Biofag Nr.3 August 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag Nr.3 August 2009"

Transkript

1 Biofag Nr.3 August 2009

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Mælkebøtte, Erik Frausing, 2009 Fejlagtigt blev tægen på forsiden af Biofag 2/2009 betegnet som en soldatertæge. Det er en Corizus hyoscyami. Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelser. Redaktionen afsluttet 24/ Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretaritatet: Foreningen af Danske Biologer Fællesbestyrelsen Kirsten Hede Kasserer Lisbeth Bødker Nielsen Øvrige bestyrelsesmedlemmer Lene Beck Mikkelsen Jesper Ruggaard Mebus Revisor Benny Silvert

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Generalforsamlingsindkaldelse 6 Nyt fra fagkonsulenten 9 Debatindlæg: Skriftlig eksamen 12 EUSO 14 NF på EMU 16 Tilbud fra Biotek Nord 17 PCR med Lego Mindstorms 22 Science Cup 25 Fysiologiforsøg 30 Kursus: Diskobugt 32 Kursus: Malaria og Bioteknologi 34 Kursus: I de unges smag 36 Kursus: Eksp. genteknologi 38 Biokonference: Evolution 3

4 Nyt fra bestyrelsen Af Jesper Ruggaard Mebus Formand FaDB Vedtægtsændringer I sidste nummer af Biofag offentliggjorde vi vores forslag til nye vedtægter i en fraktionsfri forening. Dette forslag til vedtægter har ikke skabt den store debat med massevis af indlæg til dette nummer, selvom det faktisk betyder meget for den måde foreningen styres på. Man kunne håbe på, at det skyldes, at vedtægtsforslaget fra bestyrelsens side er fornuftigt, men hvis der nu er et eller andet i det vedtægtsforslag, man synes kunne eller skulle være anderledes, vil en tidlig debat være at foretrække frem for en lang generalforsamling. Kom på banen! Ny bestyrelse Det er ved at være tid til vores årlige generalforsamling der afholdes d. 28. september i Kolding. Denne gang er der også valg til bestyrelse og der sker en del udskiftning. Kirsten Hede og Jesper Ruggaard Mebus stiller ikke op til genvalg. Det betyder, at nye forslag til medlemmer til bestyrelsen ifølge vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Det er nu på tide at melde sig hvis man gerne vil i bestyrelsen jeg kan kun anbefale det. Biologi A Vores flagskib biologi A - er der i år færre elever der har været til skriftlig eksamen i end i årene før. Det skyldes til dels, at elever med 5 A-niveauer har en mulighed for ikke at skulle op i et A-niveau-fag skriftligt, men også en reel nedgang, hvilket kan være sværere at spå om årsagerne til. Der er dog ingen tvivl om, at gymnasiereformen og adgangskravene har været hårde ved vores fag, hvilket vi kun kan beklage, da vi mener det er et naturvidenskabeligt, moderne fag med et meget aktuelt indhold. Biofagredaktion Til trods for mange opslag i bladet har der ikke været en eneste henvendelse om at være med i den nye Biofagredaktion for de næste to år. Den siddende redaktion (Erik Frausing, Svend Erik Nielsen og Jesper Ruggaard Mebus) fortsætter derfor. God sommer. Tilbage er der nu kun at ønske alle en god og velfortjent sommerferie. 4

5 Generalforsamling i FaDB s 1. fraktion Der indkaldes til generalforsamling i FaDB s 1. fraktion, biologilærerne ved de gymnasiale uddannelser: Mandag d. 28. september 2009 kl Best Western Hotel Byparken Grønningen Kolding Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. Valg af referent 3. Fraktionsbestyrelsens beretning 4. Fællesbestyrelsens beretning a. Beretning fra Nucleus 5. Fremlæggelse af regnskab for 2008 til godkendelse 6. Budget 200, herunder fastsættelse af kontingent (Biofag 4/009) 7. Behandling af indkomne forslag a. Nye vedtægter (forslag Biofag /009) 8. Valg af fraktionsbestyrelsen inkl. suppleanter og valg af revisor 9. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Jesper Mebus i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen Følgende er på valg: Beretningen mv. bringes i Biofag nr. 4 Jane Sundbæk Johansen Kirsten Hede Følgende er på valg: Svend Erik Nielsen Kirsten Hede, Lisbeth Bødker Nielsen Claudia Girnth-Diamba Jesper Ruggaard Mebus Alle er villige til genvalg Hanne Juhl Jesper Mebus Claudia og Hanne er villige til genvalg Kirsten og Jesper modtager ikke genvalg Jesper Ruggaard Mebus 5 5

6 Nyt fra fagkonsulenten Af Anne Krarup Så er årets sommereksamen vel overstået, og vi står foran endnu et nyt skoleår Evaluering af skriftlig prøve i biologi A Torsdag d. 14. maj blev den skriftlige prøve i biologi A afviklet, og prøven forløb uden problemer. Med udgangspunkt i de skriftlige censorers kommentarer omkring opgavesæt og elevbesvarelser har opgavekommissionen og jeg umiddelbart efter censormødet tirsdag d. 16. juni udarbejdet evalueringen af den skriftlige prøve. Evalueringen indeholder henvisning til opgavesæt, statistik over valgfrekvenser og karakterfordeling, kommentarer vedrørende den indledende censur, censorkommentarer til opgavesættet, tre udvalgte elevbesvarelser fra årets prøve, som gengives sammen med en begrundelse for den opnåede karakter og en liste over typeord og gode råd. Evalueringen kan findes på dk/uddannelse/gymnasiale%20uddannelser/ Proever%20og%20eksamen/Evalueringer. aspx. Opgavesættet som helhed blev af langt de fleste censorer omtalt som velfungerende. Enkelte kommenterede med en anelse bekymring, at der i alle opgaverne var biokemi i et til to underspørgsmål. Det viste sig imidlertid, at langt de fleste elever kunne besvare de stillede biokemispørgsmål. Derimod havde en del elever svært ved at besvare den mere basale biologi som fx i opgave 2.4 om tørvægt, hvor kun ganske få elever kom ind på respiration og fotosyntese i deres besvarelse. Mange af eleverne beskrev grafen fremfor at forklare den. Der er fortsat elever, der har svært ved at læse og forstå, hvad der spørges om i opgaverne. I en del tilfælde beskriver eleverne fremfor at forklare, selvom der i opgaveteksten står forklar. For nogle elever er det svært at koble teori og praksis, når der på en eller anden måde indgår eksperimentelt arbejde i spørgsmålene, så der skal fortsat trænes i at læse og forstå opgaveteksten og de anvendte typeord, som findes sidst i evalueringen, og i at forklare og/eller begrunde med biologisk viden. Der er da heldigvis også en del elever, der klarer sig godt, og årets karaktergennemsnit blev 5,4, hvilket er en stigning på 0,1 fra sidste år. Mundtlig prøve Der blev desværre ikke gennemført elektronisk indberetning i forbindelse med de mundtlige prøver i år. Derimod har der i denne prøvetermin været en hel del flere henvendelser fra censorer på biologi B- og A-niveau, der har været i tvivl om de prøveopgaver de har modtaget fra deres eksaminator, og om uregelmæssigheder i prøvegrundlaget undervisningsbeskrivelserne. Jeg ser det som et positivt tegn på, at flere og flere har vænnet sig til at skulle teste faglige mål og ikke kun fagligt indhold. En stor del af de censorer, der har henvendt sig, har modtaget opgaver, der i deres udformning i høj grad har lignet tidligere traditionelle opgaver med en taxonomisk opbygget disposition i form af tre 6

7 til fire underspørgsmål, hvor der primært har været lagt op til at teste reproduktion af viden frem for opgaver, der har givet eleverne mulighed for at demonstrere i hvilket omfang, de lever op til læreplanens faglige mål. I de fleste tilfælde har dialogen mellem censor og eksaminator resulteret i, at opgaverne blev justeret, så de i højere grad levede op til kravene i læreplanerne. Eksempler på prøveopgaver kan se i vejledningerne for de enkelte læreplaner. to konferencer om Bioteknologi A i uvm regi d. 17. september på Rødkilde Gymnasium i Vejle og d. 18. september på TEC Lyngby. På konferencerne vil Keld Nielsen, fagkonsulent i kemi, og jeg gennemgå læreplan og vejledning, og derudover vil der være fokus på den skriftlige prøve. Der præsenteres et udkast til prøveopgaver, som deltagerne kigger nærmere på og får mulighed for at kommentere. Program m.m. om konferencerne er sendt til skolerne. Justering af læreplaner I løbet af efteråret bliver alle læreplaner gået efter. Der kan både blive tale om at koordinere forskellige forhold i de enkelte fag og mellem beslægtede fag og om egentlige ændringer i de enkelte læreplaner. De justerede læreplanerne træder for de fleste fags vedkommende i kraft til august Læreplanerne forventes færdige inden vinterferien og de tilhørende vejledninger til august I forbindelse med min deltagelse på årets Biokonference i uge 40 tager jeg læreplanerne op, så der kan blive mulighed for at komme med kommentarer. Jeg vil understrege, at der er tale om justering af læreplanerne og ikke om nye læreplaner. Bioteknologi A En del skoler har udbudt en studieretning med Bioteknologi A. Til september afholdes Indberetning af genteknologiske forsøg I skrivende stund er aftalen mellem Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet vedrørende udvalgte genteknologiske forsøg, som gennemføres i ikke-klassificerede laboratorier, under justering. I aftalen indgår, at undervisningen med genteknologiske forsøg skal varetages af en lærer med biologisk uddannelsesbaggrund, som har gennemgået en af Arbejdstilsynet godkendt efteruddannelse i eksperimentel genteknologi, og at forsøgene skal anmeldes tre uger før til fagkonsulenten i biologi på et særligt indberetningsskema. Der er tale om en indberetning og ikke en ansøgning. Der afholdes kompetencegivende kursus for lærere fra både stx, hf og htx i efteråret I forbindelse med justeringen kommer aftalen til også at gælde for htx. Så snart aftalen er vedtaget, sendes brev ud til alle skoler med orientering om ændringerne. 7

8 BioteknologiPr Apparatur og undervisningsmaterialer Gundlachs nye materialeliste til bioteknologi er på gaden og den er fyldt med spændende nyheder! Nye priser på Edvotek og udvidet sortiment Med vores nye apparaturserie fra Nüve kan vi præsentere en række solide og brugervenlige produkter til yderst fordelagtige priser. F.eks Mikrocentrifuge 24x1,5 ml med mulighed for udvidelse med hæmatokritrotor til kun kr ,00 excl. moms og levering. Se fl ere spændende nyheder i materialelisten eller på Har du ikke fået listen endnu, kan den rekvireres på hjemmesiden eller via mail eller telefon. Gundlach A/S Silkeborgvej Brabrand Tlf Fax

9 Debatindlæg Jan Ivan Hansen Biologi- og kemilærer Næstved Gymnasium og HF En kommentar til maj eksamensopgaverne for biologi A-niveau og opgaverne generelt, der er frigivet p.t. Jeg er klar over, at det ikke er en nem opgave at implementere en kompliceret gymnasiereform heller ikke med hensyn til skriftlig eksamen, men jeg føler det er meget preserende at påtale nogle ting, som jeg håber opgavekommissionen ikke tager ilde op, men tager op til overvejelse. Og så håber jeg, at en masse biologilærere vil støtte mine synspunkter, således at vores A-niveau elever bliver behandlet mere fair til skriftlig eksamen. P.s. jeg har læst censorkommentarerne og den generelle ros til maj 2009 sættet, som jeg tillader mig at være uenig i! Generelt omkring de vejledende opgavesæt fra 2006 frem til opgavesættet fra maj 2008: Man får et indtryk af at biokemi ikke er så vigtigt mere ved skriftlig eksamen, da slet ikke den hardcore del med reaktioner, glykolyse, krebs cyklus m.m. Dette kan man undres over, da kernestoffet, mht. biokemi, er uændret i forhold til før reformen. Det ses, at skitsering af eksperimenter og databehandling er blevet vigtigere, hvilket også er i overensstemmelse med det der er meldt ud fra centralt hold, så fair nok Jeg undres over, der tilsyneladende er et mere snævret fokus i de emner, der spørges til i forhold til de skriftlige opgaver før reformen fx: maj 2008 (økologi og genetik/bioteknologi dominerer), vejledende sæt 1 (lidt bredere end maj eksamen 2008, idet der spørges til nervebiologi, økologi (men et ret snævert emne er medtaget; mykorrhiza), og der spørges også til infektionsbiologi/immunologi, samt enzymbiologi), vejledende sæt 2 behandler transport osmose molar masse, som kræver kemi C, hvilket ikke er et formelt krav til bio A, en genetikopgave om tigre, der er umulig at løse, genetik insulin, nervebiologi økotoksikologi. Så kan man tænke: OK fysiologi er nu kun nervebiologi?! Hvis man læser i vejledningen/læseplanen for biologi A, er de fleste emner uændret, og biokemien stort set intakt i forhold til tidligere. Set i lyset af maj 2009 eksamen (fokus på genetik/bioteknologi, nervebiologi og i høj grad biokemi) kan vi nu se, at opgavekommissionen vælger et gennemgående tema fra år til år, med særlig fokus på et af hovedområderne i biologi. Jeg finder det meget uheldigt, at opgavekommissionen vælger et så snævert og skiftende fokus i opgaverne fra år til år. Det skriftlige pensum er jo hele kernestoffet, som er et 9

10 meget stort område, og dette bruger vi meget tid på at træne eleverne i at løse skriftlige opgaver til. Derfor er det ikke fair, kun at spørge så snævert, som kommissionen gør og med skiftende temaer. Forslag: Hvis opgavekommissionen vil fastholde det snævre tema, kan opgavekommissionen så ikke, fra skoleårets start melde ud, hvilke emner der vil være særligt fokus på ved sommerens eksamener? Eller stille 5 opgaver i stedet for 4, så der er to opgaver eleverne kan vælge fra? Kan kommissionen ikke stille opgaver, som dækker kernestoffet bredere, som vi har haft tradition for før reformen? Kommentarer til maj 2009 opgaverne: Sværhedsgraden er nogenlunde passende, men sættet bliver svært for mange elever pga. det snævre fokus på hardcore biokemi og en del uklare formuleringer. Opgave 1-2: er meget forvirrende for eleverne. Mine elever har helt styr på elektroforese, det har vi arbejdet meget med, og ved godt hvad man bruger en markør til, men den tomme bane er bare forvirrende. Slet den! Kun de skrappeste elever skriver, at banen uden DNA bruges til kontrol. Elevpsykologi ved eksamen fungerer på den måde, at der ikke skal ret meget til at vælte dem af pinden. Bare en ting, der er anderledes mystisk kan få mange elever til at gå i baglås! Opgave 1-5: Diskuter artiklens afsnit er for vag en formulering. Giv nogle stikord til, det I særligt vil have eleverne til at forklare. Opgave 2: Mine elever har tilfældigvis arbejdet med frøspiring, men det er jo ikke just et stort emne i de gængse økologi- og biokemi lærebøger, der bruges på landets gymnasier! Opgave 3-1 & 2: Ketoner kræver kemi B-niveau! Det forvirrer elever med kemi C-niveau, at der er en stofgruppe, de måske ikke kender fra deres kemiundervisning, og der står ikke meget i biokemibøgerne om ketoner, medmindre man har valgt et tema, der omhandler sukkersyge og ketonstofdannelse (det har mine elever tilfældigvis lært om). Formelt set kan eleverne tage biologi på A-niveau uden at have noget kemi. I praksis forlanger landets gymnasier, at de har kemi på C-niveau, men det rækker ikke langt i forhold til hardcore biokemi skulle jeg hilse at sige. Ordet inhibitor bør være forklaret, da det ikke anvendes i de fleste af biologibøgerne, der anvendes. Opgave 3-3. Kommissionen må meget undskylde men tror den på, at en ko, som ikke er et særligt intelligent dyr, vil ophøre med at græsse hjortetrøst, fordi dens kalve dør, når de får hjortetrøstmælk fra koen? Dårlig opgave! Måske synes nogle elever heller ikke, at det hænger sammen. Hvad gør mange elever så? De lader være med at skrive noget, fordi de bliver usikre! Opgave 4-1: I skal lade være med at anvende siksakformler. Mange af de elever, der har kemi på B, og sågar A-niveau, forstår dem heller ikke! Har undervist på disse keminiveauer mange gange før. M.v.h. og med opfordring til at diskutere den form den skriftlige eksamen har fået i biologi. 10

11 Nyhed 178 sider, 248 kr. ekskl. moms Biologi i fokus er en grundbog til biologi B den bygger videre på de gode traditioner fra Biologi til tiden og giver en spændende indføring i energi til arbejdet, nervesystem og hormoner. tik og evolution, proteiner og proteinsyntese samt moderne genteknologier. eksempel. Biologi i fokus er forsynet med i alt 18 faktasider hvor særligt vanskelige områder eller specielle emner er udfoldet. Som eksempler kan nævnes membrantransportprocesser, proteinstruktur, cystisk fibrose og mitokondriel arv. For at det også er muligt at anvende Biologi i fokus fra 0 B er der endvidere faktasider om fordøjelsen og menstruationscyklus. Biologi i fokus har et omfattende stikordsregister, markering af fagudtryk og en hjem meside med samtlige tegninger i bogen. nucleus forlag, Lundingsgade 33, 8000 Århus C, , nucleus.dk

12 Invitation til elever i 1. g Her er en gulerod til NV-undervisningen næste år lad jeres elever i naturvidenskabeligt grundforløb konkurrere om deltagelse i den europæiske Unions Science Olympiade (EUSO) USO Danmark inviterer hermed alle gymnasier i Danmark til at deltage i den Europæiske Unions Science Olympiade 2010 (EUSO 2010). Vinderne fra Danmark deltager i den europæiske science-olympiade. Deltagelse Man deltager med hold bestående af tre elever. Ingen deltagere må være fyldt 17 år d. 31/ , dvs. deltagerne skal vælges blandt gymnasiets 1.g elever. Hvert gymnasium (STX/HTX) kan indstille ét hold. Der vil blive konkurreret på kompetencer og eksperimentelle færdigheder inden for fagene biologi, fysik og kemi, der svarer til intentionerne beskrevet i læreplanen for Naturvidenskabeligt Grundforløb. Det betyder, at et holds evne til at anvende naturvidenskabelig tankegang og gennemføre eksperimenter er det centrale. Tilmelding Tilmelding fra skolen med oplysning om skolenavn og kontaktperson skal ske senest d. 12. september 2009 til styregruppen ved tilmelding på EMU: (http://www.emu.dk/gym/fag/bi/inspiration/ euso/index.html). Oplysninger om navne og fødselsdato for de indstillede elever behøver ikke at være styregruppen i hænde før senest d. 15. januar Tidsplan Der bliver afholdt regionale semifinaler af en dags varighed i uge 6. Vinderne herfra deltager i finalestævnet af 2 dages varighed i uge 10. Vinderne af finalen vil repræsentere Danmark ved EUSO Holdenes deltagelse i den ieuropæiske science-olympiade betales af værtslandet og omfatter fuld forplejning og indlogering. Yderligere information Yderligere information om EUSO kan fås hos styregruppen, se mailadresser herunder. Styregruppens medlemmer Hans Marker, mentor i biologi national koordinator Lise Gade, mentor i fysik Lone Als Egebo, mentor i kemi, 12

13 Bronzemedalje-vinderne fra EUSO 2009 i Murcia, Spanien, Caja Gram Rasmussen og Anne Marie Kjær Jepsen ved præmieoverrækkelsen, som blev forestået af den spanske undervisningsminister ved en ceremoni på Universitetet i Murcia. EUSO 2009 har været en fantastisk faglig og social oplevelse! Arbejdet med de forskellige tasks gav os mulighed for at arbejde naturvidenskabeligt på tværs af de forskellige fag. Det var desuden nogle sjovere og mere avancerede forsøg, og det var spændende at lege forsker med de flotte, blå EUSO kitler og sikkerhedsbriller. Samtidig var der en god konkurrenceånd, da alle deltagerne repræsenterede og kæmpede for sit land, hvilket skabte et godt teamwork både i gruppen, men også med den anden danske gruppe og mentorerne. Det var fedt at vi alle havde naturvidenskaben til fælles, selvom det ikke betød, at de sociale aktiviteter kun omhandlede naturvidenskab. Vi havde frygtet at møde 120 indelukkede nørder, som sad hver for sig på værelserne og studerede men sådan var det langt fra! Alle var søde, imødekommende og fuldkommen ligesom os, så vi kedede os aldrig. Vi fik mange venner på turen, som vi stadig har kontakt til, og det faglige udbytte har også kunnet mærkes i den daglige undervisning. Alt i alt var EUSO en oplevelse for livet, som vi sent vil glemme! Anne Marie Kjær Jepsen og Caja Gram Rasmussen Sankt Annæ Gymnasium, deltagere i EUSO 2009 i Spanien 13

14 Den naturvidenskabelige faggruppe er nu på emu.dk Af Ole Torben Hansen Efterslægten Lærere i alle 3 fag fra Fyns HF-kursus, VUC Fyn Svendborg og Efterslægten har nu samlet deres erfaringer med HFs naturvidenskabelige faggruppe på emu.dk. Direkte internetadresse: fag/naturvidenskab.html Materialet tænkes at være inspiration for kommende undervisere i faggruppen. Materialet er som udgangspunkt opdelt efter de faglige temaer, som vi har afviklet: Galapagos, rusmidler, ernæring, energi, vand, råstoffer og det naturvidenskabelige verdensbillede. Hvert tema indeholder mapperne: Ekskursioner, eksperimenter, forløbsbeskrivelser, nyttige links og opgaver. Foruden mapperne med de faglige temaer findes en mappe med pædagogiske overvejelser i forbindelse med faggruppen, der indeholder undermapperne: Evalueringsmaterialer, intentioner, metakognition, planlægning på skoleniveau og projektarbejde. Som eksempler på indholdet fra de faglige temamapper kan nævnes: Forløbsbeskrivelse om Galapagos, spørgeskemaundersøgelse om rusmidler, online multiple-choice opgaver om ernæring, ekskursion til Avedøre Kraftvarmeværk (som har skoleservice), oplæg til powerpointpræsentation om havet, ideer til småforsøg om kalk, forløbsbeskrivelse om det naturvidenskabelige verdensbillede. Som eksempler på indholdet i mappen pædagogiske overvejelser kan nævnes: Anskueliggørelse af Blooms taksonomi i naturvidenskab med drivhuseffekten som eksempel samt et eksempel på hensigtsmæssig skemaplanlægning af de 3 fags timer. Jesper Ruggaard Mebus

15 Nye enzymkits Færdig på under minutter 60 minutter til bioteknologi Prøv de spændende enzymkits fra Boehringer-Mannheim i undervisningen. Bruges til fødevareanalyser i industrien verden over Enzymkit BM Ethanol Til bestemmelse af ethanol i levnedsmidler så som alkohol og ikke alkoholiske drikkevarer, brød og bageingredienser, chokoladeprodukter, mejeriprodukter, frugt og grøntsagsprodukter, honning, sojasovs, eddike, kosmetik, medicin og biologiske prøver. Detektionsniveau: 0,5 mg/l - 0,12 g/l Antal tests: 33 analyser kr ,00 Ekskl. moms Se hele vores sortiment af enzymkits i materialelisten til Bioteknologi (se omstående annonce) eller på Eneste apparaturkrav er et spektrofotometer inkl. kuvetter og mikropipetter inkl. spidser. Hvert kit indeholder alle relevante enzymer og reagenser samt en udførlig dansk vejledning skrevet af Claudia Girnth-Diamba. Workshop NYHED Gundlach afholder i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro en spændende enzym-workshop, hvor det bliver muligt at teste enzymkittene fra Boehringer-Mannheim og få ny inspiration til biotek-undervisningen. Workshoppen Eksperimentiel bioteknologi i gymnasiet afholdes i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro den 11. november 2009 kl For mere information og tilmelding se Gundlach A/S Silkeborgvej Brabrand Tlf Fax

16 Tilbud på trapperne fra Biotek Nord Af Susanne Munk Nielsen og Kresten Cæsar Torp Aalborghus Gymnasium april blev første arbejdsdage på en række nye tilbud til undervisningen i bioteknologi. 15 gymnasielærere fra Nordjylland og Kalundborg brugte sammen med medarbejdere fra Aalborg Universitet dagene på at afprøve forsøg og tilpasse vejledninger til undervisningen i Bioteknologi, Biologi, Kemi og Teknikfag. Det blev nogle sjove dage, og vi arbejder nu på at færdiggøre materialerne. Gennem de næste tre år er det planen at udvikle en kombination af bioteknologiske og sundhedsteknologiske forsøgskasser til udlån og tilsvarende udvikle besøgsmulighederne på Aalborg Universitet og University College Nordjylland. De to første udlånskasser handler om hhv. genetisk fingeraftryk og om fermentering og styring af en bioreaktor. I forbindelse med fermenteringskassen blev der også arbejdet med produktion af 2-heptanon vha. Penicillium roquefortii. Når kasserne er klar, vil de kunne lånes gratis, skolerne kan nøjes med at betale fragten. De næste kasser i støbeskeen er enzymoprensning og karakterisering, en fødevarekasse samt en kasse om sanser, nerver, smerter og proteser. Initiativet foregår i rammerne af et nystartet bioteknologisk netværk mellem Aalborg Universitet, University College Nordjylland, nordjyske gymnasier og Kalundborg Gymnasium. Ud over udvikling af udlånskasser, er det planen at afprøve forskellige former for samarbejde mellem klasser og klasseudveksling. Et andet initiativ i samarbejdet bliver at opbygge et netværk omkring bioteknologi i undervisningen mellem gymnasier, uddannelsesinstitutioner og industri. Projektet støttes med midler fra Region Nordjylland og C. W. Obel-fonden. Vi vender stærkt tilbage, når tilbuddene udbydes til afprøvning. 16

17 PCR med Lego Mindstorms Af Niels Bonderup Dohn Aarhus Universitet Indledning Polymerasekædereaktionen (Polymerase Chain Reaction, PCR) er en teknik, der har mange anvendelser indenfor molekylærbiologien. Princippet i PCR er en enzymatisk opformering (amplification) af et udvalgt stykke DNA. Dette stykke DNA kan være et enkelt gen, en del af et gen eller en ikke-kodende sekvens. En standard-pcr udføres i praksis ved, at man blander template-dna, primere (oligonucleotider), termostabil DNA-polymerase (Taq), de fire deoxynukleosidtrifosfater (dntp) og reaktionsbuffer i et PCR-rør. Selve processen involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: (1) Denaturering, dvs. adskillelse af DNA ets to strenge (ved 90-94ºC), (2) Hybridisering (annealing), hvorved primeren bindes til de to template-dna-strenge (ved 50-60ºC), (3) DNA-syntese, hvorved Taq-polymerase forlænger de komplementære DNA-strenge med start fra primeren, og den endelige færdige kopi af DNA-dobbeltstrengen kan dannes (ved 72 ºC, hvor Taq polymerases er mest virkningsfuld). PCR-produkterne analyseres herefter ved gelelektroforese og farvning. Det er efterhånden blevet almindeligt at lave PCR i gymnasiets biologiundervisning, ikke mindst takket være udbuddet af undervisningskits fra forskellige leverandører (f.eks. BioRad og NCBE). I undervisningen tematiseres PCR ofte gennem et retsmedicinsk narrativ, som eleverne kan genkende fra TV- serier som CSI: Crime Scene Investigation. Ideen er, at eleverne gennemfører en meget simpel PCR-baseret DNA-profilanalyse, hvorefter de kan udrede narrativets problemstilling. Elever vil ofte finde retsmedicinsk problemstilling fra det virkelige liv meget 17

18 motiverende. På Internettet kan man finde hjemmesider fra bl.a. det amerikanske FBI (http://www.fbi.gov/hq/lab/codis/fbidna.pdf) og det britiske FSS (http://www.forensic.gov. uk/html/media/case-studies/) med eksempler på autentiske drabs- og voldtægtssager som er blevet opklaret vha. PCR og DNA-profilanalyse. For mange undervisere kan det være en udfordring at arbejde med PCR i laboratoriet hvis skolen ikke råder over en PCR-maskine (en PCR-maskine er i princippet blot en programmerbar varmeblok). Manuel PCR kan udføres ved at placere PCR-rørene i en holder, som man på skift lader flyde i tre vandbade med temperaturer svarende til de tre trin i en PCR-cyklus. Metoden er dog så uinspirerende at udføre, at sandsynligheden for at eleverne laver fejl er stor. Det er muligt at låne en PCR-maskine hos enkelte Centre for Undervisningsmidler eller hos Biotech Academy (DTU). Kan man ikke låne sig frem, kan man alternativt selv konstruere en PCR-robot. I det følgende beskrives en PCRrobot, som er bygget ud fra et enkelt sæt Lego Mindstorms, suppleret med en håndfuld Lego Technic-klodser. Formålet er her at vise, at det kan lade sig gøre at bygge en pålidelig PCR-robot i Lego. Lego Mindstorms Lego Mindstorms NXT er et avanceret robotsæt, som er udviklet af Lego og MIT Media Lab. Det fås i to versioner, enten som sættet 8527, der sælges i detailhandlen eller som Education-sætte 9797, der kun forhandles gennem Lego Education (i Danmark: Mikroværkstedet, NXT en er en klods-formet mikrocomputer, som kan modtage input fra op til 4 sensorer og kontrollere op til 3 motorer via RJ12-ledninger. Undervisningssættet indeholder foruden NXT en 3 interaktive servomotorer, 1 lyssensor, 1 lydsensor, 1 ultralydssensor, 2 tryksensorer, 3 Lego lamper, genopladeligt batteri med lader, Bluetooth Dongel, 1 USB 2.0-kabel, 7 RJ12 kabler i forskellige længder samt over 400 Lego Technic elementer (Technic-klodser, tandhjul, aksler, etc.). Softwaren MIND- STORMS Education 2.0, som har grafisk brugerflade, bygger på det professionelle industrisoftware Lab VIEW fra National Instruments. Softwaren gør det let at lave programmer og downloade dem til NXT en via Bluetooth eller USB-kablet. Som noget nyt kan man forbinde Lego Mindstorms med over 30 analoge Vernier sensorer vha. en adaptor (købes separat hos skolebutik.dk) og bruge NXT en som datalogger (se mere på web: 18

19 Idé, design og programmering PCR s succes afhænger primært af overførsel af termisk energi til PCR-rørets indhold og af tiden mellem to temperaturer, den såkaldte ramp time. Kvalitativt er PCR i vandbade uovertruffen, idet den flydende varmekilde sikrer de hurtigste temperaturskift. Lego-robotten er baseret på en let, roterbar arm, der flytter en holder med 20 stk. 0,2 ml PCR-rør mellem tre vandbade med temperaturer svarende til de tre trin i en PCR-cyklus. Inspirationen til Lego-robotten stammer fra Eske Bruuns PCR-robot (web: Dette robot-design fordrer at robot-armen skal være let pga. vægtstangsprincippet men samtidig også stabil. Robotten er monteret med små håndsving på motorerne, hvilket gør det let at indstille robot-armen præcist i forhold til et vandbads position og vandstand. Ved programmering skal motorvarighed angives i antal omdrejninger ikke i sekunder (når batterierne aflades, bliver motorernes bevægelser langsommere og dermed ikke fuldstændige). Det er påkrævet at sætte NXT s Sleep mode til Never for ellers slukker NXT en efter 10 minutters drift uanset om programmet kører eller ej. PCR-rørene er monteret i en lille, let holder, som er skåret ud af en Gilson P1000 pipettespids-dåse. Pladen, der holder rørene på plads vha. clips, er skåret ud af pipettespidsæskens låg. Pladen forhindrer rørene i at flyde ud af holderen og holder lågene på plads. Det er derfor ikke nødvendigt at bruge PCR-rør med skruelåg. Fordelene ved Gilson pipettespids-æsken er dens lave vægt og tolerance overfor høje temperaturer (æsken kan autoklaveres). Legos kundeservice anbefaler at Legoklodser ikke udsættes for varmt vand (over 40 C). Egne test har dog vist, at bortset fra en let affarvning, kan klodser godt klare korte ophold i 94 C varmt vand. Test PCR-robotten er blevet testet på Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, sammen med undervisningskittet Crime Scene Investigator PCR Basics Kit fra BioRad (katalog nr EDU). DNA-prøverne, som indgår i dette kit, er plasmider, som er blevet skåret med henblik på at simulere størrelserne på TH01 alleler. TH01 er et short tandem repeat locus, lokaliseret i den første intron på tyrosin hydroxylase-genet. 19

20 Inden testen blev 3 vandbade kalibreret til 52 C, 72 C, and 94 C. Reaktionskomponenterne blev blandet som beskrevet i øvelsesvejledningen ved at tilsætte primere til blandingen af nukleotid trifosfat (dntp), buffer og Taq DNA polymerase det såkaldte mastermix. Template-DNA blev tilsat til følgende slutkoncentrationer: 0,025 units/μl Taq polymerase, 0,8 mm dntp og 0.5 μm af hver primer. Der blev ikke tilsat mineralsk olie til prøverne (forhindrer fordampning), da det ikke skønnedes nødvendigt. Halvdelen af PCR-rørene blev anbragt i PCR-robotten og den anden halvdel i en professionel PCR-maskine (Primus 96 MWG-Biotech) til sammenligning. Begge apparater blev programmeret til samme amplifikationsprofil: en denatureringsstart ved 94 C i 2 minutter, en 3-trins cyklus som blev gentaget 35 gange (denaturering ved 94 C i 30 sekunder, hybridisering ved 52 C i 30 sekunder, DNA-syntese ved 72 C i 1 minut) og en endelig DNA-syntese ved 72 C i 10 minutter. Robotten afsluttede ved at løfte PCR-rørene fri af vandbadet. Det viste sig at robottens ramp time var kortere end den professionelle PCR-maskines (afsluttede amplifikationen 10 min hurtigere end PCR-maskinen). Prisbillige PCR-maskiner til undervisningsbrug, som ikke har indbygget køling, har endnu længere ramp time (varmer typisk 2,5 C/sek og afkøler 1,5 C/sek), hvilket er væsentlig længere end de ca. 5 sekunder, PCR-robotten var om at flytte prøverne fra ét vandbad til en andet. PCR-prøverne blev efterfølgende analyseret vha. gelelektroforese (3% agarose gel indeholdende 0.05 μg/ml ethidiumbromid). Ethidiumbromid blev brugt for at opnå det bedst mulige fotografiske resultat. Billedet af gelen viser resultaterne af PCR-amplifikationen for både PCR-robot og PCR-maskine. Bane 1-5 fra venstre viser amplifikationen af crime scene DNA og suspects DNA fra PCR-robotten, mens bane 7-11 viser amplifikationen af crime scene DNA og suspects DNA fra PCR-maskinen. Bane 6 og 12 viser båndene fra størrelsesmarkøren (1.500, 1.000, 700, 500, 400, 300, 200 og 100 bp). Som det fremgår af billedet, er der ikke forskel mellem bane 1-5 og bane 7-11 (bortset fra prøvernes rækkefølge). Testen har hermed vist, at Lego robotten giver lige så pålidelige resultater som en professionel PCR-maskine til knap kr. Videre forløb Formålet med artiklen har været at vise at, det kan lade sig gøre at konstruere en pålidelig PCR-robot i Lego. Robotten er let at bygge, programmere og betjene. En egentlig bygge- og programmeringsvejledning til PCR-robotten foreligger ikke, men billederne kan tjene som inspiration. Der er også megen inspiration at hente på Internettet, f.eks. youtube.com eller Mindstorms hjemmesiden NXTLOG (http://mindstorms.lego.com/ NXTLOG) med søgeord som f.eks. crane eller robot arm. PCR-robotten er bygget så den størrelsesmæssigt svarer til de anvendte vandbade. Til større vandbade vil det måske være mere hensigtsmæssige designe en PCRrobot som en portalkran ( gantry crane ). Robotten kan udbygges med datalogning (Verniers NXT-adaptor samt temperatursensor) så man efterfølgende har den faktuelle temperaturprofil af PCR-analysen. Det synes oplagt at overlade opgaven med at bygge og teste en PCR-robot til elever ikke mindst som led et projektarbejde på htx. Flere 20

Målinger af stofskifte

Målinger af stofskifte Målinger af stofskifte vha. Udstyr fra Skolebutik.dk Formål: Denne vejledning giver dig mulighed for at bestemme 1) Lungeventilationen i liter pr minut. 2) Iltforbruget i liter pr minut. 3) Carbondioxidproduktionen

Læs mere

Kursuskatalog efteråret 2010

Kursuskatalog efteråret 2010 P. E. Eriksensvej 1-8850 Bjerringbro www.nvhus.dk Kursuskatalog efteråret 2010 Hvad skal jeg i natur og teknik? Bioteknologi i grundskolen Edvotek Anvendelsesorienteret bioteknologi i gymnasiet Arbejdsmåder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi B

Læs mere

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE Elevvejledning PCR PCR trin for trin PCR involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: Denaturering, primer påsætning og forlængelse

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl.

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen maj/juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012/2013 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Skjalm A. Biba/

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU 1 Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit Katalog nr. 166-2600EDU Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks pakken og læg de dele, der er mærket med -20

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Dagens program 9:00 10:00 Introduktion

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme Thomsen

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012/2013 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Skjalm A. Biba/Ditte

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016 Bioteknologi 216 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 216 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 216 Hermed udsendes

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Biologi C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme Thomsen

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Bioteknologi A Ditte H.

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx. Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Morten Sigby-Clausen

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk I skole med Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk NØRD Akademiet er DR s nye satsning inden for skole tv til naturfagene 7. 9. klasse. NØRD Akademiet indeholder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen maj/juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleår 2013/2014 Institution Herning HF og VC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi,

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Velkommen Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015 Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Possibilityisnowhere! Possibilityisnowhere! Matematikfagets status digitalisering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Fag: Biologi C, HFE Niveau: C Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi C enkeltfag Alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Science in Action en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Hvem er Science in Action for? Science in Action er for alle med interesse for naturvidenskab, teknik, teknologi og innovation Man behøver

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B, Stx Marianne

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Formalia NF-projekt pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia NF-projekt pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia NF-projekt pa Svendborg Gymnasium og HF På SG skal alle HF-kursister skrive en evalueringsopgave i NF. Evalueringsopgaven tager udgangspunkt i et af de fællesfaglige emner. I evalueringsopgaven

Læs mere

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 24. marts 2009 Rapport nr. 9 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser I rapport nr. 8 kommenterede Følgegruppen

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune

Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune Dato og tid: 25.09.2013 kl. 8.30-15.30 Sted: University College Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø Tilmelding: science.esbjergkommune.dk

Læs mere

Bent Nielsen. Kære selvstuderende i: Biologi B

Bent Nielsen. Kære selvstuderende i: Biologi B Kære selvstuderende i: Biologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Du skal anskaffe dig bogen: Biologi i fokus. Bodil Blem Bidstrup m.fl.. Nucleus forlag.

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campusvejle/VUC Vejle Hf Biologi B (stx)

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen december 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Biologi B Elisabeth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj og Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2-årigt hf Naturvidenskabelig Faggruppe Rikke Jørgensen (RJ), Karsten Bay Jensen (KJ)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Fag: Biologi B, STX Niveau: B Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi 0-B enkeltfag uniform Termin: Juni 2013 Uddannelse: STX Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi B Ejner Damholt

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014/2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi C Jeppe Lund (JL) 2.b bic Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere