Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015"

Transkript

1 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014

2 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de fleste som en helt nødvendig del af hverdagen. Vi har alle et ansvar for at passe godt på vores drikkevand, så de fremtidige generationer også kan nyde godt af det. I Region Syddanmark gør vi en fokuseret indsats for at beskytte både grundvandet, menneskers sundhed og miljøet mod skadelig påvirkning fra jordforurening. Fra 2014 har vi også haft fokus på overfladevand og natur, særligt vandløb, søer og kystvande. Vores indsats for at beskytte værdifuldt grundvand i regionen sker med udgangspunkt i grundvandsstrategien. I 2014 har vi desuden fastlagt en særlig handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg. I 2015 og 2016 vil vi tage initiativ til flere udviklingssamarbejder med blandt andet vandselskaber og kommuner, da vi fra regionsrådet ser et yderligere potentiale for samarbejde og innovation omkring drikkevandsbeskyttelsen. Vi har også fokus på jordforureninger, der påvirker indeklimaet i boliger væsentligt, og jordforureninger, der er alvorlige ved kontakt med jorden. Kortlægningen af forurenede og måske forurenede grunde berører regionens borgere. God information om kortlægningens konkrete betydning for borgerne er derfor essentiel. Vi gør allerede meget for at sikre god information og dialog med blandt andet grundejerne. I 2015 vil vi målrette denne indsats endnu mere. I det følgende kan du læse vores forslag til, hvilke nye forureningsundersøgelser og oprensninger regionen skal starte i Ud over forslaget til nye forureningsundersøgelser og oprensninger, er der en kort beskrivelse af andre dele af regionens indsats i Forslaget er i offentlig høring frem til den 10. februar De kommentarer vi modtager, vil indgå i vores arbejde med at fastlægge indsatsen for 2015 endeligt. God læselyst Jørn Lehmann Petersen Udvalgsformand Forsidefoto: Oprensning af grube 2 i Kærgård Klitplantage. I udgravningen ses trækonstruktionen fra et gammelt tag. Der er foretaget en total oprensning af grube 1 og 2 ned til en halv meter under grundvandsspejlet. Afgravning af grube 3 og 4 ned til en halv meter under grundvandsspejlet blev påbegyndt i efteråret 2014 og afsluttes i

3 Høring af forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger Hvad er i høring? Når Region Syddanmark undersøger et areal, hvor der er mistanke om en jordforurening, sker det i to omgange: Vi starter med en indledende forureningsundersøgelse, der skal fastlægge, om arealet er forurenet eller ej. Hvis der bliver fundet en forurening, der kan udgøre en risiko, er næste skridt en mere omfattende forureningsundersøgelse, kaldet videregående undersøgelse, der skal fastlægge omfanget af jordforureningen. Hvis jordforureningen fortsat udgør en risiko, er næste skridt at gennemføre en oprensning. Det er de videregående forureningsundersøgelser og oprensninger, der skal udføres i 2015, der er i offentlig høring nu. Prioritering De videregående forureningsundersøgelser og oprensninger er dyre, og vi er derfor nødt til at prioritere, hvor vi gennemfører dem først. På side 5 kan du læse om vores principper for prioritering af undersøgelserne. Vi kan være nødt til at ændre prioriteringen, hvis vi får ny viden om alvorlige forureninger, som nødvendiggør en akut indsats. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at planen hverken medfører pligter eller rettigheder for grundejerne. Du kan se forslaget til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i tabellerne på side 4. Høringsperiode Forslaget fremlægges hermed i offentlig høring frem til og med d. 10. februar Når høringsperioden er slut, tager regionsrådet stilling til høringssvarene og beslutter en endelig plan for, hvor der skal påbegyndes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i Økonomi De nye forureningsundersøgelser og oprensninger sættes i gang for ca. 4 mio. kr. Andre aktiviteter Forslaget til nye forureningsundersøgelser og oprensninger er kun en mindre del af det, vi i 2015 gør for at sikre vores drikkevand og vores sundhed over for skadelig jordforurening. Størstedelen af vores aktiviteter er fastlagt i strategien Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening. Strategien er vedtaget af regionsrådet i 2008 og revideret i Vi har også aktiviteter, der er lovbundne, og som regionen derfor ikke selv kan prioritere. Du kan læse mere om vores fastlagte aktiviteter på de følgende sider og på hvor du også kan finde oplysninger om vores strategier og arbejdsplaner for tidligere år. Ud over de aktiviteter, der er beskrevet her, udfører vi et stort antal myndighedsopgaver inden for jordforurening. Diffus forurening Fabrik Nyttehave Tankvogn Nedsivning Kontaktrisiko Legeplads Inde klima Grundvand Olietank Nedsivning Drikkevandsboring Forureningsfane Jordforurening kan spredes til mennesker via jorden, luften og drikkevandet. 3

4 Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2015 Nye forureningsundersøgelser 2015 Nye forureningsundersøgelser 2015 Prioriteret grundvandsindsats Akut prioriterede forureninger Lokalitetsnr. Branche Adresse Møbel- og Maskinsnedkeri Østergade 110, 5672 Broby r Oplag af olie Skolevej 1B, 5672 Broby r Oplag af olie Damtoften 20, 5750 Ringe r Autoværksted Odensevej 7, 5792 Årslev r Servicestation Langagergyden 5, 5792 Årslev r Oplag af olie Langagergyden 3, 5792 Årslev r Autoværksted Lumbyholmvej 2, 5792 Årslev r Mejeri Hovborgvej 21, 6650 Brørup r Tørrestation Bengårdsvej 5, 6670 Holsted r Landbrug Fælleshåbsvej 12, 7080 Børkop r Landbrug Børkop Skovvej 139, 7080 Børkop r Losseplads Børkop Skovvej 139, 7080 Børkop r Servicestation Ruggårdsvej 280, 5000 Odense C r Fremstilling af plastprodukter / oplag af Bredingsgyden 10, 5250 Odense SV r olieprodukter Skrotplads Østager 7, 6400 Sønderborg r Fremstilling af plastprodukter Gl. Donsvej 12, 6000 Kolding r Losseplads Riismarkvej 23, 7323 Give r r Autolakering Ottersbølvej 29, 6780 Skærbæk r Autoværksted V Vedsted Byvej 20A, 6760 Ribe r Genbrug af metalaffaldsprodukter Hølleskovvej 37, 6760 Ribe r Grundvand Indsats Indeklima Kontakt Nye oprensninger 2015 Nye oprensninger 2015 Prioriteringsgrundlag Prioriteringsgrundlag Lokalitetsnr. Branche Adresse Indsats Grundvand Indeklima Kontakt Akut prioriterede forureninger Autolakering Vestbirkvej 1, 5240 Odense NØ, r Metalvarefabrik Drosselvej 10 og 12, 5000 Odense C r 4

5 Hvordan er de nye forureningsundersøgelser og oprensninger udvalgt? Principper for prioritering Principperne for regionens indsats over for jordforurening er beskrevet i regionens overordnede strategi. Heri er der fastlagt følgende prioritering af indsatsen overfor de risici, der opstår på baggrund af jordforurening: 1. Prioritet: Grundvandsrisiko 2. Prioritet: Indeklimarisiko 3. Prioritet: Kontaktrisiko Den høje prioritering af indsatsen overfor grundvandstruende forureninger er nærmere beskrevet i regionens Grundvandsstrategi Grundvandstrategien blev vedtaget af regionsrådet i maj Publikationen kan du finde på vores hjemmeside. Grundvandsstrategi Store dele af regionens arealer er udpeget som værdifulde grundvandsområder, der er vigtige for drikkevandsforsyningen nu og fremover. Grundvandsområderne er prioriteret i en rækkefølge, som er bestemt af fremdriften i Naturstyrelsens grundvandskortlægning og kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner. Dette skyldes bl.a. hensynet til, at der dermed skabes afklaring af fremdriften for den nuværende vandindvinding, før regionen bruger millionbeløb i undersøgelser og oprensninger. Den prioriterede rækkefølge af områderne er illustreret på kortet på side 9. Det konkrete mål med Grundvandsstrategi 2016 er, at Grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet ved udgangen af Det betyder, at vi ud fra en årsopdelt plan siden 2013 har arbejdet efter at afslutte den systematiske grundvandsindsats i de 11 højest prioriterede områder inden udgangen af Fremdriften af arbejdet i de prioriterede grundvandsområder er som vist nedenfor: 2013: Vi fokuserede grundvandsindsatsen i de tre højest prioriterede områder Børkop, Kongsted og Middelfart. Indsatsen i Middelfart området blev afsluttet. Udførelse af supplerende boringer på tidligere autoværksted på Als. Undersøgelsen udføres for at afgrænse grundvandsforureningen. Lokaliteten er beliggende i et område med betydningsfuldt drikkevand, og forureningen er tidligere prioriteret på grund af akut risiko for grundvandsressourcen. 2014: Vi fortsatte arbejdet i de to højest prioriterede områder Børkop og Kongsted samt arbejdede derudover i de næste tre prioriterede områder Follerup, Tåsinge og Søndersø. Vi afsluttede indsatsen i Kongsted, Follerup og Tåsinge. 5

6 Afgravning af 1/2 meter jord på et tidligere elværk på Ærø. Der er bolig på ejendommen, og overfladejorden er kraftigt forurenet med tungmetaller. Afgravningen skal sikre beboerne mod risiko for kontakt med den forurenede jord. Regionen har foretaget oprensningen med midler fra Værditabsordningen. 2015: Vi fortsætter arbejdet med grundvandsindsatsen i Søndersø og arbejder derudover i de 3 sidste prioriterede områder Nr. Søby, Klelund og Bredebro. I Bredebro grundvandsområde er der dog ikke lokaliteter, der aktuelt afventer en videregående grundvandsundersøgelse. Derudover færdiggør vi tre undersøgelser i grundvandsområde Børkop. Undersøgelserne er en udløber af et udviklingsprojekt med fokus på pesticider og lossepladser. Vi arbejder videre med projektet i Svendborg området en udfordring Svendborg-området udgør en særlig udfordring og følger derfor en anden takt end fastlagt i regionens strategirevision fra Du kan læse mere om vores indsats i Svendborg nedenfor. Indsatsen i Svendborg-området er specielt udfordrende, idet der findes et meget stort antal forurenede og muligt forurenede lokaliteter indenfor grundvandsindsatsområdet, som omfatter en stor del af Svendborg by. Det store antal lokaliteter og usikkerhed omkring de geologiske forhold giver en særlig udfordring. Derfor er der valgt en særlig strategi, hvor de geologiske forhold er blevet undersøgt nærmere, før vi har vurderet, hvilken risiko de enkelte lokaliteter udgør, og hvilke lokaliteter der skal undersøges. Fremgangsmåden har reduceret antallet af nødvendige grundvandsrettede undersøgelser i Svendborg by med cirka 50 %, og samtidig er der skabt et bedre og mere omkostningseffektivt grundlag for risikovurdering af de mange lokaliteter. Arbejdet med de geologiske forhold og risikovurderinger i Svendborg blev afsluttet i foråret 2014, og de første indledende undersøgelser på de udpegede lokaliteter i 6

7 Svendborg by blev påbegyndt i sensommeren Dette arbejde fortsættes og afsluttes i 2015, sammen med de indledende undersøgelser udenfor Svendborg by der også udføres i Herefter foretages en samlet vurdering af grundlaget for at fortsætte med en yderligere indsats i 2016 for at sikre den bynære indvinding i Svendborg. Omkostningerne til denne indsats skal vejes op imod vandselskabets omkostninger til at erstatte den bynære indvinding med indvinding udenfor byområdet. Der pågår en politisk dialog mellem Svendborg kommune og regionen om dette spørgsmål. Søndersø området - en samlet indsats Arbejdet i 2014 med de videregående undersøgelser i Søndersø området har vist et behov for, at der udføres en samlet risikovurdering af de forskellige forureninger påvist i området. Denne samlede risikovurdering skal udføres, inden der tages stilling til behovet for afværge af forureningerne i området. I Søndersø grundvandsområde er den systematiske grundvandsindsats med de videregående undersøgelser afsluttet i Søndersø grundvandsområde er prioriteret som område nr. 8 i regionens grundvandsstrategi, jf. kortet på side 9. Der er påvist flere forureninger med specielt chlorerede opløsningsmidler. De fleste af forureningerne udgør ikke nogen risiko for grundvandet, men det er muligt, at den samlede forureningsbelastning kan udgøre en risiko. Det vil vi arbejde på at afklare i Arbejdet med den samlede risikovurdering af de påviste jordforureninger i Søndersø grundvandsområde udføres i første halvdel af Udfaldet af risikovurderingen kan være, at der skal udføres flere videregående undersøgelser, eller at der skal udføres oprensning. Såfremt der er behov for videregående undersøgelser eller oprensning igangsættes dette arbejde i andet halvår af 2015 i forhold til de ressourcer, der er til rådighed. Såfremt risikovurderingen i Søndersø området viser, at der ikke skal udføres oprensning af hensyn til grundvandsressourcen, påbegynder vi i stedet grundvandsindsatsen i grundvandsområde Odense Vest, delområde 1. Dette område er prioriteret som område nr. 12 i grundvandsstrategien, og er dermed det næste område på den prioriterede liste næstefter de 11 prioriterede områder i Grundvandsstrategi Grundvandsstrategien den overordnede fremdrift Fremdriften i vores målrettede arbejde med grundvandsbeskyttelse følger i store træk den overordnede strategi, dog med justeringer i forhold til grundvandsområde Svendborg, som er beskrevet i et foregående afsnit. Og afhængig af udfaldet af den særlige risikovurdering i 2015 i grundvandsområde Søndersø kan der være behov for, at vi påbegynder grundvandsindsatsen i et nyt område, og dermed kommer foran planen i grundvandsstrategien. Indeklima- og kontaktrisiko Den tre-delte prioritering af forureningsrisici betyder, at vi også sætter nye forureningsundersøgelser og oprensninger i gang, når vi får kendskab til jordforureninger, der giver anledning til alvorlige indeklimaproblemer i boliger. I særlige tilfælde gennemfører vi også en indsats over for jordforureninger, der udgør en meget alvorlig risiko ved kontakt med jorden. Denne slags sager betragter vi som akut prioriterede sager. De øvrige sager har vi måttet nedprioritere. Sideløbende hermed udfører regionen også en indsats overfor indeklima- eller kontaktrisiko på boligejendomme for midler fra statens Værditabsordning (VTO). Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2015 Den beskrevne prioritering samt Grundvandsstrategi 2016 er bestemmende for, hvordan vi udvælger de konkrete steder, hvor der skal sættes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i gang i Den konkrete indsats i 2015 Ud fra den nuværende status på fremdriften i de prioriterede grundvandsindsatsområder samt aktuel viden om akutte grundvands-, indeklima- og kontaktsager, foreslår vi derfor, at regionen i 2015 starter: Grundvand: 12 nye videregående undersøgelser af grundvandstruende forureninger i de prioriterede grundvandsindsatsområder Børkop, Nr. Søby og Klelund. 4 nye videregående undersøgelser af akut prioriterede grundvandstruende forureninger beliggende i henholdsvis Kolding, Sønderborg og Odense. Eventuelt yderligere undersøgelser eller oprensninger i Søndersø grundvandsområde på baggrund af en samlet risikovurdering. Såfremt den samlede risikovurdering i Søndersø viser, at der ikke er behov for yderligere undersøgelser eller oprensning i området, påbegynder vi istedet grundvandsindsatsen i område Odense Vest, delområde 1. 7

8 Indeklima: 2 nye undersøgelser af akut prioriterede forureninger, hvor et højt indhold af flygtige stoffer i jorden truer indeklimaet i boliger. Heraf udgør den ene forurening også en risiko for betydningsfuldt grundvand. 1 ny oprensning af en akut prioriteret forurening, hvor et højt indhold af flygtige stoffer i jorden truer indeklimaet i en bolig. Kontakt: 2 nye videregående undersøgelser af akut prioriteret forurening, hvor kraftig jordforurening truer anvendelsen af boligens have. 1 ny oprensning af akut prioriteret forurening, hvor kraftig jordforurening truer anvendelsen af boligens have. Overfladevand: Forud for igangsættelse af de prioriterede undersøgelser og oprensninger foretager regionen en vurdering af, om der kan være en risiko for, at forureningen også påvirker overfladevand. I de tilfælde, hvor der er en risiko, og hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til at optimere ressourcerne til en senere indsats over for overfladevand, vil indsatsen også omfatte risikoen for overfladevand. Se også afsnit om Overfladevand på side 10. I tabellerne på side 4 kan du se en oversigt over de foreslåede nye forureningsundersøgelser og oprensninger, og du kan se, hvorfor vi prioriterer at gøre en indsats. På kortet side 9 kan du se den geografiske fordeling af lokaliteterne med nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2015 i forhold til den prioriterede rækkefølge af grundvandsindsatsområderne. Rødbedefarvet terrænnært grundvand fra et tidligere farveri i Aabenraa. Billedet er taget umiddelbart efter en kraftig omgang regn, og den røde farve skyldes farvestoffer fra det tidligere farveri. Regionen har foretaget sikring af indeklimaet i boligerne på ejendommen pga. forurening med chlorerede opløsningsmidler. Hvis vi får mulighed for at sætte flere forureningsundersøgelser eller oprensninger i gang, gør vi det i de områder, hvor der er værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen nu og fremover samt steder, hvor en forurening udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Derudover - såfremt regionen får ny viden om alvorlige forureninger, der nødvendiggør en indsats her og nu, kan det være nødvendigt straks at prioritere disse. 8

9 Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2015 Kort & Matrikelstyrelsen 9

10 Øvrige indsatser I 2015 viderefører eller afslutter vi 31 forureningsundersøgelser (5 mio. kr.), 18 oprensninger (13 mio. kr.) og flere udviklingsopgaver, som blev sat i gang i 2014 eller tidligere. Hertil kommer afslutningen af en række indledende forureningsundersøgelser, der blev startet i 2014 samt igangsætning af nye indledende undersøgelser, varetagelse af myndighedsopgaver som f.eks. privatfinansierede undersøgelser og oprensninger, rådgivning af grundejere, kortlægning af muligt forurenede arealer, overvågning af grundvandsforurening, drift af oprensningsanlæg, m.m. En stor del af vores aktiviteter i 2015 er således fastlagt på forhånd. Kortlægning af forurenede arealer Antallet af forurenede og muligt forurenede arealer i regionen er stort. I dag har vi kendskab til ca forurenede og muligt forurenede arealer. Vi indsamler og vurderer historisk materiale om mulige forureninger i nye områder. Fremadrettet forventer vi at finde og vurdere yderligere ca muligt forurenede arealer. Lovbundne indledende forureningsundersøgelser Når der er mistanke om en forurening på en boliggrund, har grundejeren mulighed for at bede regionen om at gennemføre en indledende forureningsundersøgelse, så det bliver afklaret, om der er en forurening eller ej. Regionen har pligt til at gennemføre forureningsundersøgelsen inden for et år. Vi regner med, at omkring 130 grundejere vil bruge denne mulighed i løbet af Forbedring af kommunikation med grundejerne Når ejerne får besked om jordforurening på deres ejendom, ændres deres situation væsentligt. Det er derfor vigtigt, at denne kommunikation er fyldestgørende og giver svar på de rigtige spørgsmål. Vi vil derfor i 2015 optimere kommunikationen til grundejerne på baggrund af en brugerundersøgelse. Derudover vil vi i 2015 også gennemføre en informationskampagne til boligejere med det formål at informere bredt om jordforurening og regionens indsats. Offentlige legepladser I 2014 har vi gennemgået de lokaliteter, hvor vi har kendskab til, at der er offentlig legeplads på arealet. Formålet var at opspore eventuelle legepladser, hvor risikoen for kontakt med forurenet jord ikke er afklaret. Denne gennemgang har ført til, at vi i 2015 udfører indledende undersøgelser på 3 offentlige legepladser. I 2015 udfører vi derudover en systematisk indsats for at opspore eventuelle andre offentlige legepladser, som vi ikke har kendskab til, og hvor der kan være risiko for kontakt med forurenet jord. Udviklingssamarbejde om drikkevandsbeskyttelse Regionens hidtidige samarbejde med en række interessenter på drikkevandsområdet har vist, at der er et yderligere potentiale for innovation og samarbejde omkring drikkevandsbeskyttelsen. I 2015 og 2016 vil regionen derfor tage initiativ til flere udviklingssamarbejder med blandt andet vandselskaber og kommuner. Målet er at nå frem til metoder og processer, der vil kunne målrette samarbejdsparternes samlede indsats for drikkevandsbeskyttelse og hermed også reducere omkostningerne. Kærgård Plantage Region Syddanmark og Miljøministeriet har siden 2007 arbejdet med oprensning af den kraftige forurening i Kærgård Plantage. Arbejdet har betydet, at der i dag er foretaget en total oprensning af grube 1 og 2 ned til en halv meter under grundvandsspejlet. Herudover er der gennemført et teknologiudviklingsprojekt, som klart peger på de metoder, som er mest velegnede til en oprensning af forureningen under grundvandsspejlet. Regionen arbejder på at gennemføre en afgravning af grube 3 og 4 ned til en halv meter under grundvandsspejlet. Afgravningen af grube 3 og 4 har til formål at fjerne ca kg klorerede opløsningsmidler, ca kg kulbrinter samt en række andre stoffer som blandt andet kviksølv og cyanid. Ved denne indsats vil den væsentligste forurening over grundvandsspejlet i hele området blive fjernet. Det vurderes ikke miljømæssigt relevant at grave forurening væk fra grube 5 og 6. Afgravningen af grube 3 og 4 blev startet i efteråret 2014, og arbejdet vil fortsætte frem til juni Overfladevand Med virkning fra januar 2014 er formålet og indsatsområderne i jordforureningsloven blevet tilpasset EU s vandrammedirektiv samt habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne. Det betyder, at regionerne også skal prioritere en indsats overfor jordforurening, der kan udgøre en risiko for overfladevand og natur. Særligt vil vandløb, søer og hav være i fokus. Lovændringen betyder, at regionerne skal foretage en risikovurdering af de kortlagte jordforureninger og et mindre antal undersøgelser i perioden I 2018 skal regionerne aflevere en liste med de forurenede grunde, der vurderes at udgøre en potentiel 10

11 Region Syddanmark har opkøbt en boligejendom i Vejen Kommune med henblik på nedrivning og efterfølgende fjernelse af forurening på grunden. Forureningen skyldes et tidligere renseri, og jord og terrænnært grundvand er forurenet med chlorerede opløsningsmidler. Formålet var primært at sikre indeklimaet i boligejendommen, idet tidligere tekniske forsøg på at løse indeklimaproblemet har vist sig ikke at være tilstrækkeligt effektive. Fjernelse af den kraftigste del af kilden vil mindske forureningsspredningen til områdets grundvandsressource. risiko sammen med estimat for de skønnede omkostninger til den prioriterede oprensningsindsats. Oplysningerne skal indgå i de kommende vandplaners basisanalyse. Den egentlige oprensningsindsats over for de jordforureninger, der påvirker overfladevand og natur, forudsættes at skulle ske i perioden og årene derefter. I 2015 vil Region Syddanmark starte på opgaven med at gennemgå de kortlagte grunde for vurdering af risikoen for overfladevand. Opgaven vil blive grebet an i en prioriteret rækkefølge sådan at de grunde, hvor der ikke allerede er en indsats, vil blive gennemgået først. Region Syddanmark vil i 2015 deltage i to udviklingsprojekter, der skal udvikle nye metoder og fremgangsmåder for at understøtte en effektiv opgaveløsning. I budgettet for 2015 er der afsat 0,2 mio. kr. til kildeopsporing og risikovurdering samt 0,145 mio. kr. til medfinansiering af udviklingsarbejde i forhold til overfladevand og natur. Miljøvurdering Det er vurderet, at nærværende forslag ikke er omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer, idet forslaget til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2015 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Natura2000 Det er vurderet, at forslaget er i overensstemmelse med Natura 2000-planen, jf. Jordforureningslovens 18 stk. 1 og Miljømålslovens kapitel

12 Region Syddanmark Miljø og Råstoffer Damhaven Vejle Tlf www. regionsyddanmark.dk//miljo-raastoffer Region Syddanmark - Grafisk Service

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Maj 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet, menneskers

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Tema: Jordforurening Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling Hans Fredborg 3. dec. 2014 Miljø (Jord & Råstoffer) www.regionmidtjylland.dk Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Indledning status Status

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 December 2016 Forord Det Gode Liv i Syddanmark er visionen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i råstofgrav på matr. 983 Kollund, Bov, Aabenraa Kommune.

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i råstofgrav på matr. 983 Kollund, Bov, Aabenraa Kommune. Side 1 / 5 Jacobsen Sten og Grus ApS CVR-nr. 31745861 Skovglimt 8 6340 Kruså Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Lone Bech E-mail: Lone.Bech@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 2920 1936 / 76 63 1936

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer...

Læs mere

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Jordforurening og råstoffer Regionen skal efter

Læs mere

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Team Industri DSV Road A/S Grimsbyvej 2 6700 Esbjerg Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Varsel om påbud

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Indsatsplan for jordforurening 2012 Regional Udvikling Indsatsplan INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2012 UDGIVET AF REGIONAL UDVIKLING KONTORET

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Områdechef Trine Korsgaard Region Syddanmark ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide 1 2 DANVA s mission for proaktiv klimatilpasning er at vi leverer rent, koldt og velsmagende drikkevand,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Maj 2016 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer )&-)*) 15. februar 2006 Journalnr. PPE/HWN Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer Dette notat er udarbejdet med det formål, at give et overblik over jordforureningen på de kommunale

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Næste generation af vand og naturplaner

Næste generation af vand og naturplaner Næste generation af vand og naturplaner H.C. Østerby Borgmester, Holstebro Kommune Medlem af KL udvalg for Teknik og Miljø 1 Hvor er vi lige nu? Vandplaner Ugyldige pga. manglende høring (8 dage). Vi venter

Læs mere

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 4.2 Oversigt - Fokusområder, mål, virkemidler og indsatser Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indvinding 1 Vandindvinding og forsyning At sikre en

Læs mere

Mest godt grundvand for pengene. Indsatsen planlægges i områder

Mest godt grundvand for pengene. Indsatsen planlægges i områder Sammenfatning Høringssvar til Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet. Høringsperiode 29. september - 10.november 2011. Oversigt over indkomne høringssvar. Handlingsplanen

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser Vand og naturplaner Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser samarbejde bliver nødvendigt Tæt sammenhæng

Læs mere

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand.

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. FORORD Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. Forskere, kortlæggere, myndigheder og vandselskaber deltog. Mødet

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Fejl! Brug fanen Startside til at anvende på teksten, der skal vises her. Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Fejl! Brug fanen Startside til at anvende på teksten, der skal vises her. Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Fejl! Brug fanen Startside til at anvende på teksten, der skal vises her. Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Indsatsplan for jordforurening 2013 Fejl! Brug fanen Startside til

Læs mere

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Den 7. februar 2011 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Konklusion Nederlandene og Danmark har for alle kystvande og Slesvig-Holsten for

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Indeklimaforureninger

Indeklimaforureninger Indeklimaforureninger v/ Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Årsmøde for jord og grundvand ENVINA den 1. oktober 2015 Miljøafdelingen Side 1 Disposition Lovgivningsmæssig ramme En konkret indeklimasag

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Projektnr.: 30.6514.03 August / 2008 Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Kortlægning af arealanvendelse og

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast

Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast Juni I 2012 VANDHANDLEPLAN FREDERIKSBERG KOMMUNE Dato 2012-06-19 Udarbejdet April til maj 2012 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Vandhandleplan

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere