BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08."

Transkript

1 De store storme De danske kyster blev i 2006 og 2007 ramt af flere storme. Særligt alvorlig var stormen den 1. og 2. november Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets forventninger til 07/08 Stormrådets sammensætning SIDE 1 Stormrådet Beskrivelse af Stormrådetsvirksomhed BERETNING 06/07

2 Stormrådet BERETNING 06/07 Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets forventninger til 07/08 Forord Storm P har sagt: Det er svært at spå Især om fremtiden. Det har Stormrådet erkendt efter et meget hektisk år med fire stormfloder og knap anmeldte skader. Den samlede regning løber op i cirka 400 mio. kr. Det er ikke tilfredsstillende for nogen, først og fremmest ikke for de skadelidte, at ordningen ikke fungerer effektivt ved store stormfloder De mange skader har været årsag til, at Stormrådet har fokuseret på prioritering og på effektivisering af sagsbehandlingen. Rådet har således prioriteret behandlingen af skader på erhvervsejendomme og helårsboliger frem for sommerhuse. Rådet har endvidere styrket organisationen betydeligt. Stormflodsordningen blev oprettet i 1991 og har siden virket effektivt. Rådet er senest blevet rost af revisionen i 2006 for at have vist sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Men med over skadesanmeldelser er det blevet klart, at ordningen ikke er tidssvarende. Det er ikke tilfredsstillende for nogen, først og fremmest ikke for de skadelidte, at ordningen ikke fungerer effektivt ved store stormfloder. Stormrådet har derfor bedt økonomi- og erhvervsministeren om at overveje at modernisere ordningen, og ministeren har netop nedsat et udvalg med henblik på en gennemgang af lovgivningen. Stormrådet er optaget af, at der skal ske forbedringer og har derfor taget en række initiativer, der kan effektivisere arbejdsgangene. Målet er at sætte tempoet i sagsbehandlingen i vejret. Rådet og sekretariatet har fået erfaring fra de mange sager, så der i større omfang kan delegeres til sekretariatet. Rådet har truffet principielle afgørelser, om at udsat beliggenhed kan medføre, at der ikke udbetales erstatning. Rådet har tillige drøftet skadeforebyggelse og opstillet kriterier for, hvordan der kan udstedes konkrete pålæg herom. Det er forventningen med de nye arbejdsgange, at alle sager vil være enten godkendt eller afvist i marts Den 19. december 2007 SIDE 2

3 Om stormflod Ved en stormflod forstås oversvømmelse på grund af ekstrem høj vandstand i havet forårsaget af storm. Det er Stormrådet, der afgør, om en oversvømmelse er en stormflod. Det sker blandt andet efter indstilling fra Kystdirektoratet. Når rådets sekretariat får oplysninger om, at der er sket oversvømmelse i et sådant omfang, at der kan blive tale om udbetaling af erstatning, underrettes rådets formand. Stormrådet skal herefter behandle højvandssituationen på et møde senest en uge efter. Stormrådets beslutning offentliggøres i dagspressen og på rådets hjemmeside. Den voldsomme novemberstorm i 2006 gav over anmeldelser fra hele landet. Rådet har i gennemsnit behandlet omkring 150 sager om året siden ordningens start i En forudsætning for, at man kan få udbetalt erstatning, er, at der i forbindelse med højvandet har været storm. For det andet skal vandstanden være så sjælden, at den i gennemsnit kun optræder hvert år. For at søge om erstatning skal man sende en skadesanmeldelse skriftligt inden to måneder efter stormfloden til sit eget forsikringsselskab. Det er Stormrådet, der normalt tager stilling til ansøgninger om godkendelse af erstatning. Rådet kan dog i tilfælde, hvor det er nødvendigt, give sekretariatet tilladelse til at træffe afgørelser efter nærmere fastsatte retningslinjer. Pga. af de mange skader i vinteren 2006/2007 har Stormrådet udbygget sekretariatet og taksatorkorpset, ligesom man har ændret en række forretningsgange, så tempoet i sagsbehandlingen er øget væsentligt. Ifølge loven kan der ikke klages over rådets afgørelser. Se hvordan Kystdirektoratet laver en indstilling Se behandling af sagerne fra vinterens stormflod SIDE 3

4 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder Anmeldelserne fra stormfloden i november 2006 er fordelt på: Anmeldte skader Helårsbeboelser Erhvervsvirksomheder 731 Landbrug 94 Fritidshuse I beretningsåret 2006/2007 blev det største antal skader nogensinde anmeldt til Stormrådet. Omkring skader blev anmeldt for stormfloderne i november, januar og marts. Stormfloden den november var dog den værste, hvor Stormrådet modtog cirka anmeldelser. ANMELDTE SKADER Stormfloden i november 2006 ramte hele Danmark. Værst ramt blev følgende kommuner på henholdsvis Sjælland, Fyn og i Jylland: SJÆLLAND Kommune Anmeldte skader Korsør 254 Gørlev 198 Skælskør 192 Slagelse 134 Vordingborg 101 FYN Kommune Anmeldte skader Kerteminde 230 Otterup 226 Mesinge 160 Nyborg 160 Svendborg 123 JYLLAND Kommune Anmeldte skader Juelsminde 189 Horsens 78 Vejle 71 Børkop 58 Odder 26 SIDE 4 Se Stormrådets pressemeddelelser om vinterens stormfloder Se om vinterens storme, og hvilke områder der blev ramt af stormflod

5 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder SKADELIDTE Inden to måneder efter stormfloden skal skadelidte anmelde sin skade til det forsikringsselskab, hvori det beskadigede er brandforsikret. Hvis huset er brandforsikret i ét selskab og indboet i et andet, skal skaden anmeldes til begge selskaber. Skadelidte vil derefter modtage et brev fra Stormrådet med kvittering for anmeldelsen. Rådet har i årets løb afvist at behandle ca. 50 anmeldelser, der kom for sent. Det er rådet, der beslutter, hvilken erstatning der skal gives. TAKSATOR Skadelidte får besøg af en taksator. Taksatoren opgør skaden og sender skadelidte en specificeret opgørelse over skaderne og det håndværkerarbejde, der eventuelt skal udføres. På grund af det ekstremt store antal skader for stormfloderne i vinteren 2006/2007 har rådet været nødsaget til også at benytte sig af rådgivende ingeniørvirksomheder og lign., som har ekspertise til at opgøre forsikringsskader. OPGØRELSE Skadelidte får forelagt opgørelsen og tilføjer eventuelt yderligere bemærkninger. Skadelidte underskriver opgørelsen og sender den tilbage til taksatoren. Taksatoren sender derefter opgørelsen til en overtaksator, der efter godkendelse sender den til Stormrådet. AFGØRELSE Efter taksation af stormflodssagerne behandles disse i sekretariatet i overensstemmelse med bestemmelserne i loven og de af rådet godkendte Regler om erstatning for skader forårsaget af stormflod. Sekretariatet forbereder sagerne når rådet skal træffe afgørelse. Når rådet har afgjort sagen, underrettes skadelidte om afgørelsen. Se hvilke sager sekretariatet afgør, og hvilke der skal forelægges rådet Se hele lovteksten SIDE 5

6 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder Status over udbetaling af erstatning for skader for 2006 og 2007 i hele kr kvt 06 1 kvt 07 2 kvt 07 3 kvt 07 ERSTATNINGSBEREGNING Stormrådet gør skaderne op efter et dagsværdiprincip. Det betyder, at Stormrådet tager udgangspunkt i, hvad det vil koste at reparere det skadede med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, slid og nedsat anvendelighed. Hvis tingene er totalskadede, vurderer Stormrådet, hvad det vil koste at genanskaffe en tilsvarende ting fratrukket et beløb for værdiforringelse. Stormrådet erstatter desuden rimelige udgifter til oprydning og rengøring. Der er en selvrisiko på: Private ting 5 pct. dog minimum kr. Private bygninger 5 pct. dog minimum kr. Fritidshuse 10 pct. dog minimum kr. Erhvervsløsøre 10 pct. dog minimum kr. Erhvervsbygninger 10 pct. dog minimum kr. Der gives blandt andet ikke erstatning for: Skader på ting i kældre og andre rum under terræn Genhusning Flytteudgifter Driftstab Renteudgifter, hvis man optager et banklån for at finansiere reparationer Følgeskader. UDBETALING Erstatning for løsøreskader udbetales hurtigst muligt. Erstatning for reparation af bygningsdele udbetales, når der foreligger regning for udført arbejde. Dette indebærer, at der foretages udbetalinger efterhånden som de betalte regninger indsendes til sekretariatet. SIDE 6 Se Regler om erstatning for skader forårsaget af stormflod

7 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder KONTANTERSTATNING Når skadelidte i sjældne tilfælde ønsker at udføre arbejdet selv, erstattes arbejdstiden med 80 kr. i timen. Arbejdstiden tillægges 25 pct. ekstra timer for såkaldt amatørtid. SKAT har vurderet, at 80 kr. i timen kan gives, uden der skal betales skat. Hertil lægges prisen for materialer til brug for at udbedre skaden. Stormrådet opgør erstatning efter samme metode, hvis skadelidte vælger ikke at ville udbedre skaderne. I beretningsåret har Stormrådet taget stilling til en lang række problemstillinger. Et udvalg af disse beskrives på de efterfølgende sider. Eksempel KONTANTERSTATNING Ejeren af en virksomhed med et særligt speciale ønskede selv at istandsætte sine specielle maskiner til brug i virksomheden. Ejeren anmodede om at få udbetalt kontanterstatning, da kun én anden virksomhed kunne reparere maskinerne ud over ejeren selv. Herudover anmodede ejeren om, at også skaderne på virksomhedens bygninger blev opgjort som kontanterstatning. BESLUTNING Rådet godkendte en kontanterstatning til brug for reperation af maskinerne og bygningerne med arbejdstiden tillagt 25 pct. til en værdi af 80 kr. i timen, i alt ca kr. SIDE 7

8 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder ERSTATNING VED SALG AF EJENDOM Det følger af lov om stormflod og stormfald 22, stk. 2, at Stormrådet fastsætter nærmere regler for sekretariatets arbejde, herunder beregning af erstatning vedrørende stormflod. Regler om erstatning for skader forårsaget af stormflod indeholder ikke bestemmelse om opgørelse af erstatningen, hvor skadelidte sælger det beskadigede. Eksempel ERSTATNING VED SALG AF EJENDOM Ejeren af en ejendom havde solgt sin ejendom efter at den var stormflodsskadet, og i købsaftalen aftalt med køber, at erstatning for bygningsskader, med undtagelse af erstatning for løsøre, udgifter til affugtning og oprydning, som var afholdt af ejeren, skulle tilkomme køber. Rådet udbetalte erstatning til både sælger og køber af ejendommen som aftalt. BESLUTNING Stormrådet besluttede, at hvor skadelidte har solgt sin ejendom uden at udbedre stormflodsskaden, opgøres erstatningen på basis af dagsværdiprincippet. Det vil sige, man tager udgangspunkt i, hvad det vil koste at reparere det skadede, fratrukket moms. Momsen fratrækkes, fordi skadelidte sælger sin ejendom uden at udbedre manglen og derfor ikke har haft udgifter til moms. SIDE 8

9 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder INDIREKTE TAB Ifølge lov om stormflod og stormfald 4, stk. 2, nr. 4, ydes der ikke erstatning for indirekte tab. Ved indirekte tab forstås blandt andet driftstab, huslejetab, flytteomkostninger eller andre merudgifter i anledning af, at ejendommen må fraflyttes, samt f.eks. tab som følge af nedstyrtning af klinter. Derudover omfatter bestemmelsen for eksempel også renteudgifter, som skyldes optagelse af lån til finansiering af udbedring af skaderne. Eksempel INDIREKTE TAB Ejeren af et sommerhus, som var bosiddende i udlandet, gjorde krav på at få dækket flere forskellige omkostninger i forbindelse med istandsættelse af ejendommen efter stormfloden. Ejeren ville gerne have erstattet transportomkostning hjem til Danmark i forbindelse med skaden samt andre transportudgifter i forbindelse med oprydning efter skaden. Skadelidte fremsatte endvidere krav om at få erstattet udgifter vedrørende træk på kassekredit. BESLUTNING Stormrådet afviste at dække generelle transportudgifter, da disse kunne sidestilles med flytteomkostninger, som er undtaget i lov om stormflod og stormfald. Imidlertid besluttede rådet, at rimelige udgifter til transport, når denne har sammenhæng med at begrænse skaden (rengøring, oprydning m.v.) kunne dækkes. Stormrådet besluttede, at skadelidte ikke kunne få dækket sine finansieringsomkostninger, idet skadelidte selv havde valgt at afholde udgifter til udbedring af skaderne, inden rådet havde truffet endelig afgørelse. Udgifterne blev betragtet som indirekte tab. SIDE 9

10 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder FØLGESKADER Ifølge lov om stormflod og stormfald 4, stk. 1, ydes der ikke erstatning for følgeskader, men kun for umiddelbart indtrådte skader. Dette indebærer, at skaden skal indtræde på selve stormflodstidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Sætningsskader, der konstateres senere, er således ikke omfattet. Der kan endvidere ikke ydes erstatning for senere indtrådte skader, der skyldes tæring som følge af saltpåvirkning hidrørende fra oversvømmelse. Ligeledes ydes der ikke erstatning for fugtskader m.v. Stormrådet erstatter derimod afgrøder, der er direkte beskadiget, f.eks. hvis de er skyllet væk i forbindelse med oversvømmelserne. Eksempel FØLGESKADER Ejeren af nogle vinmarker og marker sået til med kernefrugt anmeldte sin skade til Stormrådet. Ca. 50 pct. af vinmarkerne og samtlige plantager på ejerens marker med kernefrugt havde været oversvømmet. Taksator delte de beskadigede træer op i to kategorier: 1. Træer, som var gået mere eller mindre i dvale som følge af enten kortvarig/minimal oversvømmelse eller langsomvirkende saltpåvirkning af træet gennem jordbunden. 2. Træer, som vart helt eller delvist oversvømmet, og hvor saltpåvirkningen også var kommet via bark og blade. BESLUTNING På baggrund af oplysningerne om træernes stand på tidspunktet for taksering erstattede Stormrådet de planter, der var direkte beskadiget og altså visne og tørre, eller hvor saltpåvirkning havde sat sit direkte præg, mens erstatning i øvrigt måtte afvises. Stormrådet erstattede også vinmarkerne, hvor disse var direkte beskadiget. SIDE 10

11 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder TABSBEGRÆNSNING Skadelidte har pligt til at begrænse skader opstået som følge af stormflod. Ifølge lov om stormflod og stormfald 7, nr. 5, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde, såfremt skadelidte har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet. Eksempel TABSBEGRÆNSNING Ejeren af en ejendom havde inden besøg af Stormrådets taksator ikke foretaget skadesbegrænsende foranstaltninger såsom affugtning eller tørring af bygningen i øvrigt. BESLUTNING Stormrådet besluttede, at skadelidte kun kunne få erstattet det det ville have kostet at udbedre skaden, hvis skadelidte rettidigt havde iværksat skadeforebyggende foranstaltninger. SIDE 11

12 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder IKKE STORMFLOD/OPSIVNING AF GRUNDVAND Ifølge lov om stormflod og stormfald 4, stk. 1, ydes der alene erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod. Dette indebærer, at skaden skal indtræde på selve stormflodstidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Af lovens 2 forstås ved stormflod oversvømmelse som følge af ekstremt høj vandstand i havet forårsaget af storm. Eksempel IKKE STORMFLOD/OPSIVNING AF GRUNDVAND Ejeren af et vandværk gjorde krav gældende over for Stormrådet, idet værkets drikkevand havde været forurenet kort tid efter stormfloden i november. Rådet fik oplyst, at vandværket ikke havde foretaget nogen reparation efter konstateringen af forureningen, men vandværket påstod, at brønden, hvori drikkevandet var opbevaret, måtte have været oversvømmet. Rådet fik oplyst, at der ikke var saltskader på vandværkets bygninger. BESLUTNING Stormrådet vurderede, at skaden kunne have været forårsaget ved opsivning af grundvand. Opsivning af grundvand var efter rådets vurdering, på baggrund af loven, ikke en følge af stormfloden i havet og dermed ikke omfattet af loven. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at skader forårsaget af oversvømmelse fra ferske vande, der opstemmes som følge af en stormflod i havet eller en af stormfloden nødvendiggjort sluselukning, også vil blive betragtet som skader forårsaget af en stormflod. SIDE 12

13 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder UDSAT BELIGGENHED Ifølge lov om stormflod og stormfald 7, stk. 1, nr. 1, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde, såfremt det beskadigede er opført et sted, hvor der er særlig risiko for skader forårsaget af stormflod, og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opgørelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette. Eksempel UDSAT BELIGGENHED På en grund direkte ned til Svendborgsund lå tre træopførte bygninger. Disse bygninger blev ramt af stormfloden. En vandstand inde i bygningerne på op til 40 cm ødelagde flere vægge samt misfarvede klinkegulvene. Rådet bad Kystdirektoratet om en vurdering af bygningernes placering. Kystdirektoratet havde målt vandstanden i området til 1,67 meter og vurderede, at bygningerne ikke kunne klare vandstande, der i gennemsnittet forekommer i området hvert 20. år eller hyppigere. BESLUTNING Rådet besluttede derfor at lade erstatning for bådehuset og gæstehuset bortfalde. Rådet godkendte dog erstatning til den sidste bygning, idet denne vurderedes at være placeret så højt at den kunne modstå vandstande der forekom knap så hyppigt, og fordi der ikke var øvrige forhold, der talte for at erstatningen for denne bygning skulle bortfalde helt eller delvist. SIDE 13

14 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder GENERELT VEDR. UDSAT BELIGGENHED Stormrådet har behandlet mange sager fra vinterens stormfloder om udsat beliggenhed. Rådet har derfor fastsat rammer for, hvornår der er tale om udsat beliggenhed. Rådet har i 125 sager indtil nu besluttet, at erstatning helt eller delvist bortfalder under henvisning til udsat beliggenhed. BESLUTNING Situationer, hvor erstatningen er bortfaldet eller nedsat: 1. Fast ejendom, der ligger på eller uden for et dige 2. Løsøre, der ligger på strand 3. Fast ejendom eller løsøre, der er placeret på havnearealer, hvor der ikke er tale om en naturlig placering 4. Skader på diger og kystsikringer, der er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring. 5. Hvor der tidligere er givet pålæg vedrørende reduktion ved fremtidige skader 6. Hvor det i øvrigt helt klart fremgår, at der er tale om udsat beliggenhed. BESLUTNING Ejendomme, der er beliggende på havnearealer og som har en naturlig eller en nødvendig placering her, har efter rådets beslutning ikke udsat beliggenhed. Rådet har derfor besluttet, hvilke ejendomme der som udgangspunkt har en naturlig beliggenhed på havneareal. Der er ikke tale om udsat beliggenhed, hvis en ejendom har relation til: søfart fiskeri havnens funktioner, såsom havnekontor, havnekiosk, roklub m.v. lagerlokaler med naturlig tilknytning til havnen. SIDE 14

15 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder PÅLÆG Ifølge lov om stormflod og stormfald 9, kan rådet til fremme af forebyggende foranstaltninger give pålæg til skadelidte. Rådet har i 16 sager givet pålæg om at foretage skadeforebyggende foranstaltninger. Rådet har besluttet alene at give pålæg, såfremt der kan ske en konkretisering af de skadeforebyggende foranstaltninger. Eksempel PÅLÆG Ejeren af en ejendom havde tidligere haft stormflodsskade. Stormrådet havde ved godkendelse af erstatning af den tidligere skade pålagt skadelidte at etablere et dige i fællesskab med de øvrige grundejere i området. Skadelidte havde ikke kunne efterleve Stormrådets pålæg, idet de øvrige grundejere ikke havde interesse i at etablere et dige. BESLUTNING Stormrådet besluttede derfor, at skadelidte skulle have erstatning, men at rådet samtidig ville sende en byggesagkyndig, der kunne rådgive skadelidte om, hvordan man kunne sikre ejendommen mod fremtidige skader. Rådet har også besluttet, at en erstatning kan nedsættes under henvisning til 7 stk. 1, nr. 5, såfremt rådet tidligere har givet pålæg til en skadelidt om at træffe skadeforebyggende foranstaltninger, selv om ejendommen eller løsøre er nødvendigt eller naturligt placeret på et havneareal, og skadelidte ikke har efterkommet pålægget. SIDE 15

16 Om stormfald Storme og orkaner kan give stormfald, hvilket vil sige, at private skovejere bliver udsat for, at hele eller større dele af deres skovareal vælter. Ved stormfald forstås efter loven, at der i én eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst ét års hugst i de ramte områder. Det er Stormrådet, der på baggrund af indstilling fra Miljøministeriet afgør, om der efter loven har været stormfald. Rådet har fastsat, at ansøgninger om tilskud til genplantning under kr. kan godkendes af sekretariatet i samråd med formanden. Rådets beslutning om, at der i et område har været stormfald, offentliggøres i dagspressen. Herudover bliver der indrykket annoncer i skovbrugsblade. Beslutningen offentliggøres også på Stormrådets hjemmeside. For at søge om erstatning skal skovejeren sende en skadesanmeldelse til sit eget forsikringsselskab umiddelbart efter stormfald. Ansøgning til Stormrådet om tilskud til genplantning skal sendes senest 6 måneder efter stormfaldet. Det er en forudsætning for at få tilskud, at der er tegnet en basisforsikring. Det er Stormrådet, der normalt tager stilling til ansøgninger om tilskud til genplantning. Rådet kan dog i tilfælde, hvor det er nødvendigt, give sekretariatet bemyndigelse til at træffe afgørelser efter nærmere fastsatte retningslinjer. I hovedtræk tager formanden for Stormrådet og sekretariatet sig også af alle afvisninger om tilskud. Ansøgninger over kr., ansøgninger af principiel karakter og afslag skal altid forelægges Stormrådet. Ifølge loven kan skovejerne ikke klage over rådets afgørelser. Se hele lovteksten SIDE 16 Se om behandling af sagerne om stormfald

17 Om stormfald - Behandling af sagerne ved stormfald OPFØLGNING PÅ STORMFALDET DECEMBER 1999 OG JANUAR 2000 Stormfaldet i december 1999 og januar 2000 er det første stormfald, der har fået tilskud til gentilplantning efter lov om stormflod og stormfald. Langt hovedparten af tilsagnene om tilskud efter de to storme udløber i efteråret 2007/foråret Stormrådet fremsendte i august 2007 brev til de tilskudsmodtagere, der endnu ikke har udnyttet deres fulde tilsagn, med påmindelse om tilsagnets udløb. Hensigten med brevet var at få så mange tilskudssager som muligt afsluttet og samtidig, at unødige tilbagebetalingssager blev undgået. Brevet er blevet modtaget positivt af tilskudsmodtagerne, og det har bevirket en væsentligt øget aktivitet med afslutning og lukning af sager. De første gange, der blev udbetalt tilskud til genplantning, var ved stormfaldet i december 1999 og januar OPFØLGNING PÅ STORMFALDET DEN JANUAR 2005 Stormfaldet januar 2005 er det andet stormfald, der har fået tilskud til gentilplantning efter lov om stormflod og stormfald. SIDE 17

18 Om stormfald - Behandling af sagerne ved stormfald Figuren viser fordelingen af foryngelsesmetode og træarter i pct. af de tilskudsberettigede kulturarealer, som skovejerne har valgt. 15% 10% 3% 3% DET STORMFÆLDEDE AREAL Der blev i ansøgningerne indberettet om stormfald på knap ha. Det samlede tilskudsberettigede areal er efter sagsbehandlingen opgjort til godt ha. De resterende knap ha har vist sig ikke at være tilskudsberettiget, hovedsagelig pga. fradrag for årets normalhugst, der normalt udgør 1/60 af skovens samlede areal. Stormen gik hårdest ud over det nordlige Jylland. 94 pct. af det ramte skovareal var arealer med nåletræ, og 6 pct. var arealer med løvtræ. Stormfaldets fordeling på de tilskudsberettigede arealer: Fladefald nål 4016 ha Spredt fald nål 129 ha Fladefald løv 278 ha Spredt fald løv 8 ha Selvforyngelse 69% GENTILPLANTNINGEN De genrejste skove bliver langt overvejende nye løvskove, og mindst 60 pct. af alle nye træer er naturligt hjemmehørende i Danmark. Hvor de ramte arealer havde en løv/nål fordeling i pct. på 6/94, vil de gentilplantede arealer have fordelingen 63/37. Her ud over er de resterende arealer, dvs. 37 pct. af arealerne, som ikke er egentlige løvtræbevoksninger, indblandet med løvtræ i betydeligt omfang. Robuste løvtræer Løv, douglasgran og ædelgran Valgfrie robuste arter Ekstensive spec SIDE 18

19 Om stormfald - Behandling af sagerne ved stormfald SAGSBEHANDLINGEN I SKOV- OG NATURSTYRELSEN I sagsbehandlingen i Skov- og Naturstyrelsen indgår analyse af luftfotos. Både af luftfotos, der er taget kort efter stormen, men også fotos optaget 1-3 år tidligere, således at førstormfalds-situationen kan vurderes. LUFTFOTOS AF STORMFALD TILGÆNGELIGE FOR SKOVEJERENE Som noget nyt valgte Stormrådet efter stormfaldet 2005 at gøre de stormfaldsbilleder, der blev anskaffet til sagsbehandlingen, tilgængelig for ejerne. Via internettet var det muligt for skovejere, der havde anmeldt stormfald, at se stormskaderne og indtegne det skadede areal. Stormfaldsbillerne har været flittigt benyttet af ejerne og deres konsulenter. EFTER STORMFALD Billede benyttes i sagsbehandlingen, hvor der sammenlignes med billeder fra før stormen, se nedenfor. Det ramte areal er vist med rød ramme. For sagsbehandlingen har det samtidig haft den fordel, at ansøgerne og sagsbehandlerne har haft samme redskab til vurdering af skaderne, hvilket har betydet, at der har været få sager med uoverensstemmelser om det skadede areals størrelse. KONTROL AF FORSIKRINGSFORHOLD Som led i sagsbehandlingen af ansøgningerne efter stormen 2005 blev det kontrolleret, at tilskudsmodtagerne var dækket af en basisforsikring for skovfald, som det kræves i loven. I 4 sager blev det konstateret, at der kun var delvis forsikring af den skov, der var ramt af stormfald. Stormrådet besluttede i disse sager kun at udbetale en andel af tilskuddet svarende til andelen af forsikret skov. Der blev pga. manglende forsikring tilbageholdt mere end ½ mio. kr. i tilskud. SIDE 19

20 De økonomiske resultater Det er Stormrådet, der afgør, om en oversvømmelse er en stormflod. Rådet benytter bl.a. Kystdirektoratet og DMI som eksperter på området. Hvert år betaler rådet disse organisationer for de såkaldte stormflodsmodeller. Stormrådets revisor konkluderede ved revisionen af årsrapporten 2006, at rådet har udvist sparsommelighed, god produktivitet og effektivitet. Stormrådet havde i 2006 indtægter på kr i stormafgift. Desuden havde rådet kr. i finansielle indtægter, dvs. afkastet af fondens midler. I slutningen af 2006 satte Stormrådet 470 mio. kr. af til erstatninger for stormfloderne i november, januar og marts. Dette tal var baseret på en gennemsnitlig erstatning på kr pr. sag og, på baggrund af de anmeldte krav. Stormrådet har efter mere end afgjorte sager nu konstateret, at den gennemsnitlige erstatning pr. sag er kr. Stormflods- og stormfaldspuljens formue primo 2007 var på ca. 316 mio. kr. Indbetalingerne er i øjeblikket ca. 80 mio. kr. om året. Stormrådet vurderede medio 2007, at den samlede puljes formue ville være opbrugt omkring årsskiftet 2007/2008. Det var rådets vurdering, at der ville blive behov for dels at aktivere statsgarantien med et træk på ca.122 mio. kr. i 2008, dels at sætte afgiften op med 10 kr. pr. police med henblik på tilbagebetaling af statsgarantien. Dette giver loven allerede mulighed for. Stormrådet har i oktober orienteret Økonomi- og erhvervsministeriet om status på stormflods- og stormfaldspuljen. Stormrådet vurderer, at et træk på statsgarantien vil beløbe sig til et væsentligt lavere beløb end 122 mio. kr., i det den gennemsnitlige erstatning pr. stormflodssag er faldet, der er flere afviste stormflodssager, og det budgetterede beløb til tilskud til stormfald er væsentligt mindre. Se Stormrådets årsregnskab 2006 Se Redegørelse for de elementer, der indgår i Stormrådets betaling til Danmarks Meteorologiske Institut SIDE 20 Se Redegørelse for de elementer, der indgår i Stormrådets betaling til Kystdirektoratet

21 De økonomiske resultater - stormflod Erstatningsudgifter i alt Stormrådets årsregnskab for 2007 aflægges i første halvår af Nedenfor gives et overblik over antal sager, erstatningsudgifterne m.v. tilbage fra rådets oprettelse. Stormflods Antal Erstatning Gennemsnitsskade år skader i mio. kr. i kr , , kvt 06 1 kvt 07 2 kvt 07 3 kvt 07 Denne tabel viser udbetalte erstatninger og omkostninger til taksator. Hvor meget rådet har udbetalt i erstatninger, kan du se i Om stormflod. Den højeste erstatning rådet har godkendt og udbetalt i enkelte sager er indtil nu ,12 kr , , , , , , , , , , , , / ca SIDE 21

22 De økonomiske resultater - stormfald Nedenfor gives et overblik over tilskud tilbage fra udvidelse af stormordningen til også at omfatte stormfald. Stormfalds Antal Antal ha Erstatning i Gns. tilskud til år bevilgede med tilskud mio. kr. gentilplantning tilskudssager pr. ha i kr. 1999/ , ,9 SIDE 22

23 Bilag Redegørelse for de elementer, der indgår i Stormrådets betaling til Kystdirektoratet Af 29 i Lov om stormflod og stormfald fremgår det, at Kystdirektoratets udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling og bistand til Stormrådet afholdes af stormflods- og stormfaldspuljen. Honoreringen sker ifølge bemærkningerne til loven i form af et fast beløb, der pristalsreguleres, samt et beløb til dækning af de faktiske udgifter. I forbindelse med lovforslaget blev den samlede udgift skønnet til 2,1 mio. kr. i prisniveau Med det faste beløb honoreres den ekspertise, som Kystdirektoratet stiller til rådighed for Stormrådet. Det faste beløb afspejler også det forhold, at udtalelserne til Stormrådet skal udarbejdes i løbet af få dage, og at Kystdirektoratet i øvrigt løbende skal være til rådighed. Der er også taget hensyn til, at de aktivitetsafhængige timer ikke faktureres til konsulentsatser. Stormrådets betaling til Kystdirektoratet dækker udgifterne til stormflodsberedskabet, driften af et antal vandstandsmålere samt udarbejdelse af udtalelser m.v. til rådet. STORMFLODSBEREDSKABET Kystdirektoratets stormflodsberedskab omfatter Vadehavskysten og Vestkysten mellem Thyborøn og Nymindegab. Udgiften til beredskabet er sammensat af et fast beløb, betaling af rådighedstillæg og telefongodtgørelse til beredskabets deltagere samt betaling for det faktiske tidsforbrug. Udgiften til stormflodsberedskabet var i kr., der var fordelt med et fast beløb på kr., kr. til rådighedstillæg og telefongodtgørelse og kr. til aktive timer og øvrige udgifter. DRIFT AF VANDSTANDSMÅLERE I 2000 blev der for Stormrådets midler etableret syv vandstandsmålere i de indre farvande med henblik på at få en bedre målerdækning. I 2004 blev der suppleret med yderligere to. Kystdirektoratet driver disse målere, og driftsudgiften dækkes af Stormrådet. Udgiften var i kr. SIDE 23

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

BERETNING 07/08. Stormrådet. Forord. De økonomiske resultater. De store storme. Nye tiltag. Om stormflod. Om stormfald. Rådets forventninger til 08/09

BERETNING 07/08. Stormrådet. Forord. De økonomiske resultater. De store storme. Nye tiltag. Om stormflod. Om stormfald. Rådets forventninger til 08/09 De store storme Der er i beretningsåret blevet konstateret stormflod to gange med i alt 151 anmeldte skader. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Nye tiltag Rådets forventninger

Læs mere

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater.

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater. Tryghed ved naturskader Ca. 6.500 bolig- eller virksomhedsejere har siden 1991 haft glæde af stormflodsordningen Forord Overgang til en ny stormordning Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater

Læs mere

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Procedurer pr. 24. februar 2011 Stormrådet Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world 11111111111111. EY Building a better working world EY Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Ledelsesberetning Oplysninger om Beretning Resultatopgørelse Balance Noter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab:

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 21. januar 2015 Sag 14/02965-70 /RLR Skadessted: Forsikringsselskab: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Taksator:

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Ny organisering af stormflodsordningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Fra: [mailto:pj@kfst.dk] Sendt: 27. august 2014 09:58 Cc: Louise Marie Kronbak Prahl; Randi Lage Hansen (KFST); Rikke Line

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer. Dækningsvejledning Stormrådet Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer. 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012 København under vann Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension Finansnæringens dag 27. marts 2012 I can see clearly now, the rain is gone, I can see all obstacles in my way. Johnny Nash Side 2 Hvad vil

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

26/12-10 Vandskaden opdages - akutudtørring iværksættes og bygningen sikres

26/12-10 Vandskaden opdages - akutudtørring iværksættes og bygningen sikres 1. Samlet regnskab for vandskaden 1.1. Beskrivelse af vandskaden VUC Aarhus oplevede imellem jul og nytår 2010 en meget omfattende vandskade forårsaget af udstrømmende fjernvarmeland fra bygningens loft.

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere