Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion"

Transkript

1 International ret 1 og 9- Retspleje 28.4 Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion Reglerne om beskyttelse af udenlandske investeringer er genstand for stor bevågenhed i udlandet, og antallet af voldgiftssager mod stater for overtrædelse af disse regler er steget voldsomt inden for det seneste årti. Emnet er dog stadig relativt ubeskrevet i Danmark. I artiklen foretager forfatteren en introduktion til de væsentligste folkeretlige regler på området. Af advokat Niels Schiersing, NORDIA Advokatfirma Indledning Virksomheders økonomiske aktiviteter i udlandet kan groft opdeles i international handel med varer og tjenesteydelser og egentlige investeringer i udlandet. Sidstnævnte betegnes traditionelt»foreign Direct Investments«(FDI). Ifølge UNCTAD[1] udgjorde FDI foretaget i 2007 på verdensplan ca milliarder USD mod ca milliarder USD i 2006 og 900 milliarder USD i Omtrent 2/3 af FDI i 2007 blev foretaget i I- lande. Der er givetvis flere grunde til denne udvikling; typisk enten outsourcing af produktion til et land med lavere omkostninger eller til et land med en større kompetence inden for et givet virksomhedsområde m.v. Endvidere sker FDI som et led i kapløbet for at sikre sig adgang til naturens ressourcer, det vil sige udvinding af energi og råstoffer, og endelig som led i en generel M&A-aktivitet hen over landegrænserne. Sådanne investeringer har ofte stor økonomisk værdi, og der udvises som regel rettidig omhu i relation til at vurdere de umiddelbare økonomiske, juridiske og skattemæssige aspekter af en påtænkt investering i et andet land. Derimod anvendes sjældent nævneværdig energi på at vurdere og forholde sig til omfanget og karakteren af den retlige beskyttelse af de foretagne investeringer, som kan opnås i de forskellige lande, endsige om en ændret strukturering af investeringen kan forbedre denne beskyttelse. For advokater og andre, der rådgiver om investeringer i udlandet, bør et vist kendskab til reglerne om beskyttelse af sådanne investeringer imidlertid være en selvfølge, og denne artikel tilsigter at tilvejebringe en kort introduktion af dette regelsæt. Af pladsmæssige grunde har jeg begrænset mig til en introduktion til visse af de folkeretlige regler, men hertil kommer en række andre regelsæt omfattende eksempelvis aftaleretlige muligheder for beskyttelse, beskyttelse i henhold til intern lovgivning, risikoforsikring m.v.[2] Investeringsbeskyttelse i historisk perspektiv For at forstå de nugældende regler om investeringsbeskyttelse er det relevant at have et vist kendskab til de historiske regler herom. Forud for eksistensen af de mange investeringsbeskyttelsestraktater var investeringer foretaget af udlændinge stort set udelukkende beskyttet mod uacceptabel adfærd fra den stat, hvori investeringen var foretaget (»værtsstaten«) i henhold til almindelige folkeretlige regler/principper, hvilket imidlertid indebar en række problemer for investor: For det første er det i den klassiske folkeretlige dogmatik antaget, at alene stater, men ikke individer, er retssubjekter inden for folkeretten, således at et individ ikke selv kan sagsøge en stat for brud på statens folkeretlige forpligtelser ved en international domstol eller lignende. Derfor skulle investor forsøge at formå den stat, hvori den pågældende fysiske eller juridiske person var statsborger respektive folkeretligt hjemmehørende (»hjemstaten«), til at yde sig såkaldt diplomatisk beskyttelse, således at hjemstaten kunne forhandle med værtsstaten om en kompensation for overtrædelsen af de folkeretlige forpligtelser og - ifald enighed ikke kunne 278 opnås - eventuelt føre sag mod værtsstaten herom. Der er imidlertid alene tale om en ret - men ikke en pligt - for hjemstaten til at yde diplomatisk beskyttelse, og hjemstaten kan meget vel have en række andre væsentlige hensyn at varetage, herunder de generelle politiske relationer til værtsstaten.[3] Dernæst stilles der i folkeretten krav om, at investor normalt skal have udtømt de retsmidler (»Exhaustion of Local Remedies«),[4] som investor har i værtsstaten i henhold værtsstatens interne lovgivning, idet der i modsat fald ikke kan påvises et folkeretligt ansvar for værtsstaten.[5] For det tredje er der traditionelt i folkeretten stillet ganske strenge krav til nationalitetsbedømmelsen for at opnå diplomatisk beskyttelse.[6] Generelt om moderne investeringsbeskyttelse Beskyttelsen af udenlandske investeringer er inden for de seneste 50 år forbedret væsentligt gennem folkeretlige traktater, hvorved den beskyttelse, der følger af den almindelige folkeret, er trådt i baggrunden.[7] Moderne folkeretlige aftaler om investeringsbeskyttelse kan overordnet deles op i multilaterale traktater og bilaterale trakter. De multilaterale traktater omfatter for det første traktater, der regulerer investeringer i et bestemt geografisk område, såsom NAFTA (North American Free Trade Agreement), der omfatter USA, Canada og Mexico.[8] Dernæst omfatter multilaterale traktater bestemte typer af investeringer, hvor her kan nævnes The Energy Charter Treaty, der omhandler investeringer i energisektoren. Endelig kan blandt multilaterale traktater fremhæves, at den Europæiske Menneskerettighedskonvention i sin 1. protokol indeholder bestemmelser om beskyttelse af den private ejendomsret.[9] Af bilaterale traktater omhandlende investeringsbeskyttelse (Bilateral Investment Treaties, BITs) findes i dag mere end Udviklingen har været eksplosiv, idet den første BIT blev indgået i 1959 mellem Tyskland og Pakistan. I 1970 var der 72 BITs, i 1980 eksisterede 185 BITs, og i 1990 var tallet 385 BITs. Med den politiske udvikling i 1990'erne eksploderede antallet af BITs til det nuværende niveau. Danmark har i skrivende stund underskrevet 53 BITs, hvoraf 46 er i kraft. Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 1

2 Mange lande har udarbejdet såkaldte model-bits, som det pågældende land tager - eller søger at tage - udgangspunkt i ved forhandlinger om indgåelse af en BIT. At der er tale om traktater i folkeretlig forstand, indebærer blandt andet, at en fortolkning af traktaterne naturligvis vil følge de folkeretlige regler herom.[10] De fleste traktater om investeringsbeskyttelse har en toleddet beskyttelse. Første led omfatter en række materielle påbud og forbud i forhold til behandlingen af de udenlandske investorer og deres investeringer (nedenfor punkt 3.1.), mens det andet led indeholder bestemmelser, der sikrer den udenlandske investor adgang til at føre sag direkte mod værtsstaten ved et neutralt forum i form af voldgift (nedenfor punkt 3.2). De processuelle regler indebærer for det første, at investor selv er herre over processen og altså ikke er henvist til at anmode hjemstaten om diplomatisk beskyttelse, jf. ovenfor, og for det andet, at investor ikke skal anlægge sagen ved værtsstatens domstole i henhold til almindelige værnetingsregler. Om fortolkning og retsanvendelse kan videre nævnes, at der ikke inden for folkeretten eksisterer et princip om stare decisis, det vil sige for den senere retsanvendelse bindende præjudikater. Der kan da også konstateres betydelige forskelle i fortolkningen af indholdet af investeringsbeskyttelsen mellem forskellige tribunaler, ligesom kendelserne ganske ofte afsiges med dissens. Derimod kan der vedrørende en række nøglebegreber konstateres en ikke ubetydelig grad af bevægelse i retning af jurisprudence constante, hvorved forstås, at retsanvendelsen har en tendens til over tid at blive mere ensartet, hvilket af hensyn til forudberegnelighed, 279 generel retssikkerhed og tillid til voldgiftsafgørelser selvsagt er ønskværdigt. Dog er der stadig mange områder, hvor der ikke kan påvises nogen form for entydighed.[11] Herefter vender jeg mig mod en nærmere introduktion til de centrale spørgsmål i relation til investeringsbeskyttelse, nemlig 1. Hvem kan opnå investeringsbeskyttelse? 2. Hvilke investeringer beskyttes? 3. Hvordan beskyttes investeringerne? 4. Hvornår beskyttes investeringerne? 5. Hvorledes løses tvister om investeringsbeskyttelse? 1. Hvem kan opnå investeringsbeskyttelse? 1.1 Generelt Det er et generelt karakteristikum for investeringsbeskyttelsestraktater, at de alene vedrører investeringer i værtsstaten foretaget af»udlændinge«, det være sig i form af fysiske og juridiske personer, der ikke anses for at være af samme nationalitet som værtsstaten.[12] Ud over kravet om, at investor ikke må være fra værtsstaten, har investeringsbeskyttelsestraktater i nogle tilfælde det yderligere kvalificerende led, at investoren skal være»kompetent«til at foretage investeringer, jf. således f.eks. den dansk-russiske BIT, Art. 1(3)(b). Et vigtigt generelt spørgsmål er den nærmere fastlæggelse af princippet om såkaldt»continuous nationality. Der er enighed om, at nationalitetskravet skal være opfyldt på tidspunktet for traktatkrænkelsen (dies a quo). Derimod er der ikke enighed om, hvor længe denne nationalitet skal opretholdes (dies ad quem).[13] 1.2. Fysiske personer For fysiske personer er kriteriet som regel personens nationalitet; men kriteriet kan også være personens (permanente) bopæl. I visse investeringsbeskyttelsestraktater er nationalitet og bopæl opregnet som alternative kriterier, mens de i andre traktater er kumulative. Nogle BITs anvender en ensartet definition af nationalitetskravet, mens andre lader det være op til hjemstatens lovgivning at fastlægge nationalitetskravet. Atter andre anvender specielle og forskellige definitioner for hvert af de involverede lande. Den svenske model-bit, Art. 1, opererer alene med nationalitet som kriterium og lader hjemstatens lovgivning afgøre spørgsmålet:»the term»investor«of a Contracting Party shall mean: a) any natural person who is a national of that Contracting Party in accordance with its law;...«den danske model-bit, Art. 1, har nationalitet og bopæl opstillet som alternative betingelser:»the term»investor«means with respect to each Contracting Party: a) natural persons having the citizenship or nationality of, or who are permanently residing in each Contracting Party in accordance with its laws.«nogenlunde samme formulering findes i Energy Charter Treaty, Art. 1(7). Et tilfælde af forskellige definitioner kan findes i den mellem Danmark og Hong Kong indgåede BIT, Art. 1(2)(b):»investors«means: (a) (b) in respect of Hong Kong: (i) physical persons who have the right of abode in its area;... in respect of Denmark: (i) physical persons who are its nationals;«1.3. Juridiske personer For juridiske personer kan forskellige parametre for bedømmelsen af kvalificerende nationalitet komme på tale, særligt registrering, kontrol eller ledelse (sæde) m.v. eller en kombination af disse kriterier. Den danske model-bit, Art. 1, opererer her med en generel henvisning til hjemlandets lovgivning: a) any entity established in accordance with, and recognised as a legal person by the law of that Contracting Party, such as companies, firms, associations, development finance institutions, foundations or similar entities irrespective of whether their liabilities are limited and whether or not their activities are directed at profit. Her er der tale om et ganske fleksibelt kriterium, nemlig»anerkendelse«uden hensyntagen til det kriterium, der begrunder anerkendelsen. Et stort set enslydende princip anvendes i de amerikanske, svenske og engelske model-bits. Den tyske model-bit, Art. 1(3)(a), anvender»sæde«som betingelse for at anse en juridisk person for tysk: 280 (ii) any juridical person as well as any commercial or other company or association with or without legal personality having its seat in the territory of the Federal Republic of Germany, irrespective of whether or not their activities are directed at profit. I visse investeringsbeskyttelsestraktater stilles der yderligere krav om, at selskabet skal have en vis kvalificeret økonomisk aktivitet i det pågældende land, jf. således f.eks. den schweiziske model-bit, Art. 1(b): (b) legal entities,... which are constituted or otherwise duly organised under the law of that Contracting Party and have their seat, together with real economic activities, in the territory of that same Contracting Party. Her er der således tale om 3 kumulative betingelser, nemlig registrering, sæde og økonomisk aktivitet. Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 2

3 I praksis har voldgiftstribunalerne vist sig relativt åbne over for at anerkende selskabsstrukturer, hvorved indlændinge opnår investeringsbeskyttelse efter en BIT ved at foretage investeringerne gennem et udenlandsk selskab,[14] eller hvor det omhandlede selskab er et SPV (Special Purpose Vehicle) med det ene formål (ofte skattemæssigt begrundet) at eje investeringen i form af en aktiebesiddelse.[15] Ved helt åbenbare forsøg på såkaldt Treaty Shopping, f.eks. ved overdragelse af investeringer fra en juridisk person til en anden for at få beskyttelse i henhold til en for investor gunstig traktat, kan der dog spores en vis modvilje mod at acceptere strukturen.[16] 2. Hvilke investeringer beskyttes? Det, der beskyttes, er, sagt i korthed, investeringer, hvilket begreb skal forstås bredt. De fleste europæiske BITs er på dette punkt skåret over den samme læst, idet de indeholder en kasuistisk opregning af typisk 5 eksempler på, hvad der kvalificerer som en»investering«. Den danske model-bit, Art. 1(1), er et typisk eksempel herpå: 1. The term»investment«means every kind of assets invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter and shall include in particular, but not exclusively: a) tangible and intangible, movable and immovable property, as well as any other rights such as leases, mortgages, liens, pledges, privileges, guarantees and any other similar property rights, b) a company, shares, stocks or other forms of participation in a company, bonds and claims of a company, c) returns reinvested, claims to money and claims to performance pursuant to contracts having an economic value, d) industrial and intellectual property rights, including copyrights, patents, trade names, technology, trademarks, goodwill, know-how and any other similar rights, e) concessions or other rights conferred by law or under contract, including concessions to search for, extract or exploit natural resources. Samme struktur haves f.eks. i den hollandske, tyske, franske, svenske og schweiziske model-bit. Som man vil se, er det ganske mange former for økonomisk aktivitet i forhold til værtsstaten, der kan kvalificeres som en investering i henseende til investeringsbeskyttelse, herunder også aktiebesiddelse i selskaber domicileret i værtsstaten,[17] og den foreliggende voldgiftspraksis støtter en lempelig fortolkning af begrebet. I Fedax-sagen[18] gav tribunalet følgende mere generiske beskrivelse af begrebet»investering«, som siden har vundet tilslutning blandt flere senere tribunaler:»the basic features of an investment have been described as involving a certain duration, a certain regularity of profit and return, assumption of frisk, a substantial commitment and a significance for the host State's development«.[19] Denne udtalelse har således blandt andet fundet udtryk i indledningen til den amerikanske model-bit, Art. 1, om»definitions«. I visse tilfælde er investeringsbeskyttelse afhængig af, at investeringen er godkendt i værtsstaten. Baggrunden for sådanne bestemmelser er, at værtsstaten så vidt muligt kan holde uønskede investeringer (investeringer, der ikke anses for at fremme værtsstatens økonomiske udvikling m.v.) borte. Såfremt betingelsen i sådanne tilfælde ikke er opfyldt, har investor ikke krav på beskyttelse i henhold til investeringsbeskyttelsestraktaten og er derfor alene beskyttet i henhold til de almindelige folkeretlige regler. Denne omstændighed viser, at en investeringsbeskyttelsestraktat har karakter af lex specialis Hvordan beskyttes investeringerne? 3.1 Materielle regler Den materielle beskyttelse vedrører helt overordnet beskyttelse mod såkaldte politiske risici, det vil typisk sige risikoen for, at den af værtsstatens organer førte politik/administration m.v. påvirker investeringens eksistens og/eller investors ejendomsret hertil, påvirker investeringens løbende drift, påvirker muligheden for overførsel af løbende afkast fra investeringen eller påvirker investors hjemtagelse af surrogater for investeringen, såsom afståelsessummer, likvidationsprovenu m.v. Videre er det risikoen for civile uroligheder i værtsstaten. Der er som regel i investeringsbeskyttelsestraktaterne indeholdt et specifikt afsnit om undtagelse fra den beskyttelse, som indrømmes. I moderne danske BITs er således de privilegier, der via EU-traktaten er indrømmet andre EU-lande, specifikt undtaget fra investeringsbeskyttelsen ved en såkaldt REIO-klausul (Regional Economic Integration Organisations). Herudover er det et karakteristikum, at skattespørgsmål undtages fra investeringsbeskyttelsen. De materielle regler kan inddeles i dels absolutte, dels relative standarder. Forskellen på disse typer af standarder er, at beskyttelsen ved absolutte standarder ikke afledes af behandlingen af andre investorer fra enten værtsstaten eller tredjelande, mens dette er tilfældet for de relative standarder. De vigtigste absolutte standarder behandles nedenfor under , mens de relative standarder behandles under »Fair and Equitable Treatment«(»FET«) Den helt grundlæggende og overordnede investeringsbeskyttelse består i et krav til værtsstaten om at behandle investor og investeringen»fair and equitable«. FET er en retlig standard, der til enhver tid skal udfyldes af tribunalerne i investeringsvoldgifter, og en lang række tribunaler har haft anledning til at tage stilling til overtrædelse af kravet om FET i en lang række forskelligartede tilfælde. Bestemmelsen er ofte formuleret som eksempelvis den dansk-tyrkiske BIT, Art. 3(1):»Investments of nationals or companies of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment...«andre formuleringer og ordvalg findes; i den dansk-kinesiske BIT er ordet»fair«således erstattet af»reasonable«, hvilket næppe gør nogen forskel i fortolkningen af den relevante standard for beskyttelse. I den schweiziske model-bit, Art. 4(1), er valgt følgende ordlyd:»investments of investors of each Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. Neither Contracting Party shall in any way by unreasonable or discriminatory measures management, maintenance, use, enjoyment extension or disposal of such investments«. Om den generelle begrebsfastlæggelse kan blandt andet henvises til en ofte citeret udtalelse fra tribunalet i Tecmed-sagen:[20]»The Arbitral Tribunal considers that this provision... in light of the good faith principle established by international law, requires the Contracting Parties to provide to international investments treatment that does not affect the basic expectations that were taken into account by the foreign investor to make the investment. The foreign investor expects the host State to act in a consistent manner, free from ambiguity and totally transparently in its relations with the foreign investor, so that it may know beforehand any and all rules and regulations that will govern its investments, as well as the goals of the relevant policies and administrative practices or directives, to be able to plan its investment and comply with such regulations.«[21] Dette fokus på investors berettigede forventninger er et vigtigt - og ofte anvendt - argument i sager om investeringsbeskyttelse. Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 3

4 Kravet om FET gælder såvel for værtsstatens egne forvaltningsenheder som for regionale og kommunale enheder samt for domstolene i værtsstaten, således at FET-standarden stiller krav om due process, og at denial of justice ved domstolene konstituerer en overtrædelse af traktaten.[22] I relation til blandt andet sidstnævnte kan her henvises til tribunalet i Waste Management-sagen:[23]»... the minimum standard of treatment of fair and equitable treatment is infringed by conduct attributable to the State and harmful to the claimant if the conduct is arbitrary, grossly unfair, unjust or idiosyncratic, is discriminatory and exposes the claimant to sectional or racial prejudice, or involves a lack of due process leading to an outcome which offends judicial propriety - as might be the case with a manifest failure of natural 282 justice in judicial proceedings or a complete lack of transparency and candour in an administrative process....«[24] En af de for tiden mest fremtrædende diskussioner vedrører spørgsmålet, om der i FET-standarden ligger en beskyttelse, ud over hvad der følger af»minimumsreglen«i henhold de almindelige folkeretlige regler om staters ansvar, herunder hvad»minimumsreglen«egentlig indebærer overført på moderne regler om investeringsbeskyttelse. Det har her særligt været diskuteret, om de almindelige folkeretlige regler skal følge den restriktive praksis for staters ansvar, som blev etableret med ikke mindst den såkaldte Neer-sag[25] fra 20'erne, eller om der i lyset af formålet med BITs og retsudviklingen i det hele taget er tale om en anden standard, der lægger større forpligtelser på værtsstaten. I NAFTA, Art. 1105, om»minimum Standard of Treatment«er anført, at behandlingen af udenlandske investeringer skal være»... in accordance with international law including fair and equitable treatment...«.[26] Om spørgsmålet kan henvises til følgende udtalelse fra tribunalet i ADF-sagen:[27]»... it is important to bear in mind that... the customary international law referred to in Article 1105(1) is not»frozen in time«and that the minimum standard of treatment does evolve.... Put in slightly different terms, what customary international law projects is not a static photograph of the minimum standard of treatment of aliens as it stood in 1927 when the Award in the Neer case was rendered. For both customary international law and the minimum standard of treatment of aliens it incorporates, are constantly in a process of development.«[28] Der eksisterer ikke jurisprudence constante vedrørende denne problemstilling Full Protection and Security Denne bestemmelse tilsigter at beskytte mod typisk fysisk skade på investeringen, at sikre politimæssig beskyttelse af denne, men visse tribunaler har herudover inddraget at andre typer af beskyttelse kan komme på tale, bl.a. såkaldt»legal protection«.[29] Ofte findes bestemmelsen sammenkoblet med FET-bestemmelsen, jf. ovenfor. Der er tale om en bestemmelse med en lang historisk tradition som et værn for investorer fra kapital-eksporterende stater mod skade på person og ejendom i værtsstaten. En klassisk udformning af bestemmelsen kan f.eks. findes i den danske model-bit, Art. 2(2), 1. punktum, der er sålydende:»investments of investors of each country shall at all times enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.«Det er vigtigt at holde sig for øje, at der ikke er tale om en garanti mod, at investeringen påføres skade, men bestemmelsen indebærer, at værtsstaten skal udfolde rimelige bestræbelser på at beskytte herimod. Ansvarsbedømmelsen tager således i højere grad udgangspunkt i værtsstatens undladelse af at foretage de adækvate skridt til at forebygge (en forventet) skade og/eller efterforske/retsforfølge skadevolderne. En bestemmelse af et indhold som ovenfor beskrevet svarer - antageligvis - nogenlunde til indholdet af almindelige folkeretlige regler om staters ansvar, således at der ikke materielt er opnået andet og mere, end hvad der følger heraf. Betydningen af, at bestemmelsen er medtaget i en investeringstraktat, er, at de processuelle regler om tvisteløsning i form af voldgift mellem investor og værtsstaten finder anvendelse på spørgsmålet om krænkelse af normen.[30] Umbrella Clause (»UC«) En af de i den senere tid mest omdiskuterede klausuler i investeringstraktater er de såkaldte Umbrella Clauses (»UC«). En UC udtrykker typisk - om end med et ganske varierende ordvalg - at værtsstaten påtager sig at overholde de forpligtelser, som værtsstaten måtte have påtaget 283 sig over for investorer fra de andre traktatlande i relation til investeringer i værtsstaten. Investeringsbeskyttelsestraktaten kommer herved til at fungere som en slags paraply over de enkelte kontrakter, som værtsstaten har indgået. En klassisk formulering af en UC findes blandt andet i den danske model-bit, Art. 2(3), som har følgende indhold:»each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of investors of the other Contracting Party.«En stort set enslydende formulering findes i den engelske model- BIT, Art. 2(2), og den tyske model-bit, Art. 8(2). Et spørgsmål, der har optaget en række tribunaler, er, om et kontraktbrud fra værtsstatens side i kraft af UC bliver»ophøjet«(»elevated«) til et traktatbrud med mulighed for investor for at indlede voldgiftssag i henhold til en investeringsbeskyttelsestraktat og betingelserne herfor. Nogle tribunaler har taget bestemmelsen»på ordet«og udtalt, at en fortolkning af en sådan klausul i henhold til principperne i VCLT, Art. 31, nødvendigvis må føre til en anerkendelse af, at værtsstatens misligholdelse af sine kontraktlige forpligtelser konstituerer et brud på værtsstatens folkeretlige forpligtelser i henhold til investeringsbeskyttelsestraktater. Andre tribunaler har indfortolket forskellige kvalificerende led i anvendelsen af en UC. Dette har af disse tribunaler bl.a. været begrundet i overvejelser om den forventelige sagsmængde, dersom en begrænsning ikke blev anvendt, overvejelser om, hvorvidt investeringsbeskyttelsestraktaternes øvrige bestemmelser skulle blive mere eller mindre meningsløse og overvejelser om en vis væsentlighed i misligholdelsen, før UC træder i kraft m.v.[31] Et hertil knyttet spørgsmål er samspillet mellem forumklausulen i den foreliggende investeringsbeskyttelsestraktat og den forumklausul, der er indeholdt i den enkelte kontrakt. En tredje spørgsmål vedrører sondringen mellem kontraktkrav og traktatkrav, altså om et krav kan siges at være støttet på investeringsbeskyttelsestraktaten, eller om kravet vedrører et rent kontraktligt krav, hvilket kvalificerende led ikke er ganske ukompliceret at anvende. På ingen af de beskrevne områder kan der p.t. siges at eksistere jurisprudence constante Overførsel af midler (Transfer of Funds) Den udenlandske investor har naturligvis en klar interesse i at kunne overføre midler til værtsstaten i forbindelse med investeringens etablering, udvidelse eller vedligeholdelse. Tilsvarende har den udenlandske investor en oplagt interesse i at kunne overføre til hjemstaten i form af det løbende afkast af sin investering, surrogater for investeringen i form af provenu indvundet ved helt eller delvist salg af investeringen eller i forbindelse med dennes ophør på anden måde (likvidation og Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 4

5 lignende). Heroverfor står i et vist omfang værtsstatens interesse i generelt at kontrollere pengemængden, kontrollere mængden af udenlandsk valuta i landet og lignende. Der er i regelsættet for The International Monetary Fund (IMF Articles) fastsat visse regler for staternes adgang til at gennemføre restriktioner i henseende til visse internationale betalinger og pengeoverførsler. Der er endvidere i de fleste moderne BITs indeholdt specifikke regler om den udenlandske investors adgang til at overføre midler fra - og eventuelt også til - værtsstaten. Den foreliggende voldgiftspraksis på dette område er endog meget sparsom Ekspropriation Den økonomiske beskyttelse af den private ejendomsret er et helt centralt tema i investeringsbeskyttelsestraktater. Her kan nævnes den danske model-bit, Art. 5(1):»Investments of investors of each Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as»expropriation«) in the territory of the other Contracting Party except for expropriations made in the public interest, on a basis of non-discrimination, carried out under due process of law and against prompt, adequate and effective compensation.«i NAFTA, Art. 1110(1), er indeholdt en anden variation over samme tema. Man vil således se, at investeringsbeskyttelsen ikke sker ved at forbyde ekspropriation, som jo kan være baseret på rationelle overvejelser til gunst for almenvellet, men ved at beskrive betingelserne herfor og konsekvenserne heraf. Man vil videre se, at selve begrebet»ekspropriation«ikke er defineret nærmere i investeringsbeskyttelsestraktaterne. I sin kerne har ekspropriation groft sagt det indhold, at det vedrører en stats overtagelse af ejendomsretten til aktiver tilhørende private personer uden samtykke fra den pågældende, jf. i blandt SD Myers-sagen,[32] hvor tribunalet anførte 284»In general, the term»expropriation«carries with it the connotation of a»taking«by a governmental-type authority of a person's»property«with a view to transferring ownership of that property to another person, usually the authority that exercised its de jure or de facto power to do the taking.«[33] Som det vil ses af de fremhævede eksempler fra investeringsbeskyttelsestraktater, vedrører beskyttelsen også handlinger, der»indirectly«konstituerer ekspropriation, har»effect equivalent to«ekspropriation, er»tantamount to«ekspropriation eller vedrører»indirect expropriation«. Disse tilfælde kaldes ofte indirekte ekspropriation (»indirect expropriation«), idet også vendingen snigende/krybende ekspropriation (»creeping expropriation«) anvendes i de tilfælde, hvor der kan påvises en række af på hinanden følgende handlinger/tiltag over tid, som funktionelt svarer til ekspropriation eller fratagelse af den (berettigede) forventede og forventelige rådighed over aktivet. For at en ekspropriation skal være tilladelig i henhold til investeringsbeskyttelsestraktaten, skal den således i sin kerne være baseret på offentlige interesser, være proportional, og ekspropriationen må ikke diskriminere (altså være baseret på ikke-rationelle sondringer), og endelig kun foretages mod kompensation. Det kriterium, der i voldgiftspraksis har den største vægt, er den virkning, som statens handlinger har haft på investeringen og investors rådighed herover snarere end værtsstatens antagelige hensigt med de foretagne handlinger. Det er principielt uden betydning for den folkeretlige bedømmelse af ekspropriationen, hvorvidt den er tilladt ifølge det pågældende lands interne lovgivning m.v. Forskellen på en tilladelig og en ikke-tilladelig ekspropriation er ikke berørt i investeringsbeskyttelsestraktaterne; men man kan her fremføre, at en ikke-tilladelig ekspropriation - uanset om denne er direkte eller indirekte - som udgangspunkt udløser mulighed for investor til at kræve restitution i overensstemmelse med almindelige regler om staters ansvar for folkeretskrænkelser, jf. således ILC Draft Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (»ILC/SR«), Art 35. Her kan videre henvises til den generelle udtalelse i den klassiske Chorzow Factory-sag (Tyskland mod Polen, PCIJ 1928), hvor PCIJ sondrede mellem en ulovlig ekspropriation, hvor erstatningen skulle retablere situationen umiddelbart forud for ekspropriationen, og lovlige ekspropriationer, hvor der skulle ske en fair kompensation baseret på»the value of the undertaking at the moment of dispossession«) I voldgiftspraksis er der dog en entydig tendens til at udmåle en erstatning i stedet for restitution, og investeringsbeskyttelsestraktaterne nævner ikke restitution. Det er diskutabelt (og diskuteret), om der består en forskel i erstatningsudmålingen, herunder de erstatningsretligt værnede poster, og tidspunktet for erstatningsudmålingen mellem lovlig respektive ulovlig ekspropriation.[34] Ved udmålingen af erstatningen kan flere forskellige fremgangsmåder anvendes. Vendingerne i investeringsbeskyttelsestraktaterne kan typisk dække over flere forskellige principper. Udgangspunktet herfor vil dog alt andet lige nok være den såkaldte»hull-formel«, som foreskriver, at erstatningen skal være»prompt, adequate and effective«.[35] Om beregning af tab kan i henhold til investeringsbeskyttelsestraktater videre henvises til World Bank Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investments (WBG), som i Guideline 4(6) opregner følgende modeller for en»adequate«kompensation: -»discounted cash flow value«... -»liquidation value«... -»replacement value«... -»book value«... Om valget mellem disse principper anføres det i WBG, at DCF-modellen kan anvendes, hvor der er tale om en virksomhed, der som going concern har dokumenteret sin profitabilitet. Likvidationsværdien bør ifølge WBG anvendes, hvor der er tale om en virksomhed, der ikke har været i drift længe nok til at dokumentere sin 285 profitabilitet eller netop har dokumenteret sin manglende profitabilitet. For øvrige aktiver anbefales genanskaffelsesværdien, idet der dog i tilfælde, hvor aktiverne er anskaffet for nylig, eller der har fundet en vurdering sted på ekspropriationstidspunktet, kan anvendes bogført værdi som et udtryk for genanskaffelsesværdien. I den foreliggende voldgiftspraksis er WBG i vidt omfang fulgt, men der har dog også været anvendt andre modeller baseret på indtjening (såkaldte Price/Earnings-modeller) snarere end likviditet, modeller baseret på»comparable transactions«o.lign.[36] Tribunalerne har ikke sjældent udøvet ganske brede skøn uden i detaljer at lægge sig fast på et vurderingsprincip, og nogen generel enighed om principper kan ikke påvises.[37] Den danske model-bit, Art. 5(2)-(3), tager udgangspunkt i Hullformlen:»Such compensation shall amount to the fair market value of the investment expropriated immediately before the expropriation or impending expropriation became known in such a way as to affect the value of the investment (hereinafter referred to as the»valuation date«). Such fair market value shall be calculated in a freely convertible currency on the basis of the market rate of exchange existing for that currency on the Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 5

6 valuation date. Compensation shall be paid promptly and include interest at a commercial rate established on a market basis from the date of expropriation until the date of payment and shall be freely transferable....«begrebet»fair market value«er af det såkaldte Iran-US Claims Tribunal i Starrett Housing Corp mod Iran (16 Iran-US CTR, kendelse 1987) beskrevet således:»... the price that a willing buyer would pay to a willing seller in circumstances in which each had good information, each desired to maximize his financial gain, and neither was under duress or threat, the willing buyer being a reasonable businessperson.«[38] Relative standarder Her er tale om to standarder, nemlig National Treatment (»NT«) og Most Favoured Nation Treatment (»MFNT«). At der er tale om»relative standarder«, skyldes som nævnt, at beskyttelsens nærmere indhold, omfang og karakter afhænger af den investeringsbeskyttelse, der indrømmes andre. Således er NT koblet til behandlingen af investorer fra værtsstaten selv, og MFNT relaterer sig til behandlingen af investorer fra tredjelande. Begge bestemmelser har til hensigt at forhindre diskrimination ved at sikre effektive og lige konkurrencevilkår - enten i forhold til værtsstatens egne investorer eller i forhold til investorer/investeringer fra tredjelande. Bestemmelserne sikrer, at de lige konkurrencevilkår opretholdes på en dynamisk måde, og uden at det er nødvendigt at genforhandle eksisterende traktater, i takt med at nye traktater eventuelt indeholder bestemmelser, der sikrer investor yderligere beskyttelse. Den danske model-bit har i Art. 3(1), 1. led, følgende indhold:»each Contracting Party shall in its territory accord to investments made by investors of the other Contracting Party fair and equitable treatment which in no case shall be less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any third state, whichever is more favourable from the point of view of the investor.«den danske model-bit er karakteristisk ved, at den kombinerer FET, NFT og MFNT i én og samme bestemmelse. En mere traditionel opbygning kan findes i den engelske model-bit, Art. 3:»Neither Each Contracting Party shall in its territory subject investments or returns of nationals or companies of the other Contracting Party to a treatment less favourable than that which it accords to investments or returns of its own nationals or companies or to investments or returns of nationals or companies of any third state.... For the avoidance of doubt it is confirmed that the treatment provided for in paragraphs (1) and (2) above shall apply to the provisions of Articles 1-11 of this Agreement.«En af de interessante problemkredse ved NT og MFNT er spørgsmålet, om den beskyttelse, der kan opnås, alene gælder de materielle regler om beskyttelse, eller om beskyttelsen også omfatter de processuelle regler, det vil sige adgangen til behandling af tvister. Med en formulering som i den engelske model-bit ovenfor kan der ikke herske tvivl om, at MFNT/NT også omfatter processuelle regler. 286 Spørgsmålet er, hvad der i øvrigt gælder på området, og her hersker der ganske betydelig uenighed mellem tribunalerne.[39] Med henblik på at notere, om der overhovedet foreligger relevant diskrimination i forhold til værtsstatens egne investorer eller investorer/investeringer fra tredjelande, vil en vis sammenlignelighed mellem virksomhederne ofte være påkrævet for at konstatere, om der foreligger en overtrædelse af de nævnte bestemmelser, i hvert fald hvor der er tale om materielle beskyttelsesregler. Dette er udtrykkeligt anført i bl.a. den amerikanske model-bit og i øvrigt også i NAFTA, Art. 1105, ved anvendelse af begrebet»in like circumstances«. Der har efterhånden fæstnet sig den fælles forståelse af begrebet»in like circumstances«, at der, baseret på en investors placering i værdikæden, må foretages en analyse af den behandling, der af værtsstaten ydes en anden virksomhed/andre virksomheder med samme placering i værdikæden, for at se, om der er sket en forskelsbehandling, og i bekræftende fald om der kan påvises en valid begrundelse for denne forskelsbehandling. Det er næppe afklaret, hvad der gælder i relation til de investeringsbeskyttelsestraktater, som ikke indeholder begrebet»in like circumstances«eller lignende.[40] 4. Hvornår beskyttes investeringerne? Et ganske komplekst spørgsmål vedrører den tidsmæssige udstrækning af investeringsbeskyttelsen (ratione temporis). Spørgsmålet er her dels, om beskyttelsen kun omfatter investeringer foretaget efter traktatens ikrafttræden, dels om den kun omfatter værtsstatens handlinger/undladelser efter traktatens ikrafttræden. Det første spørgsmål er ofte løst direkte i investeringsbeskyttelsestraktaterne, jf. eksempelvis den mellem Danmark og Sydkorea indgåede BIT, Art. 1(b):»The term investment covers all investments made in the territory of a Contracting Party by nationals or companies of the other Contracting Party before or after the entry into force of this Agreement.«Her er det altså direkte fastslået, at investeringsbeskyttelsen også gælder for investeringer foretaget før traktatens ikrafttræden. Dermed er der imidlertid ikke taget stilling til spørgsmålet, om beskyttelsen omfatter krænkelser før traktatens ikrafttræden, hvilket som udgangspunkt ikke vil være tilfældet, jf. også VCLT, Art. 28.[41] Dette rejser så videre spørgsmålet om vedvarende krænkelser, f.eks. manglende betaling af et skyldigt beløb og sådanne krænkelsers beskyttelse. Mange BITs begrænser videre staternes voldgiftssamtykke til tvister opstået efter traktatens ikrafttræden, hvilket i sig selv kan give anledning til vanskelige afgrænsningsspørgsmål. 5. Hvordan løses tvister om investeringsbeskyttelse? Et af de helt centrale elementer i moderne investeringsbeskyttelse er adgangen for investor til at indbringe værtsstatens traktatkrænkelser for en neutral voldgiftsret.[42] Dette sker, uden at der stilles krav om, at der består et kontaktforhold mellem investor og værtsstaten. Investeringsbeskyttelsestraktaten er som altovervejende hovedregel formuleret i såkaldt»cafeteria-style«, således at den udenlandske investor kan vælge mellem forskellige fora. Den danske model-bit, Art. 9, er et eksempel herpå, idet den anvender følgende model: 1. Any dispute concerning an investment between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall, if possible, be settled amicably. 2. If any such dispute cannot be settled within six months following the date on which the dispute has been raised by the investor through written notification to the Contracting Party, each Contracting Party hereby consents to the submission of the dispute, at the investor's choice, for resolution by international arbitration to one of the following fora: a) The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) for settlement by arbitration under the Washington Convention of 18 March 1965 on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States provided both Contracting Parties are parties to the said Convention; or b) the Additional Facility of the Centre, if the Centre is not available under the Convention; or Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 6

7 c) an ad hoc tribunal set up under Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade law (UNCITRAL). The appointing authority under the said rules shall bed the Secretary General of ICSID; or d) by arbitration In accordance with the Rules of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC) «287 Det mest anvendte forum for løsning af investeringstvister er ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). ICSID er en del af Verdensbanken og etableret i medfør af den såkaldte Washington Konvention (»WK«) fra 1965, som indeholder et detaljeret regelsæt for at føre voldgift ved ICSID. ICSID-reglerne kan anvendes, såfremt såvel værtsstaten som investors hjemstat har ratificeret WK. ICSID har dog også en såkaldt Additional Facility, der tillader anvendelse af ICSID-reglerne, uanset betingelserne herfor ikke er opfyldt, jf. også den danske model-bit ovenfor. Inden for rammerne af denne artikel skal alene fremdrages følgende karakteristika vedrørende ICSID-voldgift: ICSID træffer ikke selv afgørelse i investeringstvisterne, men forestår administration af voldgiftssagen og bistår efter omstændighederne med udpegning af tribunalerne. Lovvalget skal i henhold til WK Art. 42(1) ske efter følgende regler:»the Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed between the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State part to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.«dette rejser selvsagt spørgsmålet om, hvilke folkeretlige regler der er anvendelige. Her skal alene nævnes, at det ikke er et krav, at de pågældende folkeretlige regler er en del af værtsstatens retssystem. Dernæst bør som et karakteristikum ved ICSID fremhæves, at voldgiftskendelser afsagt af ICSID-tribunaler ikke kan anfægtes ved nogen ordinær domstol, jf. Art. 53(1). I stedet gælder der en særlig Annulment Procedure, som er nærmere beskrevet i Art. 52(1), hvorefter en såkaldt ad hoc Committee kan omgøre en tidligere voldgiftskendelse, såfremt en eller flere af 5 specifikke grunde foreligger. Sker der annullation, kan et nyt tribunal (og altså ikke den pågældende ad hoc Committee) tage stilling til sagen. I tilfælde af delvis annullation er det alene de annullerede spørgsmål, som et nyt tribunal kan tage stilling til, hvorimod den ikke-annullerede del af kendelsen har retskraft (res judicata). Princippet om annullation i stedet for anfægtelse gælder ikke, såfremt den såkaldte Additional Facility er anvendt. I disse tilfælde skal anfægtelse af voldgiftsafgørelsen - i overensstemmelse med de almindelige regler herom - ske ved de nationale domstole enten i det land, hvor voldgiftsretten havde sit sæde, eller i det land, hvor voldgiftskendelsen søges fuldbyrdet.[43] I henhold til Art. 53 underkaster de deltagende stater sig at opfylde kendelserne og tåle fuldbyrdelse, dersom dette ikke sker. Der gælder et princip om betinget offentlighed, jf. Art. 48(5), og som følge heraf er en lang række kendelser offentliggjort, og disse danner nu den overvejende majoritet af den praksis, der er tilgængelig på området, jf. også henvisningerne i denne artikel. Såfremt der ikke vælges ICSID-voldgift, sker behandling af voldgiftssagen oftest ved ad hoc-tribunaler i henhold til UNCITRAL-reglerne. Af andre voldgiftsinstitutioner, der behandler sager om investeringsbeskyttelse, kan blandt andre nævnes: International Chamber of Commerce, Stockholm Chamber of Commerce og London Court of International Arbitration. 6. Afslutning Mængden af voldgiftssager om investeringsbeskyttelse er steget voldsomt inden for det seneste decennium, og de tilkendte erstatninger har i nogle tilfælde været endog meget betydelige. På den baggrund er visse stater ved at genoverveje deres praksis i relation til at indgå investeringsbeskyttelsestraktater. Uanset der måske på baggrund af denne skepsis kan forventes visse ændringer i investeringsbeskyttelsen, kan der ikke herske tvivl om, at en omfattende investeringsbeskyttelse er kommet for at blive, og at kendskabet til reglerne herom vil være af stor betydning også i fremtiden. 1. United Nations Conference for Trade and Development, World Investment Report Om forsikringsspørgsmålene kan blandt andet henvises til Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) oprettet af Verdensbanken (World Bank), Eksportkreditfonden (EKF), der er en dansk selvstændig statslig forvaltningsenhed, og en række private forsikringsselskaber, der i varierende omfang yder sådanne forsikringer på forskellige vilkår. 3. Se om den folkeretlige forankring af diplomatisk beskyttelse eksempelvis Mavrommatis-sagen (Grækenland mod England, 1924) og de af den af FN nedsatte International Law Commission (»ILC«) i 2006 udarbejdede såkaldte Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries (»ILC/DP«). 4. Se ILC/DP Art.14(2). 5. Se Interhandel-sagen (Schweiz mod USA, ICJ 1959), hvorefter»the State where the violation occurred should have the opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic system«. 6. Se f.eks. Barcelona Traction-sagen (Belgien mod Spanien, ICJ 1970), og Nottebohm-sagen (Liechtenstein mod Guatemala, ICJ 1953). 7. Se ILC/DP Art Denne traktat er - som navnet siger - en egentlig frihandelsaftale, der regulerer en række andre forhold end investeringer, men i NAFTA Kapitel 11 (Art ) er indeholdt regler om investeringsbeskyttelse. Herudover kan bl.a. nævnes CAFTA, der omfatter en række mellemamerikanske lande, samt den aftale, som de såkaldte ASEAN-lande vedtog i 1987 om»promotion and Protection of Investments«. 9. Et forsøg på at opnå enighed inden for OECD om en fælles aftale om investeringsbeskyttelse, Mulilateral Agreement on Investment (»MAI«), slog fejl og måtte skrinlægges i slutningen af 90'erne. 10. Den grundlæggende regel er her Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) Artikel 31, hvor det i stk. 1 hedder:»a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose«. 11. Om sondringen mellem stare decisis og jurisprudence constante kan her henvises til udtalelsen fra tribunalet i SGS mod Filippinerne (ICSID ARB/02/6, jurisdiktion 2004), para Jf. dog nedenfor om investeringsbeskyttelse på grundlag af bopæl/hjemsted uden for værtsstaten. 13. En restriktiv fortolkning af princippet om»continuous nationality«findes i Loewen mod USA (ICSID, AF/98/3, kendelse 2003), hvor det antoges, at princippet efter den almindelige folkeret indebærer, at dies ad quem er dagen for voldgiftssagens afgørelse, jf. særligt para 225. Dette synspunkt er siden meget omdiskuteret og kritiseret, jf. eksempelvis ILC/DP Art. 5 og 10 og kommentaren hertil. 14. Se således Tokios Tokeles mod Ukraine (ICSID ARB/02/18, jurisdiktion 2004), hvor 99 % af kapitalandelene i et i Litauen indregistreret selskab var ejet af statsborgere fra Ukraine, der også udgjorde hovedparten af ledelsen i selskabet. I den relevante BIT mellem Ukraine og Litauen var alene opregnet»establishment«som kriterium, hvilket fik flertallet i tribunalet til at resolvere, at der ikke kunne stilles supplerende betingelser i så henseende. 15. Se her f.eks. Saluka mod Tjekkiet (ad hoc UNCITRAL, delkendelse 2006), para 239 et seq. 16. Se Banro mod Congo (ICSID ARB/98/7, kendelse 2000), men dog også Aguas del Tunari mod Bolivia (ICSID Case ARB/02/03, jurisdiktion 2005). Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 7

8 17. Jf. Tokios Tokeles mod Ukraine (supra note 14). 18. Fedax mod Venezuela (ICSID ARB/96/3, jurisdiktion 1997). 19. Para Tecmed mod Mexico (ICSID ARB (AF)/00/02, kendelse 2003). 21. Ibid. para Se f.eks. Loewen mod USA (supra, note 13), hvor tribunalet para 119 bl.a. udtalte, at»(b)y any standard of measurement, the trial... was a disgrace.... By any standard of evaluation, the trial judge failed to afford Loewen the process that was due«. Se også Mondev mod USA (ICSID ARB (AF)/99/02, kendelse 2002). 23. Waste Management mod Mexico (ICSID ARB (AF)/00/3, kendelse 2004). 24. Ibid. para Se USA mod Mexico (US-Mexico General Claims Commission, 1927). Neersagen var anlagt af USA mod Mexico og vedrørte ikke en investering, men Mexicos eventuelle folkeretlige ansvar i relation til efterforskning af mordet på en amerikansk statsborger. Her udtalte den Claims Commission, der bedømte sagen, at»... the treatment of an alien, in order to constitute international delinquency, should amount to an outrage, to bad faith, to wilful neglect of duty, or to an insufficiency of governmental action so far short of international standards that every reasonable and impartial man would readily recognize its insufficiency.«26. Den såkaldte NAFTA Free Trade Commission, der er nedsat af USA, Canada og Mexico med henblik på med bindende virkning at fortolke og administrere NAFTA, har i en udtalelse af 31. juli 2001 fortolket bestemmelsen således, at der ikke fra investor kan stilles krav om behandling, ud over hvad der følger af minimumsreglen i henhold til almindelige folkeretlige regler. Denne formulering går nu igen i USA's model-bit, Artikel 5(1). 27. ADF Group mod USA (ICSID AF/00/1, kendelse 2003). 28. Ibid. para Se således Siemens mod Argentina (ICSID ARB/02/8, kendelse 2007), para , men se også Saluka mod Tjekkiet (supra note 15) para 483 et seq. 30. Fra praksis kan f.eks. henvises til Asian Agricultural Products Ltd (AAPL) mod Sri Lanka (ICSID/ARB/87/3, kendelse 1997), og WENA Hotels mod Egypten (ICSID ARB/98/4, kendelse 2000), hvor ansvar blev statueret, samt Tecmed mod Mexico (supra note 20), hvor overtrædelse ikke antoges at have fundet sted. 31. Se således f.eks. SGS mod Filippinerne (supra, note 11) Noble Ventures mod Rumænien (ICSID/ARB/01/11, kendelse 2005), SGS mod Pakistan (ICSID/ARB/01/13, jurisdiktion 2003), Joy Mining mod Egypten (ICSID/ARB/03/11, jurisdiktion 2004). 32. S.D. Myers mod Canada (UNCITRAL, første delkendelse 2000). 33. Ibid. para Siemens mod Argentina (supra note 29), hvor det i para 352 anføres:»the key difference between the compensation under the Draft Articles (of State Responsibility, min tilføjelse) and Factory at Chorzow case formula, and Article 4(2) of the Treaty is that under the former, compensation must take into account»all financially assessable damage«or»wipe out the consequences of the illegal act«as opposed to compensation»equivalent to the value of the expropriated investment«under the Treaty. Under customary international law, Siemens is entitled not just to the value of its enterprise as of..., the date of expropriation, but also to any greater value that enterprise has gained up to the date of this Award, plus any consequential damages«. Her anvendte tribunalet såldes almindelige folkeretlige regler på en ikke-tilladelig ekspropriation. 35. Navngivet efter den amerikanske udenrigsminister Cordell Hull, der i en note til Mexicos regering i 1938 blandt andet anførte:»under every rule and equity no government is entitled to expropriate private property for whatever purpose without provision for prompt, adequate and effective payment therefor«. Dette svarer formentlig til de i dag almindeligt anerkendte principper i tilfælde af staters ansvar for folkeretskrænkelse i den almindelige folkeret, hvorefter der skal betales fuld erstatning for det økonomiske tab, jf. også de ILC/SR Art. 36. Heroverfor står den såkaldte Calvo-doktrin, der efter omstændighederne alene vil tilkende en mindre kompensation. 36. Som et eksempel på kompleksiteten i sådanne sager kan henvises til CME mod Tjekkiet (ad hoc UNCITRAL, kendelse 2003), hvor investor forelagde tribunalet en række forskellige modeller for værdiansættelse af den omhandlede virksomhed og tilkendte investor omtrent halvdelen heraf på baggrund af 2 af modellerne. Erstatningen var på ca. MUSD Som et eksempel på anvendelse af et bestemt princip kan henvises til Amco Asia mod Indonesien (ICSID ARB/81/1, kendelse 1984), hvor tribunalet valgte DCF-princippet. Som et andet eksempel kan henvises til Metalclad mod Mexico (ICSID AF/97/1, kendelse 2000), hvor investeringen bestod i et anlæg, der - som følge af traktatbruddet - aldrig var kommet i drift. Her var der ifølge tribunalet ikke grundlag for at anvende en DCF-model. Her blev erstatningen fastsat på grundlag af investors»sunk costs«. 38. Para Se herom bl.a. Maffezini mod Spanien (ICSID ARB/97/7, jurisdiktion 2000), Siemens mod Argentina (supra note 29), Telenor mod Ungarn (ICSID ARB/04/15, kendelse 2006 ) og Gas Natural mod Argentina (ICSID ARB/03/15, jurisdiktion 2005). 40. Se dog Parkerings-Compagniet mod Litauen (ICSID ARB/05/8, kendelse 2007). 41. Se eksempelvis SGS mod Filippinerne (supra note 11) og Tecmed mod Mexico (supra, note 20) samt om vanskeligheder i forhold til de generelle vendinger i VCLT Art. 28 Tradex Hellas mod Albanien (ICSID ARB/94/2, kendelse 1996). 42. En fin oversigt på dansk over de processuelle regler er givet af Ole Spiermann i Juristen 2003, s. 325 ff. 43. Således f.eks. anfægtelse af kendelsen i Metalclad mod Mexico (supra note 37) ved Højesteret i British Columbia, Canada, i afgørelse af 2. maj 2001 med senere supplement af 31. oktober Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 8

2014 Udgivet den 24. januar 2014

2014 Udgivet den 24. januar 2014 Lovtidende C 2014 Udgivet den 24. januar 2014 23. januar 2014. Nr. 3. Bekendtgørelse af overenskomst af 5. november 2009 med Bangladesh om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer Den 5. november

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold - et overblik Indhold Værnetings- og voldgiftsaftaler Forskelle Fordele og ulemper Voldgiftsaftaler Voldgiftsinstitutter eller voldgiftslov (ad hoc

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse

Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2010.187 Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse Politiske risici indtager en fremtrædende rolle i trusselsbilledet mod virksomheders

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 Kontraktklausuler om konflikthåndtering v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 2 De næste 2 x 45 minutter Indledende bemærkninger omkring kontraktklausuler om konflikthåndtering

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Nyheder inden for drift og outsourcing

Nyheder inden for drift og outsourcing Nyheder inden for drift og outsourcing Dias 1 Ny ISO standard for sikkerhed ved behandling af personoplysninger i cloudmiljøer Nyt om pligtmæssig udlevering af personoplysninger til udenlandske myndigheder

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE. Ved partner Carsten Pedersen

UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE. Ved partner Carsten Pedersen UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE Ved partner Carsten Pedersen HVAD ER VOLDGIFT? Voldgift kommer af udtrykket "at give i vold, altså at overlade en skæbne til andre Alternativ til domstolsbehandling Voldgiftsrettens

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Persondataretlige aspekter ved cloud computing

Persondataretlige aspekter ved cloud computing Persondataretlige aspekter ved cloud computing Anne Ermose, advokat, Microsoft Danmark Michael Hopp, partner, Plesner Dansk Forum for IT-ret, 28. november 2012 1 28 November 2012 Oversigt 1. Introduktion

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs reviderede udkast til en Design Law Treaty i høring.

Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs reviderede udkast til en Design Law Treaty i høring. Til Patent- og Varemærkestyrelsens høringskreds Vores ref.: 11/133 21. august 2012 Din ref.: Høring vedrørende revideret udkast til Design Law Treaty - DLT Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Forretningskendetegn og domænenavne

Forretningskendetegn og domænenavne Forretningskendetegn og domænenavne Professor, dr.jur. Thomas Riis Top level-domæner: Statistik mv. Åbne generiske top level-domæner: TLD New Deleted Net Gain/Loss Market Share Total Domains COM 668,429

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Om voldgiftslovens 17 - og revision heraf

Om voldgiftslovens 17 - og revision heraf Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2010.323 Om voldgiftslovens 17 - og revision heraf I artiklen analyserer forfatteren voldgiftslovens 17, der omhandler voldgiftsrettens beslutning om foreløbige skridt (foreløbige

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Låneaftale Loan note Låntager [Navn, adresse og CVR-nr. på låntager] Borrower [Name, Adress and CVR-no. on the Borrower] Långiver Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Lender Accelerace

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn [mailto:mip@danskemaritime.dk] Sendt: 24. august 2012 09:37 Til: Thea

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere