BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08."

Transkript

1 De store storme De danske kyster blev i 2006 og 2007 ramt af flere storme. Særligt alvorlig var stormen den 1. og 2. november Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets forventninger til 07/08 Stormrådets sammensætning SIDE 1 Stormrådet Beskrivelse af Stormrådetsvirksomhed BERETNING 06/07

2 Stormrådet BERETNING 06/07 Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets forventninger til 07/08 Forord Storm P har sagt: Det er svært at spå Især om fremtiden. Det har Stormrådet erkendt efter et meget hektisk år med fire stormfloder og knap anmeldte skader. Den samlede regning løber op i cirka 400 mio. kr. Det er ikke tilfredsstillende for nogen, først og fremmest ikke for de skadelidte, at ordningen ikke fungerer effektivt ved store stormfloder De mange skader har været årsag til, at Stormrådet har fokuseret på prioritering og på effektivisering af sagsbehandlingen. Rådet har således prioriteret behandlingen af skader på erhvervsejendomme og helårsboliger frem for sommerhuse. Rådet har endvidere styrket organisationen betydeligt. Stormflodsordningen blev oprettet i 1991 og har siden virket effektivt. Rådet er senest blevet rost af revisionen i 2006 for at have vist sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Men med over skadesanmeldelser er det blevet klart, at ordningen ikke er tidssvarende. Det er ikke tilfredsstillende for nogen, først og fremmest ikke for de skadelidte, at ordningen ikke fungerer effektivt ved store stormfloder. Stormrådet har derfor bedt økonomi- og erhvervsministeren om at overveje at modernisere ordningen, og ministeren har netop nedsat et udvalg med henblik på en gennemgang af lovgivningen. Stormrådet er optaget af, at der skal ske forbedringer og har derfor taget en række initiativer, der kan effektivisere arbejdsgangene. Målet er at sætte tempoet i sagsbehandlingen i vejret. Rådet og sekretariatet har fået erfaring fra de mange sager, så der i større omfang kan delegeres til sekretariatet. Rådet har truffet principielle afgørelser, om at udsat beliggenhed kan medføre, at der ikke udbetales erstatning. Rådet har tillige drøftet skadeforebyggelse og opstillet kriterier for, hvordan der kan udstedes konkrete pålæg herom. Det er forventningen med de nye arbejdsgange, at alle sager vil være enten godkendt eller afvist i marts Den 19. december 2007 SIDE 2

3 Om stormflod Ved en stormflod forstås oversvømmelse på grund af ekstrem høj vandstand i havet forårsaget af storm. Det er Stormrådet, der afgør, om en oversvømmelse er en stormflod. Det sker blandt andet efter indstilling fra Kystdirektoratet. Når rådets sekretariat får oplysninger om, at der er sket oversvømmelse i et sådant omfang, at der kan blive tale om udbetaling af erstatning, underrettes rådets formand. Stormrådet skal herefter behandle højvandssituationen på et møde senest en uge efter. Stormrådets beslutning offentliggøres i dagspressen og på rådets hjemmeside. Den voldsomme novemberstorm i 2006 gav over anmeldelser fra hele landet. Rådet har i gennemsnit behandlet omkring 150 sager om året siden ordningens start i En forudsætning for, at man kan få udbetalt erstatning, er, at der i forbindelse med højvandet har været storm. For det andet skal vandstanden være så sjælden, at den i gennemsnit kun optræder hvert år. For at søge om erstatning skal man sende en skadesanmeldelse skriftligt inden to måneder efter stormfloden til sit eget forsikringsselskab. Det er Stormrådet, der normalt tager stilling til ansøgninger om godkendelse af erstatning. Rådet kan dog i tilfælde, hvor det er nødvendigt, give sekretariatet tilladelse til at træffe afgørelser efter nærmere fastsatte retningslinjer. Pga. af de mange skader i vinteren 2006/2007 har Stormrådet udbygget sekretariatet og taksatorkorpset, ligesom man har ændret en række forretningsgange, så tempoet i sagsbehandlingen er øget væsentligt. Ifølge loven kan der ikke klages over rådets afgørelser. Se hvordan Kystdirektoratet laver en indstilling Se behandling af sagerne fra vinterens stormflod SIDE 3

4 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder Anmeldelserne fra stormfloden i november 2006 er fordelt på: Anmeldte skader Helårsbeboelser Erhvervsvirksomheder 731 Landbrug 94 Fritidshuse I beretningsåret 2006/2007 blev det største antal skader nogensinde anmeldt til Stormrådet. Omkring skader blev anmeldt for stormfloderne i november, januar og marts. Stormfloden den november var dog den værste, hvor Stormrådet modtog cirka anmeldelser. ANMELDTE SKADER Stormfloden i november 2006 ramte hele Danmark. Værst ramt blev følgende kommuner på henholdsvis Sjælland, Fyn og i Jylland: SJÆLLAND Kommune Anmeldte skader Korsør 254 Gørlev 198 Skælskør 192 Slagelse 134 Vordingborg 101 FYN Kommune Anmeldte skader Kerteminde 230 Otterup 226 Mesinge 160 Nyborg 160 Svendborg 123 JYLLAND Kommune Anmeldte skader Juelsminde 189 Horsens 78 Vejle 71 Børkop 58 Odder 26 SIDE 4 Se Stormrådets pressemeddelelser om vinterens stormfloder Se om vinterens storme, og hvilke områder der blev ramt af stormflod

5 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder SKADELIDTE Inden to måneder efter stormfloden skal skadelidte anmelde sin skade til det forsikringsselskab, hvori det beskadigede er brandforsikret. Hvis huset er brandforsikret i ét selskab og indboet i et andet, skal skaden anmeldes til begge selskaber. Skadelidte vil derefter modtage et brev fra Stormrådet med kvittering for anmeldelsen. Rådet har i årets løb afvist at behandle ca. 50 anmeldelser, der kom for sent. Det er rådet, der beslutter, hvilken erstatning der skal gives. TAKSATOR Skadelidte får besøg af en taksator. Taksatoren opgør skaden og sender skadelidte en specificeret opgørelse over skaderne og det håndværkerarbejde, der eventuelt skal udføres. På grund af det ekstremt store antal skader for stormfloderne i vinteren 2006/2007 har rådet været nødsaget til også at benytte sig af rådgivende ingeniørvirksomheder og lign., som har ekspertise til at opgøre forsikringsskader. OPGØRELSE Skadelidte får forelagt opgørelsen og tilføjer eventuelt yderligere bemærkninger. Skadelidte underskriver opgørelsen og sender den tilbage til taksatoren. Taksatoren sender derefter opgørelsen til en overtaksator, der efter godkendelse sender den til Stormrådet. AFGØRELSE Efter taksation af stormflodssagerne behandles disse i sekretariatet i overensstemmelse med bestemmelserne i loven og de af rådet godkendte Regler om erstatning for skader forårsaget af stormflod. Sekretariatet forbereder sagerne når rådet skal træffe afgørelse. Når rådet har afgjort sagen, underrettes skadelidte om afgørelsen. Se hvilke sager sekretariatet afgør, og hvilke der skal forelægges rådet Se hele lovteksten SIDE 5

6 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder Status over udbetaling af erstatning for skader for 2006 og 2007 i hele kr kvt 06 1 kvt 07 2 kvt 07 3 kvt 07 ERSTATNINGSBEREGNING Stormrådet gør skaderne op efter et dagsværdiprincip. Det betyder, at Stormrådet tager udgangspunkt i, hvad det vil koste at reparere det skadede med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, slid og nedsat anvendelighed. Hvis tingene er totalskadede, vurderer Stormrådet, hvad det vil koste at genanskaffe en tilsvarende ting fratrukket et beløb for værdiforringelse. Stormrådet erstatter desuden rimelige udgifter til oprydning og rengøring. Der er en selvrisiko på: Private ting 5 pct. dog minimum kr. Private bygninger 5 pct. dog minimum kr. Fritidshuse 10 pct. dog minimum kr. Erhvervsløsøre 10 pct. dog minimum kr. Erhvervsbygninger 10 pct. dog minimum kr. Der gives blandt andet ikke erstatning for: Skader på ting i kældre og andre rum under terræn Genhusning Flytteudgifter Driftstab Renteudgifter, hvis man optager et banklån for at finansiere reparationer Følgeskader. UDBETALING Erstatning for løsøreskader udbetales hurtigst muligt. Erstatning for reparation af bygningsdele udbetales, når der foreligger regning for udført arbejde. Dette indebærer, at der foretages udbetalinger efterhånden som de betalte regninger indsendes til sekretariatet. SIDE 6 Se Regler om erstatning for skader forårsaget af stormflod

7 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder KONTANTERSTATNING Når skadelidte i sjældne tilfælde ønsker at udføre arbejdet selv, erstattes arbejdstiden med 80 kr. i timen. Arbejdstiden tillægges 25 pct. ekstra timer for såkaldt amatørtid. SKAT har vurderet, at 80 kr. i timen kan gives, uden der skal betales skat. Hertil lægges prisen for materialer til brug for at udbedre skaden. Stormrådet opgør erstatning efter samme metode, hvis skadelidte vælger ikke at ville udbedre skaderne. I beretningsåret har Stormrådet taget stilling til en lang række problemstillinger. Et udvalg af disse beskrives på de efterfølgende sider. Eksempel KONTANTERSTATNING Ejeren af en virksomhed med et særligt speciale ønskede selv at istandsætte sine specielle maskiner til brug i virksomheden. Ejeren anmodede om at få udbetalt kontanterstatning, da kun én anden virksomhed kunne reparere maskinerne ud over ejeren selv. Herudover anmodede ejeren om, at også skaderne på virksomhedens bygninger blev opgjort som kontanterstatning. BESLUTNING Rådet godkendte en kontanterstatning til brug for reperation af maskinerne og bygningerne med arbejdstiden tillagt 25 pct. til en værdi af 80 kr. i timen, i alt ca kr. SIDE 7

8 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder ERSTATNING VED SALG AF EJENDOM Det følger af lov om stormflod og stormfald 22, stk. 2, at Stormrådet fastsætter nærmere regler for sekretariatets arbejde, herunder beregning af erstatning vedrørende stormflod. Regler om erstatning for skader forårsaget af stormflod indeholder ikke bestemmelse om opgørelse af erstatningen, hvor skadelidte sælger det beskadigede. Eksempel ERSTATNING VED SALG AF EJENDOM Ejeren af en ejendom havde solgt sin ejendom efter at den var stormflodsskadet, og i købsaftalen aftalt med køber, at erstatning for bygningsskader, med undtagelse af erstatning for løsøre, udgifter til affugtning og oprydning, som var afholdt af ejeren, skulle tilkomme køber. Rådet udbetalte erstatning til både sælger og køber af ejendommen som aftalt. BESLUTNING Stormrådet besluttede, at hvor skadelidte har solgt sin ejendom uden at udbedre stormflodsskaden, opgøres erstatningen på basis af dagsværdiprincippet. Det vil sige, man tager udgangspunkt i, hvad det vil koste at reparere det skadede, fratrukket moms. Momsen fratrækkes, fordi skadelidte sælger sin ejendom uden at udbedre manglen og derfor ikke har haft udgifter til moms. SIDE 8

9 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder INDIREKTE TAB Ifølge lov om stormflod og stormfald 4, stk. 2, nr. 4, ydes der ikke erstatning for indirekte tab. Ved indirekte tab forstås blandt andet driftstab, huslejetab, flytteomkostninger eller andre merudgifter i anledning af, at ejendommen må fraflyttes, samt f.eks. tab som følge af nedstyrtning af klinter. Derudover omfatter bestemmelsen for eksempel også renteudgifter, som skyldes optagelse af lån til finansiering af udbedring af skaderne. Eksempel INDIREKTE TAB Ejeren af et sommerhus, som var bosiddende i udlandet, gjorde krav på at få dækket flere forskellige omkostninger i forbindelse med istandsættelse af ejendommen efter stormfloden. Ejeren ville gerne have erstattet transportomkostning hjem til Danmark i forbindelse med skaden samt andre transportudgifter i forbindelse med oprydning efter skaden. Skadelidte fremsatte endvidere krav om at få erstattet udgifter vedrørende træk på kassekredit. BESLUTNING Stormrådet afviste at dække generelle transportudgifter, da disse kunne sidestilles med flytteomkostninger, som er undtaget i lov om stormflod og stormfald. Imidlertid besluttede rådet, at rimelige udgifter til transport, når denne har sammenhæng med at begrænse skaden (rengøring, oprydning m.v.) kunne dækkes. Stormrådet besluttede, at skadelidte ikke kunne få dækket sine finansieringsomkostninger, idet skadelidte selv havde valgt at afholde udgifter til udbedring af skaderne, inden rådet havde truffet endelig afgørelse. Udgifterne blev betragtet som indirekte tab. SIDE 9

10 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder FØLGESKADER Ifølge lov om stormflod og stormfald 4, stk. 1, ydes der ikke erstatning for følgeskader, men kun for umiddelbart indtrådte skader. Dette indebærer, at skaden skal indtræde på selve stormflodstidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Sætningsskader, der konstateres senere, er således ikke omfattet. Der kan endvidere ikke ydes erstatning for senere indtrådte skader, der skyldes tæring som følge af saltpåvirkning hidrørende fra oversvømmelse. Ligeledes ydes der ikke erstatning for fugtskader m.v. Stormrådet erstatter derimod afgrøder, der er direkte beskadiget, f.eks. hvis de er skyllet væk i forbindelse med oversvømmelserne. Eksempel FØLGESKADER Ejeren af nogle vinmarker og marker sået til med kernefrugt anmeldte sin skade til Stormrådet. Ca. 50 pct. af vinmarkerne og samtlige plantager på ejerens marker med kernefrugt havde været oversvømmet. Taksator delte de beskadigede træer op i to kategorier: 1. Træer, som var gået mere eller mindre i dvale som følge af enten kortvarig/minimal oversvømmelse eller langsomvirkende saltpåvirkning af træet gennem jordbunden. 2. Træer, som vart helt eller delvist oversvømmet, og hvor saltpåvirkningen også var kommet via bark og blade. BESLUTNING På baggrund af oplysningerne om træernes stand på tidspunktet for taksering erstattede Stormrådet de planter, der var direkte beskadiget og altså visne og tørre, eller hvor saltpåvirkning havde sat sit direkte præg, mens erstatning i øvrigt måtte afvises. Stormrådet erstattede også vinmarkerne, hvor disse var direkte beskadiget. SIDE 10

11 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder TABSBEGRÆNSNING Skadelidte har pligt til at begrænse skader opstået som følge af stormflod. Ifølge lov om stormflod og stormfald 7, nr. 5, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde, såfremt skadelidte har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet. Eksempel TABSBEGRÆNSNING Ejeren af en ejendom havde inden besøg af Stormrådets taksator ikke foretaget skadesbegrænsende foranstaltninger såsom affugtning eller tørring af bygningen i øvrigt. BESLUTNING Stormrådet besluttede, at skadelidte kun kunne få erstattet det det ville have kostet at udbedre skaden, hvis skadelidte rettidigt havde iværksat skadeforebyggende foranstaltninger. SIDE 11

12 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder IKKE STORMFLOD/OPSIVNING AF GRUNDVAND Ifølge lov om stormflod og stormfald 4, stk. 1, ydes der alene erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod. Dette indebærer, at skaden skal indtræde på selve stormflodstidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Af lovens 2 forstås ved stormflod oversvømmelse som følge af ekstremt høj vandstand i havet forårsaget af storm. Eksempel IKKE STORMFLOD/OPSIVNING AF GRUNDVAND Ejeren af et vandværk gjorde krav gældende over for Stormrådet, idet værkets drikkevand havde været forurenet kort tid efter stormfloden i november. Rådet fik oplyst, at vandværket ikke havde foretaget nogen reparation efter konstateringen af forureningen, men vandværket påstod, at brønden, hvori drikkevandet var opbevaret, måtte have været oversvømmet. Rådet fik oplyst, at der ikke var saltskader på vandværkets bygninger. BESLUTNING Stormrådet vurderede, at skaden kunne have været forårsaget ved opsivning af grundvand. Opsivning af grundvand var efter rådets vurdering, på baggrund af loven, ikke en følge af stormfloden i havet og dermed ikke omfattet af loven. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at skader forårsaget af oversvømmelse fra ferske vande, der opstemmes som følge af en stormflod i havet eller en af stormfloden nødvendiggjort sluselukning, også vil blive betragtet som skader forårsaget af en stormflod. SIDE 12

13 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder UDSAT BELIGGENHED Ifølge lov om stormflod og stormfald 7, stk. 1, nr. 1, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde, såfremt det beskadigede er opført et sted, hvor der er særlig risiko for skader forårsaget af stormflod, og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opgørelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette. Eksempel UDSAT BELIGGENHED På en grund direkte ned til Svendborgsund lå tre træopførte bygninger. Disse bygninger blev ramt af stormfloden. En vandstand inde i bygningerne på op til 40 cm ødelagde flere vægge samt misfarvede klinkegulvene. Rådet bad Kystdirektoratet om en vurdering af bygningernes placering. Kystdirektoratet havde målt vandstanden i området til 1,67 meter og vurderede, at bygningerne ikke kunne klare vandstande, der i gennemsnittet forekommer i området hvert 20. år eller hyppigere. BESLUTNING Rådet besluttede derfor at lade erstatning for bådehuset og gæstehuset bortfalde. Rådet godkendte dog erstatning til den sidste bygning, idet denne vurderedes at være placeret så højt at den kunne modstå vandstande der forekom knap så hyppigt, og fordi der ikke var øvrige forhold, der talte for at erstatningen for denne bygning skulle bortfalde helt eller delvist. SIDE 13

14 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder GENERELT VEDR. UDSAT BELIGGENHED Stormrådet har behandlet mange sager fra vinterens stormfloder om udsat beliggenhed. Rådet har derfor fastsat rammer for, hvornår der er tale om udsat beliggenhed. Rådet har i 125 sager indtil nu besluttet, at erstatning helt eller delvist bortfalder under henvisning til udsat beliggenhed. BESLUTNING Situationer, hvor erstatningen er bortfaldet eller nedsat: 1. Fast ejendom, der ligger på eller uden for et dige 2. Løsøre, der ligger på strand 3. Fast ejendom eller løsøre, der er placeret på havnearealer, hvor der ikke er tale om en naturlig placering 4. Skader på diger og kystsikringer, der er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring. 5. Hvor der tidligere er givet pålæg vedrørende reduktion ved fremtidige skader 6. Hvor det i øvrigt helt klart fremgår, at der er tale om udsat beliggenhed. BESLUTNING Ejendomme, der er beliggende på havnearealer og som har en naturlig eller en nødvendig placering her, har efter rådets beslutning ikke udsat beliggenhed. Rådet har derfor besluttet, hvilke ejendomme der som udgangspunkt har en naturlig beliggenhed på havneareal. Der er ikke tale om udsat beliggenhed, hvis en ejendom har relation til: søfart fiskeri havnens funktioner, såsom havnekontor, havnekiosk, roklub m.v. lagerlokaler med naturlig tilknytning til havnen. SIDE 14

15 Om stormflod - Behandling af sagerne fra vinterens stormfloder PÅLÆG Ifølge lov om stormflod og stormfald 9, kan rådet til fremme af forebyggende foranstaltninger give pålæg til skadelidte. Rådet har i 16 sager givet pålæg om at foretage skadeforebyggende foranstaltninger. Rådet har besluttet alene at give pålæg, såfremt der kan ske en konkretisering af de skadeforebyggende foranstaltninger. Eksempel PÅLÆG Ejeren af en ejendom havde tidligere haft stormflodsskade. Stormrådet havde ved godkendelse af erstatning af den tidligere skade pålagt skadelidte at etablere et dige i fællesskab med de øvrige grundejere i området. Skadelidte havde ikke kunne efterleve Stormrådets pålæg, idet de øvrige grundejere ikke havde interesse i at etablere et dige. BESLUTNING Stormrådet besluttede derfor, at skadelidte skulle have erstatning, men at rådet samtidig ville sende en byggesagkyndig, der kunne rådgive skadelidte om, hvordan man kunne sikre ejendommen mod fremtidige skader. Rådet har også besluttet, at en erstatning kan nedsættes under henvisning til 7 stk. 1, nr. 5, såfremt rådet tidligere har givet pålæg til en skadelidt om at træffe skadeforebyggende foranstaltninger, selv om ejendommen eller løsøre er nødvendigt eller naturligt placeret på et havneareal, og skadelidte ikke har efterkommet pålægget. SIDE 15

16 Om stormfald Storme og orkaner kan give stormfald, hvilket vil sige, at private skovejere bliver udsat for, at hele eller større dele af deres skovareal vælter. Ved stormfald forstås efter loven, at der i én eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst ét års hugst i de ramte områder. Det er Stormrådet, der på baggrund af indstilling fra Miljøministeriet afgør, om der efter loven har været stormfald. Rådet har fastsat, at ansøgninger om tilskud til genplantning under kr. kan godkendes af sekretariatet i samråd med formanden. Rådets beslutning om, at der i et område har været stormfald, offentliggøres i dagspressen. Herudover bliver der indrykket annoncer i skovbrugsblade. Beslutningen offentliggøres også på Stormrådets hjemmeside. For at søge om erstatning skal skovejeren sende en skadesanmeldelse til sit eget forsikringsselskab umiddelbart efter stormfald. Ansøgning til Stormrådet om tilskud til genplantning skal sendes senest 6 måneder efter stormfaldet. Det er en forudsætning for at få tilskud, at der er tegnet en basisforsikring. Det er Stormrådet, der normalt tager stilling til ansøgninger om tilskud til genplantning. Rådet kan dog i tilfælde, hvor det er nødvendigt, give sekretariatet bemyndigelse til at træffe afgørelser efter nærmere fastsatte retningslinjer. I hovedtræk tager formanden for Stormrådet og sekretariatet sig også af alle afvisninger om tilskud. Ansøgninger over kr., ansøgninger af principiel karakter og afslag skal altid forelægges Stormrådet. Ifølge loven kan skovejerne ikke klage over rådets afgørelser. Se hele lovteksten SIDE 16 Se om behandling af sagerne om stormfald

17 Om stormfald - Behandling af sagerne ved stormfald OPFØLGNING PÅ STORMFALDET DECEMBER 1999 OG JANUAR 2000 Stormfaldet i december 1999 og januar 2000 er det første stormfald, der har fået tilskud til gentilplantning efter lov om stormflod og stormfald. Langt hovedparten af tilsagnene om tilskud efter de to storme udløber i efteråret 2007/foråret Stormrådet fremsendte i august 2007 brev til de tilskudsmodtagere, der endnu ikke har udnyttet deres fulde tilsagn, med påmindelse om tilsagnets udløb. Hensigten med brevet var at få så mange tilskudssager som muligt afsluttet og samtidig, at unødige tilbagebetalingssager blev undgået. Brevet er blevet modtaget positivt af tilskudsmodtagerne, og det har bevirket en væsentligt øget aktivitet med afslutning og lukning af sager. De første gange, der blev udbetalt tilskud til genplantning, var ved stormfaldet i december 1999 og januar OPFØLGNING PÅ STORMFALDET DEN JANUAR 2005 Stormfaldet januar 2005 er det andet stormfald, der har fået tilskud til gentilplantning efter lov om stormflod og stormfald. SIDE 17

18 Om stormfald - Behandling af sagerne ved stormfald Figuren viser fordelingen af foryngelsesmetode og træarter i pct. af de tilskudsberettigede kulturarealer, som skovejerne har valgt. 15% 10% 3% 3% DET STORMFÆLDEDE AREAL Der blev i ansøgningerne indberettet om stormfald på knap ha. Det samlede tilskudsberettigede areal er efter sagsbehandlingen opgjort til godt ha. De resterende knap ha har vist sig ikke at være tilskudsberettiget, hovedsagelig pga. fradrag for årets normalhugst, der normalt udgør 1/60 af skovens samlede areal. Stormen gik hårdest ud over det nordlige Jylland. 94 pct. af det ramte skovareal var arealer med nåletræ, og 6 pct. var arealer med løvtræ. Stormfaldets fordeling på de tilskudsberettigede arealer: Fladefald nål 4016 ha Spredt fald nål 129 ha Fladefald løv 278 ha Spredt fald løv 8 ha Selvforyngelse 69% GENTILPLANTNINGEN De genrejste skove bliver langt overvejende nye løvskove, og mindst 60 pct. af alle nye træer er naturligt hjemmehørende i Danmark. Hvor de ramte arealer havde en løv/nål fordeling i pct. på 6/94, vil de gentilplantede arealer have fordelingen 63/37. Her ud over er de resterende arealer, dvs. 37 pct. af arealerne, som ikke er egentlige løvtræbevoksninger, indblandet med løvtræ i betydeligt omfang. Robuste løvtræer Løv, douglasgran og ædelgran Valgfrie robuste arter Ekstensive spec SIDE 18

19 Om stormfald - Behandling af sagerne ved stormfald SAGSBEHANDLINGEN I SKOV- OG NATURSTYRELSEN I sagsbehandlingen i Skov- og Naturstyrelsen indgår analyse af luftfotos. Både af luftfotos, der er taget kort efter stormen, men også fotos optaget 1-3 år tidligere, således at førstormfalds-situationen kan vurderes. LUFTFOTOS AF STORMFALD TILGÆNGELIGE FOR SKOVEJERENE Som noget nyt valgte Stormrådet efter stormfaldet 2005 at gøre de stormfaldsbilleder, der blev anskaffet til sagsbehandlingen, tilgængelig for ejerne. Via internettet var det muligt for skovejere, der havde anmeldt stormfald, at se stormskaderne og indtegne det skadede areal. Stormfaldsbillerne har været flittigt benyttet af ejerne og deres konsulenter. EFTER STORMFALD Billede benyttes i sagsbehandlingen, hvor der sammenlignes med billeder fra før stormen, se nedenfor. Det ramte areal er vist med rød ramme. For sagsbehandlingen har det samtidig haft den fordel, at ansøgerne og sagsbehandlerne har haft samme redskab til vurdering af skaderne, hvilket har betydet, at der har været få sager med uoverensstemmelser om det skadede areals størrelse. KONTROL AF FORSIKRINGSFORHOLD Som led i sagsbehandlingen af ansøgningerne efter stormen 2005 blev det kontrolleret, at tilskudsmodtagerne var dækket af en basisforsikring for skovfald, som det kræves i loven. I 4 sager blev det konstateret, at der kun var delvis forsikring af den skov, der var ramt af stormfald. Stormrådet besluttede i disse sager kun at udbetale en andel af tilskuddet svarende til andelen af forsikret skov. Der blev pga. manglende forsikring tilbageholdt mere end ½ mio. kr. i tilskud. SIDE 19

20 De økonomiske resultater Det er Stormrådet, der afgør, om en oversvømmelse er en stormflod. Rådet benytter bl.a. Kystdirektoratet og DMI som eksperter på området. Hvert år betaler rådet disse organisationer for de såkaldte stormflodsmodeller. Stormrådets revisor konkluderede ved revisionen af årsrapporten 2006, at rådet har udvist sparsommelighed, god produktivitet og effektivitet. Stormrådet havde i 2006 indtægter på kr i stormafgift. Desuden havde rådet kr. i finansielle indtægter, dvs. afkastet af fondens midler. I slutningen af 2006 satte Stormrådet 470 mio. kr. af til erstatninger for stormfloderne i november, januar og marts. Dette tal var baseret på en gennemsnitlig erstatning på kr pr. sag og, på baggrund af de anmeldte krav. Stormrådet har efter mere end afgjorte sager nu konstateret, at den gennemsnitlige erstatning pr. sag er kr. Stormflods- og stormfaldspuljens formue primo 2007 var på ca. 316 mio. kr. Indbetalingerne er i øjeblikket ca. 80 mio. kr. om året. Stormrådet vurderede medio 2007, at den samlede puljes formue ville være opbrugt omkring årsskiftet 2007/2008. Det var rådets vurdering, at der ville blive behov for dels at aktivere statsgarantien med et træk på ca.122 mio. kr. i 2008, dels at sætte afgiften op med 10 kr. pr. police med henblik på tilbagebetaling af statsgarantien. Dette giver loven allerede mulighed for. Stormrådet har i oktober orienteret Økonomi- og erhvervsministeriet om status på stormflods- og stormfaldspuljen. Stormrådet vurderer, at et træk på statsgarantien vil beløbe sig til et væsentligt lavere beløb end 122 mio. kr., i det den gennemsnitlige erstatning pr. stormflodssag er faldet, der er flere afviste stormflodssager, og det budgetterede beløb til tilskud til stormfald er væsentligt mindre. Se Stormrådets årsregnskab 2006 Se Redegørelse for de elementer, der indgår i Stormrådets betaling til Danmarks Meteorologiske Institut SIDE 20 Se Redegørelse for de elementer, der indgår i Stormrådets betaling til Kystdirektoratet

21 De økonomiske resultater - stormflod Erstatningsudgifter i alt Stormrådets årsregnskab for 2007 aflægges i første halvår af Nedenfor gives et overblik over antal sager, erstatningsudgifterne m.v. tilbage fra rådets oprettelse. Stormflods Antal Erstatning Gennemsnitsskade år skader i mio. kr. i kr , , kvt 06 1 kvt 07 2 kvt 07 3 kvt 07 Denne tabel viser udbetalte erstatninger og omkostninger til taksator. Hvor meget rådet har udbetalt i erstatninger, kan du se i Om stormflod. Den højeste erstatning rådet har godkendt og udbetalt i enkelte sager er indtil nu ,12 kr , , , , , , , , , , , , / ca SIDE 21

22 De økonomiske resultater - stormfald Nedenfor gives et overblik over tilskud tilbage fra udvidelse af stormordningen til også at omfatte stormfald. Stormfalds Antal Antal ha Erstatning i Gns. tilskud til år bevilgede med tilskud mio. kr. gentilplantning tilskudssager pr. ha i kr. 1999/ , ,9 SIDE 22

23 Bilag Redegørelse for de elementer, der indgår i Stormrådets betaling til Kystdirektoratet Af 29 i Lov om stormflod og stormfald fremgår det, at Kystdirektoratets udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling og bistand til Stormrådet afholdes af stormflods- og stormfaldspuljen. Honoreringen sker ifølge bemærkningerne til loven i form af et fast beløb, der pristalsreguleres, samt et beløb til dækning af de faktiske udgifter. I forbindelse med lovforslaget blev den samlede udgift skønnet til 2,1 mio. kr. i prisniveau Med det faste beløb honoreres den ekspertise, som Kystdirektoratet stiller til rådighed for Stormrådet. Det faste beløb afspejler også det forhold, at udtalelserne til Stormrådet skal udarbejdes i løbet af få dage, og at Kystdirektoratet i øvrigt løbende skal være til rådighed. Der er også taget hensyn til, at de aktivitetsafhængige timer ikke faktureres til konsulentsatser. Stormrådets betaling til Kystdirektoratet dækker udgifterne til stormflodsberedskabet, driften af et antal vandstandsmålere samt udarbejdelse af udtalelser m.v. til rådet. STORMFLODSBEREDSKABET Kystdirektoratets stormflodsberedskab omfatter Vadehavskysten og Vestkysten mellem Thyborøn og Nymindegab. Udgiften til beredskabet er sammensat af et fast beløb, betaling af rådighedstillæg og telefongodtgørelse til beredskabets deltagere samt betaling for det faktiske tidsforbrug. Udgiften til stormflodsberedskabet var i kr., der var fordelt med et fast beløb på kr., kr. til rådighedstillæg og telefongodtgørelse og kr. til aktive timer og øvrige udgifter. DRIFT AF VANDSTANDSMÅLERE I 2000 blev der for Stormrådets midler etableret syv vandstandsmålere i de indre farvande med henblik på at få en bedre målerdækning. I 2004 blev der suppleret med yderligere to. Kystdirektoratet driver disse målere, og driftsudgiften dækkes af Stormrådet. Udgiften var i kr. SIDE 23

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater.

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater. Tryghed ved naturskader Ca. 6.500 bolig- eller virksomhedsejere har siden 1991 haft glæde af stormflodsordningen Forord Overgang til en ny stormordning Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater

Læs mere

BERETNING 07/08. Stormrådet. Forord. De økonomiske resultater. De store storme. Nye tiltag. Om stormflod. Om stormfald. Rådets forventninger til 08/09

BERETNING 07/08. Stormrådet. Forord. De økonomiske resultater. De store storme. Nye tiltag. Om stormflod. Om stormfald. Rådets forventninger til 08/09 De store storme Der er i beretningsåret blevet konstateret stormflod to gange med i alt 151 anmeldte skader. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Nye tiltag Rådets forventninger

Læs mere

BERETNING 08/09. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Fokus på forebyggelse. Forebyggelse. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 09/10

BERETNING 08/09. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Fokus på forebyggelse. Forebyggelse. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 09/10 Fokus på forebyggelse Det er yderst ubehageligt og en økonomisk belastning at få hus og ejendele ødelagt af saltvand. Læs om ny kampagne. Forord Forebyggelse Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater

Læs mere

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne 24. november 2014 Kommissorium for Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne Baggrund Store dele af Danmark blev ramt af stormen Bodil den 5.-6. december 2013, der

Læs mere

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Procedurer pr. 24. februar 2011 Stormrådet Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Kære Christian Hartmann Som nævnt ved vores telefonsamtale i dag har vi gennemgået din sag og må desværre fastholde,

Læs mere

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. november 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Klageemne: Klage over sagsbehandling og affugtning Stormrådet har behandlet og afgjort din klage

Læs mere

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22.

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/05188

Læs mere

BERETNING 2012. Stormrådet FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM OVERSVØMMELSE OM STORMFLOD ØKONOMISK RESULTAT 2011

BERETNING 2012. Stormrådet FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM OVERSVØMMELSE OM STORMFLOD ØKONOMISK RESULTAT 2011 FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM STORMFLOD OM OVERSVØMMELSE ØKONOMISK RESULTAT 2011 Stormrådet Beskrivelse af Stormrådets virksomhed BERETNING 2012 2 Stormrådet BERETNING 2012 FORORD Om Stormrådet

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom.

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom. AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. december 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne: Inhabilitet og skadesopgørelse Du er indtrådt som part i sagen på en betinget

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

KONCEPT FOR TILSYN MED

KONCEPT FOR TILSYN MED Den 28. oktober 2015 STORMRÅDET KONCEPT FOR TILSYN MED FORSKRINGSSELSKABERNES BEHANDLING AF STORMFLODSSAGER Side 1 Indhold 1. Baggrund... 2 2. Hvilke regler skal tilsynet omhandle?... 2 3. Udtagelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Fremsat den [ ] 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Hvis er ansvaret og hvem skal betale?

Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Vand og Forsyning 17-03-14 Workshop om stormflodsforebyggelse 1 Det er dit eget ansvar! Det er grundejeren, der har

Læs mere

BERETNING 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED. Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016

BERETNING 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED. Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2016 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016 Stormrådet - BERETNING 2016 2 3 5 9 10 12 FORORD Om Stormrådet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Stormfloden forårsaget af orkanen den 3. december 1999

Stormfloden forårsaget af orkanen den 3. december 1999 Stormfloden forårsaget af orkanen den 3. december 1999 Bidrag til Vejret 2000 nr. 1 af Jacob Woge Nielsen og Mads Hvid Nielsen DMI/VO Indledning. Under orkanen den 3. december 1999 blev Vadehavet ramt

Læs mere

Stormflodsloven i praksis

Stormflodsloven i praksis Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt Hvordan er det gået siden vedtagelsen af ny stormflodslov? Stormflodsloven i praksis Konsekvens efter Bodil Rammerne i loven

Læs mere

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 169 Offentligt (01) Dias 1 Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Eksempler og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129. Lovtidende A 2014 Udgivet den 22. oktober 2014 20. oktober 2014. Nr. 1129. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald Herved bekendtgøres lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Stormrådet har behandlet og afgjort din klage over afvisning af at ændre skadesopgørelsen samt din klage over sagsbehandlingstiden.

Stormrådet har behandlet og afgjort din klage over afvisning af at ændre skadesopgørelsen samt din klage over sagsbehandlingstiden. AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 22. september 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne mv.: - Afgørelse til skade for klager og - Klage over skadesopgørelse og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klage over skadesopgørelse

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klage over skadesopgørelse AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 14. april 2016 Sag: SPA-15/07096-17 Skadessted: Sagsbehandler: /SKI Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne: Klage over skadesopgørelse KONKURRENCE-

Læs mere

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring Højvandsdige ved Lungshave og Enø Oplæg til højvandssikring April 2014 1 INDLEDNING Lodsejere på den højvandstruede Lungshave og vestlige del af Enø ønsker at sikre deres ejendomme mod oversvømmelser fra

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt. Aktionsgruppen

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt. Aktionsgruppen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt Aktionsgruppen Aktionsgruppen vil meget gerne sige et dybtfølt TAK for den interesse og det engagement, vi har oplevet siden

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!!

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald L 138 Positive ændringer:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world 11111111111111. EY Building a better working world EY Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Ledelsesberetning Oplysninger om Beretning Resultatopgørelse Balance Noter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald LBK nr 1129 af 20/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07183

Læs mere

1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet. 2 Hvordan vil ejer tilplante sin skov. 3 Gentilplantningen:

1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet. 2 Hvordan vil ejer tilplante sin skov. 3 Gentilplantningen: 1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet En skov på 100 ha bestod inden stormfaldet af 30 løvtræbevoksninger og 70 nåletræbevoksninger. I skoven er der sket fladefald på 65 ha. Heraf var 45 ha nåletræ og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

BERETNING 10/11. Stormrådet. Om stormfald. Forord. Om Stormrådet. Ny oversvømmelsesordning. Om stormflod. Økonomisk resultat 2010

BERETNING 10/11. Stormrådet. Om stormfald. Forord. Om Stormrådet. Ny oversvømmelsesordning. Om stormflod. Økonomisk resultat 2010 Forord Om Stormrådet Om stormfald Ny oversvømmelsesordning Om stormflod Økonomisk resultat 2010 Stormrådet Beskrivelse af Stormrådets virksomhed BERETNING 10/11 2 Forord Berørte borgere har mulighed for

Læs mere

Alm Brand. Klimaudviklingen. hvordan påvirker det forsikringen?

Alm Brand. Klimaudviklingen. hvordan påvirker det forsikringen? Alm Brand Klimaudviklingen hvordan påvirker det forsikringen? Debatmøde i Ejerboligforum 22. oktober 2015 Hvad har vi oplevet? Kraftigste storm dec. 1999 (ca. 13 mia. kr.) 2 storme i 2013 (ca. 4,2 mia.

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Alm Brand. Klimaudviklingen hvordan påvirker det forsikringen?

Alm Brand. Klimaudviklingen hvordan påvirker det forsikringen? Alm Brand Klimaudviklingen hvordan påvirker det forsikringen? Ejendomsforeningen Danmarks konference om skybrud den 8. juni 2016 Vejr begivenheder Klimaudviklingen hvordan påvirker det forsikringen? Vi

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Stormfloder og Stormflodsvarsling

Stormfloder og Stormflodsvarsling Stormfloder og Stormflodsvarsling Stormflod Stormflodsvarsling Stormflodsberedskab Måling af vandstand Historiske stormfloder Flere stormfloder fremover? En stormflod er et højvande i forbindelse med et

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Ny organisering af stormflodsordningen,

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab:

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 21. januar 2015 Sag 14/02965-70 /RLR Skadessted: Forsikringsselskab: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Taksator:

Læs mere

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 14-09-2015 J. nr. 14/2866 Ref: liem NOTAT om afslag

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND Status Udarbejdelse af skitseprojekt Formøde, Borgermøde og Projektmøde Planlægning og gennemførelse af geoteknisk boring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald STORMRÅDET T 2 Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald Modtaget: Journalnr.: Denne ansøgning skal bilægges kort og evt. andre bilag, som det fremgår af vejledning: Tilskud til gentilplantning

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere