KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2002) 112 endelig 2002/0055 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af protokol (2001) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer (forelagt af Kommissionen)

2 BEGRUNDELSE 1. Signatarerne af aftalen om handel med civile luftfartøjer blev den 6. juni 2001 i Genève gennem deres repræsentanter enige om protokol (2001) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer, hvormed ændringerne i versionerne fra 1992, 1996 og 2002 af det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem indarbejdes i bilaget til aftalen, ligesom aftalens produktdækning udvides. 2. Protokollen vedrører kun told og afgifter i henhold til aftalens artikel 2. Undtagen for så vidt angår den toldfri behandling af produkter, der er omfattet af protokollen, er der intet i protokollen eller den herved ændrede aftale, der ændrer eller påvirker en signatars rettigheder og forpligtelser, som de eksisterer på dagen for protokollens ikrafttræden i henhold til nogen af WTO-aftaler, der er nævnt i artikel II til Marrakech-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen. 3. Kommissionen forelægger derfor Rådet et forslag til afgørelse om godkendelse af protokol (2001). 2

3 2002/0055 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af protokol (2001) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første punktum, under henvisning til forslag fra Kommissionen og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets afgørelse nr. 80/271/EØF 1 godkendte indgåelsen af GATT-aftalen om handel med civile luftfartøjer ("aftalen"). (2) Signatarerne af aftalen blev den 6. juni 2001 i Genève gennem deres repræsentanter enige om protokol (2001) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer, hvormed ændringerne i versionerne fra 1992, 1996 og 2002 af det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem indarbejdes i bilaget til aftalen, ligesom aftalens produktdækning udvides. (3) Protokollen bør derfor godkendes - TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Protokol (2001) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer godkendes hermed. Teksten til protokollen er knyttet som bilag til denne afgørelse. 1 EFT L 71 af , s

4 Artikel 2 Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet. Udfærdiget i Bruxelles, På Rådets vegne Formand 4

5 BILAG PROTOKOL (2001) OM ÆNDRING AF BILAGET TIL AFTALEN OM HANDEL MED CIVILE LUFTFARTØJER Signatarerne af aftalen om handel med civile luftfartøjer (i det følgende "aftalen"), SOM HAR ført forhandlinger med henblik på at indarbejde ændringerne i versionerne fra 1992, 1996 og 2002 af det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (i det følgende "det harmoniserede system") i bilaget til aftalen, og med henblik på at udvide aftalens produktdækning, ER gennem deres repræsentanter blevet enige om følgende: 1. Bilaget, der er knyttet til denne protokol, erstatter ved sin ikrafttræden i henhold til stk. 3 bilaget til aftalen som fastlagt ved protokol (1986) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer. 2. Denne protokol er åben for signatarernes accept, ved undertegnelse eller på anden måde, indtil den 31. oktober 2001 eller en senere dato, der besluttes af Udvalget om Handel med Civile Luftfartøjer Denne protokol træder i kraft den 1. januar 2002 for de signatarer, der har accepteret den. For alle andre signatarer træder den i kraft på dagen efter dens accept. 4. Denne protokol deponeres hos generaldirektøren for Verdenshandelsorganisationen, som straks overdrager hvert signatar og hvert medlem en certificeret kopi heraf og en notifikation af hver accept heraf, jf. stk Denne protokol registreres i overensstemmelse med artikel 102 i De Forenede Nationers Pagt. 6. Denne protokol beskæftiger sig kun med told og afgifter i henhold til aftalens artikel 2. Undtagen med hensyn til kravet om toldfri behandling af produkter, der er omfattet af denne protokol, er der intet i denne protokol eller den herved ændrede aftale, der ændrer eller påvirker en signatars rettigheder og forpligtelser i den form, de har på dagen før denne protokols ikrafttræden i henhold til nogen af de WTOaftaler, der er nævnt i artikel II i Marrakech-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen. UDFÆRDIGET i Genève den sjette juni 2001 i et eksemplar på engelsk, fransk og spansk, idet hver af disse tekster er autentiske. 2 Den 21. november 2001 besluttede udvalget at udvide datoen for accept af protokollen på ubestemt tidspunkt (TCA/7). 5

6 BILAG PRODUKTDÆKNING 1. Produktdækningen er defineret i artikel 1 i aftalen om handel med civile luftfartøjer. Signatarerne er enige om, at de produkter, der er omfattet af de beskrivelser, der er anført ndf. og klassificeret i overensstemmelse med de positioner og underpositioner i det harmoniserede system, der er angivet ved siden af, indrømmes toldfri behandling, hvis disse produkter anvendes i civile luftfartøjer eller stationært flyvetræningsudstyr * og til indbygning heri i forbindelse med disses fremstilling, reparation, ombygning eller ændring. Disse produkter omfatter ikke: et ufuldstændigt eller ikke-færdigbearbejdet produkt, medmindre det har væsentlig karakter af fuldstændig eller færdigbearbejdet del, komponent, underenhed eller udstyrsdel i et civilt luftfartøj eller stationært flyvetræningsudstyr (f.eks. en artikel, der har et komponentnummer fra en fabrikant af civile luftfartøjer), materialer under nogen form (f.eks. plader, profiler, stålbånd, stænger, rør eller andre former), medmindre de er skåret til eller formet med henblik på indbygning i et civilt luftfartøj eller et stationært flyvetræningsudstyr* (f.eks. en artikel, der har et komponentnummer fra en fabrikant af civile luftfartøjer), råmaterialer og hjælpematerialer. I dette bilag er der anført et "" til angivelse af, at den anførte produktbeskrivelse ikke dækker hele spektret af produkter under det harmoniserede systems positioner og underpositioner. * Med henblik på artikel 1. stk. 1, i denne aftale betragtes stationære flyvesimulatorer som "stationært flyvetræningsudstyr", jf. pos i det harmoniserede system. 6

7 Stive rør og slanger, af polymerer af ethylen, forsynet med fittings Stive rør og slanger, af polymerer af propylen, forsynet med fittings Stive rør og slanger, af polymerer af vinylchlorid, forsynet med fittings Stive rør og slanger, af anden plast, forsynet med fittings Bøjelig rør og slanger, af plast, med et sprængningstryk på mindst 27,6MPa, forsynet med fittings Bøjelig rør og slanger, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, forsynet med fittings Bøjelig rør og slanger, af plast, forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, forsynet med fittings Fittings til rør og slanger, af plast Andre varer af plast Profiler af blødgummi, udskårne Rør og slanger af blødgummi, ikke forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings til rørledninger til gasser eller væsker Rør og slanger af blødgummi, forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med metal, med fittings til rørledninger til gasser eller væsker Rør og slanger af blødgummi, forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med tekstilmaterialer med fittings til rørledninger til gasser eller væsker Rør og slanger af blødgummi, forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings til rørledninger til gasser eller væsker Nye dæk af gummi, af den art der anvendes til luftfartøjer Regummerede dæk, af den art der anvendes til luftfartøjer.20 Brugte dæk af gummi Andre varer af blødgummi Pakninger, underlagsskiver og lignende varer, af blødgummi Andre varer af blødgummi Rør og slanger af hårdgummi, med fittings til rørledninger til gasser eller væsker Pakninger, underlagsskiver og lignende varer, af preskork Pakninger, underlagsskiver og lignende varer, af papir eller pap Andre varer, af asbest 7

8 Bremsebelægninger, ikke monterede, af friktionsmateriale, fremstillet på basis af asbest eller andre mineralske stoffer Andre varer, ikke monterede, til koblinger og. lign., af friktionsmateriale, fremstillet på basis af asbest eller andre mineralske stoffer Lamineret sikkerhedsglas Rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern (bortset fra støbejern) og ulegeret stål, koldttrukket eller koldtvalset, forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker Rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern (bortset fra støbejern) og ulegeret stål, ikke koldttrukket eller koldtvalset, forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker Rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldttrukket eller koldtvalset, forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker Rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldttrukket eller koldtvalset, forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker Rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af andet legeret stål end rustfrit stål, koldttrukket eller koldtvalset, forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker Rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af andet legeret stål end rustfrit stål, ikke koldttrukket eller koldtvalset, forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker Rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern (bortset fra støbejern) og stål, forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker Svejsede rør med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker Svejsede rør med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker Svejsede rør med cirkulært tværsnit, af andet legeret stål end rustfrit stål, forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker Svejsede rør med cirkulært tværsnit, af jern og stål, forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker Snoet tråd, kabler og tovværk, af jern og stål (undtagen isoleret tråd til elektrisk brug), forsynet med kroge Flettede bånd, stropper og lignende varer, af jern eller stål (undtagen isoleret tråd til elektrisk brug), forsynet med kroge Varmluftgeneratorer og varmluftfordelere, ikke elektrisk opvarmede, med motordreven ventilator eller blæser, bortset fra dele dertil, af jern og stål Vaske og vaskekummer af rustfrit stål 8

9 Andre sanitetsartikler, af jern og stål Varer af jern og ståltråd Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af kobber, ikke isoleret til elektrisk brug, forsynet med fittings Rør af ulegeret aluminium, forsynet med fittings til rørledninger til gasser eller væsker Rør af aluminiumslegeringer, forsynet med fittings til rørledninger til gasser eller væsker Rør af titan, forsynet med fittings til rørledninger til gasser eller væsker Hængsler, af uædle metaller Møbelruller, med beslag af uædle metaller Beslag, tilbehør og lignende varer, af uædle metaller, til bygninger Andre beslag, tilbehør og lignende varer, af uædle metaller Automatisk dørlukkere, af uædle metaller Rørslanger, af jern eller stål, forsynet med muffer eller andet tilbehør Rørslanger, af uædle andre metaller end jern og stål, forsynet med muffer eller andet tilbehør Forbrændingsmotorer (flyvemaskinemotorer) med gnisttænding, med frem og tilbagegående eller roterende stempel Forbrændingsmotorer (flyvemaskinemotorer) med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer) Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer henhørende under pos eller Turboreaktorer, med reaktionseffekt 25kN og derunder Turboreaktorer, med reaktionseffekt over 25kN Propelturbiner, med effekt kw og derunder Propelturbiner, med effekt over kw Andre gasturbiner end turboreaktorer eller propelturbiner, med effekt kw og derunder Andre gasturbiner end turboreaktorer eller propelturbiner, med effekt over kw Dele til turboreaktorer og propelturbiner 9

10 Dele til andre gasturbiner end turboreaktorer eller propelturbiner Reaktionsmotorer, undtagen turboreaktorer (cylindre) Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, uden lineær bevægelse (cylindre) Pneumatisk kraftmaskiner og motorer, uden lineær bevægelse Andre ikke-elektriske kraftmaskiner og motorer en reaktionsmotorer eller hydrauliske eller pneumatiske kraftmaskiner og motorer Dele reaktionsmotorer eller hydrauliske, pneumatisk eller andre ikke elektriske kraftmaskiner og motorer Væskepumper med måleanordning eller konstrueret til indbygning af en måleanordning Håndpumper uden måleanordning og ikke konstrueret til indbygning af en måleanordning Brændstof-, smøremiddel- og kølevæskepumper til stempeldrevne forbrændingsmotorer Andre fortrængningspumper med stempel eller membran end pumper under pos , eller Andre roterende fortrængningspumper end pumper under pos , eller Andre centrifugalpumper end pumper under pos , eller Andre væskepumper end pumper under pos , , , , eller Dele væskepumper Vakuumpumper Hånd- eller fodbetjente luftpumper Kompressorer af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign Bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer med indbygget elektrisk motor, med effekt 125 W og derunder Andre ventilatorer end ventilatorer under pos Andre luftpumper, luft- eller gaskompressorer 10

11 Dele til luft- eller vakuumpumper, luft- eller andre gaskompressorer og ventilatorer Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden, med køleelement og ventil til vending af køle-/varmekredsløbet (reversible varmepumper) Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden, med køleelement, men ikke ventil til vending af køle-/varmekredsløbet Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden, uden køleelement Dele til luftkonditioneringsmaskiner under pos , eller Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre Frysebokse med rumindhold 900 liter og derunder Fryseskabe med rumindhold 99 l og derunder Kompressorenheder, hvis kondensator består af en varmeudveksler Andre apparater til køling og frysning end køleskabe til husholdningsbrug eller apparater til køling og frysning under pos , , eller Varmeudvekslere Apparater til tilberedning af varme drikke, til madlavning eller til opvarmning af næringsmidler Dele til varmeudvekslere Centrifuger Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af vand Olie- og benzinfiltre til forbrændingsmotorer Andre maskiner og apparater til filtrering af andre væsker end vand og drikkevarer under pos Luftfiltre til forbrændingsmotorer Andre maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser end luftfiltre til forbrændingsmotorer Ildslukningsapparater, også med ladning 11

12 Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande ("skips), med elektromotor Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande ("skips), uden elektromotor Spil og ankerspil, med elektromotor Spil og ankerspil, uden elektromotor Hydrauliske donkrafte Donkrafte, i andre tilfælde Andre kraner Person- og varelevatorer, herunder hejseværker med spande ("skips") Pneumatiske elevatorer og transportører Elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer, med bånd eller remme Elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer, i andre tilfælde Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning Analoge og hybride automatiske databehandlingsmaskiner.41 Andre digitale automatiske databehandlingsmaskiner, bestående af mindst en centralenhed og en indlæse- og udlæseenhed (som kan være kombinerede), sammen bygget i et fælles kabinet.49 Andre digitale automatiske databehandlingsmaskiner en dem, der henhører under pos , og som foreligger som systemer.50 Digitale bearbejdningsenheder, undtagen de under pos eller , hørende, uanset om de i et fælles kabinet indeholder en eller to af følgende enheder: lagerenheder, indlæseenheder, udlæseenheder.60 Indlæse- eller udlæseenheder, også sammenbygget med en lagerenhed i et fælles kabinet.70 Lagerenheder Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i kapitel 84, følgende varer: Startaggregater, ikke elektriske, apparater til indstilling af propeller, ikke elektriske, servomekanismer, ikke elektriske, vindspejlsviskere, ikke elektriske, hydropneumatiske akkumulatorer, pneumatiske startaggregater til turbinereaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner, toiletter, specielt fremstille til luftfartøjer, mekaniske reverseranordninger til jetmotorer, luftbefugtere og luftaffugtere Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber, der er nævnt under pos

13 Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtapper Lejehuse uden kugle- og rullelejer; aksellejer Tandhjulsudvekslinger og friktionsgear, undtagen enkelte tandhjul og andre enkeltkomponenter til kraftoverførsel; kugle- og rulleskruer, gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmoment-omformere Svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke Akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger Tandhjul og andre komponenter til kraftoverførsel, som foreligger særskilt; dele til varer under pos , , , eller Pakninger og. lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal Sæt og assortimenter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre eller lignende emballager Elektriske universalmotorer, med effekt over 735 W, men ikke over 150 kw Jævnstrømsmotorer, med effekt over 735 W, men ikke over 750 W; jævnstrømsgeneratorer med effekt 750 W og derunder Jævnstrømsmotorer og jævnstrømsgeneratorer med effekt over 750 W, men ikke over 75 kw Jævnstrømsmotorer, undtagen de under pos hørende, med effekt over 75 kw, men ikke over 150 kw; jævnstrømsgeneratorer med en effekt over 75 kw, men ikke over 375 kw Jævnstrømsmotorer med effekt over 375 kw Andre enfasede vekselstrømsmotorer end dem, der hører under pos , med effekt over 735 W, men ikke over 150 kw Andre flerfasede vekselstrømsmotorer end dem, der hører under pos , med effekt over 735 W, men ikke over 750 W Andre flerfasede vekselstrømsmotorer end dem, der hører under pos , med effekt over 750 W, men ikke over 75 kw Andre flerfasede vekselstrømsmotorer end dem, der hører under pos , med effekt over 75 kw, men ikke over 150 kw Vekselstrømsgeneratorer, med effekt 75 kva og derunder Vekselstrømsgeneratorer, med effekt over 75 kva, men ikke over 375 kva Vekselstrømsgeneratorer, med effekt over 375 kva, men ikke over 750 kva Generatorsæt med forbrændingsmotor med stempel og kompressionstænding (diesel- eller semidieselmotorer) med effekt 75 kva og derunder 13

14 Generatorsæt med forbrændingsmotor med stempel og kompressionstænding (diesel- eller semidieselmotorer) med effekt over 75 kva, men ikke over 375 kva Generatorsæt med forbrændingsmotor med stempel og kompressionstænding (diesel- eller semidieselmotorer) med effekt over 375 kva Generatorsæt med forbrændingsmotor med stempel og gnisttænding Andre generatorsæt, vinddrevne Andre generatorsæt end dem, der hører under pos roterende elektriske omformere Reaktorer til udladningslamper og -rør Andre elektriske transformatorer end transformatorer med væskeisolation, med effekt 1 kva og derunder kva, men ikke over 16 kva Andre elektriske transformatorer end transformatorer med væskeisolation, med effekt over 16 kva, men ikke over 500 kva Statiske omformere Elektriske induktionsspoler, undtagen reaktorer til udladningslamper og -rør Elektriske blyakkumulatorer af den art, der anvendes til start af stempelmotorer Andre blyakkumulatorer Nikkel-cadmiumakkumulatorer Nikkel-jernakkumulatorer Andre elektriske akkumulatorer Dele til elektriske akkumulatorer Tændrør Tændmagneter; magnetomaskiner; svinghjulsmagneter Strømfordelere og tændspoler Startmotorer, også med generatorfunktion Andre generatorer ad den art, der anvendes Andet elektrisk start- og tændingsudstyr af den art, der anvendes til eller i forbindelse med motorer med gnist- eller kompressionstænding, samt returstrømsrelæer af den art, der anvendes i forbindelse med forbrændingsmotorer 14

15 Elektriske varmelegemer, udelukkende monteret med deres simple isolatorer og elektriske forbindelsesdele, ti afisning eller forhindring af tilisning Mikrofoner og stativer dertil Enkelthøjttalere, monteret i kabinet Højttalersystemer monteret i fælles kabinet Højttalere, ikke monteret i kabinet Hovedtelefoner og øretelefoner, også kombineret med mikrofon, samt sæt bestående af en mikrofon og en eller flere højttalere Elektriske lavfrekvensforstærkere Elektrisk lydforstærkere Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere, ikke med indbygget lydgengiver Apparater til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner, til magnetbånd Komponenter til apparater henhørende under pos , bestående af to eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter Sendere til radiotelefoni eller radiotelegrafi, ikke sammenbygget med modtagere Sendere til radiotelefoni eller radiotelegrafi, sammenbygget med modtagere Radarapparater Radionavigeringsapparater Radiofjernbetjeningsapparater Modtagere til radiotelefoni eller radiotelegrafi, undtagen radiofonimodtagere Antenner og antennereflektorer af enhver art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos Komponenter til apparater henhørende under pos. 8526, bestående af en eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter, til anvendelse i civile luftfartøjer Tyverialarmer, brandalarmer og lign Signaltavler med flydende krystaller (LCD) eller lysemitterende dioder (LED) Andre elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle, end dem, der henhører pos eller Sealed beam-lamper 15

16 Flyveregistreringsapparater, elektriske synkronisatorer og omformere, defrostere og dugfjernere med elektriske modstande Komponenter til flyveregistreringsapparater, bestående af to eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter Tændrørskabler og andre sammensatte kabler af den art, der anvendes i fly Svæveplaner og dragefly Balloner og luftskibe, uden motorfremdrift, undtagen svæveplaner og dragefly Helikoptere med egenvægt 2,000 kg og derunder Helikoptere med egenvægt over 2,000 kg Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt 2000 kg og derunder Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt over 2000 kg, men ikke over 15,000 kg Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt over 15,000 kg Propeller og rotorer, samt dele dertil Landingsstel og dele dertil Andre dele til flyvemaskiner eller helikoptere end dem, der henhører under pos eller Andre del til varer, der henhører under pos eller Stationært flyvetræningsudstyr og dele dertil, undtagen simulatorer til luftslag og dele dertil henhørende under pos Uindfattede linser, prismer og andre optiske artikler, af ethvert materiale, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske artikler af ethvert materiale, til instrumenter og apparater, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet Navigationskompasser Navigationsinstrumenter og -apparater til luftfart (undtagen kompasser) Dele og tilbehør til Navigationsinstrumenter og -apparater til luftfart (undtagen kompasser) Respirationsapparater og gasmasker, undtagen beskyttelsesmasker uden mekaniske eller udskiftelige filtre (undtagen dele) Termometre og pyrometre, væskefyldte, med direkte aflæsning, ikke kombineret med andre instrumenter 16

17 Andre termometre og pyrometre, ikke kombineret med andre instrumenter Andre instrumenter henhørende under pos Dele og tilbehør henhørende under pos , eller Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af strømningshastighed eller standhøjde Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af tryk i væsker eller gasser Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af variable størrelser i væsker eller gasser, undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos eller Dele til instrumenter og apparater henhørende under pos , eller Elektriske eller elektroniske omdrejningstællere Hastighedsmålere og takometre Dele og tilbehør til omdrejningstællere, hastighedsmålere og takometre Instrumenter og apparater til måling eller påvisning af ioniserende stråler Katodestråleoscilloskoper og -oscillografer Universalmålere til måling eller kontrollering af spænding, strømstyrke, modstand eller effekt, uden registreringsanordning Instrumenter og apparater, undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos , eller , til måling eller kontrollering af spænding, strømstyrke, modstand eller effekt, uden registreringsanordning Instrumenter og apparater, undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos , , eller , til måling eller kontrollering af elektriske størrelser, specielt konstrueret til telekommunikationsteknik Instrumenter og apparater, undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos , eller , til måling eller kontrollering af elektriske størrelser, med registreringsanordning Instrumenter og apparater, undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos , , , , eller , til måling eller kontrollering af elektriske størrelser Dele og tilbehør til instrumenter og apparater henhørende under pos , , , , , eller Instrumenter og apparater til måling og kontrollering, ikke specificeret eller andetsteds anført i kapitel Dele og tilbehør til instrumenter og apparater henhørende under pos

18 Termostater Manostater Hydrauliske eller pneumatiske instrumenter og apparater til automatisk regulering Andre instrumenter og apparater til automatisk regulering Dele og tilbehør til instrumenter og apparater til automatisk regulering henhørende under pos Ure til instrumenttavler og lignende ure til luftfartøjer Andre urværker, komplette og samlede, med en bredde eller diameter på 50 mm eller derunder, elektrisk drevne eller batteri- eller akkumulatordrevne, undtagen vækkeure Andre urværker, komplette og samlede, med en bredde eller diameter på 50 mm eller derunder, ikke elektrisk drevne eller batteri- eller akkumulatordrevne, undtagen vækkeure Siddemøbler uden læderbetræk Møbler af metal, undtagen siddemøbler Møbler af plast, undtagen siddemøbler Elektriske belysningsartikel til ophængning i loftet eller på væggen, af uædelt metal eller af plast Lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, af uædelt metal eller plast Dele til varer henhørende under pos eller , af plast Dele til varer henhørende under pos eller , af uædelt metal 18

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. juli 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0202 (NLE) 11016/16 ADD 1 WTO 202 FORSLAG fra: modtaget: 5. juli 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 9/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

ATOMREAKTORER; DAMPKEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL

ATOMREAKTORER; DAMPKEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL Kapitel 84 ATOMREAKTORER; DAMPKEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Møllesten, slibesten og andre varer henhørende under kapitel

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 174 final - BILAG 4 - DEL 6/7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 174 final - BILAG 4 - DEL 6/7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. april 216 (OR. en) Interinstitutionel sag: 216/92 (NLE) 7616/16 ADD 9 WTO 8 SERVICES 5 COLAC 19 FORSLAG fra: modtaget: 4. april 216 til: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Kapitel 84 Atomreaktorer; dampkedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a)

Kapitel 84 Atomreaktorer; dampkedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Kapitel 84 Atomreaktorer; dampkedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) møllesten, slibesten og andre varer henhørende under kapitel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 122 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en erklæring om udvidelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Combisteamer 2 x 20 1/1-Gn riste med en 55 mm. eller 65 mm luft mellem ristene. Combisteameren skal have min. 50 programmer.

Combisteamer 2 x 20 1/1-Gn riste med en 55 mm. eller 65 mm luft mellem ristene. Combisteameren skal have min. 50 programmer. Reference mindstekrav Produkt undergruppe Kravspecifikation Produktbeskrivelse Mindstekrav til produkt Mk. 1 Combisteamer Combisteamer 2 x 20 stik Mk. 2 Combisteamer Combisteamer 1 x 20 stik. Mk. 3 Combisteamer

Læs mere

BILAG. Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

BILAG. Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2013 COM(2013) 290 final Bilag II - Del 9/22 BILAG Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 85-145254 7/6/10

Side 1 Færøsk-Kapitel 85-145254 7/6/10 Kapitel 85 ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BIL- LED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERN- SYN SAMT DELE OG TILBEHØR

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.7.2005 KOM(2005) 291 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07 Kapitel 70 GLAS OG GLASVARER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Ikke frittet glasur og emaljemasse, glasfritte samt an det glas i form af pulver, korn eller flager henhørende under pos. 32.07;

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 87 Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke køretøjer konstrueret udelukkende til kørsel på skinner. 2. Ved?traktorer?

Læs mere

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner Betonarbejde Hvis blandemaskiner anvendes i væsentligt omfang, skal belastningerne ved opskovling reduceres ved hjælp af transportør, transportsnegl, hejseværk med spand o.l. Maskiner med benzinmotor må

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

Vare nr.: 1.185-113.0

Vare nr.: 1.185-113.0 K 855 HS Med højtryks og varmt vand (80 ºC) sikrer hedvands-renseren et hygiejnisk rengøringsresultat. Ved hjælp af den høje temperatur kan du nedsætte både rengøringstiden og tørretiden samt spare på

Læs mere

9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER

9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT 9 HISTORISKE BILER 9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER 9.3.1.1 Introduktion Hensigten med Youngtimer klassen er at give motorsportsinteresserede en mulighed for at dyrke

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Sørensen & Kofoed er din samarbejdspartner indenfor måling af: Tryk Temperatur Niveau Flow. Signalbehandling

Sørensen & Kofoed er din samarbejdspartner indenfor måling af: Tryk Temperatur Niveau Flow. Signalbehandling INSTRUMENTERING OVERSKRIFT SØRENSEN & KOFOED A/S INSTRUMENTERING Sørensen & Kofoed er din samarbejdspartner indenfor måling af: Tryk Temperatur Niveau Flow PRODUKTGRUPPER Manometre Pressostater Tryktransmittere

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

STEELEX GROUP. high quality. aircraft heaters

STEELEX GROUP. high quality. aircraft heaters STEELEX GROUP high quality aircraft heaters High quality aircraft heater G E N E R E L I N F O R M AT I O N STEELEX E42, E75, D120 Nordvest for stockholm, i Kungsängen udvikles, designes og fremstilles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.10.2007 KOM(2007) 614 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF)

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF) De Europæiske Fællesskabers Tidende 497 10.8.70 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 176/5 RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 94 Møbler, sengebunde, madrasser, dyner, puder o. lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger Bestemmelser

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik Oversigt Trykluft forsyning: Kompressor Køletørre Filter & Vandudskiller Tryktank/ beholder Fremføring af trykluft: Rørføring med udtag og kondenspotter Luftbehandling FRS Enhed : Cylinder og aktuator

Læs mere

TRANSMISSIONER FUNKTIONALITET, KVALITET OG DRIFTSIKKERHED HNC GROUP A/S 4241 VEMMELEV 7013 2300 SALES@HNCGROUP.DK WWW.HNCGROUP.DK

TRANSMISSIONER FUNKTIONALITET, KVALITET OG DRIFTSIKKERHED HNC GROUP A/S 4241 VEMMELEV 7013 2300 SALES@HNCGROUP.DK WWW.HNCGROUP.DK TRANSMISSIONER FUNKTIONALITET, KVALITET OG DRIFTSIKKERHED & P R O C E S HNC GROUP A/S 4241 VEMMELEV 7013 2300 SALES@HNCGROUP.DK WWW.HNCGROUP.DK A U T O M A T I O N HISTORIE HNC Group A/S blev grundlagt

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160 Holm & Holm A/S. Svejsemaskine OMISA De tekniske data I denne brugervejledning er kun til generel information. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel. I tvivlstilfælde sammenholdes

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant Tvangsblander Manual SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30,

Læs mere

ROTAX MAX MICRO. Før en eventuel afgørelse om lovlighed skal alle eventuelle Rotax Bulletin efterses for eventuelle ændringer.

ROTAX MAX MICRO. Før en eventuel afgørelse om lovlighed skal alle eventuelle Rotax Bulletin efterses for eventuelle ændringer. Denne tekniske specifikation sætter den tekniske kontrollant og / eller det tekniske udvalg i stand til at bekræfte den originale stand af ROTAX motor type FR 125 Micro Max. Kun originale ROTAX komponenter

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

L 156/30 Den Europæiske Unions Tidende 16.6.2012

L 156/30 Den Europæiske Unions Tidende 16.6.2012 L 156/30 Den Europæiske Unions Tidende 16.6.2012 BILAG II»BILAG IX LISTE OVER UDSTYR, VARER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2b Indledende noter 1. Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

thermcord record thermcord automatisk, lineært dørsystem med varmeisolerende egenskaber record your global partner for entrance solutions

thermcord record thermcord automatisk, lineært dørsystem med varmeisolerende egenskaber record your global partner for entrance solutions record record thermcord automatisk, lineært dørsystem med varmeisolerende egenskaber www.recordbmt.dk thermcord www.recordbmt.dk THERMCORD 2 record THERMCORD skydedøre med termisk isolering record THERMCORD

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Brugsanvisning UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Version 2.0 JAN 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1. Fabrikant... 3 2.2.

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 COM(2015) 33 final 2015/0023 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som den Europæiske Union skal indtage i Det Almindelige Råd

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 76 Aluminium og varer deraf Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H Maskin Dokumentation BELKI Separator type 211 H 0 Indholdsfortegnelse Maskin Dokumentation...0 Inholdsfortegnelse...1 Maskinbeskrivelse...2 Maskindata...3 Maskinskitse...4 Stykliste...5 Pumpeskitse...6

Læs mere

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer kvensomformere Kølemiddelspumper Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear kvensomformere Kølemiddelspumper er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

HØJVAKUUMANLÆG. Hvis man ønsker det kan anlægget udbygges med bl.a. en forudskiller, der filterer de største partikler inden de når selve filteret.

HØJVAKUUMANLÆG. Hvis man ønsker det kan anlægget udbygges med bl.a. en forudskiller, der filterer de største partikler inden de når selve filteret. Højvakuumanlæg HØJVAKUUMANLÆG GEOVENT højvakuumanlæg kan leveres som en samlet unit eller som separate enheder. Geovent HVU er idéel når partikler skal fjernes fra den forurenende proces. Det kunne være

Læs mere

Tilbehør. Kabinet. EQAZ-01 Inspektionsvindue. EQAZ -02 Løftebeslag. Dobbelt vindue i plexiglas. Tekniske data. Air Handling: eq & eq PLUS

Tilbehør. Kabinet. EQAZ-01 Inspektionsvindue. EQAZ -02 Løftebeslag. Dobbelt vindue i plexiglas. Tekniske data. Air Handling: eq & eq PLUS EQAZ-01 Inspektionsvindue Dobbelt vindue i plexiglas. EQAZ -02 Løftebeslag max. 1000 kg max. 80 min.60 80 EQAZ-04 Bundramme En meget stabil og vridningsfast ramme til hele aggregatet, én eller flere sektioner.

Læs mere

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af ydelse, tilbehør og teknologi

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af ydelse, tilbehør og teknologi DE 4002 Professionel damprenser med 2-tank system som tillader kontinuerlig vandpåfyldning uden afbrydelser for nedkøling. Total kapacitet på 4,6 liter som producerer op imod 6000 liter damp. Tekniske

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 BILAG Tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold!

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA VIND 10 10 kw husstandsvindmølle > Nyt, kompakt design > Større vingefang > Høj effektivitet > Meget lydsvag Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej

Læs mere

AUTOMATISK BOXMAKER med stans og tryk

AUTOMATISK BOXMAKER med stans og tryk DAT0: 03.10.2007 AUTOMATISK BOXMAKER med stans og tryk 2,5 meter arkbredde RANGE BOXMATIC 25 2 Bølgepap specifikationer Bølgepap Specifik vægtfylde Tykkelse Enkeltsidig dobbeltsidig Triple (under specielle

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Forslag tilrådets AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse af 2. september

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning 10 gode altanråd Ståldele Aluminiumsdele Fiberbetongulve Glas Hårdttræsgulve Håndliste i hårdttræ Underbeklædning

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter.

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... også når det gælder lidt større projekter. Kompositmaterialet EVCOT er et vævsarmeret hærdeplastmateriale med høj mekanisk

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2010 KOM(2010) 576 endelig 2010/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at

Læs mere