1,2 Uden for arbejdsstyrken ,7 2,2 Arbejdsstyrken ,7 1,0 Erhvervsfrekvens (%) 1 78,8 77,5 - -1,3 0,9 Arbejdsløshed ,5-31,8 Beskæftigelse ,1 2,4 Beskæftigelsesfrekvens 3 74,3 75,5-1,2 0,9 Virksomheder ,5 4,1 Arbejdspladser ,7 2,0 Indpendling ,9 Udpendling ,5 Nettoindpendling ,2 Bor og arbejder i omr. (%) 58,0 54,1 - -4,0 Kilde: Jobindsats.dk og statistikbanken.dk 1: Arbejdsstyrken år i pct. af befolkning år 2: Beskæftigede med bopæl i området 3: årige beskæftigede med bopæl i området i pct. af årige i befolkning 4: Arbejdssteder i 2002 og : Beskæftigede med arbejdsplads i området

5 Ledighedsudvikling Mens antallet af personer i den erhvervsaktive alder (16-66 år) er stigende, befinder en voksende andel af dem sig udenfor arbejdsstyrken og erhvervsfrekvensen er generelt faldende. Denne udvikling har vel at mærke fundet sted i en periode, hvor antallet af arbejdsløse er mere end halveret. På den anden side er beskæftigelsesfrekvensen steget i takt med tilvæksten af virksomheder og arbejdspladser i kommunen. Det voksende antal pendlere vidner om en stigende mobilitet ind i og især ud af kommunen. Ledighedsprocenten lå i april 2008 på 1,8 i Nordfyns kommune, hvilket svarer til gennemsnittet på Fyn. Gennemsnittet i hele Syddanmark lå lidt lavere på 1,4 og landgennemsnittet på 1,7. Kvinders ledighedsprocent ligger noget højere end mænds i Nordfyns kommune: 2,2 % mod 1,4. Kvinder er overrepræsenterede i såvel gruppen af forsikrede som ikke-forsikrede ledige i Nordfyns kommune, og deres andel i begge ledighedsgrupperne ligger væsentligt over gennemsnittet i Syddanmark. Der er sket en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 4 og 5, dvs. ikkearbejdsmarkedsparate, i Nordfyns kommune. Langt størstedelen af denne gruppe er unge under 30 år. Virksomhedsudvikling Som det fremgår af nøgletalsoversigten, er såvel antallet af virksomheder som antallet af arbejdspladser i Nordfyns kommune steget siden Områdets største brancher er sociale institutioner, undervisning og forretningsservice, mens beskæftigelsen er faldende indenfor industri, landbrug og fiskeri. Ifølge en konjunkturrapport for 2008 udarbejdet af Nordfyns erhvervsråd, er de nordfynske virksomheder efter en periode præget af højkonjunkturen på vej ind i en stagnationsperiode med faldende forventninger og større forsigtighed. Endnu giver den begyndende afmatning sig ikke markant til kende i omsætningen, antallet af ansatte eller ordretilgangen, men den kan spores i manglende nyansættelser, færre investeringer i virksomhederne og en lidt faldende optimisme. Denne stagnationsperiode må forventes at fortsætte ind i 2009.

6 Den faldende optimisme til trods melder virksomhederne fortsat om, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er den vigtigste årsag til begrænsninger i produktionen og 66 % angiver, at de oplever rekrutteringsvanskeligheder. Af skema 6 i konjunkturanalysen fremgår det, at en væsentlig andel af virksomhederne har ansat færre nye medarbejdere i 2007 end i 2006 og nytilgangen forventes at være endnu lavere i Skema 6 Beskæftigelsen Resultat 2007 (%) Forventninger 2008 (%) Resultat 2006 (%) Forventninger 2007 (%) Færre 8,5 14,9 8,7 4,3 Uændret 53,2 57,4 32,6 45,7 Flere 34,0 25,5 54,3 43,5 Ved ikke / ikke svaret 4,3 2,1 4,3 6,5 i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 (Kilde: Konjunkturanalysen Udarbejdet af Nordfyns erhvervsråd) Af skema 13 fremgår, at der forventes færre investeringer i virksomhederne i 2008 i forhold til de forudgående år. Skema 13 Årlig investering Resultat 2006 (%) Resultat 2007 (%) Forventninger 2008 (%) Mindre 2,2 8,5 14,9 Uændret 47,8 51,1 31,9 Større 43,5 29,8 29,8 Ved ikke / ubesvaret 6,5 10,6 23,4 i alt 100,0 100,0 100,0 (Kilde: Konjunkturanalysen Udarbejdet af Nordfyns erhvervsråd)

7 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2009 Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for I det følgende vil vi præsentere disse områder og mål, beskrive Jobcenter Nordfyns særlige udfordringer i relation hertil samt hvilken beskæftigelsespolitisk indsats, der påtænkes. Jobcenter Nordfyn har anført konkrete måltal på de tre ministermål i procent og antal fuldtidspersoner. Måltallene er ambitiøse, og skal tjene som pejlemærker for indsatsen i Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Jobcenter Nordfyns mål for at opfylde ministermål 1: Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) nedbringes med 25 procent til 167 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december (Note: I forhold til 222 fuldtidspersoner i december Kilde: Jobindsats.dk) Indsats: For at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven skal alle arbejdsmarkedsparate ledighedsberørte, der kommer i kontakt med jobcentret, tilbydes konkrete job, herunder job, der ikke kræver særlige kvalifikationer. Ledige kontanthjælpsmodtagere i match 1-3 skal straksaktiveres inden for 3 dage. Der tilbydes et 3 ugers vejledningsforløb og udarbejdes individuelle jobplaner efter princippet kortest mulig vej til ordinær ansættelse eller uddannelse. Såfremt den ledige ikke har fundet et job/påbegyndt en uddannelse, etableres virksomhedspraktik med indlagt jobsøgningskursus. Kontaktsamtalerne afholdes minimum hver anden måned.

8 Forsikrede ledige skal ifølge loven indkaldes til første jobsamtale efter 3 mdr. og herefter hver 3. måned. Jobcenter Nordfyn praktiserer tidligere og hyppigere kontaktsamtaler ca. hver 2. måned. For at forhindre at de ledige kommer i arbejdskraftreserven, vil jobcenter Nordfyn imidlertid i 2009 fremrykke og intensivere indsatsen yderligere i overensstemmelse med principperne bag Hurtigt i gang. Hvad angår den konkrete organisering af denne indsats, afventer jobcentret arbejdsmarkedsstyrelsens anbefaling og vil på baggrund af denne samt en generel vurdering af jobcentrets ressourcer og målgruppens størrelse fastlægge indsatsens endelige udformning. 2.Indsatsområde: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Jobcenter Nordfyns mål for at opfylde ministermål 2: Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skal nedbringes med 20 procent til 149 forløb i december 2009 (Note: I forhold til 186 forløb i december Kilde: Jobindsats.dk) Indsats: Jobcenter Nordfyn satser på en tidlig indsats i forhold til den sygemeldte og har afsat ekstra personaleressourcer dertil. For personer, der er sygemeldt fra en arbejdsgiver, vil første opfølgningssamtale finde sted senest efter 6 uger. For sygemeldte, som kommer fra ledighed, vil første samtale finde sted senest 2-3 uger efter sygemeldingen. Jobcenter Nordfyn satser desuden på en tæt kontakt og dialog med den sygemeldtes arbejdsgiver. Jobcentret har derfor opdelt opfølgningsindsatsen, således at 2 medarbejdere har opfølgningsindsatsen for sygemeldte medarbejdere, hvor arbejdsevnen er truet, og hvor der fortsat eksisterer et ansættelsesforhold. Målet er at inddrage arbejdsgiveren i højere grad og sikre, at der er en tæt kontakt mellem den sygemeldte og arbejdsgiveren i sygeperioden. Jobcentret vil desuden arbejde ud fra, at flest mulige af de sygemeldte er aktive i sygeperioden. I denne forbindelse etableres et 13 ugers kursusforløb fra august måned 2008.

9 Der arbejdes p.t. på etablering af et andet projekt, hvor målgruppen er personer, som er sygemeldt på grund af lidelser i bevægeapparatet. Projektets formål er en hurtig afklaring af lidelsen og igangsætning af relevant behandling, herunder et tæt samarbejde med den sygemeldtes arbejdsgiver. Jobcentret vil indgå i et tæt samarbejde med de praktiserende læger i området, blandt andet i forbindelse med månedlige socialmedicinske teammøder. Ligeledes vil jobcentret tilstræbe et nært samarbejde med a-kasserne, idet ca. 80% af sygedagpengemodtagerne er forsikrede ledige. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelsesog dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Jobcenter Nordfyns mål for at opfylde ministermål 3: Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år nedbringes med følgende procentsatser i forhold til december 2007: A-dagpenge: 15 %. Fra 47 fuldtidspersoner i december 2007 til 40 i december 2009 Kontanthjælp: Matchkategori 1-3: 10 %. Fra 51 fuldtidspersoner i december 2007 til 46 i december 2009 Matchkategori 4-5: Bevare status quo pr. december 2007: 89 fuldtidspersoner (Note: I forhold til 187 personer i december Kilde: Jobindsats.dk) Indsats: Jobcenter Nordfyn har en særlig udfordring i forhold til unge-målet, idet ca. ¼ af de unge under 30 i området har grundskolen som højeste uddannelsesniveau. Hvis vi skal kunne imødegå afgangen i arbejdsstyrken de kommende år såvel kvantitativt som kvalitativt, kræver det en massiv og målrettet indsats overfor de unge. Den påtænkte indsats for 2009 beskrives nærmere dels under jobcentrets vigtigste øvrige beskæftigelsesmæssige udfordringer, dels under den borgerrettede indsats.

10 Samtidig er der en stor og stigende andel unge på kontanthjælp i matchgruppe 4. Ikke-arbejdsmarkedsparate udgør 44 % af hele ungegruppen og fordrer en særlig indsats. Jobcentret vil lægge vægt på en tidlig og tæt kontakt til de unge. Vi ønsker at udbygge samarbejdet med kommunens Børn og Ungeafdeling for at sikre en bedre overlevering af den unge, allerede før han eller hun første gang henvender sig i jobcentret. Den særlige indsats overfor denne gruppe, som Jobcenter Nordfyn planlægger for 2009, beskrives nærmere i afsnittet om jobcentrets vigtigste øvrige beskæftigelsesmæssige udfordringer.

11 DE VIGTIGSTE ØVRIGE BESKÆFTIGELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER I tæt dialog med det lokale beskæftigelsesråd har Jobcenter Nordfyn i 2009 valgt udover ministermålene at sætte særligt fokus på en række lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. I det følgende vil vi præsentere og beskrive følgende øvrige fokuspunkter i beskæftigelsesindsatsen for 2009: Kompetenceudvikling Kvinder Håndholdt indsats overfor svage ledige Jobcenter Nordfyns indsats for kompetenceudvikling Jobcenter Nordfyn står overfor en stor udfordring med hensyn til at sikre områdets virksomheder kvalificeret arbejdskraft og har samtidig en stor reserve i gruppen af unge uden uddannelse og ufaglærte ledige. Derfor har jobcentret i samråd med det lokale beskæftigelsesråd valgt at fokusere på kompetenceudvikling i beskæftigelsesindsatsen for Udfordringen kræver en indsats på to fronter: 1) Uddannelse af de unge 2) Generel opkvalificering af arbejdsstyrken Uddannelse af de unge: Fremover vil der blive flere ældre og færre unge på arbejdsmarkedet. Men udover, at de unge er talmæssigt færre end de afgående ældre, så er deres uddannelsesniveau også væsentligt lavere. Denne generelle tendens er særligt udbredt på Nordfyn, hvor der ikke er tradition for videreuddannelse. Som yderkantsområde lider Nordfyn desuden under den omstændighed, at mange af de unge, der forlader området for at videreuddanne sig, ikke vender tilbage til kommunen efter endt uddannelse. 23 % af de årige i området har således grundskolen som højeste uddannelsesniveau, og 26 % af de unge, der afsluttede grundskolen i Nordfyns Kommune i 2002, havde 3 år senere enten afbrudt eller slet ikke har påbegyndt en uddannelse denne gruppe formår hverken kvantitativt eller kvalitativt at erstatte den afgående arbejdsstyrke, som er væsentligt bedre uddannet. I afsnittet om den borgerrettede indsats præsenteres et planlagt projekt om unge under uddannelse, der skal løbe i skoleåret 2008/09

12 Generel opkvalificering af arbejdsstyrken: En stor andel af arbejdsstyrken på Nordfyn er ufaglært og dermed særlig sårbar overfor konjunkturskift og skærpede krav om kvalifikationer. 58 % af de årige på Nordfyn, der ikke er aktive på arbejdsmarkedet, har grundskolen som højeste uddannelsesniveau. Samtidig viser Nordfyns Erhvervsråds konjunkturanalyse for 2008, at over 40 % af virksomhederne oplever, at deres ansatte har behov for yderligere kompetenceudvikling og efteruddannelse, ligesom manglen på kvalificeret arbejdskraft angives som væsentligste årsag til begrænsninger i produktionen. Aktuelle prognoser peger på, at der i fremtiden bliver brug for flere faglærte og færre ufaglærte på det danske arbejdsmarked. Opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke vil derfor være en nødvendig investering i såvel den enkeltes som i virksomhedens og det lokale arbejdsmarkeds fremtid. Der vil i den forbindelse være fokus på brugen af beskæftigelsesrettede og virksomhedsnære værktøjer som voksenlærlingeordningen, virksomhedspraktik og offentlig og privat løntilskud. Det er i forlængelse heraf en udfordring for jobcentret at alle, der kan, skal gøres i stand til at være aktivt deltagende på arbejdsmarkedet. Jobcenter Nordfyns indsats overfor ledige kvinder Andelen af ledige kvinder i Jobcenter Nordfyns område er for både forsikrede og ikke-forsikredes vedkommende væsentligt højere end landsgennemsnittet. Det er baggrunden for, at Jobcenter Nordfyn, i samråd med LBR, også i 2009 har valgt at sætte fokus på en styrket indsats overfor ledige kvinder. Jobcentret vil i 2009 forsøge at målrette indsatsen mere til de specifikke grupper, der karakteriserer de ledige kvinder: Forsikrede, ufaglærte kvinder over 55 år Ikke-forsikrede kvinder under 30 år Forsikrede, ufaglærte kvinder over 55 år Gruppen af forsikrede ledige kvinder er kendetegnet ved at være over 30 år og gruppen af årige er ca. dobbelt så stor som de øvrige aldersgrupper. Organisationsmæssigt tegner medlemmer af 3F sig for langt den største andel af de forsikrede kvinder, hvilket vidner om, at gruppen hovedsageligt består af ufaglærte. Jobcentret vil fortsat udlicitere indsatsen for denne gruppe til anden aktør for at sikre en målrettet indsats. Forløbet hos anden aktør vil typisk munde ud i en løntilskudsansættelse, der skaber tilknytning til arbejdsmarkedet og praktisk arbejdserfaring samt et fagligt netværk.

13 Ikke-forsikrede kvinder under 30 år For de ikke-forsikrede kvinder er det de unge, der kendetegner gruppen. Særligt de årige og årige, idet der er ca. dobbelt så mange i disse aldersgrupper som i de øvrige. Persongennemgang viser, at en stor andel af disse kvinder er på barselsorlov. På den baggrund overvejer jobcentret særlige tiltag til at hjælpe kvinderne tilbage - eller ind - på arbejdsmarkedet eller i uddannelse efter endt barselsorlov. Erfaringsmæssigt ses en overledighed blandt kvinder i erne, som kan forklares med problemer med at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Ved at have fokus herpå ønsker jobcentret at imødekomme evt. problemstillinger at denne karakter i det enkelte vejledningsforløb. Håndholdt indsats overfor svage ledige Jobcenter Nordfyn har en stor og voksende gruppe af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret ser en stor udfordring i at bringe denne gruppe nærmere arbejdsmarkedet og ønsker at gøre en særlig indsats herfor i Der er tale om en målgruppe med store forskelligheder. Der vil derfor blive tale om en række forskellige tilbud og foranstaltninger. Indsatsen vil for en vis andel rette sig mod uddannelse i form af EGU-uddannelsen og ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. I denne forbindelse skal der være et tæt samarbejde med UUO for at få så mange som muligt i gang med en uddannelse. Med henblik på en senere uddannelse skal unge, som er uafklarede i forhold hertil, tilskyndes til et ophold på en produktionshøjskole. For unge, som ikke umiddelbart ønsker at komme i gang med en uddannelse eller et forløb, som sigter imod en senere uddannelse, vil der være tale om individuelle aktiveringsforløb. Disse kan bestå i deltagelse i egne projekter, virksomhedspraktik eller løntilskud. Erfaringen viser, at det ofte er nødvendigt med en særlig indsats i form af en støtte- og kontaktperson samt en mentor i forhold til arbejdsstedet. P.t. afsøges relevante tilbud fra anden aktør med henblik på at købe enkeltpladser i de tilfælde, hvor jobcentrets egne tilbud ikke er tilstrækkelige.

14 DEN BORGERRETTEDE INDSATS I det følgende beskrives de vigtigste mål og strategier for den borgerrettede indsats i Jobcenter Nordfyn i 2009 opdelt på målgrupper. Gennem en aktiv og effektiv beskæftigelsesindsats overfor såvel ledige som personer på kanten af arbejdsmarkedet, vil jobcentret sikre, at arbejdskraftudbuddet er så stort som muligt. Mål for den borgerrettede indsats 2009: Sygedagpengeområdet: - Det gennemsnitlige antal af sygemeldte i intervallet uge skal reduceres med 65 sygemeldte i 2009 i forhold til 2007, således at gennemsnittet af sygemeldte i 2009 er 170. (Gennemsnittet i 2007: 235 sygemeldte. Aktuelle antal: 186 sygemeldte) - Det gennemsnitlige antal af sygemeldte efter 26. uge skal reduceres med 16 sygemeldte i 2009 i forhold til 2007, svarende til gennemsnitlig 95 sygemeldte i (Gennemsnittet i 2007: 111 sygemeldte. Aktuelt antal: 105 sygemeldte - Det gennemsnitlige antal af sygemeldte efter 52. uge skal udgøre gennemsnitlig 55 sygemeldte (Gennemsnittet i 2007: 50 sygemeldte. Aktuelt antal: 75 sygemeldte Ledighedsydelse: - Det gennemsnitlige antal personer, der afventer et fleksjob skal udgøre max. 35 ledige (Gennemsnittet i 2007: 64 ledige. Aktuelt antal: 38 - Max. 5 personer på ledighedsydelse må have ventet mere end 18 måneder. (aktuelt antal: 11 ledige) Kontanthjælp: - Den gennemsnitlige rettidighed for kontaktsamtaler på kontanthjælpsområdet skal være 85 % - Den gennemsnitlige rettidighed for 1. tilbud skal være 70 % og for gentagne tilbud: 65 % - Den gennemsnitlige aktiveringsgrad, fuldtidspersoner for arbejdsmarkedsparate skal være 50 % (p.t. 48,8 %) og for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 35 % (p.t. 26,7 %) A-dagpenge: - Den gennemsnitlige rettidighed for kontakt- og jobsamtaler, 1. tilbud og gentagne tilbud skal være minimum 90 % - Aktiveringsgraden skal være på 30 %

15 Fra sommeren 2008 vil alle borgere, der henvender sig på Jobcenter Nordfyn, blive mødt i en udvidet fælles modtagelse, idet både statslige og kommunale jobkonsulenter kan foretage visitation af begge systemers målgrupper og have adgang til hinandens elektroniske registreringssystemer. Dette skridt er en videreudvikling af den eksisterende fælles modtagelse og har til hensigt at optimere den fælles indgang til jobcentret og ensartetheden i modtagelsen yderligere. Arbejdsmarkedsparate ledige Arbejdsmarkedsparate ledige med kvalifikationer indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder skal ved alle samtaler på jobcentret præsenteres for konkrete job, de skal søge. Det sikres ved at jobkonsulenten før samtalen gennemgår og printer relevante job fra joblisten suppleret med en introduktion afden ledige til jobbutikken og til brugen af jobnet. Jobcentret vil sikre, at ingen går passive gennem længere tid uden at der stilles krav og gives tilbud. Dette gøres ved at overholde rettidigheden for kontaktsamtaler og aktivering. Kontanthjælpsmodtagere i match 1-3 straksaktiveres inden for 3 dage og tilbydes individuelle jobplaner efter princippet kortest mulig vej til ordinær ansættelse eller uddannelse. Overfor forsikrede ledige vil jobcentret yde en fremrykket og intensiveret indsats, således at de indkaldes til kontaktsamtaler tidligere og hyppigere end loven foreskriver og tilsvarende aktiveres tidligere og hyppigere end loven foreskriver i henhold til principperne bag Hurtigt i gang. I forhold til aktiveringsforløb har jobcentret fokus på brugen af virksomhedsnære redskaber som privat og offentligt løntilskud, virksomhedspraktik og mentorordninger. Hensigten er at sikre den ledige tilknytning til arbejdsmarkedet. Ledige, der er fyldt 25, gøres desuden opmærksomme på voksenlærlingeordningen. Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige I forhold til de ikke-arbejdsmarkedsparate er der fokus på en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet og aktivering. Det betyder, at der tilstræbes en hurtig udredning med henblik på en afklaring af, hvilken indsats, der skal iværksættes i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag. Der sikres den størst mulige aktivering i forhold til den enkeltes situation, og der er særlig opmærksomhed omkring tilbuddene til de unge ikke-arbejdsmarkedsparate. Selvom Ny chance til alle målene ikke er et beskæftigelsespolitisk mål i 2009, har Jobcenter Nordfyn fortsat stor fokus på indsatsen overfor gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og

16 starthjælpsmodtagere. Det er jobcentrets mål fortsat at nedbringe antallet af personer i denne målgruppe herunder gruppen af unge under 30 år. Det kan bl.a. gøres ved at sikre, at jobplanen overholdes, ved at sikre et individuelt tilbud, der matcher den lediges særlige behov, herunder f.eks. inddragelse af misbrugskonsulent, støtteperson til sociale kompetencer, anden aktør, mentor på virksomheder eller uddannelsesvejledning. Herudover vil jobcentret optimere indsatsen ved en hyppigere tæt opfølgning, et særligt tilrettelagt kursus i udformning af ansøgning og CV, samt øget bestræbelse på hurtigere at få den ledige i et forløb på en privat virksomhed, f.eks. under en mentorordning. Unge For at understøtte flere unge i at påbegynde og gennemføre en uddannelse, iværksætter Jobcentret med økonomisk støtte fra LBR forsøgsprojektet Flere unge i uddannelse, færre unge dropper ud af uddannelse, der er udformet som et udvidet samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og strækker sig over skoleåret 2008/2009. Indsatsen indebærer øget fokus på at tilbyde unge under 30 år vejledning om valg af uddannelse. Herigennem forventer jobcentret at styrke uddannelsesgennemførslen og dermed uddannelsesniveauet på Nordfyn. Det langsigtede mål med indsatsen er at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft og nedbringe ledigheden blandt de unge. Tilbuddet retter sig mod såvel forsikrede som ikke-forsikrede unge. Ufaglærte I forhold til de ufaglærte ledige kan redskabet i højere grad være uddannelse frem for princippet om den hurtigste vej til ordinær ansættelse, hvis dette vurderes at give den bedste langtidseffekt. Voksenlærlingeordningen er et centralt redskab i opkvalificeringsprocessen, og det er jobcentrets forventning, at den regionale voksenlærlingekampagne i foråret 2008 vil bære frugt også ind i 2009, idet virksomhedskonsulenterne har aflagt en lang række lokale virksomheder besøg og præsenteret dem for ordningen, således at kendskabet til ordningen er blevet udbredt i lokalområdet.

17 Fleksjob og ledighedsydelse Jobcentret har siden 2007 haft stor fokus på personer på ledighedsydelse. Den afventede 76 personer et fleksjob. Aktuelt er dette tal på 48 personer. Den største udfordring ligger i at få personer, der har været langvarigt på ledighedsydelse ud i et fleksjob. Der er p.t. 20 personer, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Aktuelt er jobcentret i en lang række af disse sager i gang med revurdering af, hvorvidt de pågældende fortsat er berettiget til et fleksjob. Det forventes, at flere vil være pensionsberettigede. For en del af disse vil de særlige kommunale fleksjob være en mulighed for at komme i gang. Jobcentret vil have stor fokus på at forsøge at gøre perioden på ledighedsydelse så kort som muligt. Pr. den var der 262 personer i fleksjob. Pr. den var der 315 personer i fleksjob. Dette skyldes, at der er et stort antal fra ledighedsydelse, som er kommet i job. Der vil fortsat være stor fokus på fremskaffelse af fleksjob. Der forventes afsat øgede personaleressourcer til at forhindre, at personer i flekjob mister deres job. Handicappede Overfor ledige med handicap eller personer, der har været længerevarende sygemeldt, kan Jobcenter Nordfyn tilbyde forskellige former for støtteordninger, udredning og afklaring. Der kan f.eks. gives tilbud om tilskud/udlån af hjælpemidler, støtteordninger til personlig assistance i såvel erhvervsmæssig sammenhæng som i forbindelse med efter- og videreuddannelse, revalidering og fleksjob. Formålet med handicapindsatsen er at give personer med handicap kompensation for handicappet, således at disse personer bliver ligestillet med personer uden handicap og får samme muligheder for erhvervsudøvelse. Ligestilling Ligestillingsarbejde på Jobcentret skal sikre såvel mænds som kvinders beskæftigelsesmuligheder ved at skabe forståelse blandt såvel ledige som arbejdsgivere og arbejdsformildere på Jobcentret og hos anden aktør for de særlige kønsbestemte forhold og holdninger på arbejdsmarkedet. Ligestillingen skal bidrage til øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet. I Jobcenter Nordfyn lægger konsulenterne vægt på, at det ikke er den arbejdssøgendes køn, der er afgørende for at komme i beskæftigelse i en given branche, men om den arbejdssøgendes kompetencer og kvalifikationer matcher de jobåbninger, der er på arbejdsmarkedet.

18 Personer med anden etnisk baggrund end dansk I jobcentret er man desuden opmærksom på at skabe forståelse blandt såvel ledige som arbejdsgivere og arbejdsformidlere på Jobcentret og hos anden aktør for de barrierer, der kan være til stede overfor ledige med anden etnisk baggrund end dansk. Gennem rådgivning og videnformidling ønsker jobcentret at medvirke til at nedbryde disse barrierer og sikre øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet gennem indlemmelse af ledige med anden etnisk baggrund end dansk i arbejdsstyrken. Disse tiltag kan suppleres med særlige støtteordninger som danskundervisning og mentorordning.

19 DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS I det følgende beskrives Jobcenter Nordfyns strategier for den virksomhedsrettede indsats. Jobcentrets bedste service overfor virksomhederne er hurtigst muligt at få de ledige ud på arbejdsmarkedet. Derfor vil dialogen med virksomhederne være målrettet på at skaffe plads til borgere, der har svært ved at finde eller fastholde job samt at støtte virksomhedernes rekruttering ved at synliggøre jobåbninger på Jobnet med henblik på at sikre et gennemsigtigt arbejdsmarked. Jobcenter Nordfyn vil have fokus på, at indsatsen overfor virksomhederne bliver koordineret mellem stat og kommune, således at der arbejdes ud fra en samlet strategi. I forhold til de ledige, der har svært ved at finde eller fastholde job, vil jobcentret også i 2009 understøtte deres tilknytning til arbejdsmarkedet ved at oplyse virksomhederne om de eksisterende støtteordninger som f.eks. flexjob, mentorordninger, jobrotation, hjælpemidler og delvise sygemeldinger. Dette kræver et godt og tillidsfuldt forhold til virksomhederne, som Jobcenter Nordfyn lægger stor vægt på at opbygge og vedligeholde gennem regelmæssige besøg og kontakter. Herudover lægger jobcentret vægt på at være behjælpelig med at besvare spørgsmål og løse konkrete problemer, der måtte opstå i forløbet. Jobcentret har planer om at indgå et tæt samarbejde med en række lokale virksomheder i Det er hensigten med aftalen at formalisere et samarbejde, hvor jobcentret leverer arbejdskraft og virksomhederne arbejdspladser. Jobcentret kan oprette en pulje bestående af personer, der efter et info-møde på virksomheden og præsentation af arbejdsfunktionerne samt et individuelt jobinterview er vurderet egnede til varetagelse af arbejdsfunktionerne. Virksomheden kan efterfølgende trække på denne pulje ved jobåbninger. Denne metode kan sikre især større virksomheder hurtigere og mere effektiv rekruttering. Udover at levere en brutto-pulje af kandidater har jobcentret også mulighed for at understøtte beskæftigelsesprocessen ved at bevillige de ledige relevante forberedende kurser. Jobcenter Nordfyn vil også i 2009 sikre synliggørelse af jobåbninger på områder med mangel på arbejdskraft ved at varetage ekstern og intern annoncering af ledige job, ved at holde sig orienteret om udviklingen på balancelisten og flaskehalsområderne, ved at holde tæt kontakt til de lokale virksomheder indenfor brancher med mangel samt ved orientering og videndeling mellem virksomhedskonsulenterne.

20 Når virksomheder henvender sig om mangel på arbejdskraft, vil Jobcentret rådgive om rekruttering ad de gængse kanaler, hvor arbejdsgiver og arbejdstager normalt mødes direkte. Er der tale om en branche med mangel på kvalificeret arbejdskraft, kan jobcentret endvidere hjælpe med opkvalificering eller støtteordninger til ansættelse, f.eks. via voksenlærlingeordningen. Jobcentret har desuden en EURES konsulent, der kan rådgive virksomhederne om mulighederne for annoncering efter og ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. I den forbindelse vil den nye enhed for international rekruttering være en naturlig samarbejds- og sparringspartner. Jobcentret vil især bruge den statslige flaskehalsbevilling på kortere opkvalificeringsforløb f.eks. i tilfælde af, at en ledig kan få en arbejdsgivererklæring, hvis en bestemt kvalifikation opnås. Det lokale beskæftigelsesråds virksomhedsplan retter sig især mod virksomhedernes sociale medansvar i den aktuelle beskæftigelsessituation, hvor der er fokus på at få de sidste grupper af ledige ud på arbejdsmarkedet. Som led i opmærksomheden på virksomhedernes rummelighed og sociale ansvar, herunder fastholdelse af medarbejdere, der har svært ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, overvejer det lokale beskæftigelsesråd på Nordfyn at uddele en erhvervspris, hvor en faktor i udvælgelsen bliver virksomhedens sociale profil - herunder dens medarbejderpolitik i forbindelse med sygefravær. Det er endvidere håbet, at indførelsen af sådan en pris kan medvirke til at øge virksomhedernes fokus på jobcentret og dets rolle og primære funktioner i forhold til virksomhederne.

21 INDDRAGELSE AF ANDEN AKTØR Brugen af andre aktører i forbindelse med kontaktforløb (med aktive tilbud) skal supplere Jobcenter Nordfyns egen indsats i forhold til udvalgte målgrupper. Jobcenter Nordfyn vil fortsat benytte delaftaler under de landsdækkende rammeaftaler, Arbejdsmarkedsstyrelsen har indgået. Mål for brug af anden aktør 2009: - Den samlede andel af ledighedsberørte (forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige) i jobcentret, der påbegynder forløb hos anden aktør, skal i 2009 være mindst 4 % Beskæftigelsesministerens handlingsplan for brugen af andre aktører indgår som grundlag for jobcentrets brug og håndtering af andre aktører. Hovedprincipperne for inddragelse af andre aktører vil være: Andre aktører anvendes, hvor de særligt kan gøre en forskel dokumenteret ved beskæftigelseseffekt. Der skal altid være et klart beskæftigelsespolitisk rationale for anvendelse af andre aktører med udgangspunkt i, hvor de kan gøre en forskel med deres særlige ekspertise i forhold til udvalgte målgrupper. Delaftaler med andre aktører skal indeholde klare økonomiske incitamenter til at få den ledige i job uanset målgruppe, der er henvist til anden aktør. Det vil indebære en høj grad af resultataflønning (bonusmodel). Der skal være fokus på andre aktørers indsats og jobcentret har ansvar for at følge op på andre aktørers rettidighed og effekter samt have løbende dialog med henblik på at sikre en ensartet indsats. Ledige LVU ere, som er omfattet af de landsdækkende LVU-rammeaftaler, bliver altid udlagt til anden aktør. Det gælder både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Herudover er der yderligere for ledige dagpengemodtagere udpeget følgende grupper med henblik på eventuel henvisning til anden aktør: Ledige med erhvervskompetencegivende uddannelse, herunder ledige med mellemlang videregående uddannelse (MVU) Ledige ledere, der er fyldt 55 år og andre ledige, der er fyldt 55 år.

22 Tillæg 1 Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for Jobcenter Nordfyn 2009 Antallet af ledige i arbejdskraftreserven skal nedbringes med 30 % i december 2009 i forhold til december 2007, svarende til et fald på 66 fuldtidspersoner. Det vil sige et fald for dagpengemodtagere fra 180 til 126 og et fald for kontanthjælpsmodtagere fra 42 til 30. (Kilde: Jobindsats.dk Ministermål. Arbejdskraftreserven ) Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skal reduceres med 10 % i december 2009 i forhold til december 2007, svarende til et fald på 19 forløb fra 186 til 167. (Kilde: Jobindsats.dk Ministermål. Sygedagpengeforløb ) Antallet af unge på alle former for overførselsindkomst skal reduceres med flg.: 15 % for forsikrede unge, 10 % for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere status quo pr. december 2007 bevares for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (Kilde: Jobindsats.dk Ministermål. Unge under 30 år Antallet af ledige forsikrede kvinder over 55 år skal nedbringes med 10 % p.a. i 2009 i forhold til 2007 (Kilde: Jobindsats.dk A-dagpenge. Antal personer og forløb. Bruttoledighed. Kvinder ) Antallet af ikke-forsikrede kvinder under 30 år skal nedbringes med 10 % p.a. i 2009 i forhold til 2007 (Kilde: Jobindsats.dk: Kontanthjælp. Antal personer og forløb. Bruttoledighed. Kvinder ) Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige skal nedbringes med 10 % i 2009 i forhold til 2007 (Kilde: Jobindsats.dk Kontanthjælp. Antal personer og forløb. Bruttoledighed. Ikkearbejdsmarkedsparate ) Det gennemsnitlige antal sygeforløb skal nedbringes i 2009 i forhold til 2007 som følger: - Forløb på 4-26 uger skal reduceres med 65 sygemeldte i 2009 (=170) i forhold til gennemsnittet i 2007 (=235). Aktuelt antal medio 2008: Forløb over 26 uger skal reduceres med 16 sygemeldte i 2009 (= 95) i forhold til gennemsnittet i 2007 (=111). Aktuelt antal medio 2008: Forløb over 52 uger skal udgøre 55 sygemeldte i 2009 i forhold til gennemsnittet i 2007 (= 50). Aktuelt antal medio 2008: 75 (Kilde: Kommunens egne opgørelser) Det gennemsnitlige antal af personer på ledighedsydelse skal være 10 % lavere i 2009 end i 2008 og max. 10 personer på ledighedsydelse må have ventet mere end 18 mdr. på et fleksjob. (Kilde: Kommunens egne opgørelser) Rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtagere skal i 2009 i gennemsnit være: 85 % for kontaktsamtaler, 70 % for 1. tilbud og 65 % for gentagne tilbud. (Kilde: Jobindsats.dk Kontanthjælp. Rettidighed )

23 Rettidigheden for dagpengemodtagere skal i gennemsnit være: 90 % for kontaktsamtaler, 1. tilbud og gentagne tilbud. (Kilde: Jobindsats.dk A-dagpenge. Rettidighed ) Aktiveringsgraden for kontant- og starthjælpsmodtagere skal i gennemsnit være: 50 % for match 1 3 (p.t. 48%) og 35 % for match 4 5 (p.t. 26,7 %). (Kilde: Jobindsats.dk Kontanthjælp.Aktiveringsgrad ) Aktiveringsgraden for dagpengemodtagere skal være 30 % (Kilde:Jobindsats.dk A-dagpenge. Aktiveringsgrad ) Strategier uden måltal: Flere unge skal påbegynde og gennemføre en uddannelse Flere ufaglærte ledige skal opkvalificeres Forsikrede ledige modtager en beskæftigelsesindsats efter Hurtigt i gang modellen

24 Bilag: Nordfyns Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger: tilføjelser og ændringer til Jobcenter Nordfyns beskæftigelsesplan 2009 Side 4 Den oprindelige nøgletalstabel erstattes af en nyere version, eftersendt af Beskæftigelsesregion Syddanmark i juli måned, der gengiver væksten i procent i perioden for hhv. Nordfyn og hele landet. Side 7 I afsnittet om ministermål 1 arbejdskraftreserven - nedjusteres måltallet fra 30 % til 25 %. Side 9 I afsnittet om ministermål 2 sygedagpenge tilføjes sætningen: Ligeledes vil jobcentret tilstræbe et nært samarbejde med a-kasserne, idet ca. 80 % af sygedagpengemodtagerne er forsikrede ledige. side 16 I afsnittet om ikke-arbejdsmarkedsparate ledige skrives omtalen af produktionsskolerne ud af sammenhængen, således at den oprindelige sætning: Herudover vil jobcentret optimere indsatsen ved en hyppigere tæt opfølgning, et særligt tilrettelagt kursus i udformning af ansøgning og CV, samt øget bestræbelse på hurtigere at få den ledige ud af produktionsskolerne og i et forløb på en privat virksomhed, f.eks. under en mentorordning ændres til Herudover vil jobcentret optimere indsatsen ved en hyppigere tæt opfølgning, et særligt tilrettelagt kursus i udformning af ansøgning og CV, samt øget bestræbelse på hurtigere at få den ledige i et forløb på en privat virksomhed, f.eks. under en mentorordning. Side 16 I afsnittet om unge, under omtalen af forsøgsprojektet Flere unge i uddannelse, færre unge dropper ud af uddannelse, ændres sætningen: Jobcentret frikøber en konsulent fra UUO til gennem en opsøgende og opfølgende indsats at tilbyde unge under 30 år vejledning om valg af uddannelse og erhverv til : Indsatsen indebærer øget fokus på at tilbyde unge under 30 år vejledning om valg af uddannelse. I den efterfølgende sætning udskiftes ordet ønsker med ordet forventer, således at den blivende sætning lyder: Herigennem forventer jobcentret at styrke uddannelsesgennemførslen og dermed uddannelsesniveauet på Nordfyn. Side 20 I afsnittet om den virksomhedsrettede indsats tilføjes flg. sætning omtalen af jobcentrets EURES konsulent: I den forbindelse vil den nye enhed for international rekruttering være en naturlig samarbejds- og sparringspartner.

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19 Beskæftigelsesplan 2009 Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2009... 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3.1 Status og udfordringer

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Nøgletal. Hele landet i. Vækst. vækst antal i %

Nøgletal. Hele landet i. Vækst. vækst antal i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Specialfunktionen for ligestilling Oktober 2010 1 "Kønnede" udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesregion Indledning...3

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 En værdifuld samarbejdspartner med fokus på job Indhold: Forord... 3 1. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen... 4 1.1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Hedensted

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Hedensted Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Hedensted Side 1. Indledning 3 2. Mål og indsatsområder 4 3. Udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Hedensted Kommune 7 4. Den borgerrettede indsats 12 5. Den virksomhedsvendte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Forslag til. Beskæftigelsesplan 2008. Jobcenter Ringsted

Forslag til. Beskæftigelsesplan 2008. Jobcenter Ringsted Forslag til Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Ringsted Forslag til beskæftigelsesudvalget, som herefter udsendes til høring i Det lokale beskæftigelsesråd og Driftsregionen, men henblik på endelig godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Assens

Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Assens Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Assens Udkast 1. juni 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel: 1. Indledning til Beskæftigelsesplan for Jobcenter Assens 2011 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Side 2 af 43 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2009

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2009 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2009 Fokus på job En værdifuld samarbejdspartner Indhold: Forord... 3 1. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen... 4 1.1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012 Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 1. Ministerens 4 mål for beskæftigelsesindsatsen 2012 side 3 2. De centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012 side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Furesø Kommune. Version: 12. september 2007

Beskæftigelsesplan 2008 Furesø Kommune. Version: 12. september 2007 Beskæftigelsesplan 2008 Furesø Kommune Version: 12. september 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2008... 2 Beskæftigelsesregionens kontrakt med Beskæftigelsesministeren...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Forsideillustration af Heidi Klentz www.bricksite.com/heidiklentz 2 Indholdsfortegnelse 3. DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 3.1. BEFOLKNINGEN I JAMMERBUGT

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2013

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2013 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2013 Fokus på job En værdifuld samarbejdspartner 30. august 2012 Indhold: Forord... 3 1. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen... 4 1.1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 17-09-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 17-09-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 17-09-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Christian Ulrich Afbud: Mogens Johansen, Medhat Khattab, Hanne Klit

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 ASSENS KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 ASSENS KOMMUNE Udkast 2 BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 ASSENS KOMMUNE GODKENDT AF ASSENS BYRÅD DEN Indhold Kapitel 1... 2 Indledning...2 Kapitel 2... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen...4 2.2 De

Læs mere