Biofag Nr.3 August 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag Nr.3 August 2009"

Transkript

1 Biofag Nr.3 August 2009

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Mælkebøtte, Erik Frausing, 2009 Fejlagtigt blev tægen på forsiden af Biofag 2/2009 betegnet som en soldatertæge. Det er en Corizus hyoscyami. Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelser. Redaktionen afsluttet 24/ Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretaritatet: Foreningen af Danske Biologer Fællesbestyrelsen Kirsten Hede Kasserer Lisbeth Bødker Nielsen Øvrige bestyrelsesmedlemmer Lene Beck Mikkelsen Jesper Ruggaard Mebus Revisor Benny Silvert

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Generalforsamlingsindkaldelse 6 Nyt fra fagkonsulenten 9 Debatindlæg: Skriftlig eksamen 12 EUSO 14 NF på EMU 16 Tilbud fra Biotek Nord 17 PCR med Lego Mindstorms 22 Science Cup 25 Fysiologiforsøg 30 Kursus: Diskobugt 32 Kursus: Malaria og Bioteknologi 34 Kursus: I de unges smag 36 Kursus: Eksp. genteknologi 38 Biokonference: Evolution 3

4 Nyt fra bestyrelsen Af Jesper Ruggaard Mebus Formand FaDB Vedtægtsændringer I sidste nummer af Biofag offentliggjorde vi vores forslag til nye vedtægter i en fraktionsfri forening. Dette forslag til vedtægter har ikke skabt den store debat med massevis af indlæg til dette nummer, selvom det faktisk betyder meget for den måde foreningen styres på. Man kunne håbe på, at det skyldes, at vedtægtsforslaget fra bestyrelsens side er fornuftigt, men hvis der nu er et eller andet i det vedtægtsforslag, man synes kunne eller skulle være anderledes, vil en tidlig debat være at foretrække frem for en lang generalforsamling. Kom på banen! Ny bestyrelse Det er ved at være tid til vores årlige generalforsamling der afholdes d. 28. september i Kolding. Denne gang er der også valg til bestyrelse og der sker en del udskiftning. Kirsten Hede og Jesper Ruggaard Mebus stiller ikke op til genvalg. Det betyder, at nye forslag til medlemmer til bestyrelsen ifølge vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Det er nu på tide at melde sig hvis man gerne vil i bestyrelsen jeg kan kun anbefale det. Biologi A Vores flagskib biologi A - er der i år færre elever der har været til skriftlig eksamen i end i årene før. Det skyldes til dels, at elever med 5 A-niveauer har en mulighed for ikke at skulle op i et A-niveau-fag skriftligt, men også en reel nedgang, hvilket kan være sværere at spå om årsagerne til. Der er dog ingen tvivl om, at gymnasiereformen og adgangskravene har været hårde ved vores fag, hvilket vi kun kan beklage, da vi mener det er et naturvidenskabeligt, moderne fag med et meget aktuelt indhold. Biofagredaktion Til trods for mange opslag i bladet har der ikke været en eneste henvendelse om at være med i den nye Biofagredaktion for de næste to år. Den siddende redaktion (Erik Frausing, Svend Erik Nielsen og Jesper Ruggaard Mebus) fortsætter derfor. God sommer. Tilbage er der nu kun at ønske alle en god og velfortjent sommerferie. 4

5 Generalforsamling i FaDB s 1. fraktion Der indkaldes til generalforsamling i FaDB s 1. fraktion, biologilærerne ved de gymnasiale uddannelser: Mandag d. 28. september 2009 kl Best Western Hotel Byparken Grønningen Kolding Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. Valg af referent 3. Fraktionsbestyrelsens beretning 4. Fællesbestyrelsens beretning a. Beretning fra Nucleus 5. Fremlæggelse af regnskab for 2008 til godkendelse 6. Budget 200, herunder fastsættelse af kontingent (Biofag 4/009) 7. Behandling af indkomne forslag a. Nye vedtægter (forslag Biofag /009) 8. Valg af fraktionsbestyrelsen inkl. suppleanter og valg af revisor 9. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Jesper Mebus i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen Følgende er på valg: Beretningen mv. bringes i Biofag nr. 4 Jane Sundbæk Johansen Kirsten Hede Følgende er på valg: Svend Erik Nielsen Kirsten Hede, Lisbeth Bødker Nielsen Claudia Girnth-Diamba Jesper Ruggaard Mebus Alle er villige til genvalg Hanne Juhl Jesper Mebus Claudia og Hanne er villige til genvalg Kirsten og Jesper modtager ikke genvalg Jesper Ruggaard Mebus 5 5

6 Nyt fra fagkonsulenten Af Anne Krarup Så er årets sommereksamen vel overstået, og vi står foran endnu et nyt skoleår Evaluering af skriftlig prøve i biologi A Torsdag d. 14. maj blev den skriftlige prøve i biologi A afviklet, og prøven forløb uden problemer. Med udgangspunkt i de skriftlige censorers kommentarer omkring opgavesæt og elevbesvarelser har opgavekommissionen og jeg umiddelbart efter censormødet tirsdag d. 16. juni udarbejdet evalueringen af den skriftlige prøve. Evalueringen indeholder henvisning til opgavesæt, statistik over valgfrekvenser og karakterfordeling, kommentarer vedrørende den indledende censur, censorkommentarer til opgavesættet, tre udvalgte elevbesvarelser fra årets prøve, som gengives sammen med en begrundelse for den opnåede karakter og en liste over typeord og gode råd. Evalueringen kan findes på dk/uddannelse/gymnasiale%20uddannelser/ Proever%20og%20eksamen/Evalueringer. aspx. Opgavesættet som helhed blev af langt de fleste censorer omtalt som velfungerende. Enkelte kommenterede med en anelse bekymring, at der i alle opgaverne var biokemi i et til to underspørgsmål. Det viste sig imidlertid, at langt de fleste elever kunne besvare de stillede biokemispørgsmål. Derimod havde en del elever svært ved at besvare den mere basale biologi som fx i opgave 2.4 om tørvægt, hvor kun ganske få elever kom ind på respiration og fotosyntese i deres besvarelse. Mange af eleverne beskrev grafen fremfor at forklare den. Der er fortsat elever, der har svært ved at læse og forstå, hvad der spørges om i opgaverne. I en del tilfælde beskriver eleverne fremfor at forklare, selvom der i opgaveteksten står forklar. For nogle elever er det svært at koble teori og praksis, når der på en eller anden måde indgår eksperimentelt arbejde i spørgsmålene, så der skal fortsat trænes i at læse og forstå opgaveteksten og de anvendte typeord, som findes sidst i evalueringen, og i at forklare og/eller begrunde med biologisk viden. Der er da heldigvis også en del elever, der klarer sig godt, og årets karaktergennemsnit blev 5,4, hvilket er en stigning på 0,1 fra sidste år. Mundtlig prøve Der blev desværre ikke gennemført elektronisk indberetning i forbindelse med de mundtlige prøver i år. Derimod har der i denne prøvetermin været en hel del flere henvendelser fra censorer på biologi B- og A-niveau, der har været i tvivl om de prøveopgaver de har modtaget fra deres eksaminator, og om uregelmæssigheder i prøvegrundlaget undervisningsbeskrivelserne. Jeg ser det som et positivt tegn på, at flere og flere har vænnet sig til at skulle teste faglige mål og ikke kun fagligt indhold. En stor del af de censorer, der har henvendt sig, har modtaget opgaver, der i deres udformning i høj grad har lignet tidligere traditionelle opgaver med en taxonomisk opbygget disposition i form af tre 6

7 til fire underspørgsmål, hvor der primært har været lagt op til at teste reproduktion af viden frem for opgaver, der har givet eleverne mulighed for at demonstrere i hvilket omfang, de lever op til læreplanens faglige mål. I de fleste tilfælde har dialogen mellem censor og eksaminator resulteret i, at opgaverne blev justeret, så de i højere grad levede op til kravene i læreplanerne. Eksempler på prøveopgaver kan se i vejledningerne for de enkelte læreplaner. to konferencer om Bioteknologi A i uvm regi d. 17. september på Rødkilde Gymnasium i Vejle og d. 18. september på TEC Lyngby. På konferencerne vil Keld Nielsen, fagkonsulent i kemi, og jeg gennemgå læreplan og vejledning, og derudover vil der være fokus på den skriftlige prøve. Der præsenteres et udkast til prøveopgaver, som deltagerne kigger nærmere på og får mulighed for at kommentere. Program m.m. om konferencerne er sendt til skolerne. Justering af læreplaner I løbet af efteråret bliver alle læreplaner gået efter. Der kan både blive tale om at koordinere forskellige forhold i de enkelte fag og mellem beslægtede fag og om egentlige ændringer i de enkelte læreplaner. De justerede læreplanerne træder for de fleste fags vedkommende i kraft til august Læreplanerne forventes færdige inden vinterferien og de tilhørende vejledninger til august I forbindelse med min deltagelse på årets Biokonference i uge 40 tager jeg læreplanerne op, så der kan blive mulighed for at komme med kommentarer. Jeg vil understrege, at der er tale om justering af læreplanerne og ikke om nye læreplaner. Bioteknologi A En del skoler har udbudt en studieretning med Bioteknologi A. Til september afholdes Indberetning af genteknologiske forsøg I skrivende stund er aftalen mellem Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet vedrørende udvalgte genteknologiske forsøg, som gennemføres i ikke-klassificerede laboratorier, under justering. I aftalen indgår, at undervisningen med genteknologiske forsøg skal varetages af en lærer med biologisk uddannelsesbaggrund, som har gennemgået en af Arbejdstilsynet godkendt efteruddannelse i eksperimentel genteknologi, og at forsøgene skal anmeldes tre uger før til fagkonsulenten i biologi på et særligt indberetningsskema. Der er tale om en indberetning og ikke en ansøgning. Der afholdes kompetencegivende kursus for lærere fra både stx, hf og htx i efteråret I forbindelse med justeringen kommer aftalen til også at gælde for htx. Så snart aftalen er vedtaget, sendes brev ud til alle skoler med orientering om ændringerne. 7

8 BioteknologiPr Apparatur og undervisningsmaterialer Gundlachs nye materialeliste til bioteknologi er på gaden og den er fyldt med spændende nyheder! Nye priser på Edvotek og udvidet sortiment Med vores nye apparaturserie fra Nüve kan vi præsentere en række solide og brugervenlige produkter til yderst fordelagtige priser. F.eks Mikrocentrifuge 24x1,5 ml med mulighed for udvidelse med hæmatokritrotor til kun kr ,00 excl. moms og levering. Se fl ere spændende nyheder i materialelisten eller på Har du ikke fået listen endnu, kan den rekvireres på hjemmesiden eller via mail eller telefon. Gundlach A/S Silkeborgvej Brabrand Tlf Fax

9 Debatindlæg Jan Ivan Hansen Biologi- og kemilærer Næstved Gymnasium og HF En kommentar til maj eksamensopgaverne for biologi A-niveau og opgaverne generelt, der er frigivet p.t. Jeg er klar over, at det ikke er en nem opgave at implementere en kompliceret gymnasiereform heller ikke med hensyn til skriftlig eksamen, men jeg føler det er meget preserende at påtale nogle ting, som jeg håber opgavekommissionen ikke tager ilde op, men tager op til overvejelse. Og så håber jeg, at en masse biologilærere vil støtte mine synspunkter, således at vores A-niveau elever bliver behandlet mere fair til skriftlig eksamen. P.s. jeg har læst censorkommentarerne og den generelle ros til maj 2009 sættet, som jeg tillader mig at være uenig i! Generelt omkring de vejledende opgavesæt fra 2006 frem til opgavesættet fra maj 2008: Man får et indtryk af at biokemi ikke er så vigtigt mere ved skriftlig eksamen, da slet ikke den hardcore del med reaktioner, glykolyse, krebs cyklus m.m. Dette kan man undres over, da kernestoffet, mht. biokemi, er uændret i forhold til før reformen. Det ses, at skitsering af eksperimenter og databehandling er blevet vigtigere, hvilket også er i overensstemmelse med det der er meldt ud fra centralt hold, så fair nok Jeg undres over, der tilsyneladende er et mere snævret fokus i de emner, der spørges til i forhold til de skriftlige opgaver før reformen fx: maj 2008 (økologi og genetik/bioteknologi dominerer), vejledende sæt 1 (lidt bredere end maj eksamen 2008, idet der spørges til nervebiologi, økologi (men et ret snævert emne er medtaget; mykorrhiza), og der spørges også til infektionsbiologi/immunologi, samt enzymbiologi), vejledende sæt 2 behandler transport osmose molar masse, som kræver kemi C, hvilket ikke er et formelt krav til bio A, en genetikopgave om tigre, der er umulig at løse, genetik insulin, nervebiologi økotoksikologi. Så kan man tænke: OK fysiologi er nu kun nervebiologi?! Hvis man læser i vejledningen/læseplanen for biologi A, er de fleste emner uændret, og biokemien stort set intakt i forhold til tidligere. Set i lyset af maj 2009 eksamen (fokus på genetik/bioteknologi, nervebiologi og i høj grad biokemi) kan vi nu se, at opgavekommissionen vælger et gennemgående tema fra år til år, med særlig fokus på et af hovedområderne i biologi. Jeg finder det meget uheldigt, at opgavekommissionen vælger et så snævert og skiftende fokus i opgaverne fra år til år. Det skriftlige pensum er jo hele kernestoffet, som er et 9

10 meget stort område, og dette bruger vi meget tid på at træne eleverne i at løse skriftlige opgaver til. Derfor er det ikke fair, kun at spørge så snævert, som kommissionen gør og med skiftende temaer. Forslag: Hvis opgavekommissionen vil fastholde det snævre tema, kan opgavekommissionen så ikke, fra skoleårets start melde ud, hvilke emner der vil være særligt fokus på ved sommerens eksamener? Eller stille 5 opgaver i stedet for 4, så der er to opgaver eleverne kan vælge fra? Kan kommissionen ikke stille opgaver, som dækker kernestoffet bredere, som vi har haft tradition for før reformen? Kommentarer til maj 2009 opgaverne: Sværhedsgraden er nogenlunde passende, men sættet bliver svært for mange elever pga. det snævre fokus på hardcore biokemi og en del uklare formuleringer. Opgave 1-2: er meget forvirrende for eleverne. Mine elever har helt styr på elektroforese, det har vi arbejdet meget med, og ved godt hvad man bruger en markør til, men den tomme bane er bare forvirrende. Slet den! Kun de skrappeste elever skriver, at banen uden DNA bruges til kontrol. Elevpsykologi ved eksamen fungerer på den måde, at der ikke skal ret meget til at vælte dem af pinden. Bare en ting, der er anderledes mystisk kan få mange elever til at gå i baglås! Opgave 1-5: Diskuter artiklens afsnit er for vag en formulering. Giv nogle stikord til, det I særligt vil have eleverne til at forklare. Opgave 2: Mine elever har tilfældigvis arbejdet med frøspiring, men det er jo ikke just et stort emne i de gængse økologi- og biokemi lærebøger, der bruges på landets gymnasier! Opgave 3-1 & 2: Ketoner kræver kemi B-niveau! Det forvirrer elever med kemi C-niveau, at der er en stofgruppe, de måske ikke kender fra deres kemiundervisning, og der står ikke meget i biokemibøgerne om ketoner, medmindre man har valgt et tema, der omhandler sukkersyge og ketonstofdannelse (det har mine elever tilfældigvis lært om). Formelt set kan eleverne tage biologi på A-niveau uden at have noget kemi. I praksis forlanger landets gymnasier, at de har kemi på C-niveau, men det rækker ikke langt i forhold til hardcore biokemi skulle jeg hilse at sige. Ordet inhibitor bør være forklaret, da det ikke anvendes i de fleste af biologibøgerne, der anvendes. Opgave 3-3. Kommissionen må meget undskylde men tror den på, at en ko, som ikke er et særligt intelligent dyr, vil ophøre med at græsse hjortetrøst, fordi dens kalve dør, når de får hjortetrøstmælk fra koen? Dårlig opgave! Måske synes nogle elever heller ikke, at det hænger sammen. Hvad gør mange elever så? De lader være med at skrive noget, fordi de bliver usikre! Opgave 4-1: I skal lade være med at anvende siksakformler. Mange af de elever, der har kemi på B, og sågar A-niveau, forstår dem heller ikke! Har undervist på disse keminiveauer mange gange før. M.v.h. og med opfordring til at diskutere den form den skriftlige eksamen har fået i biologi. 10

11 Nyhed 178 sider, 248 kr. ekskl. moms Biologi i fokus er en grundbog til biologi B den bygger videre på de gode traditioner fra Biologi til tiden og giver en spændende indføring i energi til arbejdet, nervesystem og hormoner. tik og evolution, proteiner og proteinsyntese samt moderne genteknologier. eksempel. Biologi i fokus er forsynet med i alt 18 faktasider hvor særligt vanskelige områder eller specielle emner er udfoldet. Som eksempler kan nævnes membrantransportprocesser, proteinstruktur, cystisk fibrose og mitokondriel arv. For at det også er muligt at anvende Biologi i fokus fra 0 B er der endvidere faktasider om fordøjelsen og menstruationscyklus. Biologi i fokus har et omfattende stikordsregister, markering af fagudtryk og en hjem meside med samtlige tegninger i bogen. nucleus forlag, Lundingsgade 33, 8000 Århus C, , nucleus.dk

12 Invitation til elever i 1. g Her er en gulerod til NV-undervisningen næste år lad jeres elever i naturvidenskabeligt grundforløb konkurrere om deltagelse i den europæiske Unions Science Olympiade (EUSO) USO Danmark inviterer hermed alle gymnasier i Danmark til at deltage i den Europæiske Unions Science Olympiade 2010 (EUSO 2010). Vinderne fra Danmark deltager i den europæiske science-olympiade. Deltagelse Man deltager med hold bestående af tre elever. Ingen deltagere må være fyldt 17 år d. 31/ , dvs. deltagerne skal vælges blandt gymnasiets 1.g elever. Hvert gymnasium (STX/HTX) kan indstille ét hold. Der vil blive konkurreret på kompetencer og eksperimentelle færdigheder inden for fagene biologi, fysik og kemi, der svarer til intentionerne beskrevet i læreplanen for Naturvidenskabeligt Grundforløb. Det betyder, at et holds evne til at anvende naturvidenskabelig tankegang og gennemføre eksperimenter er det centrale. Tilmelding Tilmelding fra skolen med oplysning om skolenavn og kontaktperson skal ske senest d. 12. september 2009 til styregruppen ved tilmelding på EMU: (http://www.emu.dk/gym/fag/bi/inspiration/ euso/index.html). Oplysninger om navne og fødselsdato for de indstillede elever behøver ikke at være styregruppen i hænde før senest d. 15. januar Tidsplan Der bliver afholdt regionale semifinaler af en dags varighed i uge 6. Vinderne herfra deltager i finalestævnet af 2 dages varighed i uge 10. Vinderne af finalen vil repræsentere Danmark ved EUSO Holdenes deltagelse i den ieuropæiske science-olympiade betales af værtslandet og omfatter fuld forplejning og indlogering. Yderligere information Yderligere information om EUSO kan fås hos styregruppen, se mailadresser herunder. Styregruppens medlemmer Hans Marker, mentor i biologi national koordinator Lise Gade, mentor i fysik Lone Als Egebo, mentor i kemi, 12

13 Bronzemedalje-vinderne fra EUSO 2009 i Murcia, Spanien, Caja Gram Rasmussen og Anne Marie Kjær Jepsen ved præmieoverrækkelsen, som blev forestået af den spanske undervisningsminister ved en ceremoni på Universitetet i Murcia. EUSO 2009 har været en fantastisk faglig og social oplevelse! Arbejdet med de forskellige tasks gav os mulighed for at arbejde naturvidenskabeligt på tværs af de forskellige fag. Det var desuden nogle sjovere og mere avancerede forsøg, og det var spændende at lege forsker med de flotte, blå EUSO kitler og sikkerhedsbriller. Samtidig var der en god konkurrenceånd, da alle deltagerne repræsenterede og kæmpede for sit land, hvilket skabte et godt teamwork både i gruppen, men også med den anden danske gruppe og mentorerne. Det var fedt at vi alle havde naturvidenskaben til fælles, selvom det ikke betød, at de sociale aktiviteter kun omhandlede naturvidenskab. Vi havde frygtet at møde 120 indelukkede nørder, som sad hver for sig på værelserne og studerede men sådan var det langt fra! Alle var søde, imødekommende og fuldkommen ligesom os, så vi kedede os aldrig. Vi fik mange venner på turen, som vi stadig har kontakt til, og det faglige udbytte har også kunnet mærkes i den daglige undervisning. Alt i alt var EUSO en oplevelse for livet, som vi sent vil glemme! Anne Marie Kjær Jepsen og Caja Gram Rasmussen Sankt Annæ Gymnasium, deltagere i EUSO 2009 i Spanien 13

14 Den naturvidenskabelige faggruppe er nu på emu.dk Af Ole Torben Hansen Efterslægten Lærere i alle 3 fag fra Fyns HF-kursus, VUC Fyn Svendborg og Efterslægten har nu samlet deres erfaringer med HFs naturvidenskabelige faggruppe på emu.dk. Direkte internetadresse: fag/naturvidenskab.html Materialet tænkes at være inspiration for kommende undervisere i faggruppen. Materialet er som udgangspunkt opdelt efter de faglige temaer, som vi har afviklet: Galapagos, rusmidler, ernæring, energi, vand, råstoffer og det naturvidenskabelige verdensbillede. Hvert tema indeholder mapperne: Ekskursioner, eksperimenter, forløbsbeskrivelser, nyttige links og opgaver. Foruden mapperne med de faglige temaer findes en mappe med pædagogiske overvejelser i forbindelse med faggruppen, der indeholder undermapperne: Evalueringsmaterialer, intentioner, metakognition, planlægning på skoleniveau og projektarbejde. Som eksempler på indholdet fra de faglige temamapper kan nævnes: Forløbsbeskrivelse om Galapagos, spørgeskemaundersøgelse om rusmidler, online multiple-choice opgaver om ernæring, ekskursion til Avedøre Kraftvarmeværk (som har skoleservice), oplæg til powerpointpræsentation om havet, ideer til småforsøg om kalk, forløbsbeskrivelse om det naturvidenskabelige verdensbillede. Som eksempler på indholdet i mappen pædagogiske overvejelser kan nævnes: Anskueliggørelse af Blooms taksonomi i naturvidenskab med drivhuseffekten som eksempel samt et eksempel på hensigtsmæssig skemaplanlægning af de 3 fags timer. Jesper Ruggaard Mebus

15 Nye enzymkits Færdig på under minutter 60 minutter til bioteknologi Prøv de spændende enzymkits fra Boehringer-Mannheim i undervisningen. Bruges til fødevareanalyser i industrien verden over Enzymkit BM Ethanol Til bestemmelse af ethanol i levnedsmidler så som alkohol og ikke alkoholiske drikkevarer, brød og bageingredienser, chokoladeprodukter, mejeriprodukter, frugt og grøntsagsprodukter, honning, sojasovs, eddike, kosmetik, medicin og biologiske prøver. Detektionsniveau: 0,5 mg/l - 0,12 g/l Antal tests: 33 analyser kr ,00 Ekskl. moms Se hele vores sortiment af enzymkits i materialelisten til Bioteknologi (se omstående annonce) eller på Eneste apparaturkrav er et spektrofotometer inkl. kuvetter og mikropipetter inkl. spidser. Hvert kit indeholder alle relevante enzymer og reagenser samt en udførlig dansk vejledning skrevet af Claudia Girnth-Diamba. Workshop NYHED Gundlach afholder i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro en spændende enzym-workshop, hvor det bliver muligt at teste enzymkittene fra Boehringer-Mannheim og få ny inspiration til biotek-undervisningen. Workshoppen Eksperimentiel bioteknologi i gymnasiet afholdes i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro den 11. november 2009 kl For mere information og tilmelding se Gundlach A/S Silkeborgvej Brabrand Tlf Fax

16 Tilbud på trapperne fra Biotek Nord Af Susanne Munk Nielsen og Kresten Cæsar Torp Aalborghus Gymnasium april blev første arbejdsdage på en række nye tilbud til undervisningen i bioteknologi. 15 gymnasielærere fra Nordjylland og Kalundborg brugte sammen med medarbejdere fra Aalborg Universitet dagene på at afprøve forsøg og tilpasse vejledninger til undervisningen i Bioteknologi, Biologi, Kemi og Teknikfag. Det blev nogle sjove dage, og vi arbejder nu på at færdiggøre materialerne. Gennem de næste tre år er det planen at udvikle en kombination af bioteknologiske og sundhedsteknologiske forsøgskasser til udlån og tilsvarende udvikle besøgsmulighederne på Aalborg Universitet og University College Nordjylland. De to første udlånskasser handler om hhv. genetisk fingeraftryk og om fermentering og styring af en bioreaktor. I forbindelse med fermenteringskassen blev der også arbejdet med produktion af 2-heptanon vha. Penicillium roquefortii. Når kasserne er klar, vil de kunne lånes gratis, skolerne kan nøjes med at betale fragten. De næste kasser i støbeskeen er enzymoprensning og karakterisering, en fødevarekasse samt en kasse om sanser, nerver, smerter og proteser. Initiativet foregår i rammerne af et nystartet bioteknologisk netværk mellem Aalborg Universitet, University College Nordjylland, nordjyske gymnasier og Kalundborg Gymnasium. Ud over udvikling af udlånskasser, er det planen at afprøve forskellige former for samarbejde mellem klasser og klasseudveksling. Et andet initiativ i samarbejdet bliver at opbygge et netværk omkring bioteknologi i undervisningen mellem gymnasier, uddannelsesinstitutioner og industri. Projektet støttes med midler fra Region Nordjylland og C. W. Obel-fonden. Vi vender stærkt tilbage, når tilbuddene udbydes til afprøvning. 16

17 PCR med Lego Mindstorms Af Niels Bonderup Dohn Aarhus Universitet Indledning Polymerasekædereaktionen (Polymerase Chain Reaction, PCR) er en teknik, der har mange anvendelser indenfor molekylærbiologien. Princippet i PCR er en enzymatisk opformering (amplification) af et udvalgt stykke DNA. Dette stykke DNA kan være et enkelt gen, en del af et gen eller en ikke-kodende sekvens. En standard-pcr udføres i praksis ved, at man blander template-dna, primere (oligonucleotider), termostabil DNA-polymerase (Taq), de fire deoxynukleosidtrifosfater (dntp) og reaktionsbuffer i et PCR-rør. Selve processen involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: (1) Denaturering, dvs. adskillelse af DNA ets to strenge (ved 90-94ºC), (2) Hybridisering (annealing), hvorved primeren bindes til de to template-dna-strenge (ved 50-60ºC), (3) DNA-syntese, hvorved Taq-polymerase forlænger de komplementære DNA-strenge med start fra primeren, og den endelige færdige kopi af DNA-dobbeltstrengen kan dannes (ved 72 ºC, hvor Taq polymerases er mest virkningsfuld). PCR-produkterne analyseres herefter ved gelelektroforese og farvning. Det er efterhånden blevet almindeligt at lave PCR i gymnasiets biologiundervisning, ikke mindst takket være udbuddet af undervisningskits fra forskellige leverandører (f.eks. BioRad og NCBE). I undervisningen tematiseres PCR ofte gennem et retsmedicinsk narrativ, som eleverne kan genkende fra TV- serier som CSI: Crime Scene Investigation. Ideen er, at eleverne gennemfører en meget simpel PCR-baseret DNA-profilanalyse, hvorefter de kan udrede narrativets problemstilling. Elever vil ofte finde retsmedicinsk problemstilling fra det virkelige liv meget 17

18 motiverende. På Internettet kan man finde hjemmesider fra bl.a. det amerikanske FBI (http://www.fbi.gov/hq/lab/codis/fbidna.pdf) og det britiske FSS (http://www.forensic.gov. uk/html/media/case-studies/) med eksempler på autentiske drabs- og voldtægtssager som er blevet opklaret vha. PCR og DNA-profilanalyse. For mange undervisere kan det være en udfordring at arbejde med PCR i laboratoriet hvis skolen ikke råder over en PCR-maskine (en PCR-maskine er i princippet blot en programmerbar varmeblok). Manuel PCR kan udføres ved at placere PCR-rørene i en holder, som man på skift lader flyde i tre vandbade med temperaturer svarende til de tre trin i en PCR-cyklus. Metoden er dog så uinspirerende at udføre, at sandsynligheden for at eleverne laver fejl er stor. Det er muligt at låne en PCR-maskine hos enkelte Centre for Undervisningsmidler eller hos Biotech Academy (DTU). Kan man ikke låne sig frem, kan man alternativt selv konstruere en PCR-robot. I det følgende beskrives en PCRrobot, som er bygget ud fra et enkelt sæt Lego Mindstorms, suppleret med en håndfuld Lego Technic-klodser. Formålet er her at vise, at det kan lade sig gøre at bygge en pålidelig PCR-robot i Lego. Lego Mindstorms Lego Mindstorms NXT er et avanceret robotsæt, som er udviklet af Lego og MIT Media Lab. Det fås i to versioner, enten som sættet 8527, der sælges i detailhandlen eller som Education-sætte 9797, der kun forhandles gennem Lego Education (i Danmark: Mikroværkstedet, NXT en er en klods-formet mikrocomputer, som kan modtage input fra op til 4 sensorer og kontrollere op til 3 motorer via RJ12-ledninger. Undervisningssættet indeholder foruden NXT en 3 interaktive servomotorer, 1 lyssensor, 1 lydsensor, 1 ultralydssensor, 2 tryksensorer, 3 Lego lamper, genopladeligt batteri med lader, Bluetooth Dongel, 1 USB 2.0-kabel, 7 RJ12 kabler i forskellige længder samt over 400 Lego Technic elementer (Technic-klodser, tandhjul, aksler, etc.). Softwaren MIND- STORMS Education 2.0, som har grafisk brugerflade, bygger på det professionelle industrisoftware Lab VIEW fra National Instruments. Softwaren gør det let at lave programmer og downloade dem til NXT en via Bluetooth eller USB-kablet. Som noget nyt kan man forbinde Lego Mindstorms med over 30 analoge Vernier sensorer vha. en adaptor (købes separat hos skolebutik.dk) og bruge NXT en som datalogger (se mere på web: 18

Biofag. Nr.5 november 2012

Biofag. Nr.5 november 2012 Biofag Nr.5 november 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2013

Biofag. Nr.2 april 2013 Biofag Nr.2 april 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Nr B.2 ioapril 2012 fag

Nr B.2 ioapril 2012 fag Biofag Nr.2 april 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.1 februar 2011

Biofag. Nr.1 februar 2011 Biofag Nr.1 februar 2011 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 -

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 - Farvel og Goodbye - den gamle redacteur forlader skuden og begiver sig mod nye mål (her Nuussuaq), foto: Laust Wium Olesen Geo-Nyt 62, september 2005 - Geo-Nyt 62 september 2005 Geografilærerforeningen

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen.

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Weihnachtsmärkte in Deutschland. Læs s. 26 Nr. 4 - December 2008 Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Interaktive whiteboards øger motivation og opmærksomhed Fremmedsprog er musiske fag En

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 187» september 2012 samfundsfagsnyt USA optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Deadline: Blad nr. 188: 15.11.2012 Indhold Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 18. AUGUST 2011 #12 GL PÅ SAGEN Snydt for løn under barsel NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Samtalegrupper skal bryde tabu TEMA OM AT VÆRE

Læs mere

Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014

Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014 Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014 Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail

Læs mere

Gymnasieskolen TEATERINSTRUKTØR GIVER ELEVERNE HOVEDROLLEN ERHVERVSGYMNASIER HAR ONDT I ØKONOMIEN STUDIERETNINGER BLIVER OVERSET I TEAMSAMARBEJDET

Gymnasieskolen TEATERINSTRUKTØR GIVER ELEVERNE HOVEDROLLEN ERHVERVSGYMNASIER HAR ONDT I ØKONOMIEN STUDIERETNINGER BLIVER OVERSET I TEAMSAMARBEJDET Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 22. MARTS 2012 #5 ERHVERVSGYMNASIER HAR ONDT I ØKONOMIEN STUDIERETNINGER BLIVER OVERSET I TEAMSAMARBEJDET Minister klar til handling TEATERINSTRUKTØR

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 136 / December 2014 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Efteråret er kommet og vinteren, Jul og Nytår står for døren. Det har summet af aktivitet i foreningen siden sommerferien - både

Læs mere

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør Nr. 25 juli 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Generaliseret angst Generaliseret angst og bekymring Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Offentligt behandlingstilbud i Helsingør Mindfulness- DVD 4 10

Læs mere