Bilag 2 Oversigt over ydelser på kommunikationsinstitutterne efter rammeaftale for specialundervisningsområdet 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Oversigt over ydelser på kommunikationsinstitutterne efter rammeaftale for specialundervisningsområdet 2008"

Transkript

1 Bilag 2 Oversigt over ydelser på kommunikationsinstitutterne efter rammeaftale for specialundervisningsområdet 2008 I de følgende skemaer er beskrevet de enkelte undervisningstilbud/ydelser for personer med tale-, høre- og synsvanskeligheder, som er omfattet af rammeaftalen for specialundervisningsområdet Beskrivelsen er udarbejdet på ydelsesniveau, dvs. at det samme tilbud optræder med flere ydelser. På kommunikationsområdet er der fra 2008 indgået aftale om en finansieringsmodel, der kombinerer 3 betalingsmodeller: Trækningsret anvendes i forbindelse med anonym henvendelse, åben rådgivning / vejledning, hjælpemiddeludstillinger o.lign. Takstfinansiering (time- eller enhedstakst) anvendes ved en række veldefinerede ydelsespakker, hvor der kan foretages registrering pr. CPR-bruger, samt i forbindelse med indledende udredning og evt. kortvarig aktivitet i forlængelse af udredningen (dog i alt maksimalt 6 timer). En kombinationsmodel med 50% takst og 50% abonnementsordning anvendes ved særligt sårbare højt specialiserede ydelser. For ydelser med trækningsret og abonnementsordning gælder det, at kun kommuner, der har tilmeldt sig kan bestille ydelserne. Ved trækningsret og abonnementsordning opkræves de tilmeldte kommuner en andel af de samlede udgifter til de pågældende ydelser, svarende til deres befolkningsandel. Den konkrete sammensætning af ydelsespakker og betalingsmodeller fremgår af den følgende oversigt. Det er aftalt, at der skal foretages løbende status på denne aftalemodel, samt at der i 2009 skal foretages en egentlig evaluering på baggrund af erfaringer for For oplysninger om model for henvisning se bilag 3.

2 Høreinstituttet: 1. Generel rådgivning / information m.m. Finansieringsform 1.a Åben rådgivning. Telefonrådgivning, s, personligt fremmøde mv. Hjælpemiddeludstilling Servicering kommuner tilbehør mv. 2. Cpr. relaterede ydelser 2.a Udredning af høreproblemer Voksne med høreproblemer uden eller på trods af høreapparatbehandling. 2.b Løsning af høreproblemer omkring aktivitet og deltagelse i samfundsliv 2.c Udredning af høreproblemer i fht. arbejdsmarked og uddannelse. 2.d Socialfaglig specialrådgivning i forbindelse med arbejdsmarkedsrelaterede Generel vejledning og rådgivning, ansøgninger høreapparater/hjælpemidler, reparationer etc. Fri henvendelsesret. Udstilling samt rådgivning og vejledning om hjælpemidlerne (SEL). Fri henvendelsesret. Tilbehør til høreapparater (filtre, slanger mv), reparationsaftaler høreapparatfirmaer Udredning og forslag til evt. efterfølgende indsats. Nogle simple eller mindre problemer kan afhjælpes allerede under udredningen. max 2 timer. Iværksættes efter henvendelse fra brugere (fri henvendelsesret for udredning) eller kommunal afgørelse. Tværfaglig rådgivning og vejledning, specialundervisning til voksne og anden specialpædagogisk bistand. Afprøvning, evt. ansøgning og undervisning om høretekniske hjælpemidler.. Udredning. max 8 timer. Iværksættes efter henvendelse fra brugere (fri henvendelsesret for udredning) eller kommunal afgørelse. Specialrådgivning af brugere, sagsbehandlere, arbejdsgivere mv. om høremæssige problemstillinger og løsningsmuligheder i fht. hørehæmmedes fastholdelse på arbejdsmarkedet. Trækningsret Timetakst Timetakst Timetakst + Timetakst +

3 problemer afledt af høreproblemer 2.e Nye høreapparatbrugere Høreproblemer og brug af høreapparater mm. 2.f Kommunikationsundervisning Voksne med fortsatte kommunikationsproblemer på trods af høretekniske hjælpemidler 2.g Cochlea implanterede CI-kandidater før under og efter evt. operationsforløb. 2.h Tinnitus Voksne med tinnitus, hyperacusis eller Ménières sygdom. Børn henvist af PPR.. Specialundervisning for voksne.. Specialundervisning for voksne.. om Cochlea Implant. Specialundervisning for voksne og anden specialpædagogisk bistand. Høretekniske hjælpemidler i fht. CI.. Specialundervisning for voksne og anden specialpædagogisk bistand. Hjælpemidler. Timetakst Timetakst Timetakst

4 Institut for Syn og Teknologi 1. Generel rådgivning / information m.m. Finansieringsform 1.a Åben telefonrådgivning. Åbent hus ugentligt Informationsvirksomhed Synsscreening af skoleelever Generel vejledning og rådgivning. Fri henvendelsesret. Opsporing af synsproblematikker hos elever i specialskoler og specialklasser. Fri henvendelsesret. Trækningsret Hjælpemiddeludstilling Udstilling samt rådgivning og vejledning om hjælpemidlerne (SEL). Fri henvendelsesret. 2. Cpr. relaterede ydelser Finansieringsform 2.a Småbørnsområdet (0-6 år) Blinde, svagsynede og Udredning (høringssager) Specialundervisning og specialpædagogisk bistand Sagkyndig bistand i forbindelse med hjælpemidler (SEL) Timetakst + Iværksættes efter henvendelse fra brugere (fri henvendelsesret for udredning) eller kommunal afgørelse én gang årligt. kommunikationshandicappede Udredning og øvrig nødvendig sagkyndig bistand. (korte afsluttede forløb maks. 5 timer) Timetakst + Fri henvendelsesret. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand* Sagkyndig bistand i forbindelse med hjælpemidler (SEL) Timetakst +.

5 2.b Skoleelever (7-18 år) Blinde, svagsynede og Udredning (høringssager) Specialundervisning og specialpædagogisk bistand Sagkyndig bistand i forbindelse med hjælpemidler (SEL) Timetakst + Iværksættes efter henvendelse fra brugere (fri henvendelsesret for udredning) eller kommunal afgørelse én gang årligt. Kommunikationshandicappede Udredning og øvrig nødvendig sagkyndig bistand. (korte afsluttede forløb maks. 5 timer) Timetakst + Fri henvendelsesret Specialundervisning og specialpædagogisk bistand* Sagkyndig bistand i forbindelse med hjælpemidler (SEL) Timetakst + 2.c Unge (18-23 år) Blinde, svagsynede og kommunikationshandicappede uddannelsesøgende i gymnasiale ungdomsuddannelser,erhvervsuddannelser og videregående uddannelser samt udviklingshæmmede i institutioner og dagbeskæftigelse 2.d Voksne (18-65 år) Blinde, svagsynede og kommunikationshandicappede - integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet kommu-. Udredning og øvrig nødvendig sagkyndig bistand. (korte afsluttede forløb maks. 5 timer Fri henvendelsesret. Specialundervisning og specialpædagogiskbistand* Sagkyndig bistand i forbindelse med hjælpemidler (SEL). Udredning og øvrig nødvendig sagkyndig bistand. (korte afsluttede forløb maks. 5 timer) Fri henvendelsesret Timetakst + Timetakst + Timetakst +

6 nens myndighedsansvar. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand* Sagkyndig bistand i forbindelse med hjælpemidler (SEL). Timetakst + 2.e Voksne (18 - år) Blinde, svagsynede og kommunikationshandicappede Udredning og øvrig nødvendig sagkyndig bistand. (korte afsluttede forløb maks. 5 timer) Fri henvendelsesret Specialundervisning og specialpædagogisk bistand* Sagkyndig bistand i forbindelse med Hjælpemidler (SEL) Timetakst Timetakst 2.f Personer med medicinskoptisk definerede, varige øjenlidelser Indstilling til kommunerne om bevillingssager vedrørende briller, kontaktlinser og øjen- Udredning Hjælpemidler (SEL) Iværksættes efter henvendelse fra brugere (fri henvendelsesret for udredning) eller kommunal afgørelse. proteser (glas eller acryl) Bemærkninger: Specialundervisning vedr. brug af særlige it-hjælpemidler henvises til: Dansk Blindesamfunds Oplysningsforbund (blinde og svagsynede) Øvrige brugere henvises til Taleinstituttet og Voksenspecialskolerne

7 3. Uden for rammeaftalen Finansieringsform 3.a Fælleskommunal hjælpemiddelpulje Optiske- og optikunderstøttende synshjælpemidler, særlige ithjælpemidler (SEL) Udlevering eller levering oftest i umiddelbar sammenhæng med sagkyndig bistand jf. 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, Indkøb, genbrug, installation og teknisk instruktion af hjælpemidler. Drift af hjælpemiddellager samt servicering og support (reparationer, udskiftninger, opgraderinger, samt transportopgaver og logistik). Trækningsret Hjerneskadecentret 1. Generel rådgivning / information m.m. Finansieringsform 1. a Åben telefonrådgivning Specifik vejledning til ramte, pårørende og fagpersoner vedrørende kognitive følger efter hjerneskade og mulighed for rehabilitering herefter. Drøftelse af relevans af henvisning til Hjerneskadecentret. Trækningsret Fri henvendelsesret. 1.b Åbent hus ugentlig træffetid Faglig sparring omkring en konkret sag, hvor fagpersoner kan trække på Hjerneskadecentrets tværfaglige team. Drøftelse af relevans af henvisning til Hjerneskadecentret. Fri henvendelsesret.

8 2. Cpr. relaterede ydelser 2. a Tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade Målgruppen er personer med følger efter let til middelsvær hjerneskade som følge af hovedtraume, apopleksi, betændelsestilstande i hjernen, tumorer, iltmangel etc. 1. udredning/vurdering Indhentning og læsning af relevante sagsakter, matchningssamtale med den ramte og pårørende, kontakt til samarbejdspartnere, udarbejdelse af skriftlig rapport indeholdende vurdering af funktionsniveau, optræningsbehov og optræningspotentiale, herunder den ramtes indsigt og motivation, samt anbefaling af relevant optræningstilbud i eget eller andet regi Specialpædagogisk bistand (Medarbejdertimer: socialrådgiver 9 timer, psykolog 5, faglig leder 2 timer pr. bruger) Fortsættes i et tilbud på Hjerneskadecenteret, fratrækkes 1. udredning. Iværksættes efter henvendelse fra brugere (fri henvendelsesret for udredning) eller kommunal afgørelse. Finansieringsform +

9 2. b Tværfaglige optrænings-/rehabiliteringstilbud:i gruppe Gruppetilbud: 1. Intensivt gruppebaseret optræningsforløb (incl. 2. udredning (neuropsykologisk, fysio-ergoterapeutisk undersøgelse, talepædagogisk undersøgelse, screening af læsning/skrivning/regning), intensiv tværfaglig optræning i fire måneder, 3. udredning (som 2.udredning), opfølgning 2. Gruppetilbud med primær fokus på psykoterapeutisk behandling 3 Udslusnings- og opfølgningstilbud 4. Socialt opfølgningstilbud - Café 5. Pårørendetilbud Mulighed for tilkøb af tillægsydelser på timebasis 2. c Tværfaglige optrænings-/rehabiliteringstilbud: individuelt Individuelt tilrettelagte optræningsforløb/arbejdsintegrerede forløb inklusiv 2. udredning (neuropsykologisk undersøgelse, fysioergoterapeutisk undersøgelse, talepædagogisk undersøgelse, screening af læsning/skrivning/regning) Pårørendetilbud Mulighed for tilkøb af tillægsydelser på timebasis. 2. d Pårørendetilbud To af tilbuddene i år er arrangeret sammen med patientforeninger 2. e Supervision til andre professionelle Timetakst.

10 Taleinstituttet 1. Generel rådgivning / information m.m. Finansieringsform 1. a Åben telefonrådgivning. Åbent hus ugentlig - træffetid Generel vejledning og rådgivning. Fri henvendelsesret. Trækningsret 2. Cpr. relaterede ydelser Finansieringsform 2. a Tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade: Målgruppe er voksne, der på grund af en erhvervet hjerneskade som følge af et hovedtraume, apopleksi, tumorer m.m. har fået talesprog- eller kommunikative vanskeligheder. 1. udredning Afasiundersøgelse, hvis ikke denne er foretaget under sygehusindlæggelsen. Indhentning og læsning af relevante sagsakter, matchningssamtale med den ramte og pårørende, kontakt til samarbejdspartnere, udarbejdelse af skriftlig rapport indeholdende vurdering af funktionsniveau, optræningsbehov og optræningspotentiale, herunder den ramtes indsigt og motivation, samt anbefaling af relevant optræningstilbud Specialpædagogisk bistand Socialfaglig bistand Iværksættes efter henvendelse fra brugere (fri henvendelsesret for udredning) eller kommunal afgørelse. +

11 2. b Individuel undervisning inklusiv 2. udredning: Undervisningen er specifikt målrettet hver enkelt person. 1. Talepædagogisk undervisning af afasiramte 2. Talepædagogisk undervisning af dysartriramte 3. ALS - undervisning 4. Virtuel undervisning: Undervisningen foregår via et internetbaseret kommunikations- og læringsfællesskab, BaseCube, hvor den afasiramte med et personligt login har mulighed for at løse individuelt tilrettelagte opgaver, kommunikere med talepædagog og andre afasiramte, læse nyheder m.m. 5. Kommunikationsbøger via Genlyd 6. Lock-in syndrom: Taleinstituttet har her en undervisnings- og rådgivningsfunktion. Der tilbydes ofte psykologsamtaler med de pårørende. 7. Kommunikationsvanskeligheder i forhold til skader i højre hemisfære. Pårørendearbejde med i tilbuddene +

12 2. c Gruppeundervisning inklusiv 2.udredning: Målsætningen for gruppeundervisningen kan være: - At bedre de specifikke vanskeligheder. - At bedre ordmobilisering. - At styrke evnen til at diskutere og argumentere. - At øge indblikket i egne sproglige vanskeligheder. - At videreudvikle den mundtlige formuleringsevne gennem samværet med andre afasiramte. - At styrke andre kommunikative kompetencer som f.eks. brug af gestus, mimik, tegning og udpegning. 1. Træningsgruppe 1: Mange i denne gruppe har brug for psykolog og /eller socialrådgiver 2. Træningsgruppe 2: 3. Træningsgruppe 3: 4. Kommunikationsgruppe 5. Ad hoc grupper 6. Genlyd 7. ALS 8. Dysartri 9. Grupper for afasiramte med interesse for IKT 10. Gruppeundervisning for afasiramte i virtuel undervisning Pårørendearbejde med i ovennævnte tilbud 2. d Pårørende kurser (to tilbud er i år arrangeret sammen med brugerorganisationerne) 2. e Andet: Undervisning/vejledning/psykologsamtale med børn og unge af afasiramte forældre. Takst +.

13 2. f Tilbud til børn og unge 1.udredning: Indhentning og læsning af sagsakter, kontakt til samarbejdspartnere, med erhvervet hjerneskade evt. anbefaling af lægelige undersøgelser, vurdering af om barnet tilhører målgruppen (Ca.tre timer pr. barn) + 2.f.2 Målgruppen er børn og unge i alderen 2 18 år, der i opvæksten pådrager sig en hjerneskade. Hjerneskaden skal være lægeligt diagnosticeret og opstået pga. traume og sygdom. Fri henvendelsesret. 2.udredning (gentages efter behov) Neuropsykologisk screening og undersøgelse, incl. forslag til barnets rehabiliteringsplan Talepædagogisk screening og undersøgelse Læsepædagogisk screening og undersøgelse + Talepædagogisk undervisning Læsepædagogisk rådgivning til barnet/den unge samt familien Rådgivning/vejledning/supervision (professionelle) Iværksættelse af netværksmøder Opfølgning 2. g Tilbud til personer med Udredning - ved første henvendelse på Taleinstituttet matches der. stemmevanskeligheder Omfang 1-3 timer. + 2.g.2 Når talepædagog og læge sammen har foretaget undersøgelse/udredning på Foniatrisk/Logopædisk klinik, Aalborg Sygehus (FonLog) vil der blive stillet en diagnose. Skal der iværksættes talepædagogisk undervisning, påbegyndes denne ofte i forbindelse med undersøgelsen. Iværksættes efter henvendelse fra brugere (fri henvendelsesret for udredning) eller kommunal afgørelse. Yderligere udredning Specialundervisning og specialpædagogisk bistand Opfølgning +

14 2. h Tilbud til personer med Udredning samt undervisning af småbørn og skolebørn stammen og løbsk tale 2.h.2 Målgruppen er personer i alle aldre, hvor der ønskes hjælp i forhold til stammen. Iværksættes efter henvendelse fra brugere (fri henvendelsesret for udredning) eller kommunal afgørelse. 1.udredning af voksne + Fri henvendelsesret. 2.h.3 Yderligere udredning Specialundervisning og specialpædagogisk bistand Opfølgning 2. i Tilbud til laryngectomerede og mundhuleopererede. Taleinstituttets konsulent og en talepædagog aflægger klienten det første besøg inden operationen. Talepædagoger og konsulent er klar til at iværksætte nødvendig undervisning og vejledning straks efter operationen ofte ambulant. Den talepædagogiske bistand og talepædagogiske undervisning bygger på klientens muligheder og behov for anvendelse af spiserørsstemme, vibrator, stemmeforstærker mv. Fri henvendelse efter operation, hvorefter kommunen kontaktes vedr. videre forløb over 6 timer j Tilbud til voksne med 1. udredning Ordblindeuv. og FVU skriftsproglige vanskeligheder, evt. i kombination Fri henvendelsesret med andre specifikke kognitive 2.j.2 vanskeligheder. 2.udredning: 5 timer samtale, test og rapport

15 2. k Individuel undervisning inklusiv 3. udredning 2. l Holdundervisning inklusiv 3. udredning Fjernundervisning: Individuelt tilpassede IKT-løsninger Afklaringsforløb 2. m Voksne med matematikvanskeligheder 1. Udredning evt. FVU Fri henvendelsesret 2.m udredning: 5 timer samtale, test og rapport 2. n Individuel undervisning inklusiv 3. udredning Holdundervisning inklusiv 3. udredning 2. o Undersøgelse hos neuropsykolog Der kan henvises til uddybende undersøgelse hos neuropsykolog, hvis det vurderes, at de skriftsproglige vanskeligheder er del af en mere kompleks problemstilling. Timetakst 2. p Der kan generelt henvises til uddybende undersøgelse hos neuropsykolog børn, unge, voksne med specifikke kognitive vanskeligheder. Timetakst

16 2. q Tilbud til børn 1.Udredning: 1-2 timer Småbørn/skolebørn Børn med dysfasi forsinkelse i tale-sprogudvikling. Dysleksi forsinkelse i læseudvikling Læsning og vurdering af tilsendte sagsakter med efterfølgende rådgivning Fri henvendelsesret 2.q.2 2. udredning TTI (TTI står for Tidlig Tværfaglig Indsats) 5 timer samtale, test, rapport Observationsgruppe 10 uger a.4 dage/5 timer Informationsmøder, undersøgelse ved tværfagligt personale, besøg i børnehaver, konference, rapport, rådgivning. Læseobservation 7 timer - undersøgelse, konference og rapport 2. r Alle tilbud er inklusiv yderligere 3.udredning Undervisningsgruppe Deltidsgruppe Specielt sammensatte grupper 2.s Børn med multiple funktionsnedsættelser Tilbud til børn med multiple funktionsnedsættelser i specialgruppebørnehaverne 1. udredning 1-2 timer Læsning og vurdering af tilsendte sagsakter med efterfølgende rådgivning Fri henvendelse 2.udredning: 8 timer undersøgelse, konference, rapport I henhold til kommunal henvendelse 3. Undervisning i de enkelte børnehaver incl. 3. udredning.

17 2. t Børn med dysfonologi Børn med læbe/gane-spalte Dysfonologigruppe småbørn Dysfonologigruppe skolebørn (kan henvises direkte uden udredning, hvis denne i forvejen er foretaget via PPR) 2.u 1.1 Læbe/ganeområdet børn fra 3 år (Kommunal) 1.2 Taleinstituttet yder opfølgning, undervisning, rådgivning samt vejledning på foranledning af og i samarbejde med PPR. Fri henvendelse, hvorefter kommunen kontaktes vedr. videre forløb Takst + Børn med oralmotoriske vanskeligheder 2.v Oral Motorisk Team: 1.3 Taleinstituttet yder den talepædagogiske bistand til børn med oral motoriske vanskeligheder 1.4 Fri henvendelse, hvorefter kommunen kontaktes vedr. videre forløb

18 2. Bilag 3 Finansieringsmodel på kommunikationsområdet i Region Nordjylland Dette bilag til rammeaftalen for specialundervisningsområdet 2008 beskriver baggrund og principper for strukturering af ydelsespakker og betalingsmodeller samt ny model for henvisning på kommunikationsområdet i Region Nordjylland fra Ydelsespakkerne gennemgås konkret i rammeaftalens bilag 2. Historisk baggrund Kommunikationsområdet i Nordjyllands Amt var indtil kommunalreformens ikrafttræden 100% amtsligt finansieret og var organiseret på en sådan måde, at der var fri henvendelsesret på alle kommunikationsinstitutternes ydelser. Det hænger sammen med, at visitationskompetencen i amtets tid var udlagt til institutterne, idet højt specialiseret faglig viden i mange tilfælde er påkrævet for at kunne visitere korrekt. Der har været praksis for, at brugerne videresendes fra en bred vifte af myndigheder / fagpersoner f.eks. sygehus, praktiserende læge, speciallæger, kommuner m.fl. Den hidtidige amtslige praksis er videreført i 2007 efter aftale med kommunerne. Principper for valg af betalingsmodel, herunder model for henvisning. Følgende oversigt angiver forholdet mellem betalingsmodeller og model for henvisning. I det følgende gennemgås de konkrete betalingsmodeller. Tabel 1: Oversigt over betalingsmodeller kontra model for henvendelse på kommunikationsområdet Fri henvendelsesret Kommunal visitation Trækningsret Generelle rådgivningsydelser: Ingen ydelser Åben rådgivning, åbent hus, hjælpemiddeludstilling m.v. Takst - enheds- eller Indledende udredning og Veldefinerede ydelsespakker timetakst evt. kortvarig aktivitet, i alt maksimalt 6 timer Kombinationsmodel Indledende udredning og Særligt sårbare, højt takst + abonnement evt. kortvarig aktivitet, i specialiserede ydelser alt maksimalt 6 timer Bemærkninger: Der er særlige aftaler om 1-årig visitation for børneområdet inden for Syn og Teknologi, jfr. punkt 2 nedenfor. 1. Trækningsret Der anvendes trækningsret som betalingsmodel, når der er fri henvendelsesret i forbindelse med anonym henvendelse, åben rådgivning / vejledning, hjælpemiddeludstillinger o. lign, som ikke kan registreres pr. CPR-nummer, og henvendelserne kan være sporadiske og/eller af meget forskelligt omfang.

19 Der afregnes på baggrund af antallet af borgere i kommuner, der er tilmeldt trækningsretten. Kun kommuner, der har tilmeldt sig trækningsretten kan bestille ydelserne. Trækningsretten omfatter ydelsespakkerne 1.a. og 1.b. i oversigten over ydelser på kommunikationsinstitutterne i rammeaftalens bilag Takstfinansiering Takstfinansiering (time- eller enhedstakst) anvendes ved veldefinerede ydelsespakker samt i forbindelse med ydelser med fri henvendelsesret mhp. indledende udredning og evt. kortvarig aktivitet i forlængelse af udredningen. Takstmodellen anvendes, når der er tale om en ydelse, hvor der kan foretages CPR-registrering. Der afregnes for de ydelser, den enkelte kommunes borgere har modtaget, ud fra en forud defineret pris pr. ydelse. Følgende ydelser er omfattet af takstfinansiering i rammeaftalens bilag 2: o Høreinstituttet: 2.a., 2.b., 2.e.-2.h. o Institut for Syn og Teknologi: 2.e. og 2.f. o Hjerneskadecenteret: 2.b. 2.e. o Taleinstituttet: 2.c., 2.d., 2.h., 2.j.-2.t. Særligt vedr. fri henvendelsesret og visitation ved takstfinansierede ydelser Ydelser med fri henvendelsesret Den frie henvendelsesret omfatter tilbud om udredning af, hvilken ydelse borgeren kan tilbydes. Såfremt borgeren falder indenfor målgruppen, kan der tilbydes udredning og iværksættelse af en evt. kortvarig aktivitet uden forudgående kommunal visitation. Kortvarige aktiviteter kan iværksættes i umiddelbar forlængelse af udredningen. Hører borgeren naturligt til et andet institut eller andet offentligt regi, henvises i stedet dertil. Udredning og aktivitet skal afvikles inden for maksimalt 6 timer. Kommunerne orienteres om at udredning og evt. opfølgende aktivitet vedrørende den enkelte bruger er foretaget. Afregning med kommunerne sker efter timetakstbetaling eller enhedstakst, dog i enkelte tilfælde med kombinationsmodellen, som beskrevet nedenfor. Ydelser, som kommunerne skal visitere til Såfremt der vurderes et behov for iværksættes af en ydelse ud over de 6 timer, fremsendes visitationsanmodning til kommunen med henblik på godkendelse og meddelelse af betalingstilsagn. Alle ydelser ud over 6 timer takstfinansieres ved enten timetakst eller enhedstakst, afhængigt af, hvad der vurderes mest hensigtsmæssigt for den enkelte ydelsespakke. Ved særligt sårbare ydelser anvendes en kombinationsmodel, som beskrevet nedenfor. Personer der allerede er udredt kan indgå direkte i et takstfinansieret forløb efter forudgående visitation og betalingstilsagn fra kommunen. Særligt vedr. børneområdet inden for Syn og Teknologi

20 For småbørn og skoleelever kan der indgås en 1-årig visitationsaftale, idet der kan være mange enkelt-henvendelser i løbet af et år, der typisk kan løses umiddelbart ved en kort samtale eller ved en kortvarig indsats. 3. Kombinationsmodel med takst og abonnementsordning for særligt sårbare ydelser Kombinationsmodellen for særligt sårbare ydelser anvendes ved ydelser, der har 1 eller flere af nedenstående kendetegn: Der er meget få personaleressourcer afsat til at betjene brugerne, typisk under 1,5 stilling. Personalet er meget højt specialiserede indenfor en niche i fagområdet. Ydelserne dækker over en lang række meget differentierede problematikker. Brugergruppen er lille. Efterspørgselsmønsteret er ikke konstant - ydelserne efterspørges sporadisk. Betalingsmodellen for de særligt sårbare ydelser sammensættes af 50% takstfinansiering (timetakst eller enhedstakst) og 50% objektiv finansiering ved en abonnementsordning. sordningen betyder, at kommuner, der vælger at være tilknyttet ordningen, ud over den fastsatte takst, der er baseret på 50% af budgettet til de pågældende ydelser, også forpligter sig på at betale 50% af det budgettet til den pågældende ydelse, fordelt efter befolkningsandel. Dermed er der økonomisk og fagligt grundlag for et minimumsberedskab, der kan sikre leveringen af ydelsen til brugere i Region Nordjylland. Såfremt der vurderes et behov for iværksættes af en ydelse ud over 6 timer, fremsendes visitationsanmodning til kommunen med henblik på godkendelse og meddelelse af betalingstilsagn (vedr. takstdelen). Kun kommuner, der har tilmeldt sig kombinationsmodellen, og dermed også bidrager til abonnementsordningen, kan bestille ydelserne. Følgende særligt sårbare ydelser er omfattet i rammeaftalens bilag 2: o Høreinstituttet: 2.c. og 2.d o Institut for Syn og Teknologi: 2.a., 2.b., 2.c. og 2.d. o Hjerneskadecenteret: 2.a. o Taleinstituttet: 2.a., 2.b., 2.e-2.g.2 og 2.h.2-2.i. samt 2.u. og 2.v. Konkrete procedurer for henvisning til kommunikationsydelser Oplysninger om de konkrete arbejdsgange vedrørende henvendelsesret og kommunal visitation kan findes på Region Nordjyllands hjemmeside under

1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser

1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser 1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser I de følgende skemaer er beskrevet de enkelte tilbud/ydelser, som er omfattet af rammeaftalen for socialområdet 2008, hvor der er aftale om trækningsret eller

Læs mere

Høreinstituttet. Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008

Høreinstituttet. Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008 Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008 Ydelses nummer Tekst Leverings betingelse *Se forklaring sidst i dokumentet Finansierings model

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Taleinstituttet - Børneafdelingen Indhold 1. Opsamling og særlige

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Taleinstituttet. Pris- og ydelsesoversigt 2015. Taleinstituttet

Taleinstituttet. Pris- og ydelsesoversigt 2015. Taleinstituttet Taleinstituttet Pris- og ydelsesoversigt 2015 Taleinstituttet Borgmester Jørgensens Vej 2 B 9000 Aalborg Tlf.: 99 82 54 80 Sikker E-mail: taleinstituttet@aalborg.dk www.taleinstituttet.dk nuar 2013 Taleinstituttets

Læs mere

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 TALEAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 3 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 4 T4 Holdundervisning

Læs mere

Ydelseskatalog 2016. KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Ydelseskatalog 2016. KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) KommunikationsCenter Thisteds Ydelseskatalog 2016 Kompenserende Specialundervisning for Voksne samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Opdateret Ydelseskatalog kan til enhver tid ses på vores

Læs mere

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Information Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Marts 2014 Center for kommunikation og Velfærdsteknologi, afd. CRS yder specialundervisning og specialpædagogisk

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade Til de fynske kommuner Udredning & Sundhedsloven ( 5) Voksne med sprog-/tale- eller kommunikationsproblemer efter erhvervet

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Takst pr. time incl. forberedelse m.v Anden takst excl. forberedelse m.v.

Takst pr. time incl. forberedelse m.v Anden takst excl. forberedelse m.v. Ydelseskatalog for kompenserende specialundervsining for voksne Specialskolen for Voksne, Vendsyssel gældende fra 1/6-2013 Takst pr. time incl. forberedelse m.v Anden takst excl. forberedelse m.v. 1320

Læs mere

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune Årsrapport 2012 Holbæk Kommune CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Høreafdelingen

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006.

Læs mere

Årsrapport 2012. Slagelse Kommune

Årsrapport 2012. Slagelse Kommune Årsrapport 2012 Slagelse Kommune CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Kommunikationsafdelingen

Læs mere

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010 Grafisk Service 3600-10-037b. Fotos: Rasmus Baaner skatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010 Region Midtjylland Instituttet Taleområdet www.thi-midt.dk skatalog for taleområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Styrke samarbejde på tværs af sektorer Ønske om et samarbejde med kommunale samarbejdspartnere for at

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne, Vendsyssel gældende fra 1/1-2010.

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne, Vendsyssel gældende fra 1/1-2010. Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne, Vendsyssel gældende fra 1/1-2010. Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1264 Målgrupper Undervisningstilbud

Læs mere

Specialskolen for Voksne, Vendsyssel

Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Målgrupper Undervisningstilbud Omfang Finansiering Pris 1. Fælles ydelser Fri henvendelsesret Ca. 10 pct. Af nuværende budget Trækningsret 2. Udviklingshæmmede 2.1

Læs mere

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 8. september 2008 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Udkast til kontrakt 2009 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Tværgående visitationsgruppe Sygehuse Praktiserende læger Hjemmesygepleje Jobcenter Børn & Skole forv. Henvisning/henvendelse fra

Læs mere

Bilag til pkt. 3 Kommunale redegørelser & Driftherreindmeldinger. Notat vedr. de kommunale redegørelser for specialundervisningsområdet.

Bilag til pkt. 3 Kommunale redegørelser & Driftherreindmeldinger. Notat vedr. de kommunale redegørelser for specialundervisningsområdet. Bilag til pkt. 3 Kommunale redegørelser & Driftherreindmeldinger Notat vedr. de kommunale redegørelser for specialundervisningsområdet. Indledning Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af de 11 kommunale

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Årsrapport for Hjerneskadecenter Nordjylland

Årsrapport for Hjerneskadecenter Nordjylland Årsrapport for Hjerneskadecenter Nordjylland 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Hjerneskadecenter Nordjylland Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7 3 BIndledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Aftale mellem Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa om driften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation

Aftale mellem Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa om driften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa Kommune 6. juli 2010 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Aftale mellem Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa om driften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation 1. Aftalens formål Denne aftale

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Ærø Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T4 Holdundervisning for voksne med afasi... 5 T9 Kursus

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 2010.

Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 2010. Navn på ydelse Specialsektoren, Region Nordjylland Tilpasning af kapacitet på Aalborgskolens tilbud Aalborgskolens Skolerådgivning i forhold til efterspørgsel (ændring af nuværende ydelse). Aalborgskolen/Døvblindecentret.

Læs mere

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade: Fleksible ydelser på området for mennesker med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Afrapportering KKR Nordjylland

Afrapportering KKR Nordjylland Afrapportering KKR Nordjylland Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National koordination Socialstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Socialstyrelsen udsendte den 1. november

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgivningen Hjerneskaderådgivningen Dato for deklaration 1. marts 2013 Ejerforhold Fagligt område Geografi Ydelser Odense Kommune Hjerneskadeområdet Odense Hjerneskaderådgivningen tilbyder specialrådgivning efter

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet Rammeaftale 2012 Bilag 3 Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet 1. Indledning På en række opgaveområder som specialrådgivning,

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

Rehabiliteringstilbud 107. Rehabiliteringscenter Strandgården

Rehabiliteringstilbud 107. Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringstilbud 107 Rehabiliteringscenter Strandgården 3 MÅlgruppe Vi hjælper dig videre i livet, når skaden er sket! Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Undervisning for voksne med pludselig opstået hjerneskade - et neuropædagogisk tilbud.

Undervisning for voksne med pludselig opstået hjerneskade - et neuropædagogisk tilbud. Undervisning for voksne med pludselig opstået hjerneskade - et neuropædagogisk tilbud. Til professionelle - en uddybende beskrivelse. CSU - Holbæk Center for Specialundervisning - voksne Kursusafdelingen

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2012 INDLEDNING... 3 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 4 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 6 2.1 LOVGRUNDLAG... 6 2.2 ÅRSHJUL FOR INDGÅELSE AF DET KOMMENDE

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

NOTAT. Kommentarer og handlingsplan til opmærksomhedspunkter i tilsynsrapport for Bakkehuset

NOTAT. Kommentarer og handlingsplan til opmærksomhedspunkter i tilsynsrapport for Bakkehuset SOCIAL & ÆLDRE Dato: 20-03-2015 NOTAT Kommentarer og handlingsplan til opmærksomhedspunkter i tilsynsrapport for Bakkehuset Opmærksomhedspunkt Kommentarer og handlingsstrategi På side 3: Borgerne har egen

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

Neuropsykologisk forundersøgelse: Finansieres via sundhedslovens 79, stk. 2 (indenfor fritvalgsrammen)

Neuropsykologisk forundersøgelse: Finansieres via sundhedslovens 79, stk. 2 (indenfor fritvalgsrammen) Neuropsykologisk forundersøgelse: Finansieres via sundhedslovens 79, stk. 2 (indenfor fritvalgsrammen) Rådgivende neuropsykologisk undersøgelse: 10.000 kr. Voksenprogrammet Intensiv (specialiseret) genoptræning/behandling:

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. specialundervisning for voksne.(vsu)

Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. specialundervisning for voksne.(vsu) Udkast. 5. februar 2009 Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. specialundervisning for voksne.(vsu) Arbejdsgruppe: Gudrun Skov, Marianne Kyed, Torben Rosbach, Kurt Buchgraitz, Keld Hansen, Cathrine Hübbe Ibsen,

Læs mere

Lovgivning og kompensationsmuligheder

Lovgivning og kompensationsmuligheder Døvekonsulenterne CFD s døvekonsulenter yder specialrådgivning til voksne med et alvorligt høretab, primært tegnsprogsbrugere. Døvekonsulenterne behersker tegnsprog og kan dermed kommunikere direkte med

Læs mere

Et tilbud til dig, der lider af stress, angst eller depression

Et tilbud til dig, der lider af stress, angst eller depression Et visionært og nyskabende partnerskabsprojekt Vi skaber et sammenhængende sundhedsvæsen Et tilbud til dig, der lider af stress, angst eller depression www.integratedcare.dk Et hurtigere og mere sammenhængende

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Ærø Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Indhold til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Indhold til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Indhold til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Ydelse i 2015 og 2016 ved bindingsperiode på 2 år. Kontrakten

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere